Erste Group Bank AG FN m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Group Bank AG FN m"

Transkript

1 Erste Group Bank AG FN m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT ) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 17. řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu 12. května 2010 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vídeň. Program: 1. Předložení řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o hospodaření společnosti a zprávy o Corporate Governance, jakož i zprávy dozorčí rady za účetní období 2009 a konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření za účetní období Rozhodnutí o rozdělení bilančního zisku. 3. Rozhodnutí o uvolnění členů a. představenstva a b. dozorčí rady za účetní období Rozhodnutí o stanovení odměny členů dozorčí rady. 5. Volba členů dozorčí rady. 6. Volba dalšího auditora pro ověření řádné účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti, jakož i konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření pro účetní období Rozhodnutí o zrušení stávajícího zmocnění ke zvýšení kapitálu a rozhodnutí o novém zmocnění ke zvýšení kapitálu peněžitými a/nebo věcnými vklady, s možností vyloučení předkupního práva při vydávání akcií pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a členy představenstva společnosti nebo některé z jejích propojených osob, případně při vydání akcií oproti věcnému vkladu. V souladu s tím se upravují stanovy. 8. Rozhodnutí o zmocnění ke vzetí účastnických cenných papírů z oběhu a tomu odpovídající úprava stanov. 9. Rozhodnutí o změnách stanov, zejména za účelem dosažení souladu se změnami zákonných ustanovení zákon o změně zákona o akciových společnostech (Aktienrechts Änderungsgesetz) z roku Rozhodnutí o převzetí části podniku Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, FN f, jako převádějící společnosti cestou univerzální sukcese společností Erste Group Bank AG, FN m, jako nástupnickou společností, bez přidělení akcií nástupnické společnosti a o souhlasu

2 se smlouvou o rozdělení a převzetí ze dne PODKLADY K VALNÉ HROMADĚ Následující podklady jsou akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k nahlédnutí nejpozději od 21. dubna 2010 v obchodních prostorách sídla společnosti (Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21: účetní závěrka se zprávou představenstva o hospodaření, zpráva o Corporate-Governance, konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná zpráva o hospodaření, návrh na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady, a to vždy za účetní období 2009, návrhy usnesení k bodům programu č. 2-9, stanovy s vyznačením navrhovaných změn, prohlášení kandidátů pro volbu členů dozorčí rady k bodu programu č. 5 podle 87 odst. 2 AktG (rakouský zákon o akciových společnostech), přehled údajů podle 270 odst. 1a UGB (rakouský zákon o podnikání) k bodu programu č. 6, zpráva představenstva o vyloučení předkupního práva k bodu programu č. 7. Tyto podklady, jakož i úplný text této pozvánky na valnou hromadu a formulář pro udělení a odvolání plné moci podle 114 AktG, jsou dostupné nejpozději od 21. dubna 2010 také na internetových stránkách a budou k dispozici na valné hromadě. Následující podklady k bodu programu č. 9 jsou akcionářům a majitelům účastnických cenných papírů k nahlédnutí od 3. dubna 2010 v obchodních prostorách sídla společnosti (Kassensaal), 1010 Vídeň, Graben 21: smlouva o rozdělení a převzetí ze dne , společná zpráva představenstva společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a představenstva společnosti Erste Group Bank AG podle 4 SpaltG (rakouského zákona o rozdělení), kontrolní zpráva řádně ustanoveného znalce pro otázky rozdělení ( Spaltungsprüfer ) podle 5 SpaltG, kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Group Bank AG podle 6 SpaltG, kontrolní zpráva dozorčí rady společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG podle 6 SpaltG. Tyto podklady jsou od 3. dubna 2010 dostupné také na internetových stránkách a budou k dispozici na valné hromadě. UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ PODLE 109, 110 A 118 RAKOUSKÉHO ZÁKONA O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH (AKTG) Akcionáři (skupina akcionářů), kteří mají akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň 5% základního kapitálu, a kteří jsou alespoň 3 měsíce před podáním návrhu majiteli těchto akcií, mohou požádat o zařazení dodatečných bodů do programu této valné hromady a o jejich oznámení, pokud tato žádost dojde společnosti nejpozději 21. dubna 2010, a to buď faxem na číslo +43 (0) , nebo v písemné formě na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE Group Secretariat. Ke každému takto navrhovanému bodu programu musí být přiložen návrh usnesení včetně odůvodnění. K prokázání skutečnosti, že je navrhovatel akcionářem, stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložení potvrzení o úschově podle 10a AktG, ve kterém je potvrzeno, že akcionář podávající návrh byl alespoň tři měsíce před podáním návrhu - 2 -

