Výroba houslí v oblasti západních Čech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba houslí v oblasti západních Čech"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na housle Výroba houslí v oblasti západních Čech Bakalářská práce Autor práce: Alina Hlavatá, Dis. Vedoucí práce: MgA. Bohuslav Matoušek Oponent práce: MgA. Jiří Pospíchal Brno 2016

2 Bibliografický záznam HLAVATÁ, Alina. Výroba houslí v oblasti západních Čech [Violin making in area of the West Bohemia]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, s. Vedoucí bakalářské práce MgA. Bohuslav Matoušek. Anotace Práce stručně shrnuje historii vývoje houslařského řemesla v oblasti českého Podkrušnohoří, se zaměřením na Luby u Chebu (dříve Schönbach), jakožto hlavním centrem výroby smyčcových nástrojů v oblasti západních Čech. Obsahuje také informace o založení a vývoji Odborné houslařské školy až po současnost. Druhá část je věnována zástupci současných mistrů houslařů Petru Ráczovi a přesnému popisu jeho práce při výrobě mistrovských houslí. V závěru je uvedena krátká kapitola pojednávající o známé bronzové soše houslaře, která od roku 1926 zdobí město Luby a je jeho neodmyslitelnou součástí. Annotation This work concisely describes history of violin craftsmanship in the area of Czech Podkrušnohoří with focus on the city Luby u Chebu (formerly Schönbach) as a main center of the violin production in the area of the West of Bohemia. It contains information about foundation and development of the Vocational luthier school. Second part is dedicated to contemporary Master luthier Mr. Petr Racz and to specific description of his master violin-making. At the end of this work is a short chapter dealing with bronze statue of luthier which is since 1926 as inherent decoration of Luby. Klíčová slova Výroba houslí, historie houslařství, Odborná houslařská škola, Luby, houslař, mistrovské housle, Petr Rácz Keywords Violin making, history of violin-making, Vocational luthier school, Luby, luthier, masterly violin, Petr Rácz

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 14. května 2016 Alina Hlavatá

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda moc poděkovala Petru Ráczovi za obětavé poskytnutí rozhovoru a ukázky houslařského umění. Mé poděkování patří též vedoucímu práce MgA. Bohuslavu Matouškovi.

5 OBSAH ÚVOD Stručné dějiny výroby smyčcových nástrojů na Lubsku Historie výroby od počátku po 18. století a 20. století Historie houslařské školy Založení a vývoj hudební školy Dějiny houslařské školy v letech Vývoj odborné houslařské školy po roce Petr Rácz mistr houslař Mistrovské housle Petra Rácze Používané materiály Hlavní suroviny: smrkové a javorové dřevo Kvalita dřeva Nákup dřeva Exotické dřeviny Lak Druhy pryskyřic a přírodních barviv pro přípravu laků Postup výroby mistrovských houslí v dílně Petra Rácze Stavba nástroje Lakování Socha houslaře ZÁVĚR... 30

6 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Prameny Literatura SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... 33

7 ÚVOD Každý profesionální hudebník se zabývá otázkou správné interpretace skladby, náročností partů z technického hlediska i různými možnostmi odlišného provedení. Mnohdy se také zaobíráme myšlenkou o specifikách a úskalích kompoziční práce. Ale jak často si vlastně uvědomujeme, že právě houslařská práce, která je tak úzce propojena s naší činností, je tak náročná a protkaná dlouhou historií? Můj nástroj z roku 1997 pochází od významného českého houslaře Alexandra Švýcarského, který žije a pracuje v Praze a je jedním z úspěšných absolventů Odborné houslařské školy v Lubech. Když jsem si před třinácti lety jeho housle pořizovala, poprvé jsem se zamyslela nad tím, že takový nástroj není obyčejný předmět, je to živoucí umělecké dílo, do kterého někdo se svým nejlepším úmyslem vtiskl kus sebe. Nejvýznamnějším střediskem výroby hudebních nástrojů v západních Čechách je podkrušnohorská oblast. Postupem času se rozdělila na dvě hlavní centra. Prvním je oblast Kraslic, která je orientovaná na výrobu dechových nástrojů. A druhou oblastí je Lubsko, na které je tato práce výhradně zaměřená, protože Luby jsou kolébkou houslařství v celostátním významu. 1

8 1. Stručné dějiny výroby smyčcových nástrojů na Lubsku 1.1 Historie výroby od počátku po 18. století Počátky výroby smyčcových nástrojů v Lubech a blízkém okolí se doposud pohybují pouze v oblasti dohadů a domněnek, a už tomu tak asi navždy zůstane. Nedochovalo se totiž mnoho historické literatury. Prameny nehovoří zcela jasně o započetí výroby nástrojů v oblasti západních Čech, na rozdíl od středisek v Markneukirchenu a Klingentahlu na německé straně Krušných hor, které téměř přesně datují vznik nástrojařského řemesla do druhé poloviny 17. století. Zde bylo umění stavěti housle zavedeno mistry z oblasti Lubska a Kraslic. Konkrétně schválil saský vévoda v Markneukirchenu cechovní řád. Cech založilo dvanáct mistrů houslařů, pocházejících vesměs z území dnešního českého podkrušnohoří. Měl šestnáct artikulí a v pramenech je jasně uvedeno, že měly být sestaveny podle vzoru lubského houslařského cechu. Z tohoto faktu je jasně patrné, že u nás bylo započato hudební nástrojařství už o několik desítek let dříve, i když v naší literatuře o tom přímé důkazy nenajdeme. Podle informací z různých rozporuplných pramenů se můžeme domnívat, že se v Čechách toto řemeslo začalo vyvíjet už v 16. století, pravděpodobně v jeho druhé polovině. Jako jeden z důvodů, proč se u nás začalo rozvíjet houslařské řemeslo, bývá uváděn hospodářský úpadek v oblasti těžební. V dolech poklesla těžba a potřeba náhradní obživy, zejména pak po následcích třicetileté války, vedla k hledání jiného výdělečného řemesla. Jelikož už ze zmíněných nepřímých pramenů vyplývá, že se výrobou houslí zabývalo několik jedinců již před třicetiletou válkou, přirozeně vyvstala naděje a možnost pokusit se více rozšířit tuto živnost, kterou bylo možné provádět i v obtížných hospodářských podmínkách. 2

9 Johann Adam Pöpel Důležitou osobností je J. A. Pöpel. Pocházel z Brucku (dnešní osada Mostek), která patřila už od 13. století pod lubskou farnost. Jeho viola z roku 1664 (nyní vystavena v muzeu v Norimberku) je pokládána za první známý a doložený nástroj pocházející z lubské oblasti. Pravděpodobně kolem roku 1670 odešel do Markneukirchenu, a právě on byl jedním z dvanácti houslařů, kteří založili tamní houslařský cech. Kdybychom se přísně drželi historicky podložených faktů, první bezpečně doložený houslař je uveden v kraslické matrice s datem Houslařský cech pro tuto oblast pak byl povolen až roku A přímo v Lubech je první houslař známý z roku Ani v 18. století nemáme stále ještě ucelené historické souvislosti. Velký podíl na veškerých nejasnostech ohledně počátků vývoje místního houslařství má obrovský požár, který vypukl v Lubech roku Vyhořelo 57 domů, včetně radnice a fary. Tato katastrofa bohužel zasáhla i městský archiv. Podařilo se zachránit pouze jednu matriku, vedenou od roku Roku 1721 zde nalezneme zmínku o prvním doloženém houslaři přímo v Lubech jménem Elias Plachte. V matrice dále najdeme něco kolem čtyřiceti houslařů z této doby. Patnáct z nich je právě z rodiny Plachtů. Jelikož z dřívější doby máme jinak jen velmi málo relevantních informací, rod Plachtů bývá často nazýván jako zakladatelský. Dá se předpokládat, že podobně jako v blízkých Kraslicích, kdy máme doloženo roku 1771 založení houslařského cechu, byl založen nový cech i v Lubech. Opět o tom máme jen nepřímé důkazy pocházející z Markneukirchenu. Ve spisech je zmínka o cechovním seskupení, které se rozpadlo v 60. letech 17. století, a nové pak bylo založeno před rokem Je totiž dochována písemná stížnost markneukirchenských houslařů z roku 1754 na rostoucí příliv konkurenčních nástrojů z Klingentahlu a z Lubů, přičemž ty lubské jsou označovány jako necechovní. Ze zápisů vyplývá, že cechovní organizace u nás nefungovala skoro celé století, nicméně to rozhodně neznamená, že by byla přerušena výroba nástrojů, houslařství jako řemeslo se v tomto mezidobí kontinuálně vyvíjelo. Samostatní malovýrobci většinou vyráběli kompletně celé housle svépomocí. Pokud někdo kvůli nedostatku času, pramenícího z velké poptávky, používal určité komponenty od jiného nástrojaře, bylo jeho povinností poctivě označit nástroj nálepkou 3

