Energetické audity a certifikácia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické audity a certifikácia"

Transkript

1 Energetické audity a certifikácia ako nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Bronislava Herdová, PhD. Energetický audítor

2 LEGISLATÍVNY RÁMEC Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách = kumulovaná úspora 9% spotreby energie v roku 2016 = energetické audity, služby a opatrenia na zvyšovanie EE => Koncepcia EE a AP EE, návrh zákona o EE Smernica č. 2002/91/ES o Energetickej hospodárnosti budov = energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola energetických zariadení = Zákon 555/2005 a Vyhláška 625/2006

3 LEGISLATÍVNY RÁMEC Návrh zákona o EE => koncepcia EE na 10 rokov, akčný plán EE (1 x za 3 roky) rozvoj energetických služieb ( EA, ECB, prevádzka a údržba en. zariadení, monitorovanie a hodnotenie sp. energie, dodávka en. zariadení...) požiadavky na monitoring sp. energie v štát. správe a samospráve informačná povinnosť o sp. energie do monitorovacieho systému legislatívny rámec pre EA EA v budovách = energetická certifikácia

4 ČO JE ENERGETICKÝ AUDIT (EA) -súbor aktivít (systematický postup) zameraný na analýzu súčasnej spotreby energie budovy a identifikuje a kvantifikuje nákladovo efektívne možnosti úspor energie CIEĽ (EA) = minimalizácia nákladov na energiu, prevádzkových nákladov (údržba, opravy a rekonštrukcie), zvýšenie kvality prostredia, posúdenie možnosti využitia OEZ

5 OBLASTI (EA) -tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, -vykurovanie a príprava teplej vody, -vzduchotechnika (nútené vetranie/klimatizácia), -elektrospotrebiče (napr. kancelárske vybavenie kopírky, PC, tlačiarne, drobné spotrebiče...atď.) -elektroinštalácia a osvetlenie, -meranie a regulácia. Audit by mal posúdiť aj možnosti využitia OEZ!!!!

6 ČO PONÚKA EA: identifikuje najvyšší dosiahnuteľný potenciál úspor energie a nákladov, poukazuje na viditeľné ale často aj skryté nedostatky technického stavu budov, zariadení, prevádzok,... odporúča technické parametre opatrení, vyčísľuje investičnú náročnosť opatrení, prínos - ekonomický, technický, environmentálny, návratnosť rentabilita navrhuje postup realizácie opatrení technický, ekonomický a manažérsky nástroj pre kvalitné investičné rozhodovanie na základe ekonomického modelovania základ pre efektívne riadenie spotreby energie a tým aj prevádzkových nákladov

7 ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV ECB = súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov po : -pri predaji budovy, -pri prenájme budovy, -pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná En. certifikáciu vykonávajú len oprávnené osoby s odbornou spôsobilosťou (SKSI) Hodnotenie 4 oblastí (4 odborne spôsobilé osoby): -tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií -vykurovanie a príprava teplej vody, -vetranie a klimatizácia -elektroinštalácie a osvetlenie

8 Názov budovy: Bytový dom - nadstavba a obnova Ulica, číslo: Mesto: Bratislava Dodaná energia 136 kwh/(m 2.rok) Príprava teplej vody: A B C D E F G Primárna energia CO 2 emisie vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.: 2008/BD/KeP/001 Hodnotenie jednotlivých miest spotreby Vykurovanie: A B C D E F G Vetranie/Klimatizácia: nehodnotí sa Osvetlenie: nehodnotí sa Energetický štítok budovy ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY Kategória budovy: Normalizované hodnotenie Nízka potreba energie A B Vysoká potreba energie Začiatok užívania budovy: 2008 Celková podlahová plocha v m 2 : 721 C Normalizované hodnotenie: Prevádzkové hodnotenie: D E F G Globálny ukazovateľ budovy Minimálna požiadavka R r: 76 Typická budova R s: Meno štatutárneho orgánu oprávnenej osoby: Ing. Petr Keller Podpis: 152 kwh/(m 2.rok) kwh/(m 2.rok) kg/(m 2.rok) Kontakt:: IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia: 04/2008 Platnosť najviac do: 04/2018 D X X 152 ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV -metodika výpočtu - Vyhláška č. 625/2006, (harmonizované technické normy) -výsledok EHB = energetický štítok a certifikát, -na základe celkovej hodnoty spotreby energie v kwh.m -2.rok -1 sa budova zaradí do energetickej triedy A G, -certifikát obsahuje aj návrh ekonomicky efektívnych opatrení na zlepšenie EHB, organizačných opatrení v správe budovy. -nástroj => vplyv na hodnotu a atraktívnosť nehnuteľnosti

