4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ PRACOVNÍ PROFILY JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH V ORGÁNECH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY Struktura Městského úřadu v Žatci (dále jen MěÚ), zřizování odborů MěÚ, včetně počtu funkčních míst, upravení zásad činnosti řízení MěÚ, dělba práce mezi odbory, jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám města a dalším organizacím, které zakládá nebo zřizuje Město Žatec jsou uvedeny v Organizačním řádu. Organizační řád je základním interním dokumentem MěÚ Žatec; Organizační řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Města Žatce v působnosti rady města č. 84/2016 ze dne a nabývá účinnosti dne Je závazný pro všechny zaměstnance města a uvolněné členy ZM. Stanoví také popisy pracovních funkcí, s vymezením pravomocí a odpovědností pro jednotlivé zaměstnance města. Nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu v Žatci jsou přílohy č Příloha č. 3a 3h popisuje činnost jednotlivých odborů MěÚ Žatec; popis činnosti odboru sociálních věcí je upraven v Příloze č. 3f) Organizačního řádu. Dle Organizačního řádu je sociálně právní ochrana dětí vykonávána na MěÚ Žatec, odboru sociálních věcí, úseku sociálně právní ochrany dětí. 4c ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VNITŘNÍM PŘEDPISEM PÍSEMNĚ ZPRACOVÁNA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI K JEDNOTLIVÝM PRACOVNÍM POZICÍM VZTAHUJÍCÍM SE K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY, UPLATNĚNÍM SPECIALIZACE ZEJMÉNA PRO OBLAST NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, SOCIÁLNÍ KURATELY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A OCHRANY TÝRANÝCH A ZNEUŽÍVANÝCH DĚTÍ A DŮSLEDNĚ DBÁ NA TO, ABY KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICE BYLA VYHRAZENA VÝLUČNĚ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY. Pracovní pozice všech sociálních pracovníků OSPOD je vyhrazena výlučně výkonu SPOD. Kumulace agend je využívána výhradně v rámci výkonu agendy SPOD. Povinnosti a pravomoci jsou upraveny dokumenty MěÚ Žatec, zejména Organizačním řádem a Pracovním řádem, a dalšími dokumenty. Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých sociálních pracovníků jsou uvedeny v náplni práce. Pro práci mimo pracoviště jsou soc. pracovníci vybaveni průkazkou k prokázání příslušnosti k OSPOD MěÚ Žatec. Oblast náhradní rodinné péče je samostatná agenda, kterou vykonávají dvě sociální pracovnice úseku SPOD, z toho jedna vykonává agendu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d). Stejně tak oblast sociální kurately pro děti a mládež je samostatnou agendou, vykonávají ji dva sociální pracovníci úseku SPOD. Pro oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí není zřízena specializace, mají ji v náplni práce všichni pracovníci vykonávající agendu SPOD. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC:

2 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Sociální pracovník OSPOD péče o děti počet 7 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí; plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) zajišťuje agendu ochrany dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných ve svěřeném správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřuje se na řešení domácího násilí v rodinách pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních

3 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím v případě, že je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce spolupracuje se soudy při umisťování dětí do ústavní výchovy, tzn., že zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, nepodrobí li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření Ústavní výchova, kontakt s věznicemi

4 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v dětském domově pro děti do 3 let věku, či jiných obdobných zařízeních provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte v ústavním zařízení provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje s ředitelem zařízení, kmenovým vychovatelem a sociální pracovnicí, případně se zdravotníkem zjistí li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, oznámí tuto skutečnost vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu navštěvuje jedenkrát za tři měsíce nezletilé dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena navštěvuje mladistvé ve věznicích při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině přebírá ve smyslu 36 odst. 3, písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu, kontaktuje zastupitelský úřad státu činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení, informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem. úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně Sdělování údajů řídí se zákonnou úpravou dle 51 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o sociálně právní ochraně dětí, zejména: podává soudu na vyžádání zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro opatrovnické řízení, občanské soudní řízení a trestní řízení podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte při zjištění přestupků ve smyslu 28 zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, podává návrh přestupkovým komisím pověřených úřadů na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněna rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte či je v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení je povinna do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné odmítnutí žádosti skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona

