Rokycany, Pod Ohradou Zaječov 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rokycany, Pod Ohradou Zaječov 17"

Transkript

1 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č.1 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Brdy Zaječov Olešná sídlo : Olešná č. 67 den registrace : číslo registrace : 4208/2002/ŽP ZEM/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Ing. Ludvík Švancar CSc., Roztoky u Prahy, Palackého č. 956 Honební místostarosta : Jan Srp Olešná č. 67 Člen honebního výboru : Tomáš Hána, Rokycany, Pod Ohradou 602 Člen honebního výboru : Jiří Anýž Zaječov 17 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Od Procházkova mlýna vlevo přes Jalový potok vzhůru po místní komunikaci směrem na Kleštěnici, u rodinného domku pana Košťálka vpravo na lesní cestu, která je hranicí lesa (místní název Hlava) LČR s.p. Hradec Králové a Obce Zaječov. Vzhůru Hlavou směrem na křižovatku lesních cest Tři kůly, dále cestou vpravo k okraji luk a po kraji lesa až k silnici Kvaň Malá Víska. Kolmo přes tuto silnici po příkopu k rohu lesa VLS s.p. Praha kolem Čihadla (Vitinka), hranice kopíruje hranici pole les kolem částí obce Zaječova, tj. Kvaně a Nové Vsi až k silnici Zaječov Těně. Dále po silnici směr Těně, vlevo po kraji lesa až k potůčku od Těňského rybníka, proti proudu potoka, na polní cestě vpravo opět na silnici Zaječov Těně. Z této silnice vpravo lesní cestou a hlubokým hraničním příkopem vymezujícím majetek obce Zaječov vlevo kolem vrchu Milina na Zelenou cestu Olešná Těně. Dále po kraji lesa na lesní cestu ke Skalce a odtud vlevo lesem U kamene hraničním příkopem na silnici Olešná Strašice. Po 100 m směr Strašice vpravo a příkopem lesem na okraj luk Prajsko a dále krajem lesa na silnici Zaječov Kařez. Po této silnici ki bývalé samotě U Pilky, tady vpravo krajem lesa kolem Těšína až k zářezu polí Na zvířecí. Dále vlevo do lesa podél potůčku po zřetelné hranici lesa Obce Olešná až na Silničku. Zde vpravo po Silničce a dále po hlubokém hraničním příkopě a lesní cestě dolů k Rohlovskému potoku. Vlevo po toku potoka na hranici lesa Obce Jívina a polí. Dále

2 vpravo vzhůru po okraji lesa po hranici poli - les k obci Jívina. Dále po okraji obce a po místní komunikaci z Jíviny k Procházkovu mlýnu na silnici Komárov - Zaječov 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 1/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

3 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 2 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Komárov sídlo : nám. Míru 441, Komárov den registrace : číslo registrace : Výst. 351/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Václav Koten Cerhovice, Zaluží 153 Honební místostarosta : Václav Huml Komárov, Malá Víska 5 Člen honebního výboru : Ing. Václav Koten Komárov, nám. Míru 105 Člen honebního výboru : Václav Šmíd Komárov, Osek 242 Člen honebního výboru : Václav Hrabák Komárov, Jívina 36 Člen honebního výboru : Karel Puchmeltr Komárov 18 Člen honebního výboru : Miroslav Šmíd Komárov, Chaloupky 64 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranici honitby tvoří od okraje města Hořovic silnice Hořovice - Hvozdec a dále silnice Hvozdec - Mrtník, dále hranice pokračuje po silnici Mrtník - Valdek k hranici VLS Hořovice. Začátek hranice VLS Hořovice je na kraji VVP Jince - Mrtnická skála, dále vede po silnici směrem na Malou Vísku, dále vede po silnici na Neřezín a výjezdem z lesa se stáčí vlevo a vede po hranici lesa směrem na Malou Vísku, odtud dále po kraji lesa směrem na Kvaň, kde končí na rohu lesa v oddělení LHC Strašice (Na Vitince). Pokračuje po melioračním kanálu směrem Malá Víska - Kvaň, dále po kraji lesa na roh luk a lesní cestou na křižovatku lesních cest Tři kůly. Lesní cestou dolů Hlavou směrem na Kleštěnci k rodinnému domu pana Košťálka, dále po místní komunikaci přes Jalový potok k mlýnu U Procházků (U Hudečků) a po místní komunikaci směrem Jivina na silnici Komárov - Jivina. Dále hranici tvoří okraj obce Jivina a pokračuje po melioračním kanálu ke kraji lesa a po hranici lesa směrem na Újezd k potoku na rohu lesa U Dlouhé leče.

4 Od Dlouhé leče po Stroupinském potoku až na konec obce Zaluží a odtud po silnici Zaluží - Cerhovice na most přes dálnici. Dále hranici tvoří dálniční těleso ve směru na Prahu až k benzinové pumpě ESSO. Za čerpací stanicí pokračuje hranice po kraji remízu dále po polní cestě na silnici Tlustice - Zaluží. (kopíruje hranici katastru). Odtud pokračuje směr Zaluží na křižovatku se silnicí Zaluží - Hořovice a tato tvoří hranici až na okraj města Hořovic. Dále pokračuje po okraji města Hořovic až na silnici Hořovice - Hvozdec. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 2/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

5 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 3 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Újezd sídlo : Cerhovice 184 den registrace : číslo registrace : Výst. 347/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Ing. Jiří Wimmer Cerhovice 184 Honební místostarosta : Jan Landsinger Cerhovice, Újezd 94 Člen honebního výboru : Hlavatý Richard Praha 5, V. Chuchle Člen honebního výboru : Krumphanzl Josef , Hředle 85 Člen honebního výboru : Jiří Wimmer Cerhovice e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Ve východní části honitby začíná hranice u dálničního tělesa u silnice Cerhovice - Záluží, po které jde až k potoku, který protéká obcí Zaluží. Proti proudu tohoto potoka pokračuje hranice západním směrem celou obcí, kolem Zalužského koupaliště k mostku zvaného Kameňák, dále souběžně s tímto potokem až k železniční trati Praha - Plzeň, kde přechází přes tuto trať a přes silnici Osek - Újezd a pokračuje dále kolem pozemku tzv. Dolní Dobrová až k silnici Újezd - Komárov. Tuto silnici přechází a postupuje dále po potoce kolem cesty k újezdské vodárně na Dlouhé leči, zde zabíhá k severu a kopíruje hranici lesa až k tzv. cestě Stará kařízecká. Přes tuto cestu přechází a postupuje dále kolem lesa k obci Újezd, až k cestě vedoucí z Újezda k hájovně na Doubravce, tuto cestu přechází a krajem lesa postupuje kolem újezdského koupaliště k hraničnímu dubu, kde přechází do lesa v souladu s hraničními příkopy a mezníky, označující lesní pozemky obce Cerhovice až k státní silnici Praha - Plzeň, zde se opět stáčí k západu kolem lesa až k obytné zástavbě tzv. Bouchalka. Přechází přes státní silnici souběžně s krajskou politickou hranicí k železniční trati a tuto hranici kopíruje přes trať Praha - Plzeň a postupuje v souladu s Mlýnským potokem až k Lesíku, kde odbočuje vlevo opět po politické hranici k dalničnímu tělesu. Dále postupuje vpravo podél dálničního tělesa až k výchozímu bodu u obce Zaluží.

