GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of"

Transkript

1 GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Roltechnik a.s., se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2775 ( Společnost ) The Board of Directors of Roltechnik a.s., with its registered office at Třebařov 160, okres Svitavy, Postal Code , ID No.: , registered with the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, file No. B 2775 (the Company ) tímto svolává hereby convenes ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se bude konat dne 17. června 2014, v 10 hod. v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro). THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY to be held on 17 June 2014 at 10 a.m. in the offices of Havel, Holásek & Partners s.r.o., Attorneys-at-Law, at Prague 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, Postal Code (Florentinum building, reception A, seventh floor). Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu; 2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013, vzetí na vědomí dosažení zisku a vzetí na vědomí zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Agenda of the General Meeting: 1. Opening, election of the Chairman, minutes-taker, tellers, and minuteverifiers; 2. Approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, acknowledgement of the achievement of profit and acknowledgement of the auditor s report, the related party report, the report of the 1

2 Společnosti; 3. Projednání a schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013; 4. Rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let; 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku; 6. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti; 7. Rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti; 8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015; 9. Rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let; Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company; 3. Approval of the Company s consolidated financial statements for the accounting period 2013; 4. Resolution regarding the transfer of the Company s profit to the retained earnings account; 5. Resolution on opting into the Companies Act as in its entirety; 6. Resolution regarding the adoption of the full new wording of the Company s Articles of Association; 7. Resolution on the appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of member of the Supervisory Board of the Company; 8. Resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015; 9. Resolution on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account; 10. Závěr valné hromady. 10. Closing. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013, vzetí na vědomí dosažení zisku a vzetí na vědomí zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Společnosti hromadě následující návrh na přijetí s of the General Meeting and justifications 2. Approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, acknowledgement of the achievement of profit and acknowledgement of the auditor s report, the related party report, the report of the Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company 2

3 rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013 a vzetí na vědomí dosažení zisku: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. prosince 2013 a výroční zprávu za rok 2013, která byla ověřena auditorem EKI AUDIT s.r.o. a bere na vědomí dosažení zisku ve výši ,- Kč (částka po zdanění, zaokrouhleno na celé tisíce). Valná hromada se dále seznámila s obsahem zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Společnosti a jejich obsah vzala na vědomí bez výhrad. Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. 3. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013 hromadě následující návrh na schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013: Valná hromada rozhoduje o schválení konsolidované účetní závěrky za rok Valná hromada dále bere na vědomí, že neuhrazená ztráta z minulých let přesáhla polovinu základního kapitálu Společnosti. Vhledem k tomu, že podstatná část ztráty byla vytvořena oceňovacím rozdílem k nabytému majetku vzniklým fúzí ( tis. Kč), kdy tento oceňovací rozdíl nemá žádný vliv na hospodaření resolution on approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, and acknowledgement of the achievement of profit: The General Meeting approves the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013 and the annual report for 2013 which was audited by EKI AUDIT s.r.o. and acknowledges the achievement of profit in the amount of CZK 557,000 (tax deducted, rounded to thousands). The General Meeting further gets acquainted with the content of the auditor s report, the related party report, the report of the Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company and it acknowledges their content without any comments. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association the annual financial statements are to be approved by the General Meeting of the Company. 3. Approval of the Company s consolidated financial statements for the accounting period 2013 resolution on approval of the consolidated financial statements for the accounting period 2013: The General Meeting resolves on approving the consolidated financial statements for the accounting period The General Meeting further acknowledges that the unsettled loss of previous years exceeded half of the Company s registered capital. With respect to the fact that the substantial part of the loss was created by valuation difference to the assets acquired as the 3

4 Společnosti a dodržení jejích závazků vůči věřitelům a vzhledem k tomu, že podstatná část této ztráty ( tis. Kč) byla vytvořena jednorázovým odpisem aktiv spojených s maďarskou dceřinou společností (viz. Výroční zpráva společnosti za rok 2011) nedochází ke stavu, kdy by Společnost nebyla schopna splácet své závazky vůči věřitelům. Valná hromada schvaluje návrh představenstva pro narovnání tohoto stavu (tj. aby neuhrazená ztráta z minulých let byla nižší než polovina základního kapitálu Společnosti) využít zisky příštích období. Konsolidovanou účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. consequence of the merger (CZK 82,368 thousand) and such valuation difference does not have any influence on business of the Company and fulfilment of its obligations towards its creditors and with respect to the fact that the substantial part of this loss (CZK 14,616 thousand) was created by one-off write-off assets connected with Hungarian subsidiary (see the Annual Report for 2011) the Company is not in a situation when it would not be able to pay its debts to its creditors. The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors for improvement of this situation (i.e. the unsettled loss of previous years is lower than half of the Company s registered capital) by using the profit of the previous years. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association the consolidated financial statements are to be approved by the General Meeting of the Company. 4. Rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let hromadě následující návrh na přijetí rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let: Valná hromada rozhoduje o provedení přídělu do rezervního fondu ve výši ,- Kč z části zisku za účetní období roku 2013 a o převodu zbylé části zisku za účetní období roku 2013 ve výši ,- Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. 4. Resolution regarding the transfer of the Company s profit to the retained earnings account resolution on decision on the transfer of the Company s profit to the retained earnings account: The General Meeting takes decision on the transfer of the part of the Company s profit for the accounting period of 2013 in the amount of CZK 28,000 to the reserve fund and the transfer of the remaining part of the Company s profit for the accounting period of 2013 in the amount of CZK 529,000 to the retained earnings account. 4