3 majitelem akcií, a které v okamžiku předložení společnosti nesmí být starší než 7 dnů. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na níže uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě. Akcionáři (skupina akcionářů), kteří mají akcie, jejichž podíly dosahují celkem alespoň 1% základního kapitálu, mohou ke každému bodu programu předkládat návrhy usnesení s odůvodněním a požadovat, aby byly tyto návrhy včetně odůvodnění a případného stanoviska představenstva nebo dozorčí rady zpřístupněny na internetových stránkách společnosti, pokud tyto návrhy dojdou společnosti v písemné formě buď faxem na číslo +43 (0) , nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE Group Secretariat nejpozději 3. května V případě návrhu na volbu člena dozorčí rady musí návrh místo odůvodnění obsahovat prohlášení navrhované osoby podle 87 odst. 2 AktG. K prokázání vlastnictví účasti potřebné k výkonu tohoto práva akcionáře stačí v případě akcií na majitele uložených do úschovy předložení potvrzení o úschově podle 10a AktG, které nesmí být k okamžiku předložení společnosti starší než sedm dnů. Několik potvrzení o úschově akcií, které představují účast na základním kapitálu ve výši 1% pouze společně, se musí vztahovat k témuž rozhodnému dni. Pokud jde o ostatní požadavky na potvrzení o úschově, odkazujeme na níže uvedené informace ohledně práva na účast na valné hromadě. U akcií na majitele, které nejsou v úschově, stačí písemné potvrzení notáře, pro které platí obdobně to, co bylo výše uvedeno pro potvrzení o úschově. Každému akcionáři musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty informace o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jím podle rozumného uvážení podnikatele mohla být podniku nebo propojené osobě způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné. Otázky, jejichž zodpovězení vyžaduje delší přípravu, mohou být v zájmu časové úspory při zasedání zaslány včas před konáním valné hromady faxem na číslo +43 (0) nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE Group Secretariat. Další informace o těchto právech akcionářů podle 109, 110, 118 a 119 AktG jsou od tohoto okamžiku dostupné na internetových stránkách společnosti INFORMACE O PRÁVECH MAJITELŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Majitelé účastnických cenných papírů mají podle 23 odst. 5 BWG (rakouský zákon o bankách) právo účastnit se valné hromady a požadovat informace. Těmto osobám musí být na valné hromadě na požádání poskytnuty informace o záležitostech společnosti, pokud to vyžaduje řádné posouzení bodu programu. Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by jím podle rozumného uvážení podnikatele mohla být podniku nebo propojené osobě způsobena značná škoda nebo bylo-li by poskytnutí takové informace trestné. Další práva majitelům účastnických cenných papírů nepříslušejí. Zejména nemají hlasovací právo a kromě práva na poskytnutí informací, o něž mohou na valné hromadě požádat, nejsou oprávněni přednášet diskusní příspěvky či předkládat návrhy. Otázky, jejichž zodpovězení vyžaduje delší přípravu, mohou být v zájmu časové úspory při zasedání zaslány včas před konáním valné hromady faxem na číslo +43 (0) nebo na adresu Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21, OE Group Secretariat

