Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, Litomyšl, tel , fax Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce Sloupnice Objednatel: Obec Sloupnice Sloupnice Sloupnice Pořizovatel: Městský úřadlitomyšl, odborvýstavby a územního plánování, oddělení úřaduúzemního plánování Bří Šťastných Litomyšl Datum: Červen 2008

3 OBSAH I. Úvod...3 I. Vymezení řešeného území...3 I. Hlavní cíle a požadavky...3 IV. Obsah zadání územního plánu...3 V. Přílohy /10

4 I. Úvod O pořízení změny č. 2 územního plánu obce Sloupnice rozhodlo zastupitelstvo obce pod č. usnesení 6/06/Zze dne Rada obce žádostí ze dne podle 6 odst. 1 písm. c)1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen stavební zákon )požádala Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování o pořízení této změny. Určeným zastupitelem pro pořízení této změny byl určen pan starosta Josef Škeřík, který bude spolupracovat s pořizovatelem. Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu je Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, a to ve smyslu 5 stavebního zákona. Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Územní plán obce Sloupnice byl schválen dne a byl zpracován pro katastrální území Dolní Sloupnice a Horní Sloupnice. Od doby schválení změny č. 1 územního plánu obce Sloupnice dne vyvstala nutnost řešit některé další požadavky na změnu jeho závazné části, což je důvod pro pořízení změny č. 2. II. Vymezení řešeného území Změna č. 2 územního plánu bude řešit dále uvedené požadavky a plochy na katastrálním území Dolní Sloupnice (kód k. ú )a Horní Sloupnice (kód k. ú ), v rozsahu platného územního plánu obce Sloupnice a nebude zasahovat do katastrálních území jiných obcí. III. Hlavní cíle a požadavky Hlavním cílem projednávané změny č. 2 územního plánu jsou změny funkčních ploch směřované na rozvojbydlení v rodinných domech. Cílem je nastolit předpoklady pro zvýšení počtu obyvatel obce a umožnit bydlení dorůstající generaci v obci. Prověřit a navrhnout kanalizační síť a umístění centrální ČOV. Dále pak umožnit drobné živnostenské podnikání v průmyslové a zemědělské výrobě. Dalším cílem je zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace vydané Pardubickým krajem. IV. Obsah zadání územního plánu a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydanékrajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů. Do návrhu změny č. 2 územního plánu obce Sloupnice zapracovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (schválena usnesením vlády ČR č. 561 dne ), zejména: zapracovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území vymezené v čl. 2 Politiky územního rozvoje ČR (chránit a rozvíjet přírodní, 3/10

5 civilizační a kulturní hodnoty území, stanovit podmínky pro hospodárné využití území a zajistit ochranu nezastavěného území, vytvářet vedle podmínek pro vznik ÚSES i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.)). Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP respektovat závaznou část Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje usnesením č. 198/06 dne ), zejména: Respektování stávajícího územní ochrany koridoru silnice II. Třídy. Respektování stávající územní ochrany průplavního koridoru Dunaj Odra Labe (D O L). Respektovat biocentra regionálního významu Končiny a biokoridory regionálního významu -RK854 a RK855. Vypuštění územní ochrany (koridoru) rychlostní komunikace R 35. Zásady územního rozvoje (ZÚR) nejsou dosud zpracovány. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů. Územně analytické podklady nejsou zatím pro území obce zpracovány. V řešeném území se bude vycházet průzkumů a rozborů, které byly podkladem pro schválený ÚPO Sloupnice, kde jsou zakresleny a zohledněny limity využití území. c) Požadavky na rozvoj území obce. Návrhovým obdobím změny č. 2 územního plánu obce Sloupnice se předpokládá období cca do roku Katastrální území Dolní Sloupnice Místní část Dolní malá strana Plocha D1 (křižovatka při výjezdu na Chotěšiny a České Heřmanice) Změna funkčního využití z louky, pastviny na plochu pro bydlení. Plochu vymezit pouze po hranici katastrálního území. Respektovat ochranné pásmo komunikace (vodního zdroje II. stupně). Plocha mezi dvěma silnicemi III/3177 a III/3179 vyúsťující v křižovatku. Výměra plochy cca 0,74 ha. Projektant prověří, zda má tato navrhovaná zastavitelná plocha význam. Plocha D2 Změna z funkčních ploch zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 1,57 ha. Plocha D3 Změna funkčního využití z louky, pastviny, orná půda na plochu pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Výměra plochy cca 0,38 ha. Doporučujeme oddělit od sousední plochy bydlení pásem vzrostlé zeleně, projektant prověří vhodnost využití. Plocha D4 Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochy pro bydlení. Výměra plochy cca 3,40 ha. Místní část Dolní velká strana Plocha D5 (plocha sousedící s k. ú. České Heřmanice) Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 1,69 ha. 4/10