10 s touto informací. Například Josef Schuster označoval své, ne zcela samostatně zhotovené housle nápisem Musikinstrumentenfabrik. Zpět ale k trendu řemeslných dílen. Dělba práce se postupem času stala nezbytností, protože při větší poptávce není schopen jednotlivec celou výrobu obsáhnout. Současně ale nezaniká tradice předávání znalostí z otce na syna. Houslařské dílny měly svou vnitřní organizaci, a to podle míry odbornosti. Od méně kvalifikované práce, kterou zastupovali učni, přes tovaryše až po mistry. Dílny i samostatní malovýrobci se sdružovali do cechů, v rámci nichž byla určitá pravidla. Například tovaryši se museli pravidelně střídat v houslařských dílnách a měli určený jednotný plat, aby byla zajištěna živnostenská rovnost. Mistři si nesměli tovaryše vybírat, byli jim náhodně přidělováni. Nákup a přerozdělování dřeva byl zajišťován cechovní organizací. Podle dochovaného markneukirchenského cechovního řádu si pojďme krátce nastínit, jak to v období 17. a 18. století vypadalo, když se chtěl člověk stát mistrem houslařem. Můžeme předpokládat, že u nás vykonávání houslařského umění v této době vypadalo velice podobně. Kdo se chtěl vyučit houslařskému umění, musel vstoupit na čtrnáct dní k mistrovi na zkušenou. Po předložení důkazu o čestném a manželském původu a zaplacení 3 zlatých mohl nastoupit do učení. Čtyřletou učební dobu, za kterou musel zaplatit 17 zlatých, musel plně a čestně využít a po jejím skončení pohostit všechny členy cechu pečení a dvěma vědry piva. Po vyučení následoval povinný dvouletý vandr. Kdo se vrátil dřív, musel začít znova. Po návratu z vandru pracoval budoucí mistr houslař rok jako tovaryš a pak teprve mu bylo povoleno zhotovení mistrovského díla, které musel ukončit do tří týdnů. Během této lhůty byl povinen podle článku 9 cechovního řádu zhotovit: 1. Diskantové housle z pěkného dřeva a čistě zasazeným krkem, ohraněným hmatníkem a trojími, čistě vsazenými výložkami v horní a dolní desce 2. Citeru (později kytaru) z pěkného dřeva s čistým registrem 3. Violu da Gamba s šesti strunami bez závad Všechny tři kusy musely být provedeny v žluté barvě bez skvrn. 4

11 Na těchto třech nástrojích pracoval uchazeč o přijetí do cechu denně od rána do šesti hodin večer pod dohledem nejstaršího cechovního mistra nebo jeho zástupců, kteří se dostavili vždy na začátku a před koncem pracovního dne. Přitom byl samozřejmě povinen nabídnout dohlížejícím mistrům ohřáté pivo nebo kořalku a něco housek. Po uplynutí třítýdenní lhůty musely být mistrovské nástroje předloženy cechu k přezkoušení. Vadné kusy musely být zhotoveny znova nebo byla vyměřena pokuta. Při prohlášení za mistra byl tovaryš povinen vystrojit pro členy cechu hostinu s předepsanými třemi vědry piva a zaplatit určený obnos do cechovní truhlice. Nově jmenovaný mistr byl dále veden k tomu, aby se během jednoho roku oženil, jinak musel do cechovní truhlice zaplatit za každý další rok svobodného života jeden zlatý. Po přísaze, že bude dodržovat všechna ustanovení cechu, byl jmenován nejmladším mistrem. Tuto cechovní funkci pak vykonával až do přijetí dalšího houslaře a 20. století V průběhu 19. století stoupá poptávka po levných nástrojích, a proto se čím dál tím více rozvíjí manufaktura, která postupně přechází až k zavedení tovární výroby, jež se stává hlavním směrem výroby v lubské oblasti. Kontinuálně se vyvíjí i ruční výroba v domácích dílnách, ovšem už o něco méně zastoupená. Zdokonaluje se systém výrobních spolků v rámci cechů. Čím dál tím více se prohlubuje termín dělba práce, až někdy výroba připomíná spíše průmyslový charakter jako je tomu i v jiných řemeslných dílnách, například při výrobě nábytku. Každý účastník výrobního procesu má úzkou specializaci, takže se na výrobě jednoho nástroje vystřídá až jedenáct různých profesí. Můžeme jmenovat například výrobce korpusů, řezbáře krků, specialisty na výrobu kobylek, soustružníky kolíků atd. Na celkovou koordinaci všech těchto prací dohlíží tzv. faktor, neboli vedoucí provozu (manažer), který je zodpovědný i za odbyt hotových nástrojů. Sestavení jednotlivých komponentů a hlavně konečné povrchové úpravy pak zůstávají prací mistrů houslařů. 1 PÁTEK, Jiří ed., kolektiv autorů. Z dějin houslařství na Chebsku, 1.vyd Neprodejná publikace , str

12 Při takovém způsobu výroby se samozřejmě poněkud vytrácí individuální charakter nástrojů. Rostoucí potřeba kvalifikovaných pracovníků v druhé polovině 19. století celkem logicky vyústila v založení školy na výrobu smyčcových (později i drnkacích) nástrojů. (O škole bude zmíněno v příští kapitole) Zavedení elektrifikace na počátku dvacátého století se samozřejmě také značnou měrou podílelo na dalším vývoji výroby smyčcových i ostatních strunných nástrojů. Nejprve se staly velkými pomocníky okružní a pásové pily, později i kopírovací frézy, které jsou schopné přesně tvarovat materiál podle modelu. V další fázi se do výroby dostávají i moderní CNC stroje řízené počítačem. Počet kusů vyrobených nástrojů rapidně roste, zatímco cena se snižuje. Vzhledem ke specifičnosti výroby hudebních nástrojů je dodnes i přes veškeré technické výdobytky v tovární výrobě velkou měrou zastoupena ruční práce. Ve 20. století můžeme tedy sledovat jednak prudký nárůst industrializace v hudebním průmyslu, který je v poválečném období završen založením nejvýznamnější továrny na výrobu strunných hudebních nástrojů Cremona. Na tu pak po revoluci navazuje firma Strunal, která je dodnes v provozu a vyváží sériově vyráběné nástroje do celého světa. Vedle toho funguje a je i nově zakládáno množství malých firem s kolektivní výrobou. Kontinuálně se vyvíjí i malé rodinné dílny, které si přes všechny okolní události ponechávají svůj charakter uměleckého řemesla, a zachovávají tak i nadále tradici manuální výroby. Je ale samozřejmostí, že i do této sféry z části zasahuje technický pokrok. Jde například o elektrické frézy, které do značné míry usnadňují práci. V současné době u nás existuje jediná organizace zaštiťující soukromé mistry houslaře a malé rodinné dílny, a tou je Kruh umělců houslařů. Jde o umělecké sdružení, do kterého se zájemci mohou dobrovolně přihlásit. Pro přijetí je nutné předložit vlastní mistrovský nástroj, který zhodnotí komise složená z ostatních členů Kruhu a podle výsledku rozhodne o přijetí (či nepřijetí). Členství v Kruhu umělců houslařů je tedy zárukou kvality. 6

13 2. Historie houslařské školy 2.1 Založení a vývoj hudební školy Roku 1873 byla v Lubech založena hudební škola se zaměřením na výrobu hudebních nástrojů. Do školy byly přijímány děti od věku deseti let. Celkem tříletá výuka byla zaměřena na hru na hudební nástroje, zpěv a hudební nauku. Cílem bylo poskytnout toto hudební vzdělání zejména těm, kteří se chtěli dále věnovat výrobě hudebních nástrojů. Žáci byli rozděleni podle věku, nástrojů, a také talentu. Ti nejnadanější mohli po uplynutí třech let dále pokračovat jako tzv. hospitanti, dnes by se dalo říci externí studenti. Povinná týdenní docházka zahrnovala dvě hodiny zpěvu a hudební teorie a pět hodin nástroje v případě houslí, u jiných nástrojů pouze dvě hodiny. Zájem o studium byl obrovský, ale jelikož prvních šest let měla škola pouze jednoho učitele Josefa Wilferta, který byl zároveň i ředitelem, kapacita byla značně omezena. Přijato mohlo být na začátku pouze 54 studentů, přičemž zájem byl zhruba dvojnásobný. Tak jako bylo obtížné se do výběrové školy dostat, nebylo samozřejmostí ani její úspěšné absolvování, v případě nedostatku talentu nebo píle byli žáci nekompromisně vyloučeni, v rámci snahy o nastolení vysoké kvality už od samého počátku. Během tří let muselo takto školu opustit zhruba dvacet studentů z původních 54. Dále škola každoročně nabírala něco mezi dvaceti a třiceti studenty. V roce 1881, tzn. po osmi letech fungování školy, bylo ze všech dosavadních 210 žáků pouze 56 absolventů a 77 momentálně studujících. Zbytek bylo vyloučeno nebo někteří opustili školu i dobrovolně. Procento vyučených houslařů, kteří se uplatnili v praxi, bylo vysoké. Z 56 již zmíněných absolventů se jich 51 skutečně věnovalo stavbě nástrojů. Výhodou bylo, že si je sami uměli kvalitně přehrát a odstranit nedostatky. Z těchto údajů je jasně patrné, že škola měla zásadní význam v cestě za zlepšováním výrobní kvality, ale i kvantity, ve smyslu nárůstu počtu lidí zabývajících se stavbou hudebních nástrojů. Stala se postupně téměř nepostradatelnou. Počet zájemců o studium a s tím i počet kantorů rok od roku rostl. Dokonce byl z tohoto důvodu zaveden roční přípravný kurz, kde měl každý účastník prostor prokázat svůj talent, na jehož základě mohl být přijat k řádnému studiu. Ve školním roce 1903/1904 na škole 7

