POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE"

Transkript

1 POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, Brno Brno ČERVENEC 2009

2 POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE VERZE 1.0 DATUM Objednatel: Zhotovitel: LIKO-S, a.s. U Splavu Slavkov u Brna IČO: DIČ: CZ Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, osv. č. M-451/2004 ul. Pod nemocnicí 3, Brno, ČR IČO DIČ: CZ strana 2 (celkem 12)

3 OBSAH: 1 Údaje o objednateli Předmět posouzení Podklady pro vypracování posudku Popis posuzovaných konstrukcí Posouzení dle ČSN : Srovnání nutné tloušťky tepelné izolace dle ČSN : Průvzdušnost, necelistvost a navlhavost minerální vlny a Icynene dle ČSN : Závěr strana 3 (celkem 12)

4 1 Údaje o objednateli Odborný posudek objednala dne Ing. Zuzana Pátková za firmu LIKO-S, a.s. 2 Předmět posouzení Předmětem posouzení je porovnání tepelně technických vlastností minerální vlny a pěny YCINENE dle normy ČSN Tepelná ochrana budov. 3 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady: - výkresová dokumentace, detaily a řezy - skladby stavebních konstrukcí - doplňující informace potřebné k vypracování posudku 4 Popis posuzovaných konstrukcí Posuzované konstrukce jsou obalovými konstrukcemi dřevostavby, kde je při výpočtu zohledněno navýšení součinitele tepelné vodivosti dle vlhkosti prostředí a vlhkosti vlastního materiálu. Dále také dle běžného způsobu zabudování tj. dosažení celistvosti vrstvy tepelné izolace a také vzduchotěsnosti vrstvy. Vybrané skladby je třeba posoudit dle platné a závazné ČSN Tepelná ochrana budov. strana 4 (celkem 12)

5 5 Posouzení dle ČSN :2007 Pro posouzení tepelně technických vlastností byla použita norma ČSN Tepelná ochrana budov. ČSN Tepelná ochrana budov (2005, 2007) Část 1 Termíny a definice Část 2 Funkční požadavky Část 3 Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování Část 4 Výpočtové metody pro navrhování a ověřování Parametry: Průvzdušnost, necelistvost a navlhavost tepelné izolace dle ČSN : PROSTUP TEPLA - TEPLOTNÍ FAKTOR - ROČNÍ BILANCE strana 5 (celkem 12)

6 Citace normy ČSN :2002,2005: 5 Šíření tepla konstrukcí 5.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce (Teplotní faktor) V zimním období musí konstrukce podle 4.8 v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou teplotu Θ si, ve C, podle vztahu: kde Θ si Θ si,n (1) Θ si,n je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve C, stanovená ze vztahu: Θ si,n = Θ si,cr + Θ si (2) Θ si,cr je kritická povrchová teplota, ve C, při které by vnitřní vzduch s návrhovou teplotou Θ ai a návrhovou relativní vlhkostí ϕ i podle ČSN a ČSN dosáhl kritické povrchové vlhkosti ϕ si,cr. Hodnoty kritických povrchových teplot Θ si,cr pro požadované kritické povrchové vlhkosti ϕ si,cr ve výši 80 % a 100 % jsou v tabulkách v ČSN , výpočtový postup jejich stanovení je v ČSN Pro kritickou povrchovou vlhkost ϕ si,cr = 100% je kritickou povrchovou teplotou Θ si,cr teplota rosného bodu Θ ω ; ϕ si,cr ϕ i Θ ai Θ si kritická povrchová vlhkost, v %, je relativní vlhkost vzduchu bezprostředně při vnitřním povrchu konstrukce, která nesmí být pro danou konstrukci překročena. Pro stavební konstrukce podle 4.7 je kritická povrchová vlhkost ϕ si,cr = 80 %. Pro výplně otvorů podle 4.6 je kritická povrchová vlhkost ϕ si,cr = 100 %; návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu, v %, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN Kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje ϕ i = 50 %; návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve C, stanovená pro budovu nebo její ucelenou část pro požadované užívání podle ČSN ; bezpečnostní teplotní přirážka, ve C, zohledňující způsob vytápění vnitřního prostředí a tepelnou setrvačnost konstrukce podle 4.8 stanovená pro stavební konstrukce podle 4.7 z tabulky 1 a pro výplně otvorů podle 4.6 z tabulky 2. Tabulka 1 Požadované hodnoty bezpečnostní teplotní přirážky Θ si pro stavební konstrukce podle 4.7 a 4.5 Způsob vytápění Stavební konstrukce podle 4.7 a 4.5 Těžká Lehká Bezpečnostní teplotní přirážka Θ si [ C] Nepřerušované 0 0,5 Tlumené s poklesem výsledné teploty Θ r rovným a menším než 7 C 0,5 1,0 Přerušované s poklesem výsledné teploty Θ r větším než 7 C 1,0 1,5 Tabulka 2 Požadované hodnoty bezpečnostní teplotní přirážky Θ si pro výplně otvorů podle 4.6 Způsob vytápění Otopná tělesa pod výplněmi otvorů podle 4.6 Ano Ne Bezpečnostní teplotní přirážka Θ si [ C] Nepřerušované -1,0 0 Tlumené s poklesem výsledné teploty Θ r rovným a menším než 7 C -0,5 0,5 Přerušované s poklesem výsledné teploty Θ r větším než 7 C 0 1,0 strana 6 (celkem 12)

