1. Dávky pomoci v hmotné nouzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Dávky pomoci v hmotné nouzi"

Transkript

1 1. Dávky pomoci v hmotné nouzi Tato agenda byla od kompletně přesunuta na Úřad práce Broumov, pracoviště Na Příkopech 33. Kontaktní telefony: Informace o částkách životního a existenčního minima a způsobu jeho výpočtu pro různé typy domácností lze získat na webových stránkách portálu MPSV : Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi včetně možnosti vytištění příslušných tiskopisů či využití elektronických formulářů lze získat na webových stránkách portálu MPSV : Příspěvek na péči 2. Dávky a mimořádné výhody pro osoby se zdravotním postižením Tato agenda byla od kompletně přesunuta na Úřad práce Broumov, pracoviště Dělnické domy 78. Kontaktní telefon: Informace k sociálním službám a Příspěvku na péči včetně možnosti vytištění příslušných tiskopisů či využití elektronických formulářů lze získat na webových stránkách portálu MPSV :

2 3.2. Dávky sociální péče a mimořádné výhody pro osoby se zdr. postižením Tato agenda byla od kompletně přesunuta na Úřad práce Broumov, pracoviště Dělnické domy 78. Kontaktní telefon: Informace o sociálních dávkách a průkazech pro osoby se zdravotním postižením lze získat na webových stránkách portálu MPSV : 3. Sociální práce na obci 3.1. Sociální kurátor pro dospělé Zajišťuje zejména tyto činnosti pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučeným definovaných v 2 odst. 6 Zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi při řešení jejich problémů s adaptací ve společnosti Jedná se zejména o osoby: - propuštěné z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, - po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti,které po dovršení zletilosti byly propuštěny z ústavní či ochranné výchovy, - propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, - nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší,. - jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. vedení veškeré agendy, týkající se dospělých klientů, se kterými kurátor pracuje, včetně příslušných rejstříků sociální práce s klienty, osobní pohovory, šetření v rodinách, kontrolní činnost spolupráce s příslušnými institucemi, zabývajícími se problematikou sociálně vyloučených osob (policie, soudy, nápravná zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a poradenství, úřady práce, obce apod.) poskytování výchovného a sociálně-právního poradenství svým klientům a aktivní snaha vést tyto občany ke zlepšení jejich životní situace a začlenění do normálního života možnost provádění návštěv klientů, kteří jsou umístěni v nápravně výchovných zařízeních vydávání doporučení pro výplatu dávky pomoci v hmotné nouzi - Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, případně jiné dávky mimořádné okamžité pomoci, které vyplácí úřad práce

3 Veškeré činnosti sociálního kurátora pro dospělé jsou prováděny v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností Uvedenou agendu zajišťuje: Cepková Kateřina, DiS., tel , budova III - MěÚ Broumov, kancelář č Sociální pracovník se zaměřením na osoby nezaměstnané a s materiálními problémy, osoby ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti a domácího násilí V rámci přímé sociální práce provádí sociální pracovník zejména tyto činnosti: o Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Vyhledává jedince, skupiny a komunity z výše uvedených cílových skupin, kteří sami požadují pomoc nebo tuto pomoc objektivně potřebují. o Provádí sociální šetření v přirozeném prostředí klientů k posouzení životní situace jedinců, skupin či komunit ohrožených sociálním vyloučením, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou ke zlepšení jejich sociální situace. o Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta - poskytuje klientům podporu (sdílí s nimi problém) při zvládání obtíží spojených se sociálním vyloučením, pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených (hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativní úkony apod.), asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností sociálně vyloučených. Pomáhá sociálně vyloučeným při vyřizování nárokových dávek. a se získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální služby. Informuje sociálně vyloučené o platných zákonech, povinnostech a důsledcích jejich chování a jednání. V případě potřeby doprovází klienty do návazných služeb, pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce. o Provádí popis životní situace klientů do Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který by měl být popisem sociálních událostí na základě objednávky klienta nebo na základě vlastního zjištění či rozpoznání sociálním pracovníkem Veškeré záznamy o sociální práci s klientem eviduje ve spise klienta. o Pomáhá jedincům, skupinám či komunitám získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá práva a být schopni sami legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů. o Zprostředkovává jednání sociálně vyloučených se subjekty v jejich sociálním prostředí (vlastníky domů a bytů, obyvateli obce či komunity, zastupiteli obce, úřady, policií apod.). o Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta (úřad práce, odbory MěÚ Broumov, policie, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb). o Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů (preventivní programy zaměřené na vzdělávání jedinců, skupin a komunit v oblasti finanční a sociální gramotnosti). o Minimalizuje rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.