14 vyučovali již čtyři odborní učitelé, a to Josef Wilfert, stále i jako ředitel, Josef Pfluger, Johann Lutz a Franz Raab. Z dnešního hlediska je velkou zvláštností, že zpočátku, a to téměř třicet pět let, neměla škola v učebním plánu vůbec zahrnutou vlastní praktickou výuku stavby hudebních nástrojů. Velký důraz byl kladen hlavně na všeobecné hudební vzdělání, které bylo v té době z nějakého důvodu chápáno jako krajně důležité pro budoucí výrobu nástrojů. Samozřejmě vedení školy usilovalo o to, aby se osnovy co nejdříve rozšířily i o teorii, a hlavně praktickou výuku výroby, ale z finančních důvodů to dlouho nebylo možné. Důkazy o tomto počínání jsou již z počátku 80. let, kdy proběhla s několika podniky jednání o spolupráci, například s firmou A. Lutze, ten však měl neakceptovatelné finanční požadavky. Ani navrhované vysílání učňů do zahraničí se nakonec nepodařilo uskutečnit. Potřeba řemeslné výuky ale čím dál tím víc rostla, zejména se projevila u samotných výrobců. Byla proto otevřena pokračovací živnostenská škola s večerní výukou. Až následně se konečně podařilo zavést praktickou výuku i do odborné hudební školy: Významným mezníkem v dějinách hudební školy se stal rok 1908, kdy byla výuka rozšířena o dílenské vyučování. 15. září 1908, kdy se výuky stavby hudebních nástrojů ujal dílenský mistr Karl Sandner, bývá označováno za datum otevření vlastní houslařské školy v Lubech. 2 Výuka v dílnách byla dvouletá. Byli do ní přijímáni žáci po dovršení šestnácti let, kteří měli ukončenou obecnou školu a byli navíc už alespoň druhým rokem v učení u nějakého zkušeného nástrojaře. Výuka znamenala 2 hodiny teorie a 6 hodin praktického cvičení týdně. Dílenské výuky se rovněž mohli zúčastnit i hospitanti, a to klidně jen z části, podle toho čemu sami považovali za důležité se přiučit. V prvním roce si musel student osvojit praktické znalosti z dějin houslařství, včetně modelů významných mistrů. Musel bez problému zvládnout všechny opravy. Dále se naučit podle modelu zhotovit všechny 2 PÁTEK, Jiří ed., kolektiv autorů. Z dějin houslařství na Chebsku, 1.vyd Neprodejná publikace , str

15 části smyčcových nástrojů, a kompletně obsáhnout celou technologii stavby houslí. Ve druhém ročníku se vyučovala technologie přípravy laků, samotné lakování a všechny konečné úpravy nástroje. Současně také probíhala nauka o materiálech. Až do začátku první světové války z této dílenské výuky vycházelo každoročně v průměru pět absolventů. Tato skutečnost byla nesporným přínosem pro celkové zvýšení úrovně místních nástrojů. Většina nástrojařů zůstávala po ukončení studia v Lubech a blízkém okolí, a až polovina z nich se stala mistry svého řemesla. S postupným nárůstem studentů, a především právě v souvislosti s rozšířením výuky o dílenskou výrobu, rostla i potřeba samostatných prostor, přímo k těmto účelům uzpůsobených. Když se na chvíli vrátíme na začátek, výuka hudby probíhala nejprve v soukromých domech, později od roku 1882 v radniční budově. Ministerstvo situaci řešilo nátlakem na městské zastupitelstvo, aby co nejdříve začalo řešit tyto neuspokojivé podmínky. Protože se doba zrovna těšila velkému nadšení z rozvoje houslařského řemesla a nástrojařského průmyslu vůbec, městská rada přistoupila k úkolu velice zodpovědně a velká většina hlasů byla pro výstavbu nové budovy. Chvíli se diskutovalo i o vhodnosti nedávno postavené budovy základní školy, ale z toho nakonec sešlo. Dne 7. září 1910 bylo definitivně rozhodnuto, že zhruba za rok bude nová budova dokončena a plně k dispozici k odborné výuce. Pro tyto účely byl vykoupen pozemek v Nádražní ulici. Pro zajímavost, celkové náklady na stavbu činily Kč, včetně pozemku. Dne 1. září 1911 byla dvoupatrová budova, která měla i vlastní koncertní sál, slavnostně dokončena. Od té doby škola ještě více nabyla na významu, stala se střediskem odborně-technické výuky a stále více se propojovala s místním výrobním průmyslem. Začaly se zde konat různé přednášky a kurzy, ze kterých se mohli zájemci, myšleno výrobci nástrojů, dozvědět všechny nové technologické postupy a trendy ze světa. Pro příklad bych uvedla přednášku mistra Karla Sandera, který byl na daleké cestě v Londýně, a přivezl si odtud mnoho zajímavých poznatků. Ty potom přednesl členům sdružení houslařů, včetně požadavků anglických obchodníků, týkajících se zejména vnější úpravy nástrojů. Škola bystře reagovala i na případné potíže vyskytující se v místním nástrojařském průmyslu. Příkladem toho je rok 1914, kdy škola pozměnila dílenskou výuku. V té době byl totiž zoufalý nedostatek smyčců, protože celé okolí zásobovali pouze 3 smyčcaři, kteří za rok byli schopni vyprodukovat maximálně 5000 kusů. Musely 9

16 se proto smyčce nějaký čas dovážet z Marneukirchenu, a tvořila se tak závislost na konkurenčním trhu, což nedělalo Lubům zrovna dobré jméno. Odborná škola tedy sloučila dvě oddělení pro výrobu smyčcových nástrojů v jedno, a místo druhého vznikl nový obor, výroba smyčců pod vedením zkušeného smyčcaře Josefa Schustera. Ve dvacátých a třicátých letech byla škola stále středem lubského kulturního dění. Konaly se zde koncerty a přednášky, fungovala odborná knihovna, k nahlédnutí byla neustále aktualizovaná sbírka vzorových nástrojů, dále poradna pro houslaře, včetně služby odborného posuzování nově zhotovených nástrojů atd. V roce 1926 bylo otevřeno třetí dílenské oddělení pro výrobu trsacích nástrojů, a to hlavně kvůli stále rostoucí oblibě kytar. Vedl jej nejlepší lubský kytarář Rudolf Mettal. Výuka se nadále rozšiřovala, byl nově otevřen jednoletý obor hudebně-nástrojařské výuky s celodenní odbornou výukou pro výrobce hudebních nástrojů, později rozšířený také na dvouletý (stejně jako původní dvě oddělení). 2.2 Dějiny houslařské školy v letech V období po druhé světové válce jsme víceméně odkázáni pouze na vzpomínky pamětníků, protože o škole nikdo nevedl žádné oficiální zápisy ani kroniku. Jistě víme to, že v březnu roku 1946 bylo na příkaz Zemského národního výboru nutno vytvořit kolektivní správu, která by dohlížela na všechny řemeslné dílny. Z jejího popudu potom vzešlo družstvo s názvem Cremona zaštiťující všechny místní provozovny (název družstva později přešel na výše zmíněnou továrnu na výrobu strunných nástrojů). Družstvo muselo řešit otázku stálého přílivu nových mladých zaměstnanců, a proto byla na podzim roku 1946 po válce znovuotevřena Státní odborná škola pro výrobu hudebních nástrojů, tentokrát jako závodní učňovská škola. Začátky byly velmi obtížné, především z finančního hlediska, protože původní vybavení, pokud vůbec nějaké bylo, bylo dávno zastaralé. Dále se řešil problém s náklady na ubytování a stravování studentů. Situace byla tak špatná, že málem došlo k tak radikálnímu kroku, že by se celá výroba včetně učňovské školy přestěhovala někam do vnitrozemí. Nakonec se podařilo přesvědčit rozhodující činitele a zachovat tradiční umělecké řemeslo i školu v Lubech u Chebu. 3 3 PÁTEK, Jiří ed., kolektiv autorů. Z dějin houslařství na Chebsku, 1.vyd Neprodejná publikace , str