6 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 3/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

7 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 4 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Drozdov sídlo : Drozdov 143 den registrace : číslo registrace : 3541/2002/ŽP ZEM/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Alena Hartlová Cerhovice, Drozdov 143 Honební místostarosta : Chromý Jaroslav Cerhovice, Zaluží 14 Člen honebního výboru : Václava Fukarová Cerhovice, Drozdov 58 Člen honebního výboru : Květa Voříšková Cerhovice, Drozdov e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Začíná od křižovatky nad Drozdovem (křižovatka Drozdov - Týček - Točník). Z této křižovatky vede hranice po silnici na západ směr Týček po Zbirovce až na křižovatku Třenice - Týček. Na této křižovatce pokračuje směrem na Třenici, asi po 300 m odbočuje vpravo po zřetelné krajské hranici (Plzeňský a Středočeský kraj), kterou kopíruje až na silnici Třenice - Zbiroh. Po této silnici pokračuje do obce Třenice a po této do obce Cerhovice. V Cerhovicích u kostela se napojuje na státní silnici směr Žebrák. Po té pokračuje až na odbočku směr Zaluží - Hořovice až k dalničnímu mostu u Zaluží. Dále pokračuje podél dálničního tělesa směr na Prahu až k nadjezdu z Tlustice do Štilce. Od tohoto nadjezdu vede hranice na sever podél lesa na lesní cestu, která vede k soutoku Stroupinského potoka a potoka Drozdovského. Od tohoto soutoku po katastrální hranici směr k Opyši, tuto hranici tvoří zřetelná mez ke státní silnici Žebrák - Cerhovice, kterou přetíná a pokračuje k lesu Opyš, kde se napojuje na silnici Točník - Drozdov a po té se vrací směrem Drozdov, kde pokračuje podél lesa a po hranici k.ú. Drozdov a JCM LRS Zbiroh lesem, kde je zřetelná hranice příkop a patníky označeny H.D. až na výchozí bod křižovatka nad Drozdovem 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora

8 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 4/2004 Vyhotovila: Alena Jirků

9 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 5 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Bzová sídlo : Bzová 33 den registrace : číslo registrace : Výst. 110/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : František Otcovský Bzová 33 Honební místostarosta : Václava Flaišmanová Bzová 21 Člen honebního výboru : Václav Šilingr Bzová 62 Člen honebního výboru : Václav Pavlis Bzová 159 Člen honebního výboru : Jaromír Kunc Bzová 20 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Od chat pokračuje na silnici III. tř. vedoucí z obce Bzová směrem na cestu Točník - Březová, po ní až k mostu přes Bzovský potok, dále po jeho levém břehu k ústí do Stroupinského potoka a dál na silnici III. tř. z Březové do Točníka. Po ní jde až do místa, které je cca 110 m od tzv. místa mezi skalami, odtud odbočuje jihovýchodním směrem k potoku po hranici pozemkovách parcel č. 54/1 a 54/5 k.ú. Točník, cca po 17 m dosahuje pravého břehu Stroupinského potoka a proti proudu vede až k hrázi rybníka, dále po hrázi pokračuje po levém břehu potoka na silnici III. tř. Točník - Bzová. Jde po silnici a v místě kde začíná hráz rybníka V Peklích, pokračuje po hrázi vodní nádrže a břehem až do místa, kde do rybníka vtéká Pekelský potok. Dále hranici tvoří potok Pekelský potok až k soutoku dvou potoku, poté po majetkové hranici JCM Zbiroh (po hraně parcely dle KN č. 156/1 k.ú. Točník) až k mostku (Břožovic kout) a pokračuje hraničním příkopem obecních lesů obce Bzová, tj. Rošoškou směr Žabisko na Zelenka kolem jímání vodovodu a na Velkou Babu, dále na Malou Babu dále U Biskupa, Borské jedlí, U Širmů, Sádek, V Průseku a Hřebeny až na Koňák, odtud k silnici směr Bzová Januška, kterou překračuje a vede dále po hranici s majetkem JCM, Lesní a rybniční správa Zbiroh pod Chlustinkou přes Ovčáckou dolu až k Lizu a dále Lizem přes cestu do Dolíku navazuje na hranici ve Fürstenberské špičce. Odtud po majetkové hranici JCM Zbiroh příkopem pokračuje po Výrovkách a navazuje na hranici obecního lesa

10 Obce Březová, po které pokračuje kolmo do Cikánova a dále pak k potoku Světský po majetkové hranici s Obcí Březová Pod Vrchem až k chatám. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 5/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

11 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 6 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Březová sídlo : Březová 5 den registrace : číslo registrace : Výst. 108/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Pavel Vokáč Zdice, Březová 5 Honební místostarosta : Martina Nedvědová Zdice, Březová 104 Člen honebního výboru : Ing. Michal Pernica PH.D Dobříš, nám. Svobody 19 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Od chat pokračuje na silnici III. tř. vedoucí z obce Bzová směrem na cestu Točník - Březová, po ní až k mostu přes Bzovský potok, dále po jeho levém břehu k ústí do Stroupinského potoka a dál na silnici III. tř. z Točníka do Březové až k mostu přes Stroupinský potok. Dále po pravém břehu Stroupinského potoka až do místa, kde končí účelová komunikace p.p.č. 401/1 k.ú. Březová (obslužná komunikace vedoucí od křižovatky cest Točník - Březová - Hředle). Hranice pokračuje pravým břehem po toku Točnického potoka, dále pravým břehem po toku potoka Mlýnský potok (náhon), označeno parcelou č. 1501, dále hranou parcely č. 348/1 až k mostu V Stroupínech, po kterém vede silnice III. tř. z obce Hředle do obcí Točník, Bzová a Březová. Od mostu pokračuje proti proudu Červeného potoka (na katastrální mapě značen jako Kamenec) až k Údolí ticha. Zde se hranice lomí a pokračuje Údolím ticha směrem do Blatiny, dále nahoru proti toku potůčku k 300 letému dubu. Dále severovýchodním směrem po majetkové hranici Selských lesů Hředle (hranice kopaný příkop) až k trojhrannému mezníku. Dále po majetkové hranici JCM, Lesní a rybniční správa Zbiroh a LČR s.p. Hradec Králové (příkop), označený na stromech bílou barvou až ke komunikaci Andeska, dále přetíná komunikaci Březová Kublov a pokračuje cca 400 m po elektrovodu směrem na Kublov, kde se obloukem lomí západním směrem, rovněž po hraničním příkopu JCM a LČR až k lok. Malá Vejrovka, kde navazuje na kontakt režijní honitby JCM Vlastec. Zde se lomí jižním směrem cca 300 m a dále pokračuje po společné hranici s honitbou Bzová. Ta probíhá nejprve po majetkové hranici lesů Obce Bzová a JCM Zbiroh až po průsečík s katastrální hranicí Bzová a Březová. Odtud se stáčí jihozápadním směrem po katastrální hranici Bzová, Březová a zároveň po majetkové hranici lesů Obce Bzová a Březová, dále po katastrální hranici a posléze po Bzovském potoce až k výchozímu bodu, tj. k chatám. 1 f) Zrušení honebního společenstva :

12 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 6/2006 Vyhotovila: Alena Jirků