9 POROVNANIE Legislatíva Zameranie Kontrola Energetická certifikácia budov Zákon č 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov + zákon o EE v príprave vybrané typy budov a systémy techniky prostredia súvisiace s budovami v zmysle zákona 555/2005 ŠEI Energetický audit Zákon o EE (v príprave) + vyhláška Rôzne zameranie napr.: budovy, vrátane výrobných budov a ich systémov, sústavy CZT, výrobné technológie, priemyselné podniky, verejné osvetlenie. Zameranie EA špecifikuje objednávateľ Bez kontroly, podľa návrhu Zákona o EE ŠEI

10 POROVNANIE Účel Výsledok procesu Platnosť výsledku Energetická certifikácia budov Stanovenie dokladu o kvalitatívnych vlastnostiach budov o EHB, možnostiach zlepšenia EHB budov a systémov techniky prostredia prostredníctvom opatrení. Energetický certifikát budovy + energetický štítok 10 rokov Energetický audit Informácia objednávateľa o možnostiach úspor a o ekonomických parametroch opatrení potrebných na ich dosiahnutie Správa z energetického auditu podľa návrhu Zákona o EE bude jej štruktúra definovaná Vyhláškou Nie je stanovená

11 POROVNANIE Vykonávateľ činnosti Metodika Energetická certifikácia budov Odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu v zmysle zákona. Stanovená presne podľa právneho predpisu. Vychádza zo špecifikovaných STN EN Energetický audit Energetický audítor (doteraz legislatívne neupravené), podľa návrhu Zákona o EE osobitná odborná spôsobilosť -nie je jednoznačne stanovená, Vyhláška k Zákonu o EE -môže byť zhodná s metodikou pre ECB pre vybrané typy budov

12 POROVNANIE Verejná prístupnosť a ekonomické parametre Energetická certifikácia budov Energetický štítok sa musí umiestniť na nápadnom mieste, zreteľne viditeľnom v budovách špecifikovaných v zákone, energetický certifikát sa odovzdáva pri predaji novému vlastníkovi budovy, kópia pri prenájme nájomcovi. Ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení môže byť ďalšou pridanou hodnotou uvedenou napr. v prílohe Energetický audit Výsledok sa verejne neuvádza správa z energetického auditu je majetkom objednávateľa a obsahuje komerčné údaje, ktoré sa nemusia týkať len budov, o.i. obsahuje ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení

13 En-Efekt, s.r.o skúsenosti s ECB -počet odborne spôsobilých osôb je stále nízky -harmonizácia noriem je v značnom časovom sklze, -chýba centrálna evidencia certifikátov, nástroj na kontrolu -niektoré typy budov napr. polyfunkčné, BD s občianskou vybavenosťou, je problematické zaradiť do kategórie budov -neexistuje licencovaný program, ktorý by mal garantovanú presnosť výsledkov => jednoduchšia kontrola certifikátov -Novostavby sa väčšinou nachádzajú v energetickej triede C (požiadavka B) -Budovy po významnej obnove: BD (C-D), AB (D-E) -Najvýznamnejší vplyv na výslednú energetickú triedu majú stavebné konštrukcie, precíznosť prevedenia výstavby/obnovy objektu

14 En-Efekt, s.r.o ponúka - Energetické audity - Hodnotenie energetickej náročnosti budov certifikáciu - Štúdie realizovateľnosti - Regionálne energetické koncepcie - Poradenstvo pri príprave investičných projektov - Trhové analýzy (EE a OEZ) - Vyhľadávanie zdrojov financovania - Príprava žiadostí do podporných programov

15 Ďakujem za pozornosť KONTAKT: En-Efekt, s.r.o. Ambrova 35, Bratislava Tel.: Fax.:

Budovy: audit alebo certifikát

Budovy: audit alebo certifikát Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012 Definícia pojmov Energetický

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ Zákon o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2010/31/EÚ Alena Ohradzanská Seminár Monitorovanie spotreby energie prvý krok k energetickej efektívnosti Energetickáhospodárnosťbudov v právnych predpisoch

Více

Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov Nová legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov Alena Ohradzanská Konferencia ENEF 2012, Banská Bystrica Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica č. 2002/91/ES o energetickej

Více

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje (Čo očakávať od energetického auditu?) Konferencia: Rok energetických auditov 25.marec 2015 Ing. Pavel Ilovič EPI s. r. o., Banská Bystrica V čom

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy nergetický certifikát budovy vydaný podľa zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Názov budovy: ytový dom Parc. : Ulica, číslo: Obec: 974 11 anská

Více

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov Alena Ohradzanská Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica č. 2010/31/EÚ o energetickej

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

Názov budovy: Parc..: Ulica, íslo: Ú el spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný ú el.

