PS-4B - cvičení střechy PLOCHÉ STŘECHY. 1.část nepochůzné střechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PS-4B - cvičení střechy PLOCHÉ STŘECHY. 1.část nepochůzné střechy"

Transkript

1 PLOCHÉ STŘECHY 1.část nepochůzné střechy Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) březen 2015

2 S K L A D B A A K O N S T R U K C E S T Ř E CH Skladba a konstrukce střechy musí být navrženy tak, aby se dosáhlo příznivého vlhkostního stavu a režimu střechy. K dosažení příznivého vlhkostního stavu a režimu střešní konstrukce se doporučuje: a/ omezit množství zabudované a pohlcené vody a vlhkosti užitím materiálů, které mají omezenou schopnost přijímat vodu a vlhkost b/ omezit či vyloučit kondenzaci vodní páry ve střeše volbou pořadí a vlastností materiálů a vrstev, resp. celé skladby a konstrukce střechy c/ umožnit únik vlhkosti ze střechy větráním, příp. propustností materiálů pro vlhkost Ke zvýšení hydroizolační bezpečnosti střechy lze do skladby střechy vložit pojistnou hydroizolační vrstvu, zejména při užití skládaných krytin a provozně využívaných podstřešních prostor. Je-li ve skladbě střechy užita pojistná hydroizolační vrstva, má se část konstrukce mezi pojistnou a hlavní hydroizolační vrstvou větrat. Do všech vnitřních a vnějších podmínek prostředí lze navrhnout střechu jednoplášťovou nebo víceplášťovou v závislosti na volených materiálech a jejich uspořádání v konstrukci. Ing. Jaroslava Babánková Strana 2 (celkem 23) březen 2015

3 Základní typy plochých střešních plášťů A - jednoplášťový B - dvouplášťový 1 - nosná konstrukce 1a - nosná kce spodního pláště 1b- kce horního pláště 3 - parotěsná zábrana 4 - tepelná izolace 7 - hydroizolační vrstva 7a - podkladní pás 7b - vrchní pás 10 - provětrávaná vzduchová mezera 11 - mechanické kotvení 12 - penetrační nátěr Skladbu je doporučeno vybírat dle hodnoty vlhkostního indexu vnitřního prostředí W i, který charakterizuje míru vlhkostní expozice konstrukce. Klasifikace prostředí Vlhkostní index vnitřního prostředí W i vlhkostní charakteristika vnitřního prostředí relativní vlhkost vnitřního vzduchu ф i (%) nízká < 12 teplota vnitřního vzduchu t i ( C ) snížená normální zvýšená > 24 suché ф i < normální 40 až vlhké 60 až mokré ф i > Ing. Jaroslava Babánková Strana 3 (celkem 23) březen 2015

4 PS-4B - cvičení střechy nosné, hydroizolační, parotěsné, tepelně izolační, stabilizační a vzduchové vrstvy Základní skladby střech jsou vytvořeny kombinací : s ohledem na příznivý teplotní a vlhkostní režim, míru hydroizolační bezpečnosti. Skladby jednoplášťových střech Bez termoizolační vrstvy S termoizolační vrstvou S termoizolační vrstvou a parotěsnou (pojistnou) S termoizolační vrstvou pod nosnou kcí Objekty a konstrukce bez tepelně izolačních požadavků S nosnou vrstvou mezi termoizolačními vrstvami 5 Jako 4 a tepelně izolovaná nosná vrstva Ing. Jaroslava Babánková Obvykle nad prostředím ti 24 C ; Φi 60% Obvykle nad prostředím ti > 20 C ; Φi > 60% nebo zvýšená hydroizol. bezpečnost S opačným pořadím vrstev Kombinovaná 7 6 Obvykle nad prostředím ti 24 C ; Φi 60% s účinnou ochranou hydroizolační vrstvy Obvykle nad prostředím ti > 20 C ; Φi < 80% nebo s účinnou ochranou vrstev a při rekonstrukcích Strana 4 (celkem 23) Obvykle nad prostředím ti <18 C ; Φi < 40% s krátkodobým vzestupem ti a Φi Kombinovaná s parotěsnou (pojistnou) 8 Obvykle nad prostředím ti > 20 C ; Φi >80% nebo zvýšená hydroizol. bezp.a při rekonstrukcích březen 2015

