PASIVNÍ BEZPEČNOST OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PASIVNÍ BEZPEČNOST OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy PASIVNÍ BEZPEČNOST OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracoval: Jan Tomšej

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Pasivní bezpečnost osobních automobilů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Zároveň souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Podpis

3 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu bakalářské práce Doc. Ing. Pavlu Sedlákovi, CSc. za odborné vedení, cenné rady a připomínky ke zpracování tématu bakalářské práce. Děkuji také rodičům za podporu při studiu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity.

4 Annotation This bachelor work is about problems of passive safety in cars. Main idea of the work is to rate individual items of passive safety, their construction and the latest trends in car development. There is an analysis of traffic accidents and its consequences in the first introduction part. Next part devotes to individual systems of passive safety and protection of passengers against the consequences of traffic accidents. A chapter called Nárazové zkoušky (Bump exams) is about measurement s methods of passive safety and rating cars.

5 Obsah: 1 ÚVOD PŘEDPISY A NORMY K ZAJIŠTĚNÍ PASIVNÍ OCHRANY Základní bezpečnostní kritéria Mezinárodní předpisy EHK - OSN VĚDNÍ OBLASTI PRO KONSTRUKCI BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ Analýza dopravních nehod Biomechanika Biomechanická kritéria ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY Bezpečnostní pásy Konstrukce samonavíjecího bezpečnostního pásu s navíječi Airbagy Konstrukce a použití airbagů Aktivace airbagu Dětské zádržné systémy BEZPEČNOST KAROSERIE A INTERIÉRU Struktura karoserie, deformační vlastnosti karoserie Čelní deformační zóna Boční deformační zóna Bezpečnostní prvky vnitřního prostoru karoserie Bezpečnostní řídící ústrojí a pedály Sedadla a opěrky hlavy Zasklení karoserie Opatření proti vznícení vozidla Ochrana chodců NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY Nárazové zkoušky podle Euro NCAP Test čelního nárazu Test bočního nárazu Test bočního nárazu na sloup Test střetu automobilu s chodcem Hodnocení testovaných vozů Testovací figuríny ZÁVĚR LITERATURA...34

6 Seznam obrázků a tabulek: Obr. 3.1 Četnost výskytu jednotlivých nárazů Obr. 3.2 Četnost kolizí v závislosti na relativní kolizní rychlosti dvou vozidel Obr. 3.3 Figurína FMVSS č. 208 Obr. 4.1 Účinnost bezpečnostního pásu na místě řidiče podle druhu srážky Obr. 4.2 Pyrotechnický napínač bezpečnostního pásu (OPEL) Obr. 4.3 Součásti airbagu řidiče Obr. 4.4 Čelní airbagy Mercedes-Benz třída S Obr. 4.5 Časový průběh aktivace airbagu pro řidiče a spolujezdce Obr. 5.1 Struktura karoserie s trubkami v bočních dveřích (OPEL Vectra Combi) Obr. 6.1 Test čelního nárazu Obr. 6.2 Test bočního nárazu Obr. 6.3 Test bočního nárazu na sloup Obr. 6.4 Hodnocená místa na vozidle Obr. 6.5 Crash test Škoda Fabia Obr. 6.6 Testovací figurína Hybrid III Tab. 3.1 Stupnice závažnosti úrazu AIS

7 1 Úvod Všichni výrobci osobních automobilů kladou v dnešní době na bezpečnost svých vozidel velký důraz. Vývoj jde neustále kupředu, automobily jsou stále rychlejší a výkonnější a zvláště při dnešní hustotě dopravy je pravděpodobnost nehody poměrně velmi vysoká. Jen na evropských silnicích je každý rok v průměru mrtvých a okolo milionu zraněných řidičů a jejich spolujezdců. Proto patří co nejvyšší bezpečnost automobilu při jeho vývoji k hlavním prioritám. Vozidla se od počátku konstruovala jako dopravní prostředky, které měly umožnit přepravu osob nebo nákladu. Nejprve se jednalo hlavně o přepravní funkci, později se začal dávat větší důraz také na komfort cestování, vnitřní prostor a pohodlí posádky. S přibývajícím počtem vozidel rostl i počet dopravních nehod a tím i zranění a úmrtí cestujících. Výrobci tedy byli nuceni řešit zvýšení bezpečnosti vozidel a ochranu cestujících. Problematika pasivní bezpečnosti byla poprvé řešena v USA v padesátých letech. Vozidla byla tehdy z pohledu ochrany posádky velmi nebezpečná, dokonce některé typy svou konstrukcí následky havárií zhoršovaly. Zde se prováděly první testy na zvířatech, teprve až o mnoho let později se začaly používat testovací figuríny. Ještě v 70. letech patřily například bezpečnostní pásy do nadstandardní příplatkové výbavy. Až v 80. letech se začaly standardně montovat do osobních vozidel. Velké zvýšení pasivní bezpečnosti přinesl vynález bezpečnostního nafukovacího vaku airbagu. S jeho vývojem začala už roku 1967 automobilka Mercedes-Benz, ale až v roce 1980 sjel z montážní linky závodu Mercedes-Benz první sériový automobil vybavený tímto prvkem pasivní bezpečnosti. Bezpečnost u osobních vozidel rozdělujeme na dvě kategorie bezpečnost aktivní a pasivní. Aktivní bezpečnost jsou opatření, která zmenšují možnost vzniku dopravní nehody. Pasivní bezpečností naproti tomu rozumíme všechna opatření, která zmenšují následky nehody pro všechny zúčastněné osoby. Nezahrnuje tedy jen vnitřní bezpečnost, tzn. ochranu vlastních cestujících, ale také ochranu ostatních účastníků silničního provozu. Pasivní bezpečností tedy rozumíme souhrn všech konstrukčních a výrobních opatření, jejichž posláním je omezení možnosti poranění a ztrát na lidských životech, popř. i snížení hmotných ztrát, dojde-li k nehodě, ať již zaviněné lidským činitelem, vozovkou, či technickým stavem vozidla. 7

8 2 Předpisy a normy k zajištění pasivní ochrany 2.1 Základní bezpečnostní kritéria Ochrana cestujících je určována vnitřní a vnější kompatibilitou. K vnitřní kompatibilitě patří např. sladěnost zádržných systémů s průběhem zpoždění kabiny za dodržení biomechanických mezních hodnot, zachování neporušeného prostoru pro cestující (až na dovolené vniknutí) a také vytvoření vnitřního prostoru s ohledem na možné oblasti úrazu. Vnější kompatibilitou rozumíme sladění deformačních sil a deformačních drah se zřetelem na rozdělení nárazové (absorbované) energie všech účastníků nehody, k dodržení mezních biomechanických hodnot a zachování prostoru pro přežití. [7] Opatření k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti slouží k tomu, aby všem účastníkům silniční dopravy byla v případě nehody zajištěna co největší naděje na přežití a riziko poranění bylo co nejmenší. Dojde-li k nehodě, potom o přežití a minimálním ohrožení člověka rozhodují tato základní kritéria: maximální vzniklé přetížení organismu a doba jeho trvání zbytkový prostor pro přežití možnost poranění o řídící a ovládací ústrojí vozidla, resp. o povrch vnitřního prostoru možnost včas vozidlo opustit riziko vzniku požáru Pasivní bezpečnost plní své poslání jednak při nárazu tehdy rozeznáváme její vnější funkci (tj. míru agresivnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu) a vnitřní funkci (schopnost ochrany posádky) a jednak po nárazu, kdy na ní závisí možnost vyproštění posádky i míra snížení rizika požáru. Pro zvýšení pasivní bezpečnosti automobilů je nutno soustavně analyzovat dopravní nehody a provádět systematický biomechanický výzkum. 2.2 Mezinárodní předpisy EHK - OSN Všechny automobily prodávané v Evropě musí splnit zákonné požadavky a homologační předpisy Evropské hospodářské komise EHK OSN. Předpisů, 8