13 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 7 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Hředle sídlo : Hředle 64 den registrace : číslo registrace : Výst. 28/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Jiří Hájek Beroun, Jungmannova 1016 Honební místostarosta : Ing. Milan Brajer Zdice, Hředle 13 Člen honebního výboru : Jaroslava Jirouchová Zdice, Hředle 3 Člen honebního výboru : Marie Teršová Zdice, Hředle 150 Člen honebního výboru : Jiří Mizera Zdice, Chlustina 25 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Úsek hranice mezi honitbami Hředle a Praskolesy tvoří dálnice D 5 s označením E 50 v úseku od dálničního mostu na 32,71 km s označením D 5-039, mezi obcemi Chlustina a Žebrák, kde dálnice D5 křižuje silnici č. 605, směřující od Bavoryně do obce Žebrák. Dále pokračuje ve směru na Prahu až k dálničnímu mostu na 30,53 km s označením D 5-037, kde dálnice D 5 křižuje odbočku do obce Hředle ze silnice č. 605, která spojuje obce Bavoryně - Žebrák. Zde končí hranice s HS Háj Praskolesy a začíná hranice s honitbou č Bavoryně. Hranice mezi uvedenými honitbami tvoří rovněž dálnice D 5 s označením E 50 v úseku od dálničního mostu na 30,53 km s označením D směrem na Prahu až k dálničnímu mostu mezi obcí Zdice a Bavoryně na 28,20 km s označením D 5-035, kde dálnice křižuje silnici č. 30 (Zdice - Příbram). Zde končí hranice s honitbou č Bavoryně a začíná společná hranice s HS Zdice. Hranice mezi uvedenými honitbami začíná u dálničního mostu D mezi obcí Zdice a Bavoryně. Hranici tvoří od uvedeného mostu silnice č. 605 ve směru od Bavoryně na Zdice. Na křižovatce, kde se silnice od obce Hředle napojuje na silnici č. 605, pokračuje hranice polní úvozovou cestou, která má parcelní č. PK 1075 a následně PK č až na jižní okraj obce Knížkovice. Zde se hranice ubírá doleva jihozápadně směrem k obci Hředle. Hranici tvoří cesta parcelní číslo 1472 až k východní hraně parcely č. 725/1. Po východní hraně parcely č. 725/1 pokračuje směrem severním k severní hraně parcely 715 (Fikarova louka). Odtud se hranice ubírá po hraně lesa jihozápadně k obci Hředle. Tvoří ji nejprve hranice mezi pozemky 715 a 720, dále 715 a 283, dále 713 a 283. Zde na konci hranice pozemku č.p. 713 přestává tvořit hranici hrana lesa a hranice zabíhá jihozápadním směrem do lesa, kde ji tvoří nejprve v délce 70 m prořezaný pruh se třemi bíle označenými dřevěnými mezníky a dále pokračuje jako přímka v délce 230 m po cestě až do místa, které je vytyčeno betonovým mezníkem (v katastrální mapě označen bodem 17). U mezníku se hranice prudce (v úhlu

14 45 stupňů) láme na sever, kde ji tvoří cesta v délce 160 m až do místa, kde je betonový mezník. Zde je místo, kde se stýkají hranice Hředle, Selské lesy Hředle a Zdice. Zde končí společná hranice s HS Zdice a začíná společná hranice s HS Selské lesy Hředle. Od betonového mezníku označeného v katastrální mapě 16 ji tvoří pozemková hranice pozemku 558/1 (Plešivec - lesní pozemek). Hranice ubíhá směrem na severozápad jako přímka v délce 170 m a v přírodě ji tvoří hraniční příkop na hřeben kopce Homole. Zde na hřebeni kopce Homole se stáčí zpět v úhlu cca 40 stupňů a pokračuje v délce 200 m jako přímka po hřebeni směrem k obci Hředle. V místě úpatí hřebenu kopce Homole se stáčí směrem na západ k obci Hředle a kopíruje tak západní stranu parcely č. 670/1, přičemž ji nejprve tvoří cesta spojující zatravněnou část zvanou Na Rovině s tzv. Kopanou cestou. Následně pak kopíruje hranu Černých borovic a Akátů až k silnici vedoucí z obce Zdice do obce Hředle. Odtud pak hranici tvoří Stroupinský potok (levý břeh) až ke Stroupinskému mlýnu. Zde u Stroupinského mlýna hranice pokračuje po levém břehu výtoku z rybníka označeným na mapě č Dále po levém břehu rybníka označeným parcelním číslem 343 a proti proudu potoka zvaného Kamenec až k mostu po kterém vede silnice z obce Hředle do obcí Točník, Bzová a Březová. Zde končí hranice HS Selské lesy Hředle a HS Hředle a začíná společná hranice s HS Březová. Hranice pokračuje severozápadním směrem proti toku potoka Mlýnský potok (náhon), označeno č. parcely 1501 a 1502 a pak po katastrální hranici obcí Březová a Hředle. Při kontaktu s katastrálním územím obce Točník přechází a nadále pokračuje po katastrální hranici obcí Březová a Točník, označeno k.ú. 407,409, stále po Mlýnském potoce až k mostu, kde se křižuje Mlýnský potok se silnicí z obce Březová do obce Točník. Zde končí společná hranice s HS Březová a začíná společná hranice mezi honitbami HS Hředle a HS Bzová. Začíná u mostu tzv. Pod Hrází mezi obcemi Březová a Točník. Hranici tvoří od uvedeného mostu silnice označená p.č. 398/1 vedoucí z obce Březová do obce Točník. V obci Točník v místě kde končí parcela č. 54/1 a začíná parcela č. 54/5 končí společná hranice s HS Bzová a začíná společná hranice mezi honitbami HS Hředle a HS Žebrák. Hranice pokračuje po silnici do místa tzv. mezi skálami, kde se hranice stáčí v úhlu 90 stupňů doleva a pokračuje dál směrem na východ jako cesta s označením p.č. 363/2 až do místa, kde po levé straně cesty začíná lesní komplex zvaný Zámecký vrch a současně po pravé straně cesty začíná lesní pozemek zvaný Panská mýtka, označená v katastrální mapě p.č. 1421/1. Odtud pak tvoří hranici přímka v délce 950 m v podobě jihovýchodní strany pozemků 1421/1 (Panská mýtka), dále pak pozemku 1421/9, které jsou současně hranicí katastrálních území Hředle a Žebrák a od parcely č. 415/1 a 416 jsou katastrální hranicí obcí Chlustina a Žebrák. Hranice zde bude v úseku od hrany pozemku č. 1421/1 k jižní hraně pozemku č. 416 k.ú. Chlustina vytyčena třemi viditelnými mezníky. Jedná se o vytyčení vzdálenosti v délce 300 m. Zde v tomto místě se hranice stačí na jih a pokračuje rovněž jako přímka v délce 300 m po hranici katastrálních území obcí Chlustina a Žebrák směrem na silnici spojující tyto dvě obce. Poslední úsek hranice tvoří právě komunikace ze Žebráku do Chlustiny v délce 170 m až po dálniční most označený jako D na 32,71 km dálnice D 5. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 7/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

