Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky"

Transkript

1 Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky Část veřejné zakázky 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba), prevence kriminality (fakultativní činnost), dluhové poradenství (fakultativní činnost) 2. Terénní programy (sociální služba), pracovní poradenství (fakultativní činnost) 3. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (sociální služba) Předpokládaná doba plnění Místo plnění Lokality: Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Lokality: Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Lokality: Kobylá nad Vidnavkou 1

2 Podrobný popis dílčích částí zakázky: Část 1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba), prevence kriminality (fakultativní činnost), dluhové poradenství (fakultativní činnost) 1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba) Lokalita: Mikroregion Javornicko: Javorník (spádová oblast Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý Potok, Travná, Buková, Bílá Voda, Kamenička, Horní Hoštice) Uhelná (spádová oblast Uhelná, Vlčice, Horní Fořt, Bergov) Mikroregion Žulovsko: Kobylá nad Vidnavkou (spádová oblast Kobylá nad Vidnavkou) Vápenná (spádová oblast Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice, Žulová) Druh sociální služby: dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 65 Forma služby: primárně ambulantní forma, omezený rozsah terénní formy Cílová skupina bez omezení věku: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy Rodiny s dětmi Minimální personální zabezpečení: Oblast Pracovníci splňující podmínky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Ostatní pracovníci management, provoz Uhelná 1 Kobylá nad Vidnavkou 0,5 Javorník 2 0,6 Vápenná 1,5 Celkem 5 0,6 Popis průběhu sociální služby: Cílem této aktivity je předcházení a snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi formou bezplatného poskytování uvedené sociální služby v intencích zákona 108/2006 Sb., to znamená především pomoci rodině řešit problémy, které mají negativní vliv na rozvoj dětí a které není schopna sama překonat. Důraz je kladen na individuální poradenství a podporu při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodin, na prohlubování rodičovských kompetencí a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí. V regionu jsou indikovány především následující typické problémové situace: předlužení rodin (včetně dluhů na nájemném a službách spojených s bydlením, kde důsledkem toho je ohrožení ztráty bydlení), snížená schopnost využívání příjmů, problémy ve vzdělávací kariéře dětí (včetně záškoláctví a využívání volného času) a výskyt sociálně patologických jevů v rodinách. Tato služba bude poskytována především ambulantní formou v obcích Vápenná, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná a městě Javorník. Hlavní cíl: Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj. 2

3 Jako podpora sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou realizovány různé vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti. V rámci činnosti bude probíhat např. doučování, podpora samostatné přípravy do školy, kroužky, motivační výlety, kulturní aktivity, osvětové aktivity, sportovní aktivity, předškolní příprava, peer programy vzájemné učení se dětmi samotnými. Dílčí cíle: umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí podpora zdravého fungování rodiny prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí zvýšení samostatnosti rodiny podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám, které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího uplatnění na trhu práce, předcházet sociálním patologiím pramenícím z defektního trávení volného času, posílit kompetence rodičů při výchově dětí. Časový rozsah poskytování služby v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. Metody práce: Základní techniky práce vycházejí ze standardních metod sociální práce s klienty, jako jsou poradenský rozhovor, pozorování (např. prostředí, ve kterém žije), individuální plánování a stanovení jeho cílů společně s uživatelem i jeho dětmi (vytváření, hledání možností řešení, plnění a hodnocení plánu ke změně nepříznivé situace uživatele). Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Lokality podpořených Roční kapacita osob po dobu služby (osob) - intervencí po realizace (2/3 Indikátor IOP dobu realizace* roční kapacity) - Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Celkem Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - intervencí* Celkem *1 intervence = minimálně 30ti minutové jednání s uživatelem (viz. bod 11 Zadávací dokumentace) 3

