SMLOUVA O DÍLO Č. KRPE-26663/ČJ VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO Č. KRPE-26663/ČJ VZ"

Transkript

1 .,N's'e \ 107 J') "'='"K) 4' SMLOUVA O DÍLO Č. KRPE-26663/ČJ VZ uzavřená de 2586 a nás edujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v patném znění (dáe také,,smouva o dío") Smuvní strany Objednate název: sído: právní forma: Č: DIČ: zastoupený: bankovní spojení: Česká repubika - Krajské řediteství poicie Pardubického kraje Na Spravednosti 2516, Pardubice organizační sožka státu CZ Renata Kaňková, náměstek ředitee KŔ pro ekonomiku ČNB číso účtu: /0710 te., e-mai: " , (dáe jen,,objednate") Zhotovite: Název: SÍd o: S-servis bke, s.r.o. Neužiova 201/35, Brno Zastoupený: Č: DIČ: Bankovní spojení: CZ Raiffeisenkbank a.s., Brno Číso účtu: /5500 Teefon, e-mai: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí C, vožka (dáe jen,,zhotovite")

2 Zástupce objednatee pro věci technické \ Zástupcem objednatee pro věci technické je Uvedený zástupce objednatee je pověřen řešením technických probémů, kontroou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného día a je oprávněn vést předběžná jednání ohedně změn a dopňků, včetně rozšířeni či redukce smuvních prací a provádět rozhodnutí týkajici se např. - provedeni dodatečných zkoušek či ověřeni - pozastaveni provádění prací nebo jejich zastavení v souadu se smouvou o dío - vyoučeni pracovníků zhotovitee, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízeni patná pro reaizaci día - odsouhaseni provedených prací a převzetí dokončeného día Zástupce zhotovitee pro věci technické zástupce zhotovitee pro věci technické je: Uvedený zástupce zhotovitee je pověřen řizenim prací, koordinací poddodavateů a řešením všech probémů souvisejicích s reaizací día. výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smouvě. I. Předmět día. Předmětem této smouvy o dío je závazek zhotovitee k provedení día s názvem,,projekční střenice Chrudim" na své nákady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného día objednatei a rovněž závazek objednatee zapatit zhotovitei za řádně a včas dokončené a předané dío cenu, ujednanou touto smouvou o dío. 1. Práce budou provedeny v souadu s touto smouvou o dío a uveřejněnou Zadávací dokumentací č.j. KRPE /ČJ VZ (dáe také Zadávací dokumentace) na profiu zadavatee pod čísem N006/20N V předmětu pněni a ceně día je zahrnuto mimo jiné: a) provedeni veškerých dodávek a prací, zajištěni a předání dokumentace skutečného provedeni día ve dvojím vyhotovení a veškerých dokadů nutných k předání dokončené akce, b) zajištění potřebných poch mimo vastní staveniště v majetku objednatee, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povoených skádek pro odpady vzniké z provádění día a úhrada popatků souvisejících s reaizací předmětu día, C) úpné dokončení día, její vykizení včetně jejího řádného úkidu a předání v termínu a v souadu s podmínkami této smouvy, d) předvedeni pné funkčnosti všech prvků střenice po její instaaci, e) kompetní zaškoení budoucích provozovateů střenice, f) doba servisního zásahu do 48 hodin, g) dostupnost náhradních díů minimáně 10 et Technická specifikace Dodávka musí obsahovat kompetní vybavení střenice pro střebu na projekční pochu, umožňující zákadni i pokračovací střeecký výcvik. Technoogie střenice musí umožňovat bezpečnou střebu z prostoru střenice ze vzdáenosti 7-25 m na statické i pohybující se cíe, interaktivní průběh a možnost tvorby a editace vastních střeeckých situací. Jednotivé body dodávky: 2

3 1. Projekční výcvikový systém 2. Softwarové výcvikové vybavení, sestávající z možnosti střeby na statické terče, počítačově animované terče a interaktivní videoscény 3. Projekční stěna umožňující střebu ostrými zbraněmi 4. Měkký záchyt projektiů pro střebu pistoovou municí s maximáním výkonem 800 j. 5. Bezpečnostní prvky střenice 6. Pomůcky pro úkid střenice 7. Stů do veínu střenice Popis vastností jednotivých bodů: 1. projekční výcvikový systém Obsahuje: Projekční systém (projektor, projektory) Rozišeni ceé projekční pochy minimáně 1920 x 1200 pixeů Dostatečný výkon pro projekci na pochu 6 x 2,5m na viditenou vzdáenost 25m Životnost ampy min 3500 hodin při pném výkonu, uživatesky vyměnitená V případě použití mutiprojektorového řešení požadujeme bezešvé navázání obrazů z jednotivých projektorů Bezprobémová integrace do sw výcvikového systému Dekarované použití za podmínek předpokádaných na střenici (tepota, vzdušná vhkost, prašnost, atd.) Projektor(y) musí být připojitený(é) k běžné české eektrické síti 230 V. Kamera (kamery) - de technického řešeni navrženého dodavateem Snímání zásahů na poše 6 x 2,5m Určování koordinát zásahů Bezprobémová integrace do sw výcvikového systému Dekarované použití za podmínek předpokádaných na střenici (tepota, vzdušná vhkost, prašnost, atd.) Kamera(y) musí být připojitená(é) k běžné české eektrické síti 230 V. ŘídÍcÍ jednotka Musí spňovat doporučenou (ne minimání) konfiguraci dodávaného software Možnost ukádání děje při střebách s dostatečnou diskovou kapacitou pro ukádání záznamů s činností střeců (aespoň 12 hodin záznamu) Možnost nahrání záznamu na externí medium (HDD, ŠD karta) = USB, čtečka karet SDXC pevný disk se zárukou nevracení vadného kusu Součástí řídící jednotky musí být i dopňkový hardware - kávesnice, myš a LCD monitor o úh opřičce min. 24 paců a rozišení 1920x1080 (tzv. FHD) ŘídÍcÍ jednotka musí být připojitená k běžné české eektrické síti 230 V. Ozvučení střenice 3