4 ROZHODNÝ DEN PRO PROKÁZÁNÍ PRÁVA NA ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ Akcie na majitele v úschově Na základě změn zákona o akciových společnostech zákonem z roku 2009 (Aktienrechts Änderungsgesetz) se ustanovení stanov o svolávání valné hromady, o uložení akcií pro valnou hromadu a o právu na účast a hlasování na valné hromadě nepoužijí. Právo na účast na valné hromadě a výkon hlasovacích práv a ostatních práv akcionáře, která jsou uplatňována na valné hromadě, se řídí výší účasti na základním kapitálu společnosti na konci dne 2. května 2010, ve hod. vídeňského času (rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě). K účasti na valné hromadě je oprávněn pouze ten, kdo je akcionářem k rozhodnému dni a tuto skutečnost společnosti prokáže. K prokázání vlastnictví akcií na majitele uložených v úschově k rozhodnému dni stačí potvrzení o úschově podle 10a AktG, které musí společnosti dojít nejpozději 7. května 2010, a to výhradně na níže uvedené adresy. Fax: +43 (0) SWIFT: GIBAATWGGMS Typ zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT , případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3. Přenos dat prostřednictvím Swift (File Act): Věnujte prosím pozornost zvláštním pokynům pro užívání na Poštou: Erste Group Bank AG p. A. Hauptversammlungs-Zählservice Seeböckgasse Vídeň Rakousko Akcie na majitele neuložené do úschovy U akcií na majitele neuložených do úschovy stačí písemné potvrzení veřejného notáře, které musí společnosti dojít výhradně na jednu z výše uvedených adres (poštovní adresa, SWIFT adresa, faxové číslo) nejpozději 7. května Pro obsah notářského potvrzení platí obdobně níže uvedené (s výjimkou čísla úschovního účtu). Potvrzení o úschově podle 10a AktG Potvrzení o úschově musí být vystaveno úvěrovou institucí poskytující úschovní služby se sídlem v členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, který je plnohodnotným členem OECD a musí obsahovat následující údaje: údaje o výstavci: jméno/firma a adresa nebo kód užívaný ve styku mezi úvěrovými institucemi (SWIFT-Code), údaje o akcionáři nebo o majiteli účastnických cenných papírů: jméno/firma, adresa, datum narození u fyzických osob, případně rejstřík a číslo v rejstříku u právnických osob, údaje o akciích nebo účastnických cenných papírech: počet akcií (ISIN AT ) akcionáře, počet účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) majitele účastnických cenných papírů, číslo úschovního účtu popř. jiné označení, - 4 -

5 potvrzení o úschově se musí vztahovat k rozhodnému dni pro prokázání práva na účast na valné hromadě, tj. 2. květnu 2010, hod. vídeňského času. Ve smyslu 10a odst. 1 poslední věty AktG převezme Erste Group Bank AG také potvrzení o prokázání držby akcií (potvrzení o úschově), která byla vystavena právnickými osobami, jež jsou dle českého nebo rumunského práva oprávněny k poskytování úschovy ohledně těchto akcií. Potvrzení o úschově musí být poskytnuto v německém nebo anglickém jazyce. Přihlášením akcionáře na valnou hromadu, případně předáním potvrzení o úschově, nejsou akcionáři omezeni; akcionáři proto mohou i po svém přihlášení nebo odevzdání potvrzení o úschově se svými akciemi nadále volně nakládat. Účastnické cenné papíry V případě majitelů účastnických cenných papírů se oprávnění k účasti na valné hromadě řídí držbou těchto účastnických cenných papírů na konci dne 2. května 2010 (rozhodný den pro prokázání práva na účast na valné hromadě). K účasti na valné hromadě je oprávněn jen ten, kdo je k tomuto rozhodnému dni majitelem účastnických cenných papírů a tuto skutečnost společnosti prokáže. U účastnických cenných papírů stačí písemné potvrzení depozitní úvěrové instituce, které musí společnosti dojít nejpozději 7. května 2010 výhradně na výše uvedené adresy (poštovní adresa, SWIFTadresa, faxové číslo). Pro obsah potvrzení o účastnických cenných papírech platí obdobně to, co bylo výše uvedeno pro potvrzení o úschově dle 10a AktG. ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI Každý akcionář oprávněný účastnit se valné hromady má právo ustanovit svého zástupce, který se bude účastnit valné hromady jeho jménem a mít stejná práva jako akcionář, jehož zastupuje. Stejně tak se mohou nechat zastoupit zmocněncem majitelé účastnických cenných papírů, pokud jde o jejich právo na účast na valné hromadě a žádost o informace. Plná moc musí být udělena určené osobě (fyzické nebo právnické osobě) v písemné podobě, přičemž může být zmocněno též více osob. Plná moc musí společnosti dojít výlučně na jednu z uvedených adres: Faxem:: +43 (0) SWIFT: GIBAATWGGMS Typ zprávy (Message Type) MT598; bezpodmínečně nutné uvést v textu u akcií ISIN AT , případně u účastnických cenných papírů ISIN AT0000A0D4T3. Přenos dat prostřednictvím Swift (File Act): Věnujte prosím pozornost zvláštním pokynům pro užívání na Poštou: Osobně: Erste Group Bank AG p. A. Hauptversammlungs-Zählservice Seeböckgasse Vídeň Rakousko při registraci na valnou hromadu v místě konání valné hromady - 5 -

