STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Je důležité žáka něco naučit a ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit Mgr. Helena Lišková ředitelka školy projednáno na Pedagogické radě dne 21. září 2010 předloženo Školské radě dne 13. října

2 Obsah 1 Historie školy Stav školy v roce Vzdělávání Materiální a technické zázemí Lidské zdroje SWOT analýza školy SWOT ANALÝZA... 3 Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR Plán vývoje školy v období Jak se projevil na škole úbytek žáků? Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Stanovení hlavních strategických cílů Podmínky ke vzdělání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob ve vzdělávání Výsledky ve vzdělávání Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP Úroveň výsledků práce školy Zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství Zvýšení efektivity vzdělávání

3 Strategický plán rozvoje školy na léta byl sestaven na základě analýzy současného stavu školy a výsledků vlastního hodnocení školy za období Vize a poslání školy vychází z tradice předchozích let a reaguje na požadavky moderního vzdělávání. Cílem školy je v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení, vybavit je znalostí cizího jazyka (cizích jazyků) a schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační technologie, vybavit je znalostí enviromentálních hledisek rozvoje Dlouhodobé cíle vycházejí z vize a poslání školy a jsou stanoveny pro jednotlivé oblasti činnosti školy, které se postupně ve tříletých cyklech stanou předmětem vlastního hodnocení školy a případné revize 1 Historie školy V září 1974 byla otevřena 14. základní škola v Plzni. Oslavila již 35 let svého trvání. Je třeba připomenout ke kterým změnám došlo. K těm nejzásadnějším patří např. vybudování počítačové učebny, vybudování interaktivních učeben, postupně se budovaly speciální učebny chemie, přírodopisu, fyziky. Bývalá kovodílna se přeměnila v zrcadlový sál a dřevodílna na informační a studijní centrum pro žáky. Rovněž vzniklo moderní oplocené hřiště s umělým povrchem. Další úpravy a modernizace se týkaly výměn oken, vybavení kabinetů, rekonstrukcí WC včetně vzduchotechniky, výměny drátěných šaten za osobní skříňky pro žáky 2. stupně, úprava prostor na odpočinek v atriu apod. Po roce 1989 škola výrazně změnila své poslání a celkovou strukturu. Postupně zrála ve skutečně demokratickou a současně efektivní vzdělávací instituci. V září 2009 bylo ve škole otevřeno odloučené pracoviště dvou tříd 64. mateřské školy. 2 Stav školy v roce Vzdělávání V současné době škola učí: Základní vzdělání C/ Školní vzdělávací program 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,5. Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená 2.2 Materiální a technické zázemí Vedle 19 kmenových učeben disponuje škola 11 odbornými učebnami (přírodopis, chemie, 3

4 fyzika, školní kuchyňka, výpočetní technika, studijní a informační centrum spolu se žákovskou knihovnou,multimediální učebna, anglický jazyk, učebna výtvarné výchovy, 2 tělocvičny). Nově bylo rozmístěno 8 interaktivních tabulí do kmenových tříd. Volný přístup k internetu je možný v informačním centru i mimo vyučování. V areálu školy je k dispozici školní jídelna, pavilon pro školní družinu. V září 2005 bylo do provozu uvedeno venkovní víceúčelové hřiště. Školní budovy prochází od roku 2005 výměnou oken a rekonstrukcí WC včetně. Výrazný investiční dluh je ve výměně oken vnitřních atrií, zateplení budovy, osvětlení učeben. Ovšem zatím asi největší přeměna tuto školu teprve čeká. Již tři roky existuje projekt na vybudování nového sportovního areálu. Dvakrát nebyl podpořen z ROP NUTZ II Jihozápad. 2.3 Lidské zdroje Ve škole pracuje 34 kmenových učitelů a vychovatelů. Průměrný věk pedagogů je 44,5 let, ve sboru působí 33 žen a 1 muž, odborná způsobilost je takřka stoprocentní. Vzdělání zatím nesplňuje jedna paní učitelka anglického jazyka ( úspěšně ukončila první rok studia), jedna paní vychovatelka a učitel výpočetní techniky ( student PF) 2.4 SWOT analýza školy K zjištění a popisu současného stavu a problémů školy byla použita SWOT analýza provedená všemi pedagogickými zaměstnanci školy v březnu Hodnotili silné a slabé stránky školy, dále příležitosti a hrozby. 4