9 týkajících se pasivní bezpečnosti vozidel je několik desítek. Je jim ale společné to, že stanovují minimální povinnou úroveň, kterou musí vozidlo splňovat, aby mohlo být prodáváno. Členské státy Evropské hospodářské komise OSN uzavřely v roce 1958 v Ženevě Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel. Tento dokument stanovuje rámcové podmínky, konkrétní předpisy jsou řešeny přílohami. Mezinárodní předpisy EHK OSN obsahují řadu předpisů z oblasti pasivní bezpečnosti, aby mohla být vozidla v rámci smluvních stran Ženevské dohody připuštěna do silničního provozu. Tyto předpisy nespecifikují přímo konstrukční řešení, ale požadují předepsané účinky a vlastnosti. Předpisy EHK OSN: předpis EHK R 11 stanovuje podmínky pro odolnost zámků a závěsů dveří předpis EHK R 12 obsahuje požadavky na bezpečnostní řízení vozidla předpis EHK R 14 stanoví podmínky pro kontrolu zakotvení bezpečnostních pásů, kontroluje se umístění a pevnost kotevních míst předpis EHK R 16 stanoví homologační podmínky bezpečnostních pásů pro dospělé osoby předpis EHK R 17 se týká pevnosti sedadel a jejich upevnění v podlaze předpis EHK R 21 stanoví podmínky pro vnitřní vybavení vozidla a to včetně uspořádání ovládacích orgánů, střechy a opěradel předpis EHK R 25 stanovuje podmínky pro pevnost a geometrii opěrek hlavy předpis EHK R 32 je zkouška, která napodobuje náraz do vozidla zezadu předpis EHK R 33 se vztahuje na chování nosné konstrukce prostoru pro cestující při čelním nárazu předpis EHK R 34 specifikuje provedení palivové soustavy, elektrické instalace a nádrže vozidla předpis EHK R 44 stanovuje podmínky pro montáž zádržných systémů pro děti předpisy EHK R 58 a 93 stanovují podmínky pro přední ochranná zařízení proti podjetí předpis EHK R 94 stanoví ochranu cestujících při čelním nárazu, platí od roku Určuje zkušební metodiku pro schválení vozidla při zkoušce čelním nárazem viz. Kapitola předpis EHK R 95 určuje ochranu cestujících při bočním nárazu pro homologaci vozidla viz. Kapitola [8] 9

10 3 Vědní oblasti pro konstrukci bezpečnostních prvků 3.1 Analýza dopravních nehod Výzkum silničních nehod a jejich analýza je v souvislosti s bezpečností vozidla velmi důležitou vědní oblastí. Tyto výzkumy poskytují informace o nejčastějších druzích nárazů, při jakých rychlostech k nim dochází a které části těla jsou nejčastěji poraněny. Analýzou dopravních nehod lze také získat přehled o účinnosti jednotlivých bezpečnostních prvků na vozidle. Úkolem výzkumu nehod je: získání přehledu o celkovém průběhu nehody zařazení jednotlivých výsledků do celkové problematiky silničních dopravních nehod vyšetřování typických vlastností vozidla z hlediska nehod a úrazů zjištění účinnosti jednotlivých opatření ke zvýšení bezpečnosti vozidla možnosti, jak tato opatření zmenší následky nehod. [7] Při výzkumu bezpečnosti vozidla se vychází ze standardních nehod, tzn. ty, které jsou nejčastější. Vyhodnocením těchto nehod se získají údaje o příčinách a následcích nehod na člověka, vozidlo a okolí. Při střetu dvou vozidel dochází nejčastěji k čelní srážce, boční srážce a k najetí jednoho vozidla na druhé zezadu. Jen na přední část vozidla připadá přes cca 60 % srážek (Obr. 3.1), na boky vozidla pak celkem asi 25 %, přičemž převažuje náraz na levou stranu. Z četností kolizí plyne, že nejdůležitější jsou bezpečnostní opatření pro čelní a boční náraz. Tyto části vozidla jsou při nárazu nejvíce poškozeny. K čelním nárazům totiž dochází nejčastěji při vysokých rychlostech. Boční náraz způsobuje i při nízké střetové rychlosti velké poškození, neboť karoserie není v tomto směru dostatečně tuhá a možnost vytvoření deformačních zón je minimální. 10

11 Obr. 3.1 Četnost výskytu jednotlivých nárazů Dalším kritériem pro navržení bezpečnostních prvků je nárazová rychlost. Asi 93 % nehod vzniká při rychlostech menších než 60 km/h. Četnost kolizí ukazuje, že vyšší rychlost při srážce je u vozidel protijedoucích než při srážkách na křižovatce nebo najetí vozidel zezadu. Na základě těchto výsledků je možné navrhovat bezpečnostní opatření na určité rychlostní oblasti. Například při čelní srážce vzniká asi 50 % nehod pod hranicí 17 m/s, při rychlostech 20 m/s je to již asi 70 % nehod. Při nárazech zezadu je 80 % nehod při rychlosti jen kolem 8 m/s (Obr. 3.2). Obr. 3.2 Četnost kolizí v závislosti na relativní kolizní rychlosti dvou vozidel 11

12 Častý je též střet vozidla s chodcem a vozidla s cyklistou. S chodcem je nejčastější střet v oblasti přídě vozidla (cca 35 %) a z pravé strany (cca 20 % pravý přední roh vozidla a asi 22 % pravá strana kapoty). Místo střetu závisí na tělesné výšce chodce, u dospělých je častý náraz hlavou na čelní sklo, u dětí jsou místa nárazů zejména v oblasti čela a kapoty vozu. Při srážce vozidla s cyklistou je 60 % všech nárazů čelních, z toho asi polovina do boku jízdního kola na křižovatce. Místa nárazů jsou výše než u chodců a časté jsou nárazy do čelního skla. Podobné je to i při střetu s motocyklistou, často je však řidič motocyklu až přehozen přes vozidlo a spolujezdec častěji naráží do vozidla. Nebezpečnost střetu vozidla s nechráněnými osobami je velmi vysoká a velmi časté jsou smrtelné úrazy. Jedním z nejdůležitějších výsledků analýzy dopravních nehod jsou poznatky o nejčastěji se vyskytujících zraněních částí těla člověka. Nejčastější a nejvíce nebezpečná jsou poranění hlavy. Je to cca 50 % všech úrazů, z toho asi 70 % smrtelných. Dále jsou to poranění hrudi (cca 20 % všech úrazů), zranění břicha (cca 8 %) a zranění krční páteře (cca 8 %). Z končetin jsou nejvíce ohroženy nohy (cca 40 % všech úrazů), nejčastější jsou zranění kolen, potom ramenních kloubů a paží. Požár vozidla není tak častý (cca 0,2 %), zato však velmi často končí smrtelným zraněním. [8] Tab. 3.1 Stupnice závažnosti úrazu AIS Index Kategorie míry závažnosti Druh zranění - příklad 0 BEZ ZRANĚNÍ 1 MALÁ odřeniny, otlačení, popáleniny 1. stupně až 70%, bez ztráty vědomí 2 MÍRNÁ velkoplošné odřeniny, lehké poranění hlavy, popáleniny 2 stupně do 20 %, krátkodobá ztráta vědomí 3 otevřené rány s poškozením nervů a cév, TĚŽKÁ popáleniny 2. stupně 30 %, (není životu nebezpečné) ztráta vědomí 5-10 min TĚŽKÁ (životu nebezpečné, přežití pravděpodobné) TĚŽKÁ (přežití nejisté) MAXIMÁLNÍ (smrtelné úrazy) rány s nebezpečným krvácením, zlomeniny s poškozením orgánů, poranění mozku, popáleniny 3. stupně 10 %, ztráta vědomí min roztržení orgánů, poškození mozku, popáleniny 3. stupně až 50 %, bezvědomí 30 min až 1 h 12