4 1.2 - Prevence kriminality (fakultativní činnost) Lokalita: Mikroregion Javornicko: Javorník (spádová oblast Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý Potok, Travná, Buková, Bílá Voda, Kamenička, Horní Hoštice) Uhelná (spádová oblast Uhelná, Vlčice, Horní Fořt, Bergov) Mikroregion Žulovsko: Kobylá nad Vidnavkou (spádová oblast Kobylá nad Vidnavkou) Vápenná (spádová oblast Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice, Žulová) Druh sociální služby: fakultativní činnost Forma služby: ambulantní (terénní) forma poskytovaná formou volnočasových a motivačních aktivit a formou poradenské činnosti Cílová skupina ve věku let: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Minimální personální zabezpečení: Oblast Pracovník přímé práce manažer volného času Ostatní pracovníci management, provoz Uhelná 0,5 Kobylá nad Vidnavkou 0,25 Javorník 0,75 0,2 Vápenná 0,5 Celkem 2 0,2 Popis průběhu sociální služby: Tyto aktivita reaguje na indikovaný problém ohrožení sociálně patologickým chováním a dopouštění se takového chování. Zahrnuje škálu nástrojů, které by měly vést k efektivní sociální prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, domácí násilí, předčasného rodičovství atp.). Nedílnou součástí je podpora a pomoc obětem trestné činnosti a prevence rizikového chování. Aktivita je zaměřena především na oblast primární prevence, která bude uplatňována v celém věkovém spektru ohrožených osob, žijících v rizikovém prostředí sociálního vyloučení. V procesu primární prevence budou realizovány osvětové programy pro děti i dospělé, volnočasové a motivační programy pro děti a mládež. Aktivity budou pravidelné. Aktivita předpokládá též (v menší míře) realizaci některých prvků sekundární prevence. Především se jedná o včasné rozpoznání patologického a rizikového chování u konkrétních osob, poskytnutí neformálního nespecifického poradenství a zprostředkování dalších relevantních služeb a pomoc při kontaktu a jednání s nimi. V součinnosti s příslušnými orgány bude v rámci aktivity vykonávána i terciární prevence. Služba bude realizována ambulantní formou v obcích Vápenná, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná a městě Javorník. Hlavní cíl: Cílem prevence kriminality je komplex sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Úzce souvisí s předcházením dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. 4

5 Dílčí cíle: zajištění výchovných, vzdělávacích, volnočasových, osvětových a poradenských aktivit zaměřených na nejširší veřejnost pozitivní ovlivňování mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití) spolupráce s rodinami a se školami práce s rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti resocializaci kriminálně narušených osob Časový rozsah v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Prevence kriminality Lokalita Roční kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob po dobu realizace (2/3 roční kapacity) - aktivit po dobu realizace Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Celkem Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - aktivit Celkem Dluhové poradenství (fakultativní činnost) Lokalita: Mikroregion Javornicko: Javorník (spádová oblast Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý Potok, Travná, Buková, Bílá Voda, Kamenička, Horní Hoštice) Mikroregion Žulovsko: Vápenná (spádová oblast Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice, Žulová) Druh sociální služby: fakultativní služba Forma služby: ambulantní forma poskytovaná formou poradenské činnosti Cílová skupina bez omezení věku: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Rodiny s dětmi 5

6 Minimální personální zabezpečení: Oblast Dluhový poradce Ostatní pracovníci management, provoz Javorník 1 0,2 Vápenná 0,5 Celkem 1,5 0,2 Popis průběhu sociální služby: Předlužení rodin je indikováno jako vážná překážka pro sociální začlenění rodin a jedinců, kterým jsou v regionu poskytovány sociální služby. Dluhové poradenství je do určité míry součástí těchto služeb, avšak zde se omezuje spíš na prevenci a není možné provádět detailní poradenství především v oblasti managementu dluhů a postupného oddlužení. Dluhové poradenství bude tedy realizováno jako specifické poradenství uživatelům služeb v oblasti oddlužování. Dluhový poradce bude současně poskytovat i metodickou podporu pracovníkům v sociálních službách v oblasti dluhové prevence i základních úkonů nutných k oddlužování uživatelů. Základní náplní činnosti bude indikace typu zadlužení, zvýšení míry možné komunikace s věřiteli, analýza schopnosti uživatele se reálně oddlužit a na základě těchto skutečností navržení strategie oddlužení. V některých případech bude nutné použití insolventního zákona, a proto pozice dluhového poradce může zastávat pouze osoba, která bude schopna tento nástroj používat. Navrženou strategii bude dluhový poradce konzultovat s uživatelem i jeho klíčovým sociálním pracovníkem, vypracují krokový individuální plán oddlužení (či snížení zadlužení na únosnou míru) a stanoví přesné role a odpovědnosti jednotlivých aktérů v navrženém procesu. Pro uživatele bude činnost dostupná v ambulantní formě v obci Vápenná (pro oblast Žulovsko) a ve městě Javorník (pro oblast Javornicka). Uživatelé budou většinou doporučeni pracovníky služeb. Hlavní cíl: Cílem služby dluhového poradenství je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální situaci způsobené dluhovým zatížením. Dílčí cíle: spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele orientace v pohledávkách od věřitelů zprostředkování kontaktu s věřiteli stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování k jeho oddlužení zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky Časový rozsah v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. Metody práce: Práce s předluženými domácnostmi či jednotlivci, poskytování systému podpory v situacích zadlužení, nebezpečí exekuce, či více exekucí, hrozby ztráty či zásadní destabilizace životního zázemí. Základem je poskytování poradenství a zajištění komunikace s věřiteli, úřady nebo exekutory při řešení dluhové problematiky uživatele, případně rodiny. Jedná se o systematickou a dlouhodobou podporu či jednorázové poradenství. Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Dluhové poradenství Lokalita Roční kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob po dobu realizace (2/3 roční kapacity) - kontaktů po dobu realizace* Javorník Vápenná Celkem

