I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE"

Transkript

1 I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy Paré Akce I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.

2 1.1. Identifikační údaje 1.2. Stavba Název: I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat aktualizace Druh stavby: Novostavba Místo stavby: Královehradecký kraj 1.2. Zadavatel studie Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové Pouchovská Hradec Králové 1.3. Zhotovitel studie VALBEK spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec HIP: ing. Milan Koloušek Silnice: ing. Milan Koloušek ing. Ratniková 2. Zdůvodnění studie Stávající silnice I/14 prochází cca v délce 3,0 km průtahem městem Rychnov nad Kněžnou v trase ulic Jiráskova a Štemberkova. Podél Jiráskovy ulice se nachází převážně obytná zástavba, areál Orlické nemocnice a polikliniky, autobusové a vlakové nádraží, obchodní centrum a další komerční objekty. Podél Štemberkovy ulice v jižní části města se nachází smíšená zóna s objekty bydlení, obchodních center a průmyslových areálů. Jiráskovu ulici poblíž areálu nemocnice kříží železniční trať s úrovňovým zabezpečeným přejezdem. S ohledem na dopravní zátěž silnice I/14 na území města dochází v dopravních špičkách k tvorbě dlouhých kolon u tohoto přejezdu a jedná se o dopravní závadu na I/14 v této části města. Poloha silnice I/14 na území města a její parametry nevyhovují významu silnice I/14 a funkci silnice prvé třídy. Jedná se zejména o zmíněný úrovňový přejezd, vedení silnice I/14 v těsné blízkosti zdravotnických zařízení a obytných zón města a počet napojení místních komunikací na území města na I/14 (celkem 30 napojení). Zájmové území pro přeložku silnice je vymezené trasou stávající I/14 na území města, zástavbou v západní části města a koridorem územní rezervy pro přeložku I/14 vymezeným územním plánem města. 1

3 3. Výchozí údaje pro návrh 3.1. Mapové podklady Jako podklad pro zpracování studie byl použité mapové podklady: -Základní mapa 1: zvětšená na měřítko 1:5 000 zájmového území. -Ortofotomapa zájmového území v měřítku 1: Podklady a projektové dokumentace v dotčeném území -Územní plán města Rychnov nad Kněžnou -Dopravně urbanistická studie k územnímu plánu města Rychnov nad Kněžnou -Sčítání dopravy z roku Návrhové parametry komunikace Silnice I/14 je navržena v kategorii S11,5/70. Pro navrhovanou kategorii musí trasa splňovat tyto základní parametry: Minimální poloměr směrového oblouku pro kategorii S11,5/70 je Rmin= 500 m (300 m). Maximální dovolený podélný sklon je pro kategorii S11,5 7,5%. V rámci studie nejsou navržena žádná dopravně obslužná zařízení na této silnici I/ Dopravně inženýrské podklady Současný stav silniční sítě: Dle sčítání dopravy z roku 2010 byla intenzita dopravy na silnici I/14 na úseku od úrovňového přejezdu na severním okraj města voz./24 hod. Z toho byla lehká vozidla voz./24 hod a těžká vozidla voz./24 hod. Na úseku I/14 mezi úrovňovým přejezdem a křižovatkou se silnicí II/318 byla intenzita dopravy voz./24 hod. Z toho byla lehká vozidla voz./24 hod a těžká vozidla voz./24hod. Přepočet na rok 2014 je pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy dle TP 225 (II. vydání). Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 na tomto úseku silnice I/14 jsou: Rok 2014 lehká vozidla/24.hod těžká vozidla/24.hod -úsek silnice I/14 mezi tratí a severním okrajem města úsek I/14 mezi tratí a silnicí II/

4 Rok 2030 lehká vozidla/24.hod těžká vozidla/24.hod úsek silnice I/14 mezi tratí a severním okrajem města úsek I/14 mezi tratí a silnicí II/ Výhledová intenzita dopravy pro rok 2030 na silnici I/14 bude v rozmezí voz./24 hod s podílem nákladní dopravy 9,1-9,6%. Ztěchto údajů plyne, že po roce 2030 bude stávající silnice I/14 na území města značně přetížená a dopravní zátěž se bude blížit celkové kapacitě komunikace. Ve městě budou vznikat kolony a dopravní zácpy. Pokud se uvažuje s realizací přeložky I/14 v trase západního obchvatu tak na tento obchvat přejde ve výhledu roku 2030 dopravní zátěž v rozmezí voz./24 hod s podílem nákladní dopravy 10,5 12,0 % a výhledová intenzita dopravy v roce 2030 poklesne na průtahu městem na voz./24 hod. 4. Charakteristiky území z hlediska vlivů na návrhy silnice I/14 Ve vymezeném území tato studie prověřuje možnost přeložky silnice I/14 do trasy západního obchvatu města tj. do koridoru územní rezervy vymezené územním plánem města a ve variantě mimo tento koridor Členitost terénu Zájmové území pro návrh přeložky I/14 je dané územní rezervou. Jedná se o území volné, nezastavěné na západním okraji města. Jedná se o zvlněné území s maximálním převýšením terénu cca 59 m. Vymezené území přeložky kříží na jižním okraji města široké údolí řeky Kněžné a Jahodovského potoka Současné a budoucí využití území V Koridoru územní rezervy se jedná se převážně o území volné (pole, louky, pastviny), s částečnou zástavbou výrobních a skladových objektů v jižní části města, částečně s lesním porostem. Navrhovaná je přeložka silnice I/14 v kategorii S11,5/ Popis variant Aktualizace studie navazuje na ověřovací studii z 10/2014, která prověřovala ve třech variantách možnosti úpravy popř. přeložky silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou. Na základě projednání ověřovací studie a na základě požadavku města Rychnov nad Kněžnou je zpracovaná tato aktualizace studie I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat, která ve variantě řeší úpravu nivelety varianty 2 z ověřovací studie a dále prověřuje variantu vedení trasy mimo souběh se zahrádkářskou kolonií a mimo stávající obytnou zástavbu nacházející se podél silnice III/