5 2.5 SWOT ANALÝZA SILNÉ STRÁNKY V lidském potenciálu: - zlepšení vztahů mezi vyučujícími 2. stupně - aprobovanost učitelů - vztahy mezi učiteli - většina učitelů pracuje nad rámec svých pracovních povinností - DVPP - řízení školy je efektivní V pedagogickém procesu: - nabídka kroužků - jazyková výchova od 1. třídy - kvalitní ŠVP, ŠŘ, pravidla pro hodnocení žáků - účast v projektech a grantech - zapojení do pilotního projektu digitální škola V materiálním vybavení: - PC, IWB - hřiště s umělým povrchem - nábytek - získávání grantů V ostatních faktorech: - nárůst počtu dětí - akce pořádané školou (lyže, snowboard, Švp, zahraniční zájezdy) - výhodná poloha školy - spolupráce s institucemi - prezentace školy na veřejnosti - ŠD a ŠJ jsou v budově školy - otevřenost školy všem SLABÉ STRÁNKY V lidském potenciálu: - přetěžování učitelů - nedostatek učitelů mužů - malý zájem ze strany rodičů - nízká prestiž učitelského povolání - málo financí V pedagogickém procesu: - žáci nevedeni k technické výchově - odliv dobrých žáků na gymnázia - klesá kázeň žáků chybí nástroje, nedůslednost rodičů V materiálním vybavení: - nevyhovující areál hřiště - zrušení dílen - absence výtvarné učebny V ostatních faktorech: - špatná komunikační dovednost žáků - nepropracovaný systém on-line 5

6 PŘÍLEŽITOSTI Pro žáky: - navázat spolupráci s učilišti (naučit kluky základní dovednosti) - exkurze do výrobních podniků - větší spektrum kroužků Pro naši školu: - získání dětí z Újezda (jiných ZŠ) - účast v grantech - prezentace v médiích a v rámci MO - kvalitní webové stránky - partnerství s jinými školami Pro vyučující: - zlepšení spolupráce s rodiči smysluplná školení - práce bez stresu, dostatek času - společné akce sboru Ostatní: - hřiště - modernizace atria učebna v přírodě HROZBY/OHROŽENÍ/RIZIKA Pro naši školu: - uvolněná morálka a vulgarita žáků - alkohol, kouření, drogy - odliv žáků na gymnázia ( třída) - vandalismus - pomluvy, vynášení informací Pro vyučující: - vzrůstající agresivita žáků - uvolněná morálka žáků - úbytek žáků - snižování úvazků - kvantita akcí - slučování tříd, vzrůstající počty žáků ve třídách - narůstající administrativní zátěž Pro školství: - boj o žáka - uvolněná morálka žáků - přetíženost pedagogů - zrušení přijímacích zkoušek pro žáky 9. ročníků Pro žáky: - zhoršující se rodinné zázemí některých dětí, nedostatečná podpora ze strany rodičů - nejednotnost osnov na ZŠ - alkohol, kouření, drogy - vzrůstající agresivita žáků - přetíženost pedagogů - slučování tříd Pro rodiče: - slučování tříd - agresivita, návykové látky - přetíženost pedagogů Pro společnost: - nízká prestiž učitelského povolání - alkohol, kouření, drogy - pokles morálky žáků i rodičů - přetíženost pedagogů - vandalismus 6

