Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky"

Transkript

1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od do sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok Poslednou známou daňovou povinnosťou sa podľa 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov účinného od rozumie daň vypočítaná: zo základu dane z príjmov podľa 5 a 6 ods. 1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 zákona uvedeného v poslednom daňovom priznaní (za rok 2014), zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky (t.j. v roku 2015), pri použití sadzby dane podľa 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň (platnej v roku 2015), takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus. Upozornenie Povinnosť platiť preddavky na daň z podaného daňového priznania za rok 2014 už neovplyvňujú príjmy - z kapitálového majetku podľa 7 zákona - ostatné príjmy podľa 8 zákona. Vypočítaná daň na účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti sa zníži iba o daňový bonus, t.j. nezníži sa - o zápočet dane zaplatenej v zahraničí - o daň vybranú zrážkou podľa 43 zákona o dani z príjmov Základ dane na účely určenia poslednej známej daňovej povinnosti pre výpočet preddavkov na daň na nové preddavkové obdobie sa vypočíta ako súčet čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2014 na riadkoch: 73 (základ dane z príjmov podľa 5 a 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty) 52 (základ dane z príjmov podľa 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov) 72 (suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa 11 ods. 9 zákona o dani z príjmov v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po znížení aj o údaj uvedený na r. 82 daňového priznania. Vypočítaný základ dane z posledného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa 11 ods. 2 písm. a) zákona 1

2 o dani z príjmov platnú v zdaňovacom období roku 2015, t.j. o 3 803,33 eura. Vypočítaný základ dane z posledného daňového priznania sa zníži o celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, bez ohľadu na to, aký základ dane daňovník v poslednom daňovom priznaní vykázal. V prípade poberateľov dôchodkov uvedených v 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napr. starobného dôchodku) je podstatné to, kedy im bol dôchodok priznaný a aká je jeho celoročná výška. Ak daňovník bol poberateľom dôchodku už k , pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti znižuje vypočítaný základ dane z DP za rok 2014 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka platnou na zdaňovacie obdobie roku 2015 vo výške 3 803,33 eura a úhrnnou sumou dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku Ak suma dôchodku vyplateného daňovníkovi za rok 2014 v úhrne je vyššia ako 3 803,33 eura, potom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti neznižuje základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku až v priebehu roku 2014, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti základ dane vypočítaný z DP za rok 2014 zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2015 v plnej výške 3 803,33 eura. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti pre účely platenia preddavkov sa použije sadzba dane uvedená v 15 písm. a) zákona o dani z príjmov platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, t.j. platná v roku Za zdaňovacie obdobie roku 2015 je sadzba dane 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu ,31 eura a 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu ,31 eura. Výpočet preddavkov na DPFO v roku 2015 z poslednej známej daňovej povinnosti z údajov daňového priznania typ B za rok 2014: Základ dane (r , resp. r ) , 33 (ak r. 30 = 0), resp ,33 vyplatený dôchodok Základ dane sa prepočíta sadzbou dane 19 %, resp. 19 % a 25 % - daňový bonus (r. 95) = posledná známa daňová povinnosť - daň na účely určenia výšky preddavkov na daň na preddavkové obdobie od (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014) do (ak si daňovník nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015). Z takto vypočítanej dane sa určí výška štvrťročných alebo mesačných preddavkov. Ak takto vypočítaná posledná známa daňová povinnosť bude menšia alebo rovná eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky. Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahne eur a nepresiahne eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka). Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahne eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti (splatné do konca každého kalendárneho mesiaca). 2

3 Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa 5 zákona o dani z príjmov a 6 zákona o dani z príjmov, postupuje podľa nového znenia 34 ods. 10 zákona o dani z príjmov účinného od v preddavkovom období, ktoré začne plynúť po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok Takýto daňovník neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa 5 zákona o dani z príjmov tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa 5 a 6 zákona o dani z príjmov. Ak čiastkový základ dane zo závislej činnosti ( 5 zákona o dani z príjmov) tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa 5 a 6 zákona od dani z príjmov, vypočítané preddavky sa platia v polovičnej výške. Preddavky na daň neplatí daňovník (fyzická osoba), ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy z kapitálového majetku ( 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy ( 8 zákona o dani z príjmov), alebo príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa 43 zákona o dani z príjmov alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované preddavkovým spôsobom zamestnávateľom, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov. Vypočítané preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Príklad č. 1: Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roka 2014 príjmy z podnikania a na riadku 73 daňového priznania typ B vykázal základ dane vo výške eur. Iné príjmy nemal. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti: ,33 =1 496,67 x 0,19 = 284,36 eur Posledná známa daňová povinnosť je nižšia ako eur, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku Príklad č. 2: Daňovník vykázal v daňovom priznaní za rok 2014 základ dane z príjmov z podnikania (r. 73 daňového priznania typ B) vo výške eur. Iné príjmy nemal. Aj keď v roku 2014 nevznikol daňovníkovi nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z dôvodu vysokého vykázaného základu dane), pri vyčíslení poslednej známej daňovej povinnosti na účely výpočtu preddavkov na daň na preddavkové obdobie začínajúce v roku 2015 daňovník odpočíta zo základu dane eur plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2015 v sume 3 803,33 eur. Výpočet preddavok je nasledovný: ,33= , ,31 x 19 % = 6 654, ,36 x 25 % = ,59 Daň = ,8289 eura (6654, ,59), po zaokrúhlení ,82 eura - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov ,82 : 12 = 1 787,31 eura mesačne 3