4 \ Ozvučeni střenice musí spoehivě zajistit eektronický zvukový přenos ústních pokynů řídícího střeby z veínu směrem ke střhejícim v prostoru střenice. Stejně tak musí spoehivě zajistit i opačný směr komunikace - tj. přenos muveného sova stří ejících směrem k řídícímu střeby ve veínu. Dáe musí spoehivě zajistit reprodukci zvuků, doprovázejících promítaný obrazový záznam, do prostor střenice. K tomu musí být střenice vybavena odpovidajíchn audiosystémem, jehož součásti by mě být zesiovač, mixážni put, mikrofony a reproduktory - vše v dostatečném množství a technickém provedení. Prvky ozvučeni musí být připojitené k běžné české eektrické síti 230 V. Požadavky na výcvikový systém: úspěšnost vyhodnoceni zásahů vyšší neži 96%. možnost seřízení a kaibrace vyhodnocovacího systému označeni zásahu pro přesnou detekci možnost střeby různou munici v rozsahu do ráže Luger 9 mm a max.výkonu 800 j digitáni systém zpětného pozorováni střece pomoci kamery umístěné v prostoru dopadové části střenice. Možnost dodatečné projekce chováni střece do opakováni videoscény jako obraz v obraze. Možnost archivace záznamu chováni střece. imitace kapesní svítiny pro virtuání nasvěteni videoscény 2x ovádáni průběhu výcviku jednak z prostoru veínu (všechny funkce) a jednak z prostoru střenice bezdrátovým ovádánhn (důežité funkce) 2. Softwarové výcvikové vybaveni K veškerému softwarovému vybaveni musí být dodána uživateská icence, umožňující egá ní použivání tohoto software. Dostupný operační systém v aktuáni verzi, umožňující bezprobémový chod všech součástí softwarového vybaveni řídicí jednotky střenice. Rozděeni ciů, promítaných projektorem střenice na projekční pochu do 2 kategorií - statické a pohybivé cíe. Statické cíe: Vkádáni vastních terčů do knihovny terčů Sestavení střeeckého cvičeni s pněním více úkoů Možnost editace již uožených cvičení Možnost zobrazeni až 6 statických terčů vede sebe Náhodná změna umistěni terče Možnost děeni ciů do skupin (příte, nepříte) Indikace zásahu Vyhodnoceni úspěšnosti střeby, přesnosti zásahu a reakční doby - výstup na tiskárnu Zákadní sada (knihovna) terčů a zvuků součásti dodávky Pohybivé cíe: Možnost nastaveni směru pohybu, rychost a zrychení cíe v rámci ceé projekční pochy Možnost zobrazeni cíe před či za jakýmkoiv obrázkem v pozadí Možnost přiřazeni zvuku pro cí 4

5 Možnost automatické změny cíe po jeho zasaženi Možnost voby děje po zasaženi cíe Možnost editace existujících scén, tvorba vastních scén Zákadní sada cíů, scén a zvuků součástí dodávky Možnost nastavení podmínek scény (sněžení, stmívání, noční vidění, zábesky majáků atp.) 3. Projekční stěna, umožňuj/c/ střebu ostrými zbraněmi Projekční stěna musí umožnit kvaitní projekci ciů a optoeektronické vyhodnocení zásahů. Musí spňovat nás edující požadavky: šířka projekční stěny nejméně mm (de šířky prostoru střenice). výška projekční stěny de výšky prostoru střenice a veikosti baistického krytí funkčních částí střenice snadná prostřeitenost používanou munici možnost snadného vizuáního ověření zásahu ve viditené obasti spektra s možností přepnutí do vyhodnocovacího režimu v infračervené obasti spektra snadná přístupnost a možnost údržby jednotivých komponent projekční stěny osazení projekční stěny vším potřebným spotřebním materiáem pro pnou funkčnost, pokud je toho z hediska technického řešení zapotřebí (stejný počet spotřebních materiáů v tomto případě dodat jako rezervní množství) 4. Záchyt projektiů Záchyt projektiů musí umožňovat bezpečný záchyt vystřeených projektiů o stanoveném maximáním výkonu 800 j, jeho konstrukce musí zamezit možnosti zpětných odrazů vystřeených projektiů, maximáně zabránit jejich deformaci či fragmentaci a musí umožnit zachyceným projektiům samovoně vypadnout na zem. Záchyt musí mít snadnou údržbu. 5. Bezpečnostní prvky střenice Bezpečnostní prvky střenice musí zaručit bezpečný provoz střenice a preventivně zamezit možné mimořádné udáosti, zejména poškození zdraví osob nebo vybavení střenice. Všechny bezpečnostní prvky musí být odsouhaseny soudním znacem z oboru baistiky. Jedná se zejména o nás edující prvky: baistické cony, chránící horní a doní část projekční stěny - pokud toho bude z hediska konstrukce projekční stěny zapotřebí. baistické cony chránící všechny funkční prvky střenice - např. projektor(y), kamera(y), reproduktor(y), mikrofon(y) atd., umístěné v prostoru střenice. všechny baistické cony musí spoehivě zabránit poškozeni technoogie a vybavení střenice. Rozměry, použitý materiá a dimenzování těchto con musí odpovídat maximánímu výkonu používané munice. všechny baistické cony musí být oboženy neodrazivým materiáem tak, aby se při jejich zásahu nemoha střea odrazit směrem k střeci. svítící český nápis,,pozor střenice, nevstupovat" nad vstupními dveřmi střenice. Tento nápis se bude moci zapnout nebo vypnout vypínačem umístěným ve veínu. akustická signaizace otevření servisních dveří v dopadové části střenice, sestávající ze senzoru, aktivovaného otevřením dveří a houkačky, umístěné v prostoru střenice soudně - znaecký posudek střenice, vypracovaný soudním znacem v oboru Baistika návrh Provozního řádu střenice, vypracovaný soudním znacem v oboru Baistika 5

