Kontrola stavebních objektů v ISÚI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola stavebních objektů v ISÚI"

Transkript

1 Kontrola stavebních objektů v ISÚI Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka Číslo domovní ČSÚ DB Definiční bod GP ISÚI ISKN KN MOMC ORP Přirozený klíč RSO RÚIAN SO S-JTSK TEA VÚSC ZZR Vysvětlení číslo popisné nebo evidenční Český statistický úřad definiční bod (parcely, stavebního objektu, adresního místa) bod o souřadnicích S-JTSK, sloužící k lokalizaci příslušného prvku v mapovém podkladu geometrický plán Informační systém územní identifikace- editační agendový systém, jehož prostřednictvím jsou zapisována data do RÚIAN Informační systém katastru nemovitostí katastr nemovitostí městský obvod/ městská část u statutárně členěných měst obec s rozšířenou působností část obce, typ stavebního objektu, číslo domovní Registr sčítacích obvodů a budov (veden na Českém statistickém úřadě) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí stavební objekt souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální technicko- ekonomické atributy vedené u stavebního objektu vyšší územně samosprávný celek zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Strana 1/11

2 OBSAH 1. Úvod Cíl dokumentu Zrušené (změněné) budovy ISKN Soubor 1a_zrusene-budovy-ISKN.xls Soubor 1b_zrusene-budovy-ISKN.xls Duplicitní definiční body stavebních objektů Soubor 2a_dupl-def-body-SO.xls Soubor 2b_dupl-def-body-SO.xls Soubor 2c_dupl-def-body-SO.xls Blízké definiční body stavebních objektů Přiřazení parcely z ISKN Soubor 5_parcela-ISKN-s-SO.xls Soubor 5_parcela-ISKN-bez-SO.xls Podpora na ČÚZK...11 Strana 2/11

3 1. ÚVOD Český úřad zeměměřický a katastrální provedl jako správce Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), porovnání stavebních objektů vedených v Informačním systému územní identifikace (ISÚI) s údaji vedenými v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) a v Registru sčítacích obvodů a budov (RSO). Výsledkem tohoto porovnání jsou rozdílové sestavy, řazené po jednotlivých obcích. Doporučujeme editorům, tj. stavebním úřadům respektive obcím, aby uvedené nesoulady v rámci své územní působnosti odstranili co možná nejdříve. Po jsou některé údaje o stavebních objektech referenční, tj. závazné pro výkon veřejné správy. Pokud by po tomto datu někdo uvedený údaj reklamoval, bude editor povinen situaci řešit ve lhůtách daných 4 a 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ( ZZR). 2. CÍL DOKUMENTU Cílem dokumentu je umožnit příslušným editorům odstranit chyby a nesoulady, které se vyskytují v ISÚI, v jejich územní působnosti. Podkladem pro nápravu chyb jsou rozdílové sestavy. Rozdílové sestavy vznikly porovnáním dat ISÚI, ISKN: identifikací stavebních objektů ISÚI, které nemají vazbu na parcelu KN, porovnáním stavebních objektů ISÚI se změněnými nebo zrušenými budovami ISKN, hledáním duplicitních a velmi blízkých definičních bodů stavebních objektů v ISÚI a ISKN, Porovnání stavebních objektů vedených v ISÚI a stavebních objektů RSO nebylo nyní (6/2014) kvůli neaktuálnosti dat z RSO zpracováno. Výsledkem porovnání jsou následující sestavy, které jsou podle obsahu děleny na menší celky. Názvy souborů s jednotlivými sestavami (formát *.xls) jsou: 1a_zrusene-budovy-ISKN.xls 1b_zrusene-budovy-ISKN.xls 2a_dupl-def-body-SO.xls 2b_dupl-def-body-SO.xls 2c_dupl-def-body-SO.xls 3a_blizke-def-body-SO.xls 3b_blizke-def-body-SO.xls 3c_blizke-def-body-SO.xls 4_SO-chybejici-v-ISUI.xls- nebyly generovány v tomto běhu 4_SO-prebyvajici-v-ISUI.xls- nebyly generovány v tomto běhu Strana 3/11