15 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 8 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Bavoryně sídlo : Bavoryně 80 den registrace : číslo registrace : Výst. 2050/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Josef Merhaut Zdice, Bavoryně 80 Honební místostarosta : Ing. Kamil Krofta Lochovice, Kočvary 1 Člen honebního výboru : MUDr. Tomáš Hrabák Plzeň, Blatenská 22 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranice mezi honitbami HS Bavoryně a HS Hředle tvoří dálnice D 5 s označením E 50 v úseku od dálničního mostu na 30,53 km s označením D směrem na Prahu až k dálničnímu mostu mezi obcí Zdice a Bavoryně na 28,20 km s označením D 5-035, kde dálnice křižuje silnici č. 30 (Zdice - Příbram). Zde hranice s honitbou HS Hředle končí a začíná zde hranice s HS Tmaň. Hranice pokračuje po katastrální hranici Bavoryně - Zdice a Bavoryně - Chodouň. Tato hranice je tvořena vyvýšenou mezí a polní cestou a kopíruje uživatelské hranice pozemků ZD Bavoryně. Dále tato hranice pokračuje po silnici II./118 na křižovatku U pecí. Nově tato hranice pokračuje strouhou, která směřuje po katastrální hranici Libomyšl - Chodouň k řece Litavce. Řeku Litavku hranice přechází kolem pozemku 1301/1 a 1405/1 k.ú. Libomyšl, kde se stýká s hranicí HS Suchomasty - Málkov. Dále hranice pokračuje podél pozemku 1405/1, 1410/1 a 1434 k.ú. Libomyšl k polní cestě 306/26 k.ú. Málkov, pokračuje po této cestě až do místa, kde se napojuje na silnici 312/6 k.ú. Málkov, kde tato hranice navazuje na honitbu HS Libomyšl. Pokračuje po cestě 312/6 k.ú. Málkov a 1519 k.ú. Libomyšl. Dále pokračuje lesní cestou 1516 a 1516 k.ú. Libomyšl na silnici III. třídy Libomyšl - Želkovice. Pokračuje po této cestě do obce Libomyšl. Z obce Libomyšl pokračuje hranice po asfaltované cestě od železničního přejezdu směrem na osadu Kočvary, kde se napojuje na hranice s HS Lochovice. Dále hranice pokračuje po cestě ze Stašova do Lochovic kolem velkostatku Ing. Krofty na konec osady Kočvary. Dále hranice pokračuje vpravo západním směrem po vyvýšené mezi k Barochovic trní, kde navazuje na hranici HS Praskolesy a dále pokračuje strouhou podél pozemku tzv. Obecní do Močidel. Odtud pokračuje přes Bartošův lomeček podél pozemku 213/10 na cestu 253/2, dále podél trnin č. 296/2 a pozemku 335 (vše k.ú. Otmíče) na okraj Staré višňovky a ke koupališti ve Stašově. Od koupaliště polní cestou pod Štířínský most a odtud dále cestou na silnici Stašov - Chlustina, kde po 100 m odbočuje vpravo na polní cestu, která vede na Lhotka kolem šupen na písek. Dále pokračuje směrem na polní cestu 977 a 979, které tvoří katastrální hranici Bavoryně - Chlustina. Zde se napojuje u dálničního mostu na výchozí bod. Hranice jsou zřetelné a přírodní. Po celé délce s HS Praskolesy a HS Lochovice k usedlosti U Brnjušáků kopírují uživatelskou hranici ZD Bavoryně.

16 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 8/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

17 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č. 9 1 a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Praskolesy sídlo : Praskolesy 319 den registrace : číslo registrace : Výst. 3158/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : Zrušení rozhodnutí MěÚ Hořovice čj. Výst. 3158/2003/NO rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje 3221/33832/2005OŽP/Kon ze dne , které nabylo právní moc dne c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : František Sybol Zdice, Chlustina 35 Honební místostarosta : Zdeněk Šlajer Zdice, Otmíče 69 Členové honebního výboru : Antonín Křikava Zdice, Chlustina 61 Ivan Petrbok Praskolesy, Kotopeky 3 Jan Černý, Praskolesy e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranici tvoří těleso dálnice D 5 s označením E 50 od nájezdu na dálnici u dálničního mostu přes cestu Hořovice - Žebrák až k dálničnímu mostu na km 30,53 s označením D 5-037, kde dálnice D 5 křižuje odbočku do obce Hředle ze silnice č. 605, která spojuje obce Bavoryně - Žebrák. Odtud směřuje jižním směrem po polní cestě č. 979 na polní cestu č. 977 podél honů zemědělských pozemků v užívání Agrony Rpety č a 4410 a dále na pískovnu. Od pískovna po cestě na Štířinský most přes Červený potok po polní cestě k protipožární nádrži Stašov, kde přechází silnici Stašov Otmíče a pokračuje okrajem honu č ke Staré višňovce. Od okraje Staré višňovky podél východní hranice honu Argony Rpety č. 4430, podél pozemku p.č. 335 k trninám p.č. 296/2, dále cestou p.č. 253/2 podél honů č a 4436 na východní okraj Bartošova lomečku, odtud přímo ke studni v Močidlech. Od této studny východním směrem po melioračním příkopu až k cestě Kočvary Netolice a po této cestě až na okraj obce Netolice, dále okrajem obce Netolice podél honů č a 4452 až na hranici s k.ú. Praskolesy, kterou zde tvoří polní cesta č a 3696 až na křižovatku s polní cestou č. 3697, která vede kolem lesa Háj. Po ní JV směrem podél lesa na komunikaci III. tř. Lochovice Hořovice. Po ní až k intravilánu města Hořovice. Pravým okrajem intravilánu, tj. kolem oplocení nemocnice ke křižovatce u Svatého Jana, odtud po cestě přes Červený potok okrajem Letné na cestu III. tř. Hořovice Žebrák. Po ní přes železniční most na trati Plzeň Praha až k nájezdu na dálnici D 5 s označením D

18 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 9/2003 Vyhotovila: Alena Jirků

19 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : sídlo : Honební společenstvo Podluhy - Hvozdec Cihlářská 1205, Hořovice den registrace : číslo registrace : 4201/2002/ŽP ZEM/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Mgr. Petr Bakule Hořovice, Cihlářská 1205 Honební místostarosta : Ing. Václav Vinter Hořovice, Modřínová 1308 Člen honebního výboru : Václav Bakule Hořovice, Jasmínová 1191 Michal Mottl, Záluží 5, Cerhovice Jaroslava Šubrtová Podluhy, Hořovice Petr Velich Mrtník 11, Komárov 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranice honitby začíná u rybníku Malý Dražovák, pokračuje kolem lesoparku Dražovka po jižním až jihozápadním intravilánu města Hořovic na silnici III. tř. vedoucí z Hořovic do Hvozdce, dále po silnici Hvozdec Mrtník a Mrtník (směr Neřežín) k Mrtnické skále, která zde tvoří hranici vojenského újezdu Jince (VVP Jince). Od tohoto bodu sleduje severo východo východním směrem hranici vojenského újezdu, která je zároveň hranicí honitby VLS s.p. Hořovice s názvem Brdy. Tuto hranici les pole sleduje až na silnici III. tř. Felbabka Hořovice a po ní pokračuje až k výchozímu bodu, tj. k rybníku Malý Dražovák 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání.