6 "\ 6. Pomůcky pro úkid střenice a) Záchytné vany (mísy, nádoby atd.), vhodně umístěné pod měkkým záchytem projektiů, do kterých vypadávají zachycené projektiy. Tyto vany (mísy, nádoby atd.) musí umožňovat snadnou manipuaci max. 2 osobami. Počet těchto van musí pokrýt ceou obast předpokádaného zachycování vypadnuvších projektiů. b) výkonný mobini profesioná ní vysavač, určený pro provoz ve výbušném prostředí (Iks): vysavač musí spňovat směrnici ATEX 94/9/EC pro zónu 22 (budou se vysávat i částečky střeného prachu) napájení z běžné sítě 230 V max. podtak kpa hmotnost max. 25 kg sit'ový kabe musí mít gumovou izoaci a musí mít déku min. 7 m vysavač musí být opatřen všemi potřebnými dopňky, umožňujícími vysávat podahu střenice, pokrytou neodrazivým povrchem a sadou náhradních vaků a fitrů (pokud je technické řešení vysavače vyžaduje) 7. Stů do veínu střenice ( ks) stů musí spoehivě zajistit přehedné a snadno dostupné urrňstění ovádacích prvků střenice ve veínu (včetně prvků ozvučení). páty stou budou vyrobeny z aminované dřevotřískové desky o toušt'ce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou sinou min. 2 mm s rádiusem zaobeni hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti epeno PUR epidem výška stou musí být 730 mm (standardizováno), šířka max mm a houbka max. 800 mm nohy stou kovové - musí zajistit minimáně takovou nosnost, aby stů unes hmotnost všech předpokádaných ovádacích prvků, které na něm budou umístěny, navíc aby mě rezervu min. 25 kg nosnosti nohy stou musí být výškově stavitené a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podahy do výšky 15 mm barva dřevotřískových částí stou - odstín červená třešeň (pouze při nemožnosti zajistit tento odstín může být barva neutráně šedá) II. Místo a doba pněni 1. Místo pnění: Krajské řediteství poicie Pardubického kraje, Na Spravednosti 2516, Pardubice. 2. Místo dodání: Krajské řediteství poicie Pardubického kraje, areá nového Územního odboru Chrudim, Průmysová uice (zatím bez č.p.). 3. Zahájení prací do 8 kaendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti smouvy. Dokončení ceého předmětu pnění do 8 kaendářních týdnů od zahájení prací. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi technoogických hůt a ani ke zhoršeni kvaity nebo rozsahu día. 4. Objednate předá zhotovitei staveniště způsobié k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data účinnosti smouvy. 6

7 5. Za termín zahájení reaizace día se považuje den předání staveniště, zhotovite tímto dnem zahájí práce na reaizaci día, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovite v souadu se svými potřebami, dokumentací předanou objednateem a požadavky objednatee. 6. Pokud zhotovite nezahájí práce ve sjednaném termínu, je povinen zapatit objednatei smuvní pokutu ve výši ,- kč za každý den prodení. Nezahájí-i zhotovite práce na reaizaci día ani do 14 dnů po sjednaném terminu zahájení, je objednate oprávněn od smouvy odstoupit. 7. Pokud bude zhotovite v prodení s dokončením día, vymezeného v ČI.., de terminů stanovených v ČI. I. odst. 3. a v souadu s ČI. VI. z důvodů ežicích na jeho straně, je povinen zapatit objednatei smuvní pokutu ve výši ,- kč za každý den prodení s dokončením día. 8. Zapacením smuvní pokuty nezaniká právo objednatee na náhradu škody. III. Cena día 1. Cena día je stanovena na zákadě nabídkové ceny, kterou zhotovite předoži ve své nabídce na veřejnou zakázku. Ceková cena día bez DPH DPH 21 % Ceková cena día včetně DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Cena día zahrnuje veškeré nákady zhotovitee spojené s provedením předmětu día. 3. Cena día je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smouvě o dío. 4. Zhotovite se seznámi se všemi okonostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoiv viv na cenu día mimo oko nostj, které nebyy předvidatené v době uzavřeni této smouvy o dío. 5. V případě změny daňových předpisů, které mají viv na cekovou cenu día, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčíseny se změněnou sazbou. Obě smuvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souadu s ČI. X. odst. 1 této smouvy. 6. Reaizovaný předmět pnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcea pro výkon působnosti v obasti veřejné zprávy, ve které se objednate nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto neze na něj apikovat přenesenou daňovou povinnost pode ustanoveni 92 a nás. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. IV. Patební podmínky 1. Objednate neposkytuje jakékoiv formy záohových pateb. 2. Patba bude zadavateem reaizována bezhotovostně na zákadě předožené faktury zhotovitee ve smysu 2610 občanského zákoníku. 3. Faktura musí obsahovat náežitosti de patných právních předpisů, dáe číso smouvy o dío, název dodávky, cenu bez DPH, vyčís ení DPH a cenu včetně DPH. 7

