Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF)"

Transkript

1 Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF) Provozní řád divadla STF vymezuje práva a povinnosti všech členů, zaměstnanců, hostujících umělců a pracovníků a ostatních osob podílejících se na činnosti a provozu STF. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v STF (na domovské scéně i zájezdech) s Provozním řádem seznámit! Veškeré zásady a pravidla upravení v tomto provozním řádu se vztahují jak na domovskou scénu, tak na prostory zájezdových představení. I. Obecné zásady I.1. Provoz STF je podřízen naplňování dramaturgického a produkčního plánu pro daný rok a z něj vyplývajících inscenačních a organizačních záměrů. I.2. Dramaturgický plán pro následnou sezonu je po projednání Radou STF předložen Sněmu STF. Veškeré změny po schválení Sněmem STF jsou zcela v kompetenci Rady STF. I.3. Všichni zúčastnění jsou povinni po obdržení fermanu (telefonické nebo mailové zprávy) s uvedením titulu, termínu a místa, a tento termín nemají hlášen jako zadaný, upřednostnit práci v STF před ostatní činností a podřídit se provoznímu režimu a hracímu plánu STF. I.4. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni s ohledem na vytváření soustředěné tvůrčí atmosféry udržovat v prostorách domovské scény i všech zájezdových scén a prostor klid, pořádek a čistotu. I.5. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, nesou spoluzodpovědnost za tvorbu představení a jsou zavázáni, aby svým vkladem usilovali o jeho maximálně dosažitelnou uměleckou úroveň. I.6. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni dodržovat stanovené termíny a podřídit se řádu a bezpečnostním předpisům STF. Nedodržení stanoveného termínu či zameškání představení ze strany kteréhokoliv účastníka je postihováno ve výši skládájící se ze škody způsobené tímto jednáním a účtované pořadatelem akce, z výše ušlé tržby STF navýšené o částku 10% za poškození dobrého jména STF.

2 II. Bezpečnostní zásady II.1. Všichni členové a hosté STF, stejně jako všechny osoby, které se podílí na činnosti STF, musejí absolvovat školení BOZP a řádně všechny bezpečnostní předpisy dodržovat. II.2. Pro zajištění bezpečnosti práce v rámci zákonné odpovědnosti je vedení STF povinno zajistit dozor ve všech případech. Na zkouškách je tímto dozorem režisér nebo osoba vedoucí zkoušku, případně jím pověřená osoba. Na představeních a zájezdech je u každé akce stanovena osoba dozoru, která je uvedena v systému a fermanu STF. Osoba vykonávající dozor na představení je povinna učinit z takového dozoru záznam do databáze dozorů nejpozději do 10 dnů po uskutečnění akce. II.3. Kouření je povoleno pouze v prostorách, které jsou k tomuto určeny. II.4. Na provozu STF se nesmějí podílet osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Vedoucí zájezdu nebo dozor mají právo požadovat po takové osobě provedení orientační dechové zkoušky. II.5. Používání otevřeného ohně na jevišti je povinen dozor představení nahlásit pořadateli akce a zajistit tak požární hlídku. V případě zájezdového představení je produkce povinna upozornit pořadatele na tuto skutečnost již při sjednávání představeníé. II.6. Požární hlídku během představení vykonává při akcích na domovské scéně osoba určená vedením STF. Na zájezdech pak zajišťuje požární hlídku pořadatel akce. Přítomnost této hlídky je povinen ověřit dozor představení. II.7. Za zhasnutí všech scénických světel zodpovídá osvětlovač dané akce. V případě, že se jedná o akci, na které není osvětlovač přítomen, zajišťuje tuto povinnost dozor představení.

