VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011"

Transkript

1 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v období od roku 2001 až k Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 podle krajů Závěr Seznam tabulek: Tab. č. 1: Průměrné ceny tepelné energie v roce 2010 s rozlišením paliv... 3 Tab. č. 2: Množství dodané tepelné energie v roce 2010 s rozlišením použitého paliva... 4 Tab. č. 3: Vývoj průměrných uplatňovaných cen tepelné energie vyrobené z uhlí... 5 Tab. č. 4: Vývoj průměrných cen tepelné energie vyrobené z ostatních paliv... 6 Tab. č. 5: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů Tab. č. 6: Cena tepelné energie, pro konečné spotřebitele v roce 2010 s uvedením množství dodané tepelné energie, počtu cenových lokalit a počtu dodavatelů Tab. č. 7: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích Seznam grafů: Graf č. 1: Vývoj průměrných uplatňovaných cen tepelné energie vyrobené z uhlí... 5 Graf č. 2: Vývoj průměrných cen tepelné energie vyrobené z ostatních paliv... 6 Graf č. 3: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2010 vyrobené z uhlí... 7 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2010 vyrobené z ostatních paliv... 8 Graf č. 5: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele Graf č. 6: Průměrné výsledné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok Graf č. 7: Průměrné předběžné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele k Graf č. 8: Nárůst průměrné předběžné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele k oproti průměrné výsledné ceně za rok Graf č. 9: Objemy dodávek v jednotlivých cenových pásmech u tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2009 a 2010 a k Graf č. 10: Počty cenových lokalit v jednotlivých cenových pásmech u tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2009 a 2010 a k Graf č. 11: Množství dodávek tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 rozdělené podle instalovaného výkonu zdrojů tepelné energie Graf č. 12: Průměrné výsledné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 podle instalovaného tepelného výkonu zdrojů tepelné energie Graf č. 13: Závislost ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 na využití instalovaného tepelného výkonu zdroje tepelné energie Graf č. 14: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích Graf č. 15: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou uhlí při výrobě tepelné energie Graf č. 16: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou zemního plynu při výrobě tepelné energie Graf č. 17: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou biomasy při výrobě tepelné energie Graf č. 18: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou topného oleje při výrobě tepelné energie

2 1. Úvod Průměrné ceny tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých úrovních předání byly zjišťovány z regulačních výkazů, které za uplynulý kalendářní rok předložili držitelé licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Regulační výkazy jsou zasílány na Energetický regulační úřad v rozsahu podle vyhlášky č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů a obsahují i výkaz 31, 32 DK Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie, ze kterého byly čerpány údaje o výsledných cenách tepelné energie za rok Držitelé licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž tržby za licencované činnosti nedosahovaly 2,5 mil. Kč, nemají po novele energetického zákona z roku 2009 povinnost předkládat regulační výkazy. Od těchto dodavatelů jsme si údaje o cenách za dodanou tepelnou energii vyžádány podle zákona o cenách. Údaje o předběžných cenách tepelné energie k byly předloženy Energetickému regulačnímu úřadu jednotlivými držiteli licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie na samostatných formulářích v lednu a únoru Vyhodnocení cen tepelné energie bylo vypracováno za všechny držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Všechny ceny tepelné energie jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH. Na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu jsou zveřejňovány přehledy výsledných a předběžně kalkulovaných cen tepelné energie. Vedle cen tepelné energie na jednotlivých úrovních předání tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách obsahují tyto přehledy také údaje o instalovaném tepelném výkonu, druhu paliva a množství dodané tepelné energie na jednotlivých úrovních předání. 2