17 Mezi prvními odbornými učiteli bylo mnoho velkých osobností, které už měly přímý vliv na dnešní generaci těch nejlepších mistrů svého oboru. Některé z učitelů můžeme jmenovat: Bohumil Hřib, Josef Pötzl, Bohumil Pechar a asi nejdůležitější je dnes pro nás odkaz Josefa Vávry, viz.příloha č. 1, který působil na škole více jak deset let a vychoval množství současných lubských odborníků. Ze vzpomínek bývalých žáků školy víme, že všichni její učitelé byli v obci velmi váženými občany. Josef Pötzl vedl při škole dvouletý kurz, který můžeme nazvat jakousi nástavbou pro absolventy odborné školy. Zabýval se především přípravou řemeslníků pro samostatnou práci na koncertních a mistrovských nástrojích. Tento kurz absolvovali například Emil Lupač, Karel Zadražil a další významní mistři. Po roce 1969 bylo otevřeno podnikové muzeum (závodu Cremona). Byla zde soustředěna původní mistrovská díla, která slouží dodnes jako výukové modely, ale i vzorky levnější kolektivní výroby. V 70. letech byla organizace výuky následovná: zůstala osvědčená tříletá doba studia, přičemž v prvním a druhém ročníku se střídala teorie s praktickou dílenskou výukou vždy po týdnu. Ve třetím ročníku už byla většina času věnována praxi a pouze jeden den teoretické výuce. Pro úspěšné dokončení museli učni složit učňovskou zkoušku před zkušební komisí. Absolventi závodní učňovské školy měli za povinnost zůstat alespoň pět let v mateřském závodě Cremona, protože celé studium jim bylo poskytnuto zdarma. Ale přesto se našla spousta výjimek, kdy se vyučení vraceli do svých rodných krajů a uplatňovali se v opravnách nástrojů. Ti nejlepší mohli získat místo jako opraváři smyčcových nástrojů přímo v symfonických orchestrech. 2.3 Vývoj odborné houslařské školy po roce 1980 Dne zanikla závodní učňovská škola. Stala se organizační jednotkou výrobní hospodářské jednotky Československé hudební nástroje, oborový podnik v Hradci Králové. Odborná houslařská škola tak zajišťovala vzdělání a výchovu v učebním oboru 11

18 Mechanik hudebních nástrojů. 4 Již dostala podle nového organizačního řádu nový název: Střední odborné učiliště hudebních nástrojů Hradec Králové Místně odloučené pracoviště Luby u Chebu. Podnik Cremona měl postupem času stále větší nároky na kvalitu, a tedy hlavně na odborníky pro výrobu nejžádanějších koncertních nástrojů. V návaznosti na tuto poptávku bylo, po konzultaci s královéhradeckým vedením, rozhodnuto otevřít na SOU HN v Lubech maturitní obor. Přes veškeré obtíže s kvalifikací některých vyučujících a postupným doplněním jejich nezbytného pedagogického vzdělání, bylo možno výuku zahájit k Název nového oboru byl stanoven na Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje. V 90. letech škola zápasila s nedostatkem financí. Situaci popsala Mgr. Milena Kindlová v Nezávislých lubských novinách v červenci 1991: Budoucnost celého učiliště nezávisí na vůli ani snaze jeho pracovníků. Učební obory zcela závisejí na prosperitě a zájmu Cremony, studijní na státu, který hradí výuku na studijních oborech. Dnes tedy přijímáme žáky do tříletých a čtyřletých učebních oborů, ale faktickou perspektivou si nejsme zcela jisti. Vše bude záviset zejména na budoucí ekonomické situaci podniku a státu. Rovněž budoucí možné zákonodárné úpravy v oblasti základního a učňovského školství mohou zásadně změnit postavení a funkci našeho učiliště. Stručně řečeno: náš výhled polojasno. 6 Vedení v Hradci Králové také zrovna nepodporovalo další rozvoj, spíše jej finančně znemožňovalo. Škola tedy šetřila, kde se dalo, jen aby bylo zajištěno alespoň základní fungování a přežití. V rámci úsporných opatření byla zrušena výuka hry na hudební nástroje a šetřilo se i na množství nakupovaného materiálu pro dílny. Rok 1996 můžeme konečně po dlouhé době nazvat dobou stabilizace. Podařilo se vytvořit právní subjektivitu a odtrhnout školu od mateřské organizace v Hradci Králové. Název se pozměnil na SOU HN Luby u Chebu, ale oficiálně bylo povoleno používat i název Odborná houslařská škola. Zhruba od roku 2000 můžeme být svědky velkých proměn v oblasti učitelského sboru, šlo především o generační obměnu u mistrů odborné výuky. Na pozici mistra 4 PÁTEK, Jiří ed., kolektiv autorů. Z dějin houslařství na Chebsku, 1.vyd Neprodejná publikace , str Tamtéž, str. 247 (úryvek z korespondence ředitele Ing. Vlastimila Jiráska a jeho zástupce Miloslava Dudy). 6 Tamtéž, str

19 odborného výcviku nastoupil mladičký, ale velmi talentovaný Jiří Pátek, dále pak Josef Múčka a další, většinou bývalí absolventi Odborné houslařské školy. Od roku 2003 opět nastává nejistota, je stále přemítáno jakým směrem se bude škola dále ubírat. Z jara roku 2005 přijal ředitel školy na své půdě významnou delegaci z Karlovarského kraje. Po dlouhém rozhovoru vyšlo najevo, že bude jen stěží možné zachovat stávající statut školy. I přes všechny argumenty hovořící pro zachování jedinečné a svého druhu jediné školy na našem území jí hrozí sloučení s Integrovanou zemědělsko-manažerskou školou v Chebu. Za zmínku stojí článek v místních novinách, kterým celkem výstižně ohodnotil vážnost situace starosta města. Bohužel však jeho reakce přišla příliš pozdě, než aby měla účinek na odvrácení rozhodnutí o přesunu školy. Tato situace nepřináší pro město vůbec nic pozitivního. Naopak, z Lubů zmizí 70 mladých lidí, nepřijedou se sem podívat další zájemci o studium, nepřijedou jejich rodiče či příbuzní, povědomí houslařského města se vytratí. Nikdo se zde nevdá či neožení, nikdo nebude v Lubech pokračovat v tradici výroby houslí, kytar Strunal, Akord Kvint nebo Ateliér saldo již nezaměstnají vyučeného a stavby znalého člověka. Už sem nepřijdou noví a mladí lidé, opět se po letech vracíme k vysidlování pohraničních oblastí. Město bude postupně stárnout. 7 Jako poslední záchvěv zdánlivě úspěšného fungování školy se ještě podařilo společně s občanským sdružením Den hudby Luby zorganizovat velmi úspěšnou I. Mezinárodní houslařskou soutěž učňů a tovaryšů v Lubech. Tato událost ale probíhala v době, kdy již bylo právoplatně rozhodnuto o přestěhování školy do Chebu. V září 2005 začala tedy nová éra houslařské školy. Byla přesunuta do budovy bývalého zemědělského učiliště v Chebu. Naštěstí nebyl velký problém s přestavbou a uzpůsobením prostor, jelikož tamní interiér byl velice podobný tomu v Lubech. Školní rok mohl být včas slavnostně zahájen. Počet pedagogů s přesunem školy klesl z původních třinácti na pět. Mezi léty 2007 a 2010 se škola začíná ubírat pozitivním směrem. Učitelé si postupně rozšiřují kvalifikaci dalším odborným studiem, jsou zde již zastoupeny všechny formy výuky stavby strunných hudebních nástrojů, technické vybavení se obnovuje za 7 PÁTEK, Jiří ed., kolektiv autorů. Z dějin houslařství na Chebsku, 1.vyd Neprodejná publikace , str

20 podpory zdrojů z Evropské unie a škola se postupně stává konkurenceschopnou v evropském měřítku. V současné době je Odborná houslařská škola ISŠ Cheb jedinou uměleckořemeslnou školou na výrobu strunných nástrojů v české republice a můžeme říci, že hrdě plní své poslání pokračovatele tradic. Chtěla bych na tomto místě vyjmenovat pár úspěšných absolventů Odborné houslařské školy za posledních 25 let, jsou jimi: Ivan a Alexander Švýcarský, Tomáš Pospíchal, Libor Sedláček, Ladislav Prokop, Lubomír Farkaš, Jan Kužel, Karel Poplštein, Josef Můčka, Jiří Šmída, Martin Petlach, Libor Oříško, Rastislav Žumár, Martin Šuk, Jan Fišer, Lukáš Strnadel, Petr Rácz, Michal Rácz, Tomáš Skála, Václav Pikrt, Josef Krist a mnoho dalších. 14

21 3. Petr Rácz mistr houslař Jako zajímavou osobnost zastupující současné mistry houslaře lze nazvat Petra Rácze, rodáka z Lubů u Chebu, kde žije a v rodinném domě má i vlastní houslařskou dílnu. Od raného dětství projevoval neobyčejné zaujetí a talent v práci se dřevem. Přes vyřezávání drobných předmětů a stavění modelů lodí se dostal až k zájmu o hudební nástroje, a to jej přivedlo do Lubské houslařské školy. Studoval čtyřletý obor Umělecko - řemeslná výroba hudebních nástrojů, obor houslař, pod vedením mistrů houslařů Emila Lupače a Karla Zadražila. V roce 1993 absolvoval jako nejlepší student ročníku. Od roku 1994 staví pod svým jménem mistrovské nástroje a kromě toho spolupracuje s ateliérem Akord Kvint. V houslařském umění se dále zdokonaloval za pomoci mistrů houslařů Jana Pöetzla, Arpáda Šivaka, Michaela van Berkuma a Eduarda Schwena. Od roku 2008 je Petr Rácz členem Kruhu umělců houslařů. Pravidelně se zúčastňuje houslařských soutěží, při nichž získává nové cenné zkušenosti. Můžeme jmenovat například Itálii (Cremona), Německo (Mittenwald), ale také třeba český Náchod. V březnu 2012 byl přijat do encyklopedie osobností Who is Who, Word Society Corporation. Jeho posledním úspěchem z roku 2014 je 3. a 4. místo v soutěži Internatonal Violin Makers Competition v Moskvě v kategorii Imitace starých nástrojů a smyčců. Pro stavbu houslí používá převážně modely Stradivari a Guarneri del Gesu, což jsou dva nejznámější a nejžádanější modely, ale na zvláštní přání je schopen postavit i jakýkoli jiný typ. Kromě houslí se zabývá také stavbou viol a violoncell. Tónovou kvalitu nástrojů konzultuje s profesory Pražské konzervatoře a členy Dvořákova kvarteta. Jeho mistrovské nástroje zakotvily po celém světě. V Čechách na jeho housle hraje Anna Skálová, Jan Macečko, Jakub Junek, Markéta Dominikusová a jiní skvělí mladí muzikanti. V roce 2009 a 2011 věnoval svůj nástroj nejlepšímu studentovi houslové akademie Václava Hudečka, jenž je každoročně vyhlášen na závěrečném Galakoncertě v Luhačovicích. 15

