Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt I. Výklad pojmů Kontakt Intervence pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt I. Výklad pojmů Kontakt Intervence pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky"

Transkript

1 Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 1/2013 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem a poskytovatelem sociálních služeb v rámci individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK (dále jen individuální projekt, projekt ) spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. I. Výklad pojmů Kontakt - setkání s klientem, trvající nad 10 minut, - oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry a nebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky popřípadě na zájemce o službu Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný Základní typy kontaktů, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o nespecifikovaný (kontakt se zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení volného času apod.) o specifikovaný (uživatel využívá alespoň něco z nabídky pracovníka/zařízení) o prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž) Intervence - sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více, - vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby) - Základní typy intervencí, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o Individuální (sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta), pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky (a k přítomnosti více pracovníků existují opodstatněné důvody), načítá se časový objem intervence 2x. 1

2 o Skupinová (např. vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie, doprovodné volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty), vykazované skupinové intervence se nevztahují k počtu účastníků skupinové aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s klienty a počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity. o Externí/kooperativní (intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby aj). Do časového objemu intervence lze započíst : samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Obecné pravidlo pro statistické vykazování kontaktů a intervencí Z hlediska podstaty sociální práce s klientem však není možné, aby exaktní vymezení časového rámce bylo jediným kritériem pro vykazování provedené práce. Je tedy na samotném poskytovateli sociálních služeb, aby měl předem stanovenou definici kontaktů a intervencí, odpovídající charakteru poskytované služby. Z těchto definic by pak měl při vykazování vycházet. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. Je možno zaznamenávat oba indikátory zvlášť pouze pro účely individuálního projektu, ale i v tomto případě musí být záznamy o poskytnutých kontaktech a intervencích obsahem dokumentace o poskytování sociální služby. V případě intervence by navíc v dokumentaci mělo být jasně sepsáno, za jakým účelem byla intervence poskytnuta, co bylo jejím obsahem a jak dlouho trvala. - Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (po 10 minutách). - Intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence. - Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí záznamů o průběhu poskytování sociální služby, které je poskytovatel povinen vést dle ust. písm. f) 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za intervenci nebo kontakt není možno považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině, aktivity, které nejsou řádně dokumentovány apod. Lůžko Lůžko, které služba nabízí v rámci poskytované sociální služby a je k dispozici uživatelům této služby. Lůžko / den Obsazené lůžko přes noc Lůžko / den lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. Osoba ve službě Využité místo v sociálně terapeutické dílně za den. Osobu ve službě lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. 2

3 Nový klient (uživatel) v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2013) - se v dané registrované službě vykazuje pouze jednou za léta V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2015 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2015) - se v dané registrované službě v roce 2015 vykazuje pouze jednou V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a v průběhu roku se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2016 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2016) - se v dané registrované službě v roce 2016 vykazuje pouze jednou. V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Anonymní (anonymizovaní) klienti Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: - terénní programy - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nízkoprahová denní centra Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracovány následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. V této vnitřní metodice by mělo být jasně definováno: - V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta? - Kdo tuto evidenci vede? - Popis systému vedení anonymní evidence? - Popis zabezpečení anonymní evidence klientů? - Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup? Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (např. značka, kód, číslo smlouvy). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). Za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. 3