5 5.1. Varianta 2A Varianta 2A vychází z varianty 2, která je součástí ověřovací studie. Směrové vedení varianty se nemění. Ve variantě 2A je navržena pouze změna výškového vedení nivelety a vypuštění dvou okružních křižovatek v místě křížení silnic III/3211 a III/3214. Trasa varianty navrhuje přeložku silnice I/14 v trase západního obchvatu města, která je z větší části vedena v koridoru územní rezervy vymezené územním plánem města. Ve vymezeném koridoru je trasa přeložky vedena cca v délce 2,515 km a to v úseku od km 1,6 do napojení na silnici I/14 na severním okraji města. Od km 1,6 do místa napojení na I/14 na jižním okraji města tj. do km 0,0 je trasa vedena cca v dl. 1,6 km soustavou tří směrových oblouků o poloměrech 500 m, 500 m a 300 m do profilu stávající ulice Pod Budínem. Tato ulice je napojena na stávající silnici I/14 v okružní křižovatce se Štemberkovou ulicí. Přeložka silnice je navržena v délce 4,116 km a na obou koncích je napojena na stávající silnici I/14. Směrové vedení přeložky je dáno okrajovou zástavbou města, koridorem územní rezervy, areály na jižním okraji města, trasou ulice Pod Budínem a konfigurací terénu. Trasa je vedena tak, aby byla vedena v co největší vzdálenosti mimo obytnou zástavbu v dotčeném území tj. aby nevyžadovala demolice stávajících objektů. Trasa je složena z pěti směrových oblouků o poloměrech 300 m 2000 m s vloženými přímými úseky. Návrh trasy je vázán tvarem a průběhem koridoru územní rezervy. Směrové vedení je patrné ze situace v měřítku 1:5 000 a je rovněž ovlivněné návrhem nivelety tj. rozsahem zemních těles. Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/14 na obou koncích přeložky, z nivelety ulice Pod Budínem, z nivelet křižovaných komunikací, z reliéfu stávajícího terénu a z požadavku na vedení trasy podél zahrádkářské kolonie v zářezu. Niveleta je navržena tak, aby křižované silnice III. tříd byly kříženy mimoúrovňově. V ZÚ je trasa směrově a výškově napojena do stávající okružní křižovatky na Štemberkově ulici a do km 0,335 kopíruje niveletu ulice Pod Budínem. Od km 0,500 niveleta stoupá podélným spádem 3,12% a 5,69% do nejvyššího místa na délce cca 1350 m. Úsek přeložky vedený v ulici Pod Budínem je v kategorii MS14/60 a od km 0,335 až do KÚ je přeložka v kategorii S11,5/70 (60). Základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m. Šířka jízdního pruhu je 3,50 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5%. V oblouku o poloměru 300 m bude příčný sklon jednostranný 6%. Křižovatky V km 0,000 je přeložka I/14 napojena na stávající okružní křižovatku ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319. Přeložka I/14 odbočuje z této křižovatky do ulice Pod Budínem. Okružní křižovatka má nevyhovující parametry. Jedná se o malou okružní křižovatku vnějšího průměru cca 28 m se čtyřmi rameny. Proto v rámci přeložky I/14 je navržena přestavba této OK na vnější průměr 40 m s bypassem ve směru z ulice Pod Budínem na I/14 směr Vamberk. V km 0,335 je navržena úrovňová průsečná křižovatka ulic Pod Budínem (I/14) Na Jámách a Ekologická. Přeložka I/14 je v přímé. 4

