Laboratorní napájecí zdroj EES (DF1730SB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)"

Transkript

1 Laboratorní napájecí zdroj EES (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám (svorkám) určeným k tomuto účelu a příslušným způsobem označeným. Proud odebíraný spotřebičem nesmí překročit 3 A. Překročení této hodnoty má za následek přetížení síťového napájecího zdroje. Je nepřípustné provozovat přístroj v otevřených prostorách nebo ve vlhkých místnostech. Důležité! Je bezpodmínečně nutné přečíst si následující text! Přečtěte si celý návod. Na škody způsobené neznalostí tohoto návodu se nevztahuje záruka. Za škody z toho plynoucí neručíme. Obsah 1. Úvod 2. Poznámky týkající se bezpečnosti (připojení k síti a výměna pojistky) 3. Ovládací prvky 4. Uvedení do provozu 5. Technická data Úvod Tento síťový napájecí zdroj dodávající proud a napětí, jehož hodnotu lze plynule nastavit, je univerzální a nalezne využití ve školách, v zaměstnání i při zájmové činnosti. Elektronické ohraničení dodávaného proudu chrání přístroj před přetížením, např. při zkratování výstupních zdířek. Při přetížení (zkrat nebo normální přetížení) je výstupní proud řízen pomocí zpětné vazby, výstupní proud je shora omezen určitou předem nastavenou hodnotou, výstupní napětí je při tom několik mv. Teprve po odstranění zkratu je výstup opět připojen. Nastavené hodnoty jsou odečitatelné pomocí dvou digitálních přístrojů.nastavení napětí a proudu se provádí pomocí čtyř otočných knoflíků (potenciometry). Je možné i exaktní nastavení výstupního napětí a výstupního proudu (omezení proudu). 2. Poznámky týkající se bezpečnosti 2.1. Zdroj smí být připojen pouze ke střídavému síťovému napětí 230 V v síti se zemněním Je třeba dbát na to, aby ochranný vodič nebyl nikde přerušený - to platí jak pro přívodní kabel, tak pro přístroj i pro síť. Je-li ochranný vodič přerušený, hrozí nebezpečí ohrožení života. Dále je třeba dbát na to, aby izolace nebyla poškozená nebo zničená Napájecí zdroje nepatří do rukou dětem V průmyslových nebo živnostenských zařízeních musí být brány v potaz bezpečnostní předpisy a předpisy o nehodách příslušného zařízení pro elektrická zařízení a jejich provoz Ve školách, vzdělávacích zařízeních, amatérských a svépomocných dílnách je za provoz odpovědná vyškolená osoba Při otevření přístroje nebo při odstranění některé jeho části mohou být volně přístupné i části pod napětím. Také přívody mohou být pod napětím. Před prováděním jakékoli údržby přístroje, před jeho otevřením, výměnou některé jeho části nebo před výměnou součástek musí být přístroj odpojen od síťového napětí, je-li pro prováděnou práci nutné otevření přístroje. Je-li nevyhnutelné provedení údržby, opravy nebo jiné práce pod napětím (u otevřeného 1

2 přístroje), smí být tato práce provedena pouze odborníkem seznámeným s nebezpečím spojeným s touto prací a seznámeným s příslušnými předpisy týkajícími se této práce I když je přístroj odpojen od zdroje napětí, mohou být kondenzátory v tomto přístroji stále nabité Je třeba zajistit náhradní pojistky udaného typu s udanou hodnotou jmenovitého proudu. Není dovoleno používat opravované pojistky nebo přemostit objímku (drátem apod.). Při výměně pojistek je bezpodmínečně nutné odpojit síťový napájecí zdroj od sítě, neboť byste se jinak mohli dotknout částí pod napětím. Dotýkat se částí pod napětím je životu nebezpečné. Po odpojení přístroje od sítě odšroubujte vhodným šroubovákem čepičku s defektní pojistkou, vyjměte tuto defektní pojistku a nahraďte ji novou nepoškozenou pojistkou stejného typu. Nyní zašroubujte čepičku s nepoškozenou pojistkou zpět do držáku. Pozor! Přístroj uveďte znovu do provozu jen tehdy, je-li uzavřen a zašroubován v ochranné schránce Po přemístění přístroje z chladné místnosti do teplé jej nikdy hned nezapínejte. Za nepříznivých podmínek by vzhledem k vodě kondenzující se na přístroji mohlo dojít k jeho poškození. Počkejte, až se přístroj ohřeje na pokojovou teplotu Při práci s napájecím zdrojem je zakázáno nosit kovové nebo vodivé šperky, jakými jsou např. řetízky, náramky a prstýnky Tento síťový napájecí zdroj není určen k napájení přístrojů užívaných na lidech nebo na zvířatech Při sériovém spojení výstupů jednoho nebo více napájecích zdrojů můžete získat životu nebezpečné napětí (napětí > 35 V DC) Větrací otvory síťového napájecího zdroje nesmí být zakryty. Přístroje jsou postaveny na obtížně vznítitelných nožičkách, aby kolem nich a do nich mohl bez překážek proudit vzduch. Chlazení přístrojů je založeno převážně na proudění tepla (konvekci) Není dovoleno provozovat síťové napájecí zdroje a k nim připojené spotřebiče bez dozoru. Je třeba učinit opatření chránící připojený spotřebič před účinky síťového napájecího zdroje (např. před překročením povoleného napětí na výstupu síťového zdroje) a před nebezpečím způsobeným vlastním spotřebičem (např. nepřípustně vysoký odběr proudu) Dojde-li k poruše, může síťový napájecí zdroj dodávat nebezpečné stejnosměrné napětí až 50 V, a to i tehdy je-li udané (nastavené) výstupní napětí nižší Při práci pod napětím smí být používáno jen nářadí výslovně určené k práci pod napětím Výstupy síťového napájecího zdroje (zdířky/svorky) a k nim připojené vodiče musí být chráněny před přímým dotykem. Proto musí být použité vodiče vybaveny dostatečnou izolací (materiálem s dostatečnou dielektrickou pevností) a kontaktní místa musí být chráněna proti přímému dotyku (bezpečnostní zdířky) Použití neizolovaných kovových vodičů a kontaktů je zakázáno. Všechna taková místa musí být zakryta vhodnou obtížně vznítitelnou izolační látkou nebo jinými opatřeními zabezpečena proti přímému dotyku. Také elektrické části připojeného spotřebiče musí být odpovídajícím způsobem chráněny před přímým dotykem Jestliže již není možný bezpečný provoz přístroje, je třeba přístroj vypnout a zabezpečit před případným neúmyslným opětovným uvedením do provozu. Je zřejmé, že bezpečný provoz přístroje není možný, jestliže přístroj vykazuje viditelné poškození přístroj nepracuje po dlouhém skladování přístroje za nevhodných podmínek přístroj byl vystaven během transportu otřesům nebo byl jinak namáhán 2

