Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek"

Transkript

1 DATUM: ČÍSLO JEDNACÍ: VÝTISK ČÍSLO: BR-1/ Jediný POČET LISTŮ (STRAN): 3 (5) Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek vydaný k zabezpečení 8 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády a krizový zákon). Článek 1 Působnost bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Bezpečností rada obce s rozšířenou působností (dále jen bezpečnostní rada ORP ) posuzuje a vyhodnocuje připravenost území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek (dále jen ORP Písek ) na mimořádné události a krizové situace a projednává návrhy opatření k jejímu zajištění. 2) Bezpečností rada ORP projednává a posuzuje: a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení; b) krizový plán obce s rozšířenou působností; c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP Písek; e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP Písek;

2 f) stav připravenosti všech složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP Písek; g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP Písek, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich proveden; h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP Písek na krizové situace a jejich řešení. Článek 2 Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Bezpečností rada ORP má 8 členů, jejími členy na základě 24 odst. 3 krizového zákona a 9 nařízení vlády jsou: a) starosta obce s rozšířenou působností, který je zároveň předsedou bezpečnostní rady ORP; b) místostarosta, který zastupuje předsedu bezpečnostní rady ORP v době jeho nepřítomnosti; c) tajemník Městského úřadu Písek; d) příslušník Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky; e) příslušník hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje; f) velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek; g) velitel Městské policie Písek; h) zaměstnance Města Písek zařazeného do Městského úřadu Písek, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady ORP. 2) Jednání bezpečnostní rady ORP se dále účastní další pracovník pracoviště krizového řízení a tiskový mluvčí Města Písek. Článek 3 Členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Členové bezpečnostní rady ORP jsou písemně jmenováni starostou obce s rozšířenou působností. Starosta rovněž písemně jmenuje určeného zaměstnance Města Písku zařazeného do Městského úřadu Písek tajemníkem bezpečnostní rady ORP. 2) Členství v bezpečnostní radě ORP zaniká ukončením funkce, pracovního či služebního poměru, případně písemným odvoláním člena bezpečnostní rady starostou obce s rozšířenou působností. Členství v bezpečnostní radě ORP zaniká všem členům s ukončením volebního období starosty. 3) Členství v bezpečnostní radě ORP je bez nároku na finanční odměnu. stránka 2 (celkem 5)

3 4) Členové bezpečnostní rady ORP, kteří splňují podmínky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou oprávněni se seznamovat s utajovanými informacemi v oblasti krizového řízení. Dále se mohou seznamovat se zvláštními skutečnostmi, a to na základě ustanovení 27 krizového zákona a 5 nařízení vlády. 5) Členové bezpečnostní rady ORP, kteří nesplňují podmínky podle Článku 3, odst. 4 budou náležitě poučeni tajemníkem bezpečnostní rady ORP, a to v souladu s ustanovením 27 krizového zákona a 5 nařízení vlády, aby se mohli seznamovat se zvláštními skutečnostmi v oblasti krizového řízení. 6) V souladu s 13 a 14 nařízení vlády jsou členové bezpečnostní rady ORP členy krizového štábu ORP Písek a tajemník bezpečnostní rady ORP tajemníkem krizového štábu ORP Písek. Článek 4 Svolání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Bezpečnostní radu ORP svolává předseda bezpečnostní rady ORP, v případě nepřítomnosti předsedy svolává bezpečnostní radu ORP její místopředseda nebo předsedou určený člen bezpečnostní rady ORP (dále jen svolávající ), a to: a) podle schváleného plánu činnosti na kalendářní rok; b) v případě potřeby na základě písemné žádosti člena bezpečnostní rady ORP; c) v případě potřeby řešení naléhavých úkolů. 2) Členy bezpečnostní rady ORP na pokyn svolávajícího vyrozumívá tajemník bezpečnostní rady ORP, pokud svolávající nerozhodne jinak. Článek 5 Jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Příprava a jednání bezpečnostní rady ORP se řídí Jednacím řádem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek (Číslo jednací 1/2011-3). 2) Závěry z jednání bezpečnostní rady ORP jsou přijímány formou usnesení bezpečnostní rady ORP. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny její členy. 3) Pro veřejnost jsou usnesení bezpečnostní rady ORP, případně materiály bezpečnostní rady ORP, přístupná na internetové stránce Města Písku ( a v sídle Městského úřadu Písek pokud neobsahuje utajované informace nebo zvláštní skutečnosti. stránka 3 (celkem 5)