7 3 Strategické dokumenty s vlivem na střednědobé plánování 3.1 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 Hlavními strategickými prioritami v regionálního školství je po vyhodnocení Dlouhodobého záměru ČR 2007 stanoveno 6 strategických směrů 1) Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma) (nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí) (podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií) 2) Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání (Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol) 3) Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání ( podpora individuálních vzdělávacích potřeb, zlepšení klimatu ve školách...) 4) Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 5) Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich odměňování 6) Podpora dalšího vzdělávání 3.2 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR ) Pochopení propojenosti vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a enviromentálních hledisek rozvoje 2) Vnímání udržitelného rozvoje k prosperující společnosti 3) Rozvoj kompetencí ( znalostí, dovedností a postojů) v souladu s právem 4 Plán vývoje školy v období V rámci strategické rozvahy na období 2010 až 2015 je nutné se ptát, jak se projeví skutečnosti uvedené ve výše zmíněných strategických dokumentech právě na naší škole. Odpovědět je třeba především na tyto otázky: Bude pokračovat na škole úbytek žáků? Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? 4.1 Jak se projevil na škole úbytek žáků? Ve školním roce 2005/2006 byl celkový počet žáků 518. Od školního roku 2006/2007 jsme přijímali žáky pouze do dvou prvních tříd. Ve školním roce , v roce byl velký počet žáků 9. ročníků,docházelo tedy k poklesu počtu žáků na škole. V roce 2006/2007 pokles o 34 žáků, v roce 2007/2008 pokles znovu o 34 žáků na celkový počet 450 žáků, ve školním roce 2008/2009 počet žáků na naší škole opět klesl na 439 žácích. Od školního roku 2009/2010 se počet žáků ustálil, rovněž i otevřením tří 1.tříd a odchodem menšího počtu žáků 9.ročníků na 439 žácích. Školní rok 2010/2011 je pro nás odrazovým můstkem v počtu žáků. Otevíráme opět tři třídy 1. ročníků s nárůstem 30 žáků, tedy počtem 470 žáků. Předpoklad je, že v letech z hlediska počtu dětí v mateřských školách obvodu dojde opět k nárůstu počtu žáků a v následujících letech očekáváme stagnaci počtu žáků. 7

8 4.2 Jak se projeví na škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Předpokládáme-li, že schopnost a ochota se vzdělávat je v populaci rozložena přibližně podle Gaussovy křivky, lze porovnáním současného stavu dovodit, že škola musí být schopna efektivně vzdělávat poměrně široké spektrum různě nadaných žáků. Klíč k řešení takového problému se nabízí v podobě právě probíhající kurikulární reformy. Bude nutné systematicky přehodnotit metody, formy, ale i obsah vzdělávání směrem k potlačení encyklopedických znalostí a k rozvoji klíčových kompetencí. Nutná bude větší provázanost předmětů, využívání moderních zdrojů informací ve výuce, snaha naučit žáka s informacemi pracovat, vyvozovat z nich závěry. Všechny tyto strategie jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená, se kterým pracujeme od školního roku 2007/2008. Naše škola, jak vyplývá z motivačního názvu našeho ŠVP dává možnost využít a rozvíjet schopnosti všech žáků. Chceme, aby mottem naší školy se stalo: Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit". Cílem našeho ŠVP je také rozvoj sportovních aktivit našich žáků. Všeobecný celosvětový trend podporuje realizaci a zajištění sportovních aktivit z mnoha důvodů: sport je společně s kulturními aktivitami významnou alternativou všem negativním jevům života současné mládeže (toxikománie, vandalismus, šikana atd.), zajišťuje při dodržení etických zásad zdravý způsob života, umožňuje realizovat přijatelným způsobem přirozenou touhu jedince stát se jedinečným, je prostředkem aktivního získávání vzájemných kontaktů, motivuje mladé lidi učit se cizí jazyky, učí mládež aktivně chápat obsah všeobecně známých zásad čestnost, upřímnost, morálnost, harmonie atd. Rozvoj sportovních aktivit není bohužel v silách jednotlivé základní školy. K efektivnímu rozvoji sportu je nutné a nezbytné sjednotit metodiku výchovy mládeže v celé republice. Naše škola využívá sportovních klubů, které mají pronajaté hodiny v našich dvou tělocvičnách a my nabízíme a zajišťujeme nábor žáků i do těchto klubů. Nedílnou součástí kurikulární reformy je i nutnost systematické autoevaluace. Na poli vlastního hodnocení bude škola využívat v následujících letech všechny prostředky k tomu, aby její zaměstnanci sami hodnotili výsledky a kvalitu své práce. Kromě standardních postupů při autoevaluaci, kdy probíhají dotazníková šetření a SWOT analýzy mezi rodiči, žáky, pedagogy, budeme využívat i všech možností se srovnávat s ostatními školami v ČR. Jedná se zejména o aktivity společnosti CERMAT apod. 5 Stanovení hlavních strategických cílů 5.1 Podmínky ke vzdělání Cíl: Vytvořit pohodové pracovní prostředí (materiální, sociální i organizační), které se stane předpokladem pro tvůrčí činnost žáků i zaměstnanců školy. 8