6 V km 1,050 je na přeložku I/14 napojena přeložka silnice II/318. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na přeložku I/14 napojena silnice II/318 ve směru od Častolovic. Silnice I/14 je v této části ve směrovém oblouku o poloměru 500 m. Napojení II/318 je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. V km 3,830 je na přeložku I/14 napojena přeložka Jiráskovy ulice. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na I/14 napojena severní část města. Silnice I/14 v této části je ve směrovém oblouku o poloměru 550 m. Napojení Jiráskovy ulice je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Mosty Na trase přeložky silnice I/14 varianta 2A je navrženo celkem 5 mostů. Tři jsou na přeložce I/14, jeden na přeložce cesty a jedena na silnici III/3211. Dispoziční a konstrukční řešení mostů se upřesní v dalším stupni projektové dokumentace po zaměření území, provedených průzkumech a podrobném návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky. - V km 0,615 je navržen most délky 20 m přes řeku Kněžná. - V km 0,885 je navržen most přes stávající silnici II/318 a přes železniční trať. Délka mostu je 70 m, most je v přímé. - V km 1,485 je navržen most na cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 30 m. - V km 2,405 je navržen most na silnici III/3211. Délka mostu je 40 m, kategorie S7,5. -V km 3,300 je navržen most přes stávající silnici III/3214. Délka mostu je 40 m. Vyvolané přeložky a úpravy komunikací Přeložka silnice I/14 kříží stávající silnice II. a III. tříd, místní komunikace, cesty a železnici. - V km 0,500 vlevo je upraven napojení sjezdu do stávajícího areálu v délce 40 m a šířce 5 m. - V km 1,050 je navržena přeložka silnice II/318 do nové křižovatky. Délka přeložky je 460 m, kategorie S9,5/60. - V km 1,485 je navržena přeložka cesty v délce 110 m, šířka vozovky je 4,0 m. - Mezi km 2,8 km 3,3 vlevo je v souběhu s přeložkou silnice I/14 navržena přeložka polní cesty, která je napojená na silnici III/3214. Délka přeložky je 530 m, šířka vozovky je 3,0 m. - V km 3,830 je navržena přeložka Jiráskovy ulice do nové křižovatky. Délka přeložky je 180 m, šířka vozovky je 8,5 m Varianta 2B Varianta 2B prověřuje z hlediska technických parametrů vedení trasy přeložky silnice I/14 v trase západního obchvatu města, ale mimo souběh se zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211. Trasa je mezi silnicemi III/3211 a III/3214 5

7 vedena západně od varianty 2A s tím, že obchází lesní komplex, který navazuje na zahrádkářskou kolonii po jeho západním okraji a nezasahuje do lesního komplexu ani do vymezeného biocentra a vyhýbá se lokalitě Malá Lipůvka. Varianta 2B má stejnou trasu i niveletu od km 0,0 až do km 1,6. Od km 1,6 se trasa varianty 2B odklání od trasy varianty 2A západním směrem soustavou tří protisměrných směrových oblouků o poloměrech 500 m (viz. situace). Tras této varianty je v převážné své délce vedena mimo koridor územní rezervy dle územního plánu. Z celkové délky přeložky 4,718 km je délka trasy mimo koridor územní rezervy 3,700 km. Oproti variantě 2A je trasa varianty 2B delší o 0,602 km. Od km 1,6 do místa napojení na I/14 na jižním okraji města tj. do km 0,0 je trasa vedena cca v dl. 1,6 km soustavou tří směrových oblouků o poloměrech 500 m, 500 m a 300m do profilu stávající ulice Pod Budínem. Tato ulice je napojena na stávající silnici I/14 v okružní křižovatce se Štemberkovou ulicí. Přeložka silnice je navržena v délce 4,718 km a na obou koncích je napojena na stávající silnici I/14. Směrové vedení přeložky je dáno okrajovou zástavbou města, areály na jižním okraji města, trasou ulice Pod Budínem a konfigurací terénu. Trasa je vedena tak, aby byla vedena v co největší vzdálenosti mimo obytnou zástavbu v dotčeném území. Trasa je složena z pěti směrových oblouků o poloměrech 300 m 2000 m s vloženými přímými úseky. Směrové vedení je patrné ze situace v měřítku 1:5 000 a je rovněž ovlivněné návrhem nivelety tj. rozsahem zemních těles. Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/14 na obou koncích přeložky, z nivelety ulice Pod Budínem, z nivelet křižovaných komunikací a z reliéfu stávajícího terénu. Niveleta je navržena tak, aby křižované silnice III. tříd byly kříženy mimoúrovňově. V ZÚ je trasa směrově a výškově napojena do stávající okružní křižovatky na Štemberkově ulici a do km 0,335 kopíruje niveletu ulice Pod Budínem. Od km 0,550 niveleta stoupá podélným spádem 3,09% a 5,82% do nejvyššího místa na délce cca 1400 m. Úsek přeložky vedený v ulici Pod Budínem je v kategorii MS14/60 a od km 0,335 až do KÚ je přeložka v kategorii S11,5/70 (60). Základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m. Šířka jízdního pruhu je 3,50 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5%. V oblouku o poloměru 300 m bude příčný sklon jednostranný 6%. Křižovatky V km 0,000 je přeložka I/14 napojena na stávající okružní křižovatku ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319. Přeložka I/14 odbočuje ztéto křižovatky do ulice Pod Budínem. Okružní křižovatka má nevyhovující parametry. Jedná se o malou okružní křižovatku vnějšího průměru cca 28 m se čtyřmi rameny. Proto v rámci přeložky I/14 je navržena přestavba této OK na vnější průměr 40 m s bypassem ve směru z ulice Pod Budínem na I/14 směr Vamberk. - V km 0,335 je navržena úrovňová průsečná křižovatka ulic Pod Budínem (I/14), Na Jámách a Ekologická. Přeložka I/14 je v přímé. 6