7 POZNÁMKY 1 Vnitřní povrchové teploty Θ si se obvykle stanoví řešením teplotního pole pro kritické detaily stavebních konstrukcí, kterými jsou například tepelné mosty ve stavební konstrukci a tepelné vazby mezi stavebními konstrukcemi, např. okenní ostění poblíž koutu, pod střechou apod. Ověřuje se vždy nejnižší ze zjištěných teplot. V místě spojení více konstrukcí se uvažuje vyšší z bezpečnostních přirážek Θ si, stanovených pro jednotlivé konstrukce. 2 Splnění požadavku podle je prevencí růstu plísní a rizika povrchové kondenzace. 3 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně R si se podle ČSN EN ISO uvažuje pro vnější výplně otvorů hodnotou R si = 0,13 m 2 K/W, pro ostatní vnitřní povrchy konstrukcí zvýšenou hodnotou R si = 0,25 m 2 K/W. 4 Požadavek na výplně otvorů se vztahuje jak na rámy, tak na výplň mezi nimi. Pokud se na výplně otvorů vztahují požadavky jiných norem, uplatní se vždy přísnější z požadavků. 5 Nízkoteplotní velkoplošné podlahové či stěnové vytápění, sálavé vytápění a lokální vytápění vzdálené od vnějších výplní otvorů zpravidla zvyšují riziko orosování vnějších výplní otvorů na vnitřním povrchu. Vytápění s otopnými tělesy pod vnějšími výplněmi otvorů zaručuje vyšší bezpečnost, neboť způsobuje místní zvýšení teploty vnitřního vzduchu u vnější výplně otvoru. Toto zohledňují bezpečnostní teplotní přirážky v tabulce 2. 6 Například pro obytné místnosti s vnitřním vzduchem o Θ ai = 21 C a ϕ i = 50 % je kritická povrchová teplota stavební konstrukce Θ si,cr = 13,6 C a kritická povrchová teplota vnější výplně otvorů Θ si,cr = 10,2 C Pokud při změně dokončené budovy nelze u konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % v zimním období splnit požadavek podle 5.1.1, připouští se ve výjimečném odůvodněném případě hodnocení podle Konstrukce, které v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i > 60 % v zimním období nesplní požadavek podle 5.1.1, musí při splnění požadavku podle 5.2 zajistit bezchybnou funkci konstrukce při povrchové kondenzaci a vyloučení nepříznivého působení kondenzátu na navazující konstrukce, popř. také zajistit odvod kondenzátu U stavební konstrukce s otevřenou vzduchovou vrstvou musí část konstrukce od otevřené vzduchové vrstvy k vnějšímu prostředí vykazovat v zimním období vnitřní povrchovou teplotu Θ si, ve C, podle vztahu (1), kde požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty Θ si,n se stanoví ze vztahu (2) pro kritickou relativní vlhkost ϕ si,cr = 90 % a pro bezpečnostní teplotní přirážku Θ si = 0,5 C. POZNÁMKA Kritickým místem pro posouzení podle je obvykle konec otevřené vzduchové vrstvy. 5.2 Součinitel prostupu tepla Konstrukce podle 4.8 vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕ i 60 % součinitel prostupu tepla U, ve W/(m 2 K) takový, aby splňoval podmínku: U (3) kde je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, ve W/(m 2 K). Splnění podmínky vztahu (3) pro doporučenou hodnotu je vhodné pro energeticky úsporné budovy. Požadovaná a doporučená hodnota se stanoví: a) pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ im = 20 C podle tabulky 3; Převažující návrhová vnitřní teplota Θ im, ve C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě Θ i většiny prostorů v budově. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ im = 20 C, pro které platí tabulka 3, se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud leží převažující návrhová vnitřní teplota Θ im v intervalu od 18 C do 24 C včetně. b) pro ostatní budovy ze vztahu: = qk. e1. e2 b1. Θie (4) strana 7 (celkem 12)

