Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o"

Transkript

1 Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. III tohto zákona novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH ) s účinnosťou od I. Registrácia zdaniteľných osôb podľa 4 ods. 1 a 2 zákona o DPH a zrušenie registrácie Zákon o DPH sa s účinnosťou od mení a dopĺňa takto: V 4 ods. 1 a 2 a v 81 ods. 1 zákona o DPH sa slová eur nahrádzajú slovami eur. S účinnosťou od sa zvyšuje obrat na registráciu pre daň z pridanej hodnoty z eur na eur z dôvodu zachovania obratu, ktorý bol platný pred Výška obratu pre registráciu pre daň vyplýva z článku 287 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej smernica 112 ). Slovenská republika má uplatňovať obrat eur platný v čase pristúpenia k ES/EÚ, ktorý na základe prepočítacieho kurzu platného v deň pristúpenia zodpovedal obratu Sk. Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa dane platný do vo výške Sk bol po zavedení novej euro meny s účinnosťou od zmenený na eur (1 054 mil. Sk). Slovenská republika sa pri tejto zmene musela riadiť záväznou európskou smernicou 112, preto sa obrat Sk platný do neprepočítaval na eurá konverzným kurzom. Možnosť zmeny vo výške obratu bola konzultovaná s Európskou komisiou. Obrat Sk, ktorý bol platný do 31. decembra 2008 po prepočte kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň pred zavedením meny euro v Slovenskej republike predstavuje sumu eur, čím je zachovaná pôvodná výška obratu, ktorá bola platná v čase pristúpenia SR do EÚ. Nadväzne na zmenu výšky obratu pre povinnú registráciu za platiteľa dane podľa 4 ods. 1 a 2 zákona o DPH sa s účinnosťou od v zákone o DPH na účely zrušenia registrácie platiteľov registrovaných pre daň podľa 4 zákona o DPH ustanovuje v 81 ods. 1 zákona o DPH výška obratu eur. Platiteľ registrovaný pre daň podľa 4 zákona o DPH môže od požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu eur. Platitelia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, započítavajú do obratu svoje obraty a obrat zo spoločného podnikania. Príklad 1: Zdaniteľná osoba je registrovaná pre daň od V priebehu roku 2008 a aj začiatkom roku 2009 sa jej obrat postupne znižoval, preto v mesiaci júl 2009 požiadala o zrušenie registrácie pre daň. Za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, t.j. za júl 2008 jún 1

2 2009 dosiahla obrat eur. Za kalendárne mesiace júl 2008 jún 2009 nedosiahla obrat eur a zároveň uplynul jeden rok odo dňa, keď sa stala platiteľom dane, preto v mesiaci júl 2009 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň. 85g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla g ods. 1 znie: (1) Zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat eur podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do 30. júna 2009 a stala sa platiteľom, môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň, nedosiahla obrat eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. S účinnosťou od vzhľadom na zmeny vykonané v 4 ods. 1 a 2 zákona o DPH, platitelia dane, ktorým vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň po 1. januári 2009 na základe obratu eur, môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom platiteľ dane podal žiadosť o zrušenie registrácie pre daň nedosiahol obrat eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Postup podľa prechodného ustanovenia sa vzťahuje len na platiteľov dane, ktorí sa stali platiteľmi dane po z dôvodu dosiahnutia obratu eur. Postup podľa citovaného prechodného ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľov dane, ktorí sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty na základe dobrovoľnej registrácie v zmysle 4 ods. 4 zákona o DPH po a ani na platiteľov dane, ktorí boli registrovaní pre daň pred podľa 4 ods. 1 a 2 alebo 4 ods. 4 zákona o DPH. Na uvedených platiteľov dane sa vzťahuje pri zrušení registrácie postup podľa 81 ods. 1 zákona o DPH. Uvedení platitelia registrovaní podľa 4 zákona o DPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stali platiteľmi, ak ich obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu eur. Príklad 2: Zdaniteľná osoba dosiahla obrat eur k Na základe podanej žiadosti, daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa dane od v zmysle 4 ods. 1 zákona o DPH. Obrat platiteľa dane za júl 2008 jún 2009 dosiahol sumu eur. Zdaniteľná osoba môže podať žiadosť o zrušenie registrácie za platiteľa dane odo dňa účinnosti novely zákona o DPH, t.j. v mesiaci júl 2009, pretože jej obrat k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň (k 30. júnu 2009) za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ( júl jún 2009) nedosiahol výšku eur. Príklad 3: Zdaniteľná osoba podala žiadosť o registráciu pre daň z dôvodu dosiahnutia obratu eur za kalendárne mesiace marec február Na základe podanej žiadosti ju daňový úrad zaregistroval pre daň od Zdaniteľná osoba, platiteľ dane dňa požiadala o zrušenie registrácie pre daň. Obrat k za kalendárne mesiace december 2008 november 2009 dosiahol eur. Daňový úrad zruší registráciu pre daň v zmysle 85g ods. 1 zákona o DPH účinného od Zdaniteľná osoba sa stala platiteľom dane po z dôvodu dosiahnutia obratu eur, preto nie je potrebné splnenie podmienky podľa 81 ods. 1 zákona o DPH, 2

