M90 a M91 Micro-OPLCs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M90 a M91 Micro-OPLCs"

Transkript

1 Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã

2 M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board vstupy a výstupy. Další vstupy a výstupy můžete přidávat s pomocí rozšiřujících V/V modulů. zabudovaným rozhraním HMI, které tvoří LCD a klávesnice M91 LCD: 2 řádky textu po 16 znacích* M90 LCD: 1 řádek textu po 16 znacích *počínaje červencem 2004 Dokonalé fiízení libovolné aplikace Úprava vody Poplašná zařízení Řízení dopravní světelné signalizace Automatizace ve výrobě Průmyslová regulace (teploty, hladiny, tlaku) Balicí technika Dopravní pásy Ovládání přes GSM Analogov v stup Automatizace budov řízení prostředí

3 Vysokorychlostní ãítaãe PNP/NPN digitální v stupy Analogové/teplotní (pro termoãlánek nebo PT100) vstupy 4 PID (regulační) smyčky Řízení čerpadel Řízení v elektroenergetice Vysokorychlostní v stupy Rozšiřující moduly Reléov nebo tranzistorovû spínan v stup Až 96 dalších vstupů a výstupů

4 Komunikace a práce v síti Ovládání pfies SMS S pomocí mobilního telefonu v síti GSM mûïete do své aplikace implementovat dálkové ovládání v reálném ãase. Dálkové ovládání: Prostfiednictvím SMS zpráv zaslan ch z telefonu v síti GSM mûïete monitorovat a upravovat Ïádané hodnoty (setpoints) nebo provozní parametry va eho systému. Dálkové fie ení problémû: M90/M91 dokáïe odesílat SMS zprávy na vá mobilní telefon v síti GSM a upozoràovat vás na systémové poruchy.

5 M90/M91 s podporou GSM: Odesílá a pfiijímá SMS zprávy obsahující pfiednastavené texty a hodnoty promûnn ch Odesílá zprávy aï na 6 rûzn ch telefonû v síti GSM DokáÏe smûrovat rûzné zprávy na rûzná telefonní ãísla Chrání vá systém: brání v pfiístupu neoprávnûn m volajícím Automaticky potvrzuje pfiijetí SMS zpráv Odpovídá na datové poïadavky z va eho mobilního telefonu UÏivatel mûïe nadefinovat zprávy o rozsahu aï 1K Odesílá pfies GSM aktuální systémové informace na libovolnou lokální nebo vzdálenou sériovou tiskárnu Dálkové ovládání pfies GSM vyïaduje: adiã M90/M91 (jeden z deseti modelû s podporou GSM) plus sadu pro GSM; na v bûr máte z nûkolika modemû. Sada pro GSM obsahuje: GSM modem Magnetickou anténu a kabel Adaptér pro spojení PLC s modemem Napájecí kabel

6 Komunikace a práce v síti Utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) VyuÏijte síèovou pfiípojku, GSM nebo telefonní modem pro vzdálen pfiístup va eho PC k fiadiãûm M90/91 a budete moci: stahovat (download i upload) nebo ladit programů M90/M91 na dálku ovládat panel řadiče ze vzdáleného PC zobrazovat parametry v reálném čase Pomocí nezávislé utility pro vzdálen pfiístup (Remote Access) mûïete: v reálném čase zobrazovat a ovládat několik řadičů současně z obrazovky vašeho PC. číst, zapisovat a ukládat on-line hodnoty operandů plus databázové hodnoty. spouštět, resetovat nebo inicializovat vzdálený řadič. Remote Access běží nezávisle na programu Ladder a chrání tak váš program před přístupem neoprávněných uživatelů.