5 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí, a to i po skončení pracovně právního vztahu k MěÚ Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti; Sociální pracovník OSPOD kurátor pro děti a mládež počet 2 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí s výjimkou agendy uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d); plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje

6 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) působí proti opakovaným poruchám chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky projednává analýzu jednotlivých případů a další kroky v řešení v případě naléhavosti v tzv. případové konferenci k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření

7 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC k ochraně dítěte před domácím násilím v případě, že je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce spolupracuje se soudy při umisťování dětí do ústavní výchovy, tzn., že zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, nepodrobí li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření Ústavní výchova, kontakt s věznicemi sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v dětském domově pro děti do 3 let věku, či jiných obdobných zařízeních provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte v ústavním zařízení provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje s ředitelem zařízení, kmenovým vychovatelem a sociální pracovnicí, případně se zdravotníkem zjistí li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, oznámí tuto skutečnost vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu navštěvuje jedenkrát za tři měsíce nezletilé dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena navštěvuje mladistvé ve věznicích při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině přebírá ve smyslu 36 odst. 3, písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu, kontaktuje zastupitelský úřad státu činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení, informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem. úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně Sdělování údajů řídí se zákonnou úpravou dle 51 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o sociálně právní ochraně dětí, zejména: podává soudu na vyžádání zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro opatrovnické řízení, občanské soudní řízení a trestní řízení podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení

8 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte při zjištění přestupků ve smyslu 28 zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, podává návrh přestupkovým komisím pověřených úřadů na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněna rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte či je v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení je povinna do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné odmítnutí žádosti skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí, a to i po skončení pracovně právního vztahu k MěÚ Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti; Sociální pracovník OSPOD náhradní rodinná péče počet 1 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů

9 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytuje rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, popřípadě poradenství zprostředkovává řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) zajišťuje agendu ochrany dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných ve svěřeném správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřuje se na řešení domácího násilí v rodinách působí proti opakovaným poruchám chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny na přechodnou dobu, pěstouny nebo osvojiteli v souladu s 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, navrhuje osobám pečujícím uzavření dohody o výkonu pěstounské péče sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky projednává analýzu jednotlivých případů a další kroky v řešení v případě naléhavosti v tzv. případové konferenci k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce

10 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci zakládá a vede spisovou dokumentaci o dítěti pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče vyřizuje žádosti uchazečů o náhradní rodinnou péči zakládá a vede spisovou dokumentaci žadatelů vhodných pro náhradní rodinnou péči vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: poskytuje poradenství ve věcech náhradní rodinné péče pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění účastní se soudních jednání ve věcech náhradní rodinné péče podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti;