4 Článek 6 Sekretariát bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 1) Činnost bezpečnostní rady ORP zabezpečuje oddělení starosty, pracoviště krizového řízení. 2) Náklady na činnost bezpečnostní rady ORP jsou hrazeny z rozpočtu Města Písek kap ) Pracoviště krizového řízení: a) informuje cestou tajemníka bezpečnostní rady ORP předsedu bezpečnostní rady ORP o vzniku závažné mimořádné události nebo krizové situace na území správního obvodu ORP, nebo pokud by tato mohla mít vliv na bezpečnost území správního obvodu ORP a o jejím dalším průběhu; b) shromažďuje podklady a informace potřebné pro činnost bezpečnostní rady ORP; c) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost bezpečnostní rady ORP; d) ve spolupráci s členy bezpečnostní rady ORP sestavuje plán činnosti bezpečnostní rady ORP na příslušný kalendářní rok; e) navrhuje program jednání bezpečnostní rady ORP; f) zabezpečuje evidenci úkolů uložených bezpečnostní radou ORP a zajišťuje jejich kontrolu. O stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu bezpečnostní rady ORP; g) připravuje a rozesílá pozvánky a podklady účastníkům jednání bezpečnostní rady ORP; h) zajišťuje na základě pokynů svolávajícího přizvání dalších osob na jednání bezpečnostní rady ORP; i) zajišťuje úkoly týkající se bezpečnostní rady ORP v oblasti ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností, a to v režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů obsahující utajované informace nebo zvláštní skutečnosti; j) vede evidenci písemností bezpečnostní rady ORP a evidenci písemných a zvukových záznamů z jednání bezpečnostní rady ORP; k) zajišťuje a vede evidenci poslechu zvukových záznamů členů bezpečnostní rady ORP. 4) Přípravy na jednání bezpečnostní rady ORP řídí tajemník bezpečnostní rady ORP. Závěrečná ustanovení 1) Statut bezpečnostní rady ORP, jeho změny a doplnění schvaluje starosta obce s rozšířenou působností Písek. 2) Statut je po projednání v bezpečnostní radě ORP přístupný veřejnosti na internetové stránce Města Písku ( a v sídle Městského úřadu Písek. 3) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. stránka 4 (celkem 5)

5 V Písku dne 2011 JUDr. Ondřej Veselý, starosta obce s rozšířenou působností Písek PODPIS:. stránka 5 (celkem 5)

Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností Částka 149 Sbírka zákonů č. 431 / 2010 Strana 5617 431 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

VS 10.8 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP SOKOLOV

VS 10.8 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP SOKOLOV Podle 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s 21 zákona č. 240/2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-018-043-15. Organizační struktura krizového managementu městské části Praha 12. ze dne 27.4.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-018-043-15. Organizační struktura krizového managementu městské části Praha 12. ze dne 27.4. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-018-043-15 ze dne 27.4.2015 Organizační struktura krizového managementu městské části Praha 12 Rada městské části 1. b e r e n a vědomí provedení

Více

Interní normativní akt KrÚ JMK pracovní postup ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI

Interní normativní akt KrÚ JMK pracovní postup ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ JMK pracovní postup ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI Evidenční číslo 41/INA-KrÚ Číslo vydání: 1 Číslo dodatku:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rad y vlády pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352, ve znění usnesení vlády ze dne 12. prosince 2014 č. 933. Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY S t a t u t Rady vlády pro národnostní menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha k usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, ve znění usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2004

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 Chrastava 19. 4. 2010 Účinnost: 1. 6. 2010 I. 1. V příloze č. 2 organizačního

Více

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Formátového výboru Národní digitální knihovny upravuje zejména způsob svolávání zasedání, účasti, rozhodování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov. MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 6127/2016/ODŽÚ/Dv-1 V Tišnově, 8. 3. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 1/2011, kterým se zřizuje přírodní památka Granátová skála Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY leden 2011 BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PORADNÍ ORGÁNY HEJTMANA A STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

S t a t u t R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a

S t a t u t R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a S t a t u t R a d y v l á d y Č e s k é r e p u b l i k y p r o l i d s k á p r á v a Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE Rozsah platnosti dokumentu: všichni zaměstnanci města Název: PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU Typ dokumentu: pravidla rady

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 4. 4. 2016 usnesením č. 4/7/2016 usneslo vydat