20 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 10/2003 Vyhotovila : Alena Jirků

21 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Rpety - Felbabka sídlo : Rpety 5 den registrace : číslo registrace : 3117/2002/ŽP ZEM/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Jiří Mojdl Hořovice, Rpety 5 Honební místostarosta : Václav Kuška Hořovice, Rpety 38 Člen honebního výboru : Jaroslav Hasman Hořovice, Rpety e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranice honitby začíná na okraji města Hořovic na výjezdu silnice Hořovice Příbram. Po ní pokračuje až na okraj obce Felbabka, kde odbočuje vpravo na silnici vedoucí do Křešína. Tam, kde silnice se potkává s okrajem lesa (hranice VVP Jince), se stáčí vlevo, vede po hranici les pole až ke koupališti na okraji obce Felbabka. Odtud vede po intravilánu obce Felbabka na cestu III. tř. vedoucí z Felbabky do Rejkovic. Zde na křižovatce se stáčí doleva a pokračuje směrem po cestě III. tř. na Lochovice, před mostem přes Litavku se stačí doleva k hájovně na cestu č Kolem hájovny pokračuje na okraj lesa Ostrý a dále po lesní cestě, která tvoří majetkovou hranici LHC Klement a je současně katastrální hranicí Lochovic a Rpet, která končí na polní cestě vedoucí po kraji lesa Ostrý z Obory směrem na Felbabku. Z tohoto rohu lesa po mezi č. 860 mezi poli až na starou cestu Obora Rpety č Po ní směrem do Rpet, dále v pravém úhlu dolu po strouze s remízem až k mezi. Dále po mezi mezi loukou a polem na okraj břehového porostu. Po kraji břehového porostu až na levý břeh Podlužského potoka. Dále po hraniční mezi a příkopem mezi katastry Lochovic a Rpet na cestu III. tř. vedoucí z Lochovic do Hořovic. Po této cestě až po okraj města Hořovic, dále po okraji intravilánu až na výjezd silnice Hořovice Příbram. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora

22 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 11/2003 Vyhotovila :Alena Jirků

23 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Lochovice sídlo : Hořovice, Modřínová 1323/53 den registrace : číslo registrace : 3337/2002/ŽP ZEM/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Václav Trouška Hořovice, Modřínová 1323/53 Honební místostarosta : Jiří Blažek K Třebenicům 45/11, Praha -Řeporyje Člen honebního výboru : Renata Schumová Praha 5, Dreyerova 598/10 Slánský Zdeněk, Lochovice, Obora 18 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Popis hranic (výchozí bod) začíná na silnici vedoucí z Libomyšle do Lochovic v místě, kde od silnice vede vlevo do polí remízek. Od tohoto místa po silnici k obci Lochovice, dále po intravilánu obce Lochovice na asfaltovanou silnici Lochovice - Lhotka k obci Lhotka. U obce Lhotka po intravilánu obce na asfaltovanou silnici vedoucí do Plešivce. U lesa Plešivce pak vpravo dolů po hranici lesa na křižovatku cest U tří Červených a z této křižovatky lesní cestou vedoucí na nechráněný železniční přejezd nad Brodeckým mlýnem. Po přejezdu po pěšině vedoucí mezi tratí a Litavkou až na hlavní silnici Lochovice - Příbram. Po této silnici k obci Rejkovice a před obcí vpravo přes mostek po cestě na konec lesa, který tvoří zároveň parcelami p.p.č a 2416 konec k.ú. Lochovice. Dále vpravo po lesní cestě p.p.č na křižovatku s cestou p.p.č Po této cestě okolo hranic parcely p.p.č na konec lesa Ostrý. Z tohoto místa vlevo po mezi p.p.č. 860 na polní cestu Obora - Rpety p.p.č Po této cestě směrem na Rpety k remízku, který tvoří rozhraní mezi loukou a poli. Po tomto remízku vpravo na mez mezi loukou a polem, po této mezi směrem na Rpety, kde navazuje na pravý břeh Podlužského potoka a po tomto břehu až na konec lesíka. Dále vpravo podle lesíka a po mezi, která tvoří hranici mezi katastry Lochovice a Rpety až na asfaltovanou silnici Hořovice - Lochovice. Po této silnici směrem na Lochovice k lesu Háj. Podle lesa pak polní cestou p.p.č na křižovatku s cestou p.p.č a po ní na cestu p.p.č na napojení cesty p.p.č k obci Netolice. Po intravilánu obce Netolice na polní cestu p.p.č a dále na cestu p.p.č vedoucí poli směrem na Kočvary. Před první usedlostí na Kočvarech pak mezí vpravo, která končí na asfaltované silnici Lochovice - Kočvary. Po intravilánu Kočvar zpět na tuto silnici až ke Kočvarskému dvoru. Z tohoto místa vpravo po polní cestě p.p.č až k Malé vinici do Kočvarské rokle a středem rokle pak vlevo dolů na železniční trať Zdice - Příbram. Po této trati směrem na Lochovice na rozhraní katastru Libomyšl a Lochovice. Od trati v tomto místě vlevo po mezi na levý břeh Litavky,

24 po tomto břehu až k jezu nad Libomyšlí. Po jezu přes Litavku vpravo a po příkopu v poli zpět na asfaltovanou silnici Libomyšl - Lochovice, kde je výchozí bod popisu hranic. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 12/2003 Vyhotovila : Alena Jirků

25 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Lochovice - Lhotka sídlo : Lochovice 286 den registrace : číslo registrace : Výst. 96/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Pavel Hornát Lochovice 286 Honební místostarosta : Jiří Císař Lochovice, Obora 43 Člen honebního výboru : Zdeněk Slánský Lochovice, Obora 18 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Výchozí bod výjezd z obce Lhotka po cestě III. tř. směrem na Lochovice až na okraj obce Lochovice, dále vpravo po intravilánu obce Lochovice na cestu III. tř. vedoucí do Libomyšle až do míst, kde po pravé straně je remízek Na Ladě. Dále podle remízku až na železniční trať Lochovice Zadní Třebáň, po levém okraji železničního svršku na polní cestu, která vede na křižovatku cest z Libomyšle, Neumětel a neumětelské železniční zastávky. Z této křižovatky po cestě na neumětelskou zastávku, odtud po silnici III. tř. do obce Radouš a přes železniční nechráněný přejezd vlevo polní cestou k Radoveské hájovně. Od ní po okraji lesa zpět do místa styku okraje lesa a cesty z obce Lhotka p.č. 384 a po ní k výchozímu bodu. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání.

26 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 13/2003 Vyhotovil : Alena Jirků

27 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Hostomice I. sídlo : Hostomice, Na hřibu 528 den registrace : číslo registrace : Výst. 1891/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : RNDr. Richard Chvojka CSc Praha 10, Žitomírská 805/41 Honební místostarosta : Jaroslav Šnajdr Hostomice, Dubinská 341 Člen honebního výboru : Ing. Karel Greif Praha 8, Kubíkova 1381/18 Člen honebního výboru : Vlastimil Mandík Hostomice, Na hřibu e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Hranice honitby tvoří silnice III. tř. Dobříš Hostomice Bezdědice a Radouš. Z Radouše jde hranice přes nechráněný železniční přejezd doleva po polní cestu k Radovské hájovně a dále lesem v k.ú. Radouš lesními parcelami č. 265, 357, 363, 338, 371, 378, 381 a 382 směrem na Bezdědičky Běštín po hranicích lesa Města Hostomic, dále cestou z Bezdědiček do Běštína a odtud po okraji lesa směrem ke Lštěni a dále po okraji lesa opět na silnici Dobříš - Hostomice 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání.

