O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK

2 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace Adresa: Dlouhoveská 91/ Hlučín IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0100, Komerční banka a.s. Ředitel: PhDr. Petr Jančík Kontakt: Úvodní slovo ředitele Předkládám výroční zprávu Domov U jezera, příspěvková organizace, za rok Naším cílem bylo poskytovat uživatelům nikoli pouze provozní zázemí spočívající v zajištění ubytování, tepla, hygieny a stravy, ale především pocit bezpečí a domova. Největším kritériem úspěšnosti poskytování sociální služby byla spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků či jiných blízkých osob. Proč hovořím v minulém čase? Důvod je zřejmý a zásadní. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě dohody mezi Městem Hlučín a Moravskoslezským krajem přešly zřizovatelská práva na město, poskytuje sociální služby již nová organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace. Domov U jezera jako takový ukončí svou činnost k Co se však událo v minulém roce? Podařilo se dokončit investiční akci spojenou s přemístěním administrativní části organizace z přízemí do čtvrtého nadzemního podlaží. Tento přesun měl za cíl uvolnit celé jedno přízemní křídlo budovy pro vznik nové sociální služby domova se zvláštním režimem. Tato služba má kapacitu 23 osob a od ledna tohoto roku je poskytována uživatelům. U původní sociální služby domova pro seniory klesla kapacita o jedno lůžko, současná tedy činí 90 osob. V současné době tak nová organizace poskytuje dvě registrované sociální služby v celkové kapacitě 113 osob. Hlavní účel zřízení Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci Domov U jezera, příspěvková organizace byl registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem rozhodnutí MSK100156/2007, identifikátor Rozhodnutí bylo vydáno dne na základě žádosti podané dne Druh poskytované služby byl domov pro seniory. Poslání organizace Posláním našeho domova bylo poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku, pomáhat jim překonávat obtíže spojené s nepříznivou životní situací nebo zhoršeným zdravotním stavem. Podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb. Zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu a prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Chtěli jsme, aby naše zařízení bylo pro seniory opravdovým domovem. 2

3 Cíl služby usilovali jsme o vytvoření domácího prostředí, aby uživatelé měli možnost žít v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života; naší snahou bylo, aby uživatel, který za podpory poskytované sociální služby si uchoval co nejdéle svoje schopnosti, dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnost a tuto samostatnost budeme prohlubovat; snažili jsme se podporovat uživatele k naplňování jejich potřeb, přání a osobních cílů; usilujeme, aby uživatelé se v prostředí domova cítili bezpečně; vytvářeli jsme motivaci uživatele k aktivnímu plnohodnotnému životu s ohledem na jeho možnosti; byl to zejména spokojený uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržoval přirozené sociální vztahy s rodinou, přáteli. Poděkování Na tomto místě si dovolujeme poděkovat všem, kteří jakkoli podpořili poskytování sociální služby. Jedná se o rodinné příslušníky, kteří se podíleli na úhradách uživatelů služby. Dodavatelům potravin, léků, materiálu a zboží, kteří podpořili přímo uživatele nebo námi pořádané akce pro uživatele svými sponzorskými příspěvky. Dále jsme vděčni okolním základním a mateřským školám za kulturní nebo sportovní vystoupení pro naše uživatele, které bez úplaty pro ně pořádají v naší organizaci. Za podporu ode všech v nelehké době obzvláště děkujeme, neboť jsme si vědomi tíživé ekonomické situace celé společnosti. V neposlední řadě patří poděkování všem zainteresovaným zástupcům Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu MSK, zástupcům města Hlučína a pracovníkům Městského úřadu v Hlučíně za odbornou pomoc při přechodu zřizovatelských práv. 3

4 Kapitola Obsah výroční zprávy Strana 0 Identifikační údaje, účel, poslání, cíle služby, úvodní slovo, poděkování 2 1 Popis zařízení 5 2 Charakteristika poskytované služby 5 3 Uživatelé služby schválená kapacita zařízení počet uživatelů obložnost počet evidovaných zájemců 6 4 Personál 7 5 Práce s kvalitou poskytovaných sociálních služeb a významné události 7 6 Sociální podmínky klientů počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství možnost trávení volného času další poskytované služby 7 7 Stavebně-technický stav objektu 8 8 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Ekonomické údaje Výsledek hospodaření k Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v roce Významné dary, sponzorství Investiční akce v roce Hospodaření s peněžními fondy Dokončený dlouhodobý majetek Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Zahraniční služební cesty Průměrné % nemocnosti za rok Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Výroční zpráva o poskytování informací 15 4