4 5_parcela-ISKN-bez-SO.xls 5_parcela-ISKN-s-SO.xls kde: a - výstup, kde oba stavební objekty mají vazbu na parcelu KN, b - výstup, kde pouze jeden stavební objekt má vazbu na parcelu KN, c - výstup, kde žádný stavební objekt nemá vazbu na parcelu KN. Pořadí sestav tvoří hierarchii, pro kterou platí, že pokud by stavební objekt spadal do více sestav, je uložen pouze v té s nejnižším číslem. Každý výstup je rozdělen podle ORP do archivů (soubory ve formátu *.zip), které jsou uloženy v adresářích podle nadřazeného VÚSC (kraje). Pro každý výstup je vytvořena statistika počtu stavebních objektů. Souřadnice definičních bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK s přesností na metry. Význam jednotlivých položek v souborech je popsán v Příloze č ZRUŠENÉ (ZMĚNĚNÉ) BUDOVY ISKN Soubory obsahují stavební objekty vedené v ISÚI, které podle přirozeného klíče (část obce, typ stavebního objektu, číslo domovní- popisné/evidenční) korespondují s budovami, které byly v minulosti evidovány v ISKN a nyní již evidovány nejsou. Výstup 1a_ zrusene-budovy-iskn.xls obsahuje stavební objekty, které mají v ISÚI vazbu na parcelu KN. Výstup 1b_ zrusene-budovy-iskn.xls obsahuje stavební objekty, které nemají v ISÚI vazbu na parcelu. V mnoha případech se nejedná o faktické odstranění budovy v terénu, ale pouze o změnu její identifikace (změna části obce, změna typu stavebního objektu, změna čísla domovního). Tyto případy se v rozdílové sestavě poznají podle toho, že mají vyplněné sloupce začínající názvem Aktuální budova ISKN. V těchto případech mohou nastat tři možnosti: a) v ISÚI již existuje stavební objekt s aktuálními údaji a původní záznam stavebního objektu (se zaniklým přirozeným klíčem) nebyl odstraněn. Řešením je odstranění původního záznamu stavebního objektu. b) v ISÚI neexistuje stavební objekt s aktuálními údaji. V tomto případě je potřeba původní stavební objekt aktualizovat dle dostupných informací z dokumentace příslušného stavebního objektu, respektive rozhodnutí o přidělení čísla popisného/evidenčního, případně orientačního. Vodítkem mohou být údaje ve sloupcích začínajících názvem Aktuální budova ISKN a případně řízení zániku budovy v ISKN (sloupec Řízení ). c) V ISÚI jsou údaje aktuální a není potřeba nic měnit Tyto stavební objekty budou v sestavě figurovat, protože byly v KN zrušeny, ale podle příslušných listin stavebního úřadu je jejich aktuální podoba v ISÚI v pořádku. K vymazání v sestavě by došlo až po změně údajů o budově v ISKN, kde byla na základě listiny tato budova zrušena. Pokud jsou sloupce začínající názvem Aktuální budova ISKN prázdné, předpokládá se, že budova již neexistuje (v terénu). Strana 4/11