8 "\ \ 4. Spatnost faktury je 21 dnů po jejím doručeni objednatei. Objednate není v prodení, uhradii fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po terminu, který je na faktuře uveden jako den spatnosti. \ 5. V dodacím istu k faktuře zadavate požaduje uvést soupis havních komponent střenice s cenami za tyto jednotivé komponenty včetně software. 6. Smuvní pokuta za prodení objednatee s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dužné částky za každý den prodení. 7. Faktura se považuje za propacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatee ve prospěch účtu zhotovitee. V. Provádění día 1. Zhotovite zaháji montážní práce dnem předání a převzetí staveniště. 2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro reaizaci día. Při probíhající připravě staveniště pro reaizaci día a poté i při samotné reaizaci día bude zachován provoz v prostorách místa pnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovite omezovat případnými přípravami staveniště a reaizaci día v co nejmenším rozsahu. Všechny práce budou prováděny v součinnosti s objednateem a probíhat budou v pracovních dnech od 7.00 do hod., v ostatní době po předchozím sděení objednatei (případnou úpravu doby dohodne zhotovite přímo s odpovědným zástupcem objednatee). 3. Pokud bude zhotovite potřebovat pro reaizaci día prostor větší, zajistí si jej na vastni nákady. 4. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 5. Média potřebná k provedeni día jsou na staveniště přivedena. Zhotovite si zajistí po dohodě s objednateem připojení na odběrná místa eektrické energie, vody a ostatních médii potřebných k provedení día. 6. Zhotovite je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkadně odstraňovat odpady a nečistoty vzniké jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz demontovaného zařízení (a hrubý úkid) a s ním spojeného materiáu, aby nedocházeo k jeho skadováni a násednému hromadění v prostorách objednatee. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 7. Zhotovite zajistí staveniště proti vstupu nepovoaných osob. 8. Zhotovite je povinen zajistit dío proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitee nebo jeho subdodavateů mající přís ušnou kvaifikaci. Dokad o kvaifikaci pracovníků je zhotovite na požádáni objednatee povinen doožit. Zhotovite je povinen zajistit nad reaizací día odborný dohed a postup prací organizovat tak, aby nenastay překážky v pynuém postupu prací při reaizaci día. 10. Zhotovite je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavateské práce a nese za ně záruku v pném rozsahu v souadu s ČI. VI. této smouvy. 11. Zhotovite v pné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dáe se zhotovite zavazuje k dodržováni předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního 8

9 prostředí. Budou dodrženy dotčené právni předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí. Dáe bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bižších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešeni a při provádění požárně nebezpečných pracích je nutno v pném rozsahu dodržet vyhášku č. 87/2000 Sb. 12. Zhotovite je povinen při reaizaci día dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoiv škoda zaviněním zhotovitee, nese veškeré vzniké nákady zhotovite. 13. Pokud činností zhotovitee dojde ke způsobení škody objednatei nebo jiným subjektům z tituu opomenutí, nedbaosti nebo nespnění podmínek zhotovitee vypývajících ze zákona, jiných norem nebo vyp ývajících z této smouvy apod., je zhotovite povinen bez zbytečného odkadu tuto škodu odstranit a není-i to možné, tak finančně uhradit. Veškeré nákady s tím spojené nese zhotovite. 14. Zhotovite je povinen být po ceou dobu pněni veřejné zakázky pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to minimáně ve výši ,00 Kč. 15. Dojde-i při reaizaci día k jakýmkoiv změnám, dopňkům nebo rozšířeni předmětu día vyp ývajících z podmínek při provádění día, z odborných znaosti zhotovitee je zhotovite povinen na tyto změny upozornit objednatee, provést soupis těchto změn, dopňků nebo rozšíření a předožit tento soupis se zdůvodněním objednatei nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhaseni. Teprve po jeho odsouhasení objednateem na zákadě schváeného Protokou o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednate zhotovitee k předožení nabídky na provedení těchto dodatečných prací v souadu s přísušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účeem uzavřeni dodatku smouvy o dío. Teprve po podpisu tohoto dodatku smouvy o dío má zhotovite právo na reaizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení día. Pokud tak zhotovite neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim reaizované byy v předmětu día a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smouvy o dío nebude možné pokračovat v díe, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončeni día. 16. Objednate je oprávněn i v průběhu reaizace požadovat záměny materiáu oproti původně navrženým a sjednaným materiáům a zhotovite je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek, na záměnu materiáu musí být písemný. Zhotovite má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaožených nákadů, pokud již původní materiá zajisti. Pokud zaměněný materiá de požadavku objednatee bude dražší než materiá uvedený v nabídce, objednate uhradí zhotovitei případné navýšení ceny za materiá. 17. Pokud zhotovite použije suroviny, materiáy či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatee provést okamžitě nápravu. Veškeré nákady s tím spojené nese zhotovite. 18. Objednate je oprávněn de svého uváženi svoávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontroní dny día", ke kterým přizve de potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na díe. jmenný seznam těchto zástupců uvede objednate v pozvánce zasané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Zástupce zhotovitee je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným probémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatee, bude-i jeho účast nutná. Z kontroního dne bude pořízen písemný záznam. 19. Zhotovite je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (montážní) v rozsahu vyh. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 9

