Učební osnovy oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy oblasti"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání oblasti

2 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Umění a kultura Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory a Výtvarná výchova. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu. vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost interpretovat hudbu podle svého 2

3 Umění a kultura individuálního zájmu a zaměření. pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace - chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot - spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národě a národností - uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života - zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Pojetí vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení samostatný předmět ve všech ročnících 1.stupeň 3

4 časová dotace hodina týdně Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí: vokální činnost práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu instrumentální činnost hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci hudebně pohybová činnost ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty poslechová činnost aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 2.stupeň časová dotace hodina týdně hudební výchova propojuje činnosti vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové každá z nich vede k aktivnímu vnímání zpěvu a hudby jako důležité součásti lidského života, rozvíjí celkovou hudebnost žáka ( zpěv, tanec, hra na nástroj, poslech ) žák se orientuje v hudebních stylech a žánrech od starověku po současnost, vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění je tolerantní k hudební kultuře jiných národů i národností žák chápe hudbu jako specifickou formu komunikace, je schopen prezentovat své hudební dovednosti před kolektivem 1. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - u. vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - u. umožňuje každému žákovi zažít úspěch - zajímá se o nové poznatky Kompetence k řešení problémů - ž. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické - ž. rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje, odliší hudbu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence komunikativní - ž. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci - ž. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, - u. se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků - u. vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 4

5 1. ročník Kompetence sociální a personální - ž. jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání - u. vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence občanské - ž. je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - u. umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků - ž. chrání a oceňuje naše hudební tradice - ž. respektuje názor a hodnoty druhých Kompetence pracovní - ž. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů - u. vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení Instrumentální činnosti rytmizuje jednoduché texty, využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hra na hudební nástroje - reprodukce motivu pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) 1. ročník 1. ročník Hudební pohybové činnosti využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Taktování, znějící hudby - ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová improvizace - orientace v prostoru 5

6 1. ročník OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Psychohygiena 1. ročník Lidé a čas malba, kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Lidé a čas malba, kresba Poslechové činnosti využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, rytmické, dynamické změny, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) Kvality tónů - délka, síla, barva, výška Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudba vokální, instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj - interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč) 1. ročník Rozmanitost přírody osobní postoj Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník Rozmanitost přírody osobní postoj Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv) - hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu Dvojhlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Grafický záznam vokální hudby - orientace v notovém záznamu jednoduché melodie 6

7 1. ročník 1. ročník Matematika Číslo a početní operace Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Tělesná výchova 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Lidé kolem nás Matematika Číslo a početní operace 2. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - u. vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - u. umožňuje každému žákovi zažít úspěch Kompetence k řešení problémů - ž. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické - ž. rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje, odliší hudbu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence komunikativní - ž. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci - ž. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, - u. se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků - u. vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - ž. jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání - u. vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence občanské - ž. je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - u. umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Kompetence pracovní - ž. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 7

8 2. ročník - u. vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení Instrumentální činnosti rytmizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Hra na hudební nástroje - reprodukce motivu, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Rytmizace, hudební improvizace - hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva) 2. ročník Literární výchova 2. ročník Literární výchova Hudební pohybové činnosti rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně- instrumentální reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, dynamiku, metrum Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Pohybové vyjádření hudby - pantomima a pohybová improvizace Orientace v prostoru - reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Kreativita 2. ročník malba, kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Tělesná výchova 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví osobní postoj 8

9 2. ročník Poslechové činnosti využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně- instrumentální Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, barva, zvukomalba, rytmické, dynamické změny v hudebním proudu, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) Kvality tónů - délka, síla, barva, výška Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudba vokální, instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč) Hudební formy - malá písňová forma 2. ročník Lidé a čas osobní postoj Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Lidé a čas osobní postoj Vokální činnosti hudební rytmus realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4, rozlišování taktu Pěvecký a mluvní projev - prohlubování pěveckých dovedností a návyků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv) - hlasová hygiena, Rozšiřování hlasového rozsahu Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4, rozlišování taktu Dvojhlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Grafický záznam vokální hudby - orientace v notovém záznamu jednoduché melodie 2. ročník Jazyková výchova 2. ročník Jazyková výchova 9

