Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN so zameraním na výpočtovú techniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610. so zameraním na výpočtovú techniku"

Transkript

1 Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) elektrických spotrebičov podľa STN so zameraním na výpočtovú techniku Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24, Blansko, ČR Pro kontroly a revize elektrických spotřebičů v průběhu celé doby jejich užívání platí STN , pro kontroly a revize elektrického ručního nářadí, což jsou také spotřebiče, norma STN Norma STN V současné době jsou způsoby zjišťování bezpečnosti spotřebičů podstatně propracovanější, než v dobách, kdy se měřil jen odpor ochranného vodiče a zjišťoval se izolační odpor. Norma STN pro kontroly a revize spotřebičů: je obsáhlejší, podrobnější a definuje více výrazů k prohlídce, ke kontrole a k revizi, rozděluje spotřebiče podle provedení a způsobu používání, klade vyšší nároky, protože vyžaduje více rozhodování o postupu měření při revizi, stanoví požadavky na měřicí techniku. Do skupiny elektrických spotřebičů podle normy patří: kuchyňské strojky, myčky nádobí, pračky, holicí strojky, vysavače, ohřívače vody, podušky, topidla, odsávače par, sporáky, trouby, ledničky, klimatizační zařízení, elektrická kancelářská zařízení, výpočetní technika, spotřební elektroniku, elektrické měřicí přístroje, prodlužovací šňůry a mnoho dalších. Rozdělení elektrických spotřebičů: Skupina A e poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli Skupina B e používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělské práce) Skupina C e používané při řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Skupina D e používané ve veřejných prostorách (školy, kluby, hotely) Skupina E e používané při administrativní činnosti 55

2 Postup při kontrole a revizi elektrických spotřebičů dle STN Postup kontroly elektrického spotřebiče 2. Postup revize elektrického spotřebiče Prohlídka stavu spotřebiče Zkouška chodu Vyplnění dokladu o kontrole Prohlídka stavu spotřebiče Měření podle třídy ochrany Zkouška chodu Kontrola nebo oprava označení Zpracování dokladu o revizi 2 Měření při revizích spotřebičů 2.1 Měření odporu ochranného vodiče R PE Měření odporu ochranného vodiče R PE se provádí u nářadí a spotřebičů třídy ochrany I. Ochranný vodič zajistí včasné odpojení spotřebiče při porušení izolace, odvede unikající proudy do země a vyrovnává potenciály mezi zemí a neživými částmi. Měřením se prověří, zda má ochranný okruh odpor menší, než hodnota předepsaná normou: 0,3 Ω při délce přívodu do 5 m plus 0,1 Ω na každých dalších 7,5 m 2.2 Ověřování stavu izolace Elektrická měření při zjišťování kvality izolace lze tedy rozdělit na: měření izolačního odporu měření náhradního unikajícího proudu I D měření proudu ochranným vodičem I PE měření rozdílového proudu I měření dotykového proudu I F Uvedených pět měření se provádí zčásti na spotřebiči mimo provoz a zčásti za provozu Měření kvality izolace, kdy spotřebič není v provozu Zjišťování kvality izolace měřením izolačního odporu R IS0 Vypínač spotřebiče je pokud možno v sepnutém stavu. Mezi živé a neživé části je připojeno napětí 500 V DC. Princip zapojení je na obr

3 třídy I R PE Ω 24 V/200 Obr. 1 Princip měření odporu ochranného vodiče Použitá tlačítka: START START Obr. 2 Příklad měření izolačního odporu spotřebiče bez vidlice přístrojem Naměřené hodnoty izolačního odporu spotřebiče musí být větší než 2 MΩ u spotřebičů třídy ochrany I držených v ruce 7 MΩ u spotřebičů třídy ochrany II držené v ruce (u svítidel postačí 4 MΩ) 1 MΩ u ostatních spotřebičů třídy ochrany I 2 MΩ u ostatních spotřebičů třídy ochrany II 57

