Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum podpisu): Zpracovali: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Věra Majerová Mgr. Martina Kajzarová Mgr. Jana Klusová Mgr. Kateřina Křehulová Jana Cieslarová, DiS. Pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Vedoucí oddělení odboru sociálních věcí Metodik sociální práce a standardů kvality Ve znění dodatku č. 3 S účinností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 25)

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 4a, 4b a 4c - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Sociodemografická analýza MPSV z roku Směrnice č. 28/2015 Organizační řád Městského úřadu Třinec Webové stránky města Třinec: Odbor sociálních věcí Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 2 (celkem 25)

3 Obsah Základní ustanovení a vymezení pojmů... 4 Organizační struktura OSPOD... 5 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD... 6 Pracovní profil terénního sociální pracovník...12 Pracovní profil kurátora pro děti a mládež...15 Pracovní profil pracovníka pro náhradní rodinnou péči...20 Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD...24 Přechodná a závěrečná ustanovení...24 Strana 3 (celkem 25)

4 Článek 1 Základní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tato metodika upravuje postup při personálním zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí v souladu se standardem kvality č. 4 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Kritérium 4a: Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany Kritérium 4b: Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty Kritérium 4c: Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 1.2 Cílem této metodiky je zajistit přiměřený počet pracovníků pro výkon sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec, stanovit jejich pracovní profily v rámci specifických činností v rámci organizační struktury a informovat o jejich oprávněních a povinnostech. 1.3 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.4 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.5 Pracovní profil pracovníka OSPOD zahrnuje popis pracovní pozice s ohledem na požadované vzdělání, kvalifikaci, specifické dovednosti a osobnostní předpoklady a výčet činností, které pracovník vykonává v rámci své pozice. Strana 4 (celkem 25)

5 1.6 Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD vycházejí ze zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. V rámci této metodiky jsou vztaženy k jednotlivým odborným specializacím pracovníků OSPOD. Článek 2 Organizační struktura OSPOD 2.1 Oddělení sociálně právní ochrany dětí je součástí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci. Organizační struktura úřadu je upravena vnitřní směrnicí Organizační řád Městského úřadu Třinec, který dále dělí OSV na tři oddělení: Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD ) Oddělení sociální pomoci (dále jen OSP ) Oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS ) 2.2 Organizační struktura OSV, jejíž součástí je OSPOD, je přílohou Organizačního řádu. V této organizační struktuře je stanoven počet pracovníků tohoto oddělení. Konkrétní rozdělení pracovních pozic včetně vymezení spolupráce s dalšími odděleními OSV je stanoveno v Dokumentu č. 1 k této metodice. 2.3 Podkladem pro stanovení počtu pracovníků pro OSPOD je základní kritérium 800 dětí do 18 let ve správním obvodu na jednoho pracovníka, přesněji Sociodemografická analýza MPSV z roku 2013, která stanovuje míru náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí v jednotlivých správních obvodech. Třinec byl zařazen do 2. skupiny míry náročnosti, kde je stanoveno dětí do 18 let ve správním obvodu na jednoho pracovníka. 2.4 Aktuální počet dětí ve věku do 18 let zjišťuje nejméně po ukončení každého sudého kalendářního měsíce (6x ročně) vedoucí OSPOD a provádí propočet. Z tohoto propočtu ověří, zda počet pracovníků odpovídá aktuálnímu počtu dětí do 18 let ve správním obvodu dle stanovené míry náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň sleduje počty rodin, se kterými pracují jednotliví sociální pracovníci, a dbá, aby počty rodin byly přidělovány rovnoměrně a v souladu s vyhláškou č. 473/2012. O počtu rodin vede měsíční statistiku. Zpracovaný propočet počtu dětí a měsíční statistiku dle pracovnic a počtu rodin zasílá vedoucí OSPOD vedoucí OSV. Vedoucí OSV slouží statistická data k případnému dalšímu jednání s vedením města ve věci počtu pracovníků OSPOD. V případě přetrvávajícího chybějícího počtu pracovníků (v horizontu více než 6 měsíců) je pro řešení situace písemně informován tajemník úřadu. Strana 5 (celkem 25)