5 Přílohy k Výroční zprávě 1 Popis zařízení Poloha Domova U jezera byla na jižním okraji města Hlučína u silnice směrem na Ostravu- Porubu. Zařízení Domova U jezera (dále již jen zařízení ) vzniklo k jako nová příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Stavba zařízení a částečně také vnitřní vybavení bylo financováno z programu ISPROFIN v rámci investiční dotace z MPSV a MF ČR v celkové hodnotě ,80 Kč. V období od do bylo zařízení dovybaveno technickými přístroji, lůžkovinami, hygienickými potřebami, kuchyňským vybavením, apod., aby mohlo 22. března 2004 přijmout první své uživatele. Od 1. června bylo zařízení plně obsazeno ve stanovené kapacitě 60 lůžek. Od měsíce prosince 2004 došlo k postupnému navyšování počtu lůžek. Tento krok byl následkem rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje (dále již jen zřizovatel ) o zvýšení kapacity zařízení na 90 lůžek. Během měsíce ledna roku 2005 bylo kapacity dosaženo. Tímto krokem došlo k efektivnějšímu využití všech prostor budovy a také k alespoň částečnému snížení převisu poptávky nad nabídkou lůžek v zařízeních sociální péče. Detašovaná pracoviště zařízení nemá. V současné době zařízení disponuje 89 lůžky. Rozhodnutím zřizovatele byl v roce 2007 změněn původní název organizace Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace na Domov U jezera, příspěvková organizace. Zvolení nového názvu předcházely návrhy ze strany uživatelů a zaměstnanců na co nejvhodnější název zařízení, který by co nejlépe vystihoval jeho podstatu a polohu. Na základě již zmíněné dohody města Hlučína a Moravskoslezského kraje ukončil Domov U jezera poskytování sociální služby k Charakteristika poskytované služby Zařízení poskytovalo své služby občanům z dle 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na zvolenou cílovou skupinu. Jedná se o seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Uživatelům byla zajišťována strava, bydlení (úklid, praní, žehlení) a péče (zdravotní péče, přímá osobní péče hygienické povahy, terapie vedoucí k aktivizaci smyslů nepedagogická činnost) a další činnosti uvedené v 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro obyvatele okolí byly poskytovány služby prádelenské a stravovací v rámci výkonu vedlejší hospodářské činnosti. Vedoucím zaměstnancem byl ředitel. Přímo podřízeni řediteli zařízení byli personalista (mzdový účetní) a účetní. Zbývající zaměstnanci byli rozděleni do dvou úseků. Jednalo se o úsek přímé péče o klienty, ve kterém byly zařazeny všeobecné sestry, sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách. Již z názvu vyplývalo, že tento úsek poskytoval především zdravotní, sociální péči a terapeutickou činnost směřující k aktivizaci uživatelů. Dále pod úsek spadal stravovací provoz, což se v praxi velmi osvědčilo. Stravovací provoz měl svého vedoucího pracovníka, a to především z důvodu specifičnosti provozní náplně. Úsek provozně technický zahrnoval dělníky v prádelně, údržbáře a telefonisty (recepční). Náplní úseku bylo zajišťovat veškeré organizační a provozní záležitosti v souladu s šíří poskytované péče v těchto zařízeních podle souvztažných právních předpisů. Každý úsek měl svého vedoucího (manažer kvality a provozní technik). Stanovení organizační struktury vyplynulo z Organizačního řádu vydaného zřizovatelem. Zařízení nemá stanovena žádná oddělení. 5

6 3 Uživatelé služby 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2013 celkem 3.2 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr osoby bez závislosti I. lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II. středně těžká závislost III. těžká závislost IV. úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) - (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu Poznámka: 9 osob mělo žádost o PnP v řízení (zařazení v kategorii osoby bez závislosti) 3.3 obložnost v uplynulém roce činila 97,48 % 3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni = 275 žádostí z toho žen - 72 mužů 3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu = 3 až 6 měsíců (dle pohlaví, počtu lůžek na pokoji, zdravotnímu stavu případného spolubydlícího, mobilitě, apod.) 6