4 Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2014 presiahla eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 1787,31 eur (v preddavkovom období od do ). Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Prvý mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014) a posledný mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015). Príklad č. 3: Daňovník bol k poberateľom starobného dôchodku a na riadku 73 daňového priznania typu B vykázal základ dane z príjmov z podnikania vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2014 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2014 vo výške eur. Pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2014 daňovník zníži základ dane za rok 2014 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na rok 2015 a úhrnnou sumou dôchodku vyplatenou v roku 2014 v sume 603,33 eura (3 803, ). Výpočet preddavkov je nasledovný ,33 = , ,67 x 19% = 2 735,36 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov) 2 735,36 : 4 = 683,84 eura štvrťročne bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 683,84 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 4: Daňovník bol k poberateľom starobného dôchodku a na riadku 73 daňového priznania typu B za rok 2014 vykázal základ dane z príjmov dosiahnutých na základe autorského zákona ( 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov) vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní typu B za rok 2014 daňovník vyplnil riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku, kde uviedol celoročný úhrn starobného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený v roku 2014 vo výške eur. Nakoľko suma dôchodku vyplateného daňovníkovi v roku 2014 presiahla sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2015 vo výške 3 803,33 eura, potom pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2015 daňovník neznižuje základ dane za rok 2014 o túto nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. 4

5 Výpočet preddavkov je nasledovný: eur (tento základ dane sa neznižuje o nezdaniteľnú časť) x 19 % = 3 705,- eur - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov : 4 = 926,25 eura štvrťročne bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 926,25 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 5: Daňovník sa stal poberateľom starobného dôchodku k (t.j. nebol poberateľom dôchodku k ) a vykázal základ dane z príjmov z podnikania. Ako samostatne hospodáriaci roľník vykázal na riadku 73 daňového priznania typu B za rok 2014 základ dane z príjmov z podnikania vo výške eur. Iné príjmy nemal. V daňovom priznaní za rok 2014 daňovník nevypĺňa riadky 29 a 30, určené poberateľom dôchodku (nie je poberateľom dôchodku k začiatku zdaňovacieho obdobia 2014). Nakoľko daňovník sa stal poberateľom dôchodku až v priebehu roku 2014, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2015 základ dane za rok 2014 zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období roka 2015 v plnej výške 3 803,33 eura. Výpočet preddavkov je nasledovný: ,33 = , ,67 x 19 % = 3 514,36 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov 3 514,36 : 4 = 878,59 eura štvrťročne bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j. 878,59 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 6: Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2014 dosahoval len príjmy na základe živnostenského oprávnenia. Na riadku 66 daňového priznania typ B za zdaňovacie obdobie roku 2014 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) vo výške eur. Rovnaký čiastkový základ dane vykázal aj na riadku 73 daňového priznania. 5

6 Výpočet preddavku je nasledovný: ,33 = ,67 Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2015: ,67 x 19 % = 5 167,36 (posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov) 5 167,36 : 4 = 1 291,84 eura štvrťročne bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,84 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 7: Daňovník mal za zdaňovacie obdobie roku 2014 príjem zo živnosti, z ktorého vykázal na r. 73 daňového priznania typu B základ dane eura. Okrem toho na r. 52 vykázal základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške eur. Má dve deti, na ktoré si uplatnil daňový bonus za celý rok 2014 vo výške 2 x 256,92 = 513,84 eura. Túto čiastku uviedol na riadku 95 daňového priznania. Výpočet preddavkov bude nasledovný: = ,33 = ,67 Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok ,31 x 19 % = 6 654, ,36 x 25% = ,09 Daň = ,3289 (6 654, ,09), t.j. po zaokrúhlení ,32 Daň ,32 eur po znížení o sumu daňového bonusu 513,84 (z riadku 95 daňového priznania typu B za rok 2014) je ,48 eura posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň ,48 : 12 = 2 074,70 eura mesačne Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2014 presiahla eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,70 eura. Prvý mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014) a posledný mesačný preddavok je splatný k (ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015). Príklad č. 8: Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2014 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti eur ( 5 zákona o dani z príjmov), čiastkový základ dane z príjmov z podnikania eur ( 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov). Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 835 eur ( 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). 6