10 skutečnosti rozhodné pro pněni smouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím día. 20. Ve stavebním deníku musí být uvedeno např.: - název, sído, IČO (případně DIČ) zhotovitee - název, sído, IČO (případně DIČ) objednatee - přehed všech provedených zkoušek - seznam dokadů a úředních opatření týkajících se día 21. Veškeré isty stavebního deníku musí být očísovány. 22. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byy práce provedeny nebo kdy nastay okonosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás edujĺcí den, ve kterém se na díe pracuje. 23. Nesouhasři zástupce zhotovitee se zápisem, který učini zástupce objednatee ve věcech technických nebo jiný objednateem pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovite povinen neprodeně informovat zástupce objednatee písemně nebo teefonem. 24. Objednate je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotoviteem nejpozději do pěti pracovních dnů od data, kdy by zápis do stavebního deníku zhotoviteem proveden. V případě zápisu zhotovitee, ke kterému je třeba stanovisko objednatee, se zhotovite zavazuje tuto skutečnost bezodkadně oznámit zástupci objednatee např. písemně nebo teefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy by o této skutečnosti zhotoviteem informován. 25. Stavební deník, který vede zástupce zhotovitee, musí být uožen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontroe v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do hod. Mimo tuto dobu ze stavební deník odnášet z místa pnění pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smouvy, ae souží jako podkad pro vypracování dopňků a změn smouvy. 26. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí día je zhotovite povinen vykidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevykidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednate oprávněn fakturovat zhotovitei smuvní pokutu ve výši 2 000,00 KČ za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vykizení staveniště. VI. 1. Dío je provedeno, je-i dokončeno a předáno. Předáni día 2. Dío je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vykizeni a upraveni prostor dotčených pracemi, jsou předány všechny dokady o předepsaných zkouškách, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiáů. 3. Zhotovite dooži objednatei k přejímacímu řízení níže uvedené dokady, pokud to povaha reaizovaného día vyžaduje (mimo jiné): - zápisy o vyzkoušeni zařízení a provozních zkouškách po instaaci, - dokady o zaškoení uživatee v obsuze instaovaných a dodaných zařízení, - dokumentaci skutečného provedení día ve dvojím vyhotovení - stavební deník (originá), - písemný seznam dokadů předávaných k přejímacímu řízeni objednatei de zadávací 10

11 dokumentace. Bez požadovaných dokadů neze považovat dío za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno. 4. Zhotovite je povinen písemně nebo teefonicky oznámit objednatei nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dío připraveno k předání. Připravenost k předáni día musí být v takovém časovém předstihu před smuvním terminem dokončeni día de ČI.. odst. 3, ve kterém zhotovite odstraní případně zjištěné vady a nedoděky, předá veškeré dokady a bude sepsán protoko o předáni a převzetí día bez vad a nedoděků. 5. Objednate je povinen nejpozději do 3 dnů od terminu oznámeného zhotoviteem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 6. Objednate převezme dokončené dío s výhradami nebo bez výhrad. 7. Objednate je oprávněn odmítnout převzetí día pro vady a nedoděky, funkčně bránicí nebo podstatně omezujicí užíváni día. 8. O průběhu přejímacího řízeni pořídi objednate zápis. Pokud objednate odmítá dío převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 9. Dnem podepsáni zápisu a závěrečného protokou o předáni a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smuvních stran je dío považováno za převzaté objednateem. VII. Záruka za jakost día a odpovědnost za vady día 1. Zhotovite poskytne objednatei záruku za jakost día v déce 24 měsíců ode dne převzetí día. Po tuto dobu zhotovite odpovídá za vady, které objednate zjisti a které bez zbytečného odkadu a řádně rekamova. 2. Záruční doba se u části día, které byy předmětem rekamace, produžuje o dobu, která upynua od před ožení rekamace do odstranění vad. 3. Objednate je povinen vady písemně rekamovat u zhotovitee bez zbytečného odkadu po jejich zjištění. v rekamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dáe v rekamaci může objednate uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 4. Zhotovite je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení rekamace písemně oznámit objednatei, zda rekamaci uznává, jakou hůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů rekamaci neuznává, pokud se smuvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že rekamaci objednatee uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení rekamace, nebo v termínech požadovaných objednateem v rekamaci. Po odstranění vad vyzve zhotovite písemně objednatee k provedeni přejímky odstraněných vad. 5. Neodstraní4i zhotovite rekamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních, je povinen uhradit objednatei smuvní pokutu 1.000,- KČ za každou rekamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním rekamované vady v prodení. Nákady na odstranění rekamované vady nese zhotovite i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 6. Nenastoupí4i zhotovite k odstranění rekamované vady ani do 14 dnů po obdržení rekamace objednatee, je objednate oprávněn pověřit odstraněním vady jinou speciaizovanou firmu. Veškeré takto vzniké nákady uhradí objednatei zhotovite.