13 Ke klasifikaci závažnosti poranění se používá stupnice AIS (Abbreviated Injury Scale) americké společnosti při automobilním lékařství (Tab. 3.1). Samotný mechanismus poranění a odolnost lidského těla zkoumá vědní obor nazývaný biomechanika. 3.2 Biomechanika Biomechanika je vědní obor, který popisuje mechanismus poranění a zkoumá mechanickou odolnost lidského těla. Úkolem je zjišťovat zatižitelnost částí lidského těla, které jsou při nehodách zraňovány a stanovit mezní hodnoty, aby bylo možné přezkoušet bezpečnostní opatření na vozidle. Základní fakta získává biomechanika z experimentů, z analýz dopravních nehod a z bariérových zkoušek (tzv. cash testů). Poté shromažďuje údaje o únosných tolerancích lidského těla při zatíženích, kterým je člověk při dopravních nehodách vystaven (rázy, vymrštění, zbrzdění, zrychlení, komprese apod.). Biomechanika sleduje především tyto faktory: špičkové zpomalení a zrychlení střední zrychlení výsledné zrychlení dobu trvání zrychlení změny hodnot zrychlení v závislosti na čase lokalizaci sil působících na tělo řidiče rozdělení sil na ploše těla závislost síly a dráhy závislost síly a času. Biomechanické pokusy zjišťují všechny mezní hodnoty odolnosti lidského těla vůči různým formám dynamického zatížení a vytvářejí podklady pro maximální pasivní bezpečnost při konstrukci vozidel Biomechanická kritéria Hranice mezi přípustnými a nepřípustnými hodnotami jsou tzv. kritéria poranění, ze kterých jsou poté odvozeny kritéria ochrany. Kritéria ochrany (bezpečnostní limity) 13

14 představují mezní hodnoty mechanického zatížení, které lze měřit na zvláštních zkušebních figurínách. Hlavní biomechanická kritéria: maximální zatížení člověka při zpoždění poranění hlavy s průměrnými kritickými hodnotami pevnosti lebky a odolnosti mozku vůči poranění poranění hrudníku a některých nitrohrudních orgánů poranění vnitrobřišních orgánů hraniční hodnoty pevnosti obratlů, páteře a pánve, rozsah a kritické hodnoty pevnosti kostní pánve. [6] Nejčastější a také nejvíce nebezpečné je zranění hlavy. Limity pro zatížení hlavy určuje křivka WSU, která udává zpoždění hlavy v závislosti na době účinku. Základní únosný limit pro hlavu je stanoven na 80 g po dobu 3 ms. Biomechanické kriterium hlavy se označuje HPC (Head Performance Criterion) a nesmí přesáhnout hodnotu Pro hrudník je dáno kriterium VC (Vision Criterion), VC 1,0 m/s. Pro měření se používají speciální zkušební figuríny pro čelní náraz Hybrid III, pro boční náraz EuroSID II. V USA je to figurína FMVSS č. 208 (Obr. 3.3). Další kriterium je dostatečný prostor pro tělo při nárazu. Požadavky na tento vnitřní prostor se měří při čelním nárazu na pevnou bariéru při rychlosti 48,3 km/h. Obr. 3.3 Figurína FMVSS č Zádržné systémy Zádržné systémy mají za úkol pevně držet cestujícího při zpožďování vozidla při nárazu. Slouží k dodržení bezpečnostních limitů, které drží posádku vozu, aby se nepohybovala při nárazu kupředu se stejným zpožděním, jako vozidlo. Nejpoužívanější 14

15 zádržné systémy u osobních vozidel jsou bezpečnostní pásy a nafukovací vaky (airbagy), pro děti pak dětské sedačky. 4.1 Bezpečnostní pásy Bezpečnostní pásy jsou jedním z nejstarších prvků pasivní bezpečnosti. Jejich používání za jízdy je povinné. Připoutání pasažéra bezpečnostním pásem zvyšuje možnost přežití při nehodě až o 77 % (Obr. 4.1). Dnešní bezpečnostní pásy fungují v součinnosti s airbagem. [8] 77% 43% 39% 49% Druh srážky Čelní Boční Zezadu Převrácení Obr. 4.1 Účinnost bezpečnostního pásu na místě řidiče podle druhu srážky Bezpečnostní pásy se rozdělují podle počtu bodů, v kterých jsou připevněny k vozidlu. Nejčastěji jsou používány pásy tříbodové, kdy jeden bod je nahoře nad ramenem a další dva po stranách sedačky. Pás tedy vede úhlopříčkou přes tělo od ramena přes hrudník k pasu, kde je pod úrovní sedadla uchycen a kde je také spona se zámkem, odtud vede přes břicho na protilehlou stranu sedačky, kde je třetí upevňovací bod. Horní kotvící bod se provádí jako výškově stavitelný pro dosažení optimální polohy pásu na těle, pás se nesmí dotýkat krku. Bezpečnostní pásy jsou na všech sedadlech, na předních i všech zadních. Na zadních sedadlech se kromě tříbodových pásů používá jeden pás dvoubodový, který se zapíná pouze přes pas a je umístěn na prostřední sedačce. Tříbodové a dvoubodové pásy jsou předepsané u osobních 15

16 automobilů, sportovní vozy používají pásy čtyřbodové. Některé vozy mají bezpečnostní pásy integrované už v sedadle (např. Audi kabriolet) Konstrukce samonavíjecího bezpečnostního pásu s navíječi Bezpečnostní pásy u osobních automobilů jsou dnes konstrukčně řešeny jako samonavíjecí. Umožňují volný pohyb těla při jízdě a automatické přizpůsobení délky pásů tělesným rozměrům. Bezpečnostní pás je veden přes průvlečný úchyt na boční stěně do navíjecí cívky, která vtahuje pás zpět pomocí navíjecí hřídele. Při nárazu je cívka s pásem zablokována proti odvíjení. Navíjecí zařízení je montováno do dutiny spodní části středového sloupku karoserie, horní úchyt průvleků pásů je posuvný, tedy výškově nastavitelný. Blokovací funkce samonavíjecího zařízení je uvedena v činnost dvěma způsoby: rychlým vytáhnutím popruhu (blokovací zařízení je uvedeno do provozu např. setrvačníkovým kolem na ose cívky) nebo zrychlením při nárazu vozidla (blokování je většinou dosaženo vykývnutím kyvadla). U mechanických tříbodových pásů blokuje zabudovaná rychle reagující západka navíjecí cívku při dosažení určitého zpomalení vozidla. Při nárazech v rychlostech nad 40 km/h mají bezpečnostní pásy však již jen omezený účinek z důvodu volného bezpečnostního pásu, roztažnosti pásu a časově zpožděného účinku navíjecího zařízení. Protože v těchto rychlostech již nemohou plně zabránit nárazu těla na volant nebo přístrojovou desku, montují se bezpečnostní pásy s tzv. napínači. Napínač je přídavný mechanismus, který pomocí pyrotechnické patrony přemístí samonavíjecí mechanismus o předem nastavenou vzdálenost proti pohybu pásu a tak eliminuje vliv zpoždění náběhu navíječe bezpečnostního pásu. Ke zmenšení dopředného přemístění cestujícího v průběhu nárazu se používá napnutí vlastního bezpečnostního pásu nebo zámku pásu. Napínací zařízení může být: - mechanické - pyrotechnické. 16

17 Obr Pyrotechnický napínač bezpečnostního pásu (OPEL) Na obr. 4.2 je pyrotechnický napínač bezpečnostního pásu. Při aktivaci se elektricky odpálí pyrotechnická nálož, tlak plynu působí na píst, který pomocí lanka táhne za zámek bezpečnostního pásu. [5] Napínače se montují spolu s airbagy a jsou řízeny společnou jednotkou. Bezpečnostní pás se po havárii musí vyměnit, protože protažení je nevratné a tedy při případném dalším nárazu bude držet tělo příliš tvrdě, což může vést ke zraněním. U bezpečnostních pásů s napínači je výměna po aktivaci nutná, protože mechanismus napínače je konstruován jen na jedno použití. 4.2 Airbagy Airbag je bezpečnostní nafukovací vak, který se aktivuje při nárazu vozidla. Senzory zpomalení umístěné v jednotlivých částech vozu vyhodnocují nutnost spuštění tohoto bezpečnostního zařízení. Airbagy chrání posádku před přímým nárazem těla na vnitřní části vozidla při srážce. Moderní vozy mají dnes standardně airbagy čelní a boční, běžné jsou také boční hlavové nebo okenní airbagy. Poslední novinkou jsou airbagy kolení. Dokonce se zkoušejí v prototypech i vnější airbagy, montované např. do kapot, které chrání při srážce chodce či cyklisty. Čelní airbagy spolupracují společné s předpínači pásů, které snižují rychlost nárazu hlavy a hrudníku do vaku, proto musí být posádka připoutána bezpečnostními pásy, jinak se účinnost airbagu snižuje. V současnosti se stále výrazněji prosazují tzv. inteligentní airbagy, jejichž rychlost naplnění a objem vzduchu ve vaku je regulován podle síly nárazu. 17