3 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie Výsledné průměrné ceny tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie jsou členěny podle paliva použitého při výrobě viz tabulka č. 1. Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou nejnižší v případě výroby tepelné energie z uhlí a biomasy. Tab. č. 1: Průměrné ceny tepelné energie v roce 2010 s rozlišením paliv Úroveň předání tepelné energie Uhlí Cena [Kč/GJ] Zemní plyn Cena [Kč/GJ] Biomasa a jiné OZE Cena [Kč/GJ] Topné oleje Cena [Kč/GJ] Jiná paliva )* Cena [Kč/GJ] Vážený průměr Cena [Kč/GJ] Z výroby při výkonu nad 10 MWt 187,16 401,35 202,99 295,20 175,75 205,54 Z primárního rozvodu 296,87 453,59 320,34 418,53 285,50 312,80 Z výroby při výkonu do 10 MWt 320,54 452,65 307,88 539,56 170,54 360,46 Z centrální výměníkové stanice 419,32 556,05 255,75 510,30 472,14 438,97 Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici 509,60 563,77 538,20 619,64 496,10 558,66 442,48 564,37 410,72 556,02 440,47 461,41 Z rozvodů z blokové kotelny 500,71 573,42 412,49 610,56 445,54 559,57 Z venkovních sekundárních rozvodů 442,92 574,02 451,25 550,31 407,30 457,82 Z domovní předávací stanice 491,45 580,40 494,83 610,06 523,79 537,64 Z domovní kotelny 452,21 515,89 336,80 549,20 528,25 507,90 )* Jedná se především jiné plyny, komunální a nebezpečné odpady, koks, elektřina a v případě ČEZ a.s. o jaderné palivo Podle tabulky č. 1 lze vůči systémům centrálního zásobování teplem (CZT) považovat za konkurenční cenu tepelné energie pro konečné spotřebitele cenu z domovních plynových kotelen ve výši 515,89 Kč/GJ vč. DPH. Snahy některých odběratelů o odpojení od systémů CZT z důvodu možné úspory nákladů vlivem vybudování vlastního domovního zdroje tepelné energie je možné očekávat především u soustav CZT s cenou tepelné energie převyšující tuto cenu tepelné energie. Z následující tabulky č. 2 vyplývá, že k výrobě tepelné energie je z převážné části využíváno uhlí. Ostatní paliva, především zemní plyn, topné oleje a biomasa (dále jen ostatní paliva ), se celkově podílejí na dodávkách tepelné energie asi z 1/3. Podíl uhlí výrazně převládá u velkých tepelných systémů. Naopak u malých systémů se zdroji do 10 MW t a u domovních kotelen je převažujícím palivem zemní plyn. 3

4 Tab. č. 2: Množství dodané tepelné energie v roce 2010 s rozlišením použitého paliva Úroveň předání tepelné energie Uhlí Zemní plyn Biomasa a jiné OZE Topné oleje Jiná paliva Celkem na jednotlivých úrovních předání Množství [mil. GJ] Množství [mil. GJ] Množství [mil. GJ] Množství [mil. GJ] Množství [mil. GJ] Množství [mil. GJ] Z výroby při výkonu nad 10 MWt 13,779 1,767 0,712 0,376 4,185 20,819 Z primárního rozvodu 53,907 6,010 1,818 0,821 3,232 65,788 Z výroby při výkonu do 10 MWt 0,131 0,885 0,431 0,014 0,296 1,758 Z centrální výměníkové stanice 4,080 0,956 0,255 0,082 0,279 5,651 Tepelná energie pro konečné spotřebitele Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici 0,081 0,767 0,012 0,008 0,002 0,871 4,992 1,017 0,208 0,064 0,273 6,553 Z rozvodů z blokové kotelny 0,664 6,928 0,382 0,130 0,065 8,169 Z venkovních sekundárních rozvodů 23,443 3,715 1,025 0,496 2,401 31,080 Z domovní předávací stanice 4,995 5,752 0,795 0,381 0,633 12,557 Z domovní kotelny 0,397 3,415 0,042 0,036 0,029 3,918 Celkové množství z jednotlivých paliv 106,468 31,211 5,682 2,407 11, ,165 Z množství tepelné energie uvedené vtabulce č. 2 je dále patrné, že největší objemy dodávek jsou realizovány na úrovni předání z primárních rozvodů tepelné energie. Důvodem je to, že největší výrobci tepelné energie dodávají tepelnou energii v největší míře z vlastních parních či horkovodních primárních rozvodů. Následující distribuci prostřednictvím výměníkových stanic a sekundárních rozvodů obvykle zajišťují další dodavatelé tepelné energie. Dodávky tepelné energie z domovních kotelen bylo možné vyhodnotit pouze v případech, kdy je dodavatel tepelné energie současně držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Údaje v tabulkách č. 1 a 2 tedy nezahrnují údaje z domovních kotelen, které jsou provozovány dodavateli, kteří mají pouze koncesi či jsou přímo majitelem vytápěného objektu. V následujících tabulkách č. 3 a 4 jsou uvedeny průměrné ceny tepelné energie na jednotlivých úrovních předání za období od roku 2004 k Grafy č. 1 a 2, kde znázorňují vývoj těchto cen za uvedené období. U cen tepelné energie vyrobené z uhlí je vyrovnaný postupný nárůst, který celkově za sledované období činí 96,40 Kč/GJ (z 248,17 na 344,57 Kč/GJ). U tepelné energie vyrobené z ostatních paliv je celkový nárůst za toto období 155,39 Kč/GJ (z 309,85 na 465,24 Kč/GJ), tj. cca o polovinu větší oproti uhlí. Od roku 2008 se průměrné uplatňované ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv mění minimálně. 4