22 Společně s Petrem Ráczem v rodinné dílně pracuje také jeho syn Michal, který je úspěšným absolventem houslařské školy v Chebu. V roce 2011 byl oceněn nadací Schola Ludus za mimořádné studijní výsledky. Současně studoval i hru na housle. Dnes se živí výrobou smyčcových nástrojů v Německu. 16

23 4. Mistrovské housle Petra Rácze 4.1 Používané materiály Hlavní suroviny: smrkové a javorové dřevo Na úvod si položme otázku, proč se používá zrovna javor a smrk? Tento výběr není specialitou Petra Rácze, ale je to již léty prověřená houslařská praxe. Samozřejmě se dají najít i alternativy, ale tímto způsobem se to osvědčilo nejlépe. Vrchní smrková deska je měkčí, rezonuje a vytváří zvuk, který je skrz duši přenášen na spodní javorovou desku. Ta je naopak tvrdá, tudíž dokáže zvuk správně odrazit a poslat tzv. ef otvory ven z nástroje. Dále nesmíme zapomenout na luby, krk a hlavu, které jsou vyráběny také z javoru. Luby jsou obvykle ze zbytkových kusů dřeva a dají se koupit už jako plátky zhruba požadované velikosti, které potom houslař jen správně upraví. Vždy je snahou vybrat dřevo na luby, krk a hlavu s podobnou strukturou jako má spodní deska nástroje, a to z čistě estetického hlediska. Duše se vyrábí ze smrkového dřeva, které musí být co nejtvrdší, ale zase ne natolik tvrdé, aby se dal použít javor Kvalita dřeva Jednou z nejdůležitějších věcí pro stavbu mistrovského nástroje je získání prvotřídního materiálu. Samozřejmě se dá použít i dřevo z českých lesů, ale ideální je, budeme-li se bavit nejprve o materiálu na vrchní desku houslí, smrk z oblasti italských Alp. Velice důležitá je struktura dřeva, aby byla léta pokud možno co nejhustší, a také pravidelná. Z tohoto důvodu jsou nejvhodnější stromy ze severní strany svahu, rostoucí ve výšce asi tak 700 metrů nad mořem. V této oblasti je totiž nejstálejší teplota, proto smrky rostou stejnoměrně a vytváří téměř stejné letokruhy. Oproti tomu na jižním svahu jsou obrovské teplotní rozdíly, stromy rostou v různých obdobích odlišně rychle a dřevo je pak moc měkké, špatně rezonuje, a navíc není ani hezké napohled. Nejlepší javorové dřevo roste na území Bosny. Dá se použít i dřevo slovenské, ale to je přece jen méně kvalitní. Pro javor platí podobná pravidla nejvyšší jakosti dřeva jako u smrku, nejideálnější je severní svah kopce a výška kolem m n.m. 17

24 Perfektní struktura dřeva je jedna strana kvality, a druhým neméně důležitým aspektem je správné stáří materiálu. Ideální je pracovat zhruba s třicetiletým dřevem, ale když to zrovna není technicky možné, můžeme použít celkem bez problému materiál už od dvanácti let stáří Nákup dřeva Materiál můžeme pořídit ve specializovaných obchodech v Německu nebo v Itálii, výjimečně i na Slovensku, nebo lze využít internetového prodeje, kde si podle fotografie vytipujeme konkrétní vzorek, zarezervujeme ho a poté zakoupíme. Nákupní ceny jsou velmi odlišné podle kvality a stáří, ale velký vliv na cenu má samozřejmě také druh prodejny. Obchodníci nakupují dřevo na burze formou aukce, a jelikož se prodávají kmeny vcelku, je každý nákup tak trochu sázkou do loterie. Tyto nahodilosti se pak mohou také promítnout do výsledných cen jednotlivých kusů dřeva Exotické dřeviny Začněme nejznámějším, ale zároveň také nejpotřebnějším a nejhůře nahraditelným materiálem, jakým je eben. Neuvěřitelně tvrdé a těžké dřevo, jež má přirozeně černé zbarvení. Používá se zejména na hmatníky, jelikož do něj není téměř možné udělat důlky neustálým pokládáním prstů na stejná místa, ale mimo jiné se využívá na pražce a někdy i kolíky. Bohužel pro nás je dnes již zakázáno těžit původní kvalitní eben, který pocházel z deštných pralesů v Brazílii. Nějaký čas se dá ještě čerpat ze zásob, nebo je možnost těžit jej v Asii, například v Indii, ale to už je daleko méně kvalitní surovina než ta Brazilská. Do budoucna budou muset houslaři pravděpodobně vymyslet nějakou alternativu, ať už přírodní či syntetickou. Další dřeviny užívané především na houslové příslušenství tj. podbradek, kolíky, struník a žalud jsou například palisandr, který konkrétně Petr Rácz upřednostňuje, ale i fernambuk, padouk, box wood a další - téměř jakékoli exotické dřevo. 18

25 4.1.5 Lak Existují dva druhy laků, lihové a olejové. V tomto případě se budeme zabývat prvním z nich, tj. lihovým. Můžeme samozřejmě koupit už hotový, ale protože se říká, že právě lak dělá nástroj, tedy je z velké části zodpovědný za jeho tónovou kvalitu, má každý vynikající mistr houslař svůj domácí recept. Takový je ovšem přísně tajný! Příprava laku Obecně jde o rozpuštění pryskyřice v lihu a přimíchání požadovaného barviva, v našem případě přírodního. Lak lze připravit dvěma způsoby, buď vařením - tedy za tepla, ale to je celkem nebezpečné, protože líh má nižší bod varu než voda a hrozí vznícení nebo dokonce vybuchnutí, v případě že nedodržíme přesný postup. Druhou možností je příprava za studena, při níž jde vlastně jen o to nechat pryskyřici v lihu dostatečně dlouho, než se rozpustí Druhy pryskyřic a přírodních barviv pro přípravu laků Tvrdé pryskyřice Jantar, pravěký kopál, např. kauri kopál, kopál Tansania, stocklak, šelak. 8 Měkké pryskyřice Benzoc, damara, elemi, mastix, sandarak, kopál Manila, myrha, propolis, jalovcová pryskyřice. 9 Přírodní látky pro barvení laků Akaroid červená, rozpustná v lihu Kořen alkany červená, má sklon k modrání, rozpustná lihu, terpentýnu a éterických olejích 8 HAMMERL, Josef a Reiner. Houslařské laky (přeložil Judr. Oldřich Sahánek). Náchod: Gate, ISBN , str Tamtéž 19

26 Aloe barví na žluto až žlutohnědě, rozpustná v lihu a ve vodě Asfalt syrský barví na hnědo, rozpouští se ve směsi terpentýnu a acetonu, přidává se líh Modré dřevo výtažek z moření na černo Dřevo kampeškové z modrého dřeva vařením ve vodě tmavě červená, v horkém lihu žlutá Katechu v lihu hnědá, v horké vodě hnědá Košenila v lihu a v horkém spíkolu červená Kořen kurkumy v horkém lihu žlutá Dračí krev rozpuštěná v lihu červená, v éterických olejích červená Barvířský saflor v horkém lihu a ve čpavku červeno žlutá Fernambuk - červené dřevo, povařená ve vodě žluto červená, na vzduchu až do tmavočervena Duběnky vaří se ve vodě, s chloridem železa černá Pryskyřice guajak v lihu hnědá Gumigutta (jed!) v lihu žlutá, ve vodě a v roztoku čpavku žlutá Žluté dřevo barvířské výtažek ve vodě žlutá, v lihu žlutá Postup výroby mistrovských houslí v dílně Petra Rácze Stavba nástroje Nejprve je nutné připravit klíh, což je vlastně přírodní lepidlo z prasečích kostí či kůží. Podle toho rozlišujeme dva druhy, kostní a kožní klíh. Pořídíme ho v suchém stavu v podobě malých kousíčků, které zalijeme vodou a rozmícháme. Cílem je rozmočení a nabobtnání. Potom dále mícháme a přidáváme vodu podle potřeby tak, abychom získali požadovanou hustotu. Na různé části se používá různě hustý klíh, např. na výložku (ozdobný okraj kolem dokola nástroje) se používá jen takzvaná klihová voda. 10 HAMMERL, Josef a Reiner. Houslařské laky (přeložil Judr. Oldřich Sahánek). Náchod: Gate, ISBN , str

