2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)"

Transkript

1 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se vrací k základní ekonomické kategorii, která stojí na počátku všech ekonomických úvah, tj. k peněžním prostředkům. Rozvaha poskytuje mimo jiné informace o počátečním a konečném stavu peněžních prostředků ve sledovaném období. Výkaz zisku a ztráty poskytuje přehled o nákladech a výnosech a z jejich porovnání vyčísluje výsledek hospodaření účetní jednotky. Ani jeden z těchto výkazů však neinformuje o způsobu, jakým společnost vyprodukovala a použila peněžní prostředky. Ve výkazu zisku a ztráty sice může společnost vykazovat zisky, avšak zároveň může být v platební neschopnosti. Je možná ale i opačná varianta, tj. že účetní jednotka vykazuje ztrátu, ale přitom má peněžních prostředků dostatek. Tento zdánlivě nelogický rozdíl, způsobený nesouladem výnosů a příjmů, popř. nákladů a výdajů, pomáhá objasnit výkaz cash flow, který dává odpověď na to, odkud podnik bere peníze, proč se mu peníze nedostávají a jak jsou peníze použity. Tyto informace jsou cenné zejména pro vlastníky a manažery firem, kteří je mohou využít pro řízení likvidity podniku. Důležité jsou však i pro potenciální investory, peněžní ústavy, dodavatele apod. Například banky velmi často od žadatelů o úvěr vyžadují výkaz cash flow. Poznámka: Povinnost sestavit a v rámci účetní závěrky vykázat přehled o peněžních tocích mají z podnikatelských subjektů střední a velké účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi. PŘÍKLAD 1. FAV za provedené práce a služby Kč, bylo uhrazeno Kč 2. FAP za nákup materiálu Kč, celá částka byla zaplacena. 3. Spotřeba materiálu Kč & Řešení: Náklady Výnosy Výsledek hospodaření (= zisk) Přírůstek peněz (úhrada od odběratele - bod 1) Úbytek peněz (zaplaceno dodavateli - bod 2) Čistý peněžní tok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z výše uvedeného je patrné, že došlo k nesouladu mezi ziskem a pohybem peněz, a to o Kč. ÚLOHA 2. 8 Ve sledovaném období došlo v účetní jednotce k následujícím účetním případům: b 1. FAP za nákup zboží Kč 2. FAV za prodej zboží Kč 3. Výpis z BÚ: a) částečná úhrada od odběratele (bod 2) Kč b) úhrada faktury za nákup zboží (bod 1) Kč 4. Úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách Kč Úkol: Vyčíslete výsledek hospodaření a peněžní tok účetní jednotky. 39