5 Výsledkem řešení těchto sestav je tedy buď změna stavebního objektu nebo jeho zrušení v ISÚI (v některých případech i kombinace obou možností, v závislosti na tom, jakým způsobem jsou uvedené stavební objekty v ISÚI vedeny). Stavební objekty evidované v KN jako rozestavěné, nejsou předmětem zápisu do ISÚI Soubor 1a_zrusene-budovy-ISKN.xls V tomto souboru jsou stavební objekty vedené v ISÚI, odkazující se na zrušené budovy v KN. Stavební objekt má v ISÚI vazbu na parcelu KN. Stavební úřad: a) dohledá ve své dokumentaci oznámení vlastníka o reálném odstranění stavby ( 131a stavebního zákona) a zapíše odstranění do ISÚI, nebo b) ověří informace, uvedené v rozdílových sestavách, v KN (Dálkový přístup do KN nebo Nahlížení do KN (Příloha č. 2) a také v ISÚI, c) případně vyšetří v terénu stav věci, v případě neexistence stavby zapíše odstranění stavebního objektu do ISÚI. Lokalizace stavebního objektu se provede podle údajů ve sloupcích Katastrální území parcely SO a Parcela SO. Údaj ve sloupci Platnost parcely SO upozorňuje na skutečnost, že uvedená parcela již není evidována v ISKN, nebo se naopak jedná o parcelu z potvrzeného geometrického plánu, který ještě nebyl zapsán do ISKN. Při zápisu odstranění stavebního objektu editor do ISÚI zapíše jako datum odstranění 1. den měsíce a roku, ve kterém stavební objekt již prokazatelně nestál. Podkladem návrhu změny může být například: souhlas se změnou užívání stavby, rozhodnutí o přidělení/odebrání čísla domovního, doklad o odstranění stavebního objektu. Pokud není k dispozici žádný podklad v dokumentaci úřadu, vytvoří editor z rozdílových sestav Zápis o odstranění chybných údajů ISÚI, kterému se přidělí číslo jednací (č.j.), a toto číslo se uvede v příslušné kolonce Podklad NZ Soubor 1b_zrusene-budovy-ISKN.xls V tomto souboru jsou stavební objekty ISÚI odkazující se na budovy zrušené v KN. Stavební objekt z ISÚI však nemá vazbu na parcelu. K lokalizaci SO se místo vazby na parcelu (předešlý výstup) použijí uvedené souřadnice definičního bodu stavebního objektu, případně souřadnice definičního bodu zrušené budovy v ISKN. Tyto souřadnice se zadají v aplikaci Nahlížení do KN (nahlizenidokn.cuzk.cz) do tabulky v grafickém prohlížeči a program vyznačí polohu bodu na mapě (Příloha č. 2). Strana 5/11

6 Pokud nejsou k dispozici žádné souřadnice, je možné SO lokalizovat pomocí uvedené parcely, na níž byla budova evidována v ISKN (poslední tři sloupce výstupu). Další postup je shodný s postupem uvedeným v bodě DUPLICITNÍ DEFINIČNÍ BODY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Soubory obsahují dvojice takových stavebních objektů, jejichž definiční body mají shodné souřadnice. Výstupy jsou celkem tři, v závislosti na tom, zda stavební objekt ISÚI má, respektive nemá vazbu na parcelu KN. Výstup 2a_ dupl-def-body-so.xls obsahuje dva stavební objekty ISÚI, které oba mají vazbu na parcelu KN. Výstup 2b_ dupl-def-body-so.xls obsahuje dva stavební objekty ISÚI, kde pouze jeden má vazbu na parcelu KN. Výstup 2c_ dupl-def-body-so.xls obsahuje dva stavební objekty ISÚI, kde ani jeden nemá vazbu na parcelu KN. Cílem zpracování těchto sestav je: odstranění duplicitního stavebního objektu (vznikl pravděpodobně zápisem stavebního objektu a adresy do UIR-ADR v předstihu, před kolaudací), nebo změna údajů vedených u stavebního objektu v důsledku změny způsobu užívání stavebního objektu, nebo oprava chybných souřadnic definičního bodu stavebního objektu změnou umístění definičního bodu a případně také změna vazby na parcelu KN Soubor 2a_dupl-def-body-SO.xls Stavební úřad: a) provede kontrolu dokumentace a souvisejících listin (například dokumentace skutečného provedení stavby, změna užívání stavby, doklad o přidělení/odebrání čísla domovního, geometrický plán), b) ověří informace, uvedené v rozdílových sestavách, v KN (Dálkový přístup do KN nebo Nahlížení do KN (Příloha č. 2) a také v ISÚI, c) případně vyšetří v terénu stav věci. Pokud editor uvedeným způsobem zjistí, že duplicitní stavba neexistuje, zruší se v ISÚI. Speciálním případem je situace, kdy došlo ke změně v číslování stavebního objektu, ale původní i nový zápis zůstal v ISÚI, takže oba stavební objekty mají vazbu na stejnou parcelu KN: změna stavebního objektu bez č.p./č.ev. na stavební objekt s číslem (č.p./č.ev.), změna stavebního objektu s č.ev. na stavební objekt č.p., Strana 6/11