4 II. Platební a fakturační podmínky 1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen faktura ). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: a) číslo smlouvy o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) a číslo veřejné zakázky, IČ objednatele b) předmět smlouvy, tj. text Poskytování služby... (doplňte název služby dle smlouvy) na území... (doplňte území dle smlouvy) v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu xx (bude oznámeno po zahájení realizace projektu) z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a Státního rozpočtu ČR, vždy za aktuální zúčtovací období dle článku III. této Metodiky, c) označení banky a čísla účtu uvedeného ve smlouvě, na který má být zaplaceno, d) relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období v písemné i elektronické podobě, e) datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění (poslední den daného období), f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 2. První platbu Moravskoslezský kraj (dále jen objednatel ) poskytne poskytovateli formou zálohy (na základě vystavené zálohové faktury) ve výši 15 % z ceny celkem dle smlouvy. Zálohová faktura bude vystavena a doručena objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytování sociálních služeb pro realizaci individuálního projektu, nejdříve však a) U smluv, u kterých dojde knabytí účinnosti po a kde je tak doba realizace plnění zkrácena na dobu kratší než 22 měsíců, činí záloha 15% z ceny dané násobkem počtu skutečně odpracovaných měsíců a cenou za měsíc. b) Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, zálohovou fakturu vystavit nelze. V tomto případě lze zálohovou fakturu vystavit nejdříve ke dni zahájení činnosti. c) U smluv, u kterých dojde k nabytí účinnosti po nebude záloha poskytována. 3. Zúčtování zálohy proběhne ve 4. a 5. zúčtovacím období dle článku III. Metodiky. a) Výše fakturované částky za 4. zúčtovací období 3/2014 6/2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla poskytovateli služeb na začátku realizace služeb poskytnuta. b) Výše fakturované částky za 5. zúčtovací období 7/ /2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla na začátku realizace poskytovaných služeb poskytnuta. 4. Další platby budou poskytovateli propláceny na základě faktur vystavených poskytovatelem dle skutečně poskytnutých služeb za dané zúčtovací období stanovené v článku III. Metodiky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zúčtovacího období. 5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že objednatel k 20. dni lhůty splatnosti faktury dle předchozí věty neobdrží příslušnou platbu určenou na realizaci projektu od poskytovatele dotace (tj. Ministerstva práce a sociálních věcí) nebo tato platba není zapojena do rozpočtu objednatele, lhůta splatnosti faktury stanovená v předchozí větě se prodlužuje a končí 45. kalendářní den po přijetí příslušné platby od poskytovatele dotace na účet objednatele. Pro placení jiných plateb (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škod apod.) činí lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury druhé smluvní straně. 4

5 6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat (poštou nebo em) poskytovatele o zapojení platby od Ministerstva práce a sociálních věcí určené na realizaci projektu do rozpočtu objednatele v případě, že tato skutečnost prodlouží 30denní splatnost faktury. 7. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zúčtovacího období. 8. Faktura bude vystavena na základě všech relevantních Výkazů poskytovaných služeb za uvedené období (viz přílohy Metodiky). Jde o: a) Přílohu č. 1 (Seznam nových klientů), a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tento výkaz rovněž za jednotlivé městské části. b) Přílohu č. 2 (Protokol o plnění aktivit) podle formy poskytované služby, a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tyto výkazy rovněž za jednotlivé městské části. c) Přílohu č. 3a, 3b, 3c a 3d (Vyúčtování služeb) podle formy poskytované služby za celé území. d) Přílohu č. 4 (Personální zabezpečení provozu služeb) za každou registrovanou službu. Tato příloha se nevyplňuje za území. e) Výkazy poskytovaných služeb za uvedené období budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK ) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odboru sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy budou vyplněny ve formátu xls. 9. Příloha č. 5a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do následujícího roku. 10. Správnost údajů v přílohách po doručení odsouhlasí Odbor sociálních věcí KÚ MSK. 11. Na vyžádání Odboru sociálních věcí KÚ MSK je poskytovatel povinen předložit vyplněné výkazy poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu zúčtovacího období. 12. Fakturovaná částka se bude skládat z pevné a pohyblivé části. U sociálních služeb azylové domy a domy na půl cesty: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžek v daném zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžkodnů v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných lůžkodnů v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění 5

6 požadovaného počtu kontaktů a intervencí vdaném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U služeb sociálně terapeutické dílny: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu osob ve službě v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných osob ve službě v rozhodném období objednatel vystaví sankce. 13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou z povinných nebo dohodnutých náležitostí, b) bude-li chybně vyúčtována cena, 14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury poskytovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 15. V případě vystavení sankcí bude požadovaná částka za dané zúčtovací období snížena o částku vyměřenou v penalizační faktuře. 16. V případě, že poskytovatel z relevantních důvodů provede dočasnou změnu v časovém omezení poskytování služeb nebo snížení počtu lůžek je povinen o tomto elektronicky informovat Odbor sociálních věcí KÚ MSK a to na předepsaných formulářích č. 6a (Oznámení o snížení počtu lůžek) a č. 6b (Oznámení o časovém omezení poskytování sociální služby) a to nejpozději 2 dny před plánovanou změnou. III. Zúčtovací období a období udržitelnosti 1. zúčtovací období: 3/2013 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/2013 2/ zúčtovací období: 3/2014 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/ /2014 6