5 PS-4B - cvičení střechy Skladby dvouplášťových střech S termoizolační vrstvou v dolním plášti 9 Větraná, zpravidla nad prostředím ti 24 C ; Φi 80% v závislosti na větrání S termoizolační a parotěsnou (pojistnou) vrstvou v dolním plášti 10 S termoizolační vrstvou v obou pláštích 11 Větraná, zpravidla nad prostředím ti > 24 C ; Φi >80% nebo zvýšená hydroizol. bezp. Jako 9 s ochranou proti kondenzaci vodní páry na spodním líci horního pláště S termoizolační a parotěsnou (pojistnou) vrstvou v dolním plášti kombinovaná s opačným pořadím vrstev v hor. plášti 12 Větraná, zpravidla nad prostředím ti > 24 C ; Φi >80% s účinnou ochranou hydroizolační vrstvy nebo zvýšená hydroizol. bezp. Skladby víceplášťových střech Ing. Jaroslava Babánková Strana 5 (celkem 23) březen 2015

6 Základní řešení skladeb plochých střešních plášťů jednoplášťových s klasickým pořadím vrstev s obráceným pořadím vrstevtepelná izolace nad hydroizolací jako tepelná izolace - pouze XPs typu DUO - tepelná izolace je nad i pod hydroizolací 1 - nosná konstrukce, 2 - spádová vrstva, 3 - parotěsná vrstva, 4 - tepelně izolační vrstva, 7 - hydroizolační vrstva, 8 zásyp praným říčním kamenivem Řešení skladeb dvouplášťových (při vložení pojistné hydroizolace tříplášťové) střech: dvouplášťová konstrukce s masivními nosnými konstrukcemi dvouplášťová konstrukce se zavěšeným podhledem (tříplášťová) s vloženou pojistnou hydroizolací 1a (dolní), 1b (horní) nosná konstrukce, 3a - parotěsná vrstva, 3b pojistná hydroizolace, 4 - tepelně izolační vrstva, 7 - hydroizolační vrstva, 9 - vnitřní povrchová úprava (v tomto případě podhled), 10 - provětrávaná vzduchová mezera Ing. Jaroslava Babánková Strana 6 (celkem 23) březen 2015

7 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ DVOUPLÁŠTĚ Dřevěná konstrukce ze sbíjených vazníků se záklopem z prken zavětrování Dřevěná konstrukce tesařsky vázaná (krokve, sloupky, záklop) Dřevěný sbíjený vazník Železobetonová prefabrikovaná konstrukce ( nosná konstrukce v podélném směru ) Železobetonová prefabrikovaná konstrukce ( nosná konstrukce v příčném směru ) Bezespádové úžlabí spád Ing. Jaroslava Babánková Strana 7 (celkem 23) březen 2015

8 Nosná vrstva Spádová vrstva PS-4B - cvičení střechy V R S T V Y S T Ř E C H Přenáší zatížení od vlastní tíhy a tíhy případných dalších vrstev střešního pláště, event. i klimatických a provozních zatížení do nosné konstrukce budovy Je možné ji navrhovat ve sklonu (nosné konstrukce mohou být současně spádovými) stabilní betonové, masivní, na bázi keramických vložek atd., nestabilní profilované (trapézové) plechy dřevěné bednění nebo desky na bázi dřeva (překližka atd.) Vytváří potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště. Používají se lehčené betony nebo spádové dílce z plastů či minerálních vláken. Použijí-li se na spádovou vrstvu sypané materiály, povrch se vyrovnává mazaninou A - v nosné konstrukci ( profilované plechy, betonové prefabrikáty..) B - tepelná izolace ve formě spádových klínů ( např. PPs nebo desek z minerálních vláken ) C,D - v samostatné spádové vrstvě umístěné pod nebo nad tepelnou izolací spádová vrstva bývá zpravidla silikátová a prováděná mokrým procesem. Ing. Jaroslava Babánková Strana 8 (celkem 23) březen 2015