7 změna stavebního objektu s č.p. na stavební objekt č.ev., změna stavebního objektu s č.p. na stavební objekt bez č.p./č.ev., který je předmětem zápisu do KN, změna stavebního objektu s č.ev. na stavební objekt bez č.p./č.ev., který je předmětem zápisu do KN, přečíslování stavebního objektu, bez změny typu stavebního objektu. Tyto situace mohly vzniknout například změnou užívání stavebního objektu a nenahlášení této skutečnosti vlastníkem nemovitosti do KN. Řešení se bude odvíjet podle toho, zda k rozhodnutí o přidělení, změně či odebrání čísla domovního došlo před dnem migrace dat do ISÚI ( ), či po tomto dni. Postup bude analogický s níže uvedeným příkladem. Příklad: změna stavebního objektu bez č.p./č.ev. na stavební objekt s číslem v případě, že se v ISÚI nacházejí oba stavební objekty: Číslo domovní přiděleno před Pokud bylo číslo přiděleno před , zruší se stavební objekt vedený bez čísla. U stavebního objektu s číslem se provede jeho změna, kde se doplní, případně opraví dostupné údaje vedené u tohoto stavebního objektu (popisné i lokalizační). Ve stejném návrhu změny se provede i změna navázaných adresních míst, kde se - pokud adresa odpovídá - změní zadání definičního bodu adresního místa. U rušeného stavebního objektu se uvede jako datum odstranění Jako podklad návrhu změny se uvede například rozhodnutí o přidělení čísla domovního. Zrušení i změna stavebních objektů a adresních míst se provede v jednom návrhu změny. Číslo domovní přiděleno po Pokud bylo číslo přiděleno po , změní se stavební objekt bez čísla na stavební objekt s číslem (popisným/evidenčním). Současně se u tohoto stavebního objektu doplní část obce, přidělené číslo, (v případě statutárních měst MOMC), způsob využití, TEA a zkontroluje se definiční bod stavebního objektu. Následně se do návrhu změny načte zrušení stavebního objektu s číslem a změna jeho adresního místa (míst). U adresního místa (míst) se změní vazba na stavební objekt, dále se zkontrolují a dle potřeby opraví vedené údaje. Pokud chybí definiční bod adresního místa, nebo je-li špatně umístěn, zadá se jeho správná poloha. U rušeného stavebního objektu se uvede jako datum odstranění Strana 7/11

8 Jako podklad návrhu změny se uvede například rozhodnutí o přidělení čísla domovního. Zrušení i změna stavebních objektů a adresních míst se provede v jednom návrhu změny. Strana 8/11

9 4.2. Soubor 2b_dupl-def-body-SO.xls U každé dvojice je pouze jeden stavební objekt s vazbou na parcelu KN. Souřadnice definičního bodu stavebního objektu ISÚI z rozdílových sestav se zadají v aplikaci Nahlížení do KN (nahlizenidokn.cuzk.cz) do tabulky v grafickém prohlížeči a program vyznačí polohu bodu na mapě (Příloha č. 2). Dále stavební úřad postupuje obdobně jako v bodě 4.1. Velmi častým případem v tomto souboru je situace, kdy jeden stavební objekt je bez čísla, vždy s vazbou na parcelu KN a druhému bylo přiděleno číslo domovní, ale nemá vazbu na parcelu KN. Řešení bude shodné s postupem uvedeným v bodě 4.1, v závislosti na datu, kdy došlo oficiálně k rozhodnutí o přidělení (odebrání) čísla domovního. Jediným rozdílem oproti bodu 4.1 je povinnost doplnit u stavebního objektu, který prochází změnou, vazbu na katastrální území a parcelu KN, pokud tato vazba není vyplněna a zadat polohu definičního bodu stavebního objektu, případně též adresního místa (míst) Soubor 2c_dupl-def-body-SO.xls Ani jeden z dvojice stavebních objektů nemá vazbu na parcelu KN. V případě tohoto souboru se postupuje obdobně jako v předchozím případě. Jediným rozdílem oproti bodu 4.1 je povinnost doplnit u stavebního objektu, který prochází změnou, vazbu na katastrální území a parcelu KN, pokud tato vazba není vyplněna a zadat polohu definičního bodu stavebního objektu, případně též adresního místa (míst). 5. BLÍZKÉ DEFINIČNÍ BODY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V souborech jsou uvedeny dvojice stavebních objektů, jejichž definiční body leží velmi blízko sebe (do vzdálenosti 2 m). Výstup 3a_blizke-def-body-SO.xls obsahuje dvojice stavebních objektů, kde oba stavební objekty mají vazbu na parcelu KN. Ve výstupu se jejich atributy odliší pomocí zkratek SP1 (= první SO s parcelou) a SP2 (= druhý SO s parcelou). Výstup 3b_blizke-def-body-SO.xls obsahuje dvojice stavebních objektů, kde první stavební objekt nemá vazbu na parcelu KN a druhý stavební objekt vazbu má (první a druhý ve smyslu řazení sloupců ve výstupu). Výstup 3c_blizke-def-body-SO.xls obsahuje stavební objekty, kde ani jeden stavební objekt z dvojice nemá vazbu na parcelu KN. Ve výstupu se jejich atributy odliší pomocí zkratek BP1 (= první SO bez parcely) a BP2 (= druhý SO bez parcely). Strana 9/11