9 udržet a dále zlepšovat vysokou úroveň vybavení informačními a komunikačními technologiemi pokračovat v modernizaci odborných a kmenových učeben, zlepšit úroveň technického zázemí školy ( stav sociálních zařízení v pavilonu tělocvičny, elektroinstalace a osvětlení učeben) udržet rozsah doplňkové činnosti, příjmy z této činnosti maximálně využít pro rozvoj organizace a k posílení mzdových fondů školy udržet a dále rozvíjet přátelskou atmosféru, příznivé sociální klima a partnerské vztahy užší spoluprací s pracovníky školy nadále posilovat důvěru ve vedení školy velkou pozornost věnovat vztahům pedagogický pracovník-rodič, učitel-žák, hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka maximálně posílit úlohu třídního učitele, doplnit a rozvinout jeho odbornou úroveň upevnit pracovní vztahy mezi pracovníky prvního a druhého stupně tak, aby byly na bázi vzájemné důvěry a spolupráce promyšlenou organizací výchovně vzdělávacího procesu podporovat zdravý životní styl obnovit účast v projektu škol podporujících zdraví Zdravá škola v odměňování pracovníků pružně reagovat na legislativní změny ve mzdové oblasti, udržet diferenciaci v odměňování 5.2 Průběh vzdělávání Cíl: Dbát na důslednou realizaci vzdělávacího programu školy a na její průběžnou kontrolu, formální kurikulum doplňovat širokou nabídkou kurikula neformálního, rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků nabídkou volitelných předmětů a nepovinných předmětů. usilovat o zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi I. a II. stupněm podporovat využití ICT technologií pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu rozvíjet širokou nabídku neformálního kurikula hledat a nalézat cesty k zapojení školy do mezinárodních projektů a spolupráce 5.3 Podpora školy žákům Cíl: Vytvářet bezpečné školní klima, umožnit žákům podílet se na řízení školy a zlepšovat nabídku zájmového vzdělávání. věnovat nadále vysokou pozornost primární prevenci sociálně patologických jevů s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro žáky využívat školní žákovskou samosprávu jako poradní orgán pro demokratické řízení školy vytvořit širší nabídku zájmových kroužků školní družiny ale i školy 5.4 Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob ve vzdělávání Cíl: Usilovat o otevřené partnerství ve vzdělávání zjišťovat názory rodičů na práci školy, vtáhnout je do života školy, spolupracovat s partnerskými vzdělávacími institucemi. usilovat o zvýšení spoluúčasti rodičů na výchovně vzdělávacím procesu školy, zjišťovat pravidelně názory rodičů na práci školy, zapojit je do třídních a školních aktivit využívat a dále rozvíjet škálu pro informování rodičovské a ostatní veřejnosti o aktuálním dění ve škole i o výsledcích práce školy; propagovat hlavní informační zdroj provádět jejich včasnou a pravidelnou aktualizaci, škola on-line udržet a dále rozvíjet vysoký standard spolupráce se vzdělávacími a společenskými institucemi ve městě doplnit současné tradice a rituály školy o nové, které povedou k posílení vztahu rodičů, žáků a ostatní veřejnosti ke škole a k prohloubení sounáležitosti se školou udržet a nadále rozvinout vysoký standart poskytovaných služeb školou 9