10 3. ročník 3. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - u. vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - u. umožňuje každému žákovi zažít úspěch Kompetence k řešení problémů - ž. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické - ž. rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje, odliší hudbu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence komunikativní - ž. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci - ž. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, - u. se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků - u. vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - ž. jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání - u. vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence občanské - ž. je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - u. umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Kompetence pracovní - ž. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů - u. vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 10

11 3. ročník Instrumentální činnosti na základě svých individuálních schopností a dovedností ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, dynamiku, metrum, využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rytmizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny Hra na hudební nástroje - reprodukce motivu, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Rytmizace, hudební improvizace - hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva) - jednodílná písňová forma /a-b/ 3. ročník Člověk a zdraví 3. ročník Lidé a čas Hudební pohybové činnosti na základě svých individuálních schopností a dovedností vyjadřuje rytmus, tempo, dynamiku, metrum, využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny na základě svých individuálních schopností a dovedností ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, dynamiku, metrum využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace Orientace v prostoru - reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Hodnoty, postoje, praktická etika Poznávání lidí 3. ročník malba, kresba Tělesná výchova 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví osobní postoj 11

12 3. ročník Poslechové činnosti rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, harmonie, barva, gradace, zvukomalba, rytmické, dynamické, metrické změny v hudebním proudu, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) Kvality tónů - délka, síla, barva, výška Vztah mezi tóny - souzvuk, akord Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudba vokální, instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč) Hudební formy - malá/velká písňová forma, rondo 3. ročník Jazyková výchova Literární výchova osobní postoj Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 3. ročník Literární výchova Jazyková výchova osobní postoj Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v durových a mollových tóninách Pěvecký a mluvní projev - prohlubování pěveckých dovedností a návyků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, Rozšiřování hlasového rozsahu Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, rozlišování taktu Dvoj- a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) - vnímání durové a mollové tóniny, mollový a durový trojzvuk Grafický záznam vokální hudby - orientace v notovém záznamu a rytmickém schématu jednoduché melodie 3. ročník Člověk a zdraví 3. ročník Člověk a zdraví 12

13 3. ročník 4. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - u. vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - u. umožňuje každému žákovi zažít úspěch Kompetence k řešení problémů - ž. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické - ž. rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje, odliší hudbu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence komunikativní - ž. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci - ž. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, - u. se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků - u. vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - ž. jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání - u. vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence občanské - ž. je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - u. umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Kompetence pracovní - ž. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů - u. vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 13

14 4. ročník Instrumentální činnosti využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny Hra na hudební nástroje - reprodukce motivu, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Rytmizace, hudební improvizace - hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva) - tvorba předeher, meziher a doher, jednodílná písňová forma /a-b/ Čtení a zápis rytmického schématu Hudební pohybové činnosti v rámci svých individuálních dispozic vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem) jednoduchou melodii Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků Orientace v prostoru - utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách 4. ročník malba, kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Tělesná výchova 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností osobní postoj 14

15 4. ročník Poslechové činnosti rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace, zvukomalba, rytmické, dynamické, harmonické, metrické změny v hudebním proudu, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) Kvality tónů - délka, síla, barva, výška Vztah mezi tóny - souzvuk, akord Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudba vokální, instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč) Hudební formy - malá/velká písňová forma, rondo, variace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 4. ročník Literární výchova Lidé a čas osobní postoj 4. ročník Literární výchova Lidé a čas osobní postoj Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či v dvojhlase v durových a mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem) jednoduchou melodii využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny Pěvecký a mluvní projev - prohlubování pěveckých dovedností a návyků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv) - hlasová hygiena - rozšiřování hlasového rozsahu Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, rozlišování taktu Dvoj- a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) - vnímání durové a mollové tóniny, mollový a durový trojzvuk Grafický záznam vokální hudby - zápis rytmu jednoduché písně MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturalita 4. ročník 4. ročník 15

16 5. ročník 5. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - u. vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - u. umožňuje každému žákovi zažít úspěch Kompetence k řešení problémů - ž. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické - ž. rozpozná v proudu znějící hudby některé hud. nástroje, odliší hudbu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání Kompetence komunikativní - ž. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci - ž. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, - u. se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků - u. vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky Kompetence sociální a personální - ž. jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby - u. vede žáky k vzájemnému naslouchání - u. vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence občanské - ž. je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl - u. umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků Kompetence pracovní - ž. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu - u. sleduje při hodině pokrok všech žáků - u. vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů - u. vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 16