7 1. období udržitelnosti:1/2015 6/ období udržitelnosti: 7/ / období udržitelnosti: 1/2016 6/ období udržitelnosti: 7/ /2016 V případě, že poskytovatelé zahájí poskytování služby v pozdějším termínu, než je uveden výše, je nutné vždy dodržet datum ukončení zúčtovacího období, ve kterém začali s poskytováním služby. IV. Publicita projektu 1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na všech písemnostech, které souvisejí s realizací nakupované sociální služby, viditelně uvádět skutečnost, že jde o aktivity projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem dle Povinného minima publicity OP LZZ pro období (Ke stažení na stránkách ) Jedná se zejména o: a) souhlas se zpracováním údajů pro potřeby individuálního projektu (vzor viz příloha č.7) b) letáky o poskytované službě c) webová stránka o poskytované službě 2. Před vydáním jakýchkoliv propagačních materiálů vztahující se k aktivitám individuálního projektu je vhodné tyto materiály předložit ke schválení projektovému manažerovi projektu, který zkontroluje správnost užití loga. 3. Za účelem propagace Projektu obdrží poskytovatel od objednatele informační tabulku, kterou je povinen nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení umístit na viditelném místě na budově, v níž je služba poskytována. V. Kontrola a monitoring 1. Objednatel je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování, a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. 2. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů. V případě, že hlavní poskytovatel rovněž poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. 3. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (č. 1 nebo č. 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuály pro publicitu OP LZZ. 4. O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Nesplněním nápravných opatření vzešlých z kontroly ve stanovené lhůtě budou stanoveny sankce. 7

8 5. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby blíže viz tabulka. Tabulka s přehledem vykazovaných ukazatelů pro individuální projekt dle charakteru sociální služby Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro IP Azylové domy ( 57) Domy na půl cesty ( 58) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Nízkoprahová denní centra ( 61) Podpora samostatného bydlení ( 43) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Sociálně terapeutické dílny ( 67) Sociální rehabilitace ( 70) Terénní programy ( 69) 1) lůžko/den 2) nový klient 1) lůžko/den 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) uživatel ve službě 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient Kontrolované doklady - Smlouvy klientů o poskytování sociální služby (písemné, záznam o ústní smlouvě) - Evidence intervencí a kontaktů - Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu - Interní metodika vedení a stanovení anonymních a anonymizovaných klientů - Evidence zájemců o službu (pokud jsou u nich vykazovány intervence a kontakty) 6. V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby, je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů. 7. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů, formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. 8

9 VI. Vykazování nových klientů v roce 2015 a Poskytovatel se zavazuje v letech 2015 a 2016 vykazovat v pravidelných půlročních intervalech Přílohu č.1 (Seznam nových klientů), a to za každou registrovanou službu. 2. Objednatel je oprávněn ověřit údaje, které poskytovatel ve výkazu uvede formou ohlášené kontroly. VII. Aktualizace metodiky Objednatel si vyhrazuje právo na aktualizaci metodiky. Veškeré změny v metodice budou platné ode dne schválení radou kraje a pro poskytovatele závazné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Veškeré změny oproti předchozí verzi jsou psány červeným písmem. VIII. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2a: Příloha č. 2b: Příloha č. 2c: Příloha č. 3a: Příloha č. 3b: Příloha č. 3c: Příloha č. 3d: Příloha č. 4: Příloha č. 5 (a-c): Příloha č. 6a: Příloha č. 6b: Příloha č. 7: Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytová forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní/terénní forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - Sociálně terapeutické dílny Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické dílny Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Oznámení o snížení počtu lůžek Oznámení o časovém omezení poskytování sociální služby Vzor Souhlas se zpracováním osobních údajů 9