27 Vlastní výroba začíná přípravou obou desek nástroje. Dřevo na spodní i vrchní desku zakoupíme ve tvaru, kterému se říká houslový klín. Začneme slepením dvou houslových klínů k sobě. Vrchní deska je slepena vždy ze dvou částí, což není možná všeobecně známá informace, jelikož to není vidět kvůli struktuře dřeva. Na rozdíl od spodní desky, kde je předěl jasně patrný a dvě poloviny vytváří dohromady hezký vzor. Někdy se ovšem spodní javorová deska dělá i z jednoho kusu dřeva. Jakmile máme desky slepené, obkreslíme na každou z nich model podle šablony vystřižené z papíru. Přesné šablony se tvoří podle speciálních plakátů, na kterých je z jedné strany vyfocený hotový nástroj a na straně druhé pak plánek jednotlivých částí houslí, samozřejmě s podrobným popisem rozměrů. (viz.příloha č. 2) Potom podle nákresu vyřízneme obě desky na pásové pile. Stejně tak dobře se dají vyříznout i ručně za pomoci rámové pily, ale to je při dnešních technologiích zbytečně zdlouhavé a namáhavé. Dříve se to takto dělalo běžně. Nastává fáze dlabání, což je čistě ruční práce, která se dělá lžícovými dláty. Začneme z vnější strany a jako první vytvoříme klenbu uprostřed vrchní desky, která bude v nejvyšším místě 16 mm vysoká. Poté povrch upravíme do hladka pomocí plechové škrabky, neboli cidliny. V této fázi musí okraje desky měřit 4 mm na výšku. Spodní desku potom upravíme stejným způsobem, s tím rozdílem, že vprostřed bude výsledná výška klenby 15 mm. Následně obě desky vydlabeme dlátem i z vnitřní strany. Pouze nahrubo, takže zatím zůstanou o něco silnější. Tím jsou desky prozatím připravené a je čas soustředit se na luby. Vytvoříme takzvaný věnec, který se dělá pomocí formy ve tvaru těla nástroje. Výška lubů se na každém konci těla liší, u krku jsou 30 mm vysoké a u žaludu 31 mm. Forma je dřevěná a je vyrobena přesně podle požadovaného modelu. Momentálně mluvíme o takzvané vnější formě, viz.příloha č. 3, tzn., že se věnec pasuje dovnitř. Každá strana lubů je složená ze tří kusů vrchní oblouk, spodní oblouk a uprostřed je takzvané céčko. Nejprve proužky dřeva připravené na luby namočíme do vody a ohneme je na ohýbačce při teplotě cca 130 stupňů do požadovaného tvaru. Potom je vsadíme do formy a dbáme na to, aby nám vznikly perfektní rohy. Ty potom vyplníme růžky ze smrkového dřeva. Potřeme důkladně klihem a vpasujeme je dovnitř za pomoci dlát. Nyní nám zbývá přilepit 21

28 špalky - vrchní špalek, do kterého se pasuje krk, a spodní špalek, do kterého později umístíme žalud. Oba navíc mají výstužnou funkci, čili chrání tělo před tahem strun. Jen pro doplnění, existuje také vnitřní forma, viz.příloha č. 4, která funguje tak, že věnec stavíme okolo pevného vnitřku. V tomto případě se nejprve napasují výplně - růžky a špalky, a až poté oblouky. Nedá se říci, který způsob stavby věnce je lepší, každému vyhovuje jiný. Nyní opět zpátky k vnější formě. Na hotový věnec, který je stále uvnitř, nalepíme spodní desku. Nelepíme ji ještě napevno, ale pouze ji lepidlem tzv. nabodujeme. Potom vytlačíme nástroj ven z formy a přilepíme i vrchní desku (také nanečisto), pomocí šroubů na zavírání korpusu, které kopírují svým tvarem luby a rovnoměrně přitlačují desky směrem k sobě. Když máme tělo pohromadě, můžeme se pustit se do výložky (někdo také používá výraz vykládání ). Ta má jednak funkci okrasnou, zdobí okraje po celém obvodu vrchní i spodní desky, ale také zpevňovací, protože když je dřevo vystaveno přílišnému suchu, snadno praská, především to smrkové. Výložka je trojitá a je složená z tenoučkých vrstev dřeva. Můžeme si ji představit jako smotanou stuhu. Takto se dá koupit ve specializovaných obchodech. Krajní vrstvy jsou tmavé, dubové, a uprostřed je světlé dřevo, např. olše, bříza nebo ořech. Nejprve musíme vytvořit drážku po obvodu desky, a to buď ručně (speciálním dvoustopým nožem), nebo dnes již běžně elektrickou frézou. Jakmile je drážka připravená, pečlivě do ní zatlačíme výložku pomocí nože. Přesahující zbytky zařízneme do roviny s deskou, začistíme cidlinou a zdobení máme vytvořené. V této fázi housle zase rozlepíme. Sundáme nejprve spodní desku a následuje další houslařovo tajemství! Je zapotřebí ji správně naladit, tzn. upravit na výslednou tloušťku. Práce se provádí dlátem, dočišťuje se malými hoblíky a na samý konec ještě cidlinou, až úplně do hladka. Jak a kde přesně ubrat, aby housle měly dokonalý zvuk, na to si každý musí přijít sám. Není také pravidlem, že u každého nástroje budeme dlabat naprosto stejně. Charakter dřeva mistr houslař vycítí už při hrubém opracovávání a podle toho potom postupuje. Obecnou zvyklostí je, že uprostřed zůstane deska nejsilnější a směrem k okrajům se postupně ztenčuje. Akorát posledních 7 nebo 8 mm 22

29 už necháme v rovině, tedy zachováme stejnou výšku, jako má okraj, aby se deska dala pohodlně připevnit k lubům. Což provedeme právě nyní, klihem ji přilepíme zpět, tentokrát už napevno. Následně odlepíme vrchní desku, a tu také pečlivě vypracujeme na požadované míry. Když je vše hotovo, nakreslíme podle šablony ef otvory, lupénkovou pilkou je vyřízneme a ještě doladíme nožem. Nakonec je potřeba přilepit trámec, neboli žebro, které umístíme podélně, na opačnou stranu než přijde duše, tzn. pod strunu G. Trámec slouží jako výztuha kvůli tlaku, který vyvíjí strunami zatížená kobylka na vrchní desku. Konečně nástroj můžeme zavřít a definitivně slepit pomocí stejných šroubů jako poprvé. Teď už zbývá jen zabalit (zakulatit) hrany obou desek a napasovat velký pražec, obvykle ebenový, o který se bude opírat struníkové poutko. Korpus je tímto konečně hotový a můžeme jej prozatím odložit. Petr Rácz považuje za ideální mít jako první hotové právě tělo, protože to pak má více času na ustálení, vyrovnání vnitřního pnutí. Nyní se budeme věnovat hlavě a krku nástroje. Vezmeme javorový přířez (hranol), který je již připraven od dodavatele, a nakreslíme na něj opět podle šablony příslušného modelu krk a šneka. Šablonu nemáme tentokrát papírovou, ale z tenkého plastu, abychom později mohli nakresleného šneka rozstřihnout, spirálu vytáhnout do strany, a vytvořit tak prostorový efekt pro lepší představu tvaru. Pomocí dlát šneka vydlabeme do určeného tvaru. Každý model má svého předepsaného šneka, ale je to pouze estetická záležitost, takže je možné udělat i jakoukoli jinou hlavu podle přání či vlastní fantazie. Následně upravíme hmatník zakoupený v polotovaru. U kobylky by měl mít vždycky šířku 42 mm. U pražce je běžné mm, ale pro plný hráčský komfort může být šířka upravena na míru podle fyzických dispozic houslisty. Hotový hmatník přilepíme, i když zatím jen pár body lepidla, provizorně. Pomocí nožů vyřežeme výsledný tvar krku a potom vyhladíme. U pražce by měl mít výšku mm a na druhé straně u patky mm. Patka je vysoká podle výšky lubů. Krk zasadíme do hotového korpusu, vpasováním tzv. na rybinu, což znamená, že patka i vnitřek (vrchní špalek a luby) jsou kónické, tedy se zužují směrem nahoru. Proto když díly sesadíme a pověsíme housle za hlavu, krk nemůže vypadnout, i když ještě není 23

