Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové"

Transkript

1 Akreditované kurzy PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

2 Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, děkuji Vám za zájem o naše dosavadní kurzy. Ráda bych Vás proto seznámila s našimi novými akreditovanými vzdělávacími programy pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Jedná se o krátké kurzy pro další vzdělávání pracovníků, kterým zákon o sociálních službách ukládá povinnost absolvovat každoročně akreditované vzdělávání v délce nejméně 24 hodin. Všechny kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Naše nové programy s obvyklou délkou 8 vyučovacích hodin se zaměřují na práci s konkrétní cílovou skupinou (senioři, mentálně postižení, děti se specifickými vzdělávacími potřebami atd.). V nabídce ale najdete i kurzy využitelné při práci s libovolnými uživateli (např. první pomoc, základy komunikace, syndrom vyhoření, psychohygiena atd.). Vaše organizace si může vybrat takové kurzy, které jsou nejvíce užitečné právě pro Vaše zaměstnance, aby tak splnili zákonem stanovenou vzdělávací povinnost. Kurzy můžeme uspořádat ve Vašem zařízení neplatíte dopravu k nám, ušetříte čas i náklady spojené s kurzovným, neboť na Vámi sestavený blok školení obdržíte slevu. Druhou možností je konání kurzů na objednávku v naší učebně, a to ve dnech, které Vám vyhovují, včetně víkendů. Pokud nevyužijete nabízené kurzy jako organizace, tj. šité na míru, pak mají Vaši zaměstnanci možnost zúčastnit se individuálně kurzů vypsaných pro veřejnost. Termíny a potřebné informace naleznete na našich webových stránkách pro sociální vzdělávání: I nové programy povedou zkušení lektoři s mnohaletou praxí v oboru i ve výuce. Většinu z nich jste mohli poznat už v našem kurzu Pracovník v sociálních službách nebo kurzech první pomoci. Kurzy jsou vedeny interaktivní formou s využitím příkladů nebo cvičení. Řadu postupů si účastníci vyzkouší přímo na místě. Věříme, že pomocí našich kurzů podpoříte profesní růst svých zaměstnanců a že Vám usnadníme splnění zákonné povinnosti dalšího profesního vzdělávání pracovníků. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a na setkávání s Vašimi zaměstnanci. S přáním všeho dobrého Mgr. Jana Písaříková vedoucí oddělení sociálních věcí Úřadu Oblastního spolku ČČK Hradec Králové 1

3 Kontakt GPS: 50 12'35.734"N, 15 49'45.955"E Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Mostecká 290/3 Hradec Králové web: tel.: IČ: Bankovní spojení: FIO banka, č. ú.: /

4 Obsah Aktivizační techniky vhodné pro uživatele 4 v sociálních službách Komunikační dovednosti na základě cílové skupiny 5 uživatele sociální služby Paliativní péče a doprovázení umírajících 6 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách 7 Psychická zátěž a stres u pracovníků v přímé péči 8 Psychohygiena a relaxační techniky 9 Specializace práce se seniorem v přímé obslužné péči 10 Syndrom vyhoření 11 Úvod do problematiky zdravotního postižení 12 z hlediska přímé péče o uživatele sociální služby Vhodné podpůrné terapeutické metody a netradiční přístupy při 13 nepedagogické činnosti u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Základy krizové intervence pro pracovníky v přímé péči 14 Základy mezilidské komunikace se zaměřením 15 na rozvoj komunikačních dovedností pracovníků Základy péče o nemocné osoby s omezením pohybu 16 Základy pro bezpečnou práci v sociálních službách 17 Zvládání jednání uživatele sociální služby, který ohrožuje 18 své zdraví, život nebo zdraví a život jiných fyzických osob Doplňující informace 19 Ceník sociálních kurzů