7 Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti: = ,33 = ,67 Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2015: ,67 x 19 % = 3 120,11 - posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z celkového základu dane za rok 2014 presahuje sumu eur. Nakoľko u daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti ( eur) viac ako 50 % z celkového základu dane ( eur), v preddavkovom období začínajúcom v roku 2015 daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň. Príklad č. 9: Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2014 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti eur ( 5 zákona o dani z príjmov), čiastkový základ dane z príjmov z podnikania eur. Na riadku 73 daňového priznania typu B vykázal základ dane v úhrne eur. Výpočet preddavkov bude nasledovný: = ,33 = , ,67 x 19 % = 3 531,46 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov 3 531,46 : 4 = 882,865 eura štvrťročne U daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (7 140 eur) menej ako 50 % z celkového základu dane ( eur), preto bude platiť preddavky na daň v polovičnej výške: 882,865 : 2 = 441,4325, po zaokrúhlení 441,43 eura štvrťročne Daňovník bude v preddavkovom období od do platiť štvrťročné preddavky vo výške 441,43 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 10: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 vykázal čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti ( 5 zákona o dani z príjmov) vo výške eur a okrem týchto príjmov v daňovom priznaní vykázal čiastkový základ dane z príjmov z predaja nehnuteľnosti ( 8 zákona o dani z príjmov) vo výške eur ( 8 zákona o dani z príjmov). Nakoľko daňovník v roku 2014 dosiahol len kombináciu príjmov podľa 5 a 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2015 (od do ). 7

8 Príklad č. 11: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) vo výške eur a vykázal čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobilu) vo výške eur. Nakoľko povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období, ktoré začína v roku 2015 už neovplyvňujú ostatné príjmy podľa 8 zákona o dani z príjmov, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v tomto preddavkovom období sa do základu nezapočíta základ dane z príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (nepeňažná výhra - automobil). Výpočet preddavkov bude nasledovný: Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane platnú v roku 2015: ,33 = ,67 eura Výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok ,67 x 0,19 = 4 027,36 eura - posledná známa daňová povinnosť Výpočet preddavkov: 4 027,36 : 4 = 1 006,84 eura štvrťročne bude platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, t.j ,84 eura. Prvý štvrťročný preddavok je splatný k (za Príklad č. 12: Daňovník v daňovom priznaní za rok 2014 vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) vo výške eur ( r. 73 DPFO typu B za rok 2014) a vykázal čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (príjmy z predaja nehnuteľnosti) vo výške eur. Nakoľko povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období, ktoré začína v roku 2015 už neovplyvňujú ostatné príjmy podľa 8 zákona o dani z príjmov, pre účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v tomto preddavkovom období sa do základu nezapočíta základ dane z príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov (príjmy z predaja nehnuteľnosti). Keďže posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z príjmov z podnikania ( 6 zákona o dani z príjmov) je vo výške 2 165,36 eur /( ,33)x 0,19/, čo je suma nepresahujúca eur, daňovník nemá povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období, ktoré začalo v roku 2015 (od do ). Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť Jún

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2015 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Medzi základné číselné údaje potrebné pri spracovaní

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2017 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len preddavky na daň ) upravuje 42 ZDP. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Úvodné ustanovenie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia

Úvodné ustanovenie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2014 Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Výška

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013

Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka FO v súvislosti s vyplnením daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013 Dôležité informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s vyčíslením základu dane k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2013 (II. časť) Ďalšie dôležité údaje pre potreby daňovníka

Více

Daňová licencia v DPPO v programe Omega

Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia: - je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je povinná zaplatiť za

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv07_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B

Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Závierka v JUW a daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby TYP B je povinný podať daňovník, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona a nie sú oslobodené

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv09_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv15_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k daňovej licencii právnickej osoby podľa 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel Daňovník, ktorý má povinnosť platiť

Více

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. platná pre rok 2013 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. S účinnosťou od 01. 07. 2012 sa spresnil daňovník, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva (operatívny prenájom vozidiel), v tomto prípade je

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z.

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. www.finance.gov.sk Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2012 a od 01.01.2013 vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. Zmeny účinné od 1. januára 2012 nový vzor daňového priznania 75 ods. 6 zákona o DPH elektronická

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 V súlade s 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

MF SR č /

MF SR č / Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov - Typ: B 1 Poučenie nenahrádza metodický výklad

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Nárok na daňový bonus na dieťa podľa 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

2017 ) 361/2014 Z. 253/2015 Z.