5 Tab. č. 3: Vývoj průměrných uplatňovaných cen tepelné energie vyrobené z uhlí Uhlí Úroveň předání tepelné energie Výsledná průměrná cena tepelné energie v roce Průměrná předběžná cena tepelné energie k Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Z výroby při výkonu nad 10 MWt 162,59 170,50 173,62 185,66 196,07 190,46 187,16 198,85 Z primárního rozvodu 217,70 226,79 236,68 248,26 272,03 291,13 296,87 308,12 Z výroby při výkonu do 10 MWt, vč. centrální přípravy teplé vody Z centrální výměníkové stanice, vč. centrální přípravy teplé vody Pro konečné spotřebitele Z rozvodů z blokové kotelny Z venkovních sekundárních rozvodů Z domovní předávací stanice 313,65 393,41 389,14 333,53 374,78 406,11 393,20 473,34 285,86 300,02 320,89 336,54 373,52 414,71 432,06 430,79 350,68 371,75 396,29 420,71 468,55 521,89 500,71 443,95 317,33 327,69 344,58 361,82 403,84 429,43 442,92 466,11 343,75 361,62 379,00 401,99 447,78 484,35 491,45 511,28 Z domovní kotelny 302,54 339,68 391,05 393,38 458,91 434,93 452,21 511,62 Celkem vážený průměr 248,17 259,34 271,07 284,36 315,31 331,97 337,52 344,57 Graf č. 1: Vývoj průměrných uplatňovaných cen tepelné energie vyrobené z uhlí 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150, k Výroba nad 10 MWt Primární rozvod Výroba do 10 MWt Centrální vým. stanice Rozvody z blok. kot. Sekundární rozvod Domovní před. stanice Domovní kotelna 5

6 Tab. č. 4: Vývoj průměrných cen tepelné energie vyrobené z ostatních paliv Úroveň předání tepelné energie Ostatní paliva Výsledná průměrná cena tepelné energie v roce Průměrná předběžná cena tepelné energie k Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Z výroby při výkonu nad 10 MWt 183,50 172,93 194,30 199,08 233,45 241,07 241,50 236,68 Z primárního rozvodu 276,29 315,21 355,17 347,06 397,36 404,59 385,05 408,62 Z výroby při výkonu do 10 MWt, vč. centrální přípravy teplé vody Z centrální výměníkové stanice, vč. centrální přípravy teplé vody Z rozvodů z blokové kotelny Z venkovních sekundárních rozvodů Z domovní předávací stanice Pro konečné spotřebitele 318,28 335,94 369,41 386,11 464,22 465,36 429,00 424,85 362,69 368,75 413,92 430,52 485,25 520,65 505,92 539,93 358,78 395,31 467,11 466,34 551,62 583,83 564,77 572,26 372,66 399,33 447,57 447,75 514,21 526,58 503,58 532,84 383,10 416,65 477,75 492,45 571,48 589,85 568,15 563,68 Z domovní kotelny 312,29 363,64 438,65 431,18 520,00 543,29 514,18 537,60 Celkem vážený průměr 309,85 349,05 398,50 395,51 461,18 476,97 455,42 465,24 Graf č. 2: Vývoj průměrných cen tepelné energie vyrobené z ostatních paliv 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150, k Výroba nad 10 MWt Primární rozvod Výroba do 10 MWt Centrální vým. stanice Rozvody z blok. kot. Sekundární rozvod Domovní před. stanice Domovní kotelna 6

7 Dodavatel tepelné energie kalkuluje na začátku roku předběžnou cenu, která vychází z předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a předpokládaného množství tepelné energie. Po ukončení kalendářního roku provádí kalkulaci výsledné ceny, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. V grafech č. 3 a 4 jsou porovnány předběžně kalkulované ceny tepelné energie k a výsledné ceny za rok 2010 na úrovních předání, ve kterých jsou realizovány největší dodávky. Z celkového vyhodnocení údajů vyplývá, že v případě výroby tepelné energie z uhlí, se výsledné ceny tepelné energie za rok 2010 výrazně neliší oproti předběžným cenám tepelné energie k , pouze z výroby nad 10 MWt došlo ke zřetelnému poklesu ceny. V případě výroby tepelné energie z ostatních paliv dochází celkově u výsledných cen tepelné energie za rok 2010 k poklesu oproti předběžným cenám tepelné energie k a to převážně z důvodu nedosažení očekávaného nárůstu ceny zemního plynu dodavateli tepelné energie. Graf č. 3: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2010 vyrobené z uhlí 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Z výroby nad 10 MWt Z primárního rozvodu Pro konečné spotřebitele Předběžná průměrná cena 210,97 305,11 454,88 Výsledná průměrná cena 187,16 296,87 451,24 Rozdíl cen -23,81-8,24-3,64 Předběžná průměrná cena Výsledná průměrná cena 7