7 DataXport Tento v konn program stahuje data z PLC aplikace a exportuje je do souborû ve formátu Excel pro dal í zpracování. Data se exportují podle uïivatelsky definovaného programu. Pomocí programu DataXport mûïete: zaznamenávat data z PLC aplikace do tabulky v Excelu podle časového schematu. zaznamenávat data z jednoho nebo několika řadičů Unitronics současně, ať jsou zapojeny v síti, nebo pracují nezávisle na sobě. přistupovat k řadičům a zaznamenávat data buď přímo, nebo přes síť či přípojku GSM nebo běžného telefonního modemu. ručně stahovat data a zobrazovat aktuální stav parametrů.

8 Komunikace a práce v síti MODBUS Na protokolu MODBUS* můžete založit síť tvořenou několika řadiči a sestavit master-slave spojení mezi řadiči M91 OPLC a libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje (systémy SCADA, servomechanismy a další periferní zařízení). Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním. Každý řadič M91 může v síti pracovat jako master (řídicí) nebo slave (řízený). *MODBUS podporuje pouze řada M91. CANbus Potřebujete systém distribuovaného řízení? CANbus umožňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými kontroléry PLC ve vaší síti. Propojte až 63 řadičů M90/M91 do jediné vysokorychlostní sítě pomocí protokolu CANbus společnosti Unitronics. Do sítě můžete zapojit také řadiče Vision OPLC s grafickým rozhraním.

9 RS232/RS485 Prostfiednictvím rozhraní RS232/RS485* mûïete: zařídit vašemu PC přístup k nezávislým kontrolérům i kontrolérům pracujícím v síti. komunikovat s externími zařízeními se sériovým rozhraním, jako jsou např. modemy a sériové tiskárny. používat příkazy MODBUS s libovolným zařízením, které protokol MODBUS podporuje. *RS485 podporuje pouze řada M91. OPC Server OPC/DDE Server Unitronics umožňuje výměnu dat mezi OPLC a libovolnou aplikací v operačním systému Windows. Můžete jej použít k propojení se systémy SCADA nebo ke čtení/zápisu dat z/do programu Excel, Access nebo jiných aplikací.

10 Roz ifite své propojovací moïnosti Montážní rozměry Montáž na lištu DIN V mûnné roz ifiující V/V moduly zvy ují va i kapacitu fiízení a hlídají vá rozpoãet Montáž do panelu Připojte až 96 digitálních vstupů a výstupů. Další analogové vstupy a výstupy, vstupy pro měření teploty a hmotnosti K jednomu řadiči M90/M91 můžete pomocí rozšiřujícího adaptéru připojit až 8 modulů Montáž na lištu DIN nebo do panelu

11 18 kompaktních roz ifiujících V/V modulû: Digitální moduly Analogové moduly a moduly pro mûfiení teploty 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP 24 VDC (napájení) 8 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 4 analogové vstupy, 12 bitû: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 2 analogové v stupy, 12 bitû+znaménko: +_ 10V, 0-20mA, 4-20mA 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 4 reléové v stupy 24 VDC (napájení) 16 reléov ch v stupû 24 VDC (napájení) 6 galvanicky oddûlen ch analogov ch v stupû, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12 bitû 24 VDC 16 digitálních vstupû PNP/NPN, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 24 VDC 8 digitálních vstupû PNP, vãetnû jednoho vysokorychlostního ãítaãe 8 reléov ch v stupû 4 vstupy pro PT100 Rozsah: -50 C aï 460 C (-58 F aï 860 F) 12/24 VDC 16 tranzistorovû spínan ch v stupû PNP Roz ifiující adaptér. SlouÏí k propojení PLC a maximálnû osmi roz ifiujících modulû. Podporuje 12 i 24 VDC. 8 analogov ch vstupû/teplotních vstupû pro termoãlánek Termoãlánky typu J, K, T, B, E, N, R, S 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12/14 bitû4 1 Modul EX90 je uloïen v neuzavfieném krytu. Ke kaïdému PLC lze pfiipojit jen jeden modul EX90, jako samostatn roz ifiující modul. Adaptér EX-A1 není zapotfiebí. Mûfiení hmotnosti/tenzometrická mûfiení 2 Moduly IO-LCx v souãasnosti podporuje pouze fiada Vision, podpora M91 je plánována na ãtvrté ãtvrtletí roku ada M90 není podporována. Moduly IO-LCx zatím nemají certifikaci UL. 12VDC podporují tyto moduly: IO-DI8-TO8-L, IO-DI8-RO4-L, IO-DI16-L, IO-RO8L, IO-RO16-L. IO-PT4 a IO-ATC8 podporují libovolné napûtí. 12/24 VDC (napájení) 1-3 vstupy pro silomûr/tenzometr Rozsahy vstupního napûtí: +_ 20mV, +_ 80mV Buzení: AC/DC 1 digitální vstup PNP 2 PNP v stupy s Ïádanou hodnotou (setpoint) *Nepodporují v echny OPLC (viz poznámka 4)