8 - V km 1,050 je na přeložku I/14 napojena přeložka silnice II/318. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na přeložku I/14 napojena silnice II/318 ve směru od Častolovic. Silnice I/14 je v této části ve směrovém oblouku o poloměru 500 m. Napojení II/318 je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. - V km 4,425 je na přeložku I/14 napojena přeložka Jiráskovy ulice. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku, kterou je na I/14 napojena severní část města. Silnice I/14 v této části je ve směrovém oblouku o poloměru 550 m. Napojení Jiráskovy ulice je na vnější stranu směrového oblouku. Na přeložce I/14 bude navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Mosty Na trase přeložky silnice I/14 varianta 2B je navrženo celkem 7 mostů. Pět z nich jsou mosty na přeložce I/14 a dva na přeložkách cest. Dispoziční a konstrukční řešení mostů se upřesní v dalším stupni projektové dokumentace po zaměření území, provedených průzkumech a podrobném návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky. - V km 0,615 je navržen most délky 20 m přes řeku Kněžná. - V km 0,885 je navržen most přes stávající silnici II/318 a přes železniční trať. Délka mostu je 50 m, most je v přímé. - V km 1,485 je navržen most na cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 30 m. - V km 2,260 je navržen most na polní cestě přes přeložku I/14. Délka mostu je 40 m. - V km 2,285 je navržen most přes stávající silnici III/3211. Délka mostu je 40 m. - V km 3,315 je navržen most přes přeložku polní cesty. Délka mostu je 30 m. - V km 3,825 je navržen most přes stávající silnici III/3214. Délka mostu je 60 m. Vyvolané přeložky a úpravy komunikací Přeložka silnice I/14 kříží stávající silnice II. a III. tříd, místní komunikace, cesty a železnici. - V km 0,500 vlevo je upraven napojení sjezdu do stávajícího areálu v délce 40 m a šířce 5 m. - V km 1,050 je navržena přeložka silnice II/318 do nové křižovatky. Délka přeložky je 460 m, kategorie S9,5/60. - V km 1,485 je navržena přeložka cesty v délce 110 m, šířka vozovky je 4,0 m. - V km 3,830 je navržena přeložka Jiráskovy ulice do nové křižovatky. Délka přeložky je 180 m, šířka vozovky je 8,5 m. 6. Závěr 7

9 V rámci aktualizace studie byly navrženy další dvě varianty přeložky silnice I/14 v trase západního obchvatu Rychnova nad Kněžnou. Varianta 2A má shodnou trasu s variantou 2 z ověřovací studie. U této varianty se jedná pouze o změnu návrhu nivelety tak, aby byly vypuštěny úrovňové křižovatky se silnicemi III/3211 a III/3214 a niveleta byla v místě souběhu se stávající zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211vedena v zářezu. Varianta 2B prověřuje vedení trasy mimo koridor územní rezervy dle platného ÚP tj. mimo souběh se západním okrajem zahrádkářské kolonie a bez zásahu do stávajícího lesního porostu a vymezeného biocentra. Z hlediska technických parametrů jsou si trasy navržené ve variantách 2, 2A a 2B rovnocenné. Nevýhodou varianty 2B je její větší délka (prodloužení trasy o 0,602km na délce cca 4 km). Nevýhodou varianty 2 z ověřovací studie je souběh se stávající zahrádkářskou kolonií a obytnou zástavbou podél silnice III/3211 s niveletou vedenou v úrovni a nad stávajícím terénem. Výhodou všech těchto variant je vedení trasy a tedy veškeré tranzitní dopravy mimo město a podstatné snížení intenzit dopravy v Jiráskově a Štemberkově ulici ve městě. Z hlediska technických parametrů, technické náročnosti, územních vazeb a ekonomické náročnosti je nejvýhodnější varianta 2A. Která z variant je průchozí, bude rozhodnuto v procesu EIA. Tato aktualizace studie a původní ověřovací studie jsou podkladem pro zpracování ekologického posouzení. ing. Milan Koloušek 8

PØELOŽKA SILNICE II/283

PØELOŽKA SILNICE II/283 PØELO KA SILNICE II/283 Turnov Jièín Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Zhotovitel STUDIE: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. M. KOLOUŠEK Vypracoval

Více

PØELO KA SILNICE II/268 - VYMEZENÍ KORIDORU OBCHVATU V ÚP MÌSTA MIMOÒ

PØELO KA SILNICE II/268 - VYMEZENÍ KORIDORU OBCHVATU V ÚP MÌSTA MIMOÒ PØELO KA SILNICE II/268 - VYMEZENÍ KORIDORU OBCHVATU V ÚP MÌSTA MIMOÒ Objednatel: MÌSTO MIMOÒ Mírová ulice 120/III, 471 24 Mimoò Zhotovitel studie: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova 505/17 460 02 Liberec 3

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové KUKHK-37860/ZP/2016-Po 21.12.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

I/19. Silnice. křižovatka s I/20 Spálené Poříčí. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2019. Silnice I/19. stavba. Plzeň. stavba I/20 Losiná, obchvat Šťáhlavy