9 Hydroizolační vrstva Povlaková hydroizolační vrstva Pojistná hydroizolační vrstva Parotěsná vrstva Pomocná vrstva (separační) Expanzní vrstva PS-4B - cvičení střechy Vodotěsná izolace chránící podstřešní prostory a vrstvy střešního pláště, které jsou pod ní umístěné, před atmosférickými vlivy, případně provozní či technologickou vodou. Bližší označení se volí podle funkce a konstrukce či polohy ve střeše: 1 Hydrofobiz. posyp 2 Vrchní asfalt. vrstva 3 Výztužná vložka. 4Asfaltová penetrace výztužné vložky 5 Spodní asfalt. vrstva 6 Spodní povrchová úprava (spalná fólie nebo jemnozrnný posyp 1 Vrchní vrstva fólie stabilizovaná proti UV záření 2 Vrchní a spodní vrstva fólie 3 Výztužná vložka Ing. Jaroslava Babánková Strana 9 (celkem 23) březen povrchová úprava (pochozí někdy i pojízdná. 2 vrchní hydroiz. vrstva. 3 výztužná vložka 4 spodní hydroizolační vrstva 5 penetrační vrstva nebo vrstva vysprav. 6 podklad pod stěrkov. hydroizolací Vrstva zajišťující nepropustnost pro vodu. Doporučuje se navrhovat ji nejméně 1ºk odvodňovacím prvkům, a to včetně úžlabí. Povlakovou krytinu je třeba opatřit ochrannou vrstvou nebo se používá pásů s ochrannými posypy. Navrhuje se v těch případech, kdy je potřebné její použití vzhledem k extrémní expozici vlivy povětrnosti nebo nezbytné vzhledem k spolehlivosti střechy. Sklon se doporučuje nejméně 1º. Vrstva musí být odvodněna. Tato vrstva samovolně plní i funkci parotěsné zábrany. Po dobu stavby se zpravidla používá jako provizorní hydroizolační vrstva. Omezuje nebo zamezuje pronikání vodní páry z okolního, zpravidla vnitřního prostředí, do střechy. Navrhuje se v těch případech, kdy je použití nutné k dosažení příznivého vlhkostního režimu konstrukce. Navrhuje se z asfaltových pásů se speciální vložkou, fólií, plechů, apod. Plní krátkodobou ochranu některých vrstev střechy před technologickou vodou z mokrých procesů. Obvykle se používá pásy typu A nebo fólie. Vrstva sloužící k vyrovnávání rozdílných parciálních tlaků vodní páry mezi daným místem střešního pláště a vnějším prostředím ( též mikroventilační vrstva ). Doporučuje se navrhovat pod povlakové a parotěsné vrstvy. Používá se speciálního perforovaného asfaltového pásu nebo z bodově nalepených či natavených pásů či pásů se samolepícími pruhy. Vrstvu se doporučuje napojit na vnější prostředí po obvodě nebo v ploše střechy příp. oběma způsoby zároveň.