8 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2010 vyrobené z ostatních paliv 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Z výroby nad 10 MWt Z primárního rozvodu Pro konečné spotřebitele Předběžná průměrná cena 295,17 402,33 557,83 Výsledná průměrná cena 241,50 385,05 540,71 Rozdíl cen -53,67-17,28-17,12 Úroveň předání tepelné energie Předběžná průměrná cena Výsledná průměrná cena 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v období od roku 2001 až k V této části je samostatně zpracován vývoj průměrných výsledných cen tepelné energie, která je dodávána konečným spotřebitelům (do odběrného tepelného zařízení) v období 2001 až 2010, včetně předběžných cen tepelné energie k Do přehledu cen tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou zahrnuty ceny za dodávky tepelné energie z rozvodů z blokové kotelny, z venkovních sekundárních rozvodů, z domovní předávací stanice, pro centrální přípravu teplé vody a z domovní kotelny. Průměrné ceny tepelné energie jsou uvedeny bez rozlišení paliv pro její výrobu. Průměrné ceny za jednotlivé roky jsou stanoveny váženým průměrem, kde váhami jsou množství tepelné energie vyrobené z uhlí nebo z ostatních paliv. Ve sledovaném období v případě tepelné energie vyrobené z uhlí je patrný pozvolný a vyrovnanější nárůst průměrné ceny tepelné energie. U tepelné energie vyrobené z ostatních paliv nejsou meziroční změny rovnoměrné a je zřejmý její vysoký meziroční nárůst v letech 2005, 2006 a 2008, stagnace v roce 2007, menší nárůst v roce 2009 a poté mírný pokles. Vývoj cen tepelné energie je ovlivněn především změnou cen paliv, nárůstem stálých nákladů a zisku v souladu se závaznými podmínkami pro kalkulaci ceny tepelné energie, ale rovněž poklesem objemu dodávek tepelné energie. V roce 2008 byly ceny tepelné energie ovlivněny také zvýšením sazby DPH z 5 na 9 % a zavedením ekologické daně. K dalšímu nárůstu sazby DPH u tepelné energie z 9 na 10 % došlo od Za 10 let vzrostla pro konečné spotřebitele průměrná cena tepelné energie vyrobené z uhlí o 174,10 Kč/GJ (z 297,03 na 471,13 Kč/GJ), tj. o cca 59 %, za totéž období se zvýšila cena tepelné energie vyrobené z ostatních paliv o 210,16 Kč/GJ (z 342,41 na 552,57 Kč/GJ), tj. o cca 61 %. 8

9 V roce 2010 byl meziroční nárůst průměrné ceny tepelné energie vyrobené z uhlí 13,45 Kč/GJ, tj. 3,07 %, v případě tepelné energie z ostatních paliv naopak poklesla průměrná cena o 21,36 Kč/GJ, tj. 3,80 %. Graf č. 5: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele Uhlí 297,03 309,49 313,26 320,94 332,30 350,63 368,88 412,91 437,79 451,24 471,13 Ostatní paliva 342,41 350,34 351,92 369,72 402,36 460,04 463,54 542,85 562,07 540,71 552,57 Vážený průměr 318,87 330,34 330,78 341,62 362,53 401,59 413,81 474,20 494,33 491,73 509,15 Uhlí Ostatní paliva Vážený průměr k Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 podle krajů Přehled průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele pro rok 2007 až 2011 je členěn podle jednotlivých krajů s uvedením podílů paliv použitých při výrobě tepelné energie v posledních dvou letech. Nejnižší ceny tepelné energie jsou v krajích s velkými, nejčastěji uhelnými zdroji tepelné energie, které významněji využívají kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a rozsáhlé soustavy CZT. Naopak nejvyšší průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou v soustavách CZT, které při výrobě tepelné energie ve velké míře uplatňují ostatní paliva (především zemní plyn a topné oleje), případně vkombinaci s parními primárními rozvody. V roce 2010 byl mezi kraji s nejnižší (390,99 Kč/GJ) a nejvyšší (587,19 Kč/GJ) průměrnou cenou tepelné energie pro konečné spotřebitele rozdíl 196,20 Kč/GJ. 9

