Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF)"

Transkript

1 Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF) Provozní řád divadla STF vymezuje práva a povinnosti všech členů, zaměstnanců, hostujících umělců a pracovníků a ostatních osob podílejících se na činnosti a provozu STF. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v STF (na domovské scéně i zájezdech) s Provozním řádem seznámit! Veškeré zásady a pravidla upravení v tomto provozním řádu se vztahují jak na domovskou scénu, tak na prostory zájezdových představení. I. Obecné zásady I.1. Provoz STF je podřízen naplňování dramaturgického a produkčního plánu pro daný rok a z něj vyplývajících inscenačních a organizačních záměrů. I.2. Dramaturgický plán pro následnou sezonu je po projednání Radou STF předložen Sněmu STF. Veškeré změny po schválení Sněmem STF jsou zcela v kompetenci Rady STF. I.3. Všichni zúčastnění jsou povinni po obdržení fermanu (telefonické nebo mailové zprávy) s uvedením titulu, termínu a místa, a tento termín nemají hlášen jako zadaný, upřednostnit práci v STF před ostatní činností a podřídit se provoznímu režimu a hracímu plánu STF. I.4. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni s ohledem na vytváření soustředěné tvůrčí atmosféry udržovat v prostorách domovské scény i všech zájezdových scén a prostor klid, pořádek a čistotu. I.5. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, nesou spoluzodpovědnost za tvorbu představení a jsou zavázáni, aby svým vkladem usilovali o jeho maximálně dosažitelnou uměleckou úroveň. I.6. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni dodržovat stanovené termíny a podřídit se řádu a bezpečnostním předpisům STF. Nedodržení stanoveného termínu či zameškání představení ze strany kteréhokoliv účastníka je postihováno ve výši skládájící se ze škody způsobené tímto jednáním a účtované pořadatelem akce, z výše ušlé tržby STF navýšené o částku 10% za poškození dobrého jména STF.

2 II. Bezpečnostní zásady II.1. Všichni členové a hosté STF, stejně jako všechny osoby, které se podílí na činnosti STF, musejí absolvovat školení BOZP a řádně všechny bezpečnostní předpisy dodržovat. II.2. Pro zajištění bezpečnosti práce v rámci zákonné odpovědnosti je vedení STF povinno zajistit dozor ve všech případech. Na zkouškách je tímto dozorem režisér nebo osoba vedoucí zkoušku, případně jím pověřená osoba. Na představeních a zájezdech je u každé akce stanovena osoba dozoru, která je uvedena v systému a fermanu STF. Osoba vykonávající dozor na představení je povinna učinit z takového dozoru záznam do databáze dozorů nejpozději do 10 dnů po uskutečnění akce. II.3. Kouření je povoleno pouze v prostorách, které jsou k tomuto určeny. II.4. Na provozu STF se nesmějí podílet osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Vedoucí zájezdu nebo dozor mají právo požadovat po takové osobě provedení orientační dechové zkoušky. II.5. Používání otevřeného ohně na jevišti je povinen dozor představení nahlásit pořadateli akce a zajistit tak požární hlídku. V případě zájezdového představení je produkce povinna upozornit pořadatele na tuto skutečnost již při sjednávání představeníé. II.6. Požární hlídku během představení vykonává při akcích na domovské scéně osoba určená vedením STF. Na zájezdech pak zajišťuje požární hlídku pořadatel akce. Přítomnost této hlídky je povinen ověřit dozor představení. II.7. Za zhasnutí všech scénických světel zodpovídá osvětlovač dané akce. V případě, že se jedná o akci, na které není osvětlovač přítomen, zajišťuje tuto povinnost dozor představení.