6 Na požádání bude zaslán formulář plné moci a formulář pro odvolání plné moci. Tyto formuláře si lze rovněž stáhnout na internetových stránkách společnosti na Pokud chcete plnou moc zaslat elektronicky, můžete použít elektronický formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Pokud nebude plná moc předána osobně v den valné hromady při registraci, musí společnosti dojít nejpozději 10. května Výše uvedená ustanovení o udělení plné moci platí obdobně pro odvolání plné moci. CELKOVÝ POČET AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁV V okamžiku svolání valné hromady má základní kapitál nominální hodnotu ,-- EUR a je rozdělen na akcií bez jmenovité hodnoty. Každá akcie představuje jeden hlas. Společnost a její dceřiné společnosti vlastní k rozhodnému dni 31. březnu vlastních akcií. Z nich společnosti nepřísluší žádná práva. Celkový počet akcií opravňujících k účasti a hlasování na valné hromadě činí k výše uvedenému okamžiku Neexistuje více druhů akcií. PŘÍSTUP NA VALNOU HROMADU Při příchodu na valnou hromadu musíte prokázat svou totožnost. Vezměte si proto prosím s sebou úřední průkaz s fotografií. Pokud přicházíte na valnou hromadu jako zmocněnec, vezměte prosím s sebou kromě úředního průkazu s fotografií i plnou moc. V případě, že byla plná moc zaslána společnosti již elektronicky, usnadníte si vstup na valnou hromadu, pokud s sebou budete mít kopii plné moci. Erste Bank Group AG si vyhrazuje právo zjišťovat totožnost osob, které se dostaví na valnou hromadu. Nebude-li možné totožnost zjistit, může být vstup odepřen. Žádáme Vás, abyste při plánování svého příchodu na valnou hromadu vzali v úvahu očekávané velké množství účastníků a bezpečnostní opatření, která jsou dnes běžnou praxí. Hlasovací karty si lze vyzvednout od 9.00 hod. Vídeň duben 2010 Představenstvo - 6 -

7 Erste Group Bank AG FN m The Management Board of Erste Group Bank AG invites the shareholders (ISIN AT ) and the holders of participation certificates (ISIN AT0000A0D4T3) of the Company on Wednesday, 12 th May 2010, a.m. at the Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, to its Agenda: 17 th Annual General Meeting 1. Presentation of the approved annual financial statements, the status report and the corporate governance report of the Management Board as well as the report of the Supervisory Board for the financial year 2009, and presentation of the group financial statements and the group status report for the financial year Resolution on the allocation of profits. 3. Grant of discharge to the members of a. the Management Board and b. the Supervisory Board with regard to the financial year Resolution on the remuneration of the members of the Supervisory Board. 5. Elections to the Supervisory Board. 6. Appointment of an additional auditor and group auditor for the audit of the annual financial statements and the status report as well as the group financial statements and the group status report for the financial year Resolution on the revocation of the existing authorized capital and the new authorization to increase the registered capital against cash contribution and/or contribution in kind, with the possibility of the exclusion of the subscription rights in case of issuing shares to employees, senior employees and members of the Management Board of the Company or a Group Company or in case of issuing shares against contribution in kind. The articles of association shall be amended accordingly. 8. Resolution on the authorization to redeem participation capital and corresponding amendment of the articles of association. 9. Resolution on amendments of the articles of association, in particular to reflect changes in the law Stock Corporation Amendment Act 2009 (Aktienrechts- Änderungsgesetz 2009). 10. Resolution on the consent to the De-Merger and Acquisition Agreement dated on the taking up of the business division "Division Group Large Corporate Austria and Group Real Estate and Leasing Austria" demerged from Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, FN f, as transferring company, by way of universal succession by Erste Group Bank AG, FN m, as acquiring company, without granting shares in the acquiring company.