3 uplynutie jedného roka odo dňa, keď sa stala platiteľom dane. Zdaniteľná osoba, ktorá bola registrovaná pre daň v zmysle 4 ods. 1 a 2 zákona o DPH v znení účinnom po , môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň aj skôr ako po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stala platiteľom dane, ak jej obrat k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň, nedosiahol eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Príklad 4: Zdaniteľná osoba bola registrovaná pre daň podľa 4 ods. 1 zákona o DPH účinného do z dôvodu, že dosiahla obrat Sk odo dňa Za zdaňovacie obdobie júl 2008 až december 2008 dosiahla obrat po prepočte na euro menu eur. V roku 2009 sa jej obrat podstatne znižoval a za zdaňovacie obdobie január až jún 2009 dosiahla obrat eur. Obrat platiteľa dane za 12 predchádzajúcich kalendárnych období, t.j. za júl 2008 až jún 2009 dosiahol sumu eur. Platiteľ dane podal žiadosť o zrušenie registrácie 15. júla Daňový úrad nezruší registráciu pre daň, pretože nie je splnená podmienka stanovená v 81 ods. 1 zákona o DPH. Podať žiadosť o zrušenie registrácie môže najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stala platiteľom dane, t.j. po , ak jej obrat za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahne eur. 85g ods. 2 znie: (2) Daňový úrad po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie pre daň bezodkladne určí platiteľovi deň, ktorým platiteľ prestáva byť platiteľom, a týmto dňom zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Platiteľ je povinný odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň do desiatich dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom. Daňový úrad po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie, ak sú splnené podmienky stanovené v ods. 1 cit. ustanovenia, bezodkladne určí deň, ktorým prestáva byť platiteľom. Daňový úrad môže určiť deň, ktorým prestane byť zdaniteľná osoba platiteľom dane, ktorýkoľvek deň od podania žiadosti o zrušenie registrácie, pričom tento deň nemôže byť skorší ako deň podania žiadosti o zrušenie registrácie na daňovom úrade. Deň, kedy zdaniteľná osoba prestane byť platiteľom dane, by mal by určený tak, aby sa platiteľ dane včas dozvedel, ktorým dňom prestáva byť platiteľom dane, pretože týmto dňom mu vznikajú určité práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH. Platnosť osvedčenia o registráciu pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň zaniká dňom, ktorým platiteľ prestáva byť platiteľom. Osvedčenie o registrácii pre daň je platiteľ povinný odovzdať daňovému úradu do desiatich dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom. Príklad 5: Zdaniteľná osoba dosiahla obrat eur k Na základe podanej žiadosti, daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa dane od Platiteľ dane podal žiadosť o zrušenie registrácie za platiteľa dane dňa 14. júla Obrat platiteľa dane za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, t.j. za júl 2008 jún 2009 dosiahol sumu eur. Platiteľ dane podal žiadosť o zrušenie registrácie v mesiaci júl 2009, posledným dňom kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o zrušenie registrácie je 30. jún Obrat za zdaňovacie obdobie júl 2008 až jún 2009 nedosiahol eur. a) Ak daňový úrad zruší registráciu platiteľa dane dňom , platiteľ dane týmto dňom prestáva byť platiteľom dane. Posledným zdaňovacím obdobím platiteľa dane je júl 2009, 3

