MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení 3. Vydání souhlasů s přidělením bytů, užívání bytů, smlouvy (a k) 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků nemovitosti a) Prodej části pozemku pč.3680 v k.ú. Mimoň Smetanova ulice pan Š. kupní smlouva b) Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. manž. K. c) Prodej části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň - lokalita Pod Letnou změna kupujícího kupní smlouva d) Nájem části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň BD Letná Mimoň e) Odkoupení části pozemku pč v k.ú. Mimoň - pro pěší komunikaci na sídliště lokalita u Družby kupní smlouva f) Odkoupení pozemku pč. 4282, k.ú. Mimoň-cyklostezka Ploužnice-pan Š. g) Prodej Domu Nová 257 Mimoň h) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 700/17 lokalita Zahradní i) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku včelín 5. Investiční akce a) SVB - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti -k.ú. Vranov p.r. pč. 383, 384, 385, 394 ČEZ Distribuce b) Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň c) Dodatek ke smlouvě č na údržbu zařízení - Schindler 6. Dotace a) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zpracování studie napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbová studie lokality u MITEXU v Mimoni b) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Modernizace kina DKR v Mimoni výměna sedaček c) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava nádvoří ke vchodům objektu MŠ Eliášova d) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zpracování studie místní komunikace Sídliště pod Ralskem Kozinovo náměstí e) Rozpočtová změna č. 1 - zvýšení kapitálových výdajů na akci Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň f) Vyřazení zmařených nebo neuskutečněných investic 7. Záležitosti odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí a) Záměr na zřízení provozovny pro sběr, výkup a zpracování kovového odpadu, papíru a plastů b) Povolení sportovně- společenské akce Dostihové dny a a závody ve spřežení Záležitosti finančního odboru a) Pověření k veřejnosprávní kontrole b) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č c) Penále k odvodu za dotaci Stránka 1 z 10

2 9. Kulturní záležitosti a) Smlouva Jiří Náhlovský - exponáty muzeum b) Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VMG - IQLANDIA c) Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VMG školní lavice d) Smlouva o výpůjčce movité věci mimo NPÚ 10. Dotace, žádosti o dary z dotačního fondu města Mimoň, záležitosti správního odboru a) Žádost o dar pro Jezdecký a dostihový spolek Mimoň b) Žádost o vyrovnávací platbu LAMPA, z.s. c) Žádost o dar na soutěž Tour de Ralsko a dětské závody Tour de Ralsko d) Návrh na ocenění města Mimoně za rok 2017 e) Ocenění hasičů ke dni sv. Floriána f) Dar pro Římskokatolickou farnost Mimoň za účelem instalačních prací g) Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny s firmou Linde Gas a.s. 11. Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok Program jednání Zastupitelstva města Mimoň na den Žádost o souhlas s pořádáním cyklistického závodu na území města Mimoň 14. Informace konkurs na ředitele R18/260 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R18/261 Smlouvy o nájmu bytů na dobu 2 měsíců Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s paní L. E., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/262 Vydání souhlasu s přidělením bytu paní A. B. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní A. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/263 Vydání souhlasu s přidělením bytu paní A. H. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní A. H., trvale bytem Nitra, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 13/2014. R 18/264 Vydání souhlasu s přidělením bytu pan L.J. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu L. J., Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem L. J. dle výsledku výběrového řízení, a to Stránka 2 z 10

3 v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R18/265 Vydání souhlasu s přidělením bytu pan L. K. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu L. K., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. R18/266 Vydání souhlasu s přidělením bytu manž. L. a K. K. Rada města Mimoň neschvaluje účast manželům L. a K. K., trvale bytem Mladá Boleslav, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č. 13/2014. R18/267 Vydání souhlasu s přidělením bytu pan B. T. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu B. T. t.č. Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. R18/268 Žádost o výměnu bytu pan V. B. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy panu V. B., bytem Ralsko, výměnu bytu č. 8, o velikosti 0+2, za byt o velikosti 1+2 v téže lokalitě. R18/269 Smlouva o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň odkládá schválení smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců na období od do panu K. B., trvale bytem Mimoň a ukládá vedoucí OSM podat doplňující zprávu. R18/270 Odvolání proti usnesení R18/214 - žádost o přidělení bytu paní A. Č. Rada města Mimoň odkládá schválení účasti paní A. Č., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s., a ukládá vedoucí OSM podat doplňující zprávu. R18/271 Dodatek č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytů BENEŠ a LÁT a.s. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy dodatky ke smlouvám o nájmu bytů, jež byly uzavřeny se společností BENEŠ a LÁT a.s., se sídlem Tovární 463, Poříčany, IČ: , a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/272 Prodej části pozemku pč.3680 v k.ú. Mimoň lokalita Smetanova ulice pan Š. kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit dle důvodové zprávy navržené usnesení: Stránka 3 z 10