3 III. Fermany a obsazení III.1. Provoz STF je určován fermanem. Všichni, kdo se podílejí na provozu STF, jsou povinni sledovat fermany. Údaje obsažené ve fermanu jsou pro všechny závazné. III.2. Podklady pro ferman připravuje a zadává produkce STF ve spolupráci s řídícími složkami inscenace. III.3. Zadávání termínů probíhá v sekci pro členy na Každý, kdo se podílí na činnost STF, obdrží přístupové jméno a heslo, pod kterým se do systému přihlásí. III.4. Sekce Nemůžu slouží všem aktérům k zadávání termínů, kdy se nemohou účastnit činnosti STF. Každý takový termín musí být zadán do této sekce, jinak na něj není brán ohled. III.5. Termíny představení jsou po sjednání, nebo v případě čekání na schválení pořadatelem, zadány do fermanu v režimu tzv. předběžné s ohledem na informace v sekci Nemůžu. Po tomto zadání je zaslán všem osobám podílejícím se na dané akci informativní mail o zadání takového termínu. Pokud do 24 hodin není mailovou formou kontaktována produkce se sdělením jakéhokoliv problému s daným termínem, je tento termín přeřazen do sekce Sjednané a je závazný. Všichni účastníci jsou povinni tento termín akceptovat. V případě neakceptování takového termínu nese osoba, která tento termín neakceptuje veškeré náklady spojené s nedodržením sjednaného termínu. Při stanovení hracího a zkušebního plánu se zohledňuje: a) požadavek maximální reprízovosti jednotlivých inscenací; b) technická náročnost inscenací při kombinování přestaveb se zkouškami nového představení; c) personální stav jevištní techniky v návaznosti na mzdový rozpočet (přesčasy) a dodržování Zákoníku práce; d) požadavky tvůrčího týmu, který zkouší na domovské scéně STF novou inscenaci; e) sekce Nemůžu. f) personální stav hereckého ansámblu zohledňující rovnoměrné využití alternací v návaznosti na sekci nemůžu a ostatní technicko-provozní požadavky a potřeby STF. III.6. Obsazení inscenace, obsahující kompletní tvůrčí tým, je zveřejněno na III.7. Účinkování hostujících umělců je možné po uzavření řádné smlouvy, která řeší případné mzdové nároky a zároveň dané účinkující zavazuje k podřízení se hracímu plánu a Provoznímu řádu STF.

4 IV. Předávací porada IV.1. Předávací poradu svolává vedoucí týmu inscenace. Na základě podkladů předložených na předávací poradě rozhoduje předseda STF o harmonogramu realizace inscenace, vč. Stanovení termínu předání inscenace do výroby. IV.2. Předávací porady se účastní režisér, dramaturg a scénograf inscenace (jako vedoucí tým inscenace), šéftechnik STF, produkční STF, um. šéf STF a předseda STF. IV.3. Průběh předávací porady se dělí na dvě části: Explikaci inscenačního záměru a předání inscenace do výroby. IV.4. Explikace inscenačního záměru: a) Dramaturg a režisér vyloží v několika bodech celkovou koncepci inscenace, základní umělecký záměr a z nich vyplývající technické a provozní požadavky. b) Scénograf představí na základě předložených výtvarných návrhů koncepci řešení výpravy inscenace a vyjádří se k nárokům na výrobu. c) Režisér vznese své požadavky na svícení, zvláštní zvukové a jiné efekty, speciální rekvizity apod. - vysloví se rovněž k použití scénické hudby. d) Dramaturg se vyjádří k nárokům na poskytnutí autorských práv vztahujících se k zamýšlené inscenaci. e) Dramaturg společně se scénografem předloží návrh na obsahovou a obrazovou podobu propagačních materiálů, především programu a plakátů. f) Vedoucí produkčního týmu předloží návrh rozpočtu. IV.6. Předání inscenace do výroby: a) Za průběh výroby inscenace je odpovědný scénograf a technik dané inscenace s ohledem na schválený inscenační záměr. b) Pokud předložené návrhy a technická dokumentace poskytují dostatečný podklad pro výrobu i stavbu dekorace, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a pokud nároky na jejich realizaci odpovídají stanovenému rozpočtu a kapacitním možnostem, zařadí předseda STF inscenaci do výroby a povolí čerpání finančních prostředků na krytí nákladů vztahujících se k dané inscenaci.