I/19. Silnice. křižovatka s I/20 Spálené Poříčí. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2019. Silnice I/19. stavba. Plzeň. stavba I/20 Losiná, obchvat Šťáhlavy I/ Silnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/ stavba I/ křižovatka s I stavba I/ Losiná, obchvat Šťáhlavy 1. úsek (křiž. s I/ Nezvěstice) Šťáhlavice Nezbavětice 2. úsek (Nezvěstice obchvat) Chválenice stavba

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.1 Stavba Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 v Liberci

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.1 Stavba Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 v Liberci PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název stavby: Druh stavby: Katastrální území: Obec: Kraj: Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 v Liberci novostavba Doubí u Liberce Liberec Liberecký

Více

JIŽNÍ SJEZD ZE SILNICE I/10; SILNICE III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ

JIŽNÍ SJEZD ZE SILNICE I/10; SILNICE III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ JI NÍ SJEZD ZE SILNICE I/10 I/35 NA SILNICI III/28728 (FUÈÍKOVA ULICE) V TURNOVÌ ; R35 10 R10 35 Objednatel: Mìsto Turnov Antonína Dvoøáka 335, 511 22 Turnov Zhotovitel TS: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: SILNICI I/14 HORNÍ SYTOVÁ HRABAČOV obnova krytu vozovky kraj liberecký, obce Víchová nad Jizerou a Jilemnice Katastrální území: Horní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

PŘELOŽKA KŘIŽOVATKY SILNIC I/3 A II/110 U TOPOLU (BENEŠOV)

PŘELOŽKA KŘIŽOVATKY SILNIC I/3 A II/110 U TOPOLU (BENEŠOV) SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM VÝŠKOVÝ SYSTÉM Vypracoval: Semestr: Katedra: Předmět: Název projektu: Název přílohy: : S-JTSK : Bpv Bc. MAREK SEDLÁČEK ZIMNÍ Vedoucí diplomové práce: Akademický rok: K136 - KATEDRA

Více

OBNOVA MOSTU ev.č SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116. Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBNOVA MOSTU ev.č SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116. Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBNOVA MOSTU ev.č. 3116-2 - SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Všeobecná část, zdůvodnění - 2 - Obnova mostu ev.č. 3116-2 - Sobkovice Řešení

Více

Silnicei/13. Stráž nad Nisou Krásná Studánka L57. informační leták, 08/2013 uvedeno do provozu. Libere. Silnice I/13. Víska. stavba.

Silnicei/13. Stráž nad Nisou Krásná Studánka L57. informační leták, 08/2013 uvedeno do provozu. Libere. Silnice I/13. Víska. stavba. Silnicei/ informační leták, 08/20 uvedeno do provozu stavba stavba Krásná Dìtøichov infografika S-Straz-nN-Krasna-Studanka-110918 Víska Krásná Hrádek n. N. Dìèín Radè most pøes údolí a potok L57 Svárov

Více

Silnicei/9. Sosnová MÚK L51. informační leták, 12/2011 UVEDENO DO PROVOZU. Sosnová. Estakáda pøes tra a silnici. MÚK Sosnová

Silnicei/9. Sosnová MÚK L51. informační leták, 12/2011 UVEDENO DO PROVOZU. Sosnová. Estakáda pøes tra a silnici. MÚK Sosnová Silnicei/ informační leták, 12/2011 UVEDENO DO PROVOZU Estakáda pøes tra a silnici MÚK Sosnová L51 Sosnová Silnice I/ Dopravní význam stavby Navrhovaná přeložka silnice I/ tvoří západní ochvat měst Nový

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.ŠKEŘÍKOVÁ ING. ŠKEŘÍKOVÁ DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Bc. Jan Touš projektování pozemních komunikací Inženýrská, konzultační a projektová činnost

Bc. Jan Touš projektování pozemních komunikací Inženýrská, konzultační a projektová činnost Obsah 1 Identifikační údaje objektu... 2 2 Podklady a průzkumy... 3 3 Technický popis... 3 3.1 Směrové řešení... 3 3.2 Výškové řešení... 3 3.3 Příčné uspořádání... 3 3.4 Konstrukce vozovky... 4 4 Křižovatky...

Více

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou 00507345 *00507345* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/02721/2014 Spisová značka: MÚT/14316/2013/ORR/Tr.

Více

silnice I/35 Holice obchvat 12/2008 uvedeno do provozu

silnice I/35 Holice obchvat 12/2008 uvedeno do provozu silnice I/35 Holice obchvat 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/35 je zařazena do vybrané silniční sítě, protože tvoří důležitou spojnici mezi východní částí Čech s Moravou. V současné

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

I/17. Silnice. Heřmanův Městec Bylany E70. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/17. Heřmanův Městec. Třebosic. Dubany. Heřmanův Městec Bylany

I/17. Silnice. Heřmanův Městec Bylany E70. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/17. Heřmanův Městec. Třebosic. Dubany. Heřmanův Městec Bylany Čepí I/ Silnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019 stavba Choltice Jeníkovice Dubany Třebosic Svinčany 342 Jezbořice Dřenice Nákle Rozhovice Třibřichy Klešice obchvat (I/ Heřmanův Městec mezilehlý úsek Bylany