4 resp. III.Q Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie podá v súlade s 78 ods. 1 zákona o DPH do 25. augusta 2009, resp. do 25. októbra 2009 a v tej istej lehote má povinnosť zaplatiť aj vlastnú daňovú povinnosť. Osvedčenie o registrácii pre daň je platiteľ povinný odovzdať daňovému úradu do 10 dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom, t.j. do b) Ak daňový úrad zruší registráciu pre daň napr. dňom , platiteľ dane týmto dňom prestáva byť platiteľom dane ( 85g ods. 2 zákona o DPH). Na podanie daňového priznania sa vzťahuje ustanovenie 78 ods. 1 zákona o DPH. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 7/2009 podá do 25. augusta 2009, resp. za III.Q.2009 do a v tej istej lehote má povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. Platiteľ dane v daňovom priznaní uvádza okrem údajov, ktoré súvisia s povinnosťou odvodu DPH pri zrušení registrácie pre DPH ( 85g ods. 2 a 3 a 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH), len tie údaje, ktoré sa týkajú jeho vstupov a výstupov od do , kedy mal postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty. Platiteľ je povinný odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň do g ods. 3 znie: (3) Platiteľ, ktorý požiada o zrušenie registrácie pre daň podľa odseku 1, nemôže odpočítať daň podľa 55 ods. 1 a 2 okrem odpočítania dane z majetku, ktorý dodal ako platiteľ; ak platiteľ odpočítal daň podľa 55 ods. 1 a 2, v poslednom zdaňovacom období mu vzniká daňová povinnosť podľa 81 ods. 6 a 7. Z ustanovenia 85g ods. 3 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ dane, ktorý požiadal o zrušenie registrácie pre daň podľa ods. l cit. ustanovenia, nemôže uplatniť odpočítanie dane z majetku podľa 55 ods. 1 a 2 zákona o DPH, okrem odpočítania dane z majetku, ktorý dodal ako platiteľ. Ak platiteľ dane, ktorý sa stal platiteľom po z dôvodu dosiahnutia obratu eur si uplatnil odpočítanie dane pri registrácii platiteľa podľa 55 ods. 1 zákona o DPH po splnení podmienok stanovených v 49 až 51 zákona o DPH, potom v poslednom zdaňovacom období mu vzniká daňová povinnosť podľa 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH. Podľa 81 ods. 6 zákona o DPH platiteľovi vzniká daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane podľa 10 ods.1 zákona o DPH a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane a z ceny zásob zistenej podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom dane. Deň, ktorým platiteľ prestal byť platiteľom, je deň určený daňovým úradom v zmysle 85g ods. 2 zákona o DPH. Príklad 6: Zdaniteľná osoba na základe povinnej registrácie pre daň sa stala platiteľom dane od a jej zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ku dňu registrácie evidovala v majetku nákladný automobil v zostatkovej cene vr. dane eur, počítač v ZC vr. dane eur a zásoby. Dňa požiadala o zrušenie registrácie podľa 85g ods. 1 zákona o DPH. Obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov júl 2008 jún 2009 dosiahol sumu eur. Daňový úrad na základe žiadosti o zrušenie registrácie pre daň podanej dňa zrušil registráciu pre daň k Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie júl 2009 podá do 25. dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Odpočítanie dane z nákladného automobilu, počítača a aj 4