3 III. Fermany a obsazení III.1. Provoz STF je určován fermanem. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni sledovat fermany. Údaje obsažené ve fermanu jsou pro všechny závazné. III.2. Podklady pro ferman připravuje a zadává produkce STF ve spolupráci s řídícími složkami inscenace. III.3. Zadávání termínů probíhá v sekci pro členy na Každý, kdo se podílí na činnost STF, obdrží přístupové jméno a heslo, pod kterým se do systému přihlásí. III.4. Sekce Nemůžu slouží všem aktérům k zadávání termínů, kdy se nemohou účastnit činnosti STF. Každý takový termín musí být zadán do této sekce, jinak na něj není brán ohled. III.5. Termíny představení jsou po sjednání, nebo v případě čekání na schválení pořadatelem, zadány do fermanu v režimu tzv. předběžné s ohledem na informace v sekci Nemůžu. Po tomto zadání je zaslán všem osobám podílejícím se na dané akci informativní mail o zadání takového termínu. Pokud do 24 hodin není mailovou formou kontaktována produkce se sdělením jakéhokoliv problému s daným termínem, je tento termín přeřazen do sekce Sjednané a je závazný. Všichni účastníci jsou povinni tento termín akceptovat. V případě neakceptování takového termínu nese osoba, která tento termín neakceptuje veškeré náklady spojené s nedodržením sjednaného termínu. Při stanovení hracího a zkušebního plánu se zohledňuje: a) požadavek maximální reprízovosti jednotlivých inscenací; b) technická náročnost inscenací při kombinování přestaveb se zkouškami nového představení; c) personální stav jevištní techniky v návaznosti na mzdový rozpočet (přesčasy) a dodržování Zákoníku práce; d) požadavky tvůrčího týmu, který zkouší na domovské scéně STF novou inscenaci; e) sekce Nemůžu. f) personální stav hereckého ansámblu zohledňující rovnoměrné využití alternací v návaznosti na sekci nemůžu a ostatní technicko-provozní požadavky a potřeby STF. III.6. Obsazení inscenace, obsahující kompletní tvůrčí tým, je zveřejněno na III.7. Účinkování hostujících umělců je možné po uzavření řádné smlouvy, která řeší případné mzdové nároky a zároveň dané účinkující zavazuje k podřízení se hracímu plánu a Provoznímu řádu STF.

4 IV. Předávací porada IV.1. Předávací poradu svolává vedoucí týmu inscenace. Na základě podkladů předložených na předávací poradě rozhoduje předseda STF o harmonogramu realizace inscenace, vč. Stanovení termínu předání inscenace do výroby. IV.2. Předávací porady se účastní režisér, dramaturg a scénograf inscenace (jako vedoucí tým inscenace), šéftechnik STF, produkční STF, um. šéf STF a předseda STF. IV.3. Průběh předávací porady se dělí na dvě části: Explikaci inscenačního záměru a předání inscenace do výroby. IV.4. Explikace inscenačního záměru: a) Dramaturg a režisér vyloží v několika bodech celkovou koncepci inscenace, základní umělecký záměr a z nich vyplývající technické a provozní požadavky. b) Scénograf představí na základě předložených výtvarných návrhů koncepci řešení výpravy inscenace a vyjádří se k nárokům na výrobu. c) Režisér vznese své požadavky na svícení, zvláštní zvukové a jiné efekty, speciální rekvizity apod. - vysloví se rovněž k použití scénické hudby. d) Dramaturg se vyjádří k nárokům na poskytnutí autorských práv vztahujících se k zamýšlené inscenaci. e) Dramaturg společně se scénografem předloží návrh na obsahovou a obrazovou podobu propagačních materiálů, především programu a plakátů. f) Vedoucí produkčního týmu předloží návrh rozpočtu. IV.6. Předání inscenace do výroby: a) Za průběh výroby inscenace je odpovědný scénograf a technik dané inscenace s ohledem na schválený inscenační záměr. b) Pokud předložené návrhy a technická dokumentace poskytují dostatečný podklad pro výrobu i stavbu dekorace, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a pokud nároky na jejich realizaci odpovídají stanovenému rozpočtu a kapacitním možnostem, zařadí předseda STF inscenaci do výroby a povolí čerpání finančních prostředků na krytí nákladů vztahujících se k dané inscenaci.