6 Plocha D6 Změna funkčního využití z zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 3,48 ha. Plocha D7 (západně od zemědělského areálu) Rozšíření zastavěného území po hranici meliorované plochy. Změna funkčního využití z zahrady, sady, orná půda na plochu pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Výměra plochy cca 1,10 ha. Doporučujeme oddělit od sousední plochy pásem vzrostlé zeleně, projektant prověří vhodnost využití. Plocha D8 Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Výměra plochy cca 1,01 ha. Plocha D9 Rozšíření zastavěného území po ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení nebo po hranici parcel. Změna funkčního využití z zahrady, sady na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 0,28 ha. Plocha D11 Vymezení plochy pro technickou infrastrukturu. Prověřit umístění čističky odpadních vod (ČOV) a jejich souvisejících objektů včetně prověření situace dopravního napojení. Prodloužení trasy kanalizačního stokové sítě. Velikost plochy vymezit s jistou rezervou. Místní část Končiny Plocha D10 (Končiny) nová zastavitelná plocha. Změna z funkčního využití orná půda na plochu pro bydlení. Respektovat ochranné pásmo lesa 50m. Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Výměra plochy cca 1,83 ha. Projektant prověří vhodnost využití plochy sousedící s lesem, s prvkem ÚSES, s alternativou plánované dosud neschválené dopravní infrastruktury. Katastrální území Holní Sloupnice Místní část Horní malá strana Plocha H1 Změna funkčního využití z louky, pastviny, orná půda na plochu pro bydlení. Na východní straně plochy respektovat ÚSES. Výměra plochy cca 1,03 ha. Plocha H2 rozšíření plochy pro sportovní vybavenost. Změna funkčního využití z orné půdy na plochu územní rezervy pro sportovní vybavenost. Výměra plochy cca 1,79 ha. Plocha H3 Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 0,55 ha. Plocha H4 rozšíření zastavěného území o zastavitelnou plochu. Změna funkčního využití z orné půdy na plochu pro zemědělství. Výměra plochy cca 0,63 ha. Doporučujeme oddělit od sousedních ploch bydlení pásem vzrostlé zeleně, projektant prověří vhodnost využití. Plocha H5 Změna funkčního využití z zahrady, sady, orná půda na plochu pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Výměra plochy cca 1,28 ha. Doporučujeme oddělit od sousedních ploch bydlení pásem vzrostlé zeleně, projektant prověří vhodnost využití. Plocha H6 Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 1,02 ha. Plocha H7 Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 0,85 ha. 5/10

7 Místní část Horní velká strana Plocha H8 Rozšíření po výhradní ložisko cihlářská surovina. Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 1,92 ha. Plocha H9 Rozšíření po ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Změna funkčního využití z louky, pastviny, zahrady, sady, orná půda na plochu pro bydlení. Výměra plochy cca 1,90 ha. Plocha H10 Rozšíření stávající navržené plochy pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Rozšířit po ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Změna funkčního využití z louky, pastviny na plochu pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Výměra plochy cca 0,21 ha. Plocha H11 Změna funkční využití z louky, pastviny na plochu pro bydlení. Z jihozápadní strany omezit plochu po ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Ze severní strany omezit plochu komunikací. Výměra plochy cca 0,33 ha. Plocha H12 Rozšíření po ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Změna z výhledu nerušivá výroba, živnostenské provozovny na změnu plochy pro bydlení. Zbývající část zůstává jako plocha rezervy pro nerušivou výrobu, živnostenské provozovny. Výměra plochy cca 0,31 ha. Projektant prověří vhodnost využití navrhovaných ploch. Všechny plochy jsou graficky znázorněny v situacích, které jsou přílohou tohoto návrhu zadání. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území. Při návrhu řešení jednotlivých změn navázat na stávající strukturu osídlení a uspořádání krajiny;vycházet ze schválené územně plánovací dokumentace. Při řešení je třeba zajistit koordinaci navrhovaných změn s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší vztahy. e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. e1) Dopravní infrastruktura: Prověřit dopravní situaci v obci. Navrhnout pozemní komunikace a parkovací plochy pro potřeby dle rozsahu navrhovaných změn. Respektovat stávající silnice II. a III. tříd. Respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Vypuštění územní ochrany (koridoru) rychlostní komunikace R 35. e2) Technická infrastruktura a. Vodovod: Prověřit koncepci zásobování vodou v rozsahu navrhovaných změn. b. Kanalizace splašková: Prověření návrhu vymezení plochy pro čističku odpadních vod (ČOV) a jejich souvisejících objektů. Požadavkem je ČOV umístit západněji než je ve stávajícím územním plánu a z toho vyplývající prodloužení trasy kanalizačního stokové sítě. Velikost plochy vymezit srezervou. c. Kanalizace dešťová: 6/10