7 4 Personál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni 31. službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 3,6 6,5 0,9 1,6 0,4 0,7 0,2 0,4 2,1 3,8 vyšší odborné 2,0 3,6 1,0 1,8 1,0 1,8 úplné střední 14,9 26,7 7,1 12,8 5,1 9,1 1,9 3,4 0,8 1,4 vyučen 28,8 51,6 18,1 32,4 2,0 3,6 8,7 15,6 základní 6,5 11,6 4,0 7,1 2,5 4,5 celkem 55, ,1 53,9 6,5 11,6 1,2 2,2 6,0 10,8 12,0 21,5 5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 Významnou událostí v roce 2013 bylo dokončení investiční akce v návaznosti na zřízení nové sociální služby domova se zvláštním režime od ledna Došlo k navýšení celkové kapacity o 23 osob. V souvislosti s touto skutečností byly zavedeny druhové standardy kvality sociálních služeb. Při poskytování sociální služby se vycházelo ze závěrů sebehodnotícího dotazníku, který tvořen ve spolupráci se zřizovatelem. 6 Sociální podmínky uživatelů 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Ke konci roku 2013 obývali uživatelé zařízení 51 jednolůžkových pokojů a 31 dvoulůžkových pokojů. Většina pokojů (72-81,8%) měla své sociální zařízení, pouze 6 pokojů (7,3%) nedisponovalo vlastním sociálním zařízením a 4 pokoje (4,9%) mají pouze částečné (toaleta, umyvadlo, bez sprchy). Pro pokoje bez úplného sociálního zařízení (12 uživatelů) byly k dispozici čtyři koupelny a čtyři toalety (3 uživatelé na koupelnu a toaletu). 6.2 možnost trávení volného času Zařízení disponovalo čtyřmi jídelnami, ve třech z nich byly umístěny televizory. Dále byly využívány tři ergodílny, ve které se prováděli aktivizace uživatelů po stránce fyzické i duševní. Ke společným místnostem patřila také původní jídelna zaměstnanců, kde se prováděla především tělovýchova prostřednictvím her přizpůsobených věku a schopnostem uživatelů. V této místnosti byl uživatelům k dispozici rotoped. V II. NP byla umístěna knihovna, kterou si vedli sami uživatelé. Součástí knihovny byl také televizor pro uživatele, kteří neměli televizor na pokoji. Veškeré společné prostory byly vybaveny původním nábytkem a pomůckami pro provádění terapií, jednalo se např. o mechanoterapeutický stůl k fyzické aktivizaci končetin po centrální mozkové příhodě. Obvodové zdi společenských prostor byly vyzdobeny obrázky, batikami, výšivkami, apod. vyráběných našimi uživateli v rámci terapie. Všechna výzdoba neomezila požární hlediska. 6.3 další poskytované služby V rámci prováděné terapie se naším uživatelům poskytovalo více druhu terapií. Jednalo se především o ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii a bazální stimulaci. Rehabilitaci jsme neprováděli, ale navštěvoval naše uživatele nepravidelně ortopedický lékař, který ji v případě potřeby předepisuje. Dále byl k dispozici praktický lékař dvakrát týdně, jednou za týden diabetolog a každý měsíc psychiatr. 7

8 7 Stavebně - technický stav objektu Celkový stav stavby (statika, vnější plášť, střecha) je vyhovující s drobnými opravami, vyjma, části vnějšího pláště. Stav obslužného provozu (stravovací provoz, prádelenský a dílenský provoz) je vyhovující vyžadující drobné opravy. Odpady, stav vody, elektrorozvody a rozvody tepla jsou vyhovující s občasnými drobnými opravami. Objekt je zcela bezbariérový. 8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Nadále udržet minimálně 1,0 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním. Za rok 2013 jsme měli 1,09 pracovních úvazků pro osoby s mentálním postižením. Jednalo se o čtyři uživatelky příspěvkové organizace Fontána, které byly zaměstnány ve stravovacím provozu, na zahradě a v prádelenském provozu. Úkol splněn. 8.2 Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Pro organizaci je povinný podíl 2,23 pracovního úvazku. K naplňujeme povinný podíl přímým zaměstnáváním ve výši 2,15. Přímým zaměstnáváním naplňujeme podíl na 96,41%. Úkol téměř splněn. Odběrem výrobků a služeb bylo dosaženo dalších 0,71 úvazku. Míra plnění úkolu byla ovlivněna nástupem nových zaměstnanců od prosince vzhledem k rozšíření kapacity a následnému vzniku nové sociální služby. 8.3 Udržet spolupráci s dobrovolníky tak, aby celkový počet realizovaných dobrovolnických hodin v organizaci činil alespoň 100 ročně. Průběžně do zařízení docházelo několik dobrovolníků, se kterými byly uzavřeny příkazní smlouvy. Celkem činil stav dobrovolnických hodin 175. Úkol splněn. 8.4 Výroční zprávu za rok 2013 zpracovat dle instrukcí odvětvového odboru a následně ji zveřejnit na webových stránkách organizace, a to do března Výroční zpráva se zpracovává. Zda ji zveřejnit na stránkách organizace, když tato již má jiný název vzhledem ke změně zřizovatele, je otázkou, kterou ponecháme na rozhodnutí zřizovatele. Úkol se plní. 8.5 Provést revizi prostředí poskytování sociální služby s cílem odstranění ústavních prvků a posílit prvky komunitní péče. Revize byla provedena především na základě poznatků samotných zaměstnanců a uživatelů. Výstup je uveden jako příloha v samostatném souboru. Úkol splněn. 8