10 Tepelně izolační vrstva Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N Střecha plochá a šikmá do 45 včetně Požadované U N,20 = 0,24 (W/m 2 K) Doporučené U N,20 = 0,16 (W/m 2 K) Doporuč. hodnoty pro pasivní budovy U N,20 = 0,15 0,10 (W/m 2 K) Podkladní vrstva Vzduchová vrstva a větrací kanálky PS-4B - cvičení střechy Omezuje nežádoucí tepelné ztráty nebo zisky budov. Vrstva se doporučuje navrhovat z materiálů, které mají omezenou schopnost přijímat vodu a vlhkost, u inverzních střech musí být nenasákavé. Tloušťka vrstvy je odvislá od požadavků na doporučené nebo požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U n ( W/m²K). Používají se desky a rohože různé objemové hmotnosti a tuhosti. a / pěnové - plasty : pěnový polystyren, extrudovaný pěnový polystyren pěnový polyuretan v deskách nebo stříkaná pěna pěnové sklo b / vláknité - ze skleněných a minerálních vláken c / sypané - liapor, perlit, dříve např.škvára Tepelné izolace pro jednoplášťové střechy jsou v zásadě ve formě tuhých desek, které se k podkladu lepí, mechanicky kotví, případně volně pokládají (u provozních střech nebo u střech se zatížením např. násypy. V případě dvouplášťových střech je možno používat i tepelné izolace ve formě rohoží, případně sypané. Desky ve formě klínů mohou zároveň tvořit spádovou vrstvu ( do tepelného odporu se započítává nejtenčí vrstva ). Vyskytují - li se ve vrstvě tepelné izolace větrací kanálky, nesmí být umístěny přímo pod hydroizolační vrstvou nebo musí být vhodně překryty Vhodný podklad pro další vrstvy střešního pláště. Používají se cementové potěry do tl. 35 mm, betonové mazaniny 40 mm (pod asfaltové pásy dilatované v polích 2 x 2 m o šířce spáry 4 mm ; pod fólie dilatované v polích 6 x 6 m), prkna, desky z materiálů na bázi dřeva, pěnové silikáty i plasty. Podélné prostory ve vrstvě střešního pláště, napojené na vnější prostředí. Umožňují únik vlhkosti ze střešního pláště do vnějšího prostředí. Poloha, tloušťka a sklon vzduchových vrstev ve skladbě střechy, velikost, četnost a poloha kanálků ve skladbě střechy a způsob jejich napojení jsou dány požadavkem příznivého vlhkostního režimu střešní konstrukce. Ing. Jaroslava Babánková Strana 10 (celkem 23) březen 2015

11 Kladení tepelně izolačních vrstev a spádových vrstev ze spádových klínů Ing. Jaroslava Babánková Strana 11 (celkem 23) březen 2015

12 Ochranná vrstva Provozní vrstva (souvrství) Viz. 2. prezentace Provozní střechy Chrání a prodlužuje životnost hydroizolační vrstvy. Navrhují se zejména : a) nátěry asfaltovými suspenzemi nebo tmely b) asfaltové reflexní laky ve všech sklonech c) posypy kamenivem jako součást hydroizolačního pásu ( v přípustných sklonech ) d) posypy z 1 2 vrstev kameniva frakce ø 2-4 spojených asfaltovými hmotami e) násypy z těženého kameniva frakce ø 8-16 o tl. 40 mm nebo frakce ø o nejmenší tloušťce 50 mm z drceného kameniva frakce ø 8-16 (16-32 ) o nejmenší tloušťce 32 mm rozprostřené na pískový podsyp o zrnění do 2 mm v tl. min. 20 mm násypy ze směsí jemných hydrofobizovaných materiálů se štěrkopísky Násypy o sklonech nad 6º vyžadují povrchové zpevnění. Násypy se od povlakových krytin doporučuje oddělit textilií nebo jiným vhodným materiálem. Fóliové povlaky se musí chránit textilií. f) provozní vrstva Umožňují provozní využití povrchu střechy. Plní zároveň funkci ochrannou a pohledovou, ovlivňují požární bezpečnost. Navrhují se zejména : a) mazaniny z betonů, asfaltobetonů, plastbetonů, cementových malt; od povlakových krytin musí být odděleny vodorovnou dilatační vrstvou b) dlažby do maltového lože c) dlažby do podsypu d) dlažby na podložkách e) dlažby z desek na bázi plastů a elastů ( dočasná ochrana ) f) litý asfalt g) dřevěné rošty Ing. Jaroslava Babánková Strana 12 (celkem 23) březen 2015

13 Práce na střechách izolace z asfaltových pásů Pohled na dokončenou střechu Lepení horkým asfaltem Natavení asfaltových pásů Detail hořáku Detail vozíku Ing. Jaroslava Babánková Strana 13 (celkem 23) březen 2015

14 PŘÍKLADY SKLADEB A DETAILŮ PLOCHÝCH STŘECH Skladba nepochůzné střechy s ochranným násypem s parozábranou nebo pojistnou izolací Skladba Vnitřní vpusť Vnější odvodnění nebo závětrná lišta Ukončení u stěny Atika Ing. Jaroslava Babánková Strana 14 (celkem 23) březen 2015