18 4.2.1 Konstrukce a použití airbagů Každý airbag se skládá z vlastního vaku z polyamidové tkaniny a z inflátoru neboli plynového generátoru, kde se vyvíjí plyn pro naplnění airbagu. Důležitou částí je řídicí jednotka airbagů, která aktivuje na základě informací vyslaných ze snímačů zrychlení, resp. zpomalení, správný airbag. Pro čelní airbagy je snímač zpomalení zabudován v řídicí jednotce, která je umístěna na bezpečném místě ve vnitřním prostoru vozu, což je zpravidla přední část středového tunelu. Snímače zpomalení pro boční, hlavové a okenní airbagy jsou ve většině případů umístěny na příčnících pod předními sedadly blíže ke dveřím. Airbag řidiče (Obr.4.3) je společně s inflátorem ve tvaru nízkého válce umístěn v hlavě volantu a je ukrytý pod plastovým krytem. Airbag spolujezdce je ukryt pod krytem v přístrojové desce a při jeho aktivaci se tento kryt, stejně jako kryt na volantu, roztrhne v předem definovaných místech. Tablety pro tvorbu plynu v inflátoru jsou zapáleny elektrickým můstkovým zapalovačem s roznětkou zabudovanou v tělese inflátoru. Hlavní součástí vzniklého plynu je dusík a plyn je tak neškodný pro člověka. Ihned po nafouknutí se aktivuje vypouštěcí ventil, přes který uniká plyn z airbagu ven. Je to proto, aby nedošlo k udušení, zablokování těla v nepřirozené poloze nebo zpětného vymrštění na sedadlo a tím zvýšení přetížení. Dnešní airbagy mají odpouštění plynu řízeno dvoufázově, nejprve se odpustí plyn částečně a teprve za delší čas úplně. Obr. 4.3 Součásti airbagu řidiče: 1 - kryt, 2 - složený vak, 3 - vyvíječ plynu, 4 - snímač zrychlení, 5 - spouštěcí zařízení, 6 - upevňovací kroužek s deaktivačním zařízením,7 granule (náplň zplynujícího prášku) 18

19 Objem nafouknutého airbagu je v případě řidiče přibližně 65 litrů, u spolujezdce 90 litrů (Obr. 4.4) a boční airbagy, které jsou ukryty na vnější straně opěradel předních sedadel, mají objem okolo 15 litrů. Okenní airbagy bývají dlouhé až 2 metry a široké asi 35 cm. Přesné rozměry vaku však záleží na výrobci a typu vozidla. Obr. 4.4 Čelní airbagy Mercedes-Benz třída S Jednotlivým druhům nárazu odpovídá použití daného airbagu, který nejlépe ochrání cestující. Čelní airbagy chrání zejména hlavu a hrudník cestujících na předních sedadlech. Boční airbag se zaměřuje na ochranu hrudníku a částečně chrání i hlavu osoby na předním sedadle na straně nárazu. Hlavový airbag pak zajišťuje ochranu hlavy. Okenní airbagy se mohou rozvinout od A-sloupku až po C-sloupek a chrání tak hlavu a hrudník cestujících na předních i zadních sedadlech. Na místě spolujezdce vpředu s airbagem se nesmí přepravovat děti v dětských sedačkách, pokud tento airbag nelze vypnout. Aktivovaný airbag již nelze znovu použít, proto se po opravě vozidla musí vždy namontovat nový. Je to dáno tím, že je obtížně proveditelné složit již jednou aktivovaný vak do přesně stejného tvaru a tím hrozí jeho selhání nebo roztržení při nafukování. Výrobce vozidel pak doporučuje provést výměnu airbagů po 10 až 15 letech podle daného typu vozidla Aktivace airbagu K aktivaci čelních airbagů dochází pouze tehdy, je-li směr nárazu totožný s podélnou osou vozu nebo v úhlu menším než +/-30 stupňů od podélné osy. Intenzita nárazu by měla odpovídat rychlosti nárazu větší než 20 km/h do pevné bariéry. Z tohoto důvodu nedojde k aktivaci airbagu při nárazech malou rychlostí, například při parkování nebo pomalém pojíždění v koloně, při extrémní jízdě, například přejetí obrubníku, ale ani při střetu s lesní zvěří či jiným volným předmětem menších rozměrů. Podobná 19

20 podmínka platí i pro aktivaci bočních, hlavových a okenních airbagů, které jsou spuštěny na straně nárazu, pouze je-li směr nárazu totožný s příčnou osou vozu nebo jeli úhel nárazu menší než +/-30 stupňů od příčné osy. Naplnění airbagů probíhá velmi rychle a celý cyklus od nárazu do začátku vyprazdňování vaku proběhne v časovém úseku zhruba 150 ms. Přesto musí airbag splnit svou ochranou funkci. Časový průběh aktivace airbagu pro řidiče a spolujezdce (Obr 4.5): 0 ms náraz 25 ms elektronický senzor aktivuje odpálení roznětky pro tvorbu plynu v modulu pro řidiče 30 ms vak se začíná plnit a kryt řidičova modulu se trhá 35 ms aktivuje se odpálení roznětky pro tvorbu plynu v modulu pro spolujezdce 40 ms po otevření krytu modulu pro airbag spolujezdce se vak začíná plnit 54 ms řidičův vak je naplněn a řidič se začíná ponořovat do vaku 66 ms spolujezdcův vak je naplněn a spolujezdec padá do vaku 84 ms řidič je maximálně položen do vaku a začíná se pohybovat zpět od volantu 98 ms spolujezdec je maximálně ponořen, a také se začíná pohybovat zpět 150 ms řidič a spolujezdec se pohybují zpět do sedaček, vaky se vyprazdňují a prostor před cestujícími je opět volný. Obr. 4.5 Časový průběh aktivace airbagu pro řidiče a spolujezdce [2] 20

21 4.3 Dětské zádržné systémy Při návrhu dětských zádržných systémů se musí zohledňovat rozdílné rozdělení hmotnosti dětí narozdíl od dospělých. Děti, které nedosahují tělesné výšky 1,5 m, nesmí být připoutány normálním bezpečnostním pásem bez použití dětských zachycovacích bezpečnostních systémů, protože by jinak mohlo dojít v oblasti břišní krajiny a krku k těžkým zraněním. Nezabezpečené děti jsou ve vozidle vystaveny sedminásobně vyššímu riziku, než děti připoutané v dětské autosedačce. Každý zádržný systém se musí do vozidla uchytit buď pomocí bezpečnostních pásů pro dospělé, nebo nověji některé typy systémem ISOFIX (součást vozidla, montuje se již v prvovýrobě). Některé zádržné systémy jsou konstruovány jako vícestupňové, kdy se po překročení určité hmotnosti dítěte odpojí opěradlo sedačky a používá se pouze sedací část a bezpečnostní pásy ve vozidle. Typové třídy dětských sedaček: Třída 0 pro nejmenší děti do 9 kg (cca do 9 měsíců) Třída I pro děti mezi 9-18 kg (cca 6 měsíců až 4 roky) Třída II pro děti mezi kg (cca 3 až 6 let) Třída III pro děti mezi kg (cca 6 až 12 let) [4] 5 Bezpečnost karoserie a interiéru Ochrana cestujících vlastního vozidla v případě nehody závisí z hlediska konstrukce karoserie na její struktuře, vnitřním vybavení karoserie, vlastnostech zadržovacích systémů a zabránění vzniku požáru. Při návrhu karoserie je nutno též zabezpečit kompatibilitu vozidla ve vztahu k chodci, cyklistovi a ve vztahu k jiným vozidlům. 5.1 Struktura karoserie, deformační vlastnosti karoserie Struktura karoserie by měla z hlediska pasivní bezpečnosti splňovat dvě základní funkce: nosná struktura musí mít při kolizi podle druhu namáhání dostatečnou schopnost absorpce energie, která zaručuje nepřekročení biomechanických limitů. Zároveň nesmí být deformace nosné struktury tak velká, aby byl narušen vnitřní prostor pro posádku. Vnitřní prostor musí být tedy dostatečně tuhý, zádržné systémy bezpečně 21