12 Dva v jednom Program U90 Ladder Vytvářejte HMI i PLC řídicí aplikace v jediném grafickém prostředí na bázi operačního systému Windows. Program U90 Ladder umoïàuje: Programování vlastních aplikací Přetahování (metodou dragand-drop) kontaktů, smyček (coil), časovačů a funkčních bloků (matematické a logické funkce, hodiny) Testování a ladění programů Editor HMI umoïàuje: Návrh operátorského rozhraní Vytváření pokynů pro obsluhu Přiřazování funkcí klávesám Vytváření a zobrazování proměnných

13 Integrované rozhraní HMI: zabudovaná v hoda Ekonomické Zkracuje dobu programování Méně kabeláže Šetří prostor V hodné Společné vývojové prostředí pro PLC a HMI aplikace Spolehlivé Zabudovaná komunikace mezi ovládacím panelem a PLC Pomocí ovládacího panelu mûïete: zobrazovat podmíněné zprávy. vkládat data prostřednictvím klávesnice M90. zobrazovat datum, čas, stavy bitů, hodnoty časovačů a celočíselných (integer) proměnných (až 64 HMI proměnných). zobrazovat až 80 uživatelsky definovaných obrazovek. zvýšit výkon displeje: seznamové proměnné (List) zvyšují kapacitu HMI až o 2K. v režimu Info zobrazovat stav vstupů a výstupů, hodnoty celočíselných proměnných a systémová data.

14 Bohat svût funkcí Vysokorychlostní v stup Pospû te si! Vyberte si nûkter z pûti modelû M90/M91, které disponují vysokorychlostními v stupy (1,5 aï 2 khz) a ovládejte krokov elektromotor nebo PID aplikaci pfies PWM. âítaã otáãek hfiídele Zvy te otáãky! VyuÏijte vysokorychlostní ãítaãe/ãítaãe otáãek hfiídele/mûfiiãe kmitoãtu fiadiãû M90/M91. V echny fiadiãe M90/M91 mají zabudovány aï tfii 10 khz vysokorychlostní ãítaãe/mûfiiãe kmitoãtu nebo pfiímá spojení s ãítaãi otáãek hfiídele. Tisk pfies rozhraní RS232 Vytiskněte to! Tisknûte systémová data a zaznamenávejte události na papír s utilitou Print. adiãe M90/M91 dokáïí odesílat v pravideln ch ãasov ch intervalech anebo na základû událostí zprávy na libovolnou sériovou tiskárnu, pfiímo nebo pfies GSM ãi bûïn telefonní modem. 4 PID (regulaãní) smyãky Flexibilní regulace Zabudovan PID regulátor podporuje aï 4 nezávislé regulaãní smyãky. Ve spolupráci s pfiím mi teplotními vstupy pro termoãlánek/pt100, analogov mi nebo vysokorychlostními vstupy a v stupy umoïàují fiadiãe M90/M91 zavádût vysoce flexibilní prûmyslovou regulaci.