15 Detail střešní vpusti Atika zděná Atika z betonu Detail u okapu Ukončení u stěny Napojení na světlík nebo poklop Ing. Jaroslava Babánková Strana 15 (celkem 23) březen 2015

16 SKLADBA S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV Skladba Detail atiky Detail atiky pro rekonstrukci Kladení tepelně izolačních desek a přitížení stabilizační násypem Ing. Jaroslava Babánková Strana 16 (celkem 23) březen 2015

17 DETAILY SKLADBY S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV Atika Střešní vpusť Napojení na svislou stěnu Atika zelené střechy Atika se zábradlím Ing. Jaroslava Babánková Strana 17 (celkem 23) březen 2015

18 SKLADBY DVOUPLÁŠŤOVÝCH STŘECH Skladba s nosnou vrstvou horního pláště z žb.panelů - větraný prostor průchozí Stabilizační a ochran. vrstva ( násyp) Separační a ochranná vrstva Doplňková tepelná izolace EPs tl.20mm Hlavní hydroizolace 2x asf.pásy a exp.vrstva Nosná vrstva horního pláště-žebírk.panely Větraná vzduchová vrstva (pochozí) Provozní vrstva betonová mazanina Separační vrstva Hlavní tepelně izolační vrstva- pps Pojistná hydroizolač. vrstva- 1x asf.pás a expanzni vrstva Nosná vrstva střešního pláště Skladba s nosnou vrstvou horního pláště z dřevěnou - větraný prostor průlezný Stabilizační a ochran. vrstva ( násyp ) Separační a ochranná Vrstva - Doplňková tepelná izolace EPs tl.20 mm separ. a dren. Vrstva Hlavní hydroizolace fólie z PVC podkladní vrstva Nosná vrstva horního pláště-dřevěná prkna podporovaná dřevěn. konstrukci příp. kombinovanou s ocelí - Větraná vzduchová vrstva (průlezná) Hlavní tepelně izolační vrstva- tuhé desky z min.vláken Pojistná hydroizolač. vrstva- 1x asf.pás a expanzni vrstva spádová vrstva Nosná vrstva střešního pláště Skladba provozní střechy s nosnou vrstvou horního pláště žb.panelů- větraný prostor průchozí Beton.dlaždice na podložky Betonová mazanina dilat. Dlažba do malty podkladní a ochr.vrstva - separ. a dren. vrstva Hlavní hydroizolace fólie z PVC (2x) podkladní vrstva Nosná vrstva horního pláště-žel.bet.panely Větraná vzduchová vrstva (průchozí) Provozní vrstva - prkna na dřevěném roštu Hlavní tepelněizolační vrstva tuhé desky z min.vláken Pojistná hydroizolač.vrstva 1xasf.pás a expanzni vrstva spádová vrstva Nosná vrstva střešního pláště Ing. Jaroslava Babánková Strana 18 (celkem 23) březen 2015

19 Sortiment a detaily fólií Svařovací agregát Svařovací pistole Tvarovky z poplastovaného plechu Ing. Jaroslava Babánková Strana 19 (celkem 23) březen 2015

20 Spoje v přesazích bez mechanického kotvení PS-4B - cvičení střechy Spoje v přesazích s mechanickým kotvením Krytina na tepelně izolační vrstvě z pěnového plastu Atika krytá oplechováním Ukončení atiky natavením na okapnici z poplastov. plechu Ukončení okraje střechy natavením na okapnici Ukončení boku střechy natavením na závětrnou lištu Ukončení boku střechy natavením na závětrnou lištu Napojení fólie na vtok s límcem z PVC Napojení fólie na vtok s vtokovou vložkou z PVC Prostup PVC potrubí Ukončení na svislé stěně pod omítkou Ing. Jaroslava Babánková Strana 20 (celkem 23) březen 2015

21 Detail atiky nezateplené stěny, závětrná lišta, okapnička PS-4B - cvičení střechy Detaily fólií Detail střešní vpusti Detail prostupu Detail vnějšího okapu Ukončení u svislé stěny Varianta detailu atiky Ing. Jaroslava Babánková Strana 21 (celkem 23) březen 2015