22 ukotveny, je nutno omezit vniknutí různých částí do kabiny na minimum a musí být zachován tzv. minimální prostor pro přežití. Tento pevný prostor má tři zóny k zachycení sil při nehodě. Při čelním nárazu slouží jako hlavní deformační zóna přední rám. V horní části je zatížení přenášeno k přednímu sloupku výztuhami blatníků. Pomocný tuhý rám tvoří spodní deformační zónu. Při nárazu pouze z jedné strany přenáší příčný člen předního blatníku sílu nárazu i na druhý bok vozidla, který se rovněž stává deformační zónou. [1] Čelní deformační zóna K absorpci nárazové energie je vhodná přední a zadní část vozidla vzhledem k dostatečným délkám deformačních zón. Délka těchto deformačních zón je 300 až 800 mm. Boční struktura snese menší zatížení, neboť deformační zóny jsou malé. Čelní struktura automobilu je obvykle tvořena dvěma podélnými nosníky, které jsou při čelním nárazu zatěžovány hlavně ve směru podélné osy vozidla. Používá se také koncepce struktury vidlicových podélníků. Tato konstrukce zlepšuje deformační vlastnosti přídě při tzv. přesazeném čelním nárazu (offset). Zadní části vozidla mohou být dimenzovány na menší síly vzhledem k nižším nárazovým rychlostem. Při konstrukci vozidla s motorem vpředu je k dispozici pro deformaci celá zadní struktura. Moderní vozidla se samonosnými karoseriemi umožňují řešit deformační zóny přídě s programovatelnou účinností, kdy se zpoždění rovnoměrně rozděluje na celou dobu deformace. Deformační charakteristika má stupňovitý progresivní průběh se čtyřmi stupni: ochrana při nízkých rychlostech, kompatibilita, vlastní ochrana a prostor pro přežití. Celá deformační zóna je optimalizována z hlediska sil, které budou při plném i přesazeném nárazu na vozidlo působit. Důležité je vytvořit zónu sice příčně velmi tuhou a pevnou, ale na druhé straně podélně poddajnou. Příčná tuhost je nutná z hlediska uložení přední nápravy a přenosu sil při přesazeném nárazu i do nezasažené části. Tuhost oblasti přední masky je důležitá, aby se při nárazu do úzké překážky (sloupy, stromy nejhorší možné zatížení) celá přední část nezkroutila okolo jednoho bodu. K deformační zóně vozidla patří i nárazníky. Mají za úkol zachytit a rozložit náraz na celou přední část vozidla, musí být tedy dostatečně tuhé a pevné. Dnes jsou konstruovány jako výlisek z ocelového plechu, který překrývá plastový kryt, zlepšující aerodynamiku a má také účinek estetický. 22

23 Problémem jsou tuhé díly (např. motor). Je třeba zabránit jejich vniknutí do vnitřního prostoru karoserie. Proto se používá speciální zavěšení motoru které umožňuje při nárazu zasunutí motoru pod podlahu vozidla Boční deformační zóna Boční struktura karoserie je vzhledem k malým deformačním zónám ( mm) schopna pohltit jen malé množství energie při nárazu. Proto nelze vytvořit stejně hodnotnou boční deformační zónu jako v přední nebo zadní části vozidla. Při bočním nárazu jsou vnější nosné díly karoserie v oblasti prostoru pro cestující, zejména prahy dveří a nosníky dveří, namáhány na ohyb. Boční tuhost tohoto prostoru se zvyšuje např. příčnými traverzami ve střeše a v podlaze. Také struktura dveří musí být pevná na tah a ohyb a vytvářet uzavřenou vazbu s boční strukturou. Při bočním nárazu nad prahem musí být zvýšena bezpečnost dokonalým vedením dveří (otvor pro dveře je vybaven tuhým prolisem). Ve středu dveří bývají namontovány ocelové trubky (Obr. 5.1) vysoké pevnosti pro zvýšení odolnosti dveří při bočním nárazu. Zámky a závěsy dveří musí zabránit vytržení dveří a zároveň zabránit vzpříčení dveří při čelním nárazu. Dveře se nesmí při nehodě otevřít, ale po nehodě musí zůstat otvíratelné. Aby se dveře při nárazu nemohly zaklínit a bylo je možné otevřít, jsou v jejich spodní části namontovány ocelové čepy. Ty se při zavření dveří zasunou do otvorů vyztužených jímek v prahu rámu dveří. Pro zachování funkčních schopností dveří musí všechny připevňovací prvky ke karoserii zůstat při nárazu nepoškozeny. Obr. 5.1 Struktura karoserie s trubkami v bočních dveřích (OPEL Vectra Combi) 23

24 5.2 Bezpečnostní prvky vnitřního prostoru karoserie Bezpečnostní řídící ústrojí a pedály Volant a jeho hřídel ohrožují řidiče zejména při čelním nárazu. Hlava volantu musí být čalouněná, musí mít dostatečný prostor pro uložení airbagu. Věnec volantu se nesmí lámat, ale pouze deformovat a po nárazu sklopit tak, aby proti hrudníku řidiče působil co největší možnou plochou. Řídící ústrojí (tyč řízení, hlava volantu) pak nesmí vniknout do prostoru posádky při deformaci přídě čelním nebo šikmým nárazem. To je vyřešeno konstrukcí hřídele volantu. Je konstruován jako vícedílný, jednotlivé díly jsou spojeny klouby. Jiná konstrukce lomený hřídel umožňuje jeho vybočení. Další speciální konstrukce používá pro dělící deformační člen hřídele řízení pružný vlnovec s velkou torzní tuhostí, který umožňuje při nárazu nezávisle pohyby obou částí hřídele. Pedály mohou způsobit poranění dolních končetin. Proto jsou dnes některá vozidla vybavována upravenou pedálovou skupinou, která se při nárazu odpojí od karoserie v závěsu pedálů a minimalizuje riziko poranění dolních končetin. Také ovládací páčky a vypínače mohou způsobit zranění. Při nárazu nesní dojít ke kolizi s řidičem, páčky musí mít zaoblené hrany, při jejich případném zlomení nesmí vznikat ostré hrany Sedadla a opěrky hlavy Pro bezpečnost posádky je důležitá celková konstrukce sedadla. Sedadlo musí mít pevnou kostru a materiály, kterým je vyplněno musí absorbovat energii při nárazu vozidla. Nejmodernější je speciální uchycení sedadla WHIPS od firmy Volvo, které výrazně omezuje riziko poranění krční páteře. Snižuje zatížení zad a krku při nárazu vozidla pohybem opěradla vzad a současným zvednutím a posunutím horní části opěradle vpřed. Moderní sedadla mají protiponořovací konstrukci, která zabraňuje podklouznutí těla pod bezpečnostní pás. Vhodně tvarovaná sedadla také snižují riziko poranění při bočním nárazu. [4] Opěrka hlavy zabraňuje nadměrnému záklonu hlavy při nárazu zezadu a také zpětnému překmitnutí hlavy při pohybu těla zpět do sedačky při nárazu čelním. Firma OPEL zavedla tzv. aktivní opěrky hlavy, které snižují riziko poranění krční páteře a míchy při nárazech zezadu. Tyto opěrky jsou vybaveny pákovým mechanizmem, jenž při nárazu zezadu vysune opěrku dopředu a nahoru, čímž zajistí rychlejší a účinnější zpomalení hlavy pasažéra. Pro efektivní využití opěrky hlavy je však nutné její správné 24