10 5.5 Výsledky ve vzdělávání Cíl: Usilovat o spokojenost zákazníků školy s výsledky vzdělávání, zvyšovat kvalitu dosahovaných vzdělávacích výsledků. usilovat o příznivé hodnocení výsledků vzdělávání rodiči, absolventy i ČŠI zapojovat žáky do soutěží s cílem navazovat na vysoký standard dosahovaných výsledků zapojovat školu do celostátních srovnávacích testů, zvýšit kvalitu dosahovaných výsledků 5.6 Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP Cíl: Strategicky plánovat rozvoj školy v duchu moderních požadavků na vzdělávání, podporovat přípravu pedagogických zaměstnanců v zájmu rozvoje školy a naplňování její vize usilovat o vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru. zpracovat Strategický plán rozvoje školy, konkretizovat jeho cíle v plánech a aktivitách školy pro jednotlivé školní roky uvádět do praxe školní vzdělávací program, ověřovat a zdokonalovat jeho podobu podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech aktuálních potřeb a zájmů školy ( vzdělávání výchovného poradce ) zvýšit kvalifikovanost pedagogického sboru, zvláště v oblasti výuky cizích jazyků zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků v těchto oblastech diagnostika třídních kolektivů a žáka práce s problémovými jedinci organizační struktura vyučovací jednotky s důrazem na časové členění, motivaci, zpětnou vazbu a využití hodnocení žáků jako motivačního prvku při výuce využít ve větším rozsahu nové metody a formy práce, moderní učební pomůcky a didaktickou techniku, dát velký důraz na názornost výuky a hodnocení vyučovací jednotky a sebehodnocení žáka dát větší prostor pracovníkům vyjádřit se ke koncepci a k řízení školy, více je do tohoto procesu zapojit, a to včetně analýzy a vyhodnocení stavu organizace posílit úlohu metodických orgánů, vytvořit novou koncepci jejich činnosti, která bude více odpovídat současným požadavkům a změnám ve školství, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní činnosti v rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků dát vetší důraz na osobní zodpovědnost, anonymitu postupně omezit na minimum pružně a včas reagovat personálními změnami na změny v počtu žáků a tříd, připravit dlouhodobou prognózu očekávaných změn v této oblasti 5.7 Úroveň výsledků práce školy Cíl: Autoevaluovat výsledky práce školy, získávat zpětnou vazbou informace o její úrovni a na základě těchto informací revidovat vize a cíle školy, prezentovat výsledky školy. provádět pravidelnou sebehodnotící činnost podle střednědobého plánu autoevaluačních činností revidovat vizi a cíle školy v závislosti na výsledcích autoevaluačních činností a vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům usilovat dále o systematické budování image školy a vztahů s jejími zákazníky (public relations), prezentovat výsledky její práce na veřejnosti 6 Zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství Kvalita vzdělávání v naší škole je již v současné době na velice dobré úrovni. Svědčí o tom na jedné straně úspěchy našich některých žáků na středních školách, ale i například výsledky SWOT analýzy, kde kvalitu výchovně vzdělávacího procesu vyzdvihlo jako silnou stránku 10

11 nejvíce respondentů. Přesto lze na tomto poli mnohé zlepšit. Nástrojem je kurikulární reforma, zejména ŠVP a příležitost se nad úlohou vzdělávání znovu zamyslet. 7 Zvýšení efektivity vzdělávání Areál školy má všechny předpoklady pro to, aby se v něm po stránce ekonomické vzdělávalo efektivně. Škola má kapacitu s možností dalšího rozvoje. Neustále se ale zvyšují nároky na vybavenost školy, stoupá počet odborných a multimediálních učeben. I pozemky, které škole patří, umožňují další rozvoj. V plánu je vybudování venkovního sportovního areálu na místě zastaralého hřiště. Tento moderní sportovní areál by sloužil nejen žákům školy, ale rovněž veřejnosti. Jeho provozování nabízí i další pracovní místo. Další aktivitou je vybudování učebny v zahradě spolu s naučnou stezkou. Rovněž není možné zůstat jen u výměny oken ve třídách, ale pokračovat v rekonstrukci vnitřních atrií a v zateplení budov. Celkově by tak mohla vzniknout silná a kvalitní škola s evropskými parametry. Kapacitně tomuto stavu plně odpovídá i školní jídelna, která by se nemusela dále rozšiřovat, stačila by jen řádná rekonstrukce a modernizace. Tento stav by kromě ekonomické rentability umožňoval celou řadu zajímavých výhod. Důležitou součástí financování školy bude aktivní práce s rozvojovými programy, granty a dotačními tituly na všech úrovních. 11

12 Dlouhodobý plán (vychází ze strategického plánu rozvoje školy) Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost školy - spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích města i školy např. Dny dětí, besídky, dále spolupráce s městem na projektech týkajících se školy, dětského hřiště, sportovišť - pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce) - doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy za pomoci zřizovatele - zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy - hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP - zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení - pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury Oblast vzdělávání - motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích, olympiádách (vědomostních, sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy - zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích - zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP - sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky, - průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy - systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů Oblast sociální - vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči - vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě (ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu - dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole - trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou - zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), - odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry 12