30 přilepený. Pokud nám šikminy perfektně pasují k sobě, přilepíme krk klihem. A na závěr dohladka opracujeme patku. Tím máme tzv. bílý nástroj definitivně dokončený. Uvádí se, že bílá práce na jednom nástroji zabere asi tak 200 hodin. Ale tento odhad je velice hrubý. Mimo jiné z toho důvodu, že se často výroba překrývá. Je totiž časově výhodnější dělat stejnou práci na více nástrojích najednou a pak teprve přejít k další činnosti, například kvůli časovým prodlevám u zasychání lepidla atd Lakování Na úvod je důležité opatrně odstranit hmatník. Následně nástroj nejprve namoříme, tzn., že napustíme dřevo barvivem rozpuštěným ve vodě, poté lze teprve přistoupit k samotnému procesu lakování. Připravíme si lak podle vlastního dobře promyšleného receptu, a také dle momentálního nejlepšího vědomí a svědomí. Několik vrstev uděláme pouze základním lakem, jenž je téměř bezbarvý. Přimícháme zvolené přírodní barvivo a znovu lakujeme. Vždy po pár vrstvách povrch jemně přebrousíme brusným papírem tvrdosti 1200 a pokračujeme v nanášení dalších a dalších vrstev. Jednotlivé vrstvy jsou velice tenké, a nejde proto nikdy dopředu určit, kolik jich nakonec bude. Abych uvedla alespoň nějaké číslo pro představu, zmiňuji příklad: jedny housle budeme lakovat třeba třicetkrát a jiné budou mít výslednou podobu už po dvaceti nanesených vrstvách. Jediné pravidlo je tedy lakovat tak dlouho, až budeme sami dokonale spokojeni s výslednou barvou. Když je konečně barva definitivní, celý nástroj přebrousíme mokrým brusným papírem, aby nikde nebyly žádné nerovnosti. Nakonec lak ještě vyleštíme bavlněným plátnem namočeným do směsi oleje a lihu ve speciálním poměru, tzv. francouzská politura. Celková doba lakování je velice individuální. Jednak zde hraje roli lidský faktor, ale stejně tak i každý nástroj si žádá svůj vlastní přístup. Další důležitou záležitostí je perfektní vyschnutí nalakovaného nástroje. Zde platí pravidlo, že čím déle, tím lépe. Nicméně minimální dobou, po které už je možné nástroj dokončit, je 14 dní. 24

31 Nyní přichází na řadu konečná montáž. Je potřeba znovu přilepit hmatník, tentokráte již důkladně, a opracovat ho společně s pražcem tak, aby byl maximálně příjemný do ruky. Nikde nesmí zůstat ani náznak ostré hranky. Podbradek, struník, kolíčky a žalud jako jediné ze všech součástí houslí nejsou ruční prací. Pořídíme už hotovou sadu ze stejného dřeva, aby vše dohromady hezky vypadalo. Samozřejmě také vždy vybíráme barvu tak, aby co nejdokonaleji ladila s houslovým lakem. Následně napasujeme kolíky. Musíme mít speciální kónické ořezávátko a tzv. výstružník, kterým vyřežeme díry do hlavy houslí. Ořezávátko a výstružník jsou pokaždé k dostání v sadě, aby nám kolíky do děr perfektně zapadaly. Podobně upravíme i žalud, který napasujeme napevno. Velkým překvapení pro mne samotnou bylo, že není přilepený, přestože právě on má tak velkou zodpovědnost, že drží vlastně všechno co je na houslích odnímatelné. Výšku kobylky upravíme podle toho, aby byly struny správně vysoko nad hmatníkem, nejlépe přímo podle hráče, ale standardně bývá struna G 5 mm a struna E 3,5 mm nad hmatníkem. Ještě než umístíme kobylku, nesmíme zapomenout na duši. Tu postavíme tzv. stavěčem duší, napíchneme a dopravíme ji ef otvorem na určené místo. Potom ještě provedeme kontrolu zrcátkem podobným tomu zubařskému. Ze speciální poutkové struny vytvoříme poutko. Strunu prostrčíme oběma konci do struníku a uvnitř uděláme uzel, který nese název rybářská spojka nebo se mu také lidově říká autíčka. Je naprosto pevný a spolehlivý. Poutko navlečeme na žalud a potom už můžeme namotat struny na kolíky, spojit je se struníkem a konečně usadit na místo i kobylku. Jako poslední namontujeme podbradek a montáž, a tím pádem i celé housle, jsou konečně hotové. Chceme-li časově ohodnotit celou práci na jednom nástroji, pohybuje se doba výroby cca kolem jednoho měsíce čistého času (když nepočítáme schnutí), ale jak už bylo výše zmíněno, závisí to na mnoha aspektech a je to velice individuální. Kromě způsobu a časové náročnosti výroby houslí mne zajímaly i další věci, jako například i to, jaké je procento pokažených nástrojů. Bylo mi vysvětleno, že pokud člověk dodrží svůj dobře promyšlený postup a předepsané míry, je téměř nemožné, aby se některý nástroj nepodařil za předpokladu dobré manuální zručnosti, což je u mistra 25

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou managementu a podnikání a Katedrou

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Proč studovat v Opavě? individuální přístup vyučujících: u nás není student jen číslem snadná dostupnost všech univerzitních

Více

Pracovní porady pozvánka na poradu

Pracovní porady pozvánka na poradu Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Pracovní porady pozvánka na poradu VY_32_INOVACE_ITP.3.02

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Školní rok 2011/2012

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Školní rok 2011/2012 Oblasti: 1. Domácí úkoly 2. Domácí příprava 3.Individuální konzultace (doučování) 4.Sebehodnocení 5.Klasifikace 6.Pomůcky Ukázka písemných prací OBČANSKÁ VÝCHOVA Školní rok 2011/2012 Občanská výchova 6.ročník

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti

Více

P R A V I D L A. č. P1/2016

P R A V I D L A. č. P1/2016 P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P1/2016 pro udělování ceny kulturní komise Rady města Loun leden 2016 Cena kulturní komise Rady města Loun Z prostředků Kulturního fondu bude udělována cena kulturní

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/12

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/12 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/12 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Hudba artificiální a nonartificiální Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka

Více

(1962) 1963-1998. EL NAD č.: 1506. AP č.: 518

(1962) 1963-1998. EL NAD č.: 1506. AP č.: 518 Státní okresní archiv Klatovy Družstevní střední odborné učiliště společného stravování Železná Ruda (1962) 1963-1998 Inventář EL NAD č.: 1506 AP č.: 518 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu Strana první. NZ [ ]/[ ] N [ ]/[ ] Notářský zápis sepsaný dne [ ] (slovy: [ ])[jméno a příjmení], notářem v [ ], na adrese

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF PRODUCT DESIGN ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Termín zkoušky: 13.

Více

RESTREINT UE. Ve Štrasburku dne 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Ve Štrasburku dne 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud

Více

Zásady podpory škol a školských zařízení. grantových dotací na období 2015-2017

Zásady podpory škol a školských zařízení. grantových dotací na období 2015-2017 Zásady podpory škol a školských zařízení zřizovaných městem Třebíč při získávání grantových dotací na období 2015-2017 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků školám a školským zařízením zřizovaným

Více

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Vítejte na dnešním semináři Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Téma semináře: Jaké by měly být výstupní znalosti absolventů gymnázia z oblasti ICT? (A také jaké jsou a budou maturity z Informatiky.) Program

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2015 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Operativní plán. Operativní řízení stavby

Operativní plán. Operativní řízení stavby Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se zapojilo do Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů zadávaná v otevřeném řízení podle

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Základní pojmy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako hardware,

Více

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění

Více

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika) Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor Informační systémy (studijní program Aplikovaná informatika) Úvod Ve STAGu jsou poslední verze studijních plánů pro studijní obor Informační

Více

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Z důvodu co největšího přiblížení se k realitě trhu soukromého vzdělávání, představám a požadavkům

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Úvodem. obchod pro komunitu

Úvodem. obchod pro komunitu obchod pro komunitu Miloslav Hlavsa, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, skupina COOP RetailSummit, sekce E4 obchod a budoucí role regionů, Praha 5.-6.2.2013 Úvodem obchod pro komunitu Tato prezentace

Více

1. Cizinci v České republice

1. Cizinci v České republice 1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu

Více

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů I. Smluvní strany Masarykova univerzita Filozofická fakulta se sídlem, 602 00 Brno zastoupená prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin) Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin) Obor vzdělání: Forma vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika denní studium Celkový počet týdenních vyuč.

Více

Jak EIP funguje 24.03.2016. Evropské inovační partnerství (EIP)

Jak EIP funguje 24.03.2016. Evropské inovační partnerství (EIP) Podpora uplatnění inovací v zemědělské praxi dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 2020 - Evropské inovační partnerství Evropské inovační partnerství (EIP) Evropské inovační partnerství (EIP)

Více

Art marketing Činoherního klubu

Art marketing Činoherního klubu Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Art marketing Činoherního klubu Projekt ročníkové práce Vypracovala: Jana Pokorná, DiS. Vedoucí práce: Ing. Radka Johnová Datum

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 16.10.2013

Více

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 176 VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Ministerstvo školství,

Více

Geodézie a kartografie 3 roky

Geodézie a kartografie 3 roky Bakalářské studijní programy a jejich obory Geodézie a kartografie 3 roky Geodézie, kartografie a geoinformatika Územní informační systémy pro veřejnou správu Bakalářské studijní programy a jejich obory

Více

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele,

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele, Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Střední odborná škola gastronomická a Střední odborné učiliště gastronomické, Plzeň, U Borského parku 3 U Borského parku 3, 320 04 Plzeň

Více

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků dne 22.10.2015. Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků dne 22.10.2015. Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016 Schůzka pro rodiče vycházejících žáků dne 22.10.2015 Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016 Pomoc při rozhodování a výběru školy Pro nerozhodnuté žáky ( vyšetření profiorientace v PPP

Více

Exekutoři. Závěrečná zpráva

Exekutoři. Závěrečná zpráva Exekutoři Závěrečná zpráva Zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 8.9.2015 Obsah Hlavní závěry Detailní zjištění Zkušenosti s exekucí Důležitost problematiky exekucí Znalost systému soudních