8 DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING The following documents will be accessible not later than on 21 st April 2010 for inspection by the shareholders and holders of participation certificates in the business premises at the seat of the Company (cashier's hall), 1010 Vienna, Graben 21: Annual financial statement and status report, Corporate governance report, Group financial statements and group status report, Draft resolution on the allocation of profits, Report of the Supervisory Board, each with regard to the financial year 2009, Draft resolutions concerning agenda items 2 to 9, Articles of Association, with the proposed amendments highlighted, Declarations of the candidates for election to the Supervisory Board re agenda item 5 pursuant to 87 para. 2 of the Stock Corporation Act (AktG), Transparency statements pursuant to 270 para. 1a of the Commercial Code (UGB) re agenda item 6, Report of the Management Board with regard to the exclusion of the subscription rights re agenda item 7. These documents, and the complete wording of this convocation notice and the forms for granting and revoking proxies pursuant to 114 AktG are also available not later than on 21 st April 2010 on the Internet site and will also be available in the general meeting. The following documents re agenda item 9 are accessible since 3 rd April 2010 for inspection by the shareholders and holders of participation certificates in the business premises at the seat of the Company (cashier's hall), 1010 Vienna, Graben 21: De-Merger and Acquisition Agreement dated , Joint report of the Management Board of Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG and the Management Board of Erste Group Bank AG pursuant to 4 of the Demerger Act (SpaltG), Audit report of the court-appointed de-merger auditor pursuant to 5 SpaltG, Report of the Supervisory Board of Erste Group Bank AG pursuant to 6 SpaltG, Report of the Supervisory Board of Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG pursuant to 6 SpaltG. These documents are also available since 3 rd April 2010 on the Internet site and will also be available in the general meeting. NOTICE CONCERNING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS PURSUANT TO 109, 110 AND 118 AKTG Shareholders, whose aggregate shares total not less than 5% of the registered capital and who have held their shares for more than three months before the request, may request additional agenda items for this general meeting, and their publication, provided such request is received by the Company either by telefax to +43 (0) or in written form to Erste Group Bank AG, 1010 Vienna, Graben 21, OE Group Secretariat, not later than on 21 st April Every such requested agenda item must be accompanied by a draft resolution together with a justification. In order to prove the shareholding in case of deposited bearer shares, it is sufficient to submit a deposit certificate according to 10a AktG, which certifies that the applying shareholders have been holders of these shares since at least three months and which, at the date of submission to the Company, is not older than - 2 -

9 seven days. Regarding all other requirements of the deposit certificate, please refer to the information regarding the right to participate. Shareholders, whose aggregate shares total not less than 1% of the registered capital may submit to every agenda item draft resolutions together with a justification and may request that these draft resolutions together with the justification and an optional statement by the Management Board or the Supervisory Board are published on the Internet site of the Company, provided such request is received by the Company either by telefax to +43 (0) or to Erste Group Bank AG, 1010 Vienna, Graben 21, OE Group Secretariat, not later than on 3 rd May In case of a draft resolution for the election of a member of the Supervisory Board the declaration of the proposed person pursuant to 87 para. 2 AktG shall be annexed instead of the justification. For the proof of the shareholding for the exercise of this shareholder right in case of deposited bearer shares it is sufficient to submit a deposit certificate pursuant to 10a AktG, which, at the date of submission to the Company, is not older than seven days. Several deposit certificates concerning shares, which together constitute a shareholding of 1 %, must refer to the same date. Regarding all other requirements of the deposit certificate, please refer to the information regarding the right to participate. In case of non-deposited bearer shares the written certification of a notary public is sufficient, which must reflect all above mentioned requirements of deposit certificates accordingly. Every shareholder will be granted disclosure about all affairs of the Company in the general meeting, as far as it is necessary for the appropriate evaluation of an agenda item. Disclosure may be denied to the extent that after reasonable commercial assessment it could be to the material detriment of the Company or a Group Company, or if it would constitute a criminal offence. Questions, whose response needs longer preparation, must for the sake of an efficient meeting be submitted timely before the general meeting via telefax to +43 (0) or to Erste Group Bank AG, 1010 Vienna, Graben 21, OE Group Secretariat. Further information about these shareholder rights pursuant to 109, 110, 118 and 119 AktG are from now on published on the Internet site of the Company NOTICE CONCERNING THE RIGHTS OF THE HOLDERS OF PARTICIPATION CERTIFICATES Holders of participation certificates have the right pursuant to 23 para. 5 BWG to participate in the general meeting and to ask questions. They will be granted information about all affairs of the Company in the general meeting, as far as it is necessary for the appropriate evaluation of an agenda item. Disclosure may be denied to the extent that after reasonable commercial assessment it could be to the material detriment of the Company or a Group Company, or if it would constitute a criminal offence. Holders of participation rights do not have further rights. In particular, they have no voting rights, may not contribute other oral statements except in connection with their right to ask questions, and may not propose any resolutions. Questions, whose response needs longer preparation, must for the sake of an efficient meeting be submitted timely before the general meeting via telefax to +43 (0) or to Erste Group Bank AG, 1010 Vienna, Graben 21, OE Group Secretariat