7 Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - kontaktů* Celkem *1 kontakt = minimálně 10ti minutové jednání s uživatelem (viz. bod 11 Zadávací dokumentace) 7

8 Část 2 - Terénní programy (sociální služba), pracovní poradenství (fakultativní činnost) Terénní programy (sociální služba) Lokalita: Mikroregion Javornicko: Javorník (spádová oblast Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý Potok, Travná, Buková, Bílá Voda, Kamenička, Horní Hoštice) Uhelná (spádová oblast Uhelná, Vlčice, Horní Fořt, Bergov) Mikroregion Žulovsko: Kobylá nad Vidnavkou (spádová oblast Kobylá nad Vidnavkou) Vápenná (spádová oblast Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice, Žulová) Druh sociální služby: dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 69 Forma služby: terénní forma s aktivním vyhledáváním klientů, ambulantní dle potřeb klientů Cílová skupina bez omezení věku: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Rodiny s dětmi Minimální personální zabezpečení: Oblast Pracovníci splňující podmínky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Ostatní pracovníci management, provoz Uhelná 0,5 Kobylá nad Vidnavkou 0,5 Javorník 1,75 0,6 Vápenná 1 Celkem 3,75 0,6 Popis průběhu sociální služby: Cílem této aktivity je prevence sociálního vyloučení, podpora při sociálním začleňování s aktivním vyhledáváním problémů u osob sociálním vyloučením ohrožených, formou bezplatně poskytované sociální služby Terénní programy podle zákona č.108/2006 Sb. a to primárně osobám žijícím v sociálně vyloučených romských lokalitách a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením, které si nejsou schopny samy pomoci. Hlavní indikované problémy v regionu jsou nezaměstnanost (včetně problémů s hledáním a udržením legálního zaměstnání), ohrožení ztrátou bydlení či faktické bezdomovectví, předlužení a sociálně patologické chování. Důraz je kladen na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů s cílem zvýšení jejich samostatnosti a občanských kompetencí. Principem služby je co největší míra participace klienta při řešení vlastních problémů. Služba má terénní charakter (je poskytována především v prostředí uživatelů) a výrazné prvky aktivního vyhledávání a indikace problémů, tedy předpokládá aktivní nabízení služby novým uživatelům. Služba bude používat běžné nástroje podpory - rozhovor, doprovod, jednání v zájmu uživatelů, individuální plánování, zprostředkování atp. Služba bude realizována v obcích Vápenná, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná a Javorník a jejich spádových oblastech, v nichž bude indikována její potřeba. Hlavní cíl: Cílem sociální služby terénního programu je vyhledávat a kontaktovat sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a usilovat o jejich sociální začlenění. Cílem terénní práce je rovněž vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů drog a 8

9 působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu užívání. V návaznosti na sociální službu terénní programy poskytovat pracovní poradenství. Dílčí cíle: podpora při zvládání obtížných životních událostí snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování podpora volnočasových, sociálních, vzdělávacích a kulturní aktivit podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity posilovat hodnoty vzdělání minimalizovat rizika sociálně patologických jevů Časový rozsah v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. Metody práce: Základem terénního programu je navázání první kontaktu s klientem v jeho přirozeném prostředí, poskytování asistenční služby při řešení jeho nepříznivé životní situace nebo umožnit podporu formou sociálního, právního a zdravotního poradenství. V neposlední řadě přispět poskytováním informací, výměnou stříkaček, či poskytnutím zdravotnického materiálu ke snížení rizikového chování jednotlivců. Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Terénní programy Lokality Roční kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob po dobu realizace (2/3 roční kapacity) - kontaktů po dobu realizace* Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Celkem Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - kontaktů* Celkem *1 kontakt = minimálně 10ti minutové jednání s uživatelem (viz. bod 11 Zadávací dokumentace) Pracovní poradenství (fakultativní činnost) Lokalita: Mikroregion Javornicko: Javorník (spádová oblast Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý Potok, Travná, Buková, Bílá Voda, Kamenička, Horní Hoštice) Uhelná (spádová oblast Uhelná, Vlčice, Horní Fořt, Bergov) Mikroregion Žulovsko: Kobylá nad Vidnavkou (spádová oblast Kobylá nad Vidnavkou) 9