5 Aktivizační techniky vhodné pro uživatele v sociálních službách Cílem je, aby účastníci získali k aktivizaci kladný postoj a využívali ji jako nedílnou součást služby. Budou rozumět tomu, co je aktivizace, stimulace, vzdělávání a motivace uživatelů. Získají přehled o všech technikách, které jsou vhodné pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů v sociálních službách. Budou schopni doporučit konkrétnímu uživateli (jeho rodině) vhodnou aktivizační techniku. Budou rozumět tomu, jak sestavit dlouhodobější plán aktivizace, a budou jej schopni vysvětlit rodině. Vyzkouší si prakticky několik aktivit ze základních aktivizačních technik. Získají tak osobní zkušenost a tyto aktivity budou schopni s uživateli zopakovat. Teoretický úvod do aktivizačních technik. Vhodné aktivizační techniky. Praktická cvičení techniky. Praktické využití jednotlivých aktivizačních technik pro danou cílovou skupinu. Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th. Je koordinátorem humanitní a psychosociální pomoci, vedoucím oddělení sociální péče a lektor vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zabývá se řízením projektů sociálněintervenčních týmů, lektorováním, výcvikem a podporou dobrovolných aktivistů v realizaci sociálních projektů. Je členem skupiny při GŘ HZS ČR pro vytváření standardů pomoci lidem zasaženým událostí. 4

6 Komunikační dovednosti na základě cílové skupiny uživatele sociální služby Frekventanti kurzu se naučí pravidla adekvátní komunikace s uživatelem konkrétní cílové skupiny při poskytování přímé péče. Specifika práce a komunikace s osobami s demencí. Specifika práce a komunikace s osobami s poruchami autistického spektra. Specifika práce a komunikace s osobami s mentálním postižením. Praktická cvičení. Mgr. Irena Kapustová Irena Kapustová je lektorkou Filosofické fakulty UHK. Učí na gymnáziu v Novém Bydžově. Přednáší na rekvalifikačních kurzech pro Úřad práce a Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Dále vede vzdělávací kurzy, je koordinátorkou primární prevence a věnuje se odborné publikační činnosti. 5

7 Paliativní péče a doprovázení umírajících Je schopen reflektovat pojetí a přístup k umírání, smrti a utrpení v minulosti a dnes. Rozumí smyslu a principům paliativní medicíny a uvědomuje si důležitost multidisciplinárního přístupu. Ví, co znamená pojmem hospic (formy hospicové péče, režim, pečující tým). Je seznámen s příklady paliativní léčby a hospicovou péčí. Dozví se, co podstatného obnáší praktická péče o nemocné v terminálním stádiu onkologického nebo chronického onemocnění. Uvědomí si, jak probíhá vyrovnávání se s neodvratnou skutečností, truchlení, a získá vhled do způsobů doprovázení. Upevní si hlavní zásady komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými. Úvod do problematiky umírání, smrt a utrpení v minulosti a dnes. Smysl, principy a praxe paliativní péče. Hospicová péče v zařízení a domácnosti. Praktická cvičení. Základy komunikace s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými. Doprovázení a péče o umírajícího, vyrovnávání se s neodvratnou skutečností, truchlení. Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th. Je koordinátorem humanitní a psychosociální pomoci, vedoucím oddělení sociální péče a lektor vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zabývá se řízením projektů sociálněintervenčních týmů, lektorováním, výcvikem a podporou dobrovolných aktivistů v realizaci sociálních projektů. Je členem skupiny při GŘ HZS ČR pro vytváření standardů pomoci lidem zasaženým událostí. 6

8 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Cílem kurzu je seznámit frekventanty se základy poskytování první pomoci a resuscitace při stavech bezprostředně ohrožujících život, které se mohou vyskytnout v praxi pracovníků v přímé péči. Umí vyhodnotit rizika před aplikováním první pomoci. Je schopen rozlišit druh události. Je schopen aplikovat praktické dovednosti a znalosti první pomoci v reálné situaci. Základní pojmy a obecné zásady. Zhodnocení situace pro poskytování první pomoci pracovníkem v přímé péči (postupy, specifika a možnosti poskytování první pomoci na základě formy sociální služby ambulantní, terénní, pobytová). Zabezpečení místa události a vytvoření podmínek pro poskytování první pomoci. Nácvik standardizovaných postupů neodkladné předlékařské péče. Zajištění následné pomoci. Bc. Lukáš Pochylý Lukáš Pochylý je lektorem první pomoci ČČK a v rámci kurzů pro získání odborné způsobilosti a specializačních kurzů pro příslušníky HZS. Zabývá se poradenskou činností v oblasti komunikace, styku s veřejností a krizové komunikace. Je zaměstnancem Institutu ochrany obyvatelstva, kde se podílí na tvorbě audiovizuálních děl v oblasti prevence a dokumentace. 7