5 V. Zkoušky V.1. Doba, náplň a obsazení zkoušek jsou určovány fermanem s ohledem na sekci Nemůžu. V.2. Termíny zkoušek ve fermanu jsou závazné. O zadané zkoušce jsou účastníci informováni mailem a jsou uvedeni ve fermanu. V.3. Za náplň a řízení zkoušek je zodpovědný režisér, který při respektování provozních podmínek STF rovněž vydává podklady pro fermany. V.4. Za stavbu náznaku dekorace a za včasné předání scény ke zkoušce je zodpovědný technik dané inscenace. V.5. Herci v průběhu zkoušek odpovídají za rekvizity, kostýmy, příp. loutky (nebo jejich součásti) a jsou povinni je po zkoušce uložit na určené místo. V.6. Technická zkouška probíhá nejpozději 2 týdny před premiérou inscenace. V průběhu technické zkoušky předává vedoucí dílen hotovou dekoraci vedoucímu jevištní techniky a dohlíží na její stavbu na scéně. Scénograf a režisér inscenace prověří funkčnost dekorace i její provedení ve vztahu k výtvarnému návrhu a vznesou požadavky na případné korekce. Režisér vyzkouší ve spolupráci s technikem inscenace technologii případných přestaveb. V.7. Osvětlovací zkouška zpravidla navazuje na zkoušku technickou. Průběh osvětlovací zkoušky řídí režisér dané inscenace ve spolupráci se scénografem a osvětlovačem. V průběhu osvětlovací zkoušky jsou nasvíceny všechny světelné změny v souladu s inscenačním záměrem dané inscenace a jsou označeny v textu hry (v tzv technickém scénáři). Technický scénář je pak uložen v jednom vyhotovení u technika inscenace a v jednom vyhotovení urekvizit inscenace. V.8. Po technické zkoušce mají inscenátoři v průběhu zkoušek nárok na stavbu všech klíčových prvků scény. V.9. Hlavní zkoušky probíhají v posledním týdnu před premiérou inscenace a jsou nejzazším termínem pro kompletní předání kostýmů a rekvizit z výroby. Obě hlavní zkoušky jsou svícené a v jejich průběhu jsou uváděny do souladu všechny scénické prvky inscenace. Hlavních zkoušek se účastní kompletní obsazení inscenace. V.10. Generální zkoušky probíhají v posledních dvou dnech před premiérou inscenace a jejich průběh se zakládá na stejných principech jako průběh řádného představení.

6 VI. Představení VI.1. Začátky představení jsou stanoveny fermanem. Odjezdy na zájezdové představení jsou stanoveny doplňujícím mailem vedoucího zájezdu. VI.2. Zrušit představení je oprávněn v případě mimořádné události pouze předseda STF nebo jím pověřený zástupce po dohodě s dozorem představení, případně vedoucím zájezdu VI.3. Za včasný začátek a průběh představení zodpovídá dozor představení. V případě změny představení či opoždění začátku je dozor povinen zajistit řádnou omluvu divákům. VI.4. Herci jsou povinni být na místě představení nejpozději 1,5 hodiny před začátkem představení a nahlásit svůj příchod dozoru. Po převlečení do kostýmu mají herci zakázáno vstupovat mezi diváky mimo rámec inscenace. VI.5. Pořadatelské služby v pokladně, šatně a služby uvaděčské zajišťuje pořadatel představení. V případě pořádání představení STF zajišťuje tyto služby vedení STF nad rámec představení, případně vedoucí zájezdu nebo jím pověřená osoba. VI.6. Dozor zajišťuje osoba stanovená vedením STF. Tato osoba je vždy uvedena u každého představení v interním systému (dále jen IS). Nejpozději 10 dnů po skončení představení provede dozor zápis o průběhu představení do IS. VI.7. Herci jsou povinni, zejména na zájezdových představeních, pomáhat při stavbě, přípravě a bourání scény, přípravě a úklidu kostýmů a rekvizit vč. vyložení a naložení vleku. Zároveň jsou povinni si neprodleně po příjezdu a postavení scény (nejpozději hodinu před začátkem představení) připravit veškeré kostýmy, rekvizity a ostatní věci, které během představení potřebují a těsně před začátkem představení tyto opětovně zkontrolovat. VI.8. Herci jsou po představení povinni uložit kostýmy, rekvizity, apod. na určené místo. VI.9. Herci jsou povinni se hodinu před začátkem představní dostavit na jeviště na přezpívání, případně vyzkoušení náročnějších scén. O pořadí rozhoduje dozor představení. VI.10. Dozor představení je povinnen po skončení představení a úklidu scény a šaten tyto důsledně zkontrolovat, zda je vše v původním stavu a zda v těchto prostorech nezůstaly (zejména na zájezdech) neuklizené rekvizity, kostýmy, případně další věci. VI.11. Vedoucí zájezdu je povinnen po skončení představení a úklidu scény a šaten tyto důskedně zkontrolovat, zda je vše v původním stavu a zajistit případný úklid nebo nahlásit případné škody vedení STF a provozovateli objektu.