2 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích (cash flow) Postup při sestavování přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích lze sestavovat dvěma metodami: a) přímou metodou b) nepřímou metodou Přímá metoda je založena na sledování přírůstků a úbytků přímo na základě jednotlivých účetních dokladů. Cash flow se sestaví ze seznamu všech účetních případů v daném účetním období, které měly vliv na peněžní prostředky (například kolik peněz bylo zaplaceno dodavatelům, přijato od odběratelů, vyplaceno zaměstnancům ve formě mezd apod.). Peněžní tok se zobrazí v přírůstcích a úbytcích na účtech finančního majetku (především pokladna, bankovní účty). Tato metoda se vzhledem k nutnosti záznamu velkého množství účetních operací v praxi příliš nevyužívá. Nepřímá metoda nevychází z pohybu peněžních prostředků. Výchozím bodem výkazu cash flow sestavovaného nepřímou metodou je výsledek hospodaření, ke kterému se přičítají a odečítají položky, které mají rozdílný vliv na výsledek hospodaření a peněžní tok. Schematicky lze tyto úpravy znázornit takto: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + náklady, které nebyly výdajem Vzhledem k tomu, že tyto náklady snižovaly výsledek hospodaření, ale neměly vliv na peněžní tok, je nutné je ve výkazu CF přičítat. PŘÍKLADY: odpisy DHM (551/08x), tvorba opravných položek k pohledávkám (558/391, příp. 559/391) tvorba rezerv (552/451, příp. 554/459) neuhrazené dodavatelské faktury za služby (518/321), spotřeba materiálu (501/112) - výnosy, které nebyly příjmem Tyto výnosy zvyšovaly výsledek hospodaření, ale neměly vliv na peněžní tok. Je tedy potřeba je ve výkazu CF odečítat. PŘÍKLADY: neuhrazené vystavené faktury (311/6xx) zrušení opravných položek k pohledávkám (391/558, příp. 391/559) čerpání rezerv (451/552, příp. 459/554) přírůstek výrobků na skladě (123/583) vlastní doprava nakoupeného majetku - aktivace (042, 111, 131/586) Poznámka: V řadě výše uvedených případů nejde sice o výnosy, ale o snížení nákladů, které má na výsledek hospodaření stejný vliv. - výdaje, které nebyly nákladem Vzhledem k tomu, že tyto výdaje se vůbec nepromítly do výsledku hospodaření, ale v jejich důsledku došlo ke snížení stavu peněžních prostředků, je nutné je ve výkazu CF odečítat. PŘÍKLADY: úhrada dodavatelských faktur (321/221) nákup materiálu za hotové (112/211) splátka úvěru (231, 461/261 a 261/221) výplata mezd zaměstnancům (331/211, 221) zaplacena záloha (314, 15x, 05x /221) 40

3 + příjmy, které nebyly výnosem Jedná se o příjmy, které neovlivnily výsledek hospodaření, ale zvýšily stav peněžních prostředků, proto je potřeba ve výkazu CF tyto částky přičítat. PŘÍKLADY: přijaté úhrady od odběratelů (221/311) přijaté zálohy (221/324) přijetí úvěru (221/261 a 261/231, 461) přijetí nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu (221/343) Vliv výše uvedených hospodářských operací na sestavování výkazu CF lze shrnout do následující tabulky: Ukazatel Přírůstek Úbytek Zásoby - + Pohledávky - + Závazky + - Rezervy, opravné položky + - Výdaje příštích období + - Náklady příštích období - + Příjmy příštích období - + Výnosy příštích období + - SHRNUTÍ Na základě zobecnění údajů z této tabulky lze provést následující závěr: - přírůstky aktiv se v CF odečítají - úbytky aktiv se v CF přičítají - přírůstky pasiv se v CF přičítají - úbytky pasiv se v CF odečítají ü UPOZORNĚNÍ V reálném výkazu cash flow není každá výše uvedená skutečnost řešena jednotlivě, ale v některých případech se zaznamená jako rozdíl mezi celkovým přírůstkem a úbytkem příslušné veličiny. Jedná se například o: - změnu stavu pohledávek - změnu stavu zásob - změnu stavu závazků! 41

4 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích (cash flow) b ÚLOHA 2. 9 Do následující tabulky doplňte k jednotlivým účetním případům předkontace, vliv na výsledek hospodaření a cash flow a na základě toho odvoďte jaký typ úpravy bude potřeba ve výkazu CF sestavovaného nepřímou metodu udělat. Účetní případ Účetní předpis Vliv na VH Vliv na CF Úprava ve výkazu cash flow 1. Odpis budovy 551 / Faktura přijatá za opravu automobilu 3. Úhrada faktury přijaté 4. Faktura vystavená za prodané zboží 5. Tržby v hotovosti za prodané zboží 6. Úbytek prodaného zboží 7. Nákup kancelářských potřeb za hotové 8. Faktura přijatá za nákup materiálu 9. Tvorba zákonné rezervy 10. Čerpání zákonné rezervy 11. Úhrada předplatného na příští rok 12. Časové rozlišení předplatného v následujícím roce 13. Přijato nájemné na příští účetní období 14. Časové rozlišení nájemného v příštím roce Přehled o peněžních tocích sestavovaný nepřímou metodou Forma výkazu CF není určena závazně, avšak ČÚS č. 023 uvádí doporučenou strukturu přehledu o peněžních tocích sestavovaného nepřímou metodou. Tento výkaz je uspořádán tak, aby bylo možné sledovat peněžní toky ve třech činnostech: 1. Provozní činnost Do této části patří například úhrady od odběratelů za prodej výrobků, zboží a služeb (včetně přijatých záloh), platby dodavatelům za nákup zásob a služeb (včetně zaplacených záloh), výplaty mezd zaměstnancům a veškeré odvody z nich. Provozní činnost představuje stěžejní zdroj podnikového financování a za její peněžní toky má hlavní odpovědnost management podniku. 2. Investiční činnost Tato část zahrnuje například výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku a příjmy z jeho prodeje. 3. Finanční činnost Finanční činností se rozumí operace, jejichž důsledkem jsou změny ve velikosti a struktuře dlouhodobých zdrojů vlastních i cizích. Patří sem například příjmy z přijatých úvěrů, splátky úvěrů, výplaty podílů na zisku apod. Za investiční a finanční činnost zpravidla zodpovídají vlastníci podniku. 42