Názov budovy: Parc..: Ulica, íslo: Ú el spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný ú el. Energetický certifikát budovy vydaný pod a zákona. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...... / 20.. /.. /.... 120.. / ECB Ulica, íslo: Obec: Ú el spracovania

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia. Globálny ukazovateľ: Nízka potreba energie A0 / A1 / A B

Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia. Globálny ukazovateľ: Nízka potreba energie A0 / A1 / A B nergetický certifikát vydaný podľa zákona č. 555/005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/01 Z. z. č. 033599/013/91/03181010/

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV Skúsenosti z energetickej certifikácie

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Odborne o energetických auditoch a energetických službách Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Predmet úpravy

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Energetický audit pred obnovou budovy pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou Identifikácia

Více

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov : Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Kód : 310041K250 Kód ŽoNFP: NFP310040K250

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov Typ budovy Rodinné domy Bytové domy Administratívne budovy Budovy škôl a školských zariadení Budovy nemocníc Reštaurácie

Více

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán

Více

Vysvetlivky: I. strana energetického certifikátu (energetického štítku pod a prílohy. 6) 1. Eviden né íslo energetického certifikátu (energetického štítku) pridelí ministerstvo a) eviden né íslo odborne

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Využitie garantovaných energetických služieb pri rekonštrukcii verejných budov na Slovensku Postup prípravy projektov zo strany vlastníkov budov

Využitie garantovaných energetických služieb pri rekonštrukcii verejných budov na Slovensku Postup prípravy projektov zo strany vlastníkov budov Využitie garantovaných energetických služieb pri rekonštrukcii verejných budov na Slovensku Postup prípravy projektov zo strany vlastníkov budov TOMÁŠ KUBEČKA, ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

Více

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR Efektívnosť podpory výroby elektriny na báze biomasy ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ Autor : Ing. Július Jankovský, člen prezídia ASPEK, jankovsky@apertis.eu Zelený rast

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam O b n o v i t e ľ n é z d r o j e e n e r g i e v d o m á c n o s t i a c h Matej Veverka Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie - obnoviteľné zdroje, CONECO RACIOENERGIA 2018, 12.4.2018 O B S A

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy. Energeticky efektívne osvetlenie SLOVALUX 2015, Jasná,

Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy. Energeticky efektívne osvetlenie SLOVALUX 2015, Jasná, Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy Energeticky efektívne osvetlenie SLOVALUX 2015, Jasná, 9.-10. 6. 2015 Energetická hospodárnosť budov v právnych predpisoch SR Smernica 2010/31/EÚ o energetickej

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov a energetická certifikácia

Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov a energetická certifikácia Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov a energetická certifikácia Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov a energetická certifikácia EC ako impulz! Míľniky a základy Ide to? Príklady

Více

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov TCHICKÝ A SKÚŠOBÝ ÚSTAV STAVBÝ BILDIG TSTIG AD RSARCH ISTITT Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. sternova@tsus.sk nergetická hospodárnosť budov

Více

Energetická efektívnosť v praxi

Energetická efektívnosť v praxi Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 9. 10. december 2014, Trnava Energetická efektívnosť v praxi Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetické audity za obdobie roku

Více

Obnova bytovej budovy. Financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018

Obnova bytovej budovy. Financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018 Financovanie z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2018 Legislatívne predpisy Zmena zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania s účinnosťou od 1.1.2018 Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom

Více

Nové úlohy a budovy podľa Zákona č.555/2005 Z.z. Anton Novotný, autorizovaný inžinier E N E F

Nové úlohy a budovy podľa Zákona č.555/2005 Z.z. Anton Novotný, autorizovaný inžinier   E N E F Nové úlohy a budovy podľa Zákona č.555/2005 Z.z. Anton Novotný, autorizovaný inžinier e-mail: novotny@zpzb.sk E N E F 0 6 8. 11. 2006 Zákon č. 555 / 2005 Z.z. a jeho priority Postupy a opatrenia na zlepšenie