22 Detail světlíku PS-4B - cvičení střechy Legenda k detailům 1. Nosná konstrukce (železobeton) 2. Penetrační nátěr 3. Parotěsná zábrana / pojistná hydroizolace 4. Tepelně izolační vrstva, volně položená, např. expandovaný polystyren volně položený / tepelně izolační minerálně vláknité desky 5. Separační vrstva např. geotextilie min. 200g/m2 (v případě tepelné izolace z EPS nutná) 6. Hydroizolační vrstva střešní mpvc folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená, svařená horkovzdušně v přesazích 7. Kotevní prvek hydroizolace ( teleskop + šroub dle typu podkladu, rozmístění a počet dle kotevního plánu) 8. Kotevní prvek (dle typu podkladu) 9a. Montážní profil z poplast. plechu koutová lišta, RŠ 100 mm 9c. Montážní profil z poplast. plechu stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, 10. Zatmeleno PU tmelem 11. Krycí stěnová lišta 12. Podkladní bednění - OSB deska ( do vlhkého prostředí ), kotvená do podkladní konstrukce 13. Závětrná lišta z poplastovaného plechu, kotveno do podkladn. bednění 14. Příponka, kotvená do konstrukce (dle potřeby - namáhání - bodová nebo průběžná) 15. Utěsnění spáry pěnovou ( kompresní ) páskou 16. L profil z poplastovaného plechu, kotveno do podkladního bednění, RŠ dle potřeby (varianta ukončení 1) 17. Krycí maska z plechu, materiál volitelný, RŠ dle potřeby (varianta ukončení 1) 18. Okapnice z poplastovaného plechu, RŠ 200 mm (varianta ukončení 2) 19. Montážní ukončovací Z profil z poplast. plechu, RŠ dle potřeby 19a.Střešní vtok spodní díl s integrovaným bitumenovým límcem 19b.Střešní vtok nástavec s integrovaným límcem z mpvc folie 19c.Ochranný košík střešního vtoku 20. Tepelná izolace se zvýšenou pevností v tlaku (např. XPS), snížena o mm proti okolní ploše střechy 21. Zapravení prostupu potrubí (vtoku) v konstrukci (např. nízkoexpanzní PUR pěna) 22. Montážní ukončovací L profil z poplastovaného plechu, RŠ dle potřeby 23a.Konstrukce obloukového (pásového) světlíku 23b.Konstrukce světlíkové obruby U 24. Povrchová úprava ostění ( obklad ) v interiéru 25. Tepelná izolace se zvýšenou pevností v tlaku (např. XPS), snížená tloušťka 26. Hranový Z profil z pozink. plechu (tl.min.0,8mm a více v závislosti na výšce) 27. Chrlič s bitumenovým límcem pro odvodnění parozábrany (provizorní pojistné hydroizolace), dle potřeby 29. Manžeta z m-pvc detailové folie 30. Svislý díl manžety (opáskování) prostupu přířezem z folie 31. Stahovací objímka (nerez) 32. Manžeta ze samolepícího pásu opracování prostupu potrubí parozábranou 33. Prostupující potrubí Ing. Jaroslava Babánková Strana 22 (celkem 23) březen 2015

23 KLADENÍ HYDROIZOLACE Z FOLIÍ Svařování agregátem Detail svařovací pistole Pohled na střechu Střešní vtok Ukončující lišta Tvarovky Ing. Jaroslava Babánková Strana 23 (celkem 23) březen 2015

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO 5 Instalační detaily 1 Spoje.................................................................... str. 5. 3 2 Připevnění po obvodu........................................................ str. 5. 9 3 Rohy.....................................................................