12 7. Rekamaci ze upatnit nejpozději do posedního dne záruční hůty, přičemž i rekamace\ odesaná objednateem v posední den záruční hůty se považuje za včas upatněnou. 8. Prokáže-i se ve sporných případech, že objednate rekamova neoprávněně, tzn., že jim rekamovaná vada nevznika vinou zhotovitee, resp., že vadu způsobi nevhodným uživánhn día uživate apod., je objednate povinen uhradit zhotovitei veškeré jemu, v souvisosti s odstraněním vady vzniké nákady. 9. Zhotovite je povinen v době záruky i po skončeni záruky nastoupit k odstraněni vady, která bráni řádnému užíváni día do 48 hodin. Po skončeni záruky bude objednate hradit nákady na odstranění vady po dohodě se zhotoviteem a zhotovite zajisti dostupnost náhradních díů minimáně 10 et ode dne předáni día. VIII. Odstoupeni od smouvy 1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smouvy o dío pro podstatné porušeni smouvy a v souadu s 2001 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v patném znění. 2. Účastnici smouvy o dío sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smouvy uvedené v 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v patném znění, se dáe za podstatné porušení smouvy považuje: - prodení zhotovitee se zahájením prací nebo dokončením a předáním día pode ČI.. této smouvy deší 15 dnů, - prodení objednatee se zapacením ceny za dío deší než 15 dnů, - neprovedení día osobně zhotoviteem anebo pod jeho osobním vedením, - provádění día v rozporu se smouvou, ve špatné kvaitě, pokud na zákadě písemného upozorněni objednatee nesjedná zhotovite do tři dnů nápravu vadného stavu, - vady día, funkčně bránici nebo podstatně omezující užíváni día. 3. Objednate je dáe oprávněn odstoupit od této smouvy o dío v případě zahájeni exekučního nebo inso venčního řízeni proti zhotovitei. 4. Objednate má rovněž právo odstoupit od této smouvy o dío v případě, že zhotovite uved v nabídce v zadávacím řízeni informace nebo dokady, které neodpovidaji skutečnosti a měy nebo mohy mít viv na výsedek zadávacího řízenl 5. Chce-i některá ze stran od této smouvy o dío odstoupit na zákadě ujednání z této smouvy o dío vyp ývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dáe uveden důvod, pro který strana od smouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náežitosti je odstoupení nepatné. 6. Nesouhasi4i jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-i jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhasí. 7. Odstoupi4i některá ze stran od této smouvy o dío na zákadě ujednáni z této smouvy o dío vyp ývajícich, pak povinnosti obou stran jsou nás edující: a) zhotovite provede finanční vyčísení provedených prací, a zpracuje fakturu provedených prací, b) zhotovite odveze veškerý svůj nezabudovaný materiá, pokud se strany nedohodnou jinak, C) zhotovite vyzve objednatee k převzetí día a objednate je povinen do 5 dnů od obdrženi vyzvání zahájit díčí přejímací řízení, 12

13 r d) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušeni smouvy. X. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Zadavate si ve smysu 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smouvy a to: a) navýšeni nabídkové ceny v průběhu trvání smouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty pode zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o přísušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu ze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smouvě, uzavřené mezi zadavateem a dodavateem a způsobem, který bude v souadu se zákonem, a to zejména s ustanoveními 222 zákona. b) Zadavate si dáe v souadu s 100 odst. 2 zákona vyhrazuje v případě odstoupení od smouvy změnu dodavatee v průběhu provádění día a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízeni, který se de výsedku hodnocení umísti druhý, popřípadě daší v pořadí, pokud takový (nový) dodavate spni veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a pokud souhasí, že veškeré pnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatee a v souadu se závazným návrhem smouvy na pnění veřejné zakázky, přičemž zadavate je v takovém případě oprávněn s novým dodavateem uzavřít smouvu a tuto upravit násedujíchn způsobem: upravit přiměřeně cenu a rozsah día tak, aby odpovída nedokončené části veřejné zakázky, dopnit smouvu tak, aby nový dodavate přejíma odpovědnost za ceý rozsah día, tedy včetně nároků z vad, día záruky za jakost apod. z části již provedené původním vybraným dodavateem; včetně dopnění ustanovení o předání a převzetí nedokončeného día mezi původním a novým dodavateem a případná daší smuvní ustanovení, která v důsedku předčasného ukončení původní smouvy nejsou aktuáni tak, aby v maximání možné míře odpovíday původní smouvě. X. Ostatní ujednáni 1. Tuto smouvu ze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smuvních stran. jiné zápisy, protokoy apod. se za změnu smouvy nepovažují. 2. Nastanou-i u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pněni této smouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkadu, oznámit druhé straně a vyvoat jednání zástupců oprávněných k podpisu smouvy. 3. Objednate i zhotovite jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smouvy vyp ývající na jinou stranu pouze s písemným souhasem druhé smuvní strany. 4. Smouva je závazná pro případné právni nástupce obou smuvních stran, změnu právní subjektivity je smuvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkadu. 5. Smuvní pokuty a úrok z prodení jsou spatné do 30 kaendářních dni od data, kdy bya povinné straně doručena písemná výzva k jejich zapacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zapacení kterékoiv smuvní pokuty nemá viv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodení. 6. Zhotovite bez jakýchkoiv výhrad souhasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a daších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou de patných zákonů a nařízeni. 13