Více

MĚSTO NOVÝ BYDŽOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Požární řád

MĚSTO NOVÝ BYDŽOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Požární řád MĚSTO NOVÝ BYDŽOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Požární řád Zastupitelstvo města Nový Bydžov vydává usnesením ze dne 20.9.2006 podle 29 odst. 1, písm. o), bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál? 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Sekce pro sociální věci, GŘ ÚP ČR Obsah prezentace

Více

ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 587 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-022-043-15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI. ze dne 25.5.2015. Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-022-043-15 ze dne 25.5.2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spolkem BMI dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA Č. 2/2013

SMĚRNICE RADY MĚSTA Č. 2/2013 MĚSTO JESENÍK SMĚRNICE RADY MĚSTA Č. 2/2013 O DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ MĚSTA Vydal: Rada města Jeseník Číslo usnesení (č. jednací): Č. u. 3740 Nabývá platnosti: 16.12.2013 Nabývá účinnosti: 01.01.2014

Více

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO V PROCESU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby) -o změně využití území -o změně stavby a o změně

Více

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 176 VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Ministerstvo školství,

Více

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře OBEC BŘEZOVÁ BŘEZOVÁ 106, 747 44 BŘEZOVÁ U VÍTKOVA, IČ: 00299880, TEL.: 556 307 017, email: starosta@obec-brezova.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

Více

Statutární město Most Komise pro sociálně-právní ochranu dětí JEDNACÍ ŘÁD

Statutární město Most Komise pro sociálně-právní ochranu dětí JEDNACÍ ŘÁD Statutární město Most Komise pro sociálně-právní ochranu dětí JEDNACÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení Jednací řád je vnitřním předpisem komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Více

Zákon ze dne. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Zákon ze dne. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Zákon ze dne. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 250/2000

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_11_CZSŘ_4.11_ MV ČR Vnitřní správa evidence obyvatel Střední odborná škola a Střední

Více

ČI.l Smluvní strany. ČI. II Předmět smlouvy

ČI.l Smluvní strany. ČI. II Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Pašovice podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o zabezpečení výkonu přenesené působnosti podle 52 písmo a) a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 04.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení Smlouvy o zajištění pracovnělékařských služeb mezi Městem Písek a MUDr. Ivo Dokulilem,

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2252/14 V Praze 25. června 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. července 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Příloha č.6 Statutu města Brna. Kontrolní řád města Brna

Příloha č.6 Statutu města Brna. Kontrolní řád města Brna Příloha č.6 Statutu města Brna Kontrolní řád města Brna Strana 1 (celkem 5) Účelem tohoto Kontrolního řádu města Brna je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti ve všech oblastech samostatné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Statut Nadačního fondu na podporu vážné hudby

Statut Nadačního fondu na podporu vážné hudby Statut Nadačního fondu na podporu vážné hudby Článek I. Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond na podporu vážné hudby (dále jen jako nadační fond ). Článek II. Sídlo nadačního fondu

Více

Ing. Miloš Hrdý, MSc. bezpečnostní ředitel. Přílohy:

Ing. Miloš Hrdý, MSc. bezpečnostní ředitel. Přílohy: Příloha č. 6 a PODMÍNKY přístupu zaměstnanců cizích firem vykonávajících na základě smluvního vztahu činnosti pro ČNB k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené Česká národní banka (dále jen,,čnb )

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení informačních technologií oddělení krizového řízení Samostatná

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLOUHOŇOVICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLOUHOŇOVICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLOUHOŇOVICE za období 05/2012 07/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

VÝPIS. 1. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 5. ledna 2005

VÝPIS. 1. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 5. ledna 2005 VÝPIS 1. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 5. ledna 2005 Program jednání: 1. Slovo hejtmana Pardubického kraje předsedy Bezpečnostní rady Pardubického kraje k úkolům a činnosti bezpečnostní rady

Více

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Počet provedených kontrol Kontrolované

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Počet provedených kontrol Kontrolované Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Odbor kancelář primátora Oddělení interního auditu a stížností: Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 12.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 11.250,- Kč a návrh

Více

Opatření rektora UK č. 11/2001

Opatření rektora UK č. 11/2001 Opatření rektora UK č. 11/2001 Název: K provedení: Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Účinnost: 1. červenec 2001 ORGANIZAČNÍ ŘÁD REKTORÁTU