15 âasové fiízení Udûlejte si poznámku do kalendáfie: Potfiebujete vykonat konkrétní úlohu v konkrétní den a konkrétní hodinu? Tak si jednodu e poznamenejte dny v t dnu, hodinu a datum do va eho programu a budete mít ãasové fiízení. Seznamové promûnné (List) Vyberte si v robní recepturu: Definujte v robní receptury/nabídky pro rûzné úlohy. Seznamové promûnné (List) vám umoïàují snadno listovat v nabídkách, vybírat a spou tût poïadovanou úlohu pfies rozhraní HMI. U p l o a d Zamûnili jste program? Nevíte, o kterou jeho verzi jde? Stáhnûte program z pamûti Flash PLC. MoÏnost pfietaïení úplného zdrojového kódu (Full Source) chránûná heslem vám umoïàuje obnovit aplikaci, jako byste ji právû uloïili na va em PC (tj. vãetnû komentáfiû, poznámek a symbolû). Databáze Buìte informováni. Potfiebujete zaznamenávat objemy v roby? Nebo sledovat teplotu pfii zmrazování? K záznamu libovoln ch údajû je tu databáze M90/M celoãíseln ch hodnot.

16 V e v jednom balení: Rozmûry a montáï M90/M91 Kontrolér OPLC UÏivatelská pfiíruãka Program U90 Ladder Konzoly pro montáï do panelu Gumové tûsnûní pro montáï do panelu Kabel k programování Zásuvné V/V konektory Pûtipinov zásuvn konektor sbûrnice CANbus (u modelû s podporou CANbus) Terminátor (zakonãovací odpor, u modelû s podporou CANbus) MontáÏ (zacvaknutím) na li tu DIN Rozmûry MontáÏ do panelu Volitelné pfiíslu enství M90/M91: Sady pro GSM Kód zboïí: GSM-KIT-23 (s modemem Wavecom) GSM-KIT-12 (s modemem TC35) Adaptér pro napájení GSM modemu (pro modem TC35) Kód zboïí: PS-GSM-220V Komunikaãní kabel RS232 pro GSM modem (kabel mezi modemem a PC) Kód zboïí: MJ10-22-CS28 (pro modem TC35) MJ10-22-CS32 (pro modem Wavecom) V/V prodluïovací kabel, délka 0,5 aï 6m Kód zboïí: EX1-CA050 aï EX1-CA600 Adaptér pro napájení (pro M90/M91 a modem Wavecom) Spínan zdroj napájení 24 V/1,1 A, montáï na li tu DIN nebo povrchová montáï Kód zboïí: PS-24-11A Redukce RS232 na RS255/485 Kód zboïí: M90-19-R4 Konektor RS485 (pro fiady M91/V120) Kód zboïí: MJ10-22-CS66 Redukce USB na RS232 Kód zboïí: MJ10-22-CS35

17 O spoleãnosti Unitronics Spoleãnost Unitronics vyrábí a na globálním trhu prodává kvalitní kontroléry PLC. Od roku 1989 nalézají na e jednodu e pouïitelné, efektivní a cenovû dostupné produkty uplatnûní v automatizaci procesû a nezávisl ch (stand-alone) aplikacích. Prostfiednictvím izraelské mezinárodní centrály a poboãky ve Spojen ch státech spoleãnost Unitronics podporuje celosvûtovou prodejní síè více neï stovky distributorû. Osvûdãené kontroléry Unitronics OPLC pracují v tisícovkách instalací v rûzn ch oborech: petrochemie, automobilov prûmysl, zpracování potravin, plastû a textilu, fiízení energie a prostfiedí, vodohospodáfiství v ude tam, kde je zapotfiebí automatizace procesû. Mezi na e zákazníky patfií: Coca-Cola General Motors Michelin Tupperware Intel Bayer Colgate-Palmolive Bosch-Rexroth ABB Land Instruments Mercedes Agfa Tyson Foods Pirelli Fiat Samsonite