9 Psychická zátěž a stres u pracovníků v přímé péči Kurz je zaměřen na získání znalostí a osvojení dovedností k efektivnímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě pracovníka v přímé péči. Úvod do problematiky. Projevy a rizika stresu u pracovníků v přímé péči. Vnitřní a vnější zdroje zvládání stresu. Nácvik strategií zvládání stresu pracovníků v přímé péči. Praktická cvičení. Mgr. Ondřej Sezima Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. 8

10 Psychohygiena a relaxační techniky Porozumí tomu, z jakého důvodu je práce v pomáhajících profesích náročná a jaká konkrétní rizika přináší. Rozpoznají příčiny a důsledky stresu a projevy syndromu vyhoření. Budou znát vlastní aktuální míru stresu a aktuální riziko vyhoření projdou sebehodnocením. Budou znát základní principy psychohygieny. Poznají preventivní techniky a opatření aplikovaná do kontextu jejich profese. Budou je umět osobně využít. Poznají vhodné relaxační techniky a budou je umět využívat. Úvod do problematiky specifika a rizika práce v pomáhajících profesích (sociálních službách). Stres a syndrom vyhoření (Sebehodnocení). Psychohygiena od A do Z. Prevence a relaxace jako součást osobního i profesního života. Praktická cvičení techniky. Mgr. Daniel Hrdinka, B.Th. Je koordinátorem humanitní a psychosociální pomoci, vedoucím oddělení sociální péče a lektor vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zabývá se řízením projektů sociálněintervenčních týmů, lektorováním, výcvikem a podporou dobrovolných aktivistů v realizaci sociálních projektů. Je členem skupiny při GŘ HZS ČR pro vytváření standardů pomoci lidem zasaženým událostí. 9

11 Specializace práce se seniorem v přímé obslužné péči Cílem kurzu je prohloubit vědomosti frekventantů v oblasti klasifikace jednotlivých zdravotních postižení seniorů. Účastníci kurzu získají přehled individuálních přístupů k seniorům s určitým druhem postižení a kombinovaným postižením. Dokážou zvolit vhodné metody spolupráce na základě specifik potřeb uživatele SP. Zorientují se v metodách komunikace se seniory (včetně osob s demencí). Úvod do zdravotní problematiky seniorů. Specifika péče o seniory s daným zdravotním postižením. Specifika komunikace se seniory. Komunikace s osobami s demencí. Praktická cvičení. Mgr. Irena Kapustová Irena Kapustová je lektorkou Filosofické fakulty UHK. Učí na gymnáziu v Novém Bydžově. Přednáší na rekvalifikačních kurzech pro Úřad práce a Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Dále vede vzdělávací kurzy, je koordinátorkou primární prevence a věnuje se odborné publikační činnosti. 10

12 Syndrom vyhoření Kurz je zaměřen na možné scénáře ochrany před vyhořením. Účastníci kurzu se naučí rozlišit příznaky vyhoření a seznámí s možnými postupy, pokud na sobě zpozorují příznaky syndromu. Porozumí tomu, z jakého důvodu dochází k syndromu vyhoření. Rozpoznají příznaky syndromu vyhoření. Ví, co je potřeba udělat v případě, že dojde k syndromu vyhoření. Budou znát možnosti prevence syndromu vyhoření. Pojetí a definice syndromu. Charakteristika a projevy syndromu u pomáhajících profesí (jednotlivé fáze syndromu atd.). Možnosti předcházení (individuální a externí prevence). Syndrom v závislosti na efektivitě práce (kdo je náchylnější k vyhoření, co můžeme udělat pro kolegu, který trpí syndromem atd.). Supervize a syndrom vyhoření (individuální, týmová, průběh setkání, okruhy témat atd.). Mgr. Ondřej Sezima Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. 11