6 2.5 Při stanovení počtu pracovníků se rovněž přihlíží k velikosti správního obvodu, jehož rozloha činí 245 km 2 a zahrnuje celkem 12 obcí, v nichž žije téměř obyvatel. V Třinci se nacházejí dvě lokality ohrožené sociálním vyloučením (Borek a Folvark). Zároveň se přihlíží k tomu, že spolupracující státní orgány jako okresní soud a státní zastupitelství sídlí v okresním městě Frýdku-Místku, které je od Třince vzdáleno 30 km, a ke všem jednáním musí pracovníci dojíždět. Článek 3 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD 3.1 Pracovní profily pracovníků OSPOD zahrnují popis pracovní pozice s ohledem na požadované vzdělání pracovníka, jeho kvalifikaci, specifické dovednosti, osobnostní předpoklady a výčet činností, které pracovník vykonává v rámci své pozice. Pracovní profily jsou zpracovány dle specializací pracovníků na: vedoucího oddělení, terénního sociálního pracovníka, kurátora pro děti a mládež, pracovníka pro náhradní rodinnou péči. 3.2 Osobnostní a kvalifikační předpoklady vedoucího OSPOD: způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu vedoucího oddělení, pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného práva, sociální práce a sociálních služeb, praxe minimálně 2 roky v oblasti sociální práce ve státní správě nebo v sociálních službách zaměřených na cílovou skupinu dětí, znalost standardů na úseku SPOD, znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL), organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, flexibilita, schopnost týmové spolupráce a schopnost vedení týmu, dobré komunikační schopnosti, aktivní a empatický přístup ke klientům, schopnost zvládat stresové situace, řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele. Strana 6 (celkem 25)

7 3.3 Vykonávané činnosti: koordinuje a kontroluje činnost oddělení sociálněprávní ochrany dětí a plní další úkoly uložené vedoucím odboru, - osobně se podílí na níže uvedených činnostech, v rámci sociální práce vede náročné případy jednotlivců i skupin, některé činnosti jen koordinuje, - rovněž provádí předběžnou, průběžnou i následnou kontrolní činnost na dodržování správního řízení, na dodržování postupů, metod a vyhodnocování individuální sociální práce u níže uvedených činností vč. provádění analytické, metodické a statistické činnosti a to jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti, je oprávněna kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim v rozsahu 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Činnosti na úseku přenesené působnosti: v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti, zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP), se zaměřením na agendy oddělení sociálně právní ochrany dětí, v souladu se zákonem o základních registrech navrhuje vedoucí odboru SV přihlášení k práci v registrovaných agendách, zodpovídá za určení konkrétních zaměstnanců, kteří vykonávají jednotlivé role v registrovaných agendách, a zodpovídá za nahlášení všech změn v přidělených rolích metodikovi na odboru informatiky, je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB registr obyvatel, ROS registr osob, RÚIAN registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RPP registr práv a povinností), - tj. ztotožnění, vykonává či koordinuje všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména: - koordinuje a vede samostatný výkon specializovaných agend v péči o rodinu a děti, - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími Strana 7 (celkem 25)

8 orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními, - spolupracuje se státními orgány, nestátními subjekty a občanskými sdruženími, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, a dále např. s věznicemi, státním zastupitelstvím, poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, - provádí sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí či výchovou a vzděláváním dítěte, - koordinuje šetření v rodinách, u zaměstnavatelů, obecních úřadů, školských, zdravotnických a jiných zařízeních, - v indikovaných případech ukládá rodičům povinnosti, vydává v tomto směru rozhodnutí, - koordinuje podávání soudu návrhy na výchovná opatření, na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy a na předběžné opatření, - koordinuje podávání podnětů (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, - koordinuje podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, - koordinuje nebo vykonává funkci opatrovníka, poručníka či kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací, - koordinuje návštěvy dětí v zařízeních, kde je realizována ústavní výchova (či jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody) se sledováním dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, koordinuje oznámení této skutečnosti příslušným orgánům; podílí se na vyjádřeních k pobytu dítěte mimo zařízení, - podílí se na vyhodnocování situace ohroženého dítěte, a na zpracování individuálních plánů ochrany dítěte, - koordinuje podávání zpráv soudu a dalším orgánům na jejich vyžádání po provedeném komplexním sociálním šetření, koordinuje zastupování dětí při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů a organizací, - pořádá a účastní se případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, - podílí se na návrzích a opatřeních včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Strana 8 (celkem 25)