7 VII. Tvůrčí tým VII.1. Režisér a) je zodpovědný za celkový inscenační záměr i jeho realizaci a všichni, kdo se podílejí na tvorbě inscenace, jsou povinni řídit se podle jeho pokynů; b) vede zkoušky a zodpovídá za řízení a koordinaci všech složek podílejících se na tvorbě inscenace; c) je zodpovědný za přípravu podkladů týkajících se zkoušené inscenace pro fermany; d) je povinen účastnit se všech provozních porad, které se týkají zkoušené inscenace; e) je zodpovědný za kvalitu repríz nastudované inscenace. VII.1. Dramaturg a) je zodpovědný za textovou stránku inscenace, s režisérem se podílí na její interpretaci a na realizaci z ní vyplývajícího inscenačního záměru; b) je povinen v dostatečném předstihu před zahájením zkoušek vznést požadavky na obstarání příslušného textu a na počet exemplářů, které mají být namnoženy a svázány; c) je zodpovědný za včasné zažádání o poskytnutí autorských práv vztahujících se k dané inscenaci; d) je zodpovědný za obsahovou a věcnou stránku programu i všech propagačních materiálů a provádí jejich závěrečnou korekturu. VII.2. Scénograf a) je zodpovědný za výtvarnou koncepci inscenace a za její realizaci; b) je povinen, po předání scény a kostýmů do výroby, sledovat průběh výroby a konzultovat klíčové výrobní kroky s odbornými pracovníky studia; c) v případě potřeby se aktivně podílí na výrobě výpravy; d) podílí se, po konzultaci s vedoucím provozu, na nákupu materiálů a rekvizit; e) je zodpovědný za dodržení rozpočtu určeného pro výpravu inscenace; f) je zodpovědný za výtvarnou stránku programu a propagačních materiálů.

8 VII.3. Herci a) zodpovídají za interpretaci a tvorbu hrané postavy v rámci daného inscenačního záměru; b) jsou povinni řídit se pokyny režiséra a pracovat v souladu se všemi složkami, které se na tvorbě inscenace podílejí; c) jsou povinni přijít na zkoušku i představení včas, řádně připraveni a ve střízlivém stavu; d) v průběhu zkoušek odpovídají za kostýmy a rekvizity, které jsou jim postupně dodávány; e) po hlavních a generálních zkouškách a představeních jsou povinni umístit kostýmy, rekvizity a případné další svěřené věci na uřčené místo; f) jsou povinni dodržovat podobu inscenace schválenou na generální zkoušce; případné dodatečné dílčí změny musejí být předem schváleny režisérem dané inscenace; g) jsou povinni dodržovat líčení a nošení kostýmů, jak bylo určeno v průběhu generálních zkoušek. VII.3. Produkční tým a) zodpovídá za přípravu rozpočtu inscenace, který je předkládán na předávací poradě; b) v rámci předávací porady obhajuje celkový rozpočet i jeho jednotlivé složky; c) úzce spolupracuje s vedením STF při dodržování rozpočtu; d) vede složky Rozpočet a jeho čerpání na každou jednotlivou inscenaci; e) spolupracuje s dramaturgem inscenace při obstarávání a rozmnožování textů; f) spolupracuje se scénografem inscenace, pomáhá při zajišťování drobných rekvizit, konzultuje tyto požadavky dané inscenace, podílí se na drobných nákupech rekvizit a zajišťuje nákup spotřebních rekvizit pro danou inscenaci; g) předává zásadní podklady pro tvorbu fermanů; h) konzultuje požadavky režiséra a scénografa inscenace s vedením STF; i) společně s dramaturgem a scénografem připravuje propagaci inscenace, odpovídá za technické zajištění všech propagačních materiálů (program, plakát atd.).

