PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY"

Transkript

1 PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období Listopad 2011/ Dodavatel: PROTEQ, s.r.o. / Horova 36, 0 02 Hradec Králové Katamnestická studie byla zpracována v rámci Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Charakteristiky výzkumu a respondentů 2

3 Charakteristiky studie Zadavatel: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ( Cíl: 1) Zmapování pacientů, kteří přicházejí z psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov NEMOS PLUS s.r.o. (dále jen Nemocnice Ostrov ) do Psychiatrické léčebny v Dobřanech (dále jen PL ). V léčebně, 80 km vzdálené od Karlových Varů, je tradičně počítáno s cca 300 lůžky pro pacienty z Karlovarského kraje. Doba sledování je posledních 5 let. Kritéria sledování: počet, pohlaví, diagnóza, klinický stav, bezprostřední důvod překladu do léčebny (pokud je v dokumentaci uveden). 2) Sekundárním cílem je ověření vhodnosti nově vytvořených sociálních služeb (které mají podpořit péči o pacienta v jeho přirozeném prostředí, sloužit k prevenci chronických stavů a zlepšit kvalitu života pacientů), jako efektivní alternativy k umístění do PL. 3

4 Charakteristiky studie Východisko: V Karlovarském kraji je nedostatek služeb pro osoby s těžkým duševním onemocněním. V roce 200 neexistovaly skoro žádné sociální služby pro osoby s diagnózami schizofrenní poruchy, afektivní poruchy, poruchy osobnosti. V rámci projektu byla zmapována situace služeb a potřeby uživatelů a poskytovatelů péče v kraji. Na základě situační analýzy, která vzešla z mapování, byly vydefinovány nejpotřebnější sociální služby a byla vytvořena koncepce péče o osoby s duševním onemocněním do roku Modely čtyř prioritních sociálních služeb byly podrobně teoreticky zpracovány, dvě z nich byly v roce 2010 vytvořeny. Jedná se o služby sociální rehabilitace forma terénní a ambulantní a sociálně-terapeutická dílna, a t.č. mají 10 zaměstnanců. 4

5 Charakteristiky studie Zdůvodnění: Pro další plánování přenesení těžiště péče z léčeben do přirozeného prostředí je potřeba znát, kteří pacienti z psychiatrického oddělení psychiatrickou léčebnu využívají. V rámci interpretace dat bude zvažováno, zda by o tyto pacienty bylo možno pečovat a léčit je v podmínkách ambulantních a terénních sociálních a zdravotních služeb v Karlovarském kraji. Získaná data zároveň umožní sledovat, zda a do jaké míry budou nově vytvořené služby schopny nahradit psychiatrickou hospitalizaci, přesněji plánovat zvyšování kapacity těchto služeb a jejich účinnosti a v případě pozitivních výsledků připravit organizačně, odborně a finančně transformační plán vedoucí ke snížení lůžkového fondu při zachování či zlepšení kvality a dostupnosti péče. 5

6 Charakteristiky studie Zdroje dat opis z lékařské dokumentace vybraných pacientů psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov údaje od 31 pacientů přeložených mezi lety 200 a 2011 z psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrovědo PL kontrolní vzorek 100 pacientů, kteří nebyli přeloženi do PL (náhodný výběr každého 5. pacienta z celkového počtu 50 pacientů, kteří ve sledovaných letech byli v nemocnici léčeni a nebyli přeloženi do PL) Metody: Statistický popis obou vzorků, srovnání skupin pacientů, vzájemné závislosti sledovaných charakteristik, hledání významných rozdílů mezi souborem přeložených a nepřeložených pacientů 6