28 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 14/2003 Vyhotovil : Alena Jirků

29 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Hostomice II. sídlo : Hostomice, Tyršovo nám. 159 den registrace : číslo registrace : Výst. 350/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Stanislav Budil Hostomice, Tyršovo nám. 159 Honební místostarosta : Jiří Klimt Hostomice, Dobříšská 493 Člen honebního výboru : Luboš Vokurka Hostomice, Velký Chlumec 75 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Silnice III.tř. Dobříš Hostomice Bezdědice Radouš, vpravo kolem intravilánu obce Radouš až na cestu vedoucí z Radouše mezi poli až na silnici III. tř. Neumětely Hostomice. Dále po silnici III. tř. na okraj obce Skřipel, poté pravým okrajem intravilánu obce Skřipel alejí kaštanů do obce Osov, dále silnicí III.tř. do obce Velký Chlumec a Malý Chlumec, v obcích vždy pravým okrajem intravilánu. Z Malého Chlumce silnicí III.tř. vedoucí směrem na silnici Hostomice Dobříš až k okraji lesa s místním názvem Milkovy. Po pravém okraji po hranici les pole až na silnici Dobříš Hostomice.. 1 f) Zrušení honebního společenstva : 1 g) Vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora 1 h) Prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa místa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání.

30 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí Hořovice, Palackého nám. č. 2 Číslo výpisu : 15/2003 Vyhotovil : Alena Jirků

31 R E J S Ř Í K H O N E B N Í C H S P O L E Č E N S T E V (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn, 28) vedený Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a životního prostředí, vložka č a) Název a sídlo HS s uvedením dne a čísla registrace : název : Honební společenstvo Neumětely sídlo : Všeradice 75 den registrace : číslo registrace : Výst. 106/2003/NO 1 b) Zánik HS s uvedením dne a právního důvodu výmazu : 1 c) Identifikační číslo HS : IČO : d) Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru : Honební starosta : Jiří Špalek Všeradice 75 Honební místostarosta : František Frajer Malakov 9, Králův Dvůr 34 Člen honebního výboru : Václav Ciprián Hostomice, Neumětely 34 Člen honebního výboru : Václav Štáral Osov, Vižina 70 Člen honebního výboru : Václav Šebek Hostomice, Neumětely 156 Člen honebního výboru : Josef Paul Osov, Lážovice 33 Člen honebního výboru : Ing. Emil Palivec Osov, Skřipel 56 1 e) Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranic : Výchozím bodem je křižovatka silnicí III. tř. Hostomice Dobříš a Dobříš Osov v obci Malý Chlumec. Z této křižovatky dále po silnici III. tř. směrem přes Velký Chlumec do Osova až na křižovatku Osov Skřipel. Dále pokračuje touto silnicí do obce Skřipel a z této obce směrem na Neumětely až na křižovatku silnic Hostomice Neumětely a Neumětely Skřipel. Z této křižovatky hranice vede po nově zbudované asfaltované silnici III. tř. na okraj obce Radouš, dále po pravém okraji intravilánu této obce zpět na silnici III. tř. Radouš Lochovice a po této pokračuje až k nechráněnému železničnímu přejezdu u železniční zastávky Neumětely ke křižovatce na Libomyšl, zde odbočuje doprava až ke křižovatce se silnicí vedoucí z obce Neumětely na Libomyšl. Další průběh je melioračním příkopem k říčce Chumava, tuto křižuje a pokračuje vodotečí na polní cestu vedoucí k lesu Housina. Po této polní cestě vede na okraj lesa, tento zleva kopíruje až k silnici vedoucí z Libomyšle do

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Dne Vytvořil Ing. Tomáš Šťastný tel:

Dne Vytvořil Ing. Tomáš Šťastný tel: Rejstřík honebních společenstev (dále jen HS) vedený Městským úřadem Česká Třebová podle 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti ) Rejstřík honebních

Více

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- MĚSTSKÝ ÚŘAD Došlo: 1 O -12-2J12 odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Č. ;.: 11/1/12 / Zprocovatel Váš dopis ze dne l. srpna 2012

Více

Dne Vytvořil Ing. Tomáš Šťastný tel:

Dne Vytvořil Ing. Tomáš Šťastný tel: Rejstřík honebních společenstev (dále jen HS) vedený Městským úřadem Česká Třebová podle 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti ) Rejstřík honebních

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

1. Místní a časová dostupnost. pracovníky poskytující SPO Městského úřadu Hořovice

1. Místní a časová dostupnost. pracovníky poskytující SPO Městského úřadu Hořovice Název standardu 1. Místní a časová dostupnost Kritérium standardu 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního

Více

,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6, ,7 9.0 Celkem 4324,1

,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6, ,7 9.0 Celkem 4324,1 U HOŘOVICKA Příjmy Dotace obcí na dopravu r. 2016 Příspěvek na režii Ostatní příjmy 4253.4 63,4 0.5 Celkem 4317,3 Financování 6,8 Vvdaje Příspěvek obcí na autobus.dopravu r. 2016 Odměny vč. odvodů Ostatní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Oprava rozhodnutí o změně honitby

Oprava rozhodnutí o změně honitby VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: s.p. MHK/198429/2012 č.j. MMHK/042619/13/ŢP/Nas VYŘIZUJE: Vladimír Nasibulin TELEFON: 495 707 668 EMAIL: vladimir.nasibulin@mmhk.cz DATUM: 6. 3. 2013 Účastníci řízení:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/1990 Sb. NVP, o změnách katastrálních hranic v obvodech Prahy 5, 6, 9 a 10

Obecně závazná vyhláška č. 6/1990 Sb. NVP, o změnách katastrálních hranic v obvodech Prahy 5, 6, 9 a 10 Obecně závazná vyhláška č. 6/1990 Sb. NVP, o změnách katastrálních hranic v obvodech Prahy 5, 6, 9 a 10 Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 6. 9. 1990 vydat podle 24a

Více

I. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HOŘOVICE ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2010

I. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP HOŘOVICE ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

působností, a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

působností, a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí. 413/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu Ministerstvo kultury

Více

Dle rozdělovníku. Č.j.: 3194/OŽP/17-7 Karlovy Vary ROZHODNUTÍ. Výrok:

Dle rozdělovníku. Č.j.: 3194/OŽP/17-7 Karlovy Vary ROZHODNUTÍ. Výrok: Dle rozdělovníku Č.j.: 3194/OŽP/17-7 Karlovy Vary 16.9.2017 ROZHODNUTÍ Výrok: Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení 7 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Hořovice 1 1 Obecné

Více

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 17.5.2016 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -253/2016-204

Více

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 2.2.2018 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR- 601/2017-204

Více

Jméno: Ing. Daniela V. Dlouhá Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:

Jméno: Ing. Daniela V. Dlouhá Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: Elektronický Digitální Povodňový Portál ORP Hořovice Palackého nám. 2/, 26801 Hořovice Telefon: 311545301 sekretar@mesto-horovice.cz Jméno: Dr. Ing. Jiří Peřina Funkce v komisi: předseda Telefon práce:

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, Dobruška. R o z h o d n u t í

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, Dobruška. R o z h o d n u t í Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Č.j.: MUD 4065/2013 OŽP/JS - R Spis. zn.: 206.1.; Skart. zn.: A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

I/19. Silnice. křižovatka s I/20 Spálené Poříčí. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2019. Silnice I/19. stavba. Plzeň. stavba I/20 Losiná, obchvat Šťáhlavy

I/19. Silnice. křižovatka s I/20 Spálené Poříčí. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2019. Silnice I/19. stavba. Plzeň. stavba I/20 Losiná, obchvat Šťáhlavy I/ Silnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/ stavba I/ křižovatka s I stavba I/ Losiná, obchvat Šťáhlavy 1. úsek (křiž. s I/ Nezvěstice) Šťáhlavice Nezbavětice 2. úsek (Nezvěstice obchvat) Chválenice stavba