8 kde q k je charakteristická hustota tepelného toku konstrukcí, ve W/m 2 ; pro stanovení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla je q k = 13,30 W/m 2, pro stanovení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla je q k = 8,90 W/m 2 ; e 1 součinitel typu budovy; stanoví se ze vztahu: e 1 = 20 Θim (5) e 2 součinitel typu konstrukce, který se stanoví z tabulky 3; b 1 činitel teplotní redukce, který se stanoví z tabulky 3; Θ ie Θ e základní rozdíl teplot vnitřního a vnějšího prostředí, ve C, který se stanoví ze vztahu: Θ ie = Θ im - Θ e (6) návrhová venkovní teplota podle ČSN , ve C, která se stanoví jako návrhová teplota vnějšího vzduchu; Požadované a doporučené hodnoty ze vztahu (4) se do hodnoty 0,4 zaokrouhlují na setiny, od hodnoty 0,4 včetně do hodnoty 2,0 na pět setin a nad hodnotu 2,0 včetně na desetiny. Tabulka 3 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θ im = 20 C Popis konstrukce Typ konstrukce Požadované hodnoty Doporučené hodnoty Součinitel typu konstrukce Činitel teplotní redukce [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] e 2 [-] b 1 [-] Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Podlaha nad venkovním prostorem Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace Podlaha a stěna s vytápěním lehká 0,24 0,16 0,8 1,25 těžká 0,30 0,20 0,8 1,00 Stěna venkovní lehká 0,30 0,20 1,0 1,25 Střecha strmá se sklonem nad 45 těžká 0,38 0,25 1,0 1,00 Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2) Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,8 0,49 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 0,75 0,50 0,8 0,40 Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,05 0,70 0,8 0,29 Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,30 0,90 1,0 0,29 Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,2 1,45 0,8 0,14 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,7 1,80 1,0 0,14 Okno a jiná výplň otvoru podle 4.6, z vytápěného prostoru nová 1,70 1,20 5,5 1,15 (včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/(m 2.K)) upravená 2,0 1,35 6,0 1,15 Dveře, vrata a jiná výplň otvoru podle 4.6, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu) 3,5 2,3 6,0 0,66 POZNÁMKY 1 Tabulka 3 odpovídá vztahu (4) pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu Θ e = -15 C a pro převažující návrhovou vnitřní teplotu Θ im = 20 C. strana 8 (celkem 12)

9 2 Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy viz obrázek 1) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině. 3 Při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla, nebo elektrické energie na vytápění a při návrhu nízkoenergetických domů je vhodné dosahovat 2/3 hodnot doporučených. 4 Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě Θ sim sledované konstrukce; zahrnuje tedy vliv tepelných mostů v konstrukci obsažených (viz ČSN ). Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než je řád zaokrouhlení požadovaných hodnot technického požadavku. 5 Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů se stanovuje včetně vlivu rámů a tepelných mostů mezi rámy a jejich výplněmi podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO , nebo podle EN ISO a EN ISO Plnění požadavků na výplně otvorů se prokazuje návrhovými hodnotami, které se stanoví bez 15% přirážky na nízkou tepelnou setrvačnost (zohledňuje se až při výpočtu spotřeby energie). 7 Při návrhu a ověření konstrukcí je vhodné uvažovat předpokládané změny užívání v průběhu životnosti budovy. 8 U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN 832 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny. 9 Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně, sousední temperované byty a provozovny se považují za částečně vytápěné prostory a sousední občasně vytápěné byty a provozovny se považují za nevytápěné prostory podle tabulky Není-li pod výplní otvoru otopné těleso, pak se pro výplň otvoru doporučuje snížit požadovanou hodnoty (viz také 5.1.1). 11 Při provádění změn užívaných budov v zimním období (např. nástavby, vestavby, přístavby) je nutné zajistit tepelnou ochranu i dočasně ochlazovaných konstrukcí tak, aby nedocházelo k jejich poruchám a vadám. c) Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla stanovená z tabulky 3 nebo vztahu (4) může být zvýšena do u jednovrstvých zděných vnějších stěn na 0,46 W/(m 2 K) a do u nových oken na 2,0 W/(m 2 K). Teplota vnitřního vzduchu θ ai = 21 C (50 %) Teplota vnějšího vzduchu pro Brno θ e = -15 C (84 %) strana 9 (celkem 12)