10 RECORD DATE AND RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING Deposited bearer shares Due to changes of the Stock Corporation Act by the Stock Corporation Amendment Act 2009 the provisions of the articles of association regarding the convening of general meetings, the deposit of shares, the right to participate in the general meeting, and the voting rights are not applicable. The right to participate in the general meeting, the voting rights and all other shareholder rights, which may be exercised in the general meeting, are subject to the shareholdings on 2 nd May 2010, hours Vienna Time (Record Date). Only such shareholders have the right to participate in the general meeting, who give proof of qualification as a shareholder to the Company at that date. In case of deposited bearer shares it is sufficient to submit a deposit certificate pursuant to 10a AktG as proof of the shareholding on the Record Date, which must be received by the Company not later than on 7 th May 2010, solely at one of the following addresses: Via Telefax: +43 (0) Via SWIFT: GIBAATWGGMS Message Type MT598; please indicate in the wording in case of shares ISIN AT and in case of participation certificates ISIN AT0000A0D4T3. Data transfer via Swift (File Act): Please consider the specific notes on Via Mail: Erste Group Bank AG p. A. Hauptversammlungs-Zählservice Seeböckgasse Vienna Austria Non-deposited bearer shares In case of non-deposited bearer shares the written certification of a notary public is sufficient, which must be received by the Company not later than on 7 th May 2010 solely at one of the above-mentioned addresses (Mail address, SWIFT-address, telefax). For the contents of the certification of the notary public, all below mentioned requirements shall be applicable accordingly (excluding the deposit number). Deposit certificate pursuant to 10a AktG The deposit certificate must be issued by a custodian bank with its seat in a member state of the European Economic Area or in a full member state of the OECD and shall include the following data: Information regarding the issuer: name/company and address or a code common between banks (SWIFT-CODE), Information regarding the shareholder or holder of participation certificates: name/company, address, date of birth in case of natural persons, or registry and registration number in case of legal persons, Information regarding the shares or participation certificates: amount of shares (ISIN AT ) of the shareholder, amount of participation certificates (ISIN AT0000A0D4T3) of the holder of participation certificates, - 4 -

11 Deposit account number or other identification, The deposit certificate must refer to the Record Date, 2 nd May 2010, 24:00 hours Vienna Time. In the meaning of 10a para. 1 last sentence AktG, Erste Group Bank AG will also accept certificates for the proof of shareholdings (deposit certificates), which are issued by legal persons, which are authorized as depositaries of these shares according to Czech or Romanian law. The deposit certificates must be submitted in German or in English language. The shareholders are not blocked by the registration to the general meeting or by the submission of the deposit certificate; thus shareholders may continue to freely dispose of their shares also after registration or submission of a deposit certificate. Participation certificates The right of holders of participation certificates to participate in the general meeting is subject to the holding of participation certificates on 2 nd May 2010, 24:00 hours (Record Date). Only such holders of participation certificates have the right to participate in the general meeting, who give proof of qualification as a holder to the Company at that date. In case of participation certificates it is sufficient to submit the written certification of the custodian bank which must be received by the Company not later than on 7 th May 2010 solely at one of the above mentioned addresses (Mail address, SWIFT-address, telefax). For the contents of the certification of the participation certificates, all above mentioned requirements for deposit certificates pursuant to 10a AktG shall be applicable accordingly. REPRESENTATION BY PROXY Every shareholder, who has the right to participate in the general meeting, has the right to nominate a proxy holder, who will attend the general meeting in the name of the shareholder and who has the same rights as the shareholder who he represents. Likewise, holders of participation certificates may nominate a proxy holder regarding their right to attend the general meeting and their right to ask questions. The proxy must be granted to a specific person (either a natural or a legal person) in writing; several persons may also be nominated. The proxy must be received by the Company solely at one of the following addresses: Via Telefax: +43 (0) Via SWIFT: GIBAATWGGMS Message Type MT598; please indicate in the wording in case of shares ISIN AT and in case of participation certificates ISIN AT0000A0D4T3. Data transfer via Swift (File Act): Please consider the specific notes on Via Mail: in person: Erste Group Bank AG p. A. Hauptversammlungs-Zählservice Seeböckgasse Vienna Austria at the registration desk for the general meeting at the place of the meeting - 5 -