9 8.6 Pracovat s doporučeními konzultační skupiny uvedenými v Závěrečné zprávě z metodické konzultace (popsat, co bylo v rámci roku 2013 realizováno a uvést další plánovaný postup). Popis práce s doporučeními konzultační skupiny a kroky vedoucí k naplnění doporučení jsou součástí přílohy. Úkol splněn. 8.7 V rámci jednání se zájemcem o službu žadatele aktivně upozorňovat na možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem či jinými osobními předměty. Danou praxi zavést do vnitřních pravidel organizace. Zájem vybavit si pokoj vlastním nábytkem či jinými osobními předměty ověřit i u stávajících uživatelů. Postup seznamování žadatelů o poskytování sociální služby s možností vybavit si pokoj vlastním zařízením a zavedení postupů do vnitřní dokumentace organizace jsou součástí přílohy. Úkol splněn. 8.8 V rámci jednání se zájemcem o službu zjišťovat potřeby všech žadatelů o službu, včetně těch, které organizace vede v evidenci žadatelů, se kterými nemohla uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z důvodu plné kapacity zařízení (organizace doloží, jakým způsobem potřeby žadatelů zjišťuje). Od prvního kontaktu se zaměřit na potřeby a přání zjištěné přímo od samotného zájemce (informace rodiny a blízkých osob využívat v rovině spolupráce). Proces jednání se zájemcem o poskytování sociální služby probíhá jeho obsah je uveden jako součást přílohy. Úkol splněn. 8.9 Na základě úkolu č. 8 aktualizovat evidenci žadatelů (organizace doloží, jakým způsobem vede evidenci uživatelů). V roce 2013 proběhla aktualizace evidence žadatelů prostřednictvím ových a telefonických kontaktů žadatelů o poskytování sociální služby. Na základě nových informací byly některé žádosti vyřazeny, když žadatelé již neměli zájem o poskytování sociální služby (umístěni jinde, domácí péče, apod.) nebo zemřeli. Organizace vede evidenci uživatelů písemnou formou v uzamčené kartotéce a elektronicky (programy - Excel, Word, FINka, PREMIER). FINka je sociální program (výše plateb, vratky, apod.), PREMIER účetní (uskutečněné platby, vratky, apod.). Elektronicky je vše zálohováno na serveru organizace. Úkol splněn V rámci poskytované služby zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytování sociální služby z jiných než kapacitních důvodů (uvést důvod neposkytnutí sociální služby); zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, včetně žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči. Přehledy byly zaslány v požadovaném termínu. Úkol splněn. 9