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily 5 Instalační detaily 5.1 Spojování plachet................................................................ 3 5.2 Připevnění po obvodu............................................................. 9 5.3

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2 B 29060 30 x 630 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 KT2 480 8525 1685 1765 B' 7900 480 7900 20080 2580 8410 V3 7600 6000 V4 0,5% 0,5%

Více

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1-14 - SKLADBY Informace o verzi dokumentu Datum: Vypracoval: Kontroloval: Poznámka První vydání: 01 25.1. 2016 Bc. Pavel Korda Bc. Richard Pozdníček Aktualizace:

Více

PARAELAST G S40-25 (-15)

PARAELAST G S40-25 (-15) asfaltové vodotěsné izolace modifikované pásy PARAELAST G S40-25 (-15) Složení výrobku 2) 3) 4) 5) 1) 1) horní úprava jemnozrnný minerální posyp 2) krycí vrstva < 1 mm 3) nosná vložka skelná tkanina G

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

S K L A D B A A K O N S T R U K C E P L O C H Ý C H S T Ř E C H

S K L A D B A A K O N S T R U K C E P L O C H Ý C H S T Ř E C H S K L A D B A A K O N S T R U K C E P L O C H Ý C H S T Ř E C H Skladba a konstrukce střechy musí být navrženy tak, aby se dosáhlo příznivého tepelně vlhkostního režimu střechy při daných parametrech vnitřního

Více

Provozní střešní pláště. Marek Novotný

Provozní střešní pláště. Marek Novotný Provozní střešní pláště Marek Novotný 1 Poučka starého izolatéra: Pro provádění provozních střešních plášťů, pojízdných, zelených, musím být já i všechno ostatní lépe připraveno než na normální střechy

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Terasy s malou konstrukční stavební výškou

Terasy s malou konstrukční stavební výškou technologie 49 Terasy s malou konstrukční stavební výškou Terasy jsou dnes stále častější součástí bytových a občanských staveb. Při jejich návrhu, realizaci a zejména rekonstrukcích se často setkáváme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

PS4-CV- IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY

PS4-CV- IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY IZOLACE SPODNÍ STAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 24) březen 2009 Zásady návrhu hydroizolačního řešení spodní stavby provedení inženýrsko-geologického průzkumu zpráva inženýrsko-geologického

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN z r

PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN z r Skladby konstrukcí PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN 74 4505 z r. 2007. Tepelné a zvukové izolace v konstrukcích

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014 KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ verze I/2014 ÚVOD Správný návrh skladby střešní konstrukce se odvíjí od prostředí pod střechou (obytné místnosti, koupelny, divadla, garáže, výměníky) a funkce

Více

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy Hydroizolační systém pro ploché střechy Základní materiálové charakteristiky Rhepanol fk je hydroizolační fólie o tloušťce 2,5 mm vyrobená z polyizobutylenu (PIB) tl. 1,5 mm na spodní straně opatřená integrovanou

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS-

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS- TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA MW -Zdvojení ETICS- Obsah 1a) Založení ETICS s odskokem soklové izolace na stávající izolaci základů... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné

Více

Izolace a izolační systémy. Ing. Marek Novotný, PhD.

Izolace a izolační systémy. Ing. Marek Novotný, PhD. Izolace a izolační systémy Ing. Marek Novotný, PhD. 1 Co to jsou izolace Oddělují něco od něčeho jiného a zajišťují, aby si jednotlivé části, v našem případě, staveb a stavebních konstrukcí, zachovaly

Více

Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4

Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4 Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4 PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ NABÍDKY NA REKONSTRUKCI PLOCHÉ STŘECHY S PŘITEPLENÍM 25. 3. 2014 Dispozice objektu: bytový dům s plochou střechou, 4 nadzemní podlaží.

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505): - konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích - nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající

Více

Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO

Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO Dlouhá životnost desítky let zkušeností Rychlá pokládka Univerzální řešení pro všechny typy střech Vysoké hodnoty odrazivosti Snadné použití Monarfin

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech. pondělí, 25. února 13 Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh, výpočet a realizace odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901-2011 Navrhování střech (novelizovaná

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014

CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014 Eurotec Praha, a.s. Škroupovo nám. 1255/9, 130 00 Praha 3 IČO 26161753, DIČ CZ26161753 CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014 Asfaltové SBS modifikované pásy Probatec Plain GF 40 Probatec Plain PR 30 Probatec Plain

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii.

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolace

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

OPAKOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH

OPAKOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH OPAKOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH Autor Ing. Markéta Čížová Anotace Pracovní list slouží a je zaměřen na samostatnou práci žáků, lze jej využít jako zpětnou vazbu nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos Modernizace

Více