4 Měření náhradního unikajícího proudu I D Při nezměněném zapojení jako při měření izolačního odporu je mezi živé a neživé části připojeno střídavé napětí do 35 V AC a je měřen náhradní unikající proud I D (údaj na displeji je v tomto případě přepočten na proud jako při napětí 230 V). C1 C2 C1 C2 třídy I zobrazí hodnotu proudu, který by tekl při 230 V třídy II zobrazí hodnotu proudu, který by tekl při 230 V 24V AC 2 kω ~ PU 194 ~ 24V AC K1 2 kω Obr. 3 Princip měření náhradního unikajícího proudu spotřebiče napětím do 35V AC Metodu měření náhradních unikajících proudů střídavým napětím lze použít jen když předtím byla naměřena vyhovující hodnota izolačního odporu Měření kvality izolace na spotřebiči v provozu Při těchto měřeních je spotřebič v činnosti a je napájen síťovým napětím ze zásuvky revizního přístroje. Přístrojem lze v takovém případě provést: - měření proudu ochranným vodičem I PE - měření rozdílového proudu I - měření dotykového proudu I F Všechna tato měření za normálního provozu spotřebiče jsou naprosto bezpečná. Kvalita izolace je vyjádřena velmi malými naměřenými unikajícími střídavými proudy mezi živými a neživými částmi Posouzení kvality izolace měřením proudu ochranným vodičem I PE I při dostatečné izolaci spotřebiče bude vždy po uvedení spotřebiče do činnosti protékat ochranným vodičem určitý proud přímo úměrný fázovému napětí a nepřímo úměrný vnitřní impedanci spotřebiče. Podle normy musí být proud ochranným vodičem menší než 3,5. Při přerušení tohoto vodiče by tento naměřený proud protékal tělem obsluhy, která se dotkla neživých částí spotřebiče. U zařízení informační techniky držených v ruce musí být proud I PE menší než 0,75. 58

5 třídy I Izolační podložka Izolační podložka umožňuje měřit i tu část unikajících proudů, která by mohla procházet do země přímo z povrchu spotřebiče mimo ochranný PU 194 Obr. 4 Princip měření proudu I PE ochranným vodičem spotřebiče Posouzení kvality izolace měřením rozdílového proudu I Rozdílový proud je součet všech proudů živými vodiči přívodu spotřebiče. U jednofázového spotřebiče je to rozdíl proudu přitékajícího do spotřebiče fázovým vodičem a proudu odtékajícího ze spotřebiče středním vodičem.metoda nepřímého měření rozdílového proudu (metoda delta) využívá podobný princip jako proudové chrániče. Zjišťuje se rozdíl proudů, které do spotřebiče vstupují a které za spotřebiče vycházejí viz obr. 5. Pokud je rozdíl nenulový, vzniká magnetický tok v jádře proudového transformátoru, v jehož sekundárním vinutí přístroj přímo měří naindukovaný proud. třídy I třídy II Rozdílový transformátor 2kΩ K1 Rozdílový transformátor 2kΩ K1 Obr. 5 Princip měření rozdílového proudu I Ν 59

6 Posouzení kvality izolace měřením měření dotykového proudu I F Dotykový proud je unikající proud, který z elektrických spotřebičů třídy ochrany II a z těch vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I přístupných dotyku, jež nejsou spojeny konstrukčně s ochranným vodičem (např. ozdobné části), při používání spotřebiče protéká přes osobu obsluhující spotřebič do země. Vlivem vždy přítomné nepatrné vodivosti isolačních materiálů prochází obsluhou, která se dotýká zapnutého spotřebiče třídy ochrany II určitý malý elektrický proud. Ten proniká z živých částí přes konstrukční a izolační materiály na povrch spotřebiče. třídy I třídy II 2 kω I F 2 kω I F Obr. 6 Princip měření dotykového proudu I F Při měření se zjišťuje proud procházející z povrchu elektrického spotřebiče propojovacím měřicím vodičem přes odpor 2 kω (simuluje přibližnou impedanci lidského těla) do země. Hodnota IF musí být menší než 0,5 (práh citlivosti lidského těla). Použitá tlačítka: I F START Obr. 7 Měření dotykového proudu přístrojem PU

7 3 Rozhodování a volba měřicí metody při revizi spotřebičů 3.1 Měření spotřebičů třídy ochrany I: Rozhoduje revizní technik: a) Měření je proveditelné b) Měření je neproveditelné Měření odporu ochranného vodiče R PE Měření odporu ochranného vodiče R PE Měření isolačního odporu Měření proudu ochranným vodičem I PE nepovinné Měření proudu I PE ochranným vodičem Měření náhradního unikajícího proudu I D 3.2 Měření spotřebičů třídy ochrany II ( a vodivých částí nespojených s ochranným vodičem u spotřebičů třídy ochrany I): Rozhoduje revizní technik: a) Měření je proveditelné Měření isolačního odporu nepovinné b) Měření je neproveditelné provádí se pouze Měření dotykového proudu I F Měření dotykového proudu I F Měření náhradního unikajícího proudu I D 3.3 Měření spotřebičů třídy ochrany III: Měření spotřebičů třídy ochrany III provádí se pouze Měření izolačního odporu (Pokud nelze měřit, měří se dotykový proud I F ) 61