Více

Stredná odborná železničná škola, Palackého 14, Košice

Stredná odborná železničná škola, Palackého 14, Košice Stredná odborná železničná škola, Palackého 14, 040 01 Košice VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117, zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo,

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo, ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Štúrovo, 30.11.2017 2 Zákony a iné strategické dokumenty Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,

Více

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. Seminár Výsledky lesníckeho výskumu pre prax. Zvolen 3. november 2009

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. Seminár Výsledky lesníckeho výskumu pre prax. Zvolen 3. november 2009 Lesnícke projekty v rámci Kjótskeho protokolu čo sa oplatí? Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. Ing. Miroslav Kovalčík Seminár Výsledky lesníckeho výskumu pre prax Zvolen 3. november 2009 Výskumný projekt Vplyv

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku 1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie a OZE, 2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.

Více

Slovenské skúsenosti s energetickými službami s garantovanou úsporou energie

Slovenské skúsenosti s energetickými službami s garantovanou úsporou energie Slovenské skúsenosti s energetickými službami s garantovanou úsporou energie MARCEL LAUKO, ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV ENERGETICKÝCH SLUŽIEB ÚSPORY ENERGIE V OBCIACH A MESTÁCH ŽILINA, 26.5.2015 o APES-SK

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

U s m e r n e n i e Požiadavka na energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla je v právnom systéme Slovenskej republiky upravená v:

U s m e r n e n i e Požiadavka na energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla je v právnom systéme Slovenskej republiky upravená v: U s m e r n e n i e Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie výstavby k problematike energetickej hospodárnosti pri povoľovaní a kolaudovaní budov. Nariadenie Európskeho parlamentu

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Férový dodávateľ energie

Férový dodávateľ energie Férový dodávateľ energie Staviame na individuálnom prístupe Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiou - optimalizáciou spotreby, výhodnou cenou samotnej komodity ale aj vo forme

Více

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001: OKTÓBRA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001:2015 AKO SPRÁVNE POROZUMIEŤ POŽIADAVKÁM NORMY ISO 9001:2015

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001: OKTÓBRA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001:2015 AKO SPRÁVNE POROZUMIEŤ POŽIADAVKÁM NORMY ISO 9001:2015 POŽIADAVKY NORMY ISO 9001:2015 AKO SPRÁVNE POROZUMIEŤ POŽIADAVKÁM NORMY ISO 9001:2015 12. OKTÓBRA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN www.akademia9001.sk TERMÍNY A ŠTRUKTÚRA ZÁSADY PROCES ZAVEDENIE Terminológia,

Více

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ Účel vypracovania Legislatívny rámec Predmet hodnotenia... 3

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ Účel vypracovania Legislatívny rámec Predmet hodnotenia... 3 Ročná hodnotiaca správa podľa 6 ods. 7 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. Poznámka: Úplne znenie zákona 555/2005 a 300/2012 (vložená novela) Zákon 555/2005 Zákon 300/2012 ZÁKON č. 555/2005 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých

Více

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku A s o c i á c i a P o s k y t o v a t e ľ o v E n e r g e t i c k ý ch S l u ž i e b Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických

Více

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing. Inštitút pre energeticky pasívne domy Nadmerná spotreba energií a teda vysoké prevádzkové náklady Nízka kvalita vnútorného

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 7. 12. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 324 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho

Více

Energetický audit nástroj prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Energetický audit nástroj prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia 17.-18. september 2015, Podbanské Energetický audit nástroj prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo Dr. Ing. Kvetoslava

Více

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský Monitorovanie výkonu solárnych systémov Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavel Starinský Monitorovanie bolo uskutočnené v Šali na bytovom dome v rámci projektu EAST-GSR, ktorý bol zameraný na

Více

Krok 1 Pochopenie systémov. Krok 2 Hodnotenie silných a slabých stránok. Krok 3 Zber podkladov. - hodnotenie - overenie - postupy a smernice

Krok 1 Pochopenie systémov. Krok 2 Hodnotenie silných a slabých stránok. Krok 3 Zber podkladov. - hodnotenie - overenie - postupy a smernice Obr. 1. Popis procesných krokov Činnosti pred auditom Činnosti počas auditu Krok 1 Pochopenie systémov Výber a naplánovanie auditu spolu s dohodnutím cieľov Príprava koncepcie správy a finálnej prezentácie