13 Úvod do problematiky zdravotního postižení z hlediska přímé péče o uživatele sociální služby Cílem kurzu je seznámit frekventanty se základní klasifikací zdravotních postižení a prohloubit jejich vědomosti v oblasti jednotlivých ZP a jejich charakteristik. Získají kompetence z hlediska individuálních přístupů k uživateli. Vhodně zvolí metody spolupráce na základě specifik individuálních potřeb osoby se ZP. Osvojí si a dokážou používat pravidla individuálního přístupu ke každému uživateli sociální služby a vhodně zvolí metody a formy práce na základě specifických potřeb uživatele. Úvod do problematiky zdravotního postižení. Kategorie zdravotního postižení (smyslové, tělesné, mentální, kombinované). Specifika metod a přístupů v péči o uživatele s daným typem postižení. Praktická cvičení, práce ve dvojicích a skupinách. Mgr. Irena Kapustová Irena Kapustová je lektorkou Filosofické fakulty UHK. Učí na gymnáziu v Novém Bydžově. Přednáší na rekvalifikačních kurzech pro Úřad práce a Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Dále vede vzdělávací kurzy, je koordinátorkou primární prevence a věnuje se odborné publikační činnosti. 12

14 Vhodné podpůrné terapeutické metody a netradiční přístupy při nepedagogické činnosti u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Kurz je určen všem pracovníkům v sociálních službách, kteří provádějí základní výchovnou nepedagogickou činnost a volnočasové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (děti s problémy komunikace a socializace, děti neklidné atd.). Bude mít teoretické znalosti o vhodných podpůrných terapeutických metodách a netradičních přístupech při nepedagogické činnosti u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Na základě specifických potřeb daného dítěte bude umět vybrat vhodnou podpůrnou terapeutickou metodu či zvolit netradiční přístup. Bude umět vybrat a použít takové podpůrné terapeutické metody a netradiční přístupy při volnočasové činnosti, které budou vhodné pro individuální práci i pro práci se skupinou. Teoretický úvod do problematiky dětí se specifickými potřebami. Podpůrné terapeutické metody a netradiční přístupy vhodné pro děti. Zooterapie canisterapie. Jóga pro děti. Míčkování (automasáž). Praktická cvičení ukázky. Mgr. Jana Písaříková Rozsah: 14 h. Počet účastníků: max. 12 Jana Písaříková je speciální pedagog s dlouholetou praxí u dětí se zdravotním postižením, lektorkou jógy pro děti a canisinstruktor. Rovněž je vedoucí oddělení sociálních věcí Oblastního spolku ČČK Hradec Králové. Zabývá se projekty pro děti se speciálními potřebami a prací s dobrovolníky EVS. 13

15 Základy krizové intervence pro pracovníky v přímé péči Účastníci budou obeznámeni se specifiky krizové intervence a s první psychosociální pomocí ve vztahu pečující uživatel. Osvojí si kompetenci k vytvoření bezpečného prostoru pro uživatele i pracovníka sociální péče a stabilizaci uživatele. Seznámí se s technikami a strategií řešení nejčastějších typů krizí vyskytujících se nejen v sociální práci, ale i v běžném životě. Úvod do tématu Krizová intervence (pojem, specifika atd.). Krize jako psychologický a sociologický fenomén. Formy odborné krizové pomoci (cíl krizové pomoci atd.). První psychosociální pomoc ve vztahu pečující uživatel (práce s emocemi atd.). Řešení konkrétních kazuistik a možných situací. Mgr. Ondřej Sezima Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. 14

16 Základy mezilidské komunikace se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností pracovníků Kurz je především zaměřen na rozvoj dovedností mezilidské komunikace (skupinová a interpersonální komunikace). Získanou kompetencí bude zlepšení komunikačních dovedností pracovníků v přímé péči s využitím prvků asertivity. Základy mezilidské komunikace (verbální a neverbální komunikace, proximální zóny atd.). Rozvoj komunikačních dovedností pracovníků v přímé péči (aktivní naslouchání, asertivní jednání, zpětná vazba atd.). Praktická cvičení aplikace získaných vědomostí se zaměřením na komunikaci pracovníků v přímé péči x uživatel soc. služby (dle cílové skupiny). Mgr. Ondřej Sezima Počet účastníků: max. 8 Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. 15