18 Technické specifikace 8 digitálních vstupû 6 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitální vstupû 8 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové vstupy 1 analogov v stup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 1 analogov vstup 10 digitální vstupy 6 reléov ch v stupû 2 analogové vstupy Vstupy Digitální vstupy 8 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP (zfiídlo) 24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC 10 PNP/NPN (zfiídlo/jáma) 12/24VDC Vysokorychlostní ãítaã /ãítaã otáãek hfiídele/mûfiiã kmitoãtu 2 Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Tfii 10 khz, rozli ení 16 bitû Analogové vstupy Îádné Dva 10-bitové vstupy: 0-10V Jeden 10-bitov vstup: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Jeden 10-bitov vstup: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 10-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Mûfiení teploty Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné V stupy Digitální v stupy 6 PNP (zfiídlo) 8 PNP (zfiídlo) 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû 6 reléov ch v stupû Vysokorychlostní v stupy/pwm Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Analogové v stupy Îádné Jeden 10-bitov v stup: 0-10V Program Îádné Îádné Îádné Program pro kód v jazyce Ladder (virtuální) Vykonávací doba bitové operace PamûÈové bity (coils, v stupy) Celoãíselné promûnné /registry (16-bitové) âasovaãe Databáze Displej Typ Velikost displeje Poãet HMI obrazovek Promûnné Klávesnice Poãet kláves Komunikace Sériová komunikace CANbus Podpora GSM MODBUS Obecné Napájení MoÏnost roz ífiení V/V PID Hodiny reálného ãasu (RTC) 24K 24K 12K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 50 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. S pomocí seznamov ch promûnn ch (List) mûïete pfiipojit aï 120 podmínûn ch textov ch zpráv. Ne Ne Ne 1 fiádek x 16 znakû 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232 Ano Ne Ne Ano Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Ne Ne 24 VDC 24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC AÏ 64 dal ích vstupû a v stupû Ne Ne 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas)

19 11 v hodn ch modelû M90/M91 6 digitálních vstupû 6 reléov ch v stupû 6 analogov ch vstupû 12 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 22 digitálních vstupû 16 tranzistorovû spínan ch v stupû 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 12 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 10 digitálních vstupû 10 tranzistorovû spínan ch v stupû 2 teplotní/analogové/digitální vstupy 1 2 analogové v stupy 6 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 22 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC 12 1 PNP/NPN (zfiídlo, jáma) 12/24VDC Jeden 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû Dva 10 khz, rozli ení 16 bitû est 10-bitov ch vstupû: dva 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; ãtyfii 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Dva 10-bitové vstupy1: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Dva 1 14-bitové vstupy: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 1 vstupy pro PT100 nebo termoãlánek Dva 1 vstupy pro termoãlánek 6 reléov ch v stupû 12 PNP (zfiídlo) 16 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 12 PNP (zfiídlo) 10 PNP (zfiídlo) Îádné První dva v stupy mohou pracovat jako vysokorychlostní, maximálnû 2 khz Îádné Îádné Îádné Îádné Îádné Dva 12-bitové v stupy: 0-10V, 4-20mA 36K 36K 36K 36K 36K 36K 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs 12 µs celoãíseln ch hodnot (nepfiím pfiístup) STN LCD displej s LED podsvícením 1 fiádek x 16 znakû AÏ 80 uïivatelsky definovan ch 64 HMI promûnn ch umoïàuje podmínûné zobrazování a úpravu textû, ãísel, zmûnu data/ãasu a hodnot ãasovaãû. UÏivatel mûïe vytvofiit také seznam aï 120 promûnn ch textov ch displejû do kapacity 2K. 15 kláves s utûsnûnou membránou, vãetnû 14 programovateln ch kláves Port rozhraní RS232/RS485 (voliteln ) Ano Ne Ne Ano Ne Ne Podporuje pfienos SMS zpráv s obsahem textu a hodnot promûnn ch z/do aï 6 telefonních ãísel. AÏ 1K uïivatelsky definovan ch zpráv. Podporuje protokol MODBUS, master-slave 24 VDC 12/24 VDC 24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC 24 VDC AÏ 96 dal ích vstupû a v stupû 4 nezávislé PID smyãky Funkce hodin reálného ãasu (datum a ãas) 1 U tûchto modelû mohou nûkteré vstupy pracovat jako digitální, analogové nebo teplotní (pro termoãlánek nebo PT100, závisí na modelu). Pokud pouïijete tyto vstupy jako teplotní, klesá poãet voln ch digitálních vstupû na 10, 8, nebo 7. 2 Nûkteré digitální vstupy mohou pracovat jako vysokorychlostní ãítaãe, ãítaãe otáãek hfiídele, mûfiiãe kmitoãtu nebo bûïné digitální vstupy. 3 Model M91-2-T38 zatím nemá certifikaci UL.