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 MÍSTO STAVBY... 3 1.3 OBJEDNATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 1.5 STUPEŇ DOKUMENTACE... 3 2. ZDŮVODNĚNÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy sp.zn.: OD 6.5/78652/18/Chr D 73/18 č.j.: MmP 49859/2019 OD vyřizuje: Bc. Marie

Více

ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚS Tři Kříže, Dopravní řešení - 1 - ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚS Tři Kříže, Dopravní řešení - 2 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: ÚS Tři Kříže, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ STUPEŇ: Studie MÍSTO: Neštěmice OBJEDNATEL:

Více

silnice I/14 Liberec Kunratická, 2. a 3. etapa 07/2008 uvedeno do provozu

silnice I/14 Liberec Kunratická, 2. a 3. etapa 07/2008 uvedeno do provozu silnice I/14 Liberec Kunratická, 2. a 3. etapa 07/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba přeložky silnice I/14 v úseku Liberec Kunratická, která byla rozdělena do tří etap, vyřešila dlouhotrvající

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Silnicei/37. Trhová Kamenice most ev. č E68. informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU. Trhová Kamenice. most pøes Chrudimku

Silnicei/37. Trhová Kamenice most ev. č E68. informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU. Trhová Kamenice. most pøes Chrudimku Silnicei/ informační leták, 07/2012 UVEDENO DO PROVOZU Trhová Kamenice most pøes Chrudimku E68 Silnice I/ Dopravní význam stavby Vybudování přeložky silnice I/ v katastru obce Trhová Kamenice vyřešil závadový

Více

Silnicei/17. Heřmanův Městec Bylany E70. informační leták, stav k 09/2013. Silnice I/17. Heømanùv Mìstec Bylany. Èáslav. Jeníkovice.

Silnicei/17. Heřmanův Městec Bylany E70. informační leták, stav k 09/2013. Silnice I/17. Heømanùv Mìstec Bylany. Èáslav. Jeníkovice. Lány Silnicei/ Heřmanův Městec Bylany informační leták, stav k 09/2013 Silnice I/ stavba Choltice Heømanùv Mìstec Bylany infografika S-Hermanuv-Mestec-Bylany-111015 Jeníkovice Svinèany Jezboøice 342 Nákle

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Silnicei/35. Bílý Kostel Hrádek n. N. L62. informační leták, 07/2014 uvedeno do provozu. nad Nisou. Bílý Kostel. Chrastava. Pekaøka. Liberec.

Silnicei/35. Bílý Kostel Hrádek n. N. L62. informační leták, 07/2014 uvedeno do provozu. nad Nisou. Bílý Kostel. Chrastava. Pekaøka. Liberec. Silnicei/ informační leták, 07/2014 uvedeno do provozu Pekaøka ekodukt most pøes údolí Farského potoka Bílý Kostel most pøes údolí L62 Chrastava Silnice I/ Dopravní význam stavby Realizací přeložky silnice

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

II/305 TÝNIŠTĚ n. ORLICÍ ALBRECHTICE n. ORLICÍ. Zpracoval: Ing. Tomáš Nowak

II/305 TÝNIŠTĚ n. ORLICÍ ALBRECHTICE n. ORLICÍ. Zpracoval: Ing. Tomáš Nowak II/305 TÝNIŠTĚ n. ORLICÍ ALBRECHTICE n. ORLICÍ Zpracoval: Ing. Tomáš Nowak ÚDAJE A ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Přeložka sil. II/305 v úseku Týniště n. Orl. Albrechtice n. Orl. je liniovou novostavbou, resp.

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy

Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy Generální projektant: Objednatel: Stavebník: Název stavby: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb email: info@dsva.cz tel. 354 436 328, fax. 354 535 179 http://www.dsva.cz

Více

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety A.1 ÚSH Přeložka je vedena po trase Radotín stávající II/115 až do prostoru centra Černošic (včetně zachování přejezdu). V obci je dále vedena po ulici Karlštejnská, za koncem obce začíná mimo zástavbu

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 2775/2010-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 2775/2010-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE zn.: 375/2009/VÝST/Li/ Ukládací a skart.

Více

Silnice I/29. Písek Kbelnice. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 01/2019. Písek. Praha. Plzeň 20. Tábor Velké Nepodřice. Strakonice 139.

Silnice I/29. Písek Kbelnice. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 01/2019. Písek. Praha. Plzeň 20. Tábor Velké Nepodřice. Strakonice 139. Brusy Šamonice Nová Ves INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 01/19 Dubí Hora Plzeň Třebkov Praha Čížová Zlivice Bošovice Pamětice Brloh Drhovle Mladotice Krašovice Chlaponice Velké Nepodřice Purkrat Oldřichov Kbelnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Silnicei/11. Hrádek průtah T58. informační leták, 05/2011 uvedeno do provozu. Silnice I/11. Hrádek. stavba Hrádek prùtah.