7 Popis situace Mezi lety 200 a 2011 navštívilo psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov celkem 6226 pacientů. Z nich bylo 31 přeloženo do PL. Podíl přeložených pacientů v jednotlivých letech kolísal mezi sedmi procenty v roce 200 a 2 % v roce 2010 (který se zdá být celý specifický, aniž bychom pro to našli logické vysvětlení). Rok Pacientů celkem z toho přeložených do PL * pro pokles podílu pacientů v roce 2010 není známo logické vysvětlení ** údaje za rok 2011 jsou pouze do listopadu 2011 ** % přeložených do PL % z přeložených celkem * ostatní pacienti ,0% 25,2% ,% 20,5% ,4% 24,6% ,1% 8,5% ,% 21,1% 1 32 Celkem ,1% 100,0% 5 0

8 Hlavní zjištění - pohlaví Mezi pacienty přeloženými do PL převažují muži na rozdíl od nepřeložených pacientů. Podíl žen mezi překládanými do PL se nadále snižuje, o něco málo výrazněji, než podíl žen mezi nepřekládanými. V prvním čtvrtletí každého sledovaného roku lze vysledovat významné snížení podílu žen mezi pacienty přeloženými do PL 8

9 Pohlaví podíl žen z přeložených do PL je nižší než u nepřeložených Pacienti přeložení převezení do PL (P) Nepřeložení Nepřevezení pacienti (N) žena 45% muž 55% žena 56% muž 44% Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL;

10 Pohlaví - vývoj v čase podíl mužů mezi pacienty obecně mírně narůstá Přeložení Nepřeložení muži ženy muži ženy Q 11-3Q 11-2Q 11-1Q 10-4Q 10-3Q 10-2Q 10-1Q 0-4Q 0-3Q 0-2Q 0-1Q 08-4Q 08-3Q 08-2Q 08-1Q 0-4Q 0-3Q 0-2Q 0-1Q % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100 % Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL; % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100 % 10

11 Pohlaví - sezónnost v 1.čtvrtletí je vyšší podíl mužů mezi přeloženými Přeložení Nepřeložení muži ženy muži ženy prosinec čtvrtletí 51 4 listopad říjen září čtvrtletí srpen 43 5 červenec 3 63 červen čtvrtletí květen duben březen čtvrtletí únor leden % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100 % Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL; % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100 % 11

12 Hlavní zjištění - věk Pacienti překládaní do PL jsou významně častěji mladší muži (do 34 let). Překládaní muži jsou mladší než překládané ženy. Skupina starších 65 let je naopak u pacientů přeložených do PL. významně méně zastoupena, než u pacientů, kteří přeloženi nebyli. Věkový průměr pacientů přeložených do PL v průběhu sledování mírně klesá (což nelze říci o věkovém průměru nepřeložených pacientů). Kromě nižšího průměrného věku pacientů v prvním čtvrtletí bez ohledu na přeložení nelze o sezónním vlivu na věk pacientů říci nic. 12

13 Věk do PL jsou překládáni spíše mladší pacienti Pacienti přeložení převezení do do PL PL (P) (P) Ø 45 let Nepřevezení Nepřeložení pacienti (N) 55 až 64 let 16% 45 až 54 let 1% 65 a více let 11% do 24 let % 35 až 44 let 24% 25 až 34 let 22% 55 až 64 let 12% 65 a více let 21% 45 až 54 let 1% Ø 4 let do 24 let 5% 35 až 44 let 2% 25 až 34 let 18% Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL;

14 Věk a pohlaví do PL jsou překládáni spíše mladší muži Pacienti přeložení převezení do PL Nepřevážení Nepřeložení pacienti do PL 65 a více let 55 až 64 let muži Ø 43 let 5 ženy Ø 4 let 65 a více let 55 až 64 let muži Ø 4 let ženy Ø 4 let 45 až 54 let 8 45 až 54 let až 44 let až 44 let až 34 let až 34 let do 24 let 5 4 do 24 let % 10% 5% 0% 5% 10% 15% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL; Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL;

15 Věk - vývoj v čase věk přeložených plynule klesá, věk ostatních kolísá Přeložení Nepřeložení 2011? 40 let ? 4 let 2010? 44 let ? 43 let 200? 44 let ? 54 let 2008? 46 let ? 54 let 200? 4 let ? 4 let 100% 5% % 25% 0% 25% % 5% 100% do 24 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let 65 a více let Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL;