Více

Město Hradec nad Moravicí. Vnitřní předpis Č. 01/2016, kterým se stanovuje

Město Hradec nad Moravicí. Vnitřní předpis Č. 01/2016, kterým se stanovuje Vnitřní předpis Č. 01/2016, kterým se stanovuje 2. strana Organizační řád Městského úřadu Organizační řád Městského úřadu Obsah: Čl. I Úvodní ustanovení 3 Čl. II Vnitřní členění úřadu 4 Čl. III Starosta

Více

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. listopadu 2001 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu

Více

92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o pravidlech pro organizaci služebního úřadu Vláda nařizuje podle 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2004 NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2004 NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ Zpracovala: Dagmar Kavanová Referent krizového řízení Městský úřad Nové Město nad Metují kavanova@novemestonm.cz Dne: 23. července

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015 V souladu s 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) předkládá

Více

U S N E S E N Í z 20B. schůze rady města konané dne 17. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20B. schůze rady města konané dne 17. prosince 2013 Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20B. schůze rady města konané dne 17. prosince 2013 Usnesení č. RM 13 20B 29 01 Rada města projednala žádost firmy Jabor pro, s.r.o., Folknářská 21, Děčín 2, o

Více

Relevantní legislativa

Relevantní legislativa Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Kontrola dodržování mezinárodní dohody ADR Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 12.08.2016 v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015. Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015. Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Povinnosti kraje Zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 V souladu s 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011. Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011. Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 27.4.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.5. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výběr dodavatele na akci: Rekonstrukce Rokycanovy ulice v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

OBEC DRŽKOVÁ Zastupitelstvo obce Držková Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC DRŽKOVÁ Zastupitelstvo obce Držková Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC DRŽKOVÁ Zastupitelstvo obce Držková Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Držková se na svém zasedání konaném dne 28.5.2015 usneslo vydat na základě

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

ZÁKON ze dne. 2014. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o hlavním městě Praze. Čl. I

ZÁKON ze dne. 2014. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o hlavním městě Praze. Čl. I ZÁKON ze dne. 2014 kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Reklamační řád. Obsah

Reklamační řád. Obsah Obsah 1 Úvod... 2 2 Úvodní ustanovení... 2 3 Předmět reklamace/stížnosti... 2 4 Způsob podání reklamace/stížnosti... 3 5 Náležitosti reklamace/stížnosti... 3 6 Způsob vyřízení reklamace/stížnosti Společností...

Více

STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma. Článek II Účel spolku

STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma. Článek II Účel spolku STANOVY POVÍDEJ, z. s. Článek I Jméno, sídlo a právní forma Název spolku: Povídej, z. s. Sídlo spolku: Česká 235, 284 01 Kutná Hora právní forma: spolek Spolek vznikl v r. 1998 jako občanské sdružení s

Více

c) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního vozidla

c) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního vozidla Kontrolní otázky podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o

Více

Novinky na úseku územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Novinky na úseku územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Novinky na úseku územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Roman Vodný, Ph.D. Odbor územního plánování MMR Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS, 20. 21. 10. 2015 Obsah prezentace krátká informace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 11. dubna 2016 Čj. 2228/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Bytové družstvo NA KORÁBĚ, IČO 29154634. se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 180 00. Zápis z členské schůze

Bytové družstvo NA KORÁBĚ, IČO 29154634. se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 180 00. Zápis z členské schůze Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA KORÁBĚ, IČO 29154634 se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Den konání : 9. 6. 2014 Místo konání: prostory sušárny v suterénu domu Na Korábě 362/4,

Více

GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti

GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti plk. Ing Jan Brothánek jan.brothanek@grh.izscr.cz MV GŘ HZS ČR Obsah Co je to GIS? Historie GIS HZS ČR Segmentace GIS HZS ČR Tenký mapový

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MEZNÁ

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MEZNÁ OBEC MEZNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MEZNÁ Zastupitelstvo obce Mezná se na svém zasedání č. 6/20112 dne 9.6.2012 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Zasedací místnost MAS, Žamberk 11. 11. 2010, od 10:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 25 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 12. 2005 Nahlížení do spisu obsahujícího utajované

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC RADSLAVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

I) Slezská univerzita v Opavě

I) Slezská univerzita v Opavě I) Slezská univerzita v Opavě Pokyn rektora č. 1/2014 k zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, únor

Více

Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území na stavebním úřadu (platné od 01.01.2013) dle přílohy č. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Úkon Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VÁŽANY č. 1 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VÁŽANY č. 1 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VÁŽANY č. 1 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Vážany na svém 12. zasedání konaném dne 25.2.2009 usnesením č. 5 usneslo vydat podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm.