5 zo zásob v zmysle 55 ods. 1 a 2 zákona o DPH bolo uplatnené v prvom zdaňovacom období. Úžitkový automobil zdaniteľná osoba predala v mesiaci jún 2009 ako platiteľ dane v cene s DPH eur. V poslednom zdaňovacom období nevzniká daňová povinnosť podľa 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH z nákladného automobilu, ktorý dodala zdaniteľná osoba ako platiteľ. V poslednom zdaňovacom období podľa 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť z počítača a zo zásob, pri ktorých bolo uplatnené odpočítanie dane podľa 55 ods. 1 a 2 zákona o DPH, ak ku dňu zrušenia registrácie pre daň neboli predané. V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť podľa 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH vzťahujúca sa aj na majetok, ktorý má v stave ku dňu zrušenia registrácie, ak pri jeho nadobudnutí bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná v zmysle 49 až 51 zákona o DPH. Príklad 7: Zdaniteľná osoba sa stala na základe žiadosti o registráciu pre daň platiteľom dane od z dôvodu dosiahnutia obratu eur pre povinnú registráciu pre daň podľa 4 ods. 1 zákona o DPH. Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac v zmysle 77 ods. 4 zákona o DPH. Dňa podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň podľa 85g ods. 1 zákona o DPH. Daňový úrad v úzkej súčinnosti so zdaniteľnou osobou zrušil registráciu pre daň ku dňu Zdaniteľná osoba ku dňu registrácie evidovala v majetku úžitkový automobil, ktorý nadobudla od platiteľa dane v mesiaci máj Z predmetného automobilu v súlade s 85g ods. 3 zákon o DPH nebola odpočítaná daň podľa 55 ods. 1 a 2 zákona o DPH, preto v poslednom zdaňovacom období, z tohto majetku nevzniká daňová povinnosť podľa 81 ods. 6 a 7 zákona o DPH. 85g ods. 4 znie: (4) Zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat eur podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do 30. júna 2009 a nedosiahla obrat podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom od 1. júla 2009 a ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň do 30. júna 2009, daňový úrad nezaregistruje, s výnimkou, ak táto zdaniteľná osoba do 15. júla 2009 písomne oznámi daňovému úradu, že jej žiadosť o registráciu pre daň sa má považovať za podanú podľa 4 ods. 4. Novela zákona o DPH v cit. ustanovení vymedzuje, že ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat eur v znení zákona o DPH účinnom do 30. júna 2009 a podala žiadosť na daňový úrad o registráciu pre daň podľa 4 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH účinnom do , daňový úrad o jej registrácii pre daň do účinnosti novely zákona o DPH, t.j. do nerozhodol, potom daňový úrad túto osobu nezaregistruje, ak nedosiahla obrat eur v znení zákona o DPH účinnom od Daňový úrad túto osobu zaregistruje len v prípade, ak zdaniteľná osoba písomne oznámi daňovému úradu v lehote do 15. júla 2009, že jej žiadosť o registráciu sa má považovať za podanú podľa 4 ods. 4 zákona o DPH. Príklad 8: Zdaniteľná osoba za 12 kalendárnych mesiacov po sebe idúcich kalendárnych mesiacov jún 2008 až máj 2009 prekročila obrat eur pre povinnú registráciu pre daň. Žiadosť o registráciu pre daň podala 5. júna Ak daňový úrad o žiadosti o registrácii pre daň v zmysle 4 ods. 5 zákona o DPH rozhodol do účinnosti novely zákona o DPH, zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa dane napr. od alebo od , potom sa na túto osobu vzťahuje postup podľa 85g ods. 1 zákona o DPH. 5

6 Ak daňový úrad nerozhodol o žiadosti o registrácii pre daň do účinnosti novely zákona o DPH do , potom sa na túto osobu vzťahuje postup podľa 85g ods. 4 zákona o DPH. 85g ods. 5 znie: (5) Ak zdaniteľná osoba dosiahla k 30. júnu 2009 obrat podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do 30. júna 2009 a nedosiahla obrat podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom od 1. júla 2009, nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. júla Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zdaniteľná osoba, ktorá ku dňu 30. júna 2009 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat eur a zároveň nedosiahla obrat eur, nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. júla Príklad 9: Zdaniteľná osoba za mesiace júl až december 2008 dosiahla obrat Sk, čo po prepočítaní konverzným kurzom predstavuje výšku eur. Za kalendárny mesiac január 2009 až jún 2009 dosiahla obrat eur. Zdaniteľná osoba k za kalendárne mesiace júl 2008 až jún 2009 dosiahla obrat eur, ale zároveň nedosiahla obrat eur, na základe čoho jej nevzniká povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. júla 2009 podľa 4 ods. 1 zákona o DPH. Príklad 10: Zdaniteľná osoba dosiahla za kalendárny mesiac január 2009 až jún 2009 obrat eur a za kalendárny mesiac júl 2008 až december 2008 obrat eur. Zdaniteľná osoba za kalendárne mesiace júl 2008 jún 2009 dosiahla obrat eur ( ). Zdaniteľná osoba dosiahla k 30. júnu 2009 obrat eur, na základe čoho jej vzniká povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. júla g ods. 6 znie: (6) Ak zdaniteľná osoba bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do 30 júna 2009 a žiadosť o registráciu pre daň nepodala, daňový úrad neuloží pokutu podľa osobitného predpisu,33) ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň. Ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat eur v znení zákona o DPH účinnom po a nepodala žiadosť o registráciu pre daň podľa 4 ods.1 alebo 2 zákona o DPH, daňový úrad jej neuloží pokutu podľa osobitného predpisu, ktorým je 35 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správe daní ), ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň. 6