9 - podílí se na opatřeních potřebných pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR, - koordinuje agendu kurátora pro děti mládež s tím, že se zabývá nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvými od let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku, - zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce), - koordinuje podávání návrhů soudu na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení, a na předběžná opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo, - koordinuje v rámci trestního řízení proti mladistvému podávání návrhu soudu na upuštění a propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení, - poskytuje soudu součinnost při realizaci ústavní výchovy, zabezpečuje v daném směru potřebné úkony, podílí se na sledování dodržování práv dítěte ve škole, zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, - koordinuje sociální práci zaměřenou na děti týrané, zanedbávané a zneužívané (CAN), a na děti se zdravotním postižením, - koordinuje na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podávání kvalifikovaných zpráv o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, - spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny, - koordinuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení), - podílí se koordinaci zastupování dětí s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a koordinuje účast u trestního řízení proti mladistvým, - sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče a poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s péči a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, - koordinuje návštěvy dětí, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče, - rozhoduje o výkonu pěstounské péče, Strana 9 (celkem 25)

10 zodpovídá za uzavírání dohod o pěstounské péči a sleduje jejich naplňování, - připravuje podklady k podání žádosti krajské pobočce ÚP o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče v návaznosti na uzavření dohod, sleduje správné čerpání tohoto příspěvku to dotace a zodpovídá za jeho roční vyúčtování; - podílí se na zpracování statistických údajů, - připravuje podklady k podání žádosti o dotaci na sociální práci oddělení SPOD a průběžně se podílí na čerpání této dotace, sleduje správné čerpání této dotace a zodpovídá za její roční vyúčtování, - vede evidenci v Systému včasné intervence (SVI) a zodpovídá za vedení všech povinných rejstříků, koordinuje a podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálněprávní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí, - např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů Činnosti na úseku samostatné působnosti: zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města, napomáhá komisím rady města v její činnosti, - v případě jmenování starostou města vykonává funkci místopředsedkyně komise sociálně právní ochrany dětí, koordinuje spisovou a archivní službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny - pro OSPOD, zabezpečuje úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, odpovídá za úplnost majetku uvedeného na inventárních seznamech v kancelářích MěÚ na svém oddělení a řádnou péči o něj, jeho nepřemísťování a nakládání s tímto majetkem podle dispozic odboru VV a odboru Inf; ohlašuje neprodleně odboru VV nebo odboru Inf jeho poškození, ztrátu nebo závady, a to ve spolupráci s vedoucí odboru SV; Strana 10 (celkem 25)

11 rovněž za úplnost majetku ve správě odboru SV získaný prostřednictvím dotací pro své oddělení, sleduje čerpání rozpočtu dotace, chystá podklady a zodpovídá za oprávněnost nákladů, koordinuje přípravu podkladů pro statistické výkazy, průběžně sleduje platnost a aktuálnost všech obecně závazných vyhlášek města, nařízení rady města a vnitřních předpisů městského úřadu a soulad mezi nimi, předkládá návrhy na jejich vydání, změnu nebo zrušení, plní úkoly v nich zakotvené, podílí se na přípravě návrhů stanovisek ve věcech, kde je město účastníkem správního řízení, zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených dětí, včetně dětí vyhledávajících styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchající trestnou činnost, ve správním obvodu města spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se zdravotnickými zařízeními, s probační a mediační službou, s pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty; zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené věku, zajišťuje užívání společného informačního systému v rámci Systému včasné intervence a z něho vyplývajících povinností se zaměřením na prevenci rizika a na péči o ohrožené děti a mladistvé; - koordinuje činnost Týmu pro mládež a Řídícího výboru; vykonává funkci koordinátora SVI, dohlíží na zavádění spisů do systému a zodpovídá za písemnou agendu v souvislosti se zřízením přístupových práv do SVI subjektů a jejich určených pracovníků, zajišťuje koordinaci provozu jednací místnosti pro rodiny s dětmi Popis dalších činností: plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole, plní povinnosti vyplývající z Kontrolního řádu města Třince, neprodleně sděluje vedoucímu odboru případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv a uplatňují tyto sankce. Strana 11 (celkem 25)