5 V. Zkoušky V.1. Doba, náplň a obsazení zkoušek jsou určovány fermanem s ohledem na sekci Nemůžu. V.2. Termíny zkoušek ve fermanu jsou závazné. O zadané zkoušce jsou účastníci informováni mailem a jsou uvedeni ve fermanu. V.3. Za náplň a řízení zkoušek je zodpovědný režisér, který při respektování provozních podmínek STF rovněž vydává podklady pro fermany. V.4. Za stavbu náznaku dekorace a za včasné předání scény ke zkoušce je zodpovědný technik dané inscenace. V.5. Herci v průběhu zkoušek odpovídají za rekvizity, kostýmy, příp. loutky (nebo jejich součásti) a jsou povinni je po zkoušce uložit na určené místo. V.6. Technická zkouška probíhá nejpozději 2 týdny před premiérou inscenace. V průběhu technické zkoušky předává vedoucí dílen hotovou dekoraci vedoucímu jevištní techniky a dohlíží na její stavbu na scéně. Scénograf a režisér inscenace prověří funkčnost dekorace i její provedení ve vztahu k výtvarnému návrhu a vznesou požadavky na případné korekce. Režisér vyzkouší ve spolupráci s technikem inscenace technologii případných přestaveb. V.7. Osvětlovací zkouška zpravidla navazuje na zkoušku technickou. Průběh osvětlovací zkoušky řídí režisér dané inscenace ve spolupráci se scénografem a osvětlovačem. V průběhu osvětlovací zkoušky jsou nasvíceny všechny světelné změny v souladu s inscenačním záměrem dané inscenace a jsou označeny v textu hry (v tzv technickém scénáři). Technický scénář je pak uložen v jednom vyhotovení u technika inscenace a v jednom vyhotovení urekvizit inscenace. V.8. Po technické zkoušce mají inscenátoři v průběhu zkoušek nárok na stavbu všech klíčových prvků scény. V.9. Hlavní zkoušky probíhají v posledním týdnu před premiérou inscenace a jsou nejzazším termínem pro kompletní předání kostýmů a rekvizit z výroby. Obě hlavní zkoušky jsou svícené a v jejich průběhu jsou uváděny do souladu všechny scénické prvky inscenace. Hlavních zkoušek se účastní kompletní obsazení inscenace. V.10. Generální zkoušky probíhají v posledních dvou dnech před premiérou inscenace a jejich průběh se zakládá na stejných principech jako průběh řádného představení.

6 VI. Představení VI.1. Začátky představení jsou stanoveny fermanem. Odjezdy na zájezdové představení jsou stanoveny doplňujícím mailem vedoucího zájezdu. VI.2. Zrušit představení je oprávněn v případě mimořádné události pouze předseda STF nebo jím pověřený zástupce po dohodě s dozorem představení, případně vedoucím zájezdu VI.3. Za včasný začátek a průběh představení zodpovídá dozor představení. V případě změny představení či opoždění začátku je dozor povinen zajistit řádnou omluvu divákům. VI.4. Herci jsou povinni být na místě představení nejpozději 1,5 hodiny před začátkem představení a nahlásit svůj příchod dozoru. Po převlečení do kostýmu mají herci zakázáno vstupovat mezi diváky mimo rámec inscenace. VI.5. Pořadatelské služby v pokladně, šatně a služby uvaděčské zajišťuje pořadatel představení. V případě pořádání představení STF zajišťuje tyto služby vedení STF nad rámec představení, případně vedoucí zájezdu nebo jím pověřená osoba. VI.6. Dozor zajišťuje osoba stanovená vedením STF. Tato osoba je vždy uvedena u každého představení v interním systému (dále jen IS). Nejpozději 10 dnů po skončení představení provede dozor zápis o průběhu představení do IS. VI.7. Herci jsou povinni, zejména na zájezdových představeních, pomáhat při stavbě, přípravě a bourání scény, přípravě a úklidu kostýmů a rekvizit vč. vyložení a naložení vleku. Zároveň jsou povinni si neprodleně po příjezdu a postavení scény (nejpozději hodinu před začátkem představení) připravit veškeré kostýmy, rekvizity a ostatní věci, které během představení potřebují a těsně před začátkem představení tyto opětovně zkontrolovat. VI.8. Herci jsou po představení povinni uložit kostýmy, rekvizity, apod. na určené místo. VI.9. Herci jsou povinni se hodinu před začátkem představní dostavit na jeviště na přezpívání, případně vyzkoušení náročnějších scén. O pořadí rozhoduje dozor představení. VI.10. Dozor představení je povinnen po skončení představení a úklidu scény a šaten tyto důsledně zkontrolovat, zda je vše v původním stavu a zda v těchto prostorech nezůstaly (zejména na zájezdech) neuklizené rekvizity, kostýmy, případně další věci. VI.11. Vedoucí zájezdu je povinnen po skončení představení a úklidu scény a šaten tyto důskedně zkontrolovat, zda je vše v původním stavu a zajistit případný úklid nebo nahlásit případné škody vedení STF a provozovateli objektu.