10 Způsob řešení je obdobný jako v bodě 4.1, 4.2 a 4.3. Pouze je vyšší pravděpodobnost, že stavební objekty nejsou totožné (identické). Příklady stavebních objektů s blízkými definičními body: A) Rozšíření původní stavby B) Stavby umístěné nad sebou 6. PŘIŘAZENÍ PARCELY Z ISKN Soubor obsahuje stavební objekty vedené v ISÚI bez vazby na parcelu. Cílem je v ISÚI zapsat: přiřazení parcely ke stavebnímu objektu, nebo zrušení stavebního objektu v ISÚI, pokud prokazatelně neexistuje nebo pokud existuje identický stavební objekt, který již vazbu má (více viz výstup 5_parcela-ISKNs-SO.xls), nebo zjištění, že se jedná o stavební objekt, který není předmětem zápisu do KN, a tento stavební objekt zůstane v ISÚI bez vazby na parcelu. Každému stavebnímu objektu byla automatizovaným způsobem přiřazena parcela, do které s nejvyšší pravděpodobností daný stavební objekt přísluší. Tuto skutečnost je ale potřeba ověřit a až na základě ověření je možné k stavebnímu objektu přiřadit vazbu na tuto parcelu KN. Pokud je na přiřazené parcele evidována v ISKN budova, je tato budova ve výstupu uvedena (poslední tři sloupce výstupu). V případě, že se přirozený klíč (část obce, typ stavby, číslo domovní) budovy ISKN a stavebního objektu ISÚI bez vazby shodují, je pravděpodobnost, že stavební objekt náleží do této parcely, velmi vysoká (nutno ověřit). Strana 10/11

11 Pokud se klíče neshodují, dá se očekávat, že stavební objekt buď neexistuje, došlo k jeho přečíslování bez předání této informace vlastníkem na KP nebo že náleží do některé ze sousedních parcel KN Soubor 5_parcela-ISKN-s-SO.xls Těmto stavebním objektům je ve výstupu přiřazena parcela KN, na kterou již mezi stavebními objekty v ISÚI existuje vazba. Stavební objekt (s vazbou na parcelu) byl ve výstupu vypsán do sloupců s označením (SP). V těchto případech se dá očekávat, že stavební objekt bez vazby a stavební objekt s vazbou budou totožné objekty. Pokud se šetřením toto prokáže, stavební objekt bez vazby bude smazán. Řešení: V dokumentaci stavebního úřadu, nahlédnutím do KN, případně šetřením v terénu prověřit, zda stavebnímu objektu přísluší vazba na uvedenou parcelu. Pokud ano, zapsat tuto vazbu do ISÚI Soubor 5_parcela-ISKN-bez-SO.xls Pokud existuje definiční bod stavebního objektu, stavební úřad provede nad mapou KN pohledovou kontrolu definičního bodu (Příloha č. 2); pokud odpovídá uvedené parcele, zapíše vazbu této parcely na stavební objekt. Pokud stavební objekt nemá definiční bod, doporučuje se provést šetření v terénu na uvedené parcele KN. 7. PODPORA NA ČÚZK Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN Konkrétní dotaz k této problematice můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI. Při zasílání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku. Strana 11/11

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová

Kontroly dat RÚIAN. Hana Gubániová Kontroly dat RÚIAN Hana Gubániová Obsah prezentace Kontroly dat RÚIAN Vznik nesouladů Typy kontrol o Kontroly na SO o Kontroly na AM bez DB o Kontrola ulice o Další kontroly Shrnutí řešení Co chystáme?