Silnicei/11. Hrádek průtah T58. informační leták, 05/2011 uvedeno do provozu. Silnice I/11. Hrádek. stavba Hrádek prùtah. Silnicei/ Èeský Tìšín stavba Oldøichovice Bystøice Silnice I/ stavba Hrádek prùtah info informační leták, 05/20 uvedeno do provozu køižovatka Na Pasekách most pøes potok a Hrádek Baøiny T58 Harcov Kempy

Více

silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu

silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu silnice I/11 a I/56 Propojení silnic, spojka S1 v Opavě 12/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Spojka S1 je nové propojení silnic I/11 a I/56 v Opavě. Jedná se o první (východní) část obchvatu

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

Silnicei/38 J67. informační leták, 10/2013 uvedeno do provozu. Pávov. Bedøichov. Jihlava, MÚK Pávov. zrušené napojení na I/38.

Silnicei/38 J67. informační leták, 10/2013 uvedeno do provozu. Pávov. Bedøichov. Jihlava, MÚK Pávov. zrušené napojení na I/38. 352 Silnicei/38 informační leták, 10/2013 uvedeno do provozu zrušené napojení na I/38 38 J67 Bedøichov Dopravní význam stavby Dostavbou mimoúrovňové křižovatky na silnici I/38 v Jihlavě u místní části,

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

Generel dopravy v Českém Brodě

Generel dopravy v Českém Brodě Generel dopravy v Českém Brodě Město Český Brod Souhrn navrhovaných dopravních opatření HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. leden 2017 Obsah 1. Silniční automobilová doprava... 2 2. Cyklistická doprava...

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

I/14. Silnice. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/14 Horní Dobrouč stavba. Česká.

I/14. Silnice. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019. Silnice I/14 Horní Dobrouč stavba. Česká. Kozlov I/ Silnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2019 Řetová Knapovec Ústí nad Orlicí Horní Houžovec Horní Dobrouč stavba Dlouhá 315 Přívrat Lhotka Skuhrov Os Zhoř 358 Parník Svinná Rudoltic Rybník Pazucha

Více

Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň

Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň Jednání zastupitelstva města dne: 22.2.2018 Věc: Návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň Předkládá: Ing. Stanislav Baloun / místostarosta Zpracoval:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35

STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚÈELNOSTI SILNICE R35 Navrhl ING.M.KOLOUŠEK Objednatel KRAJ. ÚØAD LB Vypracoval ING.M.KOLOUŠEK Zak. èíslo 08LI32010-01 Zodp. projektant ING.M.KOLOUŠEK Datum 02/2009 Tech. kontrola

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Silnicei/37. Březhrad Opatovice E54. informační leták, 07/2013 uvedeno do provozu. Roudniè. Pohøebaèka. Opatovice nad Labem. Vysoká.

Silnicei/37. Březhrad Opatovice E54. informační leták, 07/2013 uvedeno do provozu. Roudniè. Pohøebaèka. Opatovice nad Labem. Vysoká. Silnicei/ informační leták, 07/2013 uvedeno do provozu Roudniè Pohøebaèka sever most pøes Opatovický kanál 324 Vysoká 1) inundaèní most E54 Èeperka stavba R35 Èasy Králov éh rade Silnice I/ Dopravní význam

Více

I/43. Silnice. Lanškroun Dolní Lipka E75. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 02/2019. Silnice I/43 stavba. Lanškroun Dolní Lipka. Králíky. Jablonné nad Orlicí

I/43. Silnice. Lanškroun Dolní Lipka E75. INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 02/2019. Silnice I/43 stavba. Lanškroun Dolní Lipka. Králíky. Jablonné nad Orlicí Líšnice Ostrov Šedivec Petrovice Nekoř Rudoltice Verměřovice Bredůvka Čermná Luková Pastviny Mistrovice Třešňovec Sobkovice Čermná Žichlínek Těchonín Bystřec Albrechtice Sázava Mladkov Jamné nad Orlicí

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa,

Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Příloha C.1.1 Bezpečnostní audit Na stavbu: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2. etapa, Zhotovitel: Ing. Michal Radimský Ateliér

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1 Generální projektant TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 1824/56 182 00 Praha 8 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Ing. Martin Dlabáč Ing. Michal Hornýš Ing. Michal Hornýš KRAJ: 0BEC: Pardubický Pardubice

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6 návrh 6. změna ÚPNSÚ HODKOVICE nad Mohelkou zpřesnění železničního koridoru D 26 zadavatel pořizovatel projektant konzultace Monroe Czechia s.r.o. Rychnovská 383 Hodkovice nad Mohelkou Magistrát města

Více

II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka

II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka Tisková zpráva Název akce: II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka Stručný popis návrhu stavby: Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/286 vedoucí kolem města Jičín. Součástí stavby bude rovněž výstavba

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

OBSAH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z ÚPO MĚSTA KOLÍNA 02 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚNY Č. 3 ÚPO MĚSTA KOLÍNA. 03

OBSAH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z ÚPO MĚSTA KOLÍNA 02 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚNY Č. 3 ÚPO MĚSTA KOLÍNA. 03 PŘÍLOHA Č. 1 VÝKRESU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle

Více

Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu územního plánu města Brna

Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu územního plánu města Brna Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu územního plánu města Brna Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno V Brně dne 9. března 2011 Obsahuje 6 A4 textu + grafickou

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 Studie proveditelnosti Výsledná varianta P r ů v o d n í z p r á v a d o d a t e k č. 1 Prosinec 2014 Vypracoval: Ing. Hradil Obsah: 1. Identifikační údaje stavby...