10 Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů*** Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Příloha 1 pořadí jméno nového klienta**** pohlaví (muž/žena) Celkem Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc.službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu *** nový klient každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby na základě 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2013) a který se vykazuje v dané registrované službě pouze jednou za léta ***nový klient každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby na základě 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2015) a který se vykazuje za daný rok pouze jednou ***nový klient každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby na základě 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2016) a který se vykazuje za daný rok pouze jednou **** (v každém období uvádět jen nové klienty a číslovat od 1)

11 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytové služby Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ _ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Příloha 2a měsíc měsíc měsíc měsíc lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Lůžkodny celkem 0 Za věcnou správnost: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

12 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní a terénní služby Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ _ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* měsíc měsíc měsíc měsíc intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí Příloha 2b kontaktů Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Intervence Kontakty celkem 0 celkem 0 Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

13 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - sociálně terapeutické dílny Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ _ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Příloha 2c Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den měsíc měsíc měsíc měsíc osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě Celkem 0 Celkem 0 Celkem Celkem 0 Intervence celkem Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Kontakty celkem Za věcnou správnost: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

14 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3a Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc měsíc - dle smlouvy skutečný lůžek k dispozici */ měsíc požadovaná kapacita lůžek/ měsíc - dle smlouvy měsíc (70 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný lůžkodnů / měsíc požadovaný lůžkodnů / měsíc Jednotková lůžkoden měsíc dle smlouvy za lůžkodny (30% - dle smlouvy) skutečná měsíc za lůžkodny vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 100, ,00 duben , , , , , ,00 107, ,00 květen , , , , , ,00 74, ,00 červen , , , , , ,00 50, ,00 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných lůžkodnů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných lůžkodnů 994 výše sankce (10% z jednotkové ceny lůžkodne za jeden nesplněný lůžkoden) ,20 ANO

15 Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby po rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3b měsíc Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednot ková cena za interve nci skutečný časový rozsah poskytován í soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytovan é s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (30 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů měsíc dle smlouvy za kontakty březen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 92, , ,00 duben ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 81, , ,00 květen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 122, , ,40 červen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 133, , ,20 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová , , ,60 skutečná měsíc za kontakty skutečný intervencí požadov aný interven cí , ,00 cena dle smlouvy za měsíc za intervence ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 celková cena - pohyblivá část , ,00 vytíženo st % měsíc (70 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 50 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 2 560,00 ANO

16 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení po děti a mládež Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3c měsíc Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednotko vá cena za interven ci skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytova né s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů březen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 52, , ,60 duben ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 142, , ,20 květen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 104, , ,80 červen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 87, , ,00 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová ,00 měsíc dle smlouvy za kontakty , ,60 skutečná měsíc za kontakty skute čný interv encí požadova ný intervencí , ,00 cena dle smlouvy za měsíc za intervenc e ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 celková cena - pohyblivá část , ,00 vytížen ost % měsíc (50 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jiná pověřená osoba, která doloží pověření Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 54 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 1 868,40 ANO

17 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické dílny Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3d měsíc Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovaný čas. rozsah poskytované s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný osob ve službě / měsíc požadovaný osob ve službě / měsíc jednotkové osobu ve službě měsíc dle smlouvy za osoby ve službě (50% - dle smlouvy) skutečná cena za měsíc za osoby ve službě vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 99, ,00 duben , , , , , ,00 100, ,00 květen , , , , , ,00 113, ,80 červen , , , , , ,00 70, ,80 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných osobve službě dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných osob ve službě 118 výše sankce (10% z jednotkové ceny za osobu ve službě za jednotku nesplnění osob ve službě) 4 059,20

18 Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha č.4 Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Počet pracovníků ve službě za dané období celkem fyzických osob úvazek za všechny pracovníky celkem - z toho nových pracovníků (v prvním zúčtovacím období jsou všichni zaměstnanci považováni za nové) - z nových pracovníků mužů - z nových pracovníků žen - z nových pracovníků sociálních pracovníků - z nových pracovníků pracovníků v sociálních službách - z nových pracovníků zdravotních pracovníků - z nových pracovníků dalších odborných pracovníků v soc. službách - z nových pracovníků dobrovolníků - z nových pracovníků ostatních pracovníků Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