25 seřízení. Nesmí vadit při jízdě, ale vzdálenost mezi hlavou a opěrkou musí být co nejmenší. Opěrky hlavy mají dnes standardně všechna sedadla v osobních automobilech Zasklení karoserie Pro zasklení oken karoserie se používají bezpečnostní skla podle mezinárodních předpisů. Pro čelní sklo se nejčastěji používají vrstvená skla, kdy se mezi dvě nebo i více vrstev skla lepí speciální plastová lepící folie. Při rozbití tato folie drží úlomky skla pohromadě a zabraňuje poranění cestujících. Toto sklo také umožňuje dostatečný výhled při jeho prasknutí. Boční skla bývají tvrzené jednovrstvé, tepelně zpracované kalením. Při rozbití se toto sklo rozpadne na malé úlomky s tupými hranami. [7] Opatření proti vznícení vozidla Protipožární opatření jsou u moderních osobních automobilů na vysoké úrovni. Požár vozidla se vyskytuje asi u 0,0006 % všech nehod v ČR. Palivová nádrž nesmí být součástí deformační zóny. Proto bývá umístěna pod zadním sedadlem před zadní nápravou. Nádrž musí být plastová, opatřená zpětným ventilem a nárazovým čidlem, které vypne podávací čerpadlo. Pro zvýšení protipožární ochrany se vyrábí čalounění interiéru z nehořlavých materiálů. 5.3 Ochrana chodců Srážka vozidla s chodcem je velmi nebezpečná. Pro chodce končí většinou velmi tragicky, s těžkými zraněními nebo smrtí. Charakter této srážky velmi závisí na vlastnostech karoserie, jako je její tvar a tuhost. Profil přídě ovlivňuje místo nárazu, tedy styk části těla chodce s částí vozidla. Příď vozidla by měla mít co nejvíce zaobleny hrany, oblé tvary a přední hranu kapoty posunutu za nárazník. Délka kapoty by měla být pokud možno co největší, aby již při malých rychlostech nenarazila hlava chodce na tvrdý rám čelního skla a nedošlo k odhození chodce na vozovku. Zmenšení nebezpečí zlomenin nohou chodců je možné docílit obložením nárazníků a přední hrany kapoty pružnými materiály (pryžová lišta, pěnový polyuretan). Jsou testovány i nafukovací polštáře, tzv. airbagy pro chodce. Tento airbag není uveden v činnost nárazem chodce, ale signálem čidla. Tyto polštáře mohou pokrývat 25

26 příď, kapotu nebo čelní sklo vozidla. Není však možné docílit takové ochrany chodců, jako je tomu u posádky vozidla. 6 Nárazové zkoušky Pro hodnocení vozidel z hlediska ochrany cestujících se používají různé nárazové zkoušky, tzv. crash testy. Tyto zkoušky musí co nejvíce simulovat skutečné havárie. Zkoušky se provádí pro srovnatelnost a vyhodnocování míry bezpečnosti jednotlivých vozidel. Automobily jsou vybaveny stejně jako pro běžný provoz včetně hmotností náplní. Kritéria hodnocení: druh nárazu směr nárazu rychlost nárazu Tyto zkoušky mají simulovat srážky vozidel, jako je čelní srážka, boční srážka a náraz zezadu. Pro schválení modelu vozidla je nutné splnit v Evropě předpis EHK OSN 94. Jedná se o čelní náraz do betonové zdi v rychlosti 50 km/h bez použití testovacích figurín a záznamových systémů, což je v dnešní době nedostatečné. Téměř každý výrobce osobních automobilů má svoje testovací programy a také hodnocení jiné, podle nichž není možné vozidla objektivně srovnávat. V Evropě je nejznámější a nejuznávanější nezávislá testovací zkušebna Euro NCAP. 6.1 Nárazové zkoušky podle Euro NCAP Zkoušky Euro NCAP (European New Cars Assessment Programme) zahrnují typy nejčastějších kolizí, které vedou k vážným až smrtelným zraněním. Do testu jsou vybírány nejprodávanější modely své řady a jsou zakoupeny náhodně. Výrobce do této volby nemůže zasahovat. Euro NCAP používá čtyři kategorie testů, které simulují: čelní náraz, boční náraz, boční náraz na sloup a střet s chodcem. V testovaném voze jsou čtyři figuríny: dvě dospělé figuríny vpředu a dvě dětské vzadu. 26

27 6.1.1 Test čelního nárazu Tato zkouška splňuje mezinárodní normu EHK OSN 94. Automobil naráží rychlostí 64 km/h do deformovatelné bariéry se 40 % přesazením (Obr. 6.1). Jedná se o tzv. offset. Bariéra má šířku 1000 mm a deformace může dosáhnout až 540 mm. Minimální hmotnost bariéry je 70 tun. Proti zákonným předpisům pro čelní náraz je rychlost ještě o 8 km/h vyšší. Používá se zkušební figurína Hybrid III. Sledují se následující kritéria: Hlava výsledné zrychlení a r (je to výsledná hodnota zpoždění hlavy, zahrnuje zrychlení všemi směry) nesmí přesáhnout 80 g po dobu 3 ms. Současně biomechanické kriterium hlavy HPC (Head Performance Criterion) nesmí být vyšší než Pro posouzení zranění hlavy se dále používá index zatížení hlavy HIC (Head Injury Criterion), jehož mezní hodnota nesmí být vyšší než Hrudník biomechanické stlačení hrudníku ThCC musí být menší než 50 mm a současně kritérium měkké tkáně hrudníku VC (Vision Criterion) musí být menší než 1 m/s, maximální ohybový moment šíje nesmí přesáhnout 57 Nm. Stehna kritérium stlačení stehenní kosti TCFC musí být menší než 8 kn. Dalším kritériem je zachování dostatečného prostoru pro přežití posádky. To je stanoveno v předpisu EHK OSN 33. Obr. 6.1 Test čelního nárazu 27

28 6.1.2 Test bočního nárazu Vozík s deformačním čelem o rozměrech 1500 mm x 500 mm naráží do boku stojícího auta na straně řidiče v rychlosti 50 km/h (s tolerancí 1 km/h). Pohyblivá bariéra má hmotnost 950 kg (tolerance 20 kg), rozchod kol 1500 mm a rozvor 3000 mm (Obr. 6.2). Pro boční náraz se používá figurína EuroSID II. Tato zkouška splňuje normu EHK OSN 95. Sledují se tato kritéria: Hlava výsledné zrychlení a r nesmí přesáhnout 80 g po dobu 3 ms a současně HPC nesmí být vyšší než Tyto hodnoty jsou stejné jako u čelního nárazu. Hrudník největší deformace žeber RDC (Rib Deflection Criterion) může být 42 mm a současně kriterium měkké tkáně hrudníku VC musí být menší než 1 m/s. Pánev, břicho biomechanické zatížení pánve PSPF (Pubic Symphysis Peak Force), tj. maximální zatížení stydkých kostí, musí být maximálně 6 kn. Maximální zatížení břicha APF (Abdomen Peak Force) musí být menší než 2,5 kn. Obr. 6.2 Test bočního nárazu 28

29 6.1.3 Test bočního nárazu na sloup Jedná se nový test určující míru poskytnuté ochrany při nárazu v rychlosti 29 km/h do pevného sloupu o průměru 254 mm, který obvykle proniká hluboko do boku vozidla (Obr. 6.3). V případech, kdy vozidlo není opatřeno bočním airbagem, může hlava řidiče narazit silně do sloupu natolik, že dojde ke smrtelnému zranění. Míra poranění hlavy v takovém případě běžně dosahuje hodnoty 5000 HIC (Head Injury Criterion), která je 5x větší, než hodnota určující pravděpodobné vážné poranění mozku (1000 HIC). Pokud je vůz vybaven bočními airbagy, je míra poranění hlavy 100 až 300 HIC. Při bočním nárazu na sloup může tedy instalace bočních airbagů chránících hlavu řidiče zachránit život. Standardně vybavují těmito airbagy své modely např. automobilky Volvo, BMW, Saab a Mercedes Benz. Obr. 6.3 Test bočního nárazu na sloup 29