10 Vápenná (spádová oblast Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice, Žulová) Forma služby: primárně ambulantní forma, omezený rozsah terénní formy Cílová skupina bez omezení věku: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Rodiny s dětmi Minimální personální zabezpečení: Oblast Pracovník přímé práce pracovní poradce Ostatní pracovníci management, provoz Uhelná 0,5 Kobylá nad Vidnavkou 0,25 Javorník 0,75 0,6 Vápenná 0,5 Celkem 2 0,6 Popis průběhu fakultativní činnosti: Nezaměstnanost je jedním z největších problémů cílového regionu a z ní se potom odvíjí celá řada dalších problémů. Aktivita podporuje služby specifickým poradenstvím a podporou v oblasti získání a udržení legálního zaměstnání. Aktivita využije škálu nástrojů - poradenství uživatelům při hledání pracovních míst, doprovod a podpora při jednání se zaměstnavateli, zvýšení kompetencí při psaní životopisů a motivačních dopisů a při uzavírání pracovních smluv, využití internetu při hledání práce, management pracovních příležitostí - úzká spolupráce s Úřadem práce, vyhledávání a zprostředkování pracovních míst, jednání se zaměstnavateli o podmínkách (včetně podpory zaměstnavatelů při selháních uživatelů) a příprava uživatelů pro konkrétní pracovní pozice (zprostředkování školení, kursů a rekvalifikací). Součástí je podíl na vytváření nových pracovních míst v regionu (revitalizace krajiny, turismus atp.). V relevantních případech bude realizována podpora uživatelů bez rodin v procesech horizontální mobility (hledání a udržení místa mimo region). Pracovní poradci budou úzce spolupracovat s pracovníky sociálních služeb při odstraňování vnitřních bariér úspěšného vstupu uživatelů na trh práce. Do vzdělávacích, volnočasových a motivačních aktivit pro děti a mládež budou vnášet prvky kariérového poradenství. Pro uživatele bude činnost dostupná v ambulantní formě v obcích Vápenná, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná a Javorník. Uživatelé budou většinou doporučeni pracovníky služeb. Hlavní cíl: Poskytování pracovního poradenství cílové skupině v návaznosti na sociální službu terénní programy. Vyhledávání pracovních příležitostí, vyjednávání se zaměstnavateli, podpora příslušníků cílové skupiny při nástupu do zaměstnání, poradenství při zajištění legálního pracovního vztahu. Asistence při logistice dojíždění do zaměstnání. Asistence a poradenství při využívání internetu při hledání zaměstnání. Zprostředkování vzdělávacích a rekvalifikačních programů. Asistence při zajišťování motivačních nástrojů veřejné služby a veřejně prospěšných prací, zajišťování návazností při hledání stálého zaměstnání. Podíl na vytváření nových pracovních příležitostí v obci a regionu s využitím lokálních zdrojů a možností. Poradenství veřejným a soukromým subjektům při vytváření nových pracovních míst. Časový rozsah v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. 10

11 Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Pracovní poradenství Lokality Roční kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob po dobu realizace (2/3 roční kapacity) - kontaktů po dobu realizace* Uhelná Kobylá nad Vidnavkou Javorník Vápenná Celkem Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - kontaktů* Celkem *1 kontakt = minimálně 10ti minutové jednání s uživatelem (viz. bod 11 Zadávací dokumentace) 11