4 Uvedenou agendu zajišťují: Cepková Kateřina, DiS., tel , Bc. Mikušková Daniela, budova III - MěÚ Broumov, přízemí vpravo, kancelář č. 111 tel , budova III - MěÚ Broumov, přízemí vpravo, kancelář č Sociální pracovník se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu zdravotního nebo duševního postižení, seniory a na osoby pečující o zdravotně postižené občany, závislé na pomoci jiné fyzické osoby V rámci přímé sociální práce provádí sociální pracovník zejména tyto činnosti: o Vyhledává klienty z výše uvedených cílových skupin v jejich přirozeném prostředí, kteří sami požadují pomoc nebo tuto pomoc objektivně potřebují. o Provádí sociální šetření v přirozeném prostředí klientů k posouzení jejich životní situace, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou ke zlepšení jejich sociální situace. o Realizuje přímou sociální práci s klientem i jeho rodinou - poskytuje jim podporu (sdílí s nimi problém) k přijetí a zvládání zdravotního postižení, pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů na podporu jejich integrace do společnosti, pomáhá rodinám v organizaci péče o zdravotně či duševně postižené členy rodiny, poskytuje uvedeným cílovým skupinám poradenství v oblasti příslušné legislativy a ve věci zajištění nároků na dávky sociální péče a používání kompenzačních pomůcek, potřebných úprav bytu, se získáním kontaktů na organizace, které poskytují pomoc a odpovídající sociální služby, připravuje osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním na přechod do pobytového, zdravotnického nebo lůžkového zařízení nebo nazpět do přirozeného prostředí, monitoruje zvládání adaptace klientů v novém prostředí, Informuje sociálně vyloučené o platných zákonech, povinnostech a důsledcích jejich chování a jednání. o V případě potřeby dopomáhá klientům se zajištěním a sjednáním požadované služby, asistuje při sjednávání sociálních služeb zejména u klientů, kteří s ohledem na věk, nemoc či zdravotní postižení nejsou sami schopni podpisu příslušné smlouvy s poskytovatelem sociální služby. o Pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce sociálních a důchodových dávek za oprávněné osoby, které s ohledem na věk, nemoc či zdravotní postižení nejsou schopny tyto dávky samy přebírat a náležitě s nimi hospodařit. o Provádí popis životní situace klientů do Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který by měl být popisem sociálních událostí na základě objednávky klienta nebo na základě vlastního zjištění či rozpoznání sociálním pracovníkem Veškeré záznamy o sociální práci s klientem eviduje ve spise klienta. o Pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním získávat kompetence, které jim umožňují uvědomovat si jejich práva a být schopni sami legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky vlastního života.. o Monitoruje fungování klientů v jejím sociálním prostředí (např. v rodině, na úřadech, ve škole, v zaměstnání, v sousedství, v prostorách volnočasových aktivit apod.) a usiluje o

5 změnu sociálního prostředí takovým způsobem, aby vycházelo vstříc potřebám těchto osob o Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta o Spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy atd.) nebo odborníky (speciálními pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení životní situace výše uváděných cílových skupin. Uvedenou agendu zajišťuje: Bc. Mikušková Daniela, tel , Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, budova III., v přízemí vpravo, č. dveří bezbariérový přístup je upraven i pro vozíčkáře Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Podle ustanovení 10 a 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce. Průběh řízení o ustanovení zvláštního příjemce: 1. Podání vyplněné žádosti s odůvodněním a prohlášením žadatele. Součástí žádosti je i vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu oprávněné osoby, které musí být vyplněno a potvrzeno. 2. Předložení občanských průkazů žadatele a oprávněné osoby 3. Prošetření možnosti souhlasu oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce 4. Vydání rozhodnutí POZOR! Žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění vyřizují místně příslušné obecní úřady I. stupně. Místní příslušnost k vyřizování žádosti se řídí trvalým pobytem oprávněné osoby = osoby, které důchod náleží (nikoli trvalým pobytem žadatele). V případě vydání rozhodnutí obecního úřadu o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění je nezbytné jeden výtisk rozhodnutí zaslat na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Důchodové zabezpečení, Křížová 25, Praha 5