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 LEGISLATIVA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU SOUČASNÝ STAV

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 LEGISLATIVA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU SOUČASNÝ STAV Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 LEGISLATIVA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU SOUČASNÝ STAV Obsah prezentace (EHB): Úvod, právní předpisy Současný stav vyhlášky

Více

INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PODĽA NORIEM ISO 9001:2015 A ISO 19011:2011 28. APRÍLA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE PROCES PROGRAM KOMPETENCIE Termíny a definície audítovania systémov

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie potenciály, bariéry, výzvy Jún 2007 Druhy OZE (podľa pôvodu) Biomasa lesná biomasa, odpady z poľnohospodárskej produkcie, energetické dreviny, bioodpad z komunálnej sféry Bioplyn,

Více

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára D ŽIDOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba (podnikateľ) Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto narodenia Názov spoločnosti IČO DIČ dresa

Více

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Obsah Východiská Koncept návrhu zákona o IB/KB Očakávané riziká NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI Východiská

Více

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku 2020 Ing. Jozef Múdry MHV SR OZE a energetická bezpečnosť plynová kríza v roku 2009 ukázala vysokú závislosť predovšetkým tepelného sektora SR na dodávkach zemného

Více

Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu

Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č..../2017 Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu Vypracovanie písomnej správy z energetického auditu v rozsahu: 1. Identifikačné údaje Uvedú sa základné

Více

Ing. Miloš Hajdin odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR

Ing. Miloš Hajdin odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR Odborná konferencia ZMOS Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Problematika bývania v podmienkach marginalizovaných komunít Zlepšenie bývania marginalizovaných komunít jedna zo súčastí Koncepcie

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity

Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity Plánované aktivity v oblasti bývania pre marginalizované rómske komunity 15.03.2017 Mgr. Lucia Rozkopálová OIMRK, SEP, MV SR PRIORITNÁ OS 5 (ESF): INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PRIORITNÁ

Více

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky -

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky - Národný inšpektorát práce Dohľad nad bezpečnostno nostno- technickými požiadavkami na výrobky - trhový dohľad vykonávaný vaný orgánmi inšpekcie práce Inšpekcia práce v Slovenskej republike Zákon č. 125/2006

Více

Legislatíva k poskytovaniu podpory zo ŠFRB

Legislatíva k poskytovaniu podpory zo ŠFRB www.sfrb.sk Legislatíva k poskytovaniu podpory zo ŠFRB Zákon č. 124/1996 Z.z. o ŠFRB založenie ŠFRB Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (posledná novela

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

Finančný mechanizmus. Vlastné zdroje, KB 2 MDVRR SR 111,94 119,86 839,05 ŠFRB 3 MDVRR SR 498,49 516, ,79 4 MDVRR SR,

Finančný mechanizmus. Vlastné zdroje, KB 2 MDVRR SR 111,94 119,86 839,05 ŠFRB 3 MDVRR SR 498,49 516, ,79 4 MDVRR SR, Príloha č. 1: Tabuľky vyhodnotenia opatrení energetickej efektívnosti podľa sektorov za roky 2013 a 2014 - ročná úspora energie - pre plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa Tabuľka č. 1: Sumárny prehľad

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií Slovenský metaúdajový profil Radoslav Chudý Konferencia Inspirujmesa, 25.11.2015 Konzorcium dodávateľov: Prečo národný metaúdajový profil? Zjednodušenie plnenia povinností Povinné osoby majú dosť starostí

Více

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ing. Michal Gutman Odbor obchodovania s emisnými kvótami Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky LEGISLATÍVNY

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov

Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ 24. 25. mája 2012, hotel Minerál, Dudince Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK využitím európskych fondov Ing. Peter Koščo, Košický samosprávny

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

Obec Dulov. dôvodovú správu návrh VZN... Antonia Kandaliková Katarína Tomanová

Obec Dulov. dôvodovú správu návrh VZN... Antonia Kandaliková Katarína Tomanová Obec Dulov Určené: na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dulove dňa 3. apríla 2013 Názov materiálu: Podmienky a spôsob financovania materskej školy a školských zariadení Materiál obsahuje: dôvodovú správu

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov:

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: Praha 21. jún 2011 Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov: dotácie na odstránenie tzv. systémových

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

O energetických auditoch aktuálne

O energetických auditoch aktuálne Konferencia SIEA Rok energetických auditov 25. marec 2015, RACIOENERGIA Bratislava O energetických auditoch aktuálne Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Úvod

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více