17 5. ročník Instrumentální činnosti využívá na základě svých individuálních schopností a dovedností hudební nástroje k doprovodné hře či reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní v rámci svých individuálních dispozic vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace Hra na hudební nástroje - reprodukce motivu, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) Rytmizace, hudební improvizace - hudební doprovod (akceptace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva) - tvorba předeher, meziher a doher, jednodílná písňová forma /a-b/ Čtení a zápis rytmického schématu Hudební pohybové činnosti realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem) jednoduchou melodii na základě svých individuálních schopností a dovedností ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků Orientace v prostoru - utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách 5. ročník malba, kresba Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Tělesná výchova 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností osobní postoj 17

18 5. ročník Poslechové činnosti rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na zřetelné změny rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace, zvukomalba, rytmické, dynamické, harmonické, metrické změny v hudebním proudu, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) Kvality tónů - délka, síla, barva, výška Vztah mezi tóny - souzvuk, akord Hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Hudba vokální, instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj Interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč) Hudební formy - malá/velká písňová forma, rondo, variace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference 5. ročník Literární výchova Lidé a čas osobní postoj 5. ročník Literární výchova Lidé a čas osobní postoj Vokální činnosti rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem) jednoduchou melodii rytmizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či v dvojhlase v durových a mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti Pěvecký a mluvní projev - prohlubování pěveckých dovedností a návyků (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv) - hlasová hygiena - rozšiřování hlasového rozsahu Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu, rozlišování taktu Dvoj- a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. Hudební hry (ozvěna, otázka odpověď, apod.) - vnímání durové a mollové tóniny, mollový a durový trojzvuk Grafický záznam vokální hudby MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturalita 5. ročník 5. ročník 18

19 6. ročník 6. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. podle svých schopností a dovedností vyhledává a třídí informace - ž. používá obecně užívané hudební termíny, znaky a symboly - znalosti, které ž. získá, propojuje do souvislostí s poznatky z jiných předmětů ( např. z dějepisu, výtvarné výchovy, českého jazyka... ) - u. vede žáky k vyhledávání, porovnávání, shromažďování a třídění informací - u. k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a dovednostmi, k jejich praktickému využití Kompetence k řešení problémů - ž. se na základě individuálních hud. schopností orientuje v hudební skladbě, postihuje významné sémantické prvky, umí je charakterizovat, porovnávat, hledá spojitost mezi svou hudební zkušeností a zkušeností autora - u. vede žáky k správnému řešení problémů Kompetence komunikativní - ž. dokáže slovně charakterizovat hudební dílo ( ať vokální či instrumentální ) - ž. vyjadřuje své hudební i nehudební představy pomocí hud. nástroje - ž. je tolerantní k názorům a hudebnímu vkusu druhých, ale dokáže vyjádřit svůj názor a vhodně ho obhájit - u. se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků Kompetence sociální a personální - ž. dokáže respektovat rozdílné hudební schopnosti a dovednosti spolužáků - ž. účinně spolupracuje ve skupině - ž. se učí respektovat pravidla při týmové práci, dodržuje je Kompetence občanské - ž. chrání a oceňuje naše hudební tradice - ž. respektuje názor a hodnoty druhých - ž. se aktivně zapojuje do kulturního dění - u. podporuje u žáků tvořivost, kulturnost - u. umožňuje žákům být součástí společ. dění ( vlastní prezentace, návštěvy kulturních akcí přednášky, koncerty, hudebně divadelní představení... ) Kompetence pracovní - ž. dodržuje pravidla hlasové a sluchové hygieny - ž. bezpečně používá hud. nástroje či audiovizuální techniku - u. vyžaduje dodržování všech pravidel 19