4 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku parc.č. 3680/1, ostatní plocha, část o výměře 169 m2, která dle příslušného geometrického plánu č /2017 ze dne má přiřazeno parc. číslo 3680/3, v k.ú. Mimoň, za účelem rozšíření zahrady k RD čp. 526, za cenu minimálně 300,- Kč /m2 + DPH + cena porostů ve výši ,- Kč + DPH, panu P. Š., bytem Mimoň I, Mimoň, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/273 Prodej pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. manž. K. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit dle důvodové zprávy navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku pč. 659/5, zahrada, v k.ú. Mimoň, o výměře 50 m2, za účelem užívání jako zahrada, za cenu 300,- Kč/m2 + DPH, manželům V. K. a S. K., oba bytem Mimoň V, Mimoň, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/274 Prodej části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň - lokalita Pod Letnou změna kupujícího kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň ruší své usnesení č. Z18/3 ze dne a schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň, ostatní plocha, část označenou podle geometrického plánu č /2018 parcelním číslem 1530/12, o výměře 37 m2, ostatní plocha, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, panu P. K., bytem Mimoň IV, Mimoň za cenu 300,- Kč /m2 + DPH a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/275 Nájem části pozemku pč. 1530/1, k.ú. Mimoň BD Letná Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nájem částí pozemku pč. 1530/1, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň, o výměře celkem 25 m2, kdy celková výměra pozemku je m2, za účelem zajištění užívání pozemků pod zavěšenými balkony stavební akce Bytový dům Letná , Mimoň, Bytovému družstvu Letná 211, Mimoň, , IČ , za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň, to je 1440,- Kč ročně + DPH za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a tuto smlouvu a ukládá starostovi města nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/276 Odkoupení části pozemku pč v k.ú. Mimoň - pro pěší komunikaci na sídliště lokalita u Družby kupní smlouva Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy kupní smlouvu na nabytí (odkoupení) části pozemku parc.č.2132, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 236 m2, v k.ú. Mimoň, která je v geometrickém plánu č /2018 označena parcelním číslem 2132/3, od P. T. D. a T. T. T. H., oba bytem Hrádek nad Nisou za cenu ,- Kč, za podmínek uvedených v této smlouvě a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 4 z 10

5 R18/277 Odkoupení pozemku pč. 4282, k.ú. Mimoň - cyklostezka Ploužnice - pan Š. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nabytí pozemku parc. č o výměře 311 m2, vodní plocha, od vlastníka pana J. Š., Praha 4, za cenu ,- Kč a kupní smlouvu v předloženém znění, na zajištění akce Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice Ploužnice a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Podmínkou podpisu smlouvy je předchozí výmaz zástavního práva. R18/278 Prodej Domu Nová 257 Mimoň Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedený návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku pč v k.ú. Mimoň, o výměře 553 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova čp. 257 obytný dům na adrese Nová 257, Mimoň I, Mimoň, za cenu ,- Kč za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu panu J. K., bytem Mimoň I, Mimoň a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. R18/279 Záměr zveřejnění pozemku p.č. 700/17 lokalita Zahradní Rada města Mimoň schvaluje záměr zveřejnění pronájmu ideální ½ části pozemku p. č. 700/17, zahrada o výměře 345 m2, v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako zahrada u domu Zahradní č. p. 165, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R18/280 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku 1939 včelín Rada města Mimoň schvaluje záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1939, trvalý travní porost o výměře 65 m2, v k. ú. Mimoň, za účelem užívání chovu včel, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R18/281 SVB - Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti -k. ú. Vranov p/ralskem pč. 383, 384, 385, 394 ČEZ Distribuce Rada města Mimoň ruší své usnesení č. R18/226 ze dne a schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 383 a 385, 384 a 394, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby zařízení distribuční soustavy č. IE /VB/004 s názvem CL_Mimoň, Srní potok, rekonstrukce NN, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Stránka 5 z 10