30 6.1.4 Test střetu automobilu s chodcem Zkouška simuluje střet auta s chodcem při 40 km/h rychlosti. Sledují se místa nárazu jednotlivých částí těla dospělého člověka a dítěte. Tato místa nárazu se označují barevně podle míry možnosti poranění chodce při nárazu (Obr. 6.4). Tento test je brán jako dodatečný a není zapisován do základního protokolu Euro NCAP. Obr. 6.4 Hodnocená místa na vozidle Hodnocení testovaných vozů Do protokolu Euro NCAP se uvádí čelní náraz, boční náraz a podle nové metodiky byl přidán test bočního nárazu na sloup, aby vedl výrobce k montování bočních airbagů. Každý test je hodnocen bodově. Za čelní náraz je maximální možný počet bodů 16, za boční náraz také 16. K tomuto testu se ještě připočítávají 2 body za boční náraz na sloup. Další body je možno získat za nové bezpečnostní systémy, např. systém upozorňující na nezapnuté bezpečnostní pásy. Maximální možný počet bodů je tedy 37. Podle tohoto bodování jsou uděleny vozu hvězdičky za bezpečnost. Maximum je 5 hvězdiček a je udělováno po dosažení 33 bodů. Dále se hodnotí ochrana dětí a střet automobilu s chodcem. Tyto dva testy jsou však hodnoceny zvlášť. Prvním vozem oceněným 5 hvězdičkami byl Renault Laguna II. Bodové rozsahy určují následující hodnocení: 33 b 37 b => 25 b 32 b => 17 b 24 b => 09 b 16 b => 01 b 08 b => [8] 30

31 Obr. 6.5 Crash test Škoda Fabia 6.2 Testovací figuríny Testovací figuríny, tzv. dummies, jsou figuríny dospělých osoby obou pohlaví, u nichž se dbá na správné proporce a hmotnosti jednotlivých částí těla, kloubová spojení jednotlivých končetin jsou totožné s člověkem. Kvůli zvýšení bezpečnosti dětských pasažérů byli vyvinuty i dětské figuríny. V současné době existuje mnoho typů a provedení dummies. Obr. 6.6 Testovací figurína Hybrid III Dummies jsou vybaveny mnoha senzory a čidly, podle nichž se vyhodnocuje zatížení organismu a účinky jednotlivých prvků pasivní bezpečnosti. Výhodou dummies je jejich mechanická odolnost a tedy možnost mnohonásobného použití. Dummies se také postupně vyvíjí, přibývají velikosti a hmotnosti, zvyšuje se počet čidel. Pro zkoušky Euro NCAP se používají figuríny Hybrid III (Obr 6.6) pro čelní náraz, na boční nárazy jsou to figuríny EuroSID II, speciální dummies jsou určeny pro zjišťování následků nehod dětských pasažérů. Liší se stavba, senzory a zaznamenávané signály. Hlava je vyrobena z hliníku a pokryta gumovou "kůží". Uvnitř jsou umístěny tři měřiče zrychlení a každý z nich poskytuje informace o tom, jaké síly působí na mozek při nárazu. Krk obsahuje zařízení na měření ohybu a pnutí v šíji, když je hlava při nárazu vržena vpřed a vzad. Pro měření hrudníku při čelním nárazu se používá figurína Hybrid III se třemi ocelovými žebry vybavenými snímači, které zaznamenávají 31

32 namáhání hrudního koše při testování čelního nárazu. Pro boční náraz je to EuroSID II se zcela jinou konstrukcí hrudníku se třemi žebry určenými k měření deformace a rychlosti deformace. Paže neobsahují žádné přístroje a při nárazu se volně pohybují. Vážná poranění bývají neobvyklá a pokud k nim dojde, je obtížné poskytnout jim patřičnou ochranu. Další přístroje má figurína EuroSID II umístěny v její pánevní oblasti. Ty slouží k zaznamenání bočního pohybu, který by mohl způsobit zlomeniny pánevní kosti či vymknutí kyčle. Dolní končetiny jsou rozděleny na tři části. V horní části nohou jsou tlakové snímače umístěny ve stehenní kosti. Poskytují při testu čelního nárazu informace o všech částech stehenní kosti, včetně kyčelního kloubu, který může utrpět zlomeninu nebo být vyklouben. Další čidlo je umístěno na kolenou. Měří síly přenášené na kolena, obzvláště pokud pak narazí na spodní část přístrojové desky. Přístroje, zabudované v dolní části uvnitř nohou, měří ohyb, smyk, tlak a pnutí, tj. síly, které by mohly způsobit poranění holenní a lýtkové kosti. Měření možnosti poranění chodidel a kotníků je založena na tom, jak moc je poškozen vůz a vnitřní prostor, zejména pak na měření deformací a posunů v pedálové oblasti. 32

33 7 Závěr Cílem mé práce bylo podat ucelený přehled o současné problematice pasivní bezpečnosti osobních automobilů, uvést současný stav a zhodnotit metodiku měření. V úvodní části jsou uvedeny základní normy a předpisy, které je nutno dodržet pro konstrukci bezpečného vozu. Na tuto část navazuje analýza dopravních nehod a biomechanika člověka. Podle těchto vědních oborů určujeme jednotlivé druhy a míry poranění lidského organismu. Kapitola 4 a 5 je věnována již samotným konstrukčním prvkům pasivní bezpečnosti. Poslední kapitola je věnována metodice měření a hodnocení vozidel podle kritérií, které určují mezinárodní normy. Tyto nárazové zkoušky jsou velmi náročné a drahé, existuje jich velké množství a téměř každá automobilka má jiné testy a hodnocení. Mezinárodně uznávané měření provádí nezávislá agentura Euro NCAP, která uděluje každému hodnocenému vozu hvězdičky podle míry a účinnosti jednotlivých prvků pasivní bezpečnosti. Toto hodnocení je pozitivně přijímáno laickou veřejností i v odborných kruzích. Pasivní bezpečnost automobilů je tedy dnes jedním z nejdůležitějších kritérií při konstrukci osobního automobilu. Automobilky investují nemalé finanční prostředky k neustálému zlepšování jednotlivých konstrukčních prvků zvyšujících pasivní bezpečnost. Velkou roli však hraje i lidský faktor. Pokud například nebudeme ve vozidle vybaveném osmi airbagy připoutáni bezpečnostním pásem, jsou tyto bezpečnostní prvky při dopravní nehodě prakticky zbytečné. Nejvyššího možného stupně ochrany posádky tedy dosáhneme, pokud budeme důsledně používat všechny předepsané bezpečnostní prvky ve vozidle. 33

34 8 Literatura [1] APETAUR, M. a kolektiv.: Karosérie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. [2] Firemní literatura ŠKODA Auto, a. s., Mladá Boleslav: s. [3] JAN, Z.; VÉMOLA, A.; ŽĎÁRSKÝ, B.: Automobily. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., s. ISBN [4] JAROŠ, M.: Bezpečnost sedaček. AUTO 7, číslo 6/05, 8. února 2005, Praha: Vydavatelství MOTOR-PRESSE BOHEMIA, s.r.o. 46 s. [5] KOLÁR, F.: Bezpečnostní pásy v automobilech. Auto TIP, číslo 15, červenec 2005, Praha: Vydavatelství Axel Springer. 58 s. [6] VLK, F.: Automobilová technická příručka. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, s. ISBN [7] VLK, F.: Stavba motorových vozidel. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, s. ISBN [8] Webové stránky:

Návod na sestavení naháněcí ohrady

Návod na sestavení naháněcí ohrady Návod na sestavení naháněcí ohrady Obj. č: 3552 ECONOMY 3509 STANDARD 3547 STANDARD+ 3510 STANDARD KOMPLET ECONOMY STANDARD STANDARD+ STANDARD KOMPLET Díly pro základní naháněcí ohradu 3521 1x Posuvné