10 Tab. č. 5: Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2007 až 2010 a k podle jednotlivých krajů Kraj k Průměrná výsledná cena tepelné energie Průměrná výsledná cena tepelné energie Průměrná výsledná cena tepelné energie Průměrná výsledná cena tepelné energie Podíl uhlí Podíl ost. paliv Průměrná předběžná cena tepelné energie Podíl uhlí Podíl ost. paliv Rozdíl mezi cenami za r a k Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ % % Kč/GJ % % Kč/GJ Pardubický 321,39 377,22 383,38 390,99 71,3 28,7 404,64 71,42 28,6 83,25 Královehradecký 348,62 385,32 403,95 417,73 77,1 22,9 436,54 73,38 26,6 87,92 Plzeňský 380,04 439,32 457,86 450,61 49,6 50,4 458,59 45,45 54,5 78,56 Moravskoslezský 382,03 443,43 464,95 454,70 69,3 30,7 482,22 67,94 32,1 100,19 Vysočina 426,50 496,46 491,43 473,40 10,3 89,7 492,74 7,22 92,8 66,24 Ústecký 406,95 447,23 475,31 482,96 75,4 24,6 502,75 72,62 27,4 95,80 Středočeský 421,07 471,35 492,40 496,30 54,5 45,5 515,92 54,34 45,7 94,85 Karlovarský 423,85 480,50 502,40 498,96 50,8 49,2 531,61 61,80 38,2 107,76 Jihočeský 432,45 480,58 491,00 512,23 68,3 31,7 523,14 47,81 52,2 90,69 Praha 430,52 493,84 517,84 521,25 49,3 50,7 536,42 65,79 34,2 105,90 Olomoucký 433,19 503,14 538,28 526,59 54,2 45,8 537,59 53,46 46,5 104,40 Zlínský 449,98 508,16 536,52 539,37 45,2 54,8 551,11 37,50 62,5 101,13 Jihomoravský 474,18 574,63 601,77 575,28 4,2 95,8 580,33 4,40 95,6 106,15 Liberecký 515,77 590,45 615,67 587,19 3,9 96,1 607,28 4,47 95,5 91,52 Průměr ČR 413,81 474,20 494,33 491,73 54,7 45,3 509,15 53,32 46,7 95,34 Z grafu č. 6 a 7 je dobře patrné, že v krajích, kde je při výrobě tepelné energie využito nejvíce uhlí (kraj Pardubický, Královehradecký, Plzeňský), je nejnižší cena tepelné energie. Naopak v krajích s výraznou převahou ostatních paliv, v daném případě zemního plynu a topných olejů (kraj Jihomoravský a Liberecký), je cena tepelné energie nejvyšší. V uvedených dvou krajích je vysoká cena ovlivněna rovněž tím, že v primárních rozvodech je jako teplonosné médium využívána pára, což má za následek vyšší tepelné ztráty. Výjimkou je kraj Vysočina, kde mezi ostatními palivy použitými pro výrobu tepelné energie je významný a zvyšující se podíl biomasy. 10

11 Graf č. 6: Průměrné výsledné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 Pardubický Královehradecký Plzeňský Moravs koslezský Vysočina Ústecký Středočeský Karlovarský Jihočeský Praha Olomoucký Zlínský Jihomoravský Liberecký Průměr ČR Uhlí Ostatní paliva Graf č. 7: Průměrné předběžné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele k Pardubický Královehradecký Plzeňský Moravskoslezský Uhlí Ostatní paliva Vysočina Ústecký Průměr ČR Středočeský Jihočeský Karlovarský Praha Olomoucký Zlínský Jihomoravský Liberecký Z následujícího grafu č. 8 jsou evidentní nárůsty průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele v jednotlivých krajích ČR mezi rokem 2007 a k Průměrný nárůst byl v České republice 95,34 Kč/GJ. Nejnižší nárůst ceny tepelné energie (o 66,24 Kč/GJ) je v kraji Vysočina, kde se v posledních letech nejvíce zvyšuje podíl výroby tepelné energie z biomasy. K nižším nárůstům ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele došlo i v Plzeňském kraji (o 78,56 Kč/GJ), kde je k výrobě tepelné energie kromě uhlí použit 11

12 i rovněž významný podíl biomasy, a dále v Pardubickém kraji (o 83,25 Kč/GJ), kde je nejvíce využíváno při výrobě tepelné energie uhlí. Graf č. 8: Nárůst průměrné předběžné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele k oproti průměrné výsledné ceně za rok 2007 Vysočina Plzeňský Pardubický Královehradecký Jihočeský Liberecký Středočeský Ústecký Moravs koslezský Zlínský Olomoucký Praha Jihomoravský Karlovarský Průměr ČR Uhlí Ostatní paliva Nárůst ceny v Kč/GJ Tab. č. 6: Cena tepelné energie, pro konečné spotřebitele vroce 2010 suvedením množství dodané tepelné energie, počtu cenových lokalit a počtu dodavatelů Cena tepelné energie v roce 2010 Množství tepelné energie Cenové lokality Dodavatelé Kč/GJ GJ % Počet % Počet % do ,2 4 0,3 4 0, ,2 13 0,9 10 0, ,3 29 1,9 21 1, ,9 41 2,8 30 2, , ,8 67 4, , ,8 98 6, , , , , , , , , , , , , ,1 65 4,4 45 3, ,7 25 1,7 24 1, ,1 15 1,0 11 0,7 nad ,1 21 1,4 18 1,2 Průměr Celkem 491, , , ,0 12