2017 ) 361/2014 Z. 253/2015 Z. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane po ukončení kalendárneho roka 2017 Informácia je určená

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A.

1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. 1. Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A. Daňovník fyzická osoba s trvalým pobytom v Nitre dosiahla v kalendárnom roku 2015 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 Daňové priznanie Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 1. Podanie daňového priznania za rok 2015 Daňové priznanie k dani z motorových

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania

Poučenie na vyplnenie daňového priznania Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - typ A Daňové priznanie k dani

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie

OBSAH : 1. oddiel Úvodné ustanovenie Pokyn FR SR k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby bez uloženia sankcií a k podávaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po vykonaní ročného

Více

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo

10/2012 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo 10/2012 PROBLEMATIKA Daňová 51. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2012 č. MF/22366/2012-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov 417 52.

Více

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR Na tomto svete nie je nič isté, iba dane a smrť. Benjamin Franklin, 1789 DAŇ Povinná, zákonom stanovená platba, ktorú odvádza daňový subjekt, t.j. fyzická alebo právnická osoba,

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol.

Daň na úhradu z riadku 50 priznania, z opravného priznania a z riadku 56 dodatočného priznania zaokrúhli daňovník na eurocenty nadol. Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Více

Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika

Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika Podľa zákona o dani z príjmov ( 5 ods. 3 písm. d zákona 595/2003) môže zamestnávateľ navýšiť zamestnancovi nepeňažné plnenie (nepeňažný

Více

A (MF/015779/ )

A (MF/015779/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Typ: A (MF/015779/2016-721) Daňové

Více

Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok Zadanie príkladu

Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok Zadanie príkladu Príklad na vyplňovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Zadanie príkladu Daňovník: držiteľ a) 1. ťahač NR- 770DH 22 t 2 nápravy (1.6.2012) (43 kal. mesiacov) b) 2. ťahač NR -

Více

V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica

V Z O R Meno. Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 07 - Ulica DPFOv4_ FO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje

Více

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003

Více

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty JÚN 2013 1. Obsah hesla 1. Obsah hesla 2. Úvod, právna úprava 3. Systém fungovania mechanizmu

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv07_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

B (MF/015696/ )

B (MF/015696/ ) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B (MF/015696/2016-721) Daňové

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv7_ FO typ: B Príloha č. k opatreniu č. MF/60/07-7 Príloha č. k opatreniu č. MF/677/05-7 V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona

Více

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014

Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Pokyny k zdaňovaniu príjmov osobných asistentov za rok 2014 Osobná asistencia je príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv3_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:19. januára 2017 Príklady používania kombinácií DS k evidencii DPH v systéme WIN PROLUC. Legenda: DS daňová skupina,

Více

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie Metodický pokyn k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinný od 1.10.2012 Zákonom č. 246/2012 Z. z. z 26. júla 2012,

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - Typ: B Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie typ B

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv4_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 Povinnosť podať daňové priznanie Daňové priznanie k dani

Více

Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie

Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie Príjem v zahraničí povinnosť podať daňové priznanie KEDY SA MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? Podľa 32 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, občan, ktorý je daňový rezident Slovenskej republiky a mal príjmy

Více

8/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

8/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 8/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 323 Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv0_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Více

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 najčastejšie otázky a odpovede OBSAH Všeobecné informácie Daňovník s príjmami z podnikania

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017

Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Ing. Miroslava Brnová, január 2018 Vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2017 Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2017 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv07_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Otázky a odpovede súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016. V tejto informácii sú uvedené najčastejšie otázky daňovníkov

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:22. decembra 2017! Ak nemáte v zozname príslušnú DS, vykonajte si doplnenie/aktualizáciu DS! Legenda: DS daňová

Více

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov.

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Zmeny od 1.7.2018. Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Od 1.7.2018 sa budú na dohody u dôchodcov uplatňovať obdobné pravidlá ako na dohody o brigádnickej práci študentov. Čiže dôchodcovia pracujúci

Více

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96

Rok 2009 Rok Rozdiel % skutoč.- % plnenia. Spolu , ,96 Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2009 V zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. zo dňa 28.11.2008 o štátnom rozpočte na rok 2009 sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 9 885 570 1 tis. EUR. K 30.06.2009

Více

Živnostníci pozor! Rekapitulácia kľúčových zmien od

Živnostníci pozor! Rekapitulácia kľúčových zmien od Tlačová správa Živnostníci pozor! Rekapitulácia kľúčových zmien od 1.1.2013 Bratislava, 29.11.2012 Novely Zákona o dani z príjmov, Živnostenského zákona a Zákona o sociálnom poistení prináša pre väčšinu

Více

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 5/2009 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 273 27 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11952/2009-72 o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené 25.2.2016 Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom Podľa 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více