5 Přehled o peněžních tocích může mít například tuto podobu: Označ. Položka P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období Částka PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv (+/ -) A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +) A.1.4. Výnosy z podílů na zisku (-) A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+), vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. A.* A.2. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami prac. kapitálu Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.3. Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) A.2.5. Změna stavu zásob (+/-) A.2.6. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+/-) A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění DM (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-) A.6. Přijaté podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-) B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 43

6 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích (cash flow) C.1 C.2 C.2.1. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popř. fondů ze zisku (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období Poznámka: Za peněžní prostředky jsou považovány peníze v hotovosti včetně cenin a peněžní prostředky na běžných účtech. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Jedná se například o peněžní vklady s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou nebo cenné papíry určené k obchodování na veřejném trhu. & PŘÍKLAD Účetní jednotka sestavila přehled o peněžních tocích nepřímou metodou na základě údajů v tabulce o počátečních a konečných stavech rozvahových položek (před zaúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů). Všechny pohledávky a závazky jsou krátkodobé a patří do provozní činnosti. Náklady a výnosy jsou uvedeny pouze v celkové částce, samostatně jsou uvedeny pouze nákladové položky, které jsou nutné pro sestavení výkazu CF. Náklady celkem (bez účtu 591) Kč z toho odpisy DHM činí Kč, tvorba opravných položek Kč Výnosy celkem Kč Účetní výsledek hospodaření před zdaněním (zisk) Kč 44

7 Počáteční stav Konečný stav Účet MD Dal MD Dal Hmotné movité věci Oprávky k hmotným mov. věcem Opravná položka ke zboží Opravná položka k pohledávkám Pokladna Bankovní účty Odběratelé Dodavatelé Pohledávky za zaměstnanci Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Náklady příštích období Opravná položka k pohledávkám Základní kapitál Nerozdělený zisk minulých let VH ve schvalovacím řízení Dlouhodobé úvěry Řešení: Položka Účet 022: Změna stavu - přírůstek DHM; CF v investiční činnosti (řádek B.1) Účet 082: Změna stavu - přírůstek, tj. odpisy, CF v provozní činnosti (řádek A.1.1) Účet 132: Změna stavu - úbytek zboží: CF v provozní činnosti (řádek A.2.5) Účet196: Změna stavu - přírůstek, tj. tvorba OP, CF v provozní činnosti (řádek A.1.2) Účet 311: Změna stavu - přírůstek pohledávek, CF v provozní činnosti (řádek A.2.2) Účet 321: Změna stavu - přírůtek závazků, CF v provozní činnosti (A.2.4) Účet 335: Změna stavu - přírůstek pohledávek, CF v provozní činnosti (řádek A.2.2) Účet 341: Změna stavu - úbytek dluhů, jedná se o zaplacenou daň, CF v prov. čin. (ř. A. 5) Účet 343: Změna stavu - zvýšení závazků, CF v provozní činnosti (řádek A.2.4) Účet 381: Změna stavu - zvýšení aktiva, CF v provozní činnosti (řádek A.2.1) Účet 391: Změna stavu: přírůstek, tj. tvorba OP, CF v provozní činnosti (řádek A.1.2) Účet 461: Změna stavu: úbytek dluhů. CF ve finanční činnosti (řádek C.1) Cash flow Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 45