13 Z následujících grafů č. 9 a 10 je zřejmé, že tepelná energie dodávaná konečným spotřebitelům za nízké nebo naopak za vysoké ceny tvoří jen malé podíly zcelkových dodávek tepelné energie a uplatňují se jen v málo cenových lokalitách. Z grafů je evidentní, že vlivem růstu cen tepelné energie dochází k posunům objemů dodávek a počtů cenových lokalit do vyšších cenových pásmech. Graf č. 9: Objemy dodávek v jednotlivých cenových pásmech u tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2009 a 2010 a k Množství GJ v tis do nad k Graf č. 10: Počty cenových lokalit v jednotlivých cenových pásmech u tepelné energie pro konečné spotřebitele v letech 2009 a 2010 a k Počet cenových lokalit do nad 800 rok 2009 rok 2010 k

14 Následující graf č. 11 zobrazuje množství veškerých dodávek tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 rozdělené v závislosti na instalovaném tepelném výkonu ve zdrojích tepelné energie daného systému zásobování teplem. Dodávky tepelné energie od výrobců a od distributorů pro účely tohoto vyhodnocení byly rozděleny do pěti skupin (pásem)podle výše instalovaného tepelného výkonu. Výrazně převažují dodávky z největších systémů CZT se zdroji tepelné energie s celkovým instalovaným výkonem nad 300 MW t, kde je dodáváno cca 36,7 mil. GJ tepelné energie, tj. více jak 58 % ze všech dodávek konečným spotřebitelům. Naopak z nejmenších tepelných zdrojů a z menších systémů CZT se součtovými výkony do 30 MWt je dodáváno cca 12,2 mil. GJ, tj. 19 % podíl z celkových dodávek, přestože je tato skupina tvořena 1090 cenovými lokalitami (tzn. 73 % ze všech cenových lokalit). Graf č. 11: Množství dodávek tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 rozdělené podle instalovaného výkonu zdrojů tepelné energie nad cenových lokalit Instalovaný tepelný výkon v MW do 3 38 cenových lokalit 56 cenových lokalit 310 cenových lokalit 780 cenových lokalit Množství tepelné energie v mil. GJ V grafu č. 12 jsou znázorněny průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 rozdělené vzávislosti na instalovaném tepelném výkonu na zdrojích tepelné energie. Výše instalovaného tepelného výkonu je rozdělena stejně jako v předcházejícím grafu č. 11, navíc je zobrazen podíl paliv použitých při výrobě tepelném energie. U menších zdrojů převládá podíl ostatního paliva (především zemního plynu), se vzrůstajícím výkonem se zvyšuje podíl uhlí, které převažuje u největších systémů CZT. Od 3 MW tepelného výkonu zdrojů vsoustavě se vzrůstajícím tepelným výkonem postupně klesá cena tepelné energie. Nejpříznivější ceny tepelné energie měli koneční spotřebitelé sdodávkou z největších soustav CZT s průměrnou cenou 466 Kč/GJ, tzn. že oproti soustavám s výkonem 3 až 30 MW t sprůměrnou cenou 547 Kč/GJ je rozdíl cca 81 Kč/GJ. 14

15 Graf č. 12: Průměrné výsledné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 podle instalovaného tepelného výkonu zdrojů tepelné energie nad ,27 Instalovaný tepelný výkon v MW do 3 509,77 517,78 546,78 527,56 Uhlí Zemní plyn Biomasa a jiné OZE Topné oleje Jiná paliva Průměr ČR 491, V grafu č. 13 je zobrazena závislost ceny tepelné energie na využití instalovaného tepelného výkonu zdrojů. Jedná se o vzorek 623 cenových lokalit 369 dodavatelů tepelné energie, kteří dodávají tepelnou energii také přímo pro konečné spotřebitele. Není v tomto grafu rozlišováno použité palivo ani velikost instalovaného tepelného výkonu. Přes rozmanitost zdrojů tepelné energie je v grafu zřejmý trend, kdy při vyšším využití tepelného výkonu je nižší cena tepelné energie. Graf č. 13: Závislost ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele za rok 2010 na využití instalovaného tepelného výkonu zdroje tepelné energie 1 000,00 C en a tep eln é en erg ie v K č/g J 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Využití instalovaného tepelného výkonu v hod/rok 15