13 - zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy - poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání - spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti Cíle - rozvoj podmínek ke vzdělávání ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena - preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy - zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy - usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů - zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností - zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky - rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům - rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole - rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. Strategie Oblast pedagogická - podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání - vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám - příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy - rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí - preventivně předcházet kázeňským problémům vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče - trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, - zaměřit se na prevenci rizikového chování - zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců Oblast materiálně technická - každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd - zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání - průběžně zajistit obnovu ICT vybavenosti - získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy, - zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT. 13

14 Oblast personální - promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy - podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů - promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj - motivovat zaměstnance průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu - vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy - v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP - další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností Oblast ekonomická - získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy - spolupracovat s městem při financování oprav budovy a zařízení školy Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností - spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce - zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) - prezentace školy, vytváření image - stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy - vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu) - vytváření pozitivního obrazu o škole prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost 14

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobý plán školy Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace Dlouhodobý plán školy 2017-2019 Ing. Pavla Kopeluková Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 Oblast řízení a správy - udržovat

Více

Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2019-2021 Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy, spolupracovat se zřizovatelem

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ

DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ 2017-2019 Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace, Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou Mgr. et Mgr. Petr Kruliš ředitel školy Dlouhodobý

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 02 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Více

KONCEPCE ŠKOLY

KONCEPCE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Koncepce rozvoje školy pro léta

Koncepce rozvoje školy pro léta Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace, Čs. tankistů 76 Koncepce rozvoje školy pro léta 2018 2020 V Dolní Lhotě dne 3. 1. 2018 Mgr. Lasáková Věra, ředitelka 1 Základní cíle rozvoje Poskytovat

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vědět a znát, abychom dosáhli moudrosti k zušlechtění člověka a vývoje světa. I. Stručná charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Třemešná má tyto: 1.) Silné stránky

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2016 2018 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy, - spolupracovat se zřizovatelem

Více

Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán

Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Tel.: 417 562 392 www.zsmarsovska.cz E-mail: hud.zskola@volny.cz Koncepce rozvoje školy dlouhodobý plán 2017-2019 Vypracovala

Více

Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/ /18

Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/ /18 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/16 2017/18 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2017 2019 Oblast řízení a správy - zpracovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy a strategii pro její naplnění, průběžně ji vyhodnocovat za účasti

Více

Koncepce ZŠ a MŠ Chotoviny

Koncepce ZŠ a MŠ Chotoviny Henry Ford: Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý. Koncepce ZŠ a MŠ Chotoviny 2015-2019 Autor:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Aby se žáci učili s radostí a elánem a aby učitelé i rodiče do školy chodili rádi. vize školy

Aby se žáci učili s radostí a elánem a aby učitelé i rodiče do školy chodili rádi. vize školy Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Broumovská 847/7, 460 01, Liberec 6 IZO: 102 565 074 IČO: 656 423 68 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2017-2022 Aby se žáci učili s radostí a elánem

Více

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 KONCEPCE ŠKOLY

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 KONCEPCE ŠKOLY Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 KONCEPCE ŠKOLY 2017-2019 Vypracovala: Ing. Lenka Kubátová, Mgr. Radka Čadková Schválila: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka Projednáno pedagogickou radou: 1. 9.

Více

Koncepce školy na období

Koncepce školy na období Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn Koncepce školy na období 2016 2019 Obsah Plán dalšího rozvoje školy... 2 Hlavní strategické cíle a realizační plán...

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4-Písnice Zpracovala Mgr. Blanka Chýlová Praha, duben 2013 Obsah Úvod Silné stránky Slabé stránky Vize školy

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly 2017 2019 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost školy a tříd - spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích obce a školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY I. Úvod V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se,

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Zpracovala: Mgr. Barbora Mrázková, ředitelka školy pro funkční období 2016 2022 VIZE Vhodně doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni rozvíjet dítě s ohledem na jeho potřeby,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav Tel., fax: 327312845 E-mail: skola@sosasoudopravnicaslav.cz web: www.sosasoudopravnicaslav.cz

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice 533 71, Dolní Roveň 200, IČO: 00191086 tel.: 466 688 177, www.zsroven.cz, email: kancelar@zsdolniroven.cz KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2018 2024

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2017-2019 Vypracoval: Ing. Luboš Kubát Projednáno pedagogickou radou: 1. 9. 2017 Účinnost: 1. 9. 2017 OBSAH I. POSLÁNÍ...