5 O převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let rozhoduje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association decision on transfer of the Company s profit to the retained earnings account is to be taken by the General Meeting of the Company. 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku hromadě následující návrh na přijetí rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku: Valná hromada rozhoduje o tom, že Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a účinností nového zákona o obchodních korporacích, se společnosti vzniklé před 1. lednem 2014 mohou podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku do dvou let od účinnosti zákona o obchodních korporacích. 5. Resolution on opting into the Companies Act as in its entirety resolution on opting into the Companies Act in its entirety: The General Meeting resolves on opting the Company into Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act) in its entirety in accordance with Section 777/5 of the Companies Act. With respect to the recodification of civil law and entry into effect of the new Companies Act, the companies established before 1 January 2014 can opt into the Companies Act (in its entirety) until two years from the effectiveness of the Companies Act. 6. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti hromadě návrh na rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti: Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující 6. Resolution on adoption of the full new wording of the Company s Articles of Association General Meeting the proposal for a resolution on adopting the full new wording of the Company s Articles of Association: The General Meeting decides on changing the Company s Articles of Association and adopting the 5

6 nové úplné znění stanov. Nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Důvodem přijetí tohoto usnesení jsou zamýšlené změny stanov Společnosti a dále vyhovění zákonnému požadavku na přizpůsobení stanov Společnosti novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). following full new wording of the Company s Articles of Association. Full new wording of the Company s Articles of Association is attached hereto as Annex No. 1. The reason for adopting this decision is to realize the contemplated changes of the Company s Articles of Association and to comply with the legal requirement to subject the Company s Articles of Association to new Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act). 7. Rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti: Valná hromada tímto volí paní Ivanu Popelkovou, dat. nar. 17. března 1962, bytem Chornice, Krátká 242, PSČ , do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni. V souladu s ustanovením 421 Zákona o obchodních korporacích a příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady Společnosti. Jelikož funkční období paní Ivany Popelkové, dat. nar. 17. března 1962, bytem Chornice, Krátká 242, PSČ , skončilo dnem 11. května 2014, je nutné zvolit nového člena dozorčí rady. 7. Resolution on appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of the member of the Company s Supervisory Board resolution on appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of member of the Supervisory Board of the Company: The General Meeting appoints Ms. Ivana Popelková, date of birth 17 March 1962, residing at Chronice, Krátká 242, Postal Code , to the position of member of the Supervisory Board of the Company, effective as of today. Under Section 421 of the Companies Act and the respective Articles of the Company s Articles of Association, members of the Company s Supervisory Board are elected and removed by the General Meeting. As the term of office of Ms. Ivana Popelková, date of birth 17 March 1962, residing at Chronice, Krátká 242, Postal Code , has lapsed on 11 May 2014 it is necessary to elect a new member of the Supervisory Board. 6

7 8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 hromadě následující návrh na rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015: Valná hromada rozhoduje o určení společnosti EKI AUDIT s.r.o., se sídlem Blansko, Fügnerova 6, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21859, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku Právní předpisy ukládají Společnosti povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. 8. Resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015 resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015: The General Meeting resolves on the appointment of EKI AUDIT s.r.o., with its registered office at Blansko, Fügnerova 6, Postal Code , ID No.: , registered with the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, file No. C 21859, the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of Under law the Company has an obligation to have its financial statements audited. 9. Rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let hromadě následující návrh na rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let: Valná hromada rozhoduje o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let. 9. Resolution on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account resolution regarding the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account: The General Meeting resolves on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account. 7