20 6. ročník Instrumentální činnosti využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace s využitím nástrojů Orffova instrumentáře rozpoznává v notovém zápisu kvintakord Hra na hudební nástroje Hra doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře Záznam hudby - noty Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - představy rytmické, tempové Hudební pohybové činnosti pohybově ztvární znějící hudbu pomocí poskoků, tleskání, pleskání na základě svých individuálních hudebně pohybových schopností realizuje jednoduché taneční kroky polka, valčík, kankán pokusí se pantomimicky vyjádřit na základě slyšené hudby děj, náladu, zaimprovizuje s doprovodem vhodné hudby drobnou pantomimickou etudu rozpozná a reaguje pohybem na výrazné změny v proudu znějící hudby vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Pohybový doprovod znějící hudby - taktován Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebného díla - pantomima Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové Orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybu prováděných při tanci či pohybových hrách Poslechové činnosti sluchově rozlišuje typické hudební nástroje lidové hudby housle, dudy, cimbál, klarinet, kontrabas na základě poslechových činností se seznámí s různorodými hudebními uskupeními sluchově rozlišuje akord dvojzvuk, akord dur a moll rozlišuje jednotlivé části opery rozlišuje pojmy opera opereta - muzikál dokáže jmenovat hlavní operní skladatele české i světové, významné tvůrce hudby k baletu a melodramatu Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně výrazových prostředků - významné sémantické prvky užité ve skladbě (dušemalba) Hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními a nehudebními díly - dobou vzniku Píseň a její proměna ve staletích Opera a její vývoj Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla Hudební styly a žánry 20

21 6. ročník 6. ročník Literární výchova Vokální činnosti provádí jednoduché hudební improvizace Pěvecký a mluvní projev - rozšiřování hlasového rozsahu - vícehlasý a jednohlasý zpěv - hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy Intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v dur a moll Hudební rytmus - odhalování vzájemných souvislostí Orientace v notovém ( grafickém ) záznamu melodie - reprodukce zapsané melodie Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónu - převádění melodie ze zpěvné do nezpěvné polohy Reflexe vokálního projevu - vlastní vokální projev a vokální projev ostatních - hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti ( transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti ) Lidový dvojhlas - hra a zpěv v různých hudebních uskupeních - variace na lidové písně - píseň a její hudební forma - hudební revue 7. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. podle svých schopností a dovedností vyhledává a třídí informace - ž. používá obecně užívané hudební termíny, znaky a symboly - znalosti, které ž. získá, propojuje do souvislostí s poznatky z jiných předmětů ( např. z dějepisu, výtvarné výchovy, českého jazyka... ) - u. vede žáky k vyhledávání, porovnávání, shromažďování a třídění informací - u. k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a dovednostmi, k jejich praktickému využití 21

22 7. ročník Kompetence k řešení problémů - ž. se na základě individuálních hud. schopností orientuje v hudební skladbě, postihuje významné sémantické prvky, umí je charakterizovat, porovnávat, hledá spojitost mezi svou hudební zkušeností a zkušeností autora - u. vede žáky k správnému řešení problémů Kompetence komunikativní - ž. dokáže slovně charakterizovat hudební dílo ( ať vokální či instrumentální ) - ž. vyjadřuje své hudební i nehudební představy pomocí hud. nástroje - ž. je tolerantní k názorům a hudebnímu vkusu druhých, ale dokáže vyjádřit svůj názor a vhodně ho obhájit - u. se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků Kompetence sociální a personální - ž. dokáže respektovat rozdílné hudební schopnosti a dovednosti spolužáků - ž. účinně spolupracuje ve skupině - ž. se učí respektovat pravidla při týmové práci, dodržuje je Kompetence občanské - ž. chrání a oceňuje naše hudební tradice - ž. respektuje názor a hodnoty druhých - ž. se aktivně zapojuje do kulturního dění - u. podporuje u žáků tvořivost, kulturnost - u. umožňuje žákům být součástí společ. dění ( vlastní prezentace, návštěvy kulturních akcí přednášky, koncerty, hudebně divadelní představení... ) Kompetence pracovní - ž. dodržuje pravidla hlasové a sluchové hygieny - ž. bezpečně používá hud. nástroje či audiovizuální techniku - u. vyžaduje dodržování všech pravidel Instrumentální činnosti rámcově se orientuje v zápisu jednoduchých písní, motivů, témat, určí její takt, tempo, dynamiku na základě svých ind. hudebních schopností a dovedností zapíše do not jednoduchý rytmický doprovod na Orffovy nástroje Hra na hudební nástroje Hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře Záznam hudby noty Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - představy rytmické, tempové, dynamické 22