6 Vydávání a evidence speciálních označení vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené Informace: Držitelům průkazů II. a III. stupně (ZTP a ZTP/P) vydává sociální odbor již označení aut (tzv. označení O7), které je opravňuje k určitým výhodám ve vztahu k provozu takto označeného motorového vozidla, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu ( 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Vyhláška č. 30/2001 Sb., 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha". Dále podle 20a odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, držitelé tohoto označení jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Občané, jimž bylo vydáno označení 01, tedy neplatí dálniční známku. Veškeré uvedené výhody platí pouze tehdy, je-li v autě momentálně přepravována (nebo prokazatelně někam aktuálně byla přepravena) osoba, na základě jejíhož průkazu mimořádných výhod bylo označení 01 vydáno, a je-li vlastníkem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Příklad: Pokud osobu s postižením vezete např. do lázní, do zdravotnického zařízení a zpět se vracíte sami (nebo naopak), nemusíte mít dálniční známku, je však nutné předložit potvrzení o nástupu či ukončení léčby postižené osoby od příslušného zařízení.. Pro vydávání speciálních označení vozidel O 7 je nutno doložit: o Platný průkaz osoby ZTP (ZTP/P) nebo nově vydávanou kartu sociálních systémů. o Občanský průkaz zdravotně postižené (oprávněné) osoby o Staré označení O 1 (bylo-li oprávněné osobě v minulosti vydáno) o 1 ks fotografie oprávněné osoby o rozměrech 35 x 45 mm UPOZORNĚNÍ: Před vydáním průkazu je nutné zajistit podpis oprávněné osoby, je-li toho fyzicky schopna, nebo jejího zákonného zástupce (u osob nezletilých či zbavených nebo omezených k právním úkonům) přímo na vydávaný průkaz, který se následně zalaminuje do obalu z PVC. Označení se vydává na dobu platnosti předloženého průkazu ZTP (ZTP/P), nejdéle však do Při předložení nově vydávané karty sociálních systémů pro osoby zdravotně postižené se označení vydává na dobu platnosti této karty.

7 P o u č e n í těžce zdravotně postižené osoby o užívání vydaného spaciálního označení vozidla č. O 7 1. Speciální označení č. O 7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O 7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována. 3. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva. 4. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou: v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky zákaz stání ; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu ( 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.). Speciální označení vozidla č. O7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné. Vydání tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů. Pokud se použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské zemně. Agendy: Vyřizování žádostí o ustanovení zvláštního dávek důchodového pojištění a Vydávání a evidence speciálních označení O 7 vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené zajišťuje: Bc. Mikušková Daniela, tel.: , Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, budova III., v přízemí vpravo, č. dveří bezbariérový přístup je upraven i pro vozíčkáře Informace o výhodách pro zdravotně postižené osoby lze vyhledat na níže uvedených webových stránkách Ligy vozíčkářů:

8 4. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4.1. Činnosti oddělení SPOD: dle 6 odst. l, písm. a, b) e) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí se zaměřuje sociálně právní ochrana zejména na dětí: - písm. a) jejichž rodiče 1. zemřeli 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (viz 31 zákona č. 94/1963 Sb., rodině) 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti - písm. b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy - písm. e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu vede evidence spisů, rejstříků rodin s dětmi provádí šetření v rodinách, školách a dalších organizacích za účelem získání co nejširšího přehledu o dětech a rodině v rámci řešení daných problémů poskytuje poradenskou a výchovnou činnost a odbornou pomoc vypracovává zprávy o poměrech dětí a rodiny spolupracuje s obcemi I. a II. stupně Na úseku opatrovnictví zajišťuje tyto činnosti: zastupuje nezletilce u soudu v postavení opatrovníka ( 37 odst. 2 zákona o rodině) ochraňuje oprávněné zájmy dítěte podává návrhy na přiznání náhrady škody za poškozené dítě (v postavení kolizního opatrovníka) orgánům činným v trestním řízení podává podněty k zahájení řízení o nařízení o napomenutí, omezení, soudního dohledu, ústavní výchovy, a podněty omezení, pozastavení a zbavení rodičovské zodpovědnosti podává podněty na zahájení řízení o předběžném opatření soudu vykonává úkony spojené s funkcí opatrovníka a poručníka vede dokumentaci týkající se nezletilých dětí navštěvuje děti umístěné v ústavních zařízeních navštěvuje rodiče těchto dětí za účelem sanace rodiny provádí sociální šetření a kontrolní činnost v rodinách s nezaopatřenými dětmi