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období 2016 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o. Koncepce školy na období

Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o. Koncepce školy na období Střední škola a Základní škola DC 90 s.r.o. Koncepce školy na období 2013-2017 Koncepce školy na období 2013-2017 I. ZÁKLADNÍ CÍL Škola bude i v tomto období vycházet ze základních principů činnosti svého

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (od s výhledem do )

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (od s výhledem do ) STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO DESIGNU, LYSÁ NAD LABEM, Stržiště 475 IČO: 00663565, IZO: 150068654 Tel.: 325 551 074, email: sekretariat@ogdlysa.cz, www.ogdlysa.cz KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (od 1. 9.

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období 2016 2020 Obsah 1. Úvod 1 2. Charakteristika školy 1 3. Koncepční záměry školy 2 3.1. Inkluzivní vzdělávání 2 3.2. Komunitní škola

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

P L Á N R O Z V O J E ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA

P L Á N R O Z V O J E ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA P L Á N R O Z V O J E ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA 2018-2024 Strategický plán rozvoje školy na léta 2018 2024 vychází z několika hlavních zdrojů. Především se jedná o podrobné vyhodnocení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Zpracoval ing. Josef Stieborský Koncepce rozvoje školy do roku 2018 1 Úvodní informace Předmětem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

6. 2. Autoevaluace školy

6. 2. Autoevaluace školy 6. 2. Autoevaluace školy Autoevaluace neboli sebehodnocení školy je hodnotící proces, jehož hlavním cílem je dopad výsledků tohoto procesu na další zkvalitňování práce školy. Kvalitní hodnocení je základem

Více

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV,

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV, KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV, ŠKOLNÍ 800, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRO OBDOBÍ 2018-2024 VYPRACOVALA: BC. ILONA NIESLANIKOVÁ PODPIS:. 1. Oblast vnějších vztahů Přátelská a otevřená spolupráce

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Mgr. Andrea Chludilová, 2018 Vize: Vytvořit školu s kvalitními podmínkami pro rozvoj

Více

KONCEPCE ROZVOJE. na období

KONCEPCE ROZVOJE. na období Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE na období 2017-2021 V Určicích 25. 8. 2017 Zpracovala Mgr. Marcela Melková, ředitelka školy ve spolupráci se zaměstnanci

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ CHYŠKY

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ CHYŠKY Základní škola Chyšky, Chyšky 96, 398 53 Chyšky KONCEPCE ROZVOJE ZŠ CHYŠKY pro období 2015 2021 Vypracovala: Mgr. Monika Bardová ředitelka školy 1. Ekonomický rozvoj 1.1 Hledat další finanční zdroje, abychom

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Motto: Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří je rytí do písku 1. ÚVOD Koncepce školy je základní

Více

Strategie rozvoje školy na období

Strategie rozvoje školy na období Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín www.2zscbrod.cz e-mail: 2zscbrod@iol.cz tel. 321 622 496, 602 373 396 Strategie rozvoje školy na období 2018-2024 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2017-2021 Rozvíjet školu jako učící se společenství v radostné a spolupracující atmosféře. Zpracovala: Mgr. Petra Mlýnková Obsah: 1. Kde je škola nyní? 1.1 Oblast ekonomická a materiálně-technická

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích.

přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích. Koncepce rozvoje školy 2015 2018 Koncepční záměry Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A má ve školním roce 2014/2015 třináct kmenových tříd, jednu přípravnou třídu a čtyři oddělení školní družiny. Počet

Více

Dlouhodobý plán rozvoje školy

Dlouhodobý plán rozvoje školy Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57, 503 12 Dlouhodobý plán rozvoje školy Koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 Č. j.: 363/17 Vypracovala: Schválila: Ing. Zarine Aršakuni Ing. Zarine

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 Tel.: 352609048 Email: skolasvatava@seznam.cz www.skolasvatava.cz IČO: 69983551 KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 21.09.

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více