23 7. ročník Hudební pohybové činnosti taktuje jednoduché lidové písně v 2/4, ¾, 4/4 taktu reaguje na slyšenou hudbu jednoduchými pohybovými improvizacemi, pantomimickými výstupy se pokusí vyjádřit svoje pocity na základě jednoduchých krokových variací rozliší taneční rytmus písní ( polka, mateník) rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě induviduálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně, výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku Pohybový doprovod znějící hudby - taktován - taneční krok Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebného díla - pantomima - improvizace Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové - dynamické Poslechové činnosti rozlišuje písně taneční, milostné, ukolébavky, písně etnické rozlišuje pojmy homofonie a polyfonie,seznamuje se s vokální polyfonií kánon, s instrumentální polyfonií -s formou fugy seznamuje se s koncertem jako hudební formou, se sonátovou formou, symfonií, symfonickou básní, rozlišuje hudbu duchovní a světskou, seznamuje se s kantátou a oratoriem slovně charakterizuje hudební dílo, vytváří vlastní hodnocení, je tolerantní k názorům druhých Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - významné sémantické prvky užité ve skladbě ( zvukomalba, dušemalba) Poslechové činnosti zaměřené na poznávání těchto hudebních forem - kánon, fuga, koncert, sonáta, symfonie a symfonická báseň, kantáta a oratorium Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla Hudební styly a žánry 23

24 7. ročník Vokální činnosti realizuje dle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Pěvecký a mluvní projev Rozšiřování hlasového rozsahu - jednohlasý a vícehlasý zpěv ( kánon, lidový dvojhlas), Používání hudebně výrazových prostředků - dynamika, tempo, výška Lidský hlas - nasazení tónu - dýchání a technika dýchání - pravidla hlasové hygieny ( hlavně v období mutace) - pěvecké návyky Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti - reprodukce tónu - převádění melodie z nezpěvné do zpěvné polohy - zachycování rytmu Intonace a vokální improvizace diatonické postupy v dur a moll Reflexe vokálního projevu vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu vokální skladby Reflexe vokálního projevu 8. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. podle svých schopností a dovedností vyhledává a třídí informace - ž. používá obecně užívané hudební termíny, znaky a symboly - znalosti, které ž. získá, propojuje do souvislostí s poznatky z jiných předmětů ( např. z dějepisu, výtvarné výchovy, českého jazyka... ) - u. vede žáky k vyhledávání, porovnávání, shromažďování a třídění informací - u. k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a dovednostmi, k jejich praktickému využití Kompetence k řešení problémů - ž. se na základě individuálních hud. schopností orientuje v hudební skladbě, postihuje významné sémantické prvky, umí je charakterizovat, porovnávat, hledá spojitost mezi svou hudební zkušeností a zkušeností autora - u. vede žáky k správnému řešení problémů Kompetence komunikativní - ž. dokáže slovně charakterizovat hudební dílo ( ať vokální či instrumentální ) - ž. vyjadřuje své hudební i nehudební představy pomocí hud. nástroje 24

25 8. ročník - ž. je tolerantní k názorům a hudebnímu vkusu druhých, ale dokáže vyjádřit svůj názor a vhodně ho obhájit - u. se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků Kompetence sociální a personální - ž. dokáže respektovat rozdílné hudební schopnosti a dovednosti spolužáků - ž. účinně spolupracuje ve skupině - ž. se učí respektovat pravidla při týmové práci, dodržuje je Kompetence občanské - ž. chrání a oceňuje naše hudební tradice - ž. respektuje názor a hodnoty druhých - ž. se aktivně zapojuje do kulturního dění - u. podporuje u žáků tvořivost, kulturnost - u. umožňuje žákům být součástí společ. dění ( vlastní prezentace, návštěvy kulturních akcí přednášky, koncerty, hudebně divadelní představení... ) Kompetence pracovní - ž. dodržuje pravidla hlasové a sluchové hygieny - ž. bezpečně používá hud. nástroje či audiovizuální techniku - u. vyžaduje dodržování všech pravidel Instrumentální činnosti vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace s využitím nástrojů Orffova instrumentáře za použití jednoduchých rytmických nástrojů a svého hlasu zinscenuje pravěký obřad rámcově se orientuje v zápisu jednoduchých písní, motivů, témat, určí její takt, tempo, dynamiku orientuje se v kytarovém ( akordickém) značení písní Hra na hudební nástroje Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - představy rytmické, melodické, tempové, dynamické Záznam hudby - noty Hudební pohybové činnosti na základě svých individuálních pohybových schopností vytvoří k písni jednoduchý taneční doprovod, Pohybový doprovod znějící hudby - taktován - taneční krok - vlastní pohybové ztvárnění Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové - dynamické - rytmicko metrické 25