Více

Základy požární bezpečnosti staveb

Základy požární bezpečnosti staveb Základy požární bezpečnosti staveb Jana Ronešová GŘ HZS ČR MV Kurz Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem 1 Obsah Úvod do požární bezpečnosti

Více

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) 20. Července, 2009 AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED) ZLIN AIRCRAFT a.s. Oddělení Výpočtů letadel E-mail: safelife@zlinaircraft.eu AMU1 Monitorování bezpečného života letounu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 18.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Odpojovač

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

GB 14048.4-1993 IEC 60947-4-1:1990 stykače

GB 14048.4-1993 IEC 60947-4-1:1990 stykače GB 14048.4-1993 IEC 60947-4-1:1990 Použití Stykače se používají v elektrických obvodech s frekvencí 50/60 Hz se střídavým napětím do 690 V a proudů v AC-3 do 100 A. Ve spojení s tepelnou ochranou zabraňují

Více

Kapalinová brzdová soustava

Kapalinová brzdová soustava Kapalinová brzdová soustava Kapalinová brzdová soustava se skládá z brzdového pedálu, dvouokruhového hlavního válce s posilovačem brzdné síly, systému potrubí, omezovače brzdného tlaku a brzdových válců

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ Koš do UV A4 vysoký pozinkovaný Ø 385 Koš podle DIN 4052-A4 pro uliční vpusti, vysoký hmotnost:

Více

Návod k obsluze Montážní stojan Sport 2

Návod k obsluze Montážní stojan Sport 2 BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Montážní stojan Sport 2 Všeobecná upozornění z Úvod Jsme rádi, že jste se rozhodli pro montážní stojany Sport 2 od společnosti BMW Motorrad. Při následujících

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Rozměr dveří 80, 90/197. CPL laminát: dle aktuální nabídky. 3D CPL laminát: Laminát 0,8 mm (HPL): RAL:

Rozměr dveří 80, 90/197. CPL laminát: dle aktuální nabídky. 3D CPL laminát: Laminát 0,8 mm (HPL): RAL: BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07 Zárubně: třída RC 2 typ G 07 Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně s těsněním pro klasické zdění 2 700 8 500 2 000 s těsněním pro dodatečnou

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Téma: Zemní práce III POS 1

Téma: Zemní práce III POS 1 Téma: Zemní práce III POS 1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ocelové a hliníkové systémy roubení

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Ceník modelů RTV 2016 - V1

Ceník modelů RTV 2016 - V1 Ceník modelů RTV 2016 - V1 RTV 400 Obj.číslo Popis 1/2 platí od 1.1.2016 bez DPH W26TC50719 W26TC50741 RTV 400 G Základní stroj, ruční sklopení korby, bezp.rám Barva: Oranžová RTV 400 R Základní stroj

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití

Více

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG 2 Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP OBSAH OBSAH... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A PŘEHLED... 6 AS-TOP_RC/EO PB PP... 7 AS-TOP_VF/EO PB PP... 8 AS-TOP_P/EO PB PP...

Více

Montáž plastového okapového systému Gamrat

Montáž plastového okapového systému Gamrat Montáž plastového okapového systému Gamrat Montáž systému je velmi jednoduchá, protože spojky, rohy, čela, ústí svod mají západku a gumové těsnění. K troubám a žlabem se připevňují pomocí zacvaknutí. Předpokladem

Více

Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT

Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT ContiEarth radiální pneumatiky Radiální ocelová kostra a konstrukce ocelových nárazníků pro vynikající odolnost proti prořezání

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Strategické řízení bezpečnosti BRNOSAFETY 2014. Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 15. 16. 9. 2014 Brno 15.9.2014. konference. www.bvv.cz/brnosafety/ 15.9.

Strategické řízení bezpečnosti BRNOSAFETY 2014. Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 15. 16. 9. 2014 Brno 15.9.2014. konference. www.bvv.cz/brnosafety/ 15.9. konference BRNOSAFETY 2014 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: 15.9.2014 www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Strategické řízení bezpečnosti Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNOSAFETY 2014

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Metodické dny odboru dopravy a SH KÚOK

Metodické dny odboru dopravy a SH KÚOK Metodické dny odboru dopravy a SH KÚOK Průběžné vzdělávání úředníků přestupkových oddělení v oblasti analýzy dopravních nehod Metodika možného řešení nejčastějších dopravních nehod odbočování vlevo za

Více

Hřídelové čepy. Podle tvaru, funkce a použití rozeznáváme hřídelové čepy: a) válcové b) kuželové c) prstencové d) kulové e) patní

Hřídelové čepy. Podle tvaru, funkce a použití rozeznáváme hřídelové čepy: a) válcové b) kuželové c) prstencové d) kulové e) patní Hřídelové čepy Hřídelový čep je část hřídele, která je ve styku s ložiskem. Každý hřídel je uložen nejméně na dvou ložiskách. Má tedy alespoň dva hřídelové čepy. Reakce vyvolané zatížením jsou přenášeny

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Technický popis koncovky výfukového systému vozu Mercedes Econic 1833LL:

Technický popis koncovky výfukového systému vozu Mercedes Econic 1833LL: Všeobecný popis: Cílem je vyřešit provedení odsávacího systému na stanicích HZS MSK opravou stávajícího stavu, v souladu s aktuálními požadavky na tento systém celkem pro 5 ks používaných vozidel CAS 20

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_05_ZAVADY PEROVANI MOTOROVYCH VOZIDEL Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

þÿ P a s i v n í b e z p e n o s t v d o p r a v n í c

þÿ P a s i v n í b e z p e n o s t v d o p r a v n í c Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ P a s i v n í b e

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným

Ekonomika 1. 20. Společnost s ručením omezeným S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 20. Společnost s ručením omezeným Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku SKUPINA A Témata k výkladu předpisů o provozu na pozemních komunikacích Vymezení základních pojmů ( 2), základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích, povinnosti účastníka provozu na pozemních

Více

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu. Svarové spoje Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu. Vybrané druhy svarů a jejich posouzení dle EN ČSN 1993-1-8. Koutový svar -T-spoj - přeplátovaný

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

PRŮMYSLOVÉ SEGMENTY OPO 201 OPO 251

PRŮMYSLOVÉ SEGMENTY OPO 201 OPO 251 PRŮMYSLOVÉ SEGMENTY OPO 201 OPO 251 Průmyslové segmenty OPO 201 jsou vyráběné v otevřené konstrukci: výplň z uzavřených profilů 20 x 20 mm, svařované průchodně k příčkám z tvarované oceli 40 x 30 mm, maximální

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody FOUKANÁ IZOLACE Montážní návody Obsah 1. Vodorovný dutý strop objemové foukání 2. Vodorovný nepochozí strop pod střechou volné foukání 3. Vodorovný pochozí strop pod střechou - Volné foukání a záklop -

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011

Tisková zpráva. Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů. Říjen 2011 Říjen 2011 Scania Citywide LF a LE zcela nová rodina městských a příměstských autobusů Scania Citywide je novou řadou nízkopodlažních a nízkonástupních autobusů s osobitým a přátelsky působícím vzhledem,

Více

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

5 1 BITY A SADY BITŮ

5 1 BITY A SADY BITŮ 5 1 BITY A SADY BITŮ 6 bity a sady bitů Hitachi: kompletní paleta bitů Bity od Hitachi jsou konstruovány tak, aby poskytovaly co možná největší přenos síly spolu s dlouhou životností. Aby to bylo zajištěno,

Více

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I P7_TA-PROV(2011)0213 Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 152/2003 Sb., vyhláškou č. 298/2006 Sb., vyhláškou č. 156/2008 Sb., vyhláškou č. 284/2013

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty)

Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Pokusy s kolem na hřídeli (experimenty s výpočty) Označení: EU-Inovace-F-7-08 Předmět: fyzika Cílová skupina: 7. třída

Více

Pokyn pro příjemce dotace

Pokyn pro příjemce dotace Pokyn pro příjemce dotace k zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007

DOHODA. Revize 1. Datum vstupu v platnost: 15. února 2007 ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 I N T E G R O V A N Ý PŘEKLAD TÜV SÜD AUTO CZ DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK,

Více