12 Část 3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Lokalita: Mikroregion Žulovsko: Kobylá nad Vidnavkou (spádová oblast Kobylá nad Vidnavkou) Druh sociální služby: dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 62 Forma služby: ambulantní Cílová skupina: Etnické menšiny Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Minimální personální zabezpečení: Oblast Pracovníci splňující podmínky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Ostatní pracovníci management, provoz Kobylá nad Vidnavkou 1 0,2 Celkem 1 0,2 Popis průběhu sociální služby: Sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených romských lokalitách bude poskytována na základě standardů MPSV o NZDM, v souladu s právními normami ČR, EU a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Pomocí volnočasových a vzdělávacích činností má tato aktivita za úkol snižovat míru sociálního vyloučení mládeže ze sociálně vyloučených romských lokalit mikroregionu Javornicko a Žulovsko. Hlavním cílem této služby je nabídnout jejím klientům smysluplné trávení volného času, pomáhat při řešení obtížných životních situací, přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících mládež, rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání, zvyšovat zájem klientů služby o mimoškolní zájmové aktivity v NZ i mimo něj a spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin. Cílovou skupinou této služby je mládež ve věku od let ze společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí. Tato cílová skupina je ohrožena zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů (kriminalita, drogy, gamblerství apod.), předčasným ukončováním školní docházky, rezignací k vyššímu stupni vzdělání, závislosti na sociálních dávkách, dlouhodobou nezaměstnaností apod. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením a snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohla řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba bude realizována pouze v obci Kobylá nad Vidnavkou. Hlavní cíl: Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Dílčí cíle: nabídnou dětem a mládeži smysluplné trávení volného času pomáhat dětem a mládeži při řešení jejich obtížných životních situací přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin 12

13 Časový rozsah v rámci dne a týdne: Přesný časový rozsah upřesní zadavatel po konzultaci s vítězným dodavatelem při podpisu smlouvy. Metody práce: Podstatou práce je zajistit podporu při osvojení základních školních povinností (zpracování domácích úkolů, pravidelnost v učení, doučování apod.), jak se učit a kde hledat informace. Zajistit volnočasové aktivity, které přispívají k primární prevenci sociálně patologických jevů. Nabídka sportovních a kreativních činností k všestrannému rozvoji uživatele. Speciální programy klubu (specifická primární prevence) směřujeme více k osobnímu kontaktu, ke zlepšení sociálních dovedností a k pozitivnímu sebehodnocení. Vést diskuse, zážitkové hry, besedy a promítání různých filmů v rámci primární i sekundární prevence. Spolupracovat s uživateli na chodu klubu, tvorbě probíhajících programů a podílet se s uživateli na plánování jiných nepravidelných akcí. Celkový přístup a práce je založena na navázání a udržení vztahu s cílovou skupinou a vybudování vzájemné důvěry. Indikátory plnění (minimální počty): Služba/fakultativní činnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Lokalita Kobylá nad Vidnavkou Roční kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob po dobu realizace (2/3 roční kapacity) - návštěv po dobu realizace Celkem Období Kapacita služby (osob) - Indikátor IOP podpořených osob - návštěv Celkem Minimální průměrné využití služby: 70% (využití služby je faktický počet návštěv v zařízení vztažený k uvedené kapacitě). 13

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Terénní programy

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Terénní programy POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Armáda spásy v České republice z. S. Druh služby Identifikátor Číslo služby Forma služby Terénní programy 148 33 65 76 Terénní Název zařízení

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA LITOMĚŘICE PRAŽSKÁ 992/14, 412 01 LITOMĚŘICE VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA LITOMĚŘICE OBSAH 1. POSLÁNÍ A ZÁSADY NADĚJE... 2 2. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ... 3 2.1. Nabídka služeb...

Více

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický ROMODROM o.p.s Historie organizace Romodrom o.s. bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna". V roce 2000 nastoupila p. Gailová na místo

Více

37 - Odborné sociální poradenství

37 - Odborné sociální poradenství Zpracovatel: QQT, s.r.o. Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby společně, která byla

Více

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Základní škola ŠKOLAMYŠL

Základní škola ŠKOLAMYŠL Základní škola ŠKOLAMYŠL Hrnčířská 272, Zahájí, 570 01 Litomyšl místo poskytování vzdělávání a školských služeb Smetanovo náměstí 15, Litomyšl - Město 570 01 KONCEPCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Školní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NADĚJE POBOČKA KADAŇ JANA ŠVERMY 569, KADAŇ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KADAŇ

NADĚJE POBOČKA KADAŇ JANA ŠVERMY 569, KADAŇ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KADAŇ NADĚJE POBOČKA KADAŇ JANA ŠVERMY 569, 432 01 KADAŇ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KADAŇ OBSAH 1. POSLÁNÍ A ZÁSADY NADĚJE... 2 2. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ... 3 2.1. Nabídka služeb... 3 2.2. Poslání,

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Školní preventivní strategie 2014-2018 Úvod Nárůst různých forem rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku se stává