12 je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, při své činnosti se řídí dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace, zachovává mlčenlivosti o věcech, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti, podepisuje veškeré dokumenty zpracované příslušným oddělením, k jejichž podpisu byla písemně zmocněna vedoucí odboru, podílí se na evidenci docházky pracovníků oddělení SPOD dle pokynů vedoucí odboru SV, koordinuje evidenci a ukládání dokumentů vzešlých z činnosti oddělení v souladu metodikou a předpisy týkající se sociálně-právní ochrany dětí; dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné poradenství, konzultuje složitější případy s vedoucí odboru SV; zároveň ji ihned písemně upozorňuje na vzniklé rozpočtové, účetní, právní či jiné problémy, je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podílí se na procesu řízení rizik vč. identifikace a hodnocení rizik; řídí se danou metodikou, plní další úkoly nadřízeného pracovníka v rozsahu pracovního zařazení, zastupuje vedoucí odboru sociálních věcí v případě její nepřítomnosti na základě písemného pověření jako 1. v pořadí. Článek 4 Pracovní profil terénního sociálního pracovníka 4.1 Osobnostní a kvalifikační předpoklady terénního sociálního pracovníka: způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu terénního sociálního pracovníka, orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva, znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL), dobré komunikační schopnosti, aktivní a empatický přístup ke klientům, Strana 12 (celkem 25)

13 samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat stresové situace, řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele. 4.2 Vykonávané činnosti: zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem Činnosti na úseku přenesené působnosti: v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti, zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP), je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB registr obyvatel, ROS registr osob - tj. ztotožnění), podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí, - např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů, vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: - provádí sociální šetření v terénu, zajišťuje informace a podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování, - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními, - pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství rodičům zdravotně postižených dětí, Strana 13 (celkem 25)

14 - v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí, - podává soudu návrhy na výchovná opatření, na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy a na předběžné opatření, - podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, - podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, - vykonává funkci opatrovníka, poručníka a kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací., - navštěvuje děti v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům; vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení, - navštěvuje děti, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče, - vyjadřuje se, zdali je ku prospěchu dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici; navštěvuje ve věznici dítě, o něž pečuje odsouzená žena, - provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, - podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, zastupuje děti při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů a organizací, - poskytuje soudu součinnost při realizaci ústavní výchovy, zabezpečuje v daném směru potřebné úkony, - pořádá a účastní se případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, - činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, - činí opatření potřebná pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR, - vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby Popis dalších činností: plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z Kontrolního řádu města Třince, Strana 14 (celkem 25)

15 je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce, zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti; podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka, zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města, vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů, - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání, je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálněprávní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod, zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení, při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu, odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení. Článek 5 Pracovní profil kurátora pro děti a mládež 5.1 Osobnostní a kvalifikační předpoklady kurátora pro děti a mládež: zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu sociálního pracovníka - kurátora pro děti a mládež, výhodou pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva, Strana 15 (celkem 25)

16 orientace v zákoně trestním a přestupkovém, v trestním řádu, znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL), dobré komunikační schopnosti, aktivní a empatický přístup ke klientům, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat stresové situace, řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele. 5.2 Vykonávané činnosti: zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem Činnosti na úseku samostatné působnosti: zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města, zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených dětí, včetně dětí vyhledávajících styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchající trestnou činnost, ve správním obvodu města spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se zdravotnickými zařízeními, s probační a mediační službou, s pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty, zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené věku, zajišťuje užívání společného informačního systému v rámci Systému včasné intervence a z něho vyplývajících povinností se zaměřením na prevenci rizika a na péči o ohrožené děti a mladistvé. - v případě určení zastává pozici tajemníka pracovní skupiny Týmu pro mládež, - v případě jmenování radou města je členem Komise prevence kriminality, - v případě jmenování starostou města vykonává funkci tajemníka Komise sociálněprávní ochrany dětí Činnosti na úseku přenesené působnosti: Strana 16 (celkem 25)

17 v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti, zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP), je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB registr obyvatel, ROS registr osob - tj. ztotožnění), podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí, - např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů, vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: - zabývá se nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, - zabývá se mladistvými od let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku, - zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce), - podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení, a na předběžná opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo, - sleduje dodržování práv dítěte ve škole, zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, - působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou trestné činnosti, - upozorňuje školy na potřebu pomáhat dětem, které ukončily školní docházku, a to při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, - spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti, Strana 17 (celkem 25)