16 Tabulka č. 7 a graf č. 14 vyjadřují procentní zastoupení druhů paliv pro výrobu tepelné energie v jednotlivých krajích krajů včetně vyjádření průměrných hodnot v rámci celé České republiky. Jiná paliva v tomto porovnání představují jaderné palivo, druhotné zdroje, obnovitelné zdroje mimo biomasy a kapalná paliva. Tab. č. 7: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích Kraj Uhlí Zemní plyn Topný olej Biomasa Odpady (komun., nebezp.) Jiné plyny Elektřina Koks Jiná paliva Praha 18,3 64,7 0,5 0,0 15,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Jihomoravský 5,2 75,4 5,7 4,2 8,4 0,0 0,0 0,0 1,2 Jihočeský 75,6 10,4 0,7 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 7,5 Pardubický 89,4 9,7 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Královehradecký 66,8 26,9 0,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vysočina 24,6 34,8 0,8 23,0 0,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Karlovarský 59,1 7,6 0,8 0,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,9 Liberecký 3,4 68,2 11,7 0,6 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Olomoucký 65,6 24,4 1,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 Plzeňský 62,8 20,8 1,2 15,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Středočeský 71,5 16,8 5,9 1,2 0,2 2,6 0,0 0,0 1,7 Moravskoslezský 65,8 8,2 0,0 3,0 0,0 17,0 0,0 0,0 5,9 Ústecký 74,0 7,5 0,8 14,1 0,0 1,3 0,0 0,0 2,1 Zlínský 52,4 29,1 5,8 2,7 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 Celkem ČR 60,0 20,8 2,1 5,1 1,9 7,5 0,0 0,0 2,7 Pro porovnání hodnoty za předchozí roky Celkem ČR r ,0 20,6 3,1 5,3 1,8 7,1 0,0 0,0 2,0 Celkem ČR r ,8 21,0 3,2 4,8 1,9 8,1 0,0 0,0 2,1 Celkem ČR r ,8 22,0 3,0 4,5 1,9 6,7 0,0 0,0 2,8 Celkem ČR r ,1 21,7 3,7 4,1 1,8 7,9 0,0 0,0 2,4 Celkem ČR r ,3 21,9 4,6 3,5 1,3 7,0 0,0 0,0 2,5 Celkem ČR r ,4 22,6 4,2 3,6 1,5 5,8 0,0 0,0 2,5 Graf č. 14: Druhy paliv pro výrobu tepelné energie za rok 2010 po jednotlivých krajích Liberecký Jihomoravský Praha Vysočina Zlínský Karlovarský Plzeňský Olomoucký Moravskoslezský Královehradecký Středočeský Ústecký Jihočeský Pardubický Celkem ČR 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uhlí Zemní plyn Topný olej Biomasa Odpady (komun., nebezp.) Jiné plyny Elektřina Koks Jiná paliva 16

17 Ze spodní části tabulky č. 7 je zřejmé, že celková skladba paliv pro výrobu tepelné energie se v letech 2004 až 2010 výrazněji neměnila. Největších změn bylo v uvedeném období zaznamenáno u topných olejů (pokles podílu z 4,2 na 2,1 %) a u biomasy (nárůst podílu z 3,6 na 5,1 %). V následujících grafech č. 15 až 18 jsou zobrazeny ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele podle použitého paliva při výrobě tepelné energie. Jedná se o ceny výrobců a distributorů tepelné energie, kteří dodávají tepelnou energii na úrovních předání pro konečné spotřebitele. Ceny tepelné energie v těchto grafech jsou pouze z těch cenových lokalit, ve kterých je dané palivo při výrobě tepelné energie zastoupeno podílem minimálně z 80 %. Z grafů jsou zřejmé poměrně vysoké rozdíly cen tepelné energie, protože se jedná o různé rozsahy cenových lokalit (domovní zdroje od několika stovek GJ až po systémy CZT s dodávkami v řádech mil. GJ) a rozdílné podmínky při výrobě a rozvodu tepelné energie. Graf č. 15: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou uhlí při výrobě tepelné energie 1 200,00 Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v Kč/G 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Průměr 457,38 Kč/GJ 0, cenových lokalit s převahou uhlí při výrobě tepelné energie 17

18 Graf č. 16: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou zemního plynu při výrobě tepelné energie 1 200,00 Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v Kč/GJ 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 Průměr 568,49 Kč/GJ 0, cenových lokalit s převahou zemního plynu při výrobě tepelné energie Graf č. 17: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou biomasy při výrobě tepelné energie 800,00 Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v Kč/GJ 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 Průměr 458,76 Kč/GJ 0,00 40 cenových lokalit s převahou biomasy a jiných OZE při výrobě tepelné energie 18