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 30. května 2016: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 13.-17. června

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-022-043-15 ze dne 25.5.2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11. FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19

PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11. FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19 Obsah PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11 FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19 ONTOLOGIE aneb Z čeho všeho se skládá svět 27 RELATIVISMUS A POSTMODERNA aneb Má každý svou pravdu? 39

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené Stanovisko sekce pro státní službu k právnímu postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě - část

Více

13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015. Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015

13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015. Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015 13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015 Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015 zábavná cesta historií pro všechny, kteří si chtějí hrát Interaktivní výstava pro děti na motivy

Více

SŠ didakika. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro www.fineprint.cz

SŠ didakika. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro www.fineprint.cz SŠ didakika Pojem, předmět a vývoj didaktiky, didaktika geografie jako vědní obor Úkoly didaktiky geografie Učební plány geografie na středních školách (gymnázia, SOŠ, OA) Názorné metody v geografii na

Více

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu. OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla

Více

Google Apps. pošta 2. verze 2012

Google Apps. pošta 2. verze 2012 Google Apps pošta verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Přečtení emailu... Napsání emailu... Odpověď na email... 6 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím je

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Vedoucí bakalářské práce

Vedoucí bakalářské práce Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO

Více

ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012

ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012 ZAVÁDĚNÍ ECVET V ČESKÉ REPUBLICE 20.9. 2012 Přehled témat ECVET a jeho souvislosti Princip ECVET Doporučení k ECVET a úkoly pro evropské státy Postup zavádění ECVET v Evropě Strategie zavádění ECVET v

Více

Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte. Březen 2016

Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte. Březen 2016 Zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH Průzkum společnosti Deloitte Březen 2016 Obsah prezentace Představení průzkumu Průzkum reaguje na novinku daňového systému kontrolní hlášení Shrnuje zkušenosti respondentů

Více

Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond

Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP Osnova Flexibilita jako faktor rozvoje firmy Flexibilní pracovní podmínky pracovní konta model semaforu roční časový model celoživotní flexibilní přístupy

Více

OP PIK Inovační vouchery

OP PIK Inovační vouchery OP PIK Inovační vouchery Vyhlášení výzvy: 31.5.2016 Deadline pro podání žádostí: 31.5.2017 (možné dřívější ukončení výzvy při dosažení alokace) Alokace: 200 mil. Kč Žadatel: malá a střední firma (pro firmy

Více

Symfonický orchestr pracovní listy

Symfonický orchestr pracovní listy Symfonický orchestr pracovní listy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Evaluace organizace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY

JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY Po vytvoření nové společnosti je potřeba vytvořit nové uživatele. Tato volba je dostupná pouze pro administrátory uživatele TM s administrátorskými právy. Tento

Více

Průvodce e learningem

Průvodce e learningem Průvodce e learningem Vstup do systému Pro správnou funkci kurzů je nutné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Pokud si nejste jisti, jakou verzi internetového prohlížeče používáte, doporučujeme

Více

Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc

Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc Struktura prezentace 1/ Pročjsme dotazník dělali 2/ Komu jsme dotazník poslali a proč 3/ Návratnost

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na soustavu soudů v ČR. Zahrnuje výklad, doplňování pojmů, samostatnou práci a opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na soustavu soudů v ČR. Zahrnuje výklad, doplňování pojmů, samostatnou práci a opakování látky. Název školy:střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.03 Téma sady: Soudnictví Ročník: Nástavbové studium, 1.-4.ročník

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR OPONENT PRÁCE OPPONENT Bc. BcA. GABRIELA POKORNÁ MgA. MIKULÁŠ MACHÁČEK doc. JIŘÍ ELIŠKA BRNO 2014 DOKUMENTACE VŠKP K obhajobě

Více

Název vzdělávacího materiálu: Úvod do dějepisu písemné, hmotné a obrazové prameny.

Název vzdělávacího materiálu: Úvod do dějepisu písemné, hmotné a obrazové prameny. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_10_Úvod do dějepisu_ písemné_hmotné_a_obrazové_

Více

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. 9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice. Vy_32_INOVACE_603 Občan jsem občanem státu CZ.1.07/1.4.00/21.

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice. Vy_32_INOVACE_603 Občan jsem občanem státu CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy Autor Název Téma Číslo projektu Cílová skupina Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Mgr. Miroslava Šotová Vy_32_INOVACE_603 Občan jsem občanem státu CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je celoevropský nástroj financování, který

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Dopady vstupu České republiky do EU na celní orgány ČR Vypracoval: Jiří Masařík Vedoucí diplomové práce: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513

Ministerstvo pro místní rozvoj. podprogram 117 513 Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 513 Podpora výstavby technické infrastruktury Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Možnosti využití profesiogramu při konstrukci vzdělávacího programu

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Možnosti využití profesiogramu při konstrukci vzdělávacího programu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Možnosti využití profesiogramu při konstrukci vzdělávacího programu oldrich.matousek@ff.cuni.cz Výstupy z učení Znalosti Dovednosti (dovednosti specifické

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU Formulář A Přihláška Interní grant LDF MENDELU 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Akronym projektu Program: V Podpora tvůrčích a vědeckých týmů Oblast: 1. ekologie lesa Název projektu: Navrhovatel (příjmení,

Více

Kurz Instruktor, rádce oddílu 2016

Kurz Instruktor, rádce oddílu 2016 Vzdělávací středisko MAJÁK Kurz Instruktor, rádce oddílu 2016 Pro zájemce jsou připraveny 2 kurzy. Cíl: 1. kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace

Více

Čtyři v tom 3 ČT1 2. 9. 7. 10. 2015

Čtyři v tom 3 ČT1 2. 9. 7. 10. 2015 Třetí řada dokumentárního seriálu o těhotenství a porodu se tentokrát zaměřila na ty, kteří stojí před odlišnými výzvami než většina párů v předchozích dvou řadách divácky úspěšného docusoapu. Třetí série

Více

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR. Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství Vyřazování elektráren z provozu - příležitosti pro české strojírenství Jan Světlík, prezident NSK Ostrava-Vítkovice, 26. 05. 2016 Jubilejní STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 Deset let konferencí věnovaných průmyslovým

Více

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. dubna 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Pokyny pro žáka k vypracování SOP Cukrář (29-54-H/01)

Pokyny pro žáka k vypracování SOP Cukrář (29-54-H/01) Pokyny pro žáka k vypracování SOP Cukrář (29-54-H/01) Témata SOP Žák ve spolupráci učitele vylosované téma rozpracuje a konkretizuje. Formální úprava SOP Celkový rozsah práce je minimálně 10 stran formátu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Nové formy výuky s podporou ICT ve školách Libereckého kraje IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Podrobný návod Autor: Mgr. Michal Stehlík IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE 1 Úvodem Tento

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - neděle 15. - pátek 20. května 2016.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - neděle 15. - pátek 20. května 2016. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - neděle 15. - pátek 20. května 2016. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06

Více

Povinná literatura: [1] ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha : EUPRESS, 2007.

Povinná literatura: [1] ČASTORÁL, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha : EUPRESS, 2007. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace spojené se strategickým znalostním managementem a učícími se organizacemi, které jsou společensky významné.

Více

Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o.

Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o. Zkušenosti z implementace IS PROXIO - Město Žďár nad Sázavou Ing. Libor Vostrejš vedoucí odboru IT, Ing. Jiří Berkovec MARBES CONSULTING s.r.o. Město Žďár nad Sázavou Historie města sahá až do poloviny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Je zaměřen na státní

Více

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Formátového výboru Národní digitální knihovny upravuje zejména způsob svolávání zasedání, účasti, rozhodování

Více

Příloha č. 1 Indikátory výzvy ESF výzva pro vysoké školy

Příloha č. 1 Indikátory výzvy ESF výzva pro vysoké školy Příloha č. 1 Indikátory výzvy ESF výzva pro vysoké školy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: PO 2 Investiční priorita:

Více

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok

Více

V týmové spolupráci jsou komentáře nezbytností. V komentářích se může např. kolega vyjadřovat k textu, který jsme napsali atd.

V týmové spolupráci jsou komentáře nezbytností. V komentářích se může např. kolega vyjadřovat k textu, který jsme napsali atd. Týmová spolupráce Word 2010 Kapitola užitečné nástroje popisuje užitečné dovednosti, bez kterých se v kancelářské práci neobejdeme. Naučíme se poznávat, kdo, kdy a jakou změnu provedl v dokumentu. Změny

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 56

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 56 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 56 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace poskytuje stručný přehled o kulturním

Více

A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání

A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání Příloha 1 A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání Uvedená struktura údajů je určena pro doklady vydávané podle vzoru 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní

Více

Individuální přístup ke klientům trpící syndromem demence. Marie Báňová

Individuální přístup ke klientům trpící syndromem demence. Marie Báňová Individuální přístup ke klientům trpící syndromem demence Marie Báňová Obsah příspěvku Jaký význam má individuální přístup Jak chápat individuální přístup Co všechno potřebuje personál vzít na vědomí,

Více

Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Co je sociální práce? SP a jiné pomáhající obory Identita sociální práce Jak se pozná samostatný

Více