8 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích (cash flow) Označ. Položka v tis. Kč P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 550 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek (+/ -) A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +) A.1.4. Výnosy z podílů na zisku (-) A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+), vyúčtované výnosové úroky (-) ( ) A.1.6. A.* Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu - 98 A.2.1 Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.3. Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) (- 998; -14) ( ) A.2.5. Změna stavu zásob (+/-) A.2.6. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+/-) A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění DM (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-) A.6. Přijaté podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) - 50 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-) B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

9 C.1 C.2 C.2.1. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popř. fondů ze zisku (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 374 ÚLOHA Společnost DRIVE, s.r.o. měla na počátku účetního období stav peněžních prostředků v pokladně a na bankovním účtu v celkové výši Kč. Náklady celkem (bez účtu 591) Kč ( z toho odpisy DHM Kč, tvorba OP k neuhrazené pohledávce Kč) Výnosy celkem Kč Výsledek hospodaření (zisk před zdaněním) Kč Počáteční a konečné stavy vybraných rozvahových položek: - pohledávky za odběrateli: na začátku období Kč, na konci období Kč - závazky vůči dodavatelům: na začátku období Kč, na konci období Kč - zásoby materiálu a zboží: na začátku období byly Kč, na konci období Kč - náklady příštích období: na začátku období Kč, na konci období Kč Účetní jednotka uhradila doplatek daně z příjmů účetní jednotky za minulé období ve výši Kč. Další údaje nutné pro sestavení přehledu o peněžních tocích: - byl pořízen nový automobil v pořizovací ceně Kč - společnost požádala banku o provozní úvěr ve výši Kč, který byl v průběhu roku převeden na běžný účet společnosti (splatnost úvěru je 4 roky) - společníkům byly vyplaceny podíly na zisku ve výši Kč (přiznané podíly činily Kč, srážková daň byla Kč) - společníci rozhodli o poskytnutí dalšího vkladu do společnosti mimo základní kapitál, a to ve výši Kč, který byl splacen v plné výši b Úkol: Sestavte přehled o peněžních tocích nepřímou metodou. 47

10 2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích (cash flow) Položka Odpisy DHM Částka v CF (+/-) Druh činnosti Řádek v CF Tvorba opravných položek k pohledávkám Změna stavu účtu Odběratelé Změna stavu Dodavatelé Změna stavu zásob Změna stavu nákladů příštích období Doplatek daně z příjmů Pořízení automobilu Přijetí bankovního úvěru Podíly na zisku společníkům Vklad do společnosti Označ. Položka v tis. Kč P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek (+/ -) A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů -, do nákladů +) A.1.4. Výnosy z podílů na zisku (-) A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+), vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A.2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.3. Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) 48

11 A.2.5. Změna stavu zásob (+/-) A.2.6. A.** Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (+/-) Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění DM (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-) A.6. Přijaté podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-) B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1 Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků, na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popř. fondů ze zisku (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 49

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích CASH FLOW Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích Příklad Společnost s ručením omezeným vykazovala k 1.1. a k 31.12. 2008 následující zůstatky rozvahových položek: Položka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Václ. Plecitého

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2006 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název Zemědělské družstvo

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 50/00 Sb. k..05 ( v celých tis. Kč) IČO 77 Název účetní jednotky Bludiště z.s. Dr. M. Horákové 0/5 60 0 Karovy Vary účtu Název ukazatele Činnost

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 30.9.2011 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 52 77 97 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PRVNÍ

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... 31.12.2015 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 (v tisících Kč)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více