19 Výkaz poskytovaných služeb: Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " Úhrada za službu (uveďte cenu za noc, za den, popř. za měsíc, je-li služba poskytována bezplatně - nevyplňujte) CZ.1.04/3.1.00/ Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 5a Popište stručně průběh poskytovaných služeb v daném roce (nejčastější aktivity probíhající v rámci poskytované služby, případné změny v poskytování služeb, mimořádné situace v poskytování služby, apod.) Kolik bylo v rámci dané sociální služby poskytnuto za rok (uvádějte počty intervencí) individuální sociální práce s klientem, popř. individuální terapie skupinová sociální práce, popř. skupinová terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) krizová intervence intervence po telefonu

20 sociální práce s rodinou, popř. rodinná terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) pastorační práce (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) Počet případů - klientů, které vedly v daném roce sociálnímu začlenění Příklady dobré praxe (uveďte příklady, jež vedly ke zdárnému sociálnímu začlenění) Popište, co se Vám ve službě nedaří tak, aby mohlo docházet k úspěšnému sociálnímu začlenění Jiné poznámky k poskytované službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

21 Výkaz poskytovaných služeb: Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Region/obec: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " všech klientů, kteří využili službu za daný rok (u SAS pro rodiny s dětmi uvádět rodin) CZ.1.04/3.1.00/ Údaje o cílové skupině v sociální službě Příloha č. 5b nových klientů, kteří využili službu v daném roce klientů jež v daném roce ze služby odešli z toho službu již někdy v minulosti využilo z toho odešli bez naplnění předmětu smlouvy o poskytování soc. služby z toho odešli na základě naplnění předmětu smlouvy o poskytování sociální služby z důvodu neposkytování požadované služby z důvodu naplněnosti kapacity neuspokojených žádostí v daném roce z důvodu zdravotního stavu žadatele, jež není slučitelný s poskytováním služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy (v období 6 měsíců) klientů užívajících službu anonymně

22 klientů anonymních pro výkaznictví individuálního projektu kraje primární důvody jež vedly nové uživatele k využití sociální služby (uveďte jeden hlavní důvod, který vedl nového uživatele k využití poskytované sociální služby) absence přístřeší v souvislosti s klimatickými podmínkami (sezónní využití služby) ztráta bydlení spojená se ztrátou zaměstnání propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody (do 6. měsíců) propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (do 6. měsíců) propuštění z ochranné léčby ztráta bydlení v souvislosti s rozpadem rodiny nebo rodinných vztahů, partnerských neshod tělesné postižení uživatelů mentální postižení duševní onemocnění sluchové postižení zrakové postižení kombinované postižení závislost na návykových látkách včetně alkoholu zdravotní postižení a s ním spojená neuplatnitelnost na trhu práce dlouhodobé sociální vyloučení zadluženost stáří staří kombinované se zdravotním postižením stáří kombinované s dlouhodobým sociálním vyloučením a zdravotním postižením opuštění dětského domova po dosažení zletilosti

23 opuštění diagnostického nebo výchovného ústavu po dosažení zletilosti návrat z ochranné léčby chronický alkoholismus odchod z pěstounské rodiny alternativa trávení volného času potřeba kontaktu s vrstevníky zájem o náhradní rodinnou péči zájem o mediaci partnerská krize řešení rozvodového řízení oběti trestných činů oběti domácího násilí oběti sexuálního zneužívání týrání osob týrání dětí, zanedbání rodičovské péče život v sociálně vyloučené lokalitě syndrom zavrženého rodiče výukové problémy dětí nezvládání péče o dítě vlastními silami generační rodinné problémy chudoba rodiny a závislost na dávkových systémech nemoc nebo zdravotní postižení dětí nemoc nebo zdravotní postižení rodičů nařízená ústavní či ochranná výchova u dětí (odebrání dětí z rodiny) jiné důvody, uveďte které