Více

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5 1 ÚVOD... 2 2 ŘEŠENÍ DIO... 2 2.1 základní informace... 2 2.1.1 fáze 0... 2 2.1.2 fáze 1... 3 2.1.3 fáze 2... 3 2.1.4 fáze 3... 4 2.2 dopravní značky... 4 2.3 schéma řízení provozu... 4 3 SEZNAM POUŽITÉHO

Více

A. Průvodní zpráva...3. A.1. Identifikační údaje...3 A.1.1. Údaje o stavbě...3 A.1.2. Zadavatel...3 A.1.3. Zhotovitel studie...3

A. Průvodní zpráva...3. A.1. Identifikační údaje...3 A.1.1. Údaje o stavbě...3 A.1.2. Zadavatel...3 A.1.3. Zhotovitel studie...3 A. Průvodní zpráva...3 A.1. Identifikační údaje...3 A.1.1. Údaje o stavbě...3 A.1.2. Zadavatel...3 A.1.3. Zhotovitel studie...3 A.2. Zdůvodnění studie...4 a) Účel studie a sledované cíle...4 b) Potřebnost

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

ŽALHOSTICE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. KÚ: Žalhostice (794341) Datum: 10/2016 Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň: STUDIE Zakázka:

ŽALHOSTICE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. KÚ: Žalhostice (794341) Datum: 10/2016 Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň: STUDIE Zakázka: ČÍSLO REVIZE DATUM REVIZE POPIS REVIZE 2. 1. GENERÁLNÍ PROJEKTANT: OTISK RAZÍTKA: Investor: Obec KÚ: Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D. ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Ing. Filip Jakl Datum:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 16-04 ČESKÝ BROD KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ AKTUALIZACE ÚNOR 2016

Více

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Veřejné projednání analytické části, 25.06.2019 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument města

Více

silnice I/57 Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/57 Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/ Hladké Životice obchvat 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Výstavba přeložky silnice I/ Hladké Životice obchvat byla vyvolána stavbou dálnice D47 a v realizovaném úseku tvoří

Více

Silnicei/9 S52. informační leták, stav k 08/2011. Líbeznice obchvat

Silnicei/9 S52. informační leták, stav k 08/2011. Líbeznice obchvat Silnicei/ informační leták, stav k 08/2011 244 S52 243 Silnice I/ Dopravní význam stavby Obchvat obce Líbeznice, kudy vede převážně tranzitní doprava s velkým podílem těžké nákladní dopravy patří do souboru

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plánování Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 500/2006

Více

VÝSTAVBA SILNICE I/57 KRNOV SV OBCHVAT

VÝSTAVBA SILNICE I/57 KRNOV SV OBCHVAT VÝSTAVBA SILNICE I/57 KRNOV SV OBCHVAT Silnice I/57 Krnov SV obchvat Slezský kříž Opole Koridor sever - jih - větev B VI. multimodálního koridoru Katowice - Ostrava - Břeclav - Wien Koridor východ - Ostrava

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

PRIORITY DOSTAVBY A MODERNIZACE SILNIČNÍ SÍTĚ

PRIORITY DOSTAVBY A MODERNIZACE SILNIČNÍ SÍTĚ PRIORITY DOSTAVBY A MODERNIZACE SILNIČNÍ SÍTĚ PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÁ DOSTAVBA SILNIČNÍ SÍTĚ AKTUÁLNÍ POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCESCHOPNOSTI SILNIČNÍ SÍT AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVA NÁVAZNÉ DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

Více

rychlostní silnice R7

rychlostní silnice R7 rychlostní silnice R7 Sulec obchvat 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba R7 Sulec obchvat je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní

Více

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA Ná d í tříd 10 113 19 P h 1 B Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém B.p.v INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Odbor výstavby BRNO Šumavská 33, 612 54 Brno

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Objednatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Objednatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Objednatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Valbek, spol.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Ing. Jan Vybíhal. Perucká 2481/ Praha 2. Objednatel: Jívanská 647, Praha - Horní Počernice. Zhotovitel TS: HIP:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Ing. Jan Vybíhal. Perucká 2481/ Praha 2. Objednatel: Jívanská 647, Praha - Horní Počernice. Zhotovitel TS: HIP: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice Zhotovitel TS: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5 120

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 188 POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATEK A ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ EDIP s.r.o. Ing. Jan Martolos, Ph.D. Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. 28.5.2019, Hotel Olympik Congress, Praha 8 TP PRO POSUZOVÁNÍ KAPACITY Projekt

Více

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SO 104 doplňková polní

Více

silnice I/57 Semetín Bystřička, 1. stavba

silnice I/57 Semetín Bystřička, 1. stavba silnice I/57 Semetín Bystřička, 1. stavba dokončeno 06/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/57 tvoří severojižní páteřní komunikaci spojující Opavu, Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením

Více

Společná zařízení. Petr Kavka, Kateřina Jusková

Společná zařízení. Petr Kavka, Kateřina Jusková Společná zařízení Petr Kavka, Kateřina Jusková Co to jsou společná zařízení Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. Protierozní opatření na ochranu zemědělského půdního fondu. Opatření vodohospodářská.

Více