12 A proxy form and a form for the revocation of the proxy will be sent on request and are available on the Internet site of the Company on If you wish to submit the proxy electronically, you can use the form made available on the Internet site at In case the proxy is not submitted personally upon registration on the day of the general meeting, the proxy must be received by the Company not later than on 10 th May The above-mentioned provisons for granting proxies are applicable accordingly to the revocation of proxies. TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS On the date of convening the general meeting the registered nominal capital of the Company amounts to EUR 755,850,172, and is divided into 377,925,086 no-par value shares. Each share grants one vote. The Company and its subsidiaries hold 8,939,869 own shares as of 31 st March Own shares convey no rights to the Company. The total number of shares which convey the right to participate in the general meeting and voting rights amounts to 368,985,217 on the above-mentioned date. There are no other classes of shares. ADMISSION TO THE GENERAL MEETING For the admission to the general meeting, you may have to prove your identity. Please bring an official photo identification. If you attend the general meeting as a proxy holder, please also bring the proxy in addition to your official photo identification. If the original of the proxy was already sent to the Company, you may facilitate your admission if you can provide a copy of the proxy. Erste Group Bank AG retains the right to verify the identity of the persons participating on the meeting. In case the verification of the identity is not possible, admission may be denied. Please consider the large number of expected participants and the usual security measures when planning the timing of your arrival. Admission for the collection of voting cards starts at 9.00 a.m. Vienna, April 2010 The Management Board - 6 -

Erste Group Bank AG FN m

Erste Group Bank AG FN m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 17. řádnou valnou

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 19. řádnou valnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Supplement dated 27 October 2016 pursuant to Section 16 Para. 1 of the German Securities Prospectus Act (téêíé~éáéêéêçëééâíöéëéíò) to the Base Prospectus dated 21 September 2016 for Leverage Products Frankfurt

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Praha, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, IČO: 63078201, zapsané

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia

Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia Travelling Rules for Inbounds in District 2240 Czechia and Slovakia For the purpose of this document, travelling means leaving the territory of the Host Rotary Club (residence of the club and belonging

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: TIME SCHEDULE:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: TIME SCHEDULE: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO ARENA MASTERS DATE: 22.9. - 23.9.2018 TIME SCHEDULE: Mainmatch 1 - Saturday 22.9. registration: 22.9.2018-9.00h first shot: 22.9.2018-10.00h Mainmatch 2 - Sunday 23.9.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Představenstvo společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáře společnosti na. 15. řádnou valnou hromadu,

Představenstvo společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáře společnosti na. 15. řádnou valnou hromadu, Představenstvo společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcionáře společnosti na 15. řádnou valnou hromadu, která se bude konat v úterý 6. května 2008 v 10:00 hod. v Austria Center

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

World cup #9 and #10 Czech republic

World cup #9 and #10 Czech republic World cup #9 and #10 Czech republic A. GENERAL INFORMATION A.1 EVENT PLACE - Místo konání 49.3207864N, 14.2012869E Písek South Bohemia Lovecká střelnice Provazce Dolní Novosedly 53 397 01 Písek Jihočeský

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO HOT SHOTS 2018 DATE: 7.7. - 8.7.2018 TIME SCHEDULE: Prematch - Friday registration: 6.7.2018-10.00h first shot: 6.7.2018-11.00h Mainmatch 1 - Saturday registration:

Více

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 11 User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 2/ 11 Contents 1. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB INTERFACE... 4 3. LOGGING INTO SŘHV... 4 4. CONTRACT

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

ARTICLES OF ASSOCIATION of the Joint-Stock Company VEMEX Energie a.s.