10 6 Srovnání nutné tloušťky tepelné izolace dle ČSN :2007 Pro výpočet součinitele prostupu tepla byla použita norma ČSN Tab. 1 Tab. 1 Tloušťky tepelné izolace ICYNENE a minerální vlny pro jednotlivé standardy (pro 50% relativní vlhkosti vnitřního vzduchu) NORMOVÉ TLOUŠŤKY IZOLACE (mm) W/m 2 K STĚNA ICYNENE MW W/m 2 K STŘECHA ICYNENE MW POŽADOVANÁ 0, , NÍZKOENERGETICKÁ 0, , PASIVNÍ DŮM 0, , Průvzdušnost, necelistvost a navlhavost minerální vlny a Icynene dle ČSN :2007 Při započtení průvzdušnosti se tepelný odpor konstrukce s minerální vlnou může zhoršit až o 50 % dle intenzity proudění vzduchu (větru) a dle kvality protivětrné zábrany. Při započtení vlivu zvýšené vlhkosti vnitřního vzduchu 50% a 70% na součinitel tepelné vodivosti se může zhoršit o 36 až 57 %. HODNOTA PRO BĚŽNOU MW λ (W.m -1 K -1 ) DEKLAROVANÁ HODNOTA (LABORATORNÍ) 0,038 VÝPOČTOVÁ NA ZÁKLADĚ SOUČINITELŮ PODMÍNEK PŮSOBENÍ (50%) 0,052 VÝPOČTOVÁ NA ZÁKLADĚ SOUČINITELŮ PODMÍNEK PŮSOBENÍ (70%) 0,060 PŘI ZAPOČTENÍ: Relativní vlhkost vnitřního vzduchu v obytné místnosti 50%, koupelně 70% Vlhkostního součinitele materiálu Z u (0,075) dle ČSN Hmotnostní vlhkost u 23/80 = 2% Součinitele materiálu Z 2 (2) HODNOTA PRO ICYNYNE λ (W.m -1 K -1 ) DEKLAROVANÁ HODNOTA (LABORATORNÍ) 0,038 VÝPOČTOVÁ NA ZÁKLADĚ SOUČINITELŮ PODMÍNEK PŮSOBENÍ (50%) 0,039 VÝPOČTOVÁ NA ZÁKLADĚ SOUČINITELŮ PODMÍNEK PŮSOBENÍ (70%) 0,041 PŘI ZAPOČTENÍ: Relativní vlhkost vnitřního vzduchu v obytné místnosti 50%, koupelně 70% Vlhkostního Součinitele materiálu Z u (0,005) dle ČSN Hmotnostní vlhkost u 23/80 = 1% Součinitele materiálu Z 2 (2) strana 10 (celkem 12)