16 Věk - sezónnost věk pacientů je obecně nižší v 1. čtvrtletí Přeložení Nepřeložení 4. čtvrtletí? 45 let čtvrtletí? 48 let 3. čtvrtletí? 46 let čtvrtletí? 52 let 2. čtvrtletí? 46 let čtvrtletí? let 1. čtvrtletí? 42 let čtvrtletí? 46 let 100% 5% % 25% 0% 25% % 5% 100% do 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 až 64 let 65 a více let Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL;

17 Hlavní zjištění skupiny diagnóz Diagnóza z oblasti (sk.2) schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (sk.) mentální retardace představuje významně častěji jízdenku do PL, na rozdíl např. od (sk.3) poruchy nálady a (sk.4) neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatomorfní poruchy 1

18 Skupiny diagnóz - vysvětlivky 0 F000 F0 Organické duševní poruchy včetně symptomatických 1 F100 F1 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek 2 F200 F2 Schizofrenie poruchy schizotypální a poruchy s bludy 3 F300 F3 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 4 F400 F48 Neurotické stresové a somatoformní poruchy 5 F0 F5 Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory 6 F600 F6 Poruchy osobnosti a chování u dospělých F00 F Mentální retardace 8 F800 F8 Poruchy psychického vývoje F00 F8 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání 18

19 Skupina diagnóz u překládaných dominují schizofrenní onemocnění Pacienti převezení přeložení do do PL PL (P) (P) F300-F3 4% F000-F0 11% F00-F % F600-F6 % F400-F48 12% F0-F5 1% F00-F8 0% F100-F1 1% F200-F2 38% Nepřeložení Nepřevezení pacienti (N) F00- F 2% F000- F0 16% F600- F6 8% F300- F3 10% F400- F48 20% F0- F5 0% F00- F8 1% F200- F2 22% F100- F1 21% Zdroj: Převody pacientů z nemocnice do PL;

20 Skupina diagnóz a pohlaví do PL jsou překládáni spíše mladší muži Pacienti přeložení do PL Nepřeložení pacienti do PL F200-F2 3,% F100-F1 1% F400-F48 11,% F000-F0 10,% F600-F6 8,5% F00-F 8,5% F300-F3 4,4% F0-F5 0,% F00-F8 0,3% F200-F2 22% F100-F1 21% F400-F48 20% F000-F0 16% F600-F6 8% F00-F 2% F300-F3 10% F0-F5 0% F00-F8 1% % % 0% % 100% Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL; % % 0% % 100% Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL;

21 Skupina diagnóz a věk diagnóza s věkem souvisí obecně, významné rozdíly mezi překl. a nepřekl. pac. zaznamenány nebyly Věk F000- F0 10,% 16% Dolní kvartil Průměr Horní kvartil Dolní kvartil Průměr Horní kvartil F100- F1 1% 21% F200- F2 3,% 22% 52 4 F300- F3 4,4% 10% F400- F48 11,% 20% F0- F5 0,% 0% F600- F6 8,5% 8% F00- F 8,5% 2% F00- F8 0,3% 1% nepřeložení přeložení do PL Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL ;

22 Skupina diagnóz - vývoj v čase Přeložení Nepřeložení % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100% F200-F2 F100-F1 F400-F48 F000-F0 F600-F6 F00-F Ostatní skup. Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL;

23 Skupina diagnóz - sezónnost Přeložení Nepřeložení 4. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí % 5% % 25% 0% 25% % 5% 100% F200-F2 F100-F1 F400-F48 F000-F0 F600-F6 F00-F Ostatní skup. Zdroj: Překlady pacientů z nemocnice do PL;