17 Základy péče o nemocné osoby s omezením pohybu Cílem kurzu je prohloubit vědomosti frekventantů z oblasti péče o nemocnou osobu a osobu s poruchou hybnosti. Frekventanti získají náhled do problematiky psychosociálních aspektů chronických onemocnění a praktické informace z oblasti využívání kompenzačních pomůcek. Současně si frekventanti osvojí zásady účinného předcházení poškození vlastního zdraví při poskytování přímé péče. Základy bezpečné péče o nemocné. Základy hygieny. Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických onemocnění. Péče o imobilního klienta (kompenzační a zdravotní pomůcky). Bc. Lukáš Pochylý Lukáš Pochylý je lektorem první pomoci ČČK a v rámci kurzů pro získání odborné způsobilosti a specializačních kurzů pro příslušníky HZS. Zabývá se poradenskou činností v oblasti komunikace, styku s veřejností a krizové komunikace. Je zaměstnancem Institutu ochrany obyvatelstva, kde se podílí na tvorbě audiovizuálních děl v oblasti prevence a dokumentace. 16

18 Základy pro bezpečnou práci v sociálních službách Kurz je zaměřen na získání kompetencí z oblasti bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci a zvládání jednání osoby, která ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany. Získají znalosti BOZP a uplatní je na svém pracovišti. Zvládnou poskytnutí základní první pomoci. Na základě neadekvátního jednání osoby vyhodnotí, jaká míra nebezpečí jim hrozí a jaký zvolit postup. Osvojí si pravidla šetrné sebeobrany. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Poskytování první pomoci. Základy šetrné sebeobrany. Mgr. Lenka Maťátková, Mgr. Ondřej Sezima, Bc. Lukáš Pochylý Lenka Maťátková je lektorkou rekvalifikačních kurzů v sociálních službách Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové. Věnuje se bezpečnosti práce v nevýrobní sféře. Působí jako bezpečnostní technik OS ČČK HK. Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. Lukáš Pochylý je lektorem první pomoci ČČK a v rámci kurzů pro získání odborné způsobilosti a specializačních kurzů pro příslušníky HZS. Zabývá se poradenskou činností v oblasti komunikace, styku s veřejností a krizové komunikace. Je zaměstnancem Institutu ochrany obyvatelstva, kde se podílí na tvorbě audiovizuálních děl v oblasti prevence a dokumentace. 17

19 Zvládání jednání uživatele sociální služby, který ohrožuje své zdraví, život nebo zdraví a život jiných fyzických osob Frekventanti získají kompetence k řešení problémových situací a způsoby vhodné komunikace s osobou (uživatelem sociální služby), která ohrožuje sebe i okolí na zdraví či životě. Seznámí se s šetrnou sebeobranou. Problémový uživatel sociální služby. Psychopatologie a specifika komunikace s duševně nemocnou osobou. Spouštěcí mechanizmy agresivního či sebepoškozujícího jednání. Pravidla šetrné sebeobrany. Praktická ukázka. Mgr. Ondřej Sezima Ondřej Sezima je psychologem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, kurz krizové intervence, kurz posttraumatické a intervenční péče. Věnuje se lektorské činnosti. 18

20 Doplňující informace Zaměřujeme se na: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách další vzdělávání (dle 116, odst. 9, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle 117a Zákona), Pracovníky v sociálních službách kvalifikační kurz (dle 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.). Vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle 117a Zákona). Sociální pracovníky (dle 111 Zákona). Vzdělávací akce akreditujeme u: Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (akreditace MPSV). Standard našich služeb: Přizpůsobíme se plně Vašim potřebám ke vzdělávacím akcím využíváme jak vlastní prostory, tak je můžeme uskutečnit i ve Vašich vhodných prostorách. Jsme časově flexibilní večery, víkendy, budeme se snažit nabídnout termín a formu, které budou vyhovovat Vám. Poskytujeme kvalitní učební materiály a používáme účelné vyučovací pomůcky. Vydáváme účastníkům osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Poskytujeme kurzy na zakázku. 19