11 Při započtení 1%, 2%, 5% a 10% necelistvosti vyplnění nebo sednutí minerální vlnou (tl. 160mm). Tj. místo vlny je v pórech vzduch, který proudí. V případě izolace ICYNYNE dojde k vyplnění celého objemu. HODNOTA PRO BĚŽNOU MW U (W.m -2 K -1 ) VÝPOČTOVÁ (PODMÍNKY PŮSOBENÍ 50%) NEVYPLNĚNÍ 0 % 0,30 VÝPOČTOVÁ (PODMÍNKY PŮSOBENÍ 50%) NEVYPLNĚNÍ 1 % 0,33 VÝPOČTOVÁ (PODMÍNKY PŮSOBENÍ 50%) NEVYPLNĚNÍ 2 % 0,36 VÝPOČTOVÁ (PODMÍNKY PŮSOBENÍ 50%) NEVYPLNĚNÍ 5 % 0,44 VÝPOČTOVÁ (PODMÍNKY PŮSOBENÍ 50%) NEVYPLNĚNÍ 10 % 0,57 PŘI 10 % NEVYPLNĚNÍ ČI SEDNUTÍ MW MŮŽE BÝT ZHORŠENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA AŽ O 90 %. Tab. 2 Tloušťky tepelné izolace ICYNENE a minerální vlny pro jednotlivé standardy Při započtení necelistvosti tepelné izolace MW 2%. NORMOVÉ TLOUŠŤKY IZOLACE (mm) W/m 2 K STĚNA ICYNENE MW W/m 2 K STŘECHA ICYNENE MW POŽADOVANÁ 0, , NÍZKOENERGETICKÁ 0, , PASIVNÍ DŮM 0, , Tab. 3 Tloušťky tepelné izolace ICYNENE a minerální vlny pro jednotlivé standardy Při započtení necelistvosti tepelné izolace MW 5%. NORMOVÉ TLOUŠŤKY IZOLACE (mm) W/m 2 K STĚNA ICYNENE MW W/m 2 K STŘECHA ICYNENE MW POŽADOVANÁ 0, , NÍZKOENERGETICKÁ 0, , PASIVNÍ DŮM 0, , strana 11 (celkem 12)

12 8 Závěr Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že okolní podmínky konstrukce (tepelné izolace) mají významný vliv na její tepelně technické vlastnosti. Pěna Icynene je téměř nenasákavá a proto téměř nemění své vlastnosti oproti běžné minerální vlně, u které se významně zvyšuje tepelná vodivost při vyšší relativní vlhkosti vzduchu a také při vyšší vlhkosti vlastního materiálu. Také při nedodržení požadavku na celistvost vrstev v konstrukci dochází k proudění vzduchu a zvýšení úniku tepla. Pro posouzení tepelně technických vlastností byla použita norma ČSN :2007. V Brně dne Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. Soudní znalec v oboru stavebnictví strana 12 (celkem 12)

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 2 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Tepelná ochrana budov Přehled základních požadavků na stavební

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BD Obsah: 1. Zadání... 2 2. Seznam podkladů... 2 2.1. Normy a předpisy... 2 2.2. Odborný software... 2 3. Charakteristika situace... 2 4. Místní šetření... 2 5. Obecné podmínky

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 5 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 5 a 6 Seminář: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vývoj

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Zadání P7 (Konzultace č. 2) a P8 P7 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce P8 Prostup

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Tepelná stabilita místnosti v zimním období Tepelná stabilita místnosti v letním období Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořeného stavebními

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační Společnost AO 227 NO 1516 Technické požadavky na vybrané stavební výrobky z hlediska základního požadavku

Více

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah Nestacionární šíření tepla Pokles dotykové teploty podlah Pokles dotykové teploty θ 10 termoregulační proces: výměna tepla Pokles dotykové teploty Požadavek ČSN 730540-2: θ 10 θ 10,N v závislosti na druhu

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice, 687 56 Katastrální území: 732826 Parcelní číslo: 46/2 Datum uvedení budovy do provozu

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Stavebně energetické vlastnosti budovy - Průměrný součinitel prostupu tepla Energetická náročnost budovy Prostup tepla obálkou budovy vyadřue základní vliv stavebního řešení

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty

Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty Okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

ANALÝZA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ FYZIKU

ANALÝZA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ FYZIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ FYZIKU ANALYSIS

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

Stavební tepelná technika 1

Stavební tepelná technika 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika 1 Část B Prof.Ing.Jan Tywoniak,CSc. Praha 2011 04/11/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger , AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com AKUSTIKA 2 AKUSTIKA Obsah AKU Profi jaký byl první impuls?

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

Obsah 1 Předmět normy 4

Obsah 1 Předmět normy 4 ČESKÁ NORMA MDT 699.86.001.4 Květen 1994 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 0540-3 Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování Thermal Protection of Buildings La Protection Thermique en Bâtiments

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Objednatel: Client: ENBRA, a.s. Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno IČ: 440 15 844 CEVRE Consultants,

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více