9 účastní se dle potřeby soudního výkonu rozhodnutí spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí a jinými orgány a organizacemi za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a zachování rodiny Na úseku náhradní rodinné péče zajišťuje tyto činnosti: vede agendu náhradní rodinné péče navrhuje předběžná opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní rodinné výchovy sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů podává podněty ke zrušení pěstounské péče eviduje občany vhodné stát se osvojiteli a pěstouny eviduje děti vhodné do náhradní rodinné péče poskytuje poradenskou pomoc žadatelům o náhradní rodinnou péči a pěstounům ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče Na úseku sociálního kurátora pro děti a mládež a prevence sociálněpatologických jevů zajišťuje tyto činnosti: řeší problematiku dětí a mladistvých s poruchami chování či trestnou činností dle 6 odst. l, písm. c,d) zaměřuje sociálně právní ochranu zejména na děti písm.c) které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom že: - zanedbávají školní docházku, - nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy - požívají alkohol nebo návykové látky - živí se prostitucí - spáchaly trestný čin nebo - jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem písm.d) děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte vede administrativu, která se týká dětí a mladistvých, se kterými pracuje na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu. K tomu v souladu se z. č. 359/1999 Sb. využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů, informací obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele, a pod. provádí sociální šetření, kontrolní činnost

10 zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, seznámení a výsledky vyšetřování...). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků. poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení. dle zákona o rodině podává podněty na výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich účinnost podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném opatření podle 76, 76a o.s.ř., podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem, navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a věznicích spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní výchova nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvých propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým. účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd. Veškeré činnosti oddělení SPOD jsou prováděny v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností

11 4.2. Sídlo oddělení SPOD je v budově III MěÚ Broumov - 1. poschodí Vedoucí oddělení SPOD: Mgr. Hloušková Lenka, tel , kancelář č. 205 Vykonává agendu sociální pracovnice v péči o rodinu a děti a sociálního kurátora pro děti a mládež v územním obvodu obcí Meziměstí, Vižňov, Starostín, Vernéřovice, Březová, Broumov - část Poříčí - Vykonává agendu náhradní rodinné péče v rámci celého územního obvodu obce III. stupně Další sociální pracovnice oddělení SPOD: Fischerová Eva, tel , kancelář č. 205 (204) Vykonává agendu sociální pracovnice v péči o rodinu a děti a sociálního kurátora pro děti a mládež v územním obvodu obcí: Broumov-Olivětín, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Martínkovice, Božanov, Otovice, Šonov, Hynčice Hamerská Jarmila, tel , kancelář č. 205 (204) Vykonává agendu sociální pracovnice v péči o rodinu a děti a sociálního kurátora pro děti a mládež v územním obvodu obcí: Broumov (mimo městských části Olivětín od Černé stezky, Poříčí a sídliště Spořilov), Benešov, Rožmitál Bc. Machová Markéta, tel , kancelář č. 205 Vykonává agendu sociální pracovnice v péči o rodinu a děti a sociálního kurátora pro děti a mládež v územním obvodu obcí: Teplice nad Metují, Horní a Dolní Adršpach, Dědov, Zdoňov, Lachov, Bohdašín, Ruprechtice, Jetřichov Další informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí lze získat na webových stránkách portálu MPSV

12 ÚSEK ZDRAVOTNICTVÍ Právní úprava Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích Činnosti na úseku zdravotnictví Zacházení s lékařskými předpisy označenými modrým pruhem: Zajištění výroby, evidence a distribuce receptů a žádanek označených modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky a jejich vydávání na základě objednávek registrovaných nestátních zdravotnických zařízení (NZZ) na území, pro něž vykonává Městský úřad Broumov rozšířenou působnost. Příjem a zajištění likvidace neplatných a znehodnocených předpisů označených modrým pruhem ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává Městský úřad Broumov rozšířenou působnost Pro vydání výše uvedených tiskopisů je nutno předložit: - písemnou objednávku konkrétního množství a druhu tiskopisů s razítkem zdravotnického zařízení a podpisem oprávněné (pověřené) osoby (doklad je možno vypsat na MěÚ - pak je nutno vít s sebou razítko příslušného NZZ) - platné Rozhodnutí o registraci NZZ - písemné pověření osoby k objednání a převzetí tiskopisů pro příslušné NZZ Převzetí tiskopisů potvrzuje oprávněná (pověřená) osoba podpisem a razítkem NZZ na originálu písemné objednávky a v evidenční knize tiskopisů s modrým pruhem. Další činnosti: vydávání stanovisek k záměrům výstavby dalších zařízení sociálních služeb a zdravotnictví na území města, státních, církevních, privátních a dalších, a to zejména z hlediska potřeby sociální a zdravotní péče o občany města řešení přestupků na úseku zdravotnictví Výkonem uvedené agendy je pověřen vedoucí odboru Ing. Andrš Miloš, tel , budova III MěÚ Broumov - 1. poschodí, kancelář č. 211