20 Argentina: AEA SACIF Tel.: , Fax: Austrálie: Micromax Pty. Ltd. Tel.: , Fax: Rakousko: Schmachtl Elektrotechnik Tel.: , Fax: Belgie: Geveke Industrial Belgium Tel.: , Fax: Brazílie: DAKOL Instrumentos e Sistemas Ltda. Tel.: Fax: ext: Kanada: Sandtron Automation Limited Tel.: , Fax: Chile: E.i.Schadler y Cia Ltda. Tel.: , Fax: âína: Konder Co,.Ltd anghaj: Tel.: , Fax: Peking: Tel.: , Fax: Kunming: Tel.: , Fax: Kolumbie: COLSEIN LTDA Tel.: / Fax: âeská republika: Schmachtl CZ, spol. s r.o. Tel.: , Fax: Dánsko: Desim Elektronik ApS Tel.: , Fax: Estonsko: Klinkmann Eesti AS Tel.: , Fax: Finsko: Klinkmann Automation Oy Tel.: , Fax: Francie: Jeambrun Automation Tel.: , Fax: Nûmecko: Spectra Computer Systeme GmbH Tel.: Fax: Maìarsko: Kvalix Automatika Kft. Tel.: , Fax: Hong Kong: Asia Technology Instrument Ltd. Tel.: , Fax: Indie: Rajdeep Industrial Products Ltd Tel.: , Fax: Izrael: Zivan Instruments Co. Ltd. System & Controls Tel.: , Fax: Izrael: Michshur & Pikud Ltd. Hydraulics, Pneumatics & Electronics Tel.: , Fax: Itálie: TELESTAR S.R.L Tel.: Fax: Loty sko: Klinkmann Villa Tel.: , Fax: Litva: Klinkmann Lit Tel.: , Fax: Mexiko: Sistemas de Control Autec, S.A. de C.V. Tel.: +52 (55) Fax: +52 (55) Nizozemsko: Geveke Industrial B.V. Tel.: , Fax: Nov Zéland: EMC Industrial Group Ltd. Tel.: , Fax: Norsko: Tormatic as Tel.: , Fax: Peru: EPLI S.A.C. Tel.: , Fax: Polsko: Elmark Automatyka Sp. zo.o. Tel.: , Fax: Portugalsko: Tecnilab Lda. Tel.: , Fax: Rumunsko: ELECTRO-TOTAL Tel.: , Fax: Rusko: Klinkmann SPB Tel.: , Fax: Klinkmann: Tel.: , Fax: Singapur: Scigate Automation PTE Ltd Tel.: , Fax: Slovinsko: Tipteh d.o.o. Tel.: , Fax: JiÏní Korea: A.T.S-Advanced Technology Service Tel.: , Fax: panûlsko: Side, S.A. Tel.: , Fax: védsko: Leuze SensorGruppen AB Tel.: , Fax: v carsko: COMAT AG Industrielle Elektronik Tel.: +41 (0) , Fax: +41 (0) Tchaj-wan: Mark Automation Technologies Tel.: , Fax: Thajsko: Themtech Co. Ltd. Tel.: , Fax: Turecko: Yorum Otomatik Kontrol Tel.: , Fax: Ukrajina: Klinkmann Ukraine Tel.: , Fax: USA: Unitronics Inc. Mezimûsto zdarma: Tel.: , Fax: Venezuela: Proytek S.A. Tel./Fax: Jugoslávie: ACE Automatic Control Eng. Tel./Fax: Unitronics Ltd., Mezinárodní centrála: P.O.B. 300, leti tû Ben Gurion Airport, , Izrael Tel.: , Fax:

Generální dovozce. Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700 e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.