8 4 Revize výpočetní techniky 4.1 Vnější bezpečnostní podmínky kanceláře Při revizi kancelářské techniky je vedle vlastního měření spotřebičů stejně důležitá prohlídka a kontrola instalace a zařízení, ze kterých jsou tyto spotřebiče napájeny. Předpoklady bezpečného provozu výpočetní techniky: a) instalace napájecí sítě kanceláře je připojena na řádně revidovanou síť; b) impedance ochranné smyčky sítě má požadovanou nízkou hodnotu (síť TN); c) zásuvky instalace a prodlužovacích šňůr jsou správně zapojeny (na zemnicím kolíku není napětí); d) kryty zásuvek a plastová tělesa vidlic nejsou mechanicky poškozena; e) izolace přívodů ke spotřebičům není degradována teplem nebo světlem a není mechanicky poškozena; f) kabely prodlužovacích šňůr nemají poškozenou izolaci např. rozježděnou židlemi; g) prodlužovací šňůry jsou řádně revidovány a měřeny jako spotřebiče třídy ochrany II v rámci revize kancelářské techniky; h) kryty zařízení jsou řádně přišroubované a mají průchodné větrací otvory kolem zařízení je dostatek místa pro jeho řádné větrání a chlazení. Součástí revize výpočetní a kancelářské techniky by tedy měla být kontrola a prohlídka instalace kanceláře z hlediska bezpečnosti osob a nebezpečí požáru. 4.2 Charakteristika výpočetní techniky Zařízení výpočetní techniky jsou vyráběna podle platných mezinárodních norem a při správném zacházení budou pravděpodobně bezpečná po celou dobu své životnosti. Zdrojem ohrožení bezpečnosti mohou být nejspíše jejich poškozené síťové kabely. Zařízení výpočetní techniky lze charakterizovat takto: a) tyto spotřebiče jsou většinou třídy ochrany I (mají ochranný vodič) b) skříně osobních počítačů mají obvykle zásuvky pro připojení monitoru kabelem s ochranným vodičem (spotřebič třídy ochrany I) c) síťové vnitřní napájecí části počítačů jsou provedeny jako samostatné jednotky třídy ochrany I. Při odstranění krytů PC jsou přístupné jen části, napájené bezpečným malým napětím, takže např. připojení další jednotky (vyplování CD) nebo výměna desky paměti nemají vliv na bezpečnost zařízení. d) přenosné počítače (notebooky) jsou třídy ochrany III (jsou napájeny z baterie nebo ze síťového měniče) e) počítače a tiskárny mohou být připojeny na lokální datovou síť datovými stíněnými kabely, jejichž stínění je z funkčních důvodů mnohonásobně spojeno se zemí f) konstrukční řešení jednotek výpočetní a kancelářské techniky zamezuje použitím plastových krytů přístupu k neživým kovovým částem spotřebiče. Taková řešení zvyšují bezpečnost zařízení. 62

9 g) monitory jsou sice napájeny ze skříní počítače třívodičovým kabelem, nemají však žádné vodivé neživé části přístupné dotyku obsluhy (vše je pod plastovými kryty). Proto je možné je považovat za spotřebiče třídy ochrany II (i když to na nich není uvedeno). Podle vývojového diagramu - větve, kdy nelze měřit izolační odpor - se měření odporu ochranného vodiče neprovádí a zbývá jen měření dotykového proudu I F (v tomto článku bod 3.2.b)). Neživou částí se rozumí ta vodivá část elektrického zařízení, které se může obsluha dotknout, která není normálně živá, ale může se stát živou (být pod napětím) při porušení izolace. Podobně jsou provedeny např. tiskárny, klávesnice a další kancelářská technika. h) u monitorů a dalších obdobně řešených zařízení není třeba rozebírat jejich kryty kvůli přístupu k neživým částem (porušovat plomby při platné záruce výrobce). Jejich bezpečnost je zajištěna oddělením živých a neživých částí dvojitou nebo zesílenou izolací 4.3 Kontrola při revizi výpočetní techniky Kontroly a prohlídky spotřebičů v kancelářích by měly být prováděny zejména po přemístěn zařízení, jinak nejpozději po jednom roce. V případě kancelářské a výpočetní techniky je kontrola a prohlídka považována za stejně důležitou jako vlastní elektrická měření při revizi. V rámci kontroly je třeba prohlédnou a ověřit zda: a) spotřebiče mají řádně přišroubované všechny kryty; b) nejsou fyzická poškozeny vnějších částí spotřebičů; c) není patrné nápadné místní přehřívání spotřebiče; d) stav spínačů, izolace přívodů, koncovek, vidlic, připojení vodičů je v pořádku a jsou použity pojistky podle doporučení výrobce; e) mají spotřebiče třídy ochrany II a III pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí (zalisováním); f) jsou nápisy pro zajištění bezpečnosti na svém místě, čitelné a nepoškozené? 4.4 Měření při revizi výpočetní techniky Osobní počítače patří jako elektrické spotřebiče do skupiny článku 6.2. bod 3 normy STN , u kterých nelze měřit izolační odpor. Postup měření při revizi je pak zřejmý z bodů 3.1.b), 3.2.b) nebo 3.3. tohoto příspěvku. Příklad postup měření při revizi osobního počítače: a) uložit data a počítač odpojit od sítě nebo jiných zdrojů napájení (UPS); b) odpojit vnější připojení na datovou síť nebo telefonní linku; c) ponechat spojení počítače s monitorem během měření; d) počítač připojit do zásuvky revizního přístroje; e) v žádném případě neměřit izolační odpor (!); f) změřit odpor ochranného vodiče R PE a zjistit jeho kontinuitu (dotykem měřicího vodiče na neživé kovové části zadní strany počítače) a dostatečně nízkou hodnotu; g) počítač zapnout a změřit proud ochranným vodičem I PE. Hodnota naměřeného proudu napoví, zda není porušená izolace mezi živými a neživými částmi (pokud je proud příliš velký) nebo zda není ochranný vodič přerušen (pokud v porovnání s ostatními počítači není naměřen žádný proud); 63