19 Graf č. 18: Cena tepelné energie pro konečné spotřebitele v cenových lokalitách s převahou topného oleje při výrobě tepelné energie 900,00 Cena tepwelné energie pro konrčné spotřebitele v Kč/G 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 Průměr 601,96 Kč/GJ 0,00 12 cenových lokalit s převahou topného oleje při výrobě tepelné energie 5. Závěr Hodnoty zjištěné z výkazů ukazují postupný nárůst ceny tepelné energie v období let 2001 až k U ceny tepelné energie, kdy při výrobě není využíváno uhlí, dochází od roku 2008 ke stagnaci ceny tepelné energie. Lze očekávat, že v dalším období bude růst ceny tepelné energie pokračovat, a to nejen vlivem nárůstu cen vstupů (především paliv) a trvalým poklesem odběrů tepelné energie vlivem energetických úspor na straně odběratele (zateplení objektů, osazení regulační techniky aj.), ale vlivem nárůstu sazby daně z přidané hodnoty. Proto je nutné na straně dodavatelů stále optimalizovat náklady, zlepšovat hospodárnost dodávek tepelné energie a zvyšovat efektivitu výroby a rozvodu tepelné energie. Závazné podmínky pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie, které jsou stanoveny úřadem v cenovém rozhodnutí, nijak neomezují dodavatele tepelné energie v obnovách a nových investicích do tepelných zařízení. Cena tepelné energie vyrobené z uhlí je ve sledovaném období stabilnější než cena tepelné energie vyrobené z ostatních paliv. Z vyhodnocení cen tepelné energie pro konečné spotřebitele v závislosti na velikosti tepelných výkonů zdrojů vyplývá cenová výhodnost dodávky tepelné energie z největších systémů CZT pro konečného spotřebitele oproti menším topným systémům a domovním zdrojům. 19

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Technický výkaz tepelné energie (část a + b)

Technický výkaz tepelné energie (část a + b) Technický výkaz tepelné energie (část a + b) 31,32-DK a): Technický výkaz tepelné energie (část a) Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné

Více

Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET. Energetický regulační úřad

Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET. Energetický regulační úřad Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET Energetický regulační úřad Témata: Základní principy věcného usměrňování cen tepelné energie Cenová rozhodnutí k cenám

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

Více

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003 Aktualizováno dne 20. 1. Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/ ze dne 25. listopadu a č. 7/ ze dne 18. prosince, k cenám tepelné energie pro rok Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) podle 2c zákona

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních pro držitele licence na výrobu tepelné energie skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie skupina 32 Pravidla

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

Struktura trhu s teplem

Struktura trhu s teplem Trh s teplem 1 Struktura trhu s teplem 2 Subjekty na trhu s teplem a) Energetický regulační úřad -udělení, změně nebo zrušení licence - regulace cen podle zvláštní právních předpisů - obsah ekonomických

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 9/2016 Vydáno dne: 7. dubna 2016 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Strana 6680 Sbírka zákonů č. 408 / 2009 408 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2009 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Energetický

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a)

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a) Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Tento přehled slouží jako pomůcka při sestavování výkazů, avšak nelze jím obsáhnout všechny eventuální

Více

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK EA-01/2010-TE tepelné energie Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2010 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. 1. Ceny jsou stanoveny

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Kotlíkové dotace z OPŽP

Kotlíkové dotace z OPŽP Kotlíkové dotace Kotlíkové dotace z OPŽP 2014-2020 Start: 15. 7. 2015, ve 3 výzvách celkem 9 mld. Kč Cíl do roku 2020 (2022): vyměnit 80-100 tisíc kotlů Milník 1. výzvy (do roku 2018): vyměnit 20 tisíc

Více

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Přístupy k inventarizaci emisí metodika CLRTAP (Tier 2) - aktivitní data podle EUROSTAT - rozdělení

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2014/2015 činil 114 577, z toho do studia

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie Příloha č. 9 k vyhlášce č. /2015 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie Pravidla stanovují

Více

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005 a cenového rozhodnutí ERÚ č. 13/2005 ze dne 30. listopadu

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 218 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. Tepelná energie teplo chlad Dálková dodávka tepelné energie uzavřený systém uzavřený trh Dodávku tepelné energie zajišťuje provozovatel přímo připojeného zařízení (zdroj/rozvodné

Více

Zveřejněno dne

Zveřejněno dne Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 15. 2. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí)

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 (1. pololetí) Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2017/2018 činil 109 980, z toho do studia

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2017 C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2016/2017 činil 111 044, z toho do studia

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie @> IČO: 61974919, DIČ: cz619 919 Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 27/2017 mezi 1. Firmou sídlem Zborovská 606, FIranice I-Město, 753 01 Hranice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Zpráva o hospodaření městské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. včetně účetní závěrky za rok 2018

Zpráva o hospodaření městské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. včetně účetní závěrky za rok 2018 Zpráva o hospodaření městské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. včetně účetní závěrky za rok 2018 Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. zajišťující provoz centrálního zásobování teplem, městského vodovodu

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2018/2019 činil 109 783, z toho do studia

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje Dle zákona

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

2.2.2 Zavedení procesní inovace

2.2.2 Zavedení procesní inovace 2.2.2 Zavedení procesní inovace V ČR v období inovovaly podniky nejvíce v rámci procesní inovace podpůrné činnosti (67,6 % ze všech podniků s procesní inovací). Metody výroby v ČR inovovalo 58,6 % a metody

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2015 2014 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-55,00

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2014 2013 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-45,00

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 SEKCE REGULACE - ELEKTOENERGETIKA Moravská energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.: spor ohledně smluvních

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více