8 Zákon o obchodních korporacích neukládá povinnost tvořit rezervní fond a nové stanovy tuto povinnost neukládají. Upozornění pro akcionáře Akcionáři jsou ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle Společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od hod do hod. do návrhu změny stanov. The Companies Act does not require companies to create a reserve fund and the new Articles of Association do not stipulate such obligation. Notice for shareholders Shareholders are entitled, with effect from the date of execution of this Invitation until the date of the General Meeting (inclusive), free of charge inspect proposed changes of the Company s Articles of Association on business days (Monday to Friday) from 10 a.m. to 3 p.m. at the registered office of the Company. Prezence akcionářů Attendance records of the Company s shareholders Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 v den a v místě konání valné hromady. Registration of the shareholders will begin at 9.30 a.m. on the day and at the venue of the General Meeting. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem či obdobným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě. Zmocněnec - fyzická osoba jednající za akcionáře - fyzickou osobu, se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Pro zmocněnce právnickou osobu platí ustanovení níže. A shareholder who is an individual must produce a valid identity document. A shareholder who is a foreign individual must produce a travel document or a similar proof of identity. A shareholder who is an individual may exercise their rights in person or by proxy. The proxy must present the original or an authenticated copy of a written power of attorney to represent the shareholder individual at the General Meeting. A proxy who is an individual acting on behalf of a shareholder who is an individual must produce a valid identity document. A proxy which is a legal entity is subject to the rules below. Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnickou osobu se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby. A shareholder who is a legal entity will exercise its rights through its authorised representative or a proxy. Besides presenting a valid identity document, the person acting on behalf of the legal entity must also produce the original or an authenticated copy of an up-to-date extract from the Commercial Register or any other document substantiating the existence of the legal entity and the authorisation to act and the method 8

9 Zmocněnci jsou povinni kromě svého platného průkazu totožnosti navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, popř. závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být opatřeny Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud země, v níž má akcionář své trvalé bydliště nebo sídlo není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 a Česká republika nemá se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo uzavřenu dohodu o právní pomoci. of acting by the authorised representative of the shareholder legal entity. In addition to the valid identity document, the proxy is required to produce the original or an authenticated copy of a written power of attorney to represent the shareholder legal entity at the General Meeting, or produce any other binding document (which has the status of a public document) proving the authorisation. Documents used by a foreign shareholder or its proxy to prove their identity must be apostilled or legalised if the country of the shareholder s permanent residence or registered office is not a party to the Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents of 5 October 1961 and the Czech Republic and the country of the shareholder s permanent residence or registered office have not signed a treaty on mutual legal assistance. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis na plné moci k zastupování akcionáře musí být úředně ověřen. The power of attorney must be executed in writing and must state whether it is granted for representation at one or more general meetings within a certain period. The signature on the power of attorney for representing the shareholder must be authenticated. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. The shareholders present and their proxies will register in the attendance list. Tato pozvánka je vyhotovena v anglickém jazyce a českém jazyce. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním bude rozhodným české znění. Datum / Date: Místo / Place: This invitation is executed in English and Czech. In case of any conflict between Czech and English version the Czech version shall prevail. Představenstvo společnosti Roltechnik a.s. Board of Directors of Roltechnik a.s. Jiří Šejnoha, předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors 9

10 PŘÍLOHA Č. 1 / ANNEX NO. 1 Navrhované znění stanov Společnosti / Proposed wording of the Articles of Association of the Company 10

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Praha, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, IČO: 63078201, zapsané

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2018 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, PSČ: 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu společnosti DOTEC, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA v 11:00 hod.

POZVÁNKA v 11:00 hod. Svaz výrobců mléka a. s. Nemocniční 53, č.p. 1852, 787 01 Šumperk, tel., fax 583 214 718, 603 89 12 89, e-mail: svazkdv@spk.cz vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 22. května 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČ: 258 16 039, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2017 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČO: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

9, 14, PSČ IČ:

9, 14, PSČ IČ: P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K K 31. PROSINCI 2014 K 31. PROSINCI 2014 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2014 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

Více

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv Představenstvo společnosti BYTSERVIS Brno a.s. se sídlem Panelová 289, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 26219654 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8492 s v o l á v á řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti AGRO spol., akciová společnost sídlo: Legerova 224, Kolín III, 280 02 Kolín IČO: 463 56 002 zapsané v obchodním rejstříku Městského

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s., se sídlem č.p. 212, 394 22 Košetice, IČO: 260 67 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou Pozvánka představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s.

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. Praha 18. května 2018 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. Statutární ředitel obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. svolává jednání řádné valné hromady obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Invitation to an annual general meeting of the company VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Představenstvo společnosti VESUVIUS ČESKÁ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE K 31. PROSINCI 2013 K 31. PROSINCI 2013 STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. PROSINCI 2013 SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČ 27258611, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78 zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Dozorčí rada společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Dozorčí rada společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s., IČO: 242 04 323, se sídlem Mělník, K Přívozu 2604/23, PSČ 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S.

INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. Convenience English translation of Czech official version In case of discrepancy, Czech version prevails INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. The Board of Directors of UNIPETROL, a.s.

Více

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s.,

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, IČ 64609995, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., IČO 262 17 074, se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 3330

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: 45274754, www.ubytovanihome.cz zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

svolává řádnou valnou hromadu na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti

svolává řádnou valnou hromadu na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41 IČO: 16193741 (dále jen společnost ) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady: POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA

Více