7 VII. Tvůrčí tým VII.1. Režisér a) je zodpovědný za celkový inscenační záměr i jeho realizaci a všichni, kdo se podílejí na tvorbě inscenace, jsou povinni řídit se podle jeho pokynů; b) vede zkoušky a zodpovídá za řízení a koordinaci všech složek podílejících se na tvorbě inscenace; c) je zodpovědný za přípravu podkladů týkajících se zkoušené inscenace pro fermany; d) je povinen účastnit se všech provozních porad, které se týkají zkoušené inscenace; e) je zodpovědný za kvalitu repríz nastudované inscenace. VII.1. Dramaturg a) je zodpovědný za textovou stránku inscenace, s režisérem se podílí na její interpretaci a na realizaci z ní vyplývajícího inscenačního záměru; b) je povinen v dostatečném předstihu před zahájením zkoušek vznést požadavky na obstarání příslušného textu a na počet exemplářů, které mají být namnoženy a svázány; c) je zodpovědný za včasné zažádání o poskytnutí autorských práv vztahujících se k dané inscenaci; d) je zodpovědný za obsahovou a věcnou stránku programu i všech propagačních materiálů a provádí jejich závěrečnou korekturu. VII.2. Scénograf a) je zodpovědný za výtvarnou koncepci inscenace a za její realizaci; b) je povinen, po předání scény a kostýmů do výroby, sledovat průběh výroby a konzultovat klíčové výrobní kroky s odbornými pracovníky studia; c) v případě potřeby se aktivně podílí na výrobě výpravy; d) podílí se, po konzultaci s vedoucím provozu, na nákupu materiálů a rekvizit; e) je zodpovědný za dodržení rozpočtu určeného pro výpravu inscenace; f) je zodpovědný za výtvarnou stránku programu a propagačních materiálů.

8 VII.3. Herci a) zodpovídají za interpretaci a tvorbu hrané postavy v rámci daného inscenačního záměru; b) jsou povinni řídit se pokyny režiséra a pracovat v souladu se všemi složkami, které se na tvorbě inscenace podílejí; c) jsou povinni přijít na zkoušku i představení včas, řádně připraveni a ve střízlivém stavu; d) v průběhu zkoušek odpovídají za kostýmy a rekvizity, které jsou jim postupně dodávány; e) po hlavních a generálních zkouškách a představeních jsou povinni umístit kostýmy, rekvizity a případné další svěřené věci na uřčené místo; f) jsou povinni dodržovat podobu inscenace schválenou na generální zkoušce; případné dodatečné dílčí změny musejí být předem schváleny režisérem dané inscenace; g) jsou povinni dodržovat líčení a nošení kostýmů, jak bylo určeno v průběhu generálních zkoušek. VII.3. Produkční tým a) zodpovídá za přípravu rozpočtu inscenace, který je předkládán na předávací poradě; b) v rámci předávací porady obhajuje celkový rozpočet i jeho jednotlivé složky; c) úzce spolupracuje s vedením STF při dodržování rozpočtu; d) vede složky Rozpočet a jeho čerpání na každou jednotlivou inscenaci; e) spolupracuje s dramaturgem inscenace při obstarávání a rozmnožování textů; f) spolupracuje se scénografem inscenace, pomáhá při zajišťování drobných rekvizit, konzultuje tyto požadavky dané inscenace, podílí se na drobných nákupech rekvizit a zajišťuje nákup spotřebních rekvizit pro danou inscenaci; g) předává zásadní podklady pro tvorbu fermanů; h) konzultuje požadavky režiséra a scénografa inscenace s vedením STF; i) společně s dramaturgem a scénografem připravuje propagaci inscenace, odpovídá za technické zajištění všech propagačních materiálů (program, plakát atd.).

9 VII.3. Náplní práce produkčního týmu je: a) Prodej zájezdových představeních b) Aktivní vyhledávání novým odběratelů a míst, kde je možno uskutečnit produkce c) Plánování průběhu zájezdu s ohledem na ekonomiku provozu d) Zajišťuje ubytování na zájezdech e) Vystavuje smlouvy a nájezdové pokyny f) Zadává představení, případně zkoušky, do fermanu g) Připravuje podklady pro vyúčtování akce resp. Zájezedu h) Provádí klientský servis a zpětnou vazbu po představení zajišťuje reference i) Aktivně vyhledává sponzory j) monitoruje aktuální dotační tituly a připravuje podklady pro žádosti dotací k) Zajišťuje propagaci jednotlivých představení a PR celého STF l) Zajišťuje a eviduje pronájmy prostor. m) Provádí každotýdenní porady (Informace o veškerých aktivitách, kontrola plnění úkolů, řešení problémů prodeje, stanovení krátkodobých a střednědobých úkolů) VII.4. Vedoucí produkčního týmu a) v procesu přípravy a vzniku dané inscenace řídí v souladu s požadavky režiséra produkční tým a odpovídá za jeho funkčnost; b) jako člen tvůrčího týmu inscenace je partnerem režiséra (interního, externího) při organizaci procesu vzniku inscenace; c) je povinen účastnit se na základě požadavků režiséra veškerých jednání tvůrčího týmu; d) účastní se pravidelných provozních porad v STF; e) účastní se všech jednání, která se týkají procesu vzniku inscenace; f) po dohodě s vedením STF vede předběžná jednání s potenciálními sponzory.