Více

Doporučený postup č. 3/2017

Doporučený postup č. 3/2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Doporučený postup č. 3/2017 k upřesnění přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby Standard č. 1 Cíle a způsob poskytování služby Obsah 1 KRITERIUM 1a... 2 1.1 Poslání... 2 1.2 Cíle... 2 1.3 Zásady... 3 1.4 Cílová skupina... 3 1.5 Podmínky pro poskytování služby... 4 1.6 Služby nemohou

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Příloha č. 6 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 6 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 6 Popis podporovaných aktivit Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím

Více

Podané ruce na cestě ke svobodě. Oleksandra Burdová, Ivana Bařinková, , Společnost Podané ruce o.p.s., Opletalova 1, Olomouc

Podané ruce na cestě ke svobodě. Oleksandra Burdová, Ivana Bařinková, , Společnost Podané ruce o.p.s., Opletalova 1, Olomouc Podané ruce na cestě ke svobodě. Oleksandra Burdová, Ivana Bařinková, 18. 10. 2018, Společnost Podané ruce o.p.s., Opletalova 1, Olomouc Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení Oleksandra Burdová,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 ZŠ Protivanov Školní 292 798 48 Protivanov tel: 582399219 zspro@pvskoly.cz www.zsprotivanov.cz Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 Strategie vychází z metodického doporučení

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Sdružení Petrov, z.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Dětský dům Zábrdovice - FARA, Lazaretní 1, Brno

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Školní preventivní strategie období let

Školní preventivní strategie období let Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Školní preventivní strategie období let 2017-2022 Zpracoval: Mgr. Ladislav Kovář školní

Více

NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ OSVOBOZENÁ 556, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ OSVOBOZENÁ 556, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ OSVOBOZENÁ 556, 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE POBOČKA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ OBSAH 1. POSLÁNÍ A ZÁSADY NADĚJE... 2 2. AZYLOVÝ DŮM PRO

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Jednání lokálního partnerství Vrbenska

Jednání lokálního partnerství Vrbenska Jednání lokálního partnerství Vrbenska 23.1.2017 Program jednání 15:00 Zahájení 15:00 15:10 Shrnutí výzvy č. 42 Operačního programu Zaměstnanost 15:10 15:30 Představení projektů realizovaných na Vrbensku

Více

Česká Kamenice a sociální marginalizace. Vypracovala: Martina Vajdová, DiS. červen 2018

Česká Kamenice a sociální marginalizace. Vypracovala: Martina Vajdová, DiS. červen 2018 Česká Kamenice a sociální marginalizace Vypracovala: Martina Vajdová, DiS. červen 2018 Sledování jevu sociální marginalizace lidí v České Kamenici Sociální marginalizace vyloučení nebo omezení jednotlivců

Více

Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah

Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák (NZDM Vejprťák) Obsah Popis realizace Nizkopráhové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let Vejprťák,...

Více

Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP) Statut školního poradenského pracoviště (ŠPP) Č. j.: 260/18 Spisový znak: 1-4 Skartační znak: A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Barbora Janovská, speciální pedagog ŠPP Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy Datum

Více

Model sociální služby Osobní asistence

Model sociální služby Osobní asistence Model sociální služby Osobní asistence Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Úvod do sociálního vyloučení, poskytované služby Tereza Dvořáková a Jakub Chabr 9. 11. 2016, Plzeň Cílové skupiny organizace Rodiny i jednotlivci. Chudí, nízkokvalifikovaní,

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zápis z výjezdního semináře

Zápis z výjezdního semináře Zápis z výjezdního semináře MANAŽERSKÉHO TÝMU v rámci projektu Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) DATUM: 22. - 23. 3. 2018 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty Veřejný závazek Veřejný závazek Chráněného bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Obsah 1. Charakteristika zařízení... 2 2. Stanovení cílů minimální prevence... 2 2.1. Vytyčení cílů... 2 2.2 Cíle primární prevence... 3 3 Aktivity MPP pro jednotlivé cílové

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Model sociální služby Kontaktní centra

Model sociální služby Kontaktní centra Model sociální služby Kontaktní centra Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

opatření Sociální služby a sociální začleňování

opatření Sociální služby a sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Sociální služby a sociální začleňování SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 22. 1. 2019 Představení opatření Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč) Vyhlášení výzvy: k diskusi,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 Materiál bez osobních údajů DNE: 11.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 112/2019/MP NÁZEV: Plán prevence kriminality ANOTACE: V rámci prevence kriminality města je nutné schválit Plán prevence

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více