8 Prověřit koncepci odvádění dešťových vod v rozsahu navržených změn. d. Plynovod: Zásobování plynem je v obci jen na části území. Prověřit koncepci zásobování plynem v rozsahu navrhovaných změn. e. Elektrická energie: Prověřit koncepci zásobování elektrickou energií v rozsahu navrhovaných změn. Projektant prověří doplnění (posílení) elektrorozvodů nízkého napětí. Doplnění elektrorozvodů vysokého napětí se nepředpokládá. f. Nakládání s odpady: Koncepce nakládání s odpady bude u všech lokalit dodržen stávající způsob likvidace odpadů. e3) Občanské vybavení: Vymezení nových funkčních ploch pro občanskou vybavenost není požadováno. Prověřit kapacity stávajících objektů občanského vybavení. e4) Veřejná prostranství: Prověřit nutnost vymezení ploch veřejných prostranství. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území. f1) Požadavek na ochranu a rozvoj historických hodnot území Chránit stávající historické hodnoty území a řešením nově navrhovaných ploch zajistit předpoklady pro rozvoj těchto hodnot. f2) Požadavek na ochranu a rozvoj kulturních hodnot území Chránit stávající kulturní hodnoty území a řešením nově navrhovaných ploch zajistit předpoklady pro rozvoj těchto hodnot. f3) Požadavek na ochranu a rozvoj urbanistických hodnot území Chránit stávající urbanistické hodnoty území a řešením nově navrhovaných ploch zajistit předpoklady pro rozvoj těchto hodnot. f4) Požadavek na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území Chránit stávající přírodní hodnoty území a řešením nově navrhovaných ploch zajistit předpoklady pro rozvoj těchto hodnot. V textové části vypracovat tabulku vyhodnocení předpokládaného vynětí ze ZPFa PUPFL. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje nejsou na území obce vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Projektant prověří nutnost vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací u nově navrhovaných ploch. Plochu pro umístění ČOV zahrnout do veřejně prospěšných staveb včetně vymezených 7/10

9 pozemků koridoru kanalizačního sběrače a dalších inženýrských sítí a dopravního napojení. h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). h1) Požadavky na ochranu veřejného zdraví Prověřit požadavky na ochranu veřejného zdraví v souvislosti se změnou funkčních ploch. h2) Požadavky civilní ochrany Prověřit požadavky civilní ochrany v souvislosti se změnou funkčních ploch u řešených lokalit. h3) Požadavky obrany a bezpečnosti státu Prověřit požadavky obrany a bezpečnosti státu v souvislosti se změnou funkčních ploch u řešených lokalit. h4) Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin Prověřit požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin v souvislosti se změnou funkčních ploch u řešených lokalit. Respektovat chráněná ložisková území - cihlářská surovina. h5) Požadavky na geologické stavby území Prověřit požadavky na ochranu geologické stavby území v souvislosti se změnou funkčních ploch u řešených lokalit. h6) Požadavky na ochranu před povodněmi Nově navrhované plochy prověřit z hlediska vytváření podmínek pro preventivní ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.). Zapracovat další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů které budou uplatněny dotčenými orgány. i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. Plocha D1 (křižovatka při výjezdu na Chotěšiny a České Heřmanice) Respektovat ochranné pásmo komunikace (vodního zdroje II. stupně). Střet navrhované plochy pro bydlení mezi dvěma silnicemi III/3177 a III/3179 vyúsťující v křižovatku, ochranné pásmo komunikace. Malá plocha omezena hranicí katastrálního území. Projektant prověří, zda má tato navrhovaná zastavitelná plocha význam. Plocha D3 Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Projektant prověří vhodnost využití. Plocha D7 (západně od zemědělského areálu) Projektant prověří vhodnost využití vzhledem ke střetu se sousedními plochami. Plocha D9 Střet navrhované plochy (proluky) vedle stávající plochy zemědělství. Plocha D10 (Končiny) Plocha pro bydlení sousedící s lesem, s prvkem ÚSES, ochranné pásmo lesa 50m, ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení, s alternativou plánované dosud neschválené dopravní infrastruktury. Plocha H4 Projektant prověří vhodnost využití vzhledem ke střetu se sousedními plochami. 8/10