26 8. ročník Poslechové činnosti využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při poslechových aktivitách vyhledává informace z různých zdrojů ( knihovna, internet ), samostatně je zpracuje do útvaru referátu ( informace o hudebních skladatelích, žánrech, skupinách, zpěvácích ) vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění porovnává slyšenou hudbu z hlediska slohu a stylu s dalšími skladbami Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně výrazových prostředků - významné sémantické prvky užité ve skladbě ( zvukomalba, dušemalba, pravidelnost hudební formy) - jejich význam pro pochopení hudebního díla Hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními a nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům Hudební styly artificiální hudby evropské a světové v různých sloh. obdobích - gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století - impresionismus, dodekafonie, styly a žánry hudby nonartificiální konec 19.století až současnost Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla ( slohové a stylové zařazení ) - vytváření vlastních soudů 26

27 8. ročník Vokální činnosti využívá své individ. hudební schopnosti a dovednosti při vokálních činnostech zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého realizuje podle svých indiv. schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů folk, country, rock, pop, blues zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami Vokální činnosti v souvislosti s poznáváním příznačných hudebních stylů a žánrů evropské a světové artificiální - gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20.století a nonartificiální hudby Zdokonalování pěveckého a mluvního projevu - deklamace, technik vokálního projevu (scat, ) - hlasová hygiena v období mutace - využití získaných návyků a dovedností při zpěvu i společných vokálně instrumentálních aktivitách Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti Reflexe vokálního projevu - vlastního i ostatních - možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti Hudební rytmus - souvislosti a rytmické zákonitosti při vokálním projevu Intonace a vokální improvizace - diatonické postupy v dur a moll Imrovizace jednoduchých hudebních forem Orientace v notovém záznamu vokální skladby 9. ročník 1 týdně, P Klíčové kompetence Kompetence k učení - ž. podle svých schopností a dovedností vyhledává a třídí informace - ž. používá obecně užívané hudební termíny, znaky a symboly - znalosti, které ž. získá, propojuje do souvislostí s poznatky z jiných předmětů ( např. z dějepisu, výtvarné výchovy, českého jazyka... ) - u. vede žáky k vyhledávání, porovnávání, shromažďování a třídění informací - u. k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a dovednostmi, k jejich praktickému využití Kompetence k řešení problémů - ž. se na základě individuálních hud. schopností orientuje v hudební skladbě, postihuje významné sémantické prvky, umí je charakterizovat, porovnávat, hledá spojitost mezi svou hudební zkušeností a zkušeností autora - u. vede žáky k správnému řešení problémů Kompetence komunikativní - ž. dokáže slovně charakterizovat hudební dílo ( ať vokální či instrumentální ) 27

28 9. ročník - ž. vyjadřuje své hudební i nehudební představy pomocí hud. nástroje - ž. je tolerantní k názorům a hudebnímu vkusu druhých, ale dokáže vyjádřit svůj názor a vhodně ho obhájit - u. se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků Kompetence sociální a personální - ž. dokáže respektovat rozdílné hudební schopnosti a dovednosti spolužáků - ž. účinně spolupracuje ve skupině - ž. se učí respektovat pravidla při týmové práci, dodržuje je Kompetence občanské - ž. chrání a oceňuje naše hudební tradice - ž. respektuje názor a hodnoty druhých - ž. se aktivně zapojuje do kulturního dění - u. podporuje u žáků tvořivost, kulturnost - u. umožňuje žákům být součástí společ. dění ( vlastní prezentace, návštěvy kulturních akcí přednášky, koncerty, hudebně divadelní představení... ) Kompetence pracovní - ž. dodržuje pravidla hlasové a sluchové hygieny - ž. bezpečně používá hud. nástroje či audiovizuální techniku - u. vyžaduje dodržování všech pravidel Instrumentální činnosti vyjadřuje pomocí jednoduchých hudebních nástrojů svoje hudební i nehudební představy rytmické, melodické specifika artificiální hudby 20.století na základě svých individuálních schopností a dovedností při hudebně instrumentálních aktivitách (v návaznosti na učivo literární výchovy 9.ročník ) se pokusí o jednoduché zhudebnění jím vybrané básně Hra na hudební nástroje - nástrojová improvizace ( jednoduché hudební formy) Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje - představy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální Tvorba doprovodu pro hudebně dramatické projevy Záznam hudby 28