14 Zhotovite se zavazuje za::=ám mčenivost o informacích,\\ 7. které při pněni této smouvy získá od objednatee nebo o objednatei či jeho zaměstnancích a spo upracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhasu objednatee žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účeem této smouvy, edaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 8. Zhotovite je povinen zavázat povinností mčenivosti pode předchozího ustanoveni všechny osoby, které se budou podíet na reaizaci této smouvy. Za porušení povinnosti mčenivosti osobami, které se budou podíet na reaizaci této smouvy, odpovídá zhotovite, jako by povinnost poruši sám. 9. Povinnost mčenivosti trvá i po skončeni účinnosti této smouvy. 10. Pokud se jakékoiv ustanovení této smouvy stane nepatným či nevymahateným, nebude to mít viv na patnost a vymahatenost ostatních ustanovení této smouvy. Smuvní strany se zavazují nahradit nepatné či nevymahatené ustanoveni novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmysu vyjádřenému původním stanovením a touto smouvou jako cekem. 11. Veškerá komunikace mezi smuvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smuvních stran, zástupců smuvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků. 12. V otázkách a vztazích touto smouvou výsovně neřešených se smuvní vztah řídí právním řádem České repubiky, zejména přísušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v patném znění. 13. Veškeré spory mezi smuvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-i smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 1. Tato smouva nabývá patnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smuvních stran a její patnost trvá do spnění všech závazků vyp ývajících z této smouvy. 2. Tato smouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smuv pode zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smuv. 3. Smuvní strany se dohody, že tuto smouvu uveřejni v registru smuv Krajské řediteství poicie Pardubického kraje. Druhé smuvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smuv doručeno eektronicky. XII. Závěrečná ustanoveni 1. Tato smouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s patnosti origináu a každá smuvní strana obdrží jeden stejnopis. 2. Obě smuvní strany prohašuji, že došo k dohodě v ceém rozsahu této smouvy a že ji uzavírají vážně a na zákadě svobodné vůe. 14

15 , - e V Pardubicích dne " V Brně dne "/:"' ' "Ť 7 Ĺ'.) Za objednatee: Renata Kaňková náměstek ředitee KŔ pro ekonomiku!:'(ii'"':) 40 15

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Č. 03/2019/SP

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Č. 03/2019/SP á 'm - i " " SMLOUVA O DÍLO uzavřená de 2586 a nás. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v patném znění i i uzavřená mezi Č. 03/2019/SP ; MĚSTO RUMBURK Tř. 9.května 1366/48 Č: 00261602 408 01 RUMBURK

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

Fond soudržnosti Operační program životní prostředí. E» 2586 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA 0 DÍLO.

Fond soudržnosti Operační program životní prostředí. E» 2586 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA 0 DÍLO. ,,===' =:x:= Operační program životní prostředí rť- hí-4v7,'ý'í %4, Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 4, pode zákona č. 89/2012 sb., (občanský zákoník) a ve smysu ustanovení E» 2586 a nás. citovaného

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. IT. Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. IT. Předmět smlouvy nice"' rw.sinice.com Číso smouva objednatee: 382/2018 Smouva o dío I. Smuvní strany Objednate: zastoupený: ve věcech provozních: IČO: DIČ: zapsán Správa a údržba sinic Jihomoravského kraje fříspěvková

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie QS Smouva o sdružených sužbách dodávky eektrické energie, de ustanoveni 2079 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších sů a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

I. SMLUVNÍ STRANY. Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-80753/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník. na akci SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník na akci Oprava páteřní cesty na pohřebišti v Brně - Králově Poli Smluvní strany 1. Objednatel Správa hřbitovů města

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra Praha 7, Nad ŠtolOu 936/3, PSČ organizační složka státu

ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra Praha 7, Nad ŠtolOu 936/3, PSČ organizační složka státu ! ' ="9 Kupující: sído: právní forma: IČO: DIČ, zastoupená: bankovní spojení: číso účtu: te.: ( ' e-mai: datová schránka: PC)LÍCEjNĹ PREZ1D!UM CR Odbor veř"i!?ýc? z: "k -j "ex Došio' 2 7-04- 2017 Rámcová

Více

,,ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLANU OBCE CHÝNE?

,,ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLANU OBCE CHÝNE? ? OBEC CHÝNĚ Havní 200, 253 0 Chýně VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ,,ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLANU OBCE CHÝNE? Zadavate: Obec Chýně, Havní 200, Chýně, 253 0 Hostivice IČ 00241296 bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

,,Modernizace strojního vybavení dílen strojního obráběni a svařovny E - stavební práce"

,,Modernizace strojního vybavení dílen strojního obráběni a svařovny E - stavební práce "m,k * *,, EVROPSKÁ UNIE 1' * Evropský fbnd pro regionání rozvoj * ik.... *, * Integrovaný regonan operačni program Příoha č. 5 výzvy k podáni nabídek ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k zakázce

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh SMLOUVA O DÍLO - návrh uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel Název díla: ZÁLOŽNÍ ZDROJ K VÝTAHŮM V CSP VODŇANY 1. Smluvní strany 1.1.

Více

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNí SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: na straně jedné: a na straně druhé: se sídlem: zastoupená: zapsána:

Více

'ł - ł. ătă. provozu. České republiky. SMLOUVA o DÍLO. zákoník ), (dále jen smlouva ).