Více

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Vznik nesouladů Porovnání a kontroly dat RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Další kontroly

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/13 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

RÚIAN. Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/15 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků

RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků RÚIAN Zkušenosti z ročního provozu Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Obsah prezentace Úvod Registr územní identifikace, adresa nemovitostí (RÚIAN) Zdrojová

Více

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek

Praktické dopady projektu RÚIAN. Ing. Jiří Formánek Praktické dopady projektu RÚIAN Ing. Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod RÚIAN a systém základních registrů veřejné správy Zdrojová data a naplnění RÚIAN Aktualizace údajů v RÚIAN (ISKN, ISÚI) Analýzy

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN. Jiří Formánek Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN Jiří Formánek Obsah prezentace Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Metodický materiál ČÚZK-MMR Problematické oblasti zápisu údajů

Více

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů

1. 1. Rozsah editačních povinností obcí a stavebních úřadů POPIS POSTUPU OBCÍ A STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 111/2009 SB., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH (ZZR) A DOPROVODNÉHO ZÁKONA Č. 227/2009 SB. Cílem tohoto dokumentu je jednak

Více

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek

RÚIAN a ISÚI. Jiří Formánek RÚIAN a ISÚI Jiří Formánek Obsah prezentace Úvod Základní registry Referenční údaje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Adresní místa

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jiří Formánek. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nemovitostí RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Seznamovací seminář RÚIAN/ISÚI Jiří Formánek

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN RÚIAN, ISÚI, VDP Obsah ZR RÚIAN Informační systém územní identifikace Kontroly dat RÚIAN Reklamace údajů RÚIAN Propojení s informačním systémem KN Veřejný dálkový přístup Registr územní identifikace, adres

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru

RÚIAN praktické dopady spuštění základního registru RÚIAN praktické dopady spuštění Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostía modernizace

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 17. srpna 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.0 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 15. - 17. 7. 2016. Níže jsou stručně

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Obsah kurzu Informace o základních registrech, registr RÚIAN Přehled metodiky Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI Seznámení s aplikací ISÚI Modelové příklady

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Obsah Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Nesprávnost Zjištění počtu reklamací Aplikace pro kontroly dat Základní přehled Zveřejněné kontroly 6. 6. 2017

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová

Reklamace a kontroly dat RÚIAN. Kateřina Burešová Reklamace a kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová Reklamace údajů RÚIAN Typy reklamací Řešení reklamací Obsah Kontroly dat - aplikace Důvod vzniku, vyhledání chyb Zveřejněné kontroly Počty reklamací Statistiky

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po

Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po Zápisy stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 Pracovní pomůcka pro stavební úřady, které jsou editory stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení ( 42 zákona o základních registrech),

Více

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR

RÚIAN základní registr veřejné správy ČR RÚIAN základní registr veřejné správy ČR Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Projekt RÚIAN Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011

POSTUP OBCÍ. Jiří Košťál. červen 2011 POSTUP OBCÍ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011 Projekt Vybudování VybudováníRegistru územníidentifikace identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová

Reklamace. Provázanost ISÚI a ISKN. Hana Gubániová Reklamace Provázanost ISÚI a ISKN Hana Gubániová Obsah prezentace Úvod Provázanost a propojení ISÚI a ISKN Interní reklamace ISKN ISÚI Externí reklamace Stav generování reklamací 5. 5. 2015 Jihlava Provázanost

Více

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ

SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ SETKÁNÍ STAROSTŮ PLZEŇSKÝ KRAJ 4.12.2014 ZÁKLADNÍ REGISTRY Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech potřeba zajistit veřejné správě garantované a aktuální nejčastěji používané údaje potřebné pro

Více

Hromadné operace s prvky

Hromadné operace s prvky Hromadné operace s prvky Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 11. 8. 2016 2.0 Doplnění kapitoly č. 4, aktualizace obrazovek 12. 12. 2018 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3

Více

Výpis editace prvků za období

Výpis editace prvků za období Výpis editace prvků za období Aktualizováno k datu 26. 6. 2018 Výpis editace prvků za období 1/18 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Základní popis funkce... 3 2.1 Export zvolené sestavy... 5 2.1.1 PDF výstup...