24 existence návazných služeb a aktivit (uveďte jakých návazných služeb a aktivit můžou noví uživatelé využít v rámci sociálního začleňování) absence návazných služeb (uveďte jaké návazné služby nebo aktivity v dané lokalitě schází v rámci sociálního začleňování uživatelů služby) věková skladba uživatelů sociální služby 0-5 let 6-14 let let let let let 66 let a více nových uživatelů, jež v daném roce využili (využívají) sociální službu na základě doporučení obce (kurátor pro dospělé, oddělení sociálně právní ochrany dětí, jiné) nových uživatelů, jež v daném roce využili (využívají) sociální službu na základě vlastní žádosti bez kontaktu v jiných službách a spolupráce s obcí nových uživatelů, příchozích z jiného zařízení poskytující stejný druh služby nových uživatelů, příchozích ze zařízení poskytující jiné služby uživatelů (rodin), kterým je služba poskytována ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí v obci (vyplňují pouze sociálně aktivizační služby pro rodiny) šedá pole se vztahují jen k novým klientům bílá pole se vztahují ke všem klientům ve službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

25 Příloha č. 5c Výkaz poskytovaných služeb: Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/ Kvantitativní analýza řešených problémů Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: poskytnutí přechodného ubytování, ubytování v krizi Uveďte z kolika procent byly v daném roce řešeny uvedené problémy (součet 100%) pomoc při hledání zaměstnání hledání vhodného bydlení nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností poradenství v oblasti sociálních dávek poradenství v oblasti zákonů a práv problematika dalšího vzdělávání, rekvalifikace náhradní rodinná péče mediace partnerské neshody řešení rozvodových situací

26 úprava styku s dětmi porozvodové problémy (majetkové vyrovnání, syndrom zavrženého rodiče) poradenství v oblasti péče o děti poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zdravotní problematika, péče o zdraví pomoc při plánování volnočasových aktivit jiné Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření)

27 Oznámení o snížení počtu lůžek Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ _ Příloha 6a Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: druh sociální služby identifikátor číslo Smlouvy o poskytování služeb poskytovatel datum trvání změny odůvodnění změna kapacity lůžek od do kapacita lůžek původní hodnota nová hodnota změna kapacity lůžek celkem (+/-) datum ohlášení změny:

28 Oznámení o časovém omezení poskytování sociální služby Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ _ Příloha 6b Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Území/městská část: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: druh sociální služby identifikátor číslo Smlouvy o poskytování služeb poskytovatel odůvodnění časového omezení datum čas uzavření od do hodiny celkem datum ohlášení změny: změnu ohlásil:

29 Souhlas se zpracováním osobních údajů Příloha 7 Souhlasím se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů organizací (dále jen správce ) pro účely realizace projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. (dále jen Projekt ). Zpracovávány jsou osobní údaje požadované zákonem č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ poskytované služby. Souhlasím rovněž, aby správce poskytl mé osobní údaje třetím osobám oprávněným k provádění činností spojených s realizací uvedeného Projektu a k výkonu kontroly v rámci tohoto Projektu. Tento souhlas se poskytuje na období...do , tj. do uplynutí lhůty stanovené pro archivaci veškerých dokladů souvisejících s Projektem. Jméno a příjmení klienta.. Jméno a příjmení opatrovníka (vyplňte v případě že opatrovník byl ustanoven).. Podpis klienta (v případě ustanovení opatrovníka podpis opatrovníka). V dne

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II (dále jen Metodika ) verze 6/2014 Metodika upravuje platební

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013 Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Představení projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00070

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na

Více

Výkaznictví v rámci Projektu

Výkaznictví v rámci Projektu Individuální projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje (číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00008), dále jen Projekt Výkaznictví v rámci Projektu Výklad pojmů

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III (dále jen Metodika ) verze 5/2014 Metodika upravuje platební

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 288/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

Obsahové vymezení a evidence kapacit

Obsahové vymezení a evidence kapacit Obsahové vymezení a evidence kapacit Indikátory jsou stanoveny s ohledem na druh a formu poskytované služby. LŮŽKA, LŮŽKO-DNY, OBLOŽNOST Kapacita služby - počet lůžek Počet lůžek je celkový počet lůžek,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 283/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55.