29 9. ročník Hudební pohybové činnosti realizuje pohybem podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby hudby 20.století zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Pohybový doprovod znějící hudby - taktován - taneční krok - vlastní pohybové ztvárnění Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové - dynamické - rytmicko metrické - harmonické Poslechové činnosti na základě poslechu se seznamuje s nejstaršími hudebními památkami v našich zemích, rozlišuje hudbu artificiální a nonartificiální, získává jasný přehled o českých hudebních dějinách zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává je z hlediska její stylové a slohové příslušnosti s dalšími skladbami vyhledává informace z různých zdrojů ( knihovna, internet ), samostatně je zpracuje do útvaru referátu ( informace o hudebních skladatelích, žánrech, skupinách, zpěvácích ) Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - postihování hudebně výrazových prostředků - významné sémantické prvky užité ve skladbě - zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy - jejich význam pro pochopení hudebního díla Hudební styly a žánry - chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince a společnosti, kulturním tradicím a zvykům - poslechové činnosti v souvislosti s poznáváním příznačných hudebních stylů a žánrů české artificiální hudby - počátky hudebních dějin v Čechách, česká hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus století v české hudbě a nonartificiální hudby Interpretace znějící hudby - slovní charakterizování hudebního díla ( slohové a stylové zařazení ) - vytváření vlastních soudů Hudební dílo a její autor - hudební skladba v kontextu s jinými hudebními a nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi 29

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - získané pěvecké návyky

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Učební osnovy II I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 9. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - upevní svůj vokální projev, zpívá kultivovaně

Více

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo HV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo HV zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 6. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - odhadne správnou hlasitost zpěvu, využívá

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - zazpívá alespoň 15

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 7. ročník Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Jurkovič, M. Střelák, SPN Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vzdělávací oblast: Estetická výchova Vyučovací předmět: ESTETICKÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast Předmět Období Hudební činnosti Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a Rozvoj hlavového tónu 1-3 rytmicky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

5.4. Umění a kultura Hudební výchova

5.4. Umění a kultura Hudební výchova 5.4. Umění a kultura 5.4.1. Hudební výchova Vzdělávání v předmětu Hudební výchova směřuje: k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku

Více

Hudební výchova

Hudební výchova 5.7.1 5.7.1 Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. až 3. ročník 5.7.1/01 VOKÁLNÍ ČINNOSTI zazpívá podle svých možností intonačně čistě a rytmicky správně lidové písně a umělé písně pro děti rozliší notu

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Učební osnovy Hudební výchova

Učební osnovy Hudební výchova Učební osnovy Hudební výchova PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 3. využívá

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. Stupeň Ročník: druhý HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova HV1 1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase používá nejméně dvacet písní, rozvíjí své receptivní a reprodukční schopnosti VOKÁLNÍ ČINNOSTI pěvecký a mluvní projev

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Hudební výchova (Hv) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva 1 Hv OSV 8 (technika

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1.

Název předmětu : Hudební výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura. Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení hudební

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. HV6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy - využívá své individuální

Více

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje.

V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně dechová a artikulační cvičení vyslovuje. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Hudební výchova (Hv) Školní výstupy Učivo (pojmy) 1 Hv OSV 8 (technika řeči) Čj, Tv V mluvním i pěveckém projevu správně dýchá a zřetelně

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-5-1-01 HV-5-1-02 HV-5-1-03 HV-5-1-04 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura.

Více

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Hudební výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. Uplatňuje získané

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY , Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura VZDĚLÁVACÍ OBOR: Hudební výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova Základní škola pro zrakově postižené, Plzeň Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Škola

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Hudební výchova. Mezipředmětové vztahy Anglický jazyk. utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Hudební výchova. Mezipředmětové vztahy Anglický jazyk. utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima Charakteristika vzdělávacího oboru Hudební výchova Vzdělávací obor Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

5.13. Hudební výchova

5.13. Hudební výchova 5.13. Hudební výchova 5.13.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního

Více

Umění a kultura Hudební výchova

Umění a kultura Hudební výchova Základní škola Paskov Kirilovova 330 Školní vzdělávací program Umění a kultura Hudební výchova Časová dotace: 1. - 5. ročník 1 vyučovací hodina týdně Charakteristika Hudební výchova v návaznosti na další

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 16. - HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních nástrojích symfonického

Více