9 VII.3. Náplní práce produkčního týmu je: a) Prodej zájezdových představeních b) Aktivní vyhledávání novým odběratelů a míst, kde je možno uskutečnit produkce c) Plánování průběhu zájezdu s ohledem na ekonomiku provozu d) Zajišťuje ubytování na zájezdech e) Vystavuje smlouvy a nájezdové pokyny f) Zadává představení, případně zkoušky, do fermanu g) Připravuje podklady pro vyúčtování akce resp. Zájezedu h) Provádí klientský servis a zpětnou vazbu po představení zajišťuje reference i) Aktivně vyhledává sponzory j) monitoruje aktuální dotační tituly a připravuje podklady pro žádosti dotací k) Zajišťuje propagaci jednotlivých představení a PR celého STF l) Zajišťuje a eviduje pronájmy prostor. m) Provádí každotýdenní porady (Informace o veškerých aktivitách, kontrola plnění úkolů, řešení problémů prodeje, stanovení krátkodobých a střednědobých úkolů) VII.4. Vedoucí produkčního týmu a) v procesu přípravy a vzniku dané inscenace řídí v souladu s požadavky režiséra produkční tým a odpovídá za jeho funkčnost; b) jako člen tvůrčího týmu inscenace je partnerem režiséra (interního, externího) při organizaci procesu vzniku inscenace; c) je povinen účastnit se na základě požadavků režiséra veškerých jednání tvůrčího týmu; d) účastní se pravidelných provozních porad v STF; e) účastní se všech jednání, která se týkají procesu vzniku inscenace; f) po dohodě s vedením STF vede předběžná jednání s potenciálními sponzory.

10 VIII. Technické složky VIII.1. Pracovníci technických složek STF a) jsou podřízeni vedoucím jednotlivých složek, jejichž nadřízeným je šéftechnik STF; b) jsou povinni věnovat se přípravě inscenací s naprostou prioritou; c) ve své práci se řídí Zákoníkem práce, bezpečnostními a dalšími platnými předpisy a normami; d) všichni pracovníci dílen jsou povinni poskytnout veškeré informace odborného charakteru, své odborné zkušenosti a znalosti dané technické a technologické problematiky; VIII.2. Jevištní technika a) při stavbě dekorací a náznaku se řídí pokyny scénografa a režiséra inscenace, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony a vnitřními předpisy STF a pravidly BOZP a PO; b) je povinna dodržovat termíny stanovené fermanem. c) Je povinna zajistit, že scéna bude kompletně připravena nejpozději hodinu před začátkem, představení. V případě, že toto nebude možné z časových či jiných důvodů zajistit je vedoucí technik povinen toto nahlásit vedoucímu zájezdu. Vedoucí zájezdu rozhodne o přerušení stavby scény, případně o posunutí termínu přezpívání a vyzkoušení náročnějších scén. VIII.3. Osvětlovací technici a zvukaři a) jsou povinni řídit se pokyny režiséra a scénografa inscenace; b) jsou povinni dodržovat termíny stanovené fermanem. c) Jsou povinni zajistit, že scéna bude kompletně nasvícena a nazvučena nejpozději hodinu před začátkem, představení. V případě, že toto nebude možné z časových či jiných důvodů zajistit je vedoucí technik povinen toto nahlásit vedoucímu zájezdu. Vedoucí zájezdu rozhodne o přerušení stavby scény, případně o posunutí termínu přezpívání a vyzkoušení náročnějších scén.