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55. Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55.00028 (dále jen metodika) verze 2/2014 Rev.č. Předmět revize Strana

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 289/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 287/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 282/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí

Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí Výstupy projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji z pohledu odboru sociálních věcí Zlín, 6. září 202 Mgr. Jana Chovancová Cílové skupiny & podpořené osoby Cílová skupina Osoby ohrožené

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY MĚSTA CHOTĚBOŘ PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ROZPOČTU MĚSTA CHOTĚBOŘ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací

Více

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ /3.2.00/55.

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ /3.2.00/55. Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt Podpora sociální integrace v Bruntále CZ 1.04. /3.2.00/55.0028 (dále jen metodika) verze 3/2014 1 Rev.č. Předmět revize strana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV)

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) verze č. 2, platná od 1. 1. 2018 Obsah 1 Úvod... 2 2 Vedení evidence uživatelů...

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV)

Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) verze č. 1, platná od 1. 7. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 2 Vedení evidence uživatelů...

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku

VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku VZOR Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku Poskytovatel pracovnělékařských služeb I. Smluvní strany a Zaměstnavatel II. Předmět smlouvy 1. Podle

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č.

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. Příloha č. 7 č. projektu: kterou uzavírá Česká republika - Úřad práce České republiky sídlo: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo

Modernizace učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT technologií při výuce reg. č. CZ.1.12/2.3.00/ Smlouva o dílo Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Troubky Adresa:

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV)

Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) verze č. 1, platná od 1. 4. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 2 Monitorovací zprávy...

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Metodika sledování a vykazování monitorovacích indikátorů k projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Definice a charakteristika primárních

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Rámcová smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva o poskytování služeb I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupena: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem odboru strukturálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ Obsah 1 ROZSAH DOKUMENTU... 3 2 VÝPOČET CEN... 3 3 VYÚČTOVÁNÍ... 4 4 PLACENÍ... 5 5 RUČENÍ... 5 2 / 5 1 Rozsah dokumentu 1.1 Tato příloha popisuje postup vyúčtování a placení

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace)

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) VZOR (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti

Více

Smlouva o poskytnutí siužetef^v/~~--- ! ' j±!?yll^w\\ ; _w

Smlouva o poskytnutí siužetef^v/~~--- ! ' j±!?yll^w\\ ; _w KUMSP00T3P9B Smlouva o poskytnutí siužetef^v/~~--- Veřejná zakázka č. 57/2016! ' j±!?yll^w\\ ; _w Smluvní strany ^ItlP \ 0Í, r 'i""7tt^ 1. Moravskoslezský kraj ~* ^~~A": l mk ; ' Ak v L^ se sídlem: 28.

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Příloha 10 Účtování a placení

Příloha 10 Účtování a placení Příloha 10 Účtování a placení Obsah 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Výpočet cen... 3 3 Vyúčtování... 3 4 Placení... 5 5 Ručení... 5 2 / 6 1 Rozsah dokumentu Tato příloha popisuje postup vyúčtování a placení

Více

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Poskytovatelem dotací je MČ Brno-Královo Pole. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole jsou poskytovány na základě Zákona č. 250/2000

Více

opatření Sociální služby a sociální začleňování

opatření Sociální služby a sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Sociální služby a sociální začleňování SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 22. 1. 2019 Představení opatření Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč) Vyhlášení výzvy: k diskusi,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č SML/0210/2019 Město Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora zastoupené starostou telefonní a faxové číslo: 327 710 111, 327 710 195 IČ: 00236195 Číslo účtu: (dále jen jako

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 2 Pravidel - Podmínky realizace individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji

Příloha č. 2 Pravidel - Podmínky realizace individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Dotační program Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb (dále jen Program ) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora sociálních

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

Informace k individuálního projektu. Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Informace k individuálního projektu. Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Informace k individuálního projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Služby zařazené v IP - Azylové domy 57 21x - Sociální rehabilitace 70 12x - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-VZ- /2018 uzavřená

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH PODPROGRAM MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU PŘÍLOHY ZÁSAD PRO ŽADATELE 2. výzva 2018 PZ 8 Metodický pokyn k financování v NPPCRR Verze 05/2018

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více