18 - zastává na oddělení SPOD pozici specialisty se zaměřením na děti týrané, zanedbávané a zneužívané (CAN), - pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování, - účastní se trestního řízení proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění a propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení, - spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí, - vede rejstříky trestné činnosti nezletilých do 15 let, mladistvých a dětí, na které se zaměřuje sociální kuratela, a rejstřík výchovných problémů dětí a mladistvých, - na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, - podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem, - navštěvuje děti, které jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a projednává s nimi zejména možnost zaměstnání nebo budoucí přípravu na povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, - zároveň zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům, vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení, - spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny, - poskytuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení), - zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým, - v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí, - podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, - podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, Strana 18 (celkem 25)

19 - vykonává funkci opatrovníka, poručníka a funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, - navštěvuje děti v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům; vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení, - podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, zastupuje děti při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů v daném směru potřebné úkony, - účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích; analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže, navrhuje a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření, - spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce a jinými organizacemi, - pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, - pořádá a účastní případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, - provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte a pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, - vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby. - v případě určení vykonává funkci koordinátora SVI (nebo ho v této činnosti zastupuje), zodpovídá za odstranění nedostatků v samotném projektu SVI a vede písemnou agendu v souvislosti se zřízením přístupových práv do SVI a jejich určených pracovníků, Popis dalších činností: plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z Kontrolního řádu města Třince je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce, zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně právní ochrany seznámil, je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru, Strana 19 (celkem 25)

20 podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka. vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů, - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálněprávní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod, zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení, při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu, odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení. Článek 6 Pracovní profil pracovníka pro náhradní rodinnou péči 6.1 Osobnostní a kvalifikační předpoklady pracovníka pro náhradní rodinnou péči: zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu sociálního pracovníka - pracovníka pro náhradní rodinnou péči, výhodou pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva, orientace v subjektech, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL), dobré komunikační schopnosti, aktivní a empatický přístup ke klientům, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce, schopnost zvládat stresové situace, řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele. Strana 20 (celkem 25)

21 6.2 Vykonávané činnosti: zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem Činnosti na úseku přenesené působnosti: v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti, zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP), je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB registr obyvatel, ROS registr osob - tj. ztotožnění, podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí, - např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů, vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, především: - provádění šetření v rodinách, u zaměstnavatelů, obecních úřadů, školských, zdravotnických aj. zařízeních, - vede rejstřík dětí svěřených do pěstounské péče, - sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče, - zastává na OSPOD pozici specialisty na děti se zdravotním postižením, - spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy aj. institucemi, - poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s péči a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství pěstounům zdravotně postižených dětí, - navštěvuje děti, které jsou v pěstounské péči a jejich pěstouny, sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče, Strana 21 (celkem 25)

22 - vykonává funkci opatrovníka nezletilým dětem, poručníka a funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací, - podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, - podává soudu návrh na předběžné opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo, - podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení, - podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti, - podává podněty na zahájení trestního stíhání pěstounů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, - provádí sociální šetření v terénu, zajišťuje informace a podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování, - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními, - provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte a pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, nebo se jich účastní, - připravuje k podpisu dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a sleduje naplňování těchto dohod a je nápomocna pěstounům při jejich naplňování, - připravuje vyjádření krajské pobočce ÚP pro účely rozhodnutí o přiznání/nepřiznání odměny pěstouna, je-li pěstoun osobou pečující prarodič nebo praprarodič, - zaměřuje svou činnost na děti se zdravotním postižením, - navštěvuje děti, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče, - činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, - činí opatření potřebná pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR, - vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby, Strana 22 (celkem 25)

23 - v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí Popis dalších činností: plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z Kontrolního řádu města Třince, neprodleně sděluje nadřízenému pracovníkovi případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv a uplatňují tyto sankce, je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce, zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti; podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka, zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města, vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů, - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání, je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálněprávní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod, zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení, při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu, odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení. Strana 23 (celkem 25)