3 3. Ovládací prvky 1. Čelní panel 2. Svorky červená = +, černá = - zemnící vodič = zelená 3. Vypínač ZAPNOUT PŘÍSTROJ /VYPNOUT PŘÍSTROJ (ON/OFF) 4. Kontrolní LED diody CC konstantní proud, CV konstantní napětí 5. Dva knoflíky nastavení výstupního napětí na hrubo a na jemno 6. Dva knoflíky nastavení výstupního proudu na hrubo a na jemno 7. Digitální ukazatel stejnosměrného napětí 8. Digitální ukazatel stejnosměrného proudu 9. Držák na pojistku na zadní straně schránky přístroje 3. Uvedení do provozu a) Připojení Zasuňte zástrčku s ochranným kontaktem síťového kabelu do zásuvky s ochranným kontaktem. Zapněte síťový napájecí zdroj, ale nejdříve se přesvědčte, že k jeho výstupním svorkám není nic připojeno. Při připojování spotřebiče k síťovému zdroji je bezpodmínečně nutné zajistit, aby byl během tohoto připojování daný spotřebič vypnutý. Připojení zapnutého spotřebiče k výstupním svorkám napájecího zdroje může mít za následek vznik jiskrového výboje na výstupních svorkách přístroje, který může způsobit poškození zdířek, spojovacích vodičů nebo výstupních svorek přístroje. b) Nastavení napětí (při nezatíženém výstupu) Otáčejte knoflíkem určeným k nastavení omezení výstupního proudu pomalu doprava (ve směru hodinových ručiček), dokud nezhasne LED dioda signalizující omezení výstupního proudu. Ve stejném okamžiku se rozsvítí LED dioda signalizující možnost nastavování napětí Nyní nastavte žádanou hodnotu výstupního napětí. Výstup napájecího zdroje je bez potenciálu, tj. není spojen s ochranným vodičem. Potenciálovou vazbu mezi napájecím zdrojem a spotřebičem (zátěží) je možné realizovat přes oddělenou zemnící zdířku (mezi zdířkami + a - ). c) Nastavení omezení proudu Spojte výstupní svorky vypnutého napájecího zdroje nakrátko. Zapněte síťový napájecí zdroj. Ukazatel výstupního proudu ukazuje hodnoty závislé na poloze otočného knoflíku určeného k nastavení omezení proudu. Nastavte omezení proudu, tj. nastavte hodnotu nejvyššího proudu, který má být síťovým zdrojem dodáván. Po ukončení nastavování odpojte vodič zkratující výstup napájecího zdroje. Než provedete toto odpojení, vypněte síťový napájecí zdroj, jinak může dojít ke vzniku jisker. 3

4 5. Technická data Provozní napětí... : 230 V AC ± 10% Síťová frekvence... : 50 Hz Příkon... : max. cca 160 VA Výstupní napětí... : 0 až 30 V, stejnosměrné napětí spojitě nastavitelné Výstupní proud... : 0 až 3 A, spojitě nastavitelný Stabilita dodávaného napětí při kolísání síťového napětí o ± 10 %... : menší než cca 15 mv Vyrovnání zátěže při změně zatížení o 100 %... : menší než cca 30 mv Činitel zvlnění při jmenovitém zatížení... : cca 2 mv efektivní Ukazatel napětí... : 3 a 1/2 místný LCD ukazatel, 0-30 V, rozlišení 0,1 V Ukazatel proudu... : 3 a 1/2 místný LCD ukazatel, 0-30 V, rozlišení 0,01 A Rozměry. : 135x160x275 mm Provozní podmínky Provozní teplota (minimální až maximální)... : + 5 C až + 40 C Relativní vlhkost... : max. 85 %, nekondenzující se Tlak vzduchu... : 600 až 1000 hpa 4

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 CS Návod k použití k nabíječce baterií 42,0410,1175 002-29032012 Obr. 1 Nabíječka baterií

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více