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR)

Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR) Vybrané postupy stavebních úřadů při zápisu údajů do RÚIAN (společný metodický dokument ČÚZK a MMR) 1. Má stavební úřad povinnost vyhovět žádosti vlastníka, pokud se na něj obrátí s žádostí o doplnění

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Řešení reklamací. Strana 1/21

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Řešení reklamací. Strana 1/21 (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/21 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno FAQ - metodické dotazy.doc Strana 1/12 Obsah Obsah... 2 1. Obecné

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Základní cíl RÚIAN základní zdroj údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách pro

Více

Zadání parcely a definičního bodu

Zadání parcely a definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního objektu

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Karel Štencel Konference ISSS 2013 Hradec Králové, 9. dubna 2013 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel

Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí. Karel Štencel Vazby mezi RÚIAN a katastrem nemovitostí Karel Štencel Konference ISSS - 6. 4. 2009 Obsah prezentace 1. Obsah RÚIAN 2. Aktualizace obsahu 3. Agendové IS pro RÚIAN 4. Vazba ISKN RÚIAN 5. Vazba RÚIAN ISKN

Více

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1 (aktualizováno dne 13. prosince 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1  (aktualizováno dne 13. prosince 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 13. prosince 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.1 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 9. - 11. 12. 2016. Níže jsou stručně

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12.

Editace RÚIAN. - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů. Karel Štencel. Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. Editace RÚIAN - nové povinnosti obcí a stavebních úřadů Karel Štencel Porada Ministerstva vnitra s tajemníky ORP Benešov, 12. října 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 1 Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici aktualizováno 6. 1. 2017 Strana 1/20 Obsah 1) Založení nového Návrhu změny... 3 2) Přidání podkladu Návrhu změny...

Více

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16

Řešení reklamací. Řešení reklamací. (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Řešení reklamací. Strana 1/16 (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/16 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní DB Definiční bod ISÚI ISKN NZ OVM SO S-JTSK RÚIAN VDP Vysvětlení adresní

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) (část 1) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah

Více

FAQ stavební objekty

FAQ stavební objekty FAQ stavební objekty (aktualizováno dne 1. dubna 2017) duben 2017 Strana 1/17 OBSAH Obsah... 2 Stavební objekty... 3 1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?... 3 2. Které z uvedených staveb má editovat stavební

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Leden 2017 Strana 1/5 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI Veřejný dálkový přístup (VDP) k Jiří Formánek Hana Gubániová Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) www.ruian.cz Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres

Více

Volební okrsky v RÚIAN. Kateřina Burešová

Volební okrsky v RÚIAN. Kateřina Burešová Volební okrsky v RÚIAN Kateřina Burešová Obsah prezentace Úvod Účelový územní prvek v RÚIAN Volby a volební okrsky v legislativě Volební okrsky v RÚIAN Prvotní naplnění volebních okrsků Závěrečné shrnutí

Více

FAQ stavební objekty

FAQ stavební objekty FAQ stavební objekty (aktualizováno dne 24. srpna 2018) srpen 2018 Strana 1/19 OBSAH Obsah... 2 Stavební objekty... 3 1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?... 3 2. Které z uvedených staveb má editovat stavební

Více

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí (katastrální mapa) Stav digitalizace Poskytování ZPMZ geodetům RÚIAN Reklamační formuláře Zavádění účelových územních prvků (ÚÚP) Poskytování

Více

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011

ISÚI. územní identifikace. Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 ISÚI Informační systém územní identifikace Jiří Formánek ISSS 2011, 4. 4. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo

Více

Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI

Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI Seznam nejčastějších chyb a varování při editaci v ISÚI www.ruian.cz (aktualizováno 16.4.2018) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. CHYBY... 3 2.1 Návrh změny a podklady... 5 2.2 Adresní místo... 6 2.3 Stavební objekt...