24 Článek 7 Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD 7.1 Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD vycházejí ze zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD jsou jak obecná pro všechny pracovníky (Dokument č. 3A), tak vycházejí z jejich pracovního zařazení na základě specializace v oblasti kurately pro děti a mládež (Dokument č. 3B), náhradní rodinné péče (Dokument č. 3C) a ochrany týraných a zneužívaných dětí (Dokument č. 3D). 7.2 Při práci mimo pracoviště jsou pracovníci vybaveni písemnou formou oprávnění a úředním průkazem. 7.3 Kumulace výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí s jinými agendami nespadajícími pod její výkon není možná. Článek 8 Přechodná a závěrečná ustanovení 6.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 6.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1: Organizační struktura OSPOD Dokument č. 2: Propočet počtu pracovníků zařazených do OSPOD Dokument č. 3A: Oprávnění a povinnosti všech pracovníků 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 24 (celkem 25)

25 Dokument č. 3B: Oprávnění a povinnosti kurátorů pro děti a mládež Dokument č. 3C: Oprávnění a povinnosti pracovníků náhradní rodinné péče Dokument č. 3D: Oprávnění a povinnosti při ochraně týraných a zneužívaných věcí Dokument č. 4: Přepočet úvazků OSPOD Strana 25 (celkem 25)

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tento standard upravuje postup při personálním zabezpečení

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí příloha S 4 2 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí kontrolní a koordinační činnost svěřeného

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Č. ZNĚNÍ KRITÉRIA INTERNÍ POSTUP 1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1a Orgán

Více

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Standard č. 6. Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Standard č. 6. Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINE C ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 6 Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PROFESNÍ ROZVOJ

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kritérium 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 4

STANDARD KVALITY SPOD č. 4 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 4 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria (jde o příklady řešení, je nutno upravit podle faktických postupů

Více

Standard č. 10. Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne KONTROLA PŘÍPADU

Standard č. 10. Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne KONTROLA PŘÍPADU MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 10 Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 KONTROLA

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Město Čelákovice Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Městský úřad je v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence Město Vítkov Název dokumentu: Název zařízení: Identifikační číslo: 00300870 Zřizovatel: Standard kvality sociálně-právní ochrany č. 7 Orgán sociálně-právní ochrany Město Vítkov Sídlo: náměstí Jana Zajíce

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti:

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD Vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD. Veřejně dostupné

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standard č. 1 Místní a časová dostupnost MěÚ Černošice poskytuje sociálně-právní ochranu (dále jen SPO) následovně: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa

Více

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád )

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Rada města Holešova v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

Obecní úřad Radslavice. Standard kvality sociálně-právní ochrany dětí. podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Obecní úřad Radslavice. Standard kvality sociálně-právní ochrany dětí. podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Radslavice Standard kvality sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 1 Obecní úřad Radslavice je v souladu s ustanovením 4 zákona

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Ve vztahu k vedení kolektivu a metodické činnosti praxe a zkušenosti v oblasti sociálně-právní

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 1: Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany vv potřebném rozsahu

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Metodika ke standardu č. 4

Metodika ke standardu č. 4 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

Standard 1 Místní a časová dostupnost

Standard 1 Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Cíle kritéria: poskytování stejného rozsahu sociálně-právní

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení veřejných zakázek sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů

Více

STANDARD Č. 12 DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARD Č. 12 DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STANDARD Č. 12 Metodika odboru sociálních věcí č. 13/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.04.2017 DOKUMENTACE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Pracovní náplň od

Pracovní náplň od Pracovní náplň od 1.1.2016 Fiala Josef, Ing. - vedoucí odboru, - agenda na úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany v samostatné i přenesené působnosti, - přidělování bytů v DsPS,

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Městského úřadu Vnitřní postupy oddělení OSPOD. Pracovní řád zaměstnanců města Český Krumlov

Standard číslo Vnitřní předpisy Městského úřadu Vnitřní postupy oddělení OSPOD. Pracovní řád zaměstnanců města Český Krumlov 1 Místní a časová dostupnost Místní a časová dostupnost výkonu OSPOD MěÚ Český 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: Prostorové Materiální Hygienické 3 Informovanost o výkonu

Více

Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád )

Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Rada města Holešova v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného Vysokoškolské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II Ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají krajské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více