10 8.11 Nastavit organizační strukturu tak, aby odrážela aktuálně uplatňovanou praxi a byl zajištěn jasný souvztah sociální práce s přímou péči a uživateli. V rámci aktualizované organizační struktury jasně stanovit kompetence sociálních pracovníků. Vzhledem k přechodu zřizovatelských práv a plánovanému zavedení nové sociální služby (domov se zvláštním režimem) byla provedena změna organizační struktury. Vysvětlení změn je součástí přílohy - struktura, stejně jako grafické znázornění organizační struktury. Úkol splněn V návaznosti na plánované zahájení poskytování nové sociální služby domova se zvláštním režimem posílit zaměstnance a poskytnout jim takovou podporu, která jim umožní poskytovat službu s ohledem na potřeby uživatelů v rámci nového charakteru služby, včetně přípravy specifických vnitřních pravidel nové sociální služby. Zaměstnanci se průběžně připravují na novou službu od roku Úvod do péče o klienty v DZR - proškoleno 19 zaměstnanců (z toho 7 zaměstnanců, kteří přechází na DZR) Alzheimerova demence proškoleno 9 zaměstnanců (z toho 3 zaměstnanci z DZR) Práce s klientem se zvláštností komunikace u lidí s demencí - proškoleno 6 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci z DZR Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou - proškoleno 7 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci z DZR. Další vzdělávání: Zakoupené knihy k vzdělávání zaměstnanců v přístupu k uživatelům v nové službě. Vnitřní specifika nové sociální služby obsahují především metodické pokyny. Úkol splněn Zajistit alespoň 50ti% pracovníků, kteří budou pracovat v nově poskytované službě domova se zvláštním režimem v přímé péči, a sociálnímu pracovníkovi této služby alespoň celodenní stáž v organizaci s certifikací Vážka. Stáže proběhly v těchto zařízeních: DZR Odry - termín zaměstnanci DZR Vítkov - termín zaměstnanci DZR Bílá Opava - vedoucí úseku přímé péče o klienty, sociální pracovník Na stáži tak byli všichni zaměstnanci, kteří přecházeli do nové sociální služby, vyjma těch, přijatých až na sklonku minulého roku (3 zaměstnanci). Úkol splněn V rámci přípravy poskytování služby domova se zvláštním režimem učinit nezbytné kroky k naplnění kritérií pro udělení certifikátu Vážka. Vzhledem k tomu, že domov se zvláštním režimem se jako sociální služba začal poskytovat až v roce 2014, nebyly kroky moc být provedeny. Úkol nesplněn z důvodu neposkytování služby. 10

11 8.15 V úzké spolupráci s odvětvovým odborem realizovat projekt Přístavba domova pro seniory administrativní část. Projekt byl realizován a plně dokončen v listopadu roku 2013 kolaudací. Od prosince byli přijímáni uživatelé jako rozšíření kapacity domova pro seniory. Od ledna 2014 je registrovaná a plně obsazená kapacita domova se zvláštním režimem. Úkol splněn V úzké spolupráci s odvětvovým odborem pokračovat v aktivitách k zajištění převodu zřizovatelských funkcí domova na obec. Veškeré potřebné kroky byly realizovány. Od poskytuje sociální služby Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace města Hlučína. Úkol splněn Na základě potřeb uživatelů provést případnou revizi veřejného závazku. Veřejný závazek se plně shoduje se sociální službou, kterou zde poskytujeme pro naše uživatele. V tomto roce dojde k případným dalším úpravám. Veřejný závazek Domova pod Vinnou horou, příspěvkové organizace je zformulován jako základní dokument. Slouží především pro orientaci stávajícím a budoucím uživatelům služeb tohoto zařízení, jejich rodin a široké veřejnosti. Jedná se o závazek, ze kterého se odvíjejí všechny vnitřní normy domova, které obsahově odpovídají poskytované službě. V poslání bychom mohli do budoucna doplnit: - " dopomáháme k aktivnímu trávení volného času"; - " vytváření klidného a bezpečného prostředí". Principy poskytované služby... - vyjmout standardizace (je ze zákona) Principy poskytované služby...- změnit odbornost (je ze zákona). Naopak zdůraznit, že z potřeb uživatelů může vzejít požadavek na odbornost zaměstnanců, na který následně reagujeme, a zaměstnanci si vzdělání doplňují. Úkol splněn Předložit pracovní pomůcku, resp. metodiku či vnitřní pravidlo organizace pro zajištění přenosu informací mezi jednotlivými pracovními úseky. Vzájemná komunikace je obsažena v následujících materiálech organizace, které přikládáme jako samostatné přílohy. - Vnitřní řád - Metodika Mimořádné a havarijní události - Standard kvality sociálních služeb č. 10 c) Úkol splněn. Dokumenty budou zaslány jako samostatná příloha Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. Projekt nebyl realizován. Úkol nesplněn z důvodu neuskutečnění projektu. 11