Více

Obsah. Seznam zkratek a pojmů použitých v dokumentu: adresní místo. Český statistický úřad. Český úřad zeměměřický a katastrální

Obsah. Seznam zkratek a pojmů použitých v dokumentu: adresní místo. Český statistický úřad. Český úřad zeměměřický a katastrální Metodické doporučení krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst v oblasti kontroly editace údajů RÚIAN Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět kontroly... 4

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu 1. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/46 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5

Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5 Přesná analýza vlastnictví honebních pozemků Základní popis aplikačního řešení v GIS Kompas 5 Cílem řešení je, aby příslušné orgány státní správy v oblasti myslivosti mohly ve smyslu příslušných předpisů

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizováno

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Aktualizováno k datu 31. 5. 2014 Květen 2014 Strana 1/46 Obsah Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)... 4 1.1 Založení

Více

ISÚI Informační systém územní identifikace

ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI Informační systém územní identifikace Helena Kynclová Jiří Formánek Hradec Králové, 23. 6. 2011 Informační systém územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová

Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI. Hana Gubániová Nejčastější dotazy a problémy editorů ISÚI Hana Gubániová Obsah prezentace Vyhledávání prvků Geometrické plány Chybové hlášky v ISÚI Další časté dotazy editorů www.ruian.cz Diskuze 5. 5. 2015 Jihlava Vyhledávání

Více

Reklamace údajů z ISKN do ISÚI. Hana Gubániová

Reklamace údajů z ISKN do ISÚI. Hana Gubániová Reklamace údajů z do Hana Gubániová Obsah prezentace Propojení a Generování interní reklamací do Doplnění SO Oprava SO Zrušení SO Oprava definičního bodu SO Změna identifikační parcely SO Řešení reklamací

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů 359/2011 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. Český úřad zeměměřický

Více

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN

OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN OKadresy (nejen) od UIR-ADR k RUIAN Přechod na nový systém rychle a s minimálními náklady Jan Zindulka vedoucí projektu 24. 10. 2012 1 Obsah UIR-ADR Územně identifikační registr adres RUIAN Základní registr

Více

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN

Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Zavedení volebních okrsků do RÚIAN Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu 28. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/38 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 2 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí. Obsah prezentace

Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí. Obsah prezentace Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí (1) Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.

spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03. FAQ Technické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 Aktualizováno

Více

Na padesátém 81 100 82 Praha 10

Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ':=ČESKÝ STATISTICKÝ _ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Praha 10 OBECNf ÚŘAD VOZNICE DOŠLO DNE: 03-03- 2015 č.j.: Odbor statistických registrů V Praze dne 24.02.2016 Č. j.: 96/32-2016 Počet listů: 1 I Počet

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN. Dana Pohanková

Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN. Dana Pohanková Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN Dana Pohanková Obsah prezentace Veřejný dálkový přístup Základní informace a změny ve VDP Způsoby výpisu parcel u SO Omezené Nahlížení do KN Zobrazení

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí" seznamuje studenty se stejnojmenných základním registrem veřejné správy.

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

359/2011 Sb. VYHLÁKA

359/2011 Sb. VYHLÁKA 359/2011 Sb. VYHLÁKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009

Více

FAQ metodické dotazy

FAQ metodické dotazy Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK aktualizováno 19. 10. 2011 (nově přidané texty podbarveny) FAQ - metodické dotazy

Více

Novinky v nahlížení do KN a v RÚIAN. Zlín Barbora Valouchová

Novinky v nahlížení do KN a v RÚIAN. Zlín Barbora Valouchová Novinky v nahlížení do KN a v RÚIAN Zlín 26.9.2013 Barbora Valouchová Nahlížení do KN a WMS služba pro katastrální mapy mají nové vrstvy Do aplikace Nahlížení do KN i do WMS služby pro katastrální mapy

Více

Základní přehled o implementaci RÚIAN

Základní přehled o implementaci RÚIAN Základní přehled o implementaci RÚIAN Karel Štencel Konference ISSS 2012 2. dubna 2012 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Využití výstupů ze šetření o stavebnictví pro registr

Využití výstupů ze šetření o stavebnictví pro registr Využití výstupů ze šetření o stavebnictví pro registr RNDr. Jiří Štěpnička Odbor statistických registrů Legislativa Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů 20a Registr

Více

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Tomáš Holenda (použita část presentace místopřededy Karla Štencela pro ISSS) 16. Sympozium EDI (FACT a eb) Praha, 15. dubna 2010 Projekt Vybudování Registru

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady)

RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady) RÚIAN a ISÚI pohledem některých našich editorů (obce a stavební úřady) Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference ISSS 9. dubna 2013, Hradec Králové Projekt Vybudování Registru územní

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více