ARTICLES OF ASSOCIATION of the Joint-Stock Company VEMEX Energie a.s. ARTICLES OF ASSOCIATION of the Joint-Stock Company VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Part I - Basic provisions Hlava I Základní ustanovení Article 1 Business name Business

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Bod 2 programu. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí: ROZHODNUTÍ

Bod 2 programu. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí: ROZHODNUTÍ Bod 2 programu Rozdělení bilančního zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2012 ve výši 298 926 978,80 EUR proběhne ve smyslu tohoto návrhu představenstva následujícím způsobem: Majitelům

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Supplement dated 7 December 2016 pursuant to Section 16 Para. 1 of the German Securities Prospectus Act (téêíé~éáéêéêçëééâíöéëéíò) to the Base Prospectus dated 21 September 2016 for Constant Leverage Certificates

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Představenstvo společnosti VESUVIUS ČESKÁ

Více

Theme 6. Money Grammar: word order; questions

Theme 6. Money Grammar: word order; questions Theme 6 Money Grammar: word order; questions Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut KLÍNSKÝ P., MÜNCH O., CHROMÁ D., Ekonomika, EDUKO

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

s v o l á v á (dále jen valná hromada ), s tímto pořadem:

s v o l á v á (dále jen valná hromada ), s tímto pořadem: POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Contact person: Stanislav Bujnovský,

Contact person: Stanislav Bujnovský, Tender documentation link: https://nen.nipez.cz/seznamzadavacichpostupu/zakladniinformaceozadavacimpostupum- 674611632-20523816/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-674611632-20523816/ Contact person: Stanislav

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. s v o l á v á

Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. s v o l á v á POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Byznys a obchodní záležitosti

Byznys a obchodní záležitosti - Úvod Dear Mr. President, Dear Mr. President, Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména Dear Sir, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Dear Madam,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: TIME SCHEDULE: Prematch - Friday. registration:

GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: TIME SCHEDULE: Prematch - Friday. registration: GENERAL INFORMATION MATCH: ALSA PRO OPEN 2018 DATE: 28.7. - 29.7.2018 TIME SCHEDULE: Prematch - Friday registration: 27.7.2018-10.00h first shot: 27.7.2018-11.00h Mainmatch 1 - Saturday registration: 28.7.2018-9.00h

Více

ŽÁDOST O NAVRÁCENÍ / REQUEST FOR RETURN

ŽÁDOST O NAVRÁCENÍ / REQUEST FOR RETURN ŽÁDOST O NAVRÁCENÍ / REQUEST FOR RETURN Haagská Úmluva z 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0123456789* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/02 Paper 2 Writing For Examination from 2016 SPECIMEN PAPER

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

7 Distribution of advertisement

7 Distribution of advertisement Legal regulation relating to the text message advertisement: There are different conditions regarding the SMS advertisement for two groups of recipients. The first group consists of recipients who are

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční

Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční Příloha I Seznam tabulek Tabulka 1 Stav členské základny SK Praga Vysočany k roku 2015 Tabulka 2 Výše členských příspěvků v SK Praga Vysočany Tabulka 3 Přehled finanční odměny pro rozhodčí platný od roku

Více

POZVÁNKA v 11:00 hod.

POZVÁNKA v 11:00 hod. Svaz výrobců mléka a. s. Nemocniční 53, č.p. 1852, 787 01 Šumperk, tel., fax 583 214 718, 603 89 12 89, e-mail: svazkdv@spk.cz vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684,

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE / THE WRITTEN REPORT OF THE CONTRACTING ENTITY TO THE TENDER PROCEDURE Zadavatel / Contracting entity: ArcelorMittal Ostrava a.s. sídlem / registered office in Vratimovská 689, Ostrava, postcode 707 02 IČ / ID No.: 45193258 Veřejná zakázka / Tender procedure: Dedusting of

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6681845043* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/02 Paper 2 Writing May/June 2017 2 hours Candidates answer

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S.

INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. Convenience English translation of Czech official version In case of discrepancy, Czech version prevails INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. The Board of Directors of UNIPETROL, a.s.

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 258 16 039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9633669495* FIRST LANGUAGE CZECH 0514/01 Paper 1 Reading May/June 2017 Candidates answer on the

Více

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC

THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC THE MARKING OF BOVINE ANIMALS IN THE CZECH REPUBLIC Specimen of eartag used for bovine animal identification born before 1.5.2004. 1. Specimens of plastic eartag left ear logo plastic country code district

Více

Vzor tiskopisu ročního hlášení

Vzor tiskopisu ročního hlášení Vzor tiskopisu ročního hlášení ROČNÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY A. Údaje o osobě, která nakládá se surovými diamanty Požadované údaje Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma nebo její

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pořádá / organizing 8. 1. 2017 BURZU MLADÝCH TANEČNÍKŮ Burza je určena absolventům tanečních konzervatoří, kteří hledají uplatnění v oblasti profesionální taneční praxe,

Více