21 Ceník Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách ve vypsaných termínech Základní cena: 8.990,- Kč (minimum 8 osob) Objednávka pro 2 účastníky během 12 měsíců: sleva 5 % / osoba Objednávka pro 3 4 účastníky během 12 měsíců: sleva 10 % / osoba Objednávka pro 5 a více účastníků během 12 měsíců: sleva 15 % / osoba Všichni objednatelé obdrží permanentku do Bazénu a sauny Všestary (10 hodin bazén, 1x vstup sauna) a nepřenosný poukaz (na objednatele) na slevu 200 Kč na další vzdělávání (sociální kurzy i kurzy PP). Slevový poukaz se poskytne zpětně všem účastníkům kurzu (spolu s nabídkou dalšího vzdělávání). Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách na objednávku poskytovatele sociálních služeb Kurz na zakázku do 10 účastníků včetně: ,- Kč (+ cestovné) Kurz na zakázku pro 11 až 15 účastníků: ,- Kč (+ cestovné) Kurz na zakázku pro 16 až 20 účastníků: ,- Kč (+ cestovné) Objednatel obdrží na počet účastníků přenosnou permanentku do Bazénu a sauny Všestary (10 hodin bazén, 1x vstup sauna) a poukaz na objednatele na slevu 200 Kč na další vzdělávání. 8hodinové kurzy ve vypsaných termínech Základní cena 1.250,- Kč / osoba Objednání 2 3 kurzů nebo osob zároveň: cena 1.050,- Kč / osobu Objednání 4 6 kurzů nebo osob zároveň: cena 850,- Kč / osobu Objednání 7 a více kurzů nebo osob zároveň: cena 750,- Kč / osobu Do počtu zakoupených kurzů se započítávají 8 i 14hodinové kurzy. Kurzy se sčítají vždy za 12 uplynulých kalendářních měsíců. Při objednávce lze uplatnit i slevu 200,- Kč z rekvalifikačního kurzu. Minimální počet pro konání kurzu je 8 osob. Bonus ke krátkým kurzům: permanentka do Bazénu a sauny Všestary (5 hodin bazén, 1x vstup sauna). 14hodinové kurzy ve vypsaných termínech Základní cena 1.950,- Kč / osoba Objednání s 1 krátkým kurzem nebo 2 osoby zároveň: cena 1.750,- Kč / osoba Objednání s 2 a více krátkými kurzy nebo 3 5 osob zároveň: cena 1.600,- Kč / osoba Objednání 6 a více osob zároveň: cena 1.500,- / osobu 20

22 Do počtu zakoupených kurzů se započítávají 8 i 14hodinové kurzy. Kurzy se sčítají vždy za 12 uplynulých kalendářních měsíců. Při objednávce lze uplatnit i slevu 200,- Kč z rekvalifikačního kurzu. Minimální počet pro konání kurzu je 8 osob. Bonus ke krátkým kurzům: permanentka do Bazénu a sauny Všestary (5 hodin bazén, 1x vstup sauna). 8hodinové kurzy na objednávku poskytovatele sociálních služeb První kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: 7.500,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: 8.000,- Kč (+ cestovné) osob: 9.000,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) Druhý kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: 6.500,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: 7.000,- Kč (+ cestovné) osob: 8.000,- Kč (+ cestovné) osob: 9.000,- Kč (+ cestovné) Třetí a další kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: 5.000,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: 5.500,- Kč (+ cestovné) osob: 6.000,- Kč (+ cestovné) osob: 7.000,- Kč (+ cestovné) Do počtu kurzů se započítávají 8 i 14hodinové kurzy. Bonus ke krátkým kurzům: permanentka do Bazénu a sauny Všestary (5 hodin bazén, 1x vstup sauna). 14hodinové kurzy na objednávku poskytovatele sociálních služeb První kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: ,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) Druhý kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: ,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) 21

23 Třetí a další kurz v kalendářním roce: Do 8 osob: ,- Kč (+ cestovné) 9 12 osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) osob: ,- Kč (+ cestovné) Do počtu kurzů se započítávají 8 i 14hodinové kurzy. Bonus ke krátkým kurzům: permanentka do Bazénu a sauny Všestary (5 hodin bazén, 1x vstup sauna). Školení první pomoci v rámci BOZP Pro zaměstnavatele registrované poskytovatele sociálních služeb Max. 20 osob v jednom kurzu Délka 4 hodiny Cena 3.200,- Kč bez DPH / kurz (+ cestovné) Sleva 500,- Kč na druhý a další kurz první pomoci v kalendářním roce Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Mostecká 290/ Hradec Králové hradeckralove@cervenykriz.eu I 22

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Úvod Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV

Nabízíme vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky v akreditovaných kurzech u MPSV REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) IČ 03045781 Adresa: Jiráskova 168, Mnichovice 251 64 Nabízíme vzdělávání

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 1. 8. 2019 tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce MV ČR akreditované zařízení MZ ČR

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. realizované akce a akreditované vzdělávací programy MPSV ČR v roce 2017 Datum Název Kraj 9.1.2017 Jak likvidovat plísně ve vnitřním prostředí člověka Ústecký kraj 20.1.2017 Základy pravidel šetrné sebeobrany v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách Královéhradecký

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2018 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití.

Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV zaměřené na Vaše potřeby a praktické využití. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav ústavní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze datum zápisu 30.5.2014, Spisová značka U42) Kontakt: PhDr. Jana Kumprechtová Tel.:601381888 E-mail:

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku.

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku. Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na podzim tohoto roku. Pro 2. pololetí roku 2017 jsme pro Vás připravili

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů

Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Stručný obsah vzdělávání modulu 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Klíčová 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Číslo Název 1 Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Porozumění a podpora klientům, možnosti podpory sebeobsluhy v denním životě, funkční

Více

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013

Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby. leden červen 2013 Katalog vzdělávacích kurzů Sociální služby leden červen 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou vzdělávacích kurzů pro pracovníky ze sociální oblasti, resp.

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 2019 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních služeb

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 5. října

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCI 1. pololetí 2018 Poslání společnosti MARLIN, s.r.o. v oblasti sociálního vzdělávání Učíme pomáhat Jsme mostem ke kvalitě sociálních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2018

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2018 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2018 KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Termín konání: 17. dubna 2018 /8,30 15,30/ Uzávěrka přihlášek: 3. dubna 2018 Číslo kurzu: 118 001

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ROK 2019 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ROK 2019 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ROK 2019 DÉČKO LIBEREC Z. S. Pro přihlášení prosím používejte interaktivní formulář, který najdete na stránce vybraného kurzu. Děkujeme. ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 117 040 Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 3. května

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2018 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2018 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2018 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Termín konání: 27. listopadu 2018 /8,30 15,30/ Uzávěrka přihlášek: 13. listopadu

Více

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rodinná pohoda, o.s.

Rodinná pohoda, o.s. Výroční zpráva 2008 Rodinná pohoda, o.s. Se sídlem : Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Brněnská 41c 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail: rodinna.pohoda@centrum.cz

Více

Průvodce nabídkou Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách

Průvodce nabídkou Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách Průvodce nabídkou Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách Certifikace, vytvořená na základě švýcarského modelu, se zaměřuje na nastavení paliativního přístupu v pobytových sociálních službách

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Prevence vyhoření Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

nabídka platná k 11. 11. 2015

nabídka platná k 11. 11. 2015 nabídka platná k 11. 11. 2015 Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové,

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, Vážení poskytovatelé sociálních služeb, kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za zájem o naše dosavadní kurzy. Rádi bychom Vás proto seznámili s našimi novými akreditovanými vzdělávacími programy pro pracovníky

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Zlínský kraj IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Pokud si od nás objednáte v rámci školního roku programy v rozsahu 20 hodin, cena za jednu hodinu činní 450,-Kč za hodinu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Pokud si od nás objednáte v rámci školního roku programy v rozsahu 20 hodin, cena za jednu hodinu činní 450,-Kč za hodinu. ZÁKLADNÍ INFORMACE Programy všeobecné primární prevence realizujeme od roku 2008, pravidelně je realizujeme na bruntálských školách a v rámci poskytovaných služeb NZDM OPEN HOUSE (nízkoprahového zařízení

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období 2014-2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na jaro tohoto roku.

Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na jaro tohoto roku. Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko a dovolujeme si Vám předložit přehled vzdělávání na jaro tohoto roku. Pro jarní období jsme pro Vás připravili několik

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Pravidla šetrné sebeobrany Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2018/2019 Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1. Inkluzivní didaktiky na prvním stupni základní školy 2. Motivace u dětí s lehkým

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VZOR a NÁPOVĚDA. Modulu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

VZOR a NÁPOVĚDA. Modulu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách VZOR a NÁPOVĚDA Modulu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Rámcová osnova modulu Název modulu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více