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, Dobruška. R o z h o d n u t í

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, Dobruška. R o z h o d n u t í Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí oddělení životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Č.j.: MUD 4026/2013 OŽP/JS - R Spis. zn.: 206.1.; Skart. zn.: A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu IČ: 47560002 Příjmy Hořovická na rok 2019 dle odvětvového členění (paragrafů) v tis. Kč 0000

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 26.10.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 26.10.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 484 V Y H L Á Š K A ministerstva kultury

Více

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 18.4.2016 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -

Více

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 Příloha grafické části pasport í osady Divišovice: 32c Mrákotice III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 204.4 í 896/1, 967, 33c Chotětice - Dědkov MK s omezením pro vozidla do 6t začíná

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín,

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2010 11. ledna 15.00 18.30 Technická pomoc- čištění střechy, okapů a svodů na škole T. G. Masaryka Komárov. Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ČEPELÁK Michal, MRAČEK

Více

ROZHODNUTÍ. Výrok: rozhodl

ROZHODNUTÍ. Výrok: rozhodl Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 82/OŽP/15-17 Zettlová/740 12. 6. 2015 ROZHODNUTÍ Výrok: Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

R O Z H O D N U T Í. V ý r o k o v á. č á s t

R O Z H O D N U T Í. V ý r o k o v á. č á s t Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 16.07.2013 MBE/14278/2013/ŽP-HrS 3437/2013/ŽP Stanislava Hrudková/ 311654279 zp@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Počet listů: 3 V ý r o

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN Rozlosování mistrovských soutěží - JARO 2014 - Rozpis soutěží pro sezónu 2013 / 2014 (JARO) (úplné znění viz PODZIM 2013) Sportovně technická ustanovení Mistrovské soutěže

Více

PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU

PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU PODROBNÝ PLÁN TRAS A INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU Více na www.dokrumlova.cz Trasa 10 km BISTRO KOLIS BOROVIČKY LACRUM FLORIÁNEK MARIÁNSKÁ STUDÁNKA ROKYTNÁ BISTRO KOLIS Od bistra se vydáte směrem k sídlišti,

Více

ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2011

ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2011 ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2011 5. ledna 17.07 14.30 Poţár Zaluţí planý poplach. Záloha na stanici Komárov. Účast: ČEPELÁK Antonín, PACÁK Jindřich, HRABÁK Miloš, VOKÁČ Bohuslav, HAVRÁNEK Vladimír,

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km)

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) 3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/iti3 Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067456-pum-2015-3-ctvrtek Stoupání:

Více

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou

Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou Virtual Cup Vysočinou ze Žďáru nad Sázavou 1. T1. Trasa začíná na parkovišti u obchodníka ŠKODA, firmy AUTO, Nádražní 67, Žďár nad Sázavou. 2. Vyjeďte vpravo okolo parkoviště nových a ojetých vozů po silnici

Více

16. Obecně závazná vyhláška,

16. Obecně závazná vyhláška, 16. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města

Více

Úřední zprávy OFS Beroun

Úřední zprávy OFS Beroun Úřední zprávy OFS Beroun BD-17/5-2013 Z jednání STK + KM 1. Výsledky mistrovských utkání: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno 2. Pokuty: - STK uděluje pokutu oddílu Tlustice ve výši 100,-

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 761/231/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 761/231/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 163/1, č. parc. 163/2, č. parc. 164/1, č. parc. 164/2, č. parc. 165, č. parc. 168, č. parc. 169/1, č. parc. 169/2, č. parc. 170, č. parc.

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN Rozlosování mistrovských soutěží - JARO 2013 - Rozpis soutěží pro sezónu 2012 / 2013 - JARO (úplné znění viz PODZIM 2012) Vyhlašování změn a doplňků v rozehrané soutěži bude

Více

Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 5 Rozesláno dne 22.

Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 5 Rozesláno dne 22. Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Středočeského kraje Částka 5 Rozesláno dne 22. května 2012 O B S A H 77/VS/2012 78/VS/2012 79/VS/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. I. uznává

R O Z H O D N U T Í. I. uznává Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí nám. Svobody 1 438 24 Žatec VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 08. 04. 2013 NAŠE ZN: MUZA9645/2013 VYŘIZUJE: Kamil Plíšek PRACOVIŠTĚ: Tř. Obránců

Více

Úřední zprávy OFS Beroun

Úřední zprávy OFS Beroun Úřední zprávy OFS Beroun BD-26/10-2012 Z jednání STK + KM 1. Výsledky mistrovských utkání: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno OP - st. přípravky - sk. A podzim 2012 1. Zdice 101:20 52 2.

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostřed oddělení životního prostředí nám. F. L. Veka 11, Dobruška

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostřed oddělení životního prostředí nám. F. L. Veka 11, Dobruška ?/D T)xv,-\r fktqfá Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostřed oddělení životního prostředí nám. F. L. Veka 11,518 1 Dobruška Č.j. došlého dokumentu: PDMUD 4555/213 Ze dne 25.2.213 Č.j.:

Více

Modely a vizualizace. Příloha k: Dokumentaci o posuzování vlivů na ŽP Odbornému vyjádření k záměru stavby z hlediska vlivů na krajinný ráz

Modely a vizualizace. Příloha k: Dokumentaci o posuzování vlivů na ŽP Odbornému vyjádření k záměru stavby z hlediska vlivů na krajinný ráz Modely a vizualizace Příloha k: Dokumentaci o posuzování vlivů na ŽP Odbornému vyjádření k záměru stavby z hlediska vlivů na krajinný ráz Modely a vizualizace nadzemních variant trasy Nový Bor invariantní

Více

Úřední zprávy OFS Beroun

Úřední zprávy OFS Beroun Úřední zprávy OFS Beroun BD-9/11-2012 Z jednání STK + KM 1. Výsledky mistrovských utkání: Výsledky byly schváleny tak, jak již bylo uvedeno STK neschvaluje výsledek utkání Endeco Zdejcina Osov - IV. A

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O S T O M I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O S T O M I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O S T O M I C E stavební úřad Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice SPIS ZN. : č.j.stav.: telefon, fax : e-mail : vyřizuje: 0472/2015/Ts 0915/2015 311 584 213 i.tyslova@hostomice.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 113 Rozeslána dne 15. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 307. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 815-38 - 2016 O obvyklé ceně nemovitostí - pozemkových parcel vlastníka p. Jakuba Kuby v katastrálních územích Klíčov u Mrákova, Mrákov, Dobříkov na Šumavě, Hluboká u Kdyně a Chodská

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun Pod Hájem 324,

Více

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Příloha č. 1 Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Vypracoval: Ing. Robert Juřina Hanojská 2836 390 05 Tábor jurina.r@gmail.com Září 2012 Úvod Ve změně územního plánu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 2775/2010-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 2775/2010-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE zn.: 375/2009/VÝST/Li/ Ukládací a skart.