12 8.20 Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2013, a které jsou vždy v souladu se schválenými strategickými dokumenty zřizovatele Dokončení přístavby k přestěhování administrativy do původních půdních prostor objektu a následné stavební úpravy k změně přízemního křídla na pokoje pro 23 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Úkol splněn viz přiložené fotografie u plnění úkolů Dovybavení vnitřních prostor pro domov se zvláštním režimem (nábytek, stravovací tablety, zdravotnické, ošetřovatelské a rehabilitační pomůcky, apod.). Úkol splněn Vybudování vhodných venkovních prostor pro posezení a procházky uživatelů domova se zvláštním režimem. Úkol splněn Oprava části vnějšího pláště, který nebyl opraven firmou EIFFAGE EUROPE. Možnost zateplení nebo speciálního nátěru. Úkol nesplněn vzhledem k nedostatku finančních prostředků Dokončení opravy střechy budovy, jejíž část již je opravena. Střecha je v naprosto nevyhovujícím stavu. Úkol splněn Výměna plynových kotlů, stávající jsou často poruchové a instalací nových by mělo dojít ke značné finanční úspoře na jejich provozu. Úkol splněn Dovybavení provozních prostor v návaznosti na zvýšení kapacity a stáří komponentů (myčka, pračka, zvedák, apod.). Úkol splněn Nábor nových zaměstnanců v návaznosti na rozšíření kapacity (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, všeobecná sestra). Úkol splněn Zaškolení nových zaměstnanců v přímé péči na novou sociální službu domov se zvláštním režimem, její specifika a potřeby uživatelů. Úkol splněn. 9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Jediným cílem je ukončení činnosti organizace k poslednímu dni měsíce března po stránce účetní, ekonomické a personální v souladu s metodikou zřizovatele. 10 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Tabulka č. 2) Tabulka č. 3) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Základní ukazatele Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření 12

13 Tabulka č. 6) Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 10) Tabulka č. 12) Tabulka č. 13) Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Hospodaření s peněžními fondy Přípustný objem prostředků na platy Nemocnost 10.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 28119, ,4-86,5 Doplňková činnost 1139,8 1263,9 124,1 Celkem 29259, ,3 37, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 37596, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) výsledek náklady výnosy Druh sociálních služeb hospodaření (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Domov pro seniory 29259, ,3 37,6 Celkem 29259, ,3 37,6 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb Dotace MPSV * na podporu (dle registrace) sociálních služeb v r (tis. Kč) Domov pro seniory 5500 Celkem 5500 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond Dary klientů 114,9 114, Celkem 114,9 114,

14 10.6 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) MSK Přístavba budovy 8193,7 Vlastní Přístavba budovy 982,6 Vlastní TZ budovy 2069,1 Vlastní TZ EPS 67,8 Celkem 11313, Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond 2218,5 169,1 FKSP 163,8 0,0 rezervní fond 2234,6 351,6 fond odměn 154,3 0, Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce ISPROFI celkem vlastní MSK N dary jiné (jaké) Přístavba budovy 9176,3 982,6 8193, TZ budovy 2069,1 2069, TZ EPS 67,8 67, Vozík sprchovací 87,9 87, Vozík TV30 74,1 74, Židle Calypso 111,5 111, Varný kotel 113,6 113, Robot Blixer 50,4 50, Pračka Primus 331,3 331, Oplocení DZR 95,4 95, Chodník DZR 263,5 263, Altán 208,5 208, Klimatizační jednotka 48,0 0 48, Vozík transportní 47,2 47, Celkem 12744,6 4502,9 8241,

15 10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Oprava střechy 498, ,2 0 0 Celkem 498, , Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r (Kč) Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0 25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 21, Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody nebyly výše náhrady od pojišťovny Celkem Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců nebyly Průměrné % nemocnosti za rok 2013 = 2,95% Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Nejsou Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele v listopadu Nebyly nalezeny žádné vážnější nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2013 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno. 15

16 V roce 2013 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Hlučíně dne 8. ledna PhDr. Petr Jančík ředitel organizace Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: PhDr. Petr Jančík datum: telefon:

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007 V Odrách 22.2.2008 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CDS Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE DOMOVA DŮCHODCŮ HLUČÍN ZA ROK Obsah závěrečné zprávy Kapitola Strana 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel 3 2. Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 V Odrách 23.2.2009 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

o činnosti organizace za rok 2009

o činnosti organizace za rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 Základní informace o PO Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROK 2011 Základní informace o PO Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace

Domova Březiny, příspěvkové organizace. za rok 2014. Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Domova Březiny, příspěvkové organizace za rok 2014 Název: Domov Březiny, příspěvková organizace Sídlo: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald IČ: 00847348 Ředitel: Ing. Pavel Zelek e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Budova domova byla postavena v roce 1934 řádem sester jako charitní dům. V roce 1960 byla ukončena přístavba domu. 1.1.1960 převzal

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok 204 Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok 204. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů

Více

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách.

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. I. Základní informace Dle Zřizovací listiny - doplňková činnost - realizace sociálních pobytových služeb poskytovaných

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více