10 h) jako doplňkové lze volit měření unikajícího proudu rozdílovou metodou I a dotykový proud I F ; i) u monitoru (spotřebič třídy ochrany II) neměřit odpor ochranného vodiče, protože tento zde nemá ochranou funkci (slouží k odvádění vf proudů - zajištění EMC), ale změřit podle 3.2. b) dotykový proud I F ; j) u přenosných notebooků (spotřebiče třídy ochrany III) uměřit dotykový proud I F; k) změřit izolační odpor zdroje malého napětí pro notebook mezi zkratovaným primárním vstupem a zkratovaným výstupem; l) změřit také izolační odpor jeho přívodní šňůry (jako spotřebič třídy II). Poznámka: Prodlužovací přívody se posuzují jako spotřebič třídy ochrany II a měří se u nich izolační odpor mezi ochranným a krajním vodičem (minimální hodnota je 2 MΩ jako u ostatních spotřebičů třídy ochrany II) 5 Přístroje pro měření při revizi výpočetní techniky. Měření při revizích je třeba provádět přístroji, které funkčně vyhovují normě STN příloze E a z hlediska bezpečnosti odpovídají požadavkům normy STN EN Firma METRA BLANSKO, a.s. vyrábí revizní multimetr určený pro měření při revizi elektrického nářadí a spotřebičů. Přístroj má zakomponována všechna normou STN stanovená měření. Jeho komfortní obsluha pomocí fóliové klávesnice snižuje riziko omylů a velmi urychluje měření. Po připojení revidovaného zařízení do měřicí zásuvky přístroje je časová náročnost jednotlivých měření velmi malá, takže provést navíc např. měření rozdílového proudu I Ν Obr. 8 Revizní multimetr má zakomponována všechna měření dle STN a STN nepředstavuje časovou ztrátu revizního technika. Revizní multimetr PU 194 má vnitřní paměť o kapacitě 1000 paměťových míst, do které je možno ukládat identifikační čísla spotřebičů a naměřené hodnoty. Mezi jednotlivými identifikačními čísly spotřebičů je uložen blok naměřených hodnot daného spotřebiče a je možné ho jako blok přenést do počítače k dalšímu zpracování pro potřeby revizní zprávy. METRA BLANSKO a.s. dodává na zvláštní objednávku k testeru volitelné příslušenství řady PD: PD testovací modul (simuluje vybrané hodnoty proudů I F, I D a odporu ) PD testovací modul (simuluje vybrané hodnoty ochranného vodiče R PE ) PD sonda otáčkoměru PD snímač teploty (Pt 100) PD snímač čárového kódu z identifikačních štítků. Dále programové vybavení ReviSoft pro spolupráci testeru PU 194 s PC. Další informace jsou dostupné v bloku návodů k přístrojům na 64

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol

Více

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem. PU 294 DELTA Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení PŘÍSTROJEM PU 294 DELTA LZE MĚŘIT: izolační odpory odpor ochranného vodiče unikající proudy včetně unikajících

Více

Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky

Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Meracie prístroje pre odborné prehliadky a odborné skúšky Ing. Josef Škvařil, METRA BLANSKO a.s. ČR 1 Revize ochranných opatření elektrických sítí ČSN EN 33