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Dub u Kvítkovického rybníka

Dub u Kvítkovického rybníka LIST 1 Dub u Kvítkovického rybníka Strom roste na S okraji vzdušné strany hráze Kvítkovického rybníka, 1100 m SSV od středu obce Kvítkovice Kvítkovice u Lipí Kvítkovice Mapa 32-22-06 480 cm 32 m 250 let

Více

Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram

Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram Úvod Při řešení situace na úseku Zdice Příbram, jsme se zaměřili zejména na zvýšení traťové rychlosti, a tím

Více

Ukliďme Česko program ve Staré Městě (12.4. a )

Ukliďme Česko program ve Staré Městě (12.4. a ) Ukliďme Česko 2019- program ve Staré Městě (12.4. a 13.4.2019) Akce se zúčastní tyto subjekty: -Střední odborná škola a gymnázium Staré Město (2 třídy, skupiny) -Základní škola Staré Město (4 třídy, skupiny)

Více

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K,

18. 4. 08.31 10.17 Technická pomoc čištění kanalizace na Náměstí Míru v Komárově. Účast: DANDA Aleš, Technika: CAS 25 K, zásahy 2013 1čtvrtletí 7.1 16.20 18.30 TP čištění znečištěné komunikace ulice Zahradní Komárov. Účast: MACOUREK David, PACÁK Jindřich, ZEMAN Petr, ŠVARC Jakub. PL. ČERPADLO NIAGARA, 18.1 14.43 16.32 Technická

Více

51/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

51/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 51/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2017 o Chráněné krajinné oblasti Poodří Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná oblast Poodří

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

ŽALHOSTICE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. KÚ: Žalhostice (794341) Datum: 10/2016 Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň: STUDIE Zakázka:

ŽALHOSTICE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. KÚ: Žalhostice (794341) Datum: 10/2016 Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň: STUDIE Zakázka: ČÍSLO REVIZE DATUM REVIZE POPIS REVIZE 2. 1. GENERÁLNÍ PROJEKTANT: OTISK RAZÍTKA: Investor: Obec KÚ: Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D. ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Ing. Filip Jakl Datum:

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN Rozlosování mistrovských soutěží - JARO 2015 - Rozpis soutěží pro sezónu 2014 / 2015 (JARO) (úplné znění viz PODZIM 2014) Článek 17 - Postupy a sestupy Počet oddílů (okresní

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 3 Okolo Hostinného. 6,5 km Hostinné Poštovní Dvůr Hostinné. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 3 Okolo Hostinného. 6,5 km Hostinné Poštovní Dvůr Hostinné. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 3 Okolo Hostinného Trasa: Značení KČT: Občerstvení: Poznámky: 6,5 km Hostinné Poštovní Dvůr Hostinné (značeny počáteční 2 km) v letních měsících u splavu při dešti jsou stezky kluzké

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 18. prosince 2015 O B S A H

Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 18. prosince 2015 O B S A H Strana 477 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 18. prosince 2015 O B

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

70/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. ledna 2005, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

70/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. ledna 2005, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. ledna 2005, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií:

Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií: Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií: Foto č. 1. Soutok Rakovce a Litavy, počátek hodnocené částí toku... 3 Foto č. 2. Hráz na pravém břehu v úseku č. 1... 3 Foto č. 3. Hranice úseků č. 1 a 2... 3

Více

K~ ~ T. Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K~ ~ T. Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sp. zn.: OZP/4672/9/13/320-206.1/Hz Č.j.: MUH/38928/14/320 Vyřizuje: Ing. Hanzlíček Miroslav Telefon: 519441 086 E mail: zivotni~hustopece-city.cz V Hustopečích dne 03.12.20 14 K~ ~ T. Dukelské nám. 2/2,

Více

Silnicei/37. Trhová Kamenice most ev. č E68. informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU. Trhová Kamenice. most pøes Chrudimku

Silnicei/37. Trhová Kamenice most ev. č E68. informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU. Trhová Kamenice. most pøes Chrudimku Silnicei/ informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU Trhová Kamenice most pøes Chrudimku E68 Silnice I/ Dopravní význam stavby Vybudování přeložky silnice I/ v katastru obce Trhová Kamenice vyřešil závadový

Více

MINERÁLNÍ PRAMENY TEPELSKA

MINERÁLNÍ PRAMENY TEPELSKA MINERÁLNÍ PRAMENY TEPELSKA Všechny informace zde uvedené jsou čerpány z informační brožury: Průvodce po minerálních pramenech II. Minerální prameny Tepelska vydané Českým svazem ochránců přírody ZO ČSOP

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007

ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007 ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007 1.Ledna 00.11-01.11 Požár tújí a cypřišů v Zaječově č.p. 86 od pyrotechniky hašení, účast: Moutelík Jan, Garanič Roman, Vokáč Bohuslav, Brandejs Kamil, Fišer František,

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Lesní správa Žárovice:

Lesní správa Žárovice: Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Víta Nejedlého 692, 682 01 Vyškov telefon: 973 451 841-6, fax: 973 451 840 tajemnik@vojujezd-brezina.cz, http://www.vojujezd-brezina.cz Příloha č. 1 k výnosu č. 13/2015

Více

476/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České republiky

476/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České republiky Změna: 251/1995 Sb. 476/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny Ministerstvo kultury České republiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ Ulice Na Samotě Hostivice, červen 2008 Ulice Na Samotě pracovní verze k 29. červnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla

Více

Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi

Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi Cyklostezka v souběhu s řekou Mrlinou mezi Nymburkem a Budiměřicemi PRŮVODNÍ ZPRÁVA (22. dubna 2010) A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace: Ing. arch. Jan Ritter, IČO.

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 22.10.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 476 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Nepomuk v Brdech p.č. 556/2; 556/4; 556/6 k.ú. Věšín v Brdech p.č. 556/1; 556/3 a 556/5

Vojenský újezd Brdy k.ú. Nepomuk v Brdech p.č. 556/2; 556/4; 556/6 k.ú. Věšín v Brdech p.č. 556/1; 556/3 a 556/5 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p. Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd, tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta

Více

I/17. Silnice. Heřmanův Městec Bylany E70. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/17. Heřmanův Městec. Třebosic. Dubany. Heřmanův Městec Bylany

I/17. Silnice. Heřmanův Městec Bylany E70. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/17. Heřmanův Městec. Třebosic. Dubany. Heřmanův Městec Bylany Čepí I/ Silnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019 stavba Choltice Jeníkovice Dubany Třebosic Svinčany 342 Jezbořice Dřenice Nákle Rozhovice Třibřichy Klešice obchvat (I/ Heřmanův Městec mezilehlý úsek Bylany

Více

4947/72-II/2 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 12. dubna 1972

4947/72-II/2 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky. ze dne 12. dubna 1972 Strana 1 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 12. dubna 1972 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Český kras", okres Beroun a Praha-západ, kraj Středočeský Ministerstvo kultury

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A931 Areál s odstavnou plochou kamionů 27.725 m2 Mírová (Karlovy Vary) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:...

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy sp.zn.: OD 6.5/78652/18/Chr D 73/18 č.j.: MmP 49859/2019 OD vyřizuje: Bc. Marie

Více

PØELOŽKA SILNICE II/283

PØELOŽKA SILNICE II/283 PØELO KA SILNICE II/283 Turnov Jièín Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Zhotovitel STUDIE: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. M. KOLOUŠEK Vypracoval

Více

Ohrožené objekty v ORP Prostějov. Bílá voda. Blata. Brodečka

Ohrožené objekty v ORP Prostějov. Bílá voda. Blata. Brodečka Ohrožené objekty v ORP Prostějov Bílá voda č.p.159,160,161 (RD) Rozstání Bílá voda č.p.115,114,113,112 (RD) Rozstání Bílá voda č.p.11,110,108,107 (RD) Rozstání Bílá voda č.p.106,104,103,102 (RD) Rozstání

Více