24 Hlavní zjištění - diagnózy Pacienti s paranoidní schizofrenií (F200), lehkou mentální retardací s významnou poruchou chování, vyžadující pozornost anebo léčbu (F01), akutní polymorfní psychotickou poruchou bez schizofrenních symptomů (F230), psychotickou poruchou způsobenou užíváním stimulancií (F155), jinou schizofrenií (F208), smíšenými poruchami osobnosti (F610), střední mentální retardací s významnou poruchou chování, vyžadující pozornost anebo léčbu (F11) končí v PL významně častěji než jiní pacienti. 24

25 Diagnóza některé diagnózy jsou u přeložených pacientů častěji zastoupené než v kontrolním souboru (KS) Celkem PL % KS % 1. F200 15,8 F432 12,0 2. F432,6 F102,0 3. F102 5, F200,0 4. F01 4, F063 5,0 5. F230 3,8 F205 3,0 6. F205 3,8 F603 3,0. F603 2,8 F412 3,0 8. F155 2,8 F2 3,0. F208 2,5 F103 3,0 10. F11 2,2 F230 2,0 11. F610 2,2 F100 2,0 12. F063 2,2 F068 2,0 13. F430 1, F321 2,0 14. F412 1,6 F104 2,0 15. F252 1,6 F01 1,0 25

26 Hlavní zjištění důvody překladu do PL Mezi nejčastěji zmiňovanými důvody přeložení pacienta do PL jsou nejčastěji zmiňovány pokusy o sebevraždu nebo myšlenky o ní, poruchy chování, intoxikace a problémy při zvládání abstinenčních příznaků, schizofrenické poruchy s bludy agresivita pacienta či akutní stavy 26

27 Hlavní zjištění obecně Statistická analýza neprokázala příliš mnoho významných rozdílů u souboru pacientů překládaných do PL a kontrolního vzorku pacientů nepřekládaných (věk, období sledování a některé diagnózy a skupiny diagnóz). Vývoj v čase je významně odlišný, zvláště s ohledem na atypický rok Mezi pacienty přeloženými do PL převažují muži na rozdíl od nepřeložených pacientů. Podíl žen mezi překládanými se nadále snižuje, o něco málo výrazněji než podíl žen mezi nepřekládanými. Věk souvisí s diagnózou, což je zcela pochopitelné a v souladu s podstatou klasifikace. Průměrný věk přeložených pacientů postupně mírně klesá, na rozdíl od průměrného věku nepřeložených pacientů, který spíše kolísá. Věk je u přeložených pacientů významně nižší než u nepřeložených pacientů Diagnóza z oblasti (sk.2*) schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy a také (sk.) mentální retardace představuje významně častěji jízdenku do PL, na rozdíl např. od (sk.3) poruchy nálady a (sk.4) neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. * Seznam skupin viz strana 18 2

28 Hlavní zjištění INTERPRETACE Mezi nejčastěji přeloženými pacienty jsou mladí pacienti s diagnózou schizofrenního okruhu, což odpovídá faktu, že nemoc se většinou objeví mezi 15. a 35. rokem. V této skupině dochází rovněž k podstatnému nárůstu sebevražd a sebevražedných pokusů, což byl nejčastější důvod překladu do PL. Rovněž riziko násilného chování je obecně vyšší u mladších mužů, zvláště pokud současně trpí schizofrenní poruchou, bipolární poruchou, poruchou osobnosti nebo závislosti. To, že se více překládají někteří pacienti s mentální retardací nebo závislostí je může být odůvodněné tím, že psychiatrické oddělení na to nemá specializované oddělení. 28

29 Hlavní zjištění DISKUZE A DOPORUČENÍ V diskuzi vycházíme ze Zásad rozvoje sociálních služeb v KK pro období let , které preferují rozvoj služeb, které umožní setrvat uživateli v jeho přirozeném prostředí. I z toho důvodu je velmi důležité omezit překlady pacientů z Karlovarského kraje do PL, aby nedocházelo k vytržení z jejich přirozeného prostředí, ke ztrátě kontaktu s rodinami, k riziku chronifikace a hospitalizmu. Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji jsou překládáni mladí pacienti se schizofrenními poruchami. Pro mladé muže schizofrenního okruhu jsou bezesporu užitečné sociálně pracovní a rehabilitační programy. Pro dosažení větší efektivity těchto služeb je nezbytné, aby současně existoval i denní léčebný program pro schizofrenie. 2