11 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Sociální pracovník OSPOD Náhradní rodinná péče dohody o výkonu pěstounské péče počet 1 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí s důrazem na agendu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d); plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: Dohody o výkonu pěstounské péče připravuje podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče vede spisovou dokumentaci dohod NRP dle platné legislativy a směrnice MPSV vede přehledy aktivit, které jsou hrazeny pro pěstounskou rodinu dle platné legislativy vybírá a předává podklady pro proplácení služeb pro pěstouny dle platné legislativy vybírá dodavatele služeb pro pěstounské rodiny úzce spolupracuje s pracovníkem OSPOD, který vykonává agendu NRP v režimu sociálně právní ochrany dětí připravuje podklady pro veřejné zakázky na dodavatele služeb pro pěstouny spolupracuje s dalšími organizacemi, nestátními neziskovými organizacemi a odborníky poskytujícími služby pro pěstouny zajišťuje služby pro pěstouny (vzdělávací aktivity atd..) v souladu s platnou legislativou připravuje podklady pro finanční odbor k proplácení služeb je v kontaktu s osobami pečujícími, popř. s osobou v evidenci, se kterými konzultuje problematiku dětí v NRP připravuje dodatky k dohodám o výkonu pěstounské péče při změnách sleduje novinky v oblasti proplácení služeb pro pěstouny jedenkrát za dva měsíce je v osobním styku s osobami pečujícími nebo osobami v evidenci pracovnici pro NRP v režimu SPOD předává jednou za 6 měsíců zprávu o průběhu pěstounské péče Spisová dokumentace vede spisovou dokumentaci osob pečujících, které mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, dle platné směrnice k vedení spisové dokumentace, vydané MPSV ČR a v souladu s platnými standardy sociálně právní ochrany dětí orgánu sociálně právní ochrany dětí vede základní a pomocnou evidenci těchto osob v rámci vedení spisové dokumentace spolupracuje s odbornými institucemi, orgány SPOD, osobami pověřenými výkonem SPOD Poradenská činnost pomáhá osobám pečujícím a osobám v evidenci, případně rodičům, při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytuje základní poradenství osobám pečujícím nebo osobám v evidenci Sdělování údajů podává na žádost údaje orgánům dle 51, odst. 5, písm. a e, zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí a to i po skočení pracovně právního vztahu k MěÚ dle 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány

12 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti;

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tento standard upravuje postup při personálním zabezpečení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Zákon

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí příloha S 4 2 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí kontrolní a koordinační činnost svěřeného

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou V Rychnově nad Kněžnou dne 9.3.2007 Úkoly zdravotnických zařízení

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kritérium 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012 Sociálně právní ochrana dětí Úvod do sociální práce ZS 2012 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Komenského náměstí 700, Votice Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Komenského náměstí 700, Votice   Pracovní skupina pro rovné příležitosti Pracovní skupina pro rovné příležitosti Metodika rovných příležitostí 1. Zmapování stavu nastavených rovných příležitostí a identifikace škol vzdělávající vyšší podíl žáků a dětí s potřebou podpůrných

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Č. ZNĚNÍ KRITÉRIA INTERNÍ POSTUP 1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1a Orgán

Více

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků (Výtah z dokumentu MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách únor 2014) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE! Součástí odboru sociálních věcí je orgán sociálně-právní ochrany dětí, jehož činnost je zakotvena v zákoně č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Bystřice

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Standard 1 Místní a časová dostupnost

Standard 1 Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Cíle kritéria: poskytování stejného rozsahu sociálně-právní

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 518/2002 Sb. Parlament se usnesl

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Obec V e ř o v i c e, se sídlem 742 73 Veřovice č.p.70 Název dokumentu: STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Jméno zpracovatele: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí standard č. 8 standard č. 9 standard č. 10 Praha, 17. 6. 2014 Jindřich Racek Hana Solařová Realizováno v rámci projektu Podpora standardizace

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Město Čelákovice Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Městský úřad je v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Sociálně-právní ochrana dětí (1) Sociálně-právní

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence Město Vítkov Název dokumentu: Název zařízení: Identifikační číslo: 00300870 Zřizovatel: Standard kvality sociálně-právní ochrany č. 7 Orgán sociálně-právní ochrany Město Vítkov Sídlo: náměstí Jana Zajíce

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví t a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když rodiče (z různých

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Účel zpracování: Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, správní řízení. (dle zákona

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

OSPOD PRAHA 8. Informace OSPOD Praha 8 pro školy a školská zařízení na území městské části

OSPOD PRAHA 8. Informace OSPOD Praha 8 pro školy a školská zařízení na území městské části Informace Praha 8 pro školy a školská zařízení na území městské části Vztah a školských zařízení Následující text vznikal v prvé řadě, jako poděkování všem školám, školským zařízením a jejich zaměstnancům,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 1: Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany vv potřebném rozsahu

Více

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II Ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají krajské

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více