Generální dovozce. Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700 e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl. Argentina AEA SACIF Tel.: 11 4574 1555, Fax: 11 4574 2400 servicioalcliente@aea.com.ar, www.aea.com.ar Austrálie: Micromax Pty. Ltd. Tel.: +1 300 362 626, Fax: (02) 4271 8091 micromax@micromax.com.au,

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení TM PLC + HMI Kompletní řešení 01/2015 TM Nová generace řídících systémů od společnosti Unitronics 2 Platformu UniStream TM tvoří univerzální a výkonné CPU, široká nabídka elegantních dotykových HMI panelů,

Více

PLC + HMI Kompletní řešení

PLC + HMI Kompletní řešení PLC + HMI Kompletní řešení 3/2013 PLC + HMI Kompletní řešení Společnost Unitronics se zabývá vývojem programovatelných automatů (PLC) na globálním trhu. Snadno použitelné, účinné a cenově dostupné produkty

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE SMS 40 a Komunikační jednotka NIBE SMS 40 příslušenství SMS 40 umožňuje řídit a monitorovat na dálku Vaše tepelné čerpadlo v tepelném čerpadle lze nadefinovat

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky PressControl Strojní řídicí jednotky Řídicí jednotky PressControl 75, 600 a 5000 umožňují koncipování moderních výrobních procesů od jednotlivého pracoviště až po plnou automatizaci. Profitujte z naší

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje Operátorské panely a dotykové displeje Popis systému Popis HMI Struktura a koncept univerzální využití. Dotykové displeje jsou vybaveny operačním a integrovaným PLC-CPU je ideálním zařízením pro malé řidicí

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení výzkum

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Vestavné technologie

Vestavné technologie Vestavné technologie Stále častěji skloňovaný termín výpočetní techniky, který si zasluhuje samostatnou pozornost. Příčiny rozmachu Potřeba zvyšování efektivity práce Potřeba komunikace, řízení a sběru

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 grafické vývojové prostředí FRED pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2 FRED Grafické vývojové prostředí FRED Grafické vývojové prostředí FRED představuje zcela nový nástroj pro

Více

do svorkovnice, ale pro 2 externí čidla 580 262 napájení z interního Li článku nebo externího DC zdroje připojeného 5 500,-

do svorkovnice, ale pro 2 externí čidla 580 262 napájení z interního Li článku nebo externího DC zdroje připojeného 5 500,- název strana 580 - Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 1 559 - Digitální záznamník ZEPAREX 559 1 Loggery pro záznam teploty 2 Loggery pro záznam vlhkosti a teploty 2 Loggery pro záznam proudu 0-20mA,

Více

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky Diagnostika kotlů KP Pro diagnostiku poruchových a přechodných stavů, které se na kotlích KP mohou vyskytnout jsou k dispozici následující technické prostředky: diagnostika kotle diagnostika kotle diagnostika

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC

OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC Human Machine Interface OBSAH OPERÁTORSKÉ PANELY HMI VESA ROBUSTNÍ PANELY, LCD 8, 12 4 OPERÁTORSKÉ PANELY HMI DO PANELU RISC, LCD 5 12 5 INTEL ATOM Z5x0 LCD 5 12 6 INTEL

Více

Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R

Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R Novinka KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČ NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: data centra, serverovny potravinářský průmysl

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Projektováno v Dánsku Popis Regulátor řady ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více