11 IX. Pořádání hostujících představení a) Výběr hostujícíh představení a prostoru ve kterém se budou odehrávat zajišťuje vedení STF a produkční tým ve spolupráci s vedoucím techniky. b) Propadaci zajišťuje produkční tým v režimu propagace vlastních představení c) Technické zázemí zajistí vedoucí techniky dle informací od produkčního týmu d) veškeré další složky postupují dle provozního řádu v režimu vlastních představení. Ve Slavičíně Vyhotovil: Jan Julínek Schválil: Sněm SemTamFór, o.s. dne Platnost od

Provozní řád Pidivadla stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o.

Provozní řád Pidivadla stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. Strana 1 (celkem 12) stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. je závaznou vnitřní směrnicí Vyšší odborné školy herecké s.r.o. Vstupuje v platnost dnem podpisu jednatelkou a ředitelkou školy. Vymezuje

Více

Smlouva s hostujícím režisérem příloha č.7

Smlouva s hostujícím režisérem příloha č.7 Smlouva s hostujícím režisérem příloha č.7 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Režisér ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) spolu uzavřeli podle

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

uzavírají tuto SMLOUVU O POHOSTINSKÉM VYSTOUPENÍ ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku

uzavírají tuto SMLOUVU O POHOSTINSKÉM VYSTOUPENÍ ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku OLDstars, z.s. umělecká skupina Sídlo: fakturační a korespondenční adresa: Charkovská 15, Praha 10 IČO: 266 755 79, DIČ: CZ 266 755 79 Bankovní spojení: Raiffeisenbank - 181 754 2001/5500 Zapsáno v rejstříku

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ

SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ SLOŽENÍ REALIZAČNÍCH TÝMŮ, KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ A HLAVNÍ ÚKOLY ČLENŮ REALIZAČNÍCH TÝMŮ 1. Složení realizačního týmu reprezentačního družstva a) Hlavní zodpovědný trenér reprezentačního mužstva

Více

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace Všeobecné smluvní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace Všeobecné smluvní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 701 85, IČ: 00845035 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné smluvní

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 024/12 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA

Organizační řád Národního divadla vydaný Příkazem ředitele č. 013/2011 Příloha č. 1 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NÁRODNÍHO DIVADLA ředitel ND rada ND sekce ředitele ND umělecký šéf Opery umělecký soubor Opera Národního divadla umělecký šéf Činohry umělecký soubor Činohra Národního divadla

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 Část I. Úvodní ustanovení 1 Statut cvičného pracoviště pro odbornou praxi

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Provozní řád Městské sportovní haly Skalná

Provozní řád Městské sportovní haly Skalná Provozní řád Městské sportovní haly Skalná Majitel: Místo: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná Sportovní 412, 351 34 Skalná Část I. Základní ustanovení Článek 1 Tento provozní řád určuje zásady chování

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti

Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace v 1. pilíři

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I Česká geologická služba Praha 20. května 2010 KIárov 3, Praha 1 č.j. CGS110/10/0684 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Oponentní rady

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO 1 STANOVY Zapsaného spolku TRACK MARSHALS BRNO Článek 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB 2. Sídlo: Bratislavská 189/5A,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva I. Úvodní ustanovení 1. Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty (tj. Ministerstvo

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015 k realizaci odborných praxí a terénních cvičení. čl. 1. Úvodní ustanovení

Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015 k realizaci odborných praxí a terénních cvičení. čl. 1. Úvodní ustanovení Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015 k realizaci odborných praxí a terénních cvičení čl. 1. Úvodní ustanovení Studentské odborné praxe a terénní cvičení slouží ke zvyšování odborných kompetencí studentů VŠRR

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10.

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží:

Projednat zaslání dopisu pověřenému GŘ NG, kterým Ministr kultury uloží: Jednání s ministrem kultury Jiřím Balvínem 19. listopadu 2013 Vyjasnit - úhradu starých dluhů vůči dodavatelům. K 31.12. 2012 činily závazky vůči dodavatelů 43 mil. Kč. Tyto staré dluhy ještě nejsou uhrazeny,

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více