6 R18/282 Souhlas a SoBVB s vedením elektro přípojky - garáže Pražská Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: a) vydání souhlasu za Město Mimoň s vedením přípojky NN v pozemku pč v k.ú. Mimoň, ke garážím v Pražské ulici, Mimoň za podmínek uvedených v Souhlasu, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města Souhlas podepsat a b) Rada města Mimoň doporučuje dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 4064, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby č. IV ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV , která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH, nejméně však za 3.000,- Kč + DPH. R18/283 Dodatek ke smlouvě č na údržbu zařízení Schindler Rada města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy uzavřít s firmou Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 155, Praha 5, , IČ: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo HS v předloženém znění. R18/284 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zpracování studie napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbová studie lokality u MITEXU v Mimoni 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Zpracování studie napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbová studie lokality u MITEXU v Mimoni. Vybraný účastník veřejné zakázky: Valbek, spol. s. r. o., Vaňurova 505/17, Liberec. Celková cena díla je Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Zpracování studie napojení lokality u MITEXU v Mimoni firmě s firmou Valbek, spol. s. r. o., Vaňurova 505/17, Liberec a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R18/285 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Modernizace kina DKR v Mimoni výměna sedaček 1. Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Modernizace kina DKR v Mimoni výměna sedaček. Vybraný účastník veřejné zakázky: Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, Senica, , Slovensko, IČO Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Modernizace kina DKR v Mimoni výměna sedaček s firmou Sekvoia s.r.o. Štefánikova 699, Senica, , Slovensko, IČO Stránka 6 z 10

7 R18/286 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava nádvoří ke vchodům objektu MŠ Eliášova 1. Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Oprava nádvoří ke vchodům objektu MŠ Eliášova. Vybraný účastník veřejné zakázky: Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO Celková cena díla je ,50 Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Oprava nádvoří ke vchodům objektu MŠ Eliášova s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO R18/287 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zpracování studie místní komunikace Sídliště pod Ralskem Kozinovo náměstí 1. Rada města Mimoň, schvaluje výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Zpracování studie místní komunikace Sídliště pod Ralskem Kozinovo náměstí. Vybraný účastník veřejné zakázky: Valbek, spol s.r.o., Vaňurova 505/17, Liberec, IČO Celková cena díla je Kč bez DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Zpracování studie místní komunikace Sídliště pod Ralskem Kozinovo náměstí s firmou Valbek, spol s.r.o., Vaňurova 505/17, Liberec, IČO R18/288 Rozpočtová změna č. 1 - zvýšení kapitálových výdajů na akci Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň o ,- Kč a navýšení financování města (snížení volných finančních prostředků města) o ,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. R18/289 Vyřazení zmařených nebo neuskutečněných investic Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje vyřazení zmařených investic v celkové hodnotě ,00 Kč, ve znění přílohy č. 1. R18/290 Povolení sportovně- společenské akce Dostihové dny a a závody ve spřežení 09. a Rada města Mimoň v souladu s 9 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) schvaluje místo konání a akce Dostihový den, které se uskuteční dne a a akci Závody ve spřežení, které se uskuteční a na území města Mimoň, jejichž pořadatelem je společnost Jezdecký a dostihový spolek Mimoň IČ: , se sídlem Okrouhlická 144, Mimoň dle důvodové zprávy. Stránka 7 z 10