7 II. Odpočítanie dane platiteľom dane S účinnosťou od ods. 2 písmeno b) znie: b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,. S účinnosťou od bol do zákona o DPH v 69 ods. 10 a 12 novelou zákona č. 83/2009 Z. z. zavedený mechanizmu prenosu daňovej povinnosti z platiteľa dane, ktorý dodal zlato alebo kovový odpad a kovový šrot, na platiteľa dane, ktorý tento tovar kúpil. V 69 ods.11 zákona o DPH bol zavedený mechanizmus prenosu daňovej povinnosti z platiteľa dane, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, ak pri dodaní tohto investičného zlata pre iného platiteľa dane sa rozhodne toto dodanie zdaňovať, na platiteľa dane, ktorý investičné zlato kúpil. Novým znením ustanovenia 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je jednoznačne vyjadrené, že platiteľ dane, ktorý prizná daň z kúpeného tovaru podľa 69 ods.10 až 12 zákona o DPH, má právo na odpočítanie dane. Vzhľadom na uplatnenie priameho účinku smernice 112, právo na odpočítanie dane do účinnosti tejto novely majú aj platitelia dane, na ktorých sa preniesla daňová povinnosť v zmysle 69 ods. 10 až 12 zákona o DPH. Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor metodiky daní, júl

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie Metodický pokyn k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinný od 1.10.2012 Zákonom č. 246/2012 Z. z. z 26. júla 2012,

Více

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z.

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. www.finance.gov.sk Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2012 a od 01.01.2013 vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. Zmeny účinné od 1. januára 2012 nový vzor daňového priznania 75 ods. 6 zákona o DPH elektronická

Více

ZÁKON zo 17. februára 2009,

ZÁKON zo 17. februára 2009, Čiastka 35 Zbierka zákonov č. 83/2009 Strana 907 83 ZÁKON zo 17. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a

Více

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. platná pre rok 2013 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. S účinnosťou od 01. 07. 2012 sa spresnil daňovník, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva (operatívny prenájom vozidiel), v tomto prípade je

Více

1. Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu podľa 79 ods. 4 zákona o DPH

1. Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu podľa 79 ods. 4 zákona o DPH Usmernenie k postupu daňového úradu pri vrátení nadmerného odpočtu v prípade zaslania výzvy na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, kontrolnom výkaze a dodatočnom

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

I. Postup v prípade, ak sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, pokračuje v živnosti

I. Postup v prípade, ak sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, pokračuje v živnosti Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z.z.. Finančné riaditeľstvo SR vzhľadom

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Daňová licencia v DPPO v programe Omega

Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia: - je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je povinná zaplatiť za

Více

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH.

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH. Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Na základe doplnenia ustanovenia 54 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona

Více

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobitnej úpravy pri dodaní investičného zlata podľa 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 1.4.2015 do 31.3.2016 sa vyčísli z poslednej známej daňovej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Oznámenie o zmenách pri uplatňovaní niektorých ustanovení zákona o DPH od 1.1.2014 zdaniteľnými osobami, ktoré podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 15.11.2013 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 360 Z Á K O N zo 17. októbra 2013, ktorým

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam osoby registrovanej podľa 7 zákona o DPH Doplnený text zelenou farbou dňa 01.08.2017 Registráciu osôb, ktoré nadobúdajú (kupujú) v tuzemsku

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

N á v r h ZÁKON. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

N á v r h ZÁKON. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov N á v r h ZÁKON z... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 V súlade s 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Více

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel Daňovník, ktorý má povinnosť platiť

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zmeny pri uplatňovaní DPH z pohľadu platiteľov DPH pri zdaniteľných obchodoch v nadväznosti na vstup CHORVÁTSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE V súvislosti so vstupom Chorvátska

Více

595/2003 Z. z. ZÁKON

595/2003 Z. z. ZÁKON 595/2003 Z. z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov (výňatok) v znení zák. č. 43/2004 Z. z.; zák. č. 177/2004 Z. z.; zák. č. 191/2004 Z. z.; zák. č. 391/2004 Z. z.; zák. č. 538/2004 Z. z.; zák. č.