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o.     Pražská 2536/ BLANSKO Telefon : 1 e-mail : mcu@metra.cz Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. http:// www.metra.cz Pražská 2536/7 678 01 BLANSKO Telefon : +420 602 410 258 Platnost: od 1. 1. 2018 Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH a bez

Více

Tel. kalibrace: Platnost: od

Tel. kalibrace: Platnost: od 1 e-mail : obchod@secel.cz http:// www.meraky.eu www.secel.cz Platnost: od 1. 1. 2019 SEC electronic s.r.o. Arnošta z Pardubic 2762 530 02 Pardubice Tel. obchod: + 420 466 301 331 GSM: + 420 603 245 230

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294.8 ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ www.metra.cz 1. Základní informace: Přístroj PD 294.8 je zvláštním příslušenstvím přístroje PU294 DELTA. Je určen ke kontrole svařovacích

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 05/2012 REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI RM 2050 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI Před použitím přístroje prostudujte tento návod a řiďte se pokyny v něm uvedenými. Nerespektování všech upozornění a instrukcí může vést k poškození přístroje, zkoušeného

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

S námi měříte více než

S námi měříte více než S I N C E 1 9 1 1 S námi měříte více než ČESKÁ VÝROBA A VÝVOJ Panelové a rozvaděčové přístroje Vyrobíme přístroje i na přání dle Vašich požadavků Analogové měřicí přístroje Typy přístrojů: AC a DC voltmetry

Více

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 14, díl 7, kapitola 3, str. 1 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ Revize elektrických zařízení je

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294 PŘÍSTROJ PRO REVIZE TŘÍFÁZOVÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294 PŘÍSTROJ PRO REVIZE TŘÍFÁZOVÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294 PŘÍSTROJ PRO REVIZE TŘÍFÁZOVÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ www.metra.cz Obsah: 1. POUŽITÍ...3 2. PODMÍNKY POUŽITÍ...3 3. POPIS...3 4. KONSTRUKCE PŘÍSTROJE...3 5. MĚŘENÍ...4 5.1 UVEDENÍ

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Kontroly elektrického zařízení strojů

Kontroly elektrického zařízení strojů Kontroly elektrického zařízení strojů Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1 ÚVOD Stroj nebo strojní zařízení je rozsáhlá skupina technických zařízení používaných především v průmyslu, stavebnictví

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity

Více

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele.

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Tester přenosných elektrických zařízení PAT-805 Obj. číslo: 106001366 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální tester určený k měření základních parametrů

Více

IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.)

IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.) METRA BLANSKO a.s. IZOLAČNÍ A ZEMNÍ ODPOR (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.) Ing. Antonín Ševčík 1. Úvod METRA BLANSKO a.s. má dlouholetou tradici ve výrobě měřicích přístrojů.tyto přístroje

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020 Listopad 2009 ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated

Více

Klešťové ampérmetry pro hledání poruch instalace pod napětím

Klešťové ampérmetry pro hledání poruch instalace pod napětím Klešťové ampérmetry pro hledání poruch instalace pod napětím Odhalení poruchy elektrické instalace v budovách k jejichž ochraně jsou dnes používány proudové chrániče nemusí být vždy jednoduchý úkol, ne

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 1/2014 Č.j. 17/2014/T Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání Zpracoval: Odpovídá: JUDr. K.

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 01 Návod k obsluze AS 100 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až m.

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až m. MĚŘIČ DÉLKY typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až 999999m www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

Návod k obsluze AS 100

Návod k obsluze AS 100 Testováno podle : EN 12453 strana 1 z 5 revize 03 Ovládání AS 100 je navrženo pro provoz bran s 3-fázovými motory v samočinném režimu. Pro otevírání a zavírání brány se připojí například trojité tlačítko.

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Organizační směrnice Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

Organizační směrnice Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů Strana: 1 Provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE REVEXplus REVEXplus USB OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Bezpečnostní upozornění... 3 1.2. Určení přístroje REVEXplus... 4 1.3. Uplatněné normy... 4 1.4. Použité názvosloví, symboly a

Více

Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M

Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Aktivní měřící ohebný snímač střídavého proudu AMOS M Aktivní měřící ohebný

Více

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia Kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia ng. Leoš KOUPÝ, LLKO, s.r.o. Blansko, Č ÚVOD Od 1. 11. 2009 vstoupila v Č v platnost nová norma upravující oblast provádění revizí elektrických spotřebičů.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ 38 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM PŘI VYKONÁVÁNÍ REVIZÍ Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, Blansko, ČR ÚVOD Každé elektrické zařízení je potenciálním

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Prostory s vanou

Více