10 Plocha H5 Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Projektant prověří vhodnost využití vzhledem ke střetu se sousedními plochami. Plocha H11 Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. Projektant prověří vhodnost využití vzhledem ke střetu se sousedními plochami. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. Změnou č. 2 územního plánu obce Sloupnice budou vymezeny zastavitelné plochy (D1 - D10 pro k.ú. Dolní Sloupnice a H1 - H12 pro k.ú. Horní Sloupnice) s funkčním využitím pro výstavbu rodinných domů a jejich příslušenství, nerušivou (průmyslovou) výrobu a zemědělství a jedna plocha územní rezervy pro sportovní vybavenost, viz bod c) tohoto zadání. Není požadováno vymezení dalších zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose. Aktualizovat zastavěné území obce. k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. Není požadováno vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií. l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. Není požadováno vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. m) Požadavky na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Předpokládá se, že pro navrhované změny v území nebude uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území. n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant. V rámci změny č. 2 nebude nutné zpracovávat koncept, ani varianty řešení. o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Koncept ani variantní řešení nebude zpracováno. Změna č.2 územního plánu obce Sloupnice bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 13, 14 a 16 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), a bude obsahovat: Textovou část Grafickou část: o výkres základního členění území v měřítku 1 : o hlavní výkres v měřítku 1 : o výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : /10

11 o koordinační výkres v měřítku 1 : o výkres širších vztahů v (měřítku cca 1 : ) o výkres záborů ZPF v měřítku 1 : Změna č.2 územního plánu vč. odůvodnění bude vyhotovena v následujícím počtu výtisků: návrh: o 2x dokumentace v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf (případně jpg nebo tif) pro společné jednání o 2x dokumentace v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf (případně jpg nebo tif) pro veřejné projednání o čistopis Návrhu - 4x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena na formát A3, 2x v digitální podobě na CD nosiči - textová část ve formátu doc a grafická část v souřadném systému S-JTSK ve formátu shp (popisné informace ve formátu dbf) nebo ve formátu dgn (verze 5 nebo 8(2D)), 2x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf (případně jpg nebo tif) čistopis vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání změny č.2 územního plánu obce Sloupnice - 4x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena na formát A3, 2x v digitální podobě na CD nosiči - textová část ve formátu doc a grafická část v souřadném systému S-JTSK ve formátu shp (popisné informace ve formátu dbf) nebo ve formátu dgn (verze 5 nebo 8(2D)), 2x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf (případně jpg nebo tif) V. Přílohy Příloha situace (Dolní Sloupnice, Končiny, Horní Sloupnice) Zpracoval: Ing. Josef Filipi, Ing. Tomáš Veselík ve spolupráci s Josefem Škeříkem, starostou obce Sloupnice 10/10

12

13

14

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční

lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BŘEZNICE Návrh zadání lokalita 6A změna funkčního využití z plochy výroby na plochu smíšenou komerční lokalita 6B změna plochy stávajícího veřejného prostranství na plochu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VRATIMOV ZMĚNA č. 10 N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Staré Hradiště

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Staré Hradiště OBECNÍ ÚŘAD Staré Hradiště Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště Tel.: 466 415 695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz starehradiste@volny.cz Č.j.: 470/a/2016 Návrh zadání změny č.1 územního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO

ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk úřad územního plánování Datum: leden 2017 1 Kompetence Objednatel: Pořizovatel ÚP: Zpracovatel ÚP: Název akce: Etapa: Obec

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELEŠOVICE ÚNOR 2017 Zastupitelstvo obce Velešovice schválilo na svém zasedání dne 19.10.2016 a 14.12.2016 rozhodnutí o pořízení Změny č. 4 územního