1. Dávky pomoci v hmotné nouzi

1. Dávky pomoci v hmotné nouzi Město Broumov od 01.01.2012 již neposkytuje žádné sociální dávky!!! 1. Dávky pomoci v hmotné nouzi Tato agenda byla od 01.01.2012 kompletně přesunuta na Úřad práce Broumov, kontaktní pracoviště Stanislava

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Účel zpracování: Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, správní řízení. (dle zákona

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti

Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti Podklady pro podobu sociální práce v přenesené působnosti od 01.01.2012 Bc. Renata Cermanová Ing. Ivana Grunerová Mgr.

Více

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tento standard upravuje postup při personálním zabezpečení

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

Správce: Pověřenec: Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR. Právní titul pro zpracování

Správce: Pověřenec: Právní základ zpracování dle čl. 6 GDPR. Právní titul pro zpracování Sociální práce správce vztahuje, zpracování je oprávněným zájmem správce. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Řešení hmotné nouze jednotlivců a rodin (1. Dávky pomoci v hmotné nouzi celá část až ke kapitole 2. )

Řešení hmotné nouze jednotlivců a rodin (1. Dávky pomoci v hmotné nouzi celá část až ke kapitole 2. ) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Broumova Životní situace: Řešení hmotné nouze jednotlivců a rodin (1. Dávky pomoci v hmotné nouzi celá část až ke kapitole 2. ) Informace k poskytování Příspěvku

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pracovní náplň od

Pracovní náplň od Pracovní náplň od 1.1.2016 Fiala Josef, Ing. - vedoucí odboru, - agenda na úseku sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany v samostatné i přenesené působnosti, - přidělování bytů v DsPS,

Více

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí příloha S 4 2 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí kontrolní a koordinační činnost svěřeného

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence Město Vítkov Název dokumentu: Název zařízení: Identifikační číslo: 00300870 Zřizovatel: Standard kvality sociálně-právní ochrany č. 7 Orgán sociálně-právní ochrany Město Vítkov Sídlo: náměstí Jana Zajíce

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE! Součástí odboru sociálních věcí je orgán sociálně-právní ochrany dětí, jehož činnost je zakotvena v zákoně č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Bystřice

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí

Více

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012 Sociálně právní ochrana dětí Úvod do sociální práce ZS 2012 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Zákon

Více

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků (Výtah z dokumentu MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách únor 2014) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou V Rychnově nad Kněžnou dne 9.3.2007 Úkoly zdravotnických zařízení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů vedený dle čl. 30 odst. 1 o ochraně osobních údajů Správce: Úřad městské části Praha, Zenklova 1/35, Praha Libeň, 00, IČO: 0003, telefon: 05 111, email: posta@praha.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu:

Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu pro výše uvedený účel v tomto rozsahu: Informace o zpracování osobních údajů za účelem vydání písemného doporučení dalšího postupu ve věci získání přiměřeného bydlení dle 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Osobní údaje

Více

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti:

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kritérium 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II

63, 64 a 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Hlava II Ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají krajské

Více

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Č. ZNĚNÍ KRITÉRIA INTERNÍ POSTUP 1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1a Orgán

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Obec V e ř o v i c e, se sídlem 742 73 Veřovice č.p.70 Název dokumentu: STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Jméno zpracovatele: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice

Více

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Město Čelákovice Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Městský úřad je v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále

Více

Komenského náměstí 700, Votice Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Komenského náměstí 700, Votice   Pracovní skupina pro rovné příležitosti Pracovní skupina pro rovné příležitosti Metodika rovných příležitostí 1. Zmapování stavu nastavených rovných příležitostí a identifikace škol vzdělávající vyšší podíl žáků a dětí s potřebou podpůrných

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků 38 (1) Pacienta lze bez

Více

Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality SPO pro orgány sociálně-právní ochrany dětí standard č. 8 standard č. 9 standard č. 10 Praha, 17. 6. 2014 Jindřich Racek Hana Solařová Realizováno v rámci projektu Podpora standardizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Odbor sociální péče. 1 - vede jednotnou evidenci smluv a písemných dohod uzavřených odborem a garantuje jejich správnost

Odbor sociální péče. 1 - vede jednotnou evidenci smluv a písemných dohod uzavřených odborem a garantuje jejich správnost Odbor sociální péče 1 - vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru dle Zásad vztahu orgánů statutárního

Více