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů I. Smluvní strany Masarykova univerzita Filozofická fakulta se sídlem, 602 00 Brno zastoupená prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické

Více

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 22. schůze ze dne 21. ledna 2016

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 22. schůze ze dne 21. ledna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 145 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 22. schůze ze dne 21. ledna 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

10. funkční období OPRAVENÉ ZNĚNÍ

10. funkční období OPRAVENÉ ZNĚNÍ 274 10. funkční období 274 OPRAVENÉ ZNĚNÍ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

Více

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - znění od 1.1.2013. Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14) a) ke

Více

OBEC SKOŘICE. Zastupitelstvo obce Skořice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC SKOŘICE. Zastupitelstvo obce Skořice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC SKOŘICE Zastupitelstvo obce Skořice Obecně závazná vyhláška č. 2/205, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Skořice se na svém zasedání konaném dne 25.5.205 usneslo vydat na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 382 ze dne 10.06.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 382 ze dne 10.06.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 č.j.: 413/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 382 ze dne 10.06.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 OBEC SULKOVEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sulkovec se

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000. Odbor koordinace hospodářských politik EU 230800

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000. Odbor koordinace hospodářských politik EU 230800 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Obec Přestanov. 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu jednání zastupitelstva obce Přestanov. Zastupitelstvo obce Přestanov

Obec Přestanov. 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu jednání zastupitelstva obce Přestanov. Zastupitelstvo obce Přestanov Obec Přestanov USNESENÍ (anonymizováno) ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Přestanov, konaného dne 17.3.2015 volební období 2014-2018 (Usnesení č.23-39/2015) 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I STANOVY KOKONÍN z. s. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

Statut účelového Fondu Vysočiny. ze dne 10. 12. 2013. č. 13/13

Statut účelového Fondu Vysočiny. ze dne 10. 12. 2013. č. 13/13 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Statut účelového Fondu Vysočiny ze dne 10. 12. 2013 č. 13/13 Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Kraj Vysočina (dále jen Kraj ) zřídil na základě zákona č. 129/2000

Více

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte Žádost o dofinancování sociální služby pro r. 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 12

Organizační řád Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R 030 003 15 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 45 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č.

Více

Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s. Stanovy zapsaného spolku Jetsurf club, z.s. Článek 1. Spolek Jetsurf club, z.s. (dále jen Jetsurf club nebo Spolek ) je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob a právnických osob, založeným k naplňování

Více

Jihomoravský kraj. DOPORUČENÝ POSTUP K POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Článek 1.

Jihomoravský kraj. DOPORUČENÝ POSTUP K POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Článek 1. Příloha č. Statut PANELU Jihomoravského kraje Doporučený postup k poskytování náhrad dle zákona č. 39/000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravský kraj DOPORUČENÝ

Více

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 01 Šternberk 1, datová schránka gibb3m2 Čj. 1-1/2014-1484 Výtisk č. 1 Počet listů: 5 Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH USN. ZM/N 1628 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

NÁVRH USN. ZM/N 1628 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou PRO NADCHÁZEJÍCÍ 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU konané 22.10.2015 K bodu: IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha náměstek primátora Projednáno: Oddělení

Více

Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot

Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot Směrnice ČOS č. 1/2013 Závazný pokyn P ČOS pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot P ČOS stanoví k provádění ustanovení čl. 7 odst. 7.6. Stanov České obce sokolské v platném znění toto:

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016

SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016 SMLOUVA O VÝPŮJČCE čj. BS 2 10/P - 2016 Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupená: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem IČO: 65737393 DIČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 150 ze dne 09.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 150 ze dne 09.03.2015 č.j.: 175/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 150 ze dne 09.03.2015 Schválení partnerství MČ Praha 3 v projektu Revitalizace a obnova historické části lokality Olšanského hřbitova

Více

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe

Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe Článek 1 Úvodní ustanovení Tento metodický pokyn se vydává na základě bodu V./3 usnesení vlády

Více

Konference Medicína katastrof 2013

Konference Medicína katastrof 2013 mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Katedra veřejného zdravotnictví, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Hradec Králové Konference Medicína katastrof 2013 Obsah

Více

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1 Dodtek č. 1 veřejnoprávní smlouvy pro výkon evidence obyvtelstv uzvřená mezi městem Stříbro obcí Olbrmov N zákldě usnesení zstupitelstv obce Olbrmov, č. /2011 ze dne..2011 usnesení Rdy měst Stříbr, č.

Více