10 VIII. Technické složky VIII.1. Pracovníci technických složek STF a) jsou podřízeni vedoucím jednotlivých složek, jejichž nadřízeným je šéftechnik STF; b) jsou povinni věnovat se přípravě inscenací s naprostou prioritou; c) ve své práci se řídí Zákoníkem práce, bezpečnostními a dalšími platnými předpisy a normami; d) všichni pracovníci dílen jsou povinni poskytnout veškeré informace odborného charakteru, své odborné zkušenosti a znalosti dané technické a technologické problematiky; VIII.2. Jevištní technika a) při stavbě dekorací a náznaku se řídí pokyny scénografa a režiséra inscenace, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony a vnitřními předpisy STF a pravidly BOZP a PO; b) je povinna dodržovat termíny stanovené fermanem. c) Je povinna zajistit, že scéna bude kompletně připravena nejpozději hodinu před začátkem, představení. V případě, že toto nebude možné z časových či jiných důvodů zajistit je vedoucí technik povinen toto nahlásit vedoucímu zájezdu. Vedoucí zájezdu rozhodne o přerušení stavby scény, případně o posunutí termínu přezpívání a vyzkoušení náročnějších scén. VIII.3. Osvětlovací technici a zvukaři a) jsou povinni řídit se pokyny režiséra a scénografa inscenace; b) jsou povinni dodržovat termíny stanovené fermanem. c) Jsou povinni zajistit, že scéna bude kompletně nasvícena a nazvučena nejpozději hodinu před začátkem, představení. V případě, že toto nebude možné z časových či jiných důvodů zajistit je vedoucí technik povinen toto nahlásit vedoucímu zájezdu. Vedoucí zájezdu rozhodne o přerušení stavby scény, případně o posunutí termínu přezpívání a vyzkoušení náročnějších scén.

11 IX. Pořádání hostujících představení a) Výběr hostujícíh představení a prostoru ve kterém se budou odehrávat zajišťuje vedení STF a produkční tým ve spolupráci s vedoucím techniky. b) Propadaci zajišťuje produkční tým v režimu propagace vlastních představení c) Technické zázemí zajistí vedoucí techniky dle informací od produkčního týmu d) veškeré další složky postupují dle provozního řádu v režimu vlastních představení. Ve Slavičíně Vyhotovil: Jan Julínek Schválil: Sněm SemTamFór, o.s. dne Platnost od

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2

Příloha A Seznam ověřovatelských míst 1/2. 1 9 0 0 0 P r a h a 9, t e l. 2 6 6 7 2 1 3 7 8, 3 7 0, 3 7 6, 3 8 2 SEZN AM PŘÍLOH P ř í l o h a A S e z n a m o v ě ř o v a t e l s k ý c h m í s t P ř í l o h a B C e n í k s l u ž e b H o s p o d á ř s k é k o m o r y Č e s k é r e p u b l i k y P ř í l o h a C P o

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Jakub Merc V Kroměříži dne 13.10.2010 STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Tento aktualizovaný Statut Žákovské rady (dále jen ŽR) Gymnázia Kroměříž (dále jen GKM),

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Článek 1 Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly 1. Město Dubí je vlastníkem Sportovní haly - adresa Sportovní ul. 200, Dubí 2 (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Vnitřní řád. Dům dětí a mládeže Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy

Vnitřní řád. Dům dětí a mládeže Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy Dům dětí a mládeže Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy Vnitřní řád Úvodní ustanovení Vnitřní řád je základní normou a zabezpečuje realizaci zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015

Zlatý list. Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list Propozice 43. ročníku přírodovědné soutěže ve školním roce 2014/2015 Zlatý list spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B.* Základní informace 1. Ve školním

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více