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Nárok na daňový bonus na dieťa podľa 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Automobil z pohľadu zákona o DPH

Automobil z pohľadu zákona o DPH 2013 Automobil z pohľadu zákona o DPH Automobil z pohľadu zákona o DPH v roku 2013 (júl 2013) Copyright (c) 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.& Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Všetky práva, predovšetkým

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou Likvidáciu obchodných spoločností upravuje vo svojich ustanoveniach Obchodný zákonník (

Více

5. oddiel Používanie knihy elektronickej registračnej pokladnice po 1. januári 2014 v nadväznosti na 18c ods. 7

5. oddiel Používanie knihy elektronickej registračnej pokladnice po 1. januári 2014 v nadväznosti na 18c ods. 7 Metodický pokyn k prechodnému ustanoveniu 18c ods. 1 až ods. 4 a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní

Více

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce

Více

č. 112/2018 Z. z. (PT 817)

č. 112/2018 Z. z. (PT 817) ZÁKON č. 112/2018 Z. z. (PT 817) z 13. marca 2018, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Ustanovenia článku 1 bod 12 smernice Rady 2009/162/EÚ boli s účinnosťou od transponované do 49a a 54a zákona o DPH.

Ustanovenia článku 1 bod 12 smernice Rady 2009/162/EÚ boli s účinnosťou od transponované do 49a a 54a zákona o DPH. Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti podľa 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa 54a zákona č. 222/2004 Z.

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva.

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/10880/2004-73 v znení Oznámenia MF SR č. MF/27999/2006-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 109 11 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa 7 zákona

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Daň z pridanej hodnoty je harmonizovaná daň, ktorej právnym základom

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ SADZOBNÍK POKÚT 1. register zamestnávateľov Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Finančné, ekonomické a organizačné prepojenie zdaniteľných osôb

Finančné, ekonomické a organizačné prepojenie zdaniteľných osôb Metodický pokyn DR k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2011 Zákonom č.

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

I. Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz

I. Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vydaného opatrením MF SR uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 500/2009 Z. z.) I. Kto, kedy a ako podáva súhrnný výkaz

Více

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK Röntgenova 26, 851 01 Bratislava IČO: 35701722, DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B Podmienky kampane SATELIT

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2017 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

I. Odpočítanie dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti - 49a zákona o DPH

I. Odpočítanie dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti - 49a zákona o DPH Metodický pokyn k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti podľa 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Více

DÁVKOVÝ PLÁN. Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s.

DÁVKOVÝ PLÁN. Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. Príloha účastníckej zmluvy DÁVKOVÝ PLÁN Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. v znení ďalších zmien a doplnkov Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Tento dávkový plán Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ JASENICA O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanovením 4 odsek

Více

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Legislatívny rámec 2.

Více

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 18.02.2016 K bodu rokovania číslo: 7 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie Pokyn FR SR k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby bez uloženia sankcií a k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po vykonaní ročného

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

360/2013 Z. 222/2004 Z.

360/2013 Z. 222/2004 Z. Oznámenie k zákonu č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 23. 12. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 30.12.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 335 ZÁKON z 30. novembra 2017, ktorým sa mení a

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob. č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob. č. 3/2014 Obec Chorvátsky Grob Dátum vyvesenia návrhu: 14.10.2014 Dátum zvesenia návrhu: Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 163/2014 zo dňa 11.12.2014 Platnosť od: 27.12.2014 Účinnosť od: 1.1.2015 Obec

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKÝ ÚRAD V ŢILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ţiline Číslo materiálu: /2011 K bodu programu N Á V R H VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 21. 4. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 90 ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Povinnosť podať daňové priznanie Daňové priznanie k dani

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 92 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva

Více

Úvodné ustanovenie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia

Úvodné ustanovenie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2014 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Výška

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/ Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/2009-731 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň ) je podľa 78

Více

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J)

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) 1 REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 23. 12. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 334 ZÁKON zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více