'ł - ł. ătă. provozu. České republiky. SMLOUVA o DÍLO. zákoník ), (dále jen smlouva ). VA' stavební ' seen/zomjnmcn I 'ł ł ătă Řízení etového provozu České repubiky SMLOUVA o DÍLO BUKOP úpravy" uzavřená pode 2586 a násedujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáe jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DíLO č. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Obec Jeseník nad Odrou se sídlem 74233 Jeseník nad Odrou 256, zastoupená Mgr. Tomášem Machýčkem kontakt:

Více

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku )

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Obec Útušice Útušice 59 332 09 Štěnovice IČ: 00257354 DIČ: CZ00257354 Zastoupená: Ing. Václav Fink,

Více

(Návrh) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

(Návrh) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB (Návrh) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB č. KRPE-41774/ČJ-2012-1700NE-VZ Článek I. Smluvní strany Objednatel služby: Česká republika Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Sídlo: Na Spravedlnosti 2516,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í Příloha č. 3 k č.j.: PPR-2262-35/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ:

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 1. Smluvní strany: Objednatel: Název: Adresa: PSČ : Město Český Dub Nám. B. Smetany 1, Český Dub 463

Více

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍSLUŽEB KlVS - CMS

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍSLUŽEB KlVS - CMS DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍSLUŽEB KVS - CMS Č. j.: MV-113410-643/SIK5-2014 Č. j.: MV-142277-351/KAP-2017 Počet istů: 3 Smuvní strany: Česká repubika - Ministerstvo vnitra, se sídem Nad Štoou

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0872 uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Smluvní zástupce: Mgr. Lenka

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdě/šich předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdě/šich předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená de 2201 a nás. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdě/šich předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Jitka Bažejovská, r. č. bytem "r bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Se sídlem: Pulická 695, Dobruška 518 01 IČ: 71340726, není plátce DPH Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb smluvní strany MČ Praha Kunratice K Libuši 7/10 148 23 Praha 4 Kunratice IČ 00231134 DIČ CZ00231134 Zastoupené

Více

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka Společnost/Název: IČO: Sídlo/Místo podnikání: Zastoupená: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka dále též jako prodávající na straně jedné, a Město Kosmonosy

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: I. Smluvní strany. II.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: I. Smluvní strany. II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Smlouva o dílo. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně" I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně I. Smluvní strany Smlouva o dílo Uzavřená dle 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Volyně" I. Smluvní strany Objednatel: Město Volyně nám. Svobody 41 387 01 Volyně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

mezi na straně jedné zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v í3rně, oddíl C, vložka Ič: na straně druhé

mezi na straně jedné zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v í3rně, oddíl C, vložka Ič: na straně druhé .$9=.1:= ] '!'**4 EVROPSKÁUNIE Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 4, pode zákona č. 89/2012 sb., Ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a ve smysu ustanovení 2586 a nás. citovaného zákona,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Příloha č. 5 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Sídlo: Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Zastoupena: Bc. Zdeňkou Bečvářovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 KUPUJÍCÍ: Město Ústí nad Orlicí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO V souladu s ustanovením 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), níže uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Centrální zadavatel. Česká republika - Ministerstvo vnitra SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS. l l. Českou republikou - Ministerstvem vnitra

Centrální zadavatel. Česká republika - Ministerstvo vnitra SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS. l l. Českou republikou - Ministerstvem vnitra i i! T Centrání zadavate Česká repubika - Ministerstvo vnitra SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS mezi I Českou repubikou - Ministerstvem vnitra I [ na straně jedné I t t 1 1 a spoečnosti 02 Czech

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

SMLOUVA O DÍLO. Č. smlouvy objednatele: SML/ /2018 Č. smlouvy zhotovitele: mezi. na straně jedné. na straně druhé. I.

SMLOUVA O DÍLO. Č. smlouvy objednatele: SML/ /2018 Č. smlouvy zhotovitele: mezi. na straně jedné. na straně druhé. I. Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 4, podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení 2586 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202

KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202 Výtisk číslo: Počet listů: 6 Česká republika Ministerstvo obrany KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/2012-4993/10202 I. Smluvní strany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jejímž jménem jedná: pplk. Ing. Josef H

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Evidenční č. smlouvy: ---/2017 Rámcová kupní smlouva 1. Smluvní strany Kupující: 1. Město Kopřivnice Se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 osoba oprávněna jednat: Petr Mareček, vedoucí oddělení

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 zastoupená starostkou Soňou Černou (dále jen objednatel ) a (dále jen zhotovitel ) uzavřeli níže psaného

Více

Centrální zadavatel. Ceská republika - Ministerstvo vnitra. SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS. mezi. Českou republikou - Ministerstvem vnitra

Centrální zadavatel. Ceská republika - Ministerstvo vnitra. SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS. mezi. Českou republikou - Ministerstvem vnitra j' h' i Centrání zadavate Ceská repubika - Ministerstvo vnitra SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KVS - KTS mezi Ĺ Českou repubikou - Ministerstvem vnitra na straně jedné spoečnosti 02 Czech Repubic a.s. na

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VZOR KUPNÍ SMLOUVY O PRODEJI OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

VZOR KUPNÍ SMLOUVY O PRODEJI OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Příloha č. 7 zadávací dokumentace VZ Dodávka automobilů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2014 VZOR KUPNÍ SMLOUVY O PRODEJI OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Smlouva o dodávkách potravin

Smlouva o dodávkách potravin Smlouva o dodávkách potravin Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi uvedenými smluvními stranami smlouva ve smyslu ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více