8 R18/291 Pověření k veřejnosprávní kontrole Rada města Mimoň schvaluje zahájení veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací a vzor pověření ke kontrolám, který je přílohou tohoto materiálu a ukládá starostovi podepsat pověření ke kontrolám jednotlivých příspěvkových organizací. R18/292 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ: a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R18/293 Penále k odvodu za dotaci Rada města Mimoň bere na vědomí platební výměr na penále z prodlení vyměřené městu Mimoň k odvodu za porušení rozpočtové kázně k dotaci Zlepšení tepelné ochrany budovy Domova důchodců v Mimoni. R18/294 Smlouva Jiří Náhlovský - exponáty muzeum Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o nákupu předmětu pro sbírku Městského muzea v Mimoni s Jiřím Náhlovským, Voděrady 25, Frýdštejn 46342, a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/295 Smlouva o spolupráci s IQLANDIA, o. p. s. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o spolupráci s IQLANDIA, o. p. s., se sídlem: Nitranská 410/10, Liberec, IČO , DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/296 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VMG školní lavice Rada města Mimoň schvaluje smlouvu výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky VGM s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobození 297, Česká Lípa, IČO , DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/297 Smlouva o výpůjčce movité věci mimo NPÚ Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci mimo NPÚ s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. R18/298 Žádost o dar pro Jezdecký a dostihový spolek Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Stránka 8 z 10

9 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí daru ve výši 80 tis. Kč na pořádání dostihů a závodů spřežení v roce 2018 Jezdeckému a dostihovému spolku Mimoň, Okrouhlická 144, Mimoň II, Mimoň, IČ ; b) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 80 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R18/299 Žádost o vyrovnávací platbu LAMPA, z.s. Rada města Mimoň odkládá doporučení zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu s LAMPA, z.s., IČ: , sídlo: Husova 89, Mimoň I, Mimoň. R18/300 Žádost o dar na soutěž Tour de Ralsko a dětské závody Tour de Ralsko Rada města Mimoň nedoporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč pro spolek Mimoňští Sršni z.s., IČ: , sídlo: Střelnice 2277, Česká Lípa za účelem uskutečnění soutěže Tour de Ralsko a Dětské závody Tour de Ralsko konané dne v areálu bývalých kasáren v Mimoni. R18/301 Žádost o dar na soutěž Tour de Ralsko a dětské závody Tour de Ralsko Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč pro spolek Mimoňští Sršni z.s., IČ: , sídlo: Střelnice 2277, Česká Lípa za účelem uskutečnění soutěže Tour de Ralsko a Dětské závody Tour de Ralsko konané dne v areálu bývalých kasáren v Mimoni a schvaluje uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Dar bude hrazen z finančních prostředků Dotačního fondu města Mimoň. R18/302 Návrh na ocenění města Mimoně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navrhované usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podle 84, odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení ceny města Mimoň. Seznam jednotlivců, právnických osob či kolektivů je přílohou tohoto usnesení. R18/303 Ocenění hasičů ke dni sv. Floriána Rada města Mimoně schvaluje poskytnutí daru (plakety) při předání ocenění starosty města Mimoň hasičům JSDH v Mimoni ke dni sv. Floriána v kategorii, která je uvedena v příloze č. 1 a pověřuje správní odbor nákupen daru do hodnoty 2000,- Kč/1 ks dle důvodové zprávy. Stránka 9 z 10

10 R18/304 Dar pro Římskokatolickou farnost Mimoň za účelem instalačních prací Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč na instalační práce v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni v roce 2018 Římskokatolické farnosti Mimoň, se sídlem Nádražní 106, Mimoň III, IČ , zastoupené farářem Václavem Hornikem; b) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 30 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R18/305 Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny s firmou Linde Gas a.s. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smluv o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny s firmou Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Praha 9 na pronájem lahve TG a pronájem láhve ACE na rok a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. R18/306 Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok 2017 Rada města Mimoň projednala přiložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení. R18/307 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň na den Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R18/308 Žádost o souhlas s pořádáním cyklistického závodu na území města Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí informaci předsedy Sportovního klubu MS AUTO, Jižní 1836, Česká Lípa o konání cyklistického závodu dne , který bude projíždět Mimoní a nemá proti této akci žádné námitky. Otisk úředního razítka František Kaiser Starosta města Mimoň Ing. Stanislav Baloun Místostarosta města Mimoň V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 10 z 10

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více