30 Hlavní zjištění DISKUZE A DOPORUČENÍ Zejména u mladých lidí je nutné udržet je co nejdéle mimo dlouhodobé hospitalizace v ústavech! Doporučuje se proto specializovaná léčba (závislostí, psychóz, poruch osobnosti) - denní stacionáře, centra denních aktivit. Dále je nutná individualizovaná péče v přirozeném prostředí - psychoterapie, case management (terénní psychiatrické sestry se sociálními pracovníky), psychoedukace příbuzných (optimálně v jejich bydlišti). Důvodem přijetí na psychiatrické oddělení je dekompenzace - často je příčinou vysazení medikace, čemuž by z velké části právě mohly předcházet multidiscipl.terénní týmy s psychiatrickými sestrami, které by pomohly s podáváním léků, píchání depotních léků, psychoedukací pacientů a příbuzných, sledováním časných varovných signálů (předcházející znovu-vypuknutí nemoci). 30

31 Dodavatel Proteq, spol. s r.o. Horova Hradec Králové info@proteq.cz 31

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 9. 2009 49 Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008 Psychiatric care in psychiatric

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 14. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2002

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.2003 75 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2002 Ústavní psychiatrická péče je zabezpečována

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 57 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Ústavní psychiatrická péče je

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.11.2004 75 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2003 Ústavní psychiatrická péče je zabezpečována

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 23. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení ve Zlínském kraji v roce

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 8 26.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 1.9.2003 1 Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Královéhradeckém

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 6 31.8.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 10. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 11 6.9.2006 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 24. 10. 2014 8 Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 10. 2014 28 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2013 Activity of out-patient facilities

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ

KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Mgr. V. Benešová, Bc. Z. Kuviková, Bc. J. Mácha FOKUSY V JČK Rok 2001 2009 Rok 2000 2013 JčK 632 tis. obyvatel, 10 tis. km 2 spádové oblasti 585 tis.

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 2. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 30. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 10 28.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Ing. Helena Rögnerová

Ing. Helena Rögnerová Ú hrada psychiatrick é p écčé Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Úhrady psychiatrické péče Platba za výkon Ambulantní specializovaná péče Ambulantní výkony odborností

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 8 18.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK

Prosím o vyplnění následují tabulky: Prosím vyjádřete procentuálně: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK V DPL OPAŘANY PŘEDŠKOLNÍ VĚK ADOLESCENTNÍ VĚK Prosím o vyplnění následují tabulky: POČET HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V DPL OPAŘANY POČET HOSPITALIZOVANÝCH DÍVEK POČET HOSPITALIZOVANÝCH CHLAPCŮ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ PŘEDŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ADOLESCENTNÍ

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2011 61 Péče o pacienty s diagnózami, a (demence) v lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2010 Health care

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózami F01, F03 a G30 - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 12. 2010 68 Péče o pacienty s diagnózami, a - demence v lůžkových zařízeních ČR v letech 2005 2009 Health care

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Psychoterapeutický denní stacionář pro lidi se schizofrenními potížemi: dynamika a prediktory změny, provázání s komunitním týmem

Psychoterapeutický denní stacionář pro lidi se schizofrenními potížemi: dynamika a prediktory změny, provázání s komunitním týmem Psychoterapeutický denní stacionář pro lidi se schizofrenními potížemi: dynamika a prediktory změny, provázání s komunitním týmem A.Hrubcová, O.Pěč Klinika ESET { Skupinové psychoterapeutické programy

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 9. 2010 52 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2016 7 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009 2015 Health care about patients with eating

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje

Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016 Zpracovala pracovní skupina pod vedením Ing. Mileny Stárkové, členky Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví. Koncepce byla schválena řídícím výborem.

Více

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in

Health care about patients with eating disorders in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 10. 2017 6 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010 2016 Health care about patients with eating

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více