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce

KELČANY NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 územního plánu obce NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu obce KELČANY Pořizovatelem změny č.1 územního plánu obce (ÚPO) Kelčany je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu 6 odst. 1, písm. c) zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání Změny č. 2 ÚP Sudislav nad Orlicí schválilo Zastupitelstvo obce dne. pod číslem usnesení. V Ústí nad Orlicí, září

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRÁŽOV NÁVRH ZADÁNÍ K PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRÁŽOV NÁVRH ZADÁNÍ K PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRÁŽOV NÁVRH ZADÁNÍ K PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY Pořizovatel: Městský úřad Strakonice odbor rozvoje úřad územního plánování Oprávněná úřední osoba

Více

změny č. 1 Územního plánu obce Žitenice

změny č. 1 Územního plánu obce Žitenice NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 Územního plánu obce Žitenice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Žitenice Leden 2009

Více

Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ

Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ Obec Velká Skrovnice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ SKROVNICE NÁVRH ZADÁNÍ Zadání Změny č. 1 ÚP Velká Skrovnice schválilo Zastupitelstvo obce dne. pod číslem usnesení. V Ústí nad Orlicí, červenec 2017

Více

Návrh Zadání změny č. 7. územního plánu sídelního útvaru. Loket

Návrh Zadání změny č. 7. územního plánu sídelního útvaru. Loket Návrh Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Loket Němčice Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, veřejností a dalšími organizacemi Pořizovatel : Město Vlašim, zastoupené

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÁSLAVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 500/2006

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.6 ÚP Borovany Návrh zadání ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU B O R O V A N Y Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST Zadání na zpracování změny č. 3 územního plánu Chrást ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru TEREZÍN duben 2012 OBSAH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUNAJOVICE říjen 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE DUNAJOVICE František Uhlíř PODPIS A OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Trhový Štěpánov. Nad Městem. Návrh zadání regulačního plánu. Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky.

Trhový Štěpánov. Nad Městem. Návrh zadání regulačního plánu. Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky. Návrh zadání regulačního plánu Trhový Štěpánov Nad Městem Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel : Město Vlašim, zastoupené ve smyslu ust. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy Pořizovatel : MěÚ Klatovy, OVÚP, Nám. Míru 62, 339 20 Klatovy d ub e n 2 0 1 2 OBSAH a) Požadavky

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ

změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ ZADÁNÍ změny č. 1 regulačního plánu RP3 LIBEŇ zpracované přiměřeně podle 64 odst. 1 a 2 ve spojení s 71 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 17 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Drhovy úprava po neschválení zastupitelstvem obce k novému projednání Zadání zpracoval: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí Úřad územního plánování

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Nové Bránice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZRUČ NAD SÁZAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZRUČ NAD SÁZAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZRUČ NAD SÁZAVOU (Návrh) Pořizovatel: Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo náměstí 552 284 01 Kutná Hora Duben 2018 Obsah

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.4 ÚP Borovany

B O R O V A N Y. Návrh zadání. ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zadání změny č.4 ÚP Borovany Návrh zadání ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU B O R O V A N Y Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko

Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko Návrh Objednatel : Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 11/ /2018. návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 11/ /2018. návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 11/2014-11/2018 návrh určený pro projednání dle ustanovení 55, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3 OBEC LÁZNĚ LIBVERDA NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3 POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD LÁZNĚ LIBVERDA Lázně Libverda 16 463 62 pošta Hejnice zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka č.j.: MMR-16422/2013-81

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PLANÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PLANÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PLANÁ verze pro projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností dle 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U BĚLÁ Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno červenec 2016 Za pořizovatele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRAVLOV

ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRAVLOV Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Pravlov pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.v

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.v NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.v ÚPO Chudčice Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavením řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 2 Územního plánu Žlutava. Návrh zadání

Změna č. 2 Územního plánu Žlutava. Návrh zadání Změna č. 2 Územního plánu Žlutava Návrh zadání říjen 2014 Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Ing. Stanislav Kolář Obsah

Více

BZENEC NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu města

BZENEC NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu města BZENEC Pořizovatel změny č.3 územního plánu (ÚP) města Bzenec je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu 6 odst. 1, písm. c) zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E NÁVRH Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Branice Zadání územního plánu Branice bylo schváleno zastupitelstvem

Více