1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):"

Transkript

1 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech pod napětím pracovníci nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. b. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dozorem. c. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. 2. Admitance obvodu střídavého proudu harmonického průběhu je: a. Převrácená hodnota impedance. b. Převrácená hodnota indukční reaktance. c. Převrácená hodnota kapacitní susceptance. 3. Stav, v jakém se elektrický obvod nachází, může být: a. 1. Neustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Ustálený harmonický. b. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Ustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. c. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. 4. Podle energetického hlediska rozeznáváme prvky elektrických obvodů: a. 1. Aktivní, 2. Pasivní. b. 1. Dvojpóly, 2. Trojpóly, 3. Čtyřpóly. c. 1. Lineární, 2. Nelineární. 5. Podle úbytku napětí na vnitřním odboru zdroje rozeznáváme zdroje: a. Bez úbytku. b. S úbytkem. c. Měkké, tvrdé. 6. Účinník je definován: a. cos=/. b. cos= /. c. cos=. 7. Jaké je jmenovité napětí nízko (nn) v uzemněné soustavě mezi vodiči a zemí (2body)? < 8. Nakreslete a popište voltampérovou charakteristiku střídavého ideálního napětí zdroje (2body): 9. Napište vztah pro indukční reaktanci pro induktor v obvodu harmonického proudu (1bod): úhlová frekvence = indukčnost

2 10. Pro ustálený stejnosměrný proud (I) lze psát (1bod): a. =/, kde je náboj a je čas. b. /, kde je množství proudu a je čas. c., kde je náboj a je čas. 11. Na obrázku je schéma stejnosměrného obvodu. Napište rovnici pro: 1) uzel naznačené smyčky (3body):! " #" $ " % 12. Střední výkon harmonického proudu v pasivním dvojpólu je dán vztahem (1bod): a. & cos b. & sin c. & 13. Trojúhelník výkonů lze matematicky popsat rovnicí (1bod): a. ) * # + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový. b. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový c. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový 14. Protéká-li kapacitorem harmonický proud, objeví se na jeho svorkách napětí. Toto napětí je (1bod): a. Harmonické a předbíhá proud o úhel,/2. b. Harmonické a zpožďuje se za proudem o úhel,/2. c. Harmonické a předbíhá proud o úhel větší než je,/ Na impedanci cívky se podílí (1bod): a. Pouze indukční reaktance. b. Pouze odpor cívky. c. Odpor rezistoru a velikost indukční reaktance (z náhradního schématu).. /0 * #123! * 16. Názvy vodičů u trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou (1bod): a. Fázové vodiče 135!, vodiče střední 115! b. Symetrické vodiče 135! a vodič nulový 115!. c. Trojfázové vodiče 17. U trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou napětí vzájemně proti sobě posunuta (1bod): a. O nulový úhel. b. O úhel 120. c. O úhel 90.

3 18. O trojfázové soustavě můžeme říci, že soustava má trojfázový souměrný spotřebič, když (1bod): a. Spotřebič je zapojen do hvězdy. b. Spotřebič má všechny zdroje stejné. c. Spotřebič má všechny impedance stejné. 19. Elektrický výkon ve stejnosměrných obvodech měříme (1bod): a. Jenom změřením proudu a napětí a potom výkon určíme výpočtem. b. Zásadně wattmetrem. c. Wattmetrem nebo i tzv. nepřímou metodou (z napětí a proudu). 20. Výkon u trojfázového souměrného spotřebiče spojeného do hvězdy (1bod): a. Změříme pomocí 3 wattmetrů, celkový výkon je roven součtu výkonů v jednotlivých fázích. b. Změříme pomocí 1 wattmetru, celkový výkon je roven trojnásobku výkonu, který změřil wattmetr. c. Změříme i nepřímou metodou, tj. pomocí voltmetru a ampérmetru. 21. Polovodiče typu P a N se nazývají (1bod): a. Polovodiče děrové. b. Polovodiče vlastní. c. Polovodiče nevlastní. 22. Nakreslete schéma zapojení měření výkonu u trojfázového nesouměrného spojení spojeného do hvězdy (3body): 23. Tyristor je polovodičový prvek, který se může nacházet ve stavu (1bod): a. Vodivém, propustném, závěrném. b. Blokovacím, propustném, uříznutém. c. Blokovacím, propustném, závěrném. 24. Tyristor se do propustného stavu dostává ze stavu (1bod): a. Závěrného. b. Blokovacího. c. Nezáleží na stavu. 25. K hlavním aktivním částem všech elektrických strojů patří (1bod): a. Stator, rotor, hřídel, sběrací ústrojí, svorkovnice. b. Stator a rotor. c. Magnetický obvod a elektrický obvod (vinutí). 26. Transformátor je elektrický stroj (1bod): a. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně střídavého magnetického toku při konstantní frekvenci. b. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně napětí střídavého proudu při konstantní frekvenci. c. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích proud. Používán ke změně střídavého proudu při konstantní frekvenci.

4 27. Podle uspořádání magnetického obvodu transformátory rozdělujeme na (1bod): a. Uspořádané, neuspořádané. b. Se ztrátami, beze ztrát. c. Jádrové, plášťové. 28. Jednofázový transformátor má tyto části (1bod): a. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím. b. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím, e) olejovou náplň. c. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce. 29. U ideálního transformátoru (beze ztrát) lze psát pro převod vztah (1bod): a. :=& ;< & ;* =>? > * =&? & *. b. :=& ;< & ;* =>? > * &? & *. c. :=& ;< & ;* =>? > * =? *. 30. Transformátor v chodu naprázdno se používá k určení ztrát. Tyto ztráty jsou rovny především ztrátám (1bod): a. V magnetickém obvodu (v železe). b. V elektrickém obvodu (ve vinutí). c. V olejové náplni. 31. Pro jednotné zapojování svorek byl u trojfázových transformátorů zaveden pojem skupina spojení. Znak skupiny spojení je uveden na štítku transformátoru. Např. znak skupiny spojení je vyjádřen takto: BC1. Co to znamená? (1bod): a. Strana nižšího napětí je zapojena do hvězdy, strana vyššího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. b. Strana vyššího napětí je zapojena do hvězdy, strana nižšího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. c. Vinutí je zapojeno do hvězdy nebo do trojúhelníku, transformátor má ztráty rovné 1%. 32. Pro paralelní chod transformátorů musí být splněno (1bod): a. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. b. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Různé hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. c. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Musí být různá napětí nakrátko. 33. Autotransformátor je zařazován do speciálních transformátorů. Proč? (1bod): a. Protože se používá v laboratořích. b. Protože má na magnetickém obvodu umístěno pouze jedno vinutí. c. Protože je určen pouze pro menší zatížení. 34. Jaké jsou synchronní otáčky u trojfázového asynchronního motoru, jestliže je na štítku stroje údaj: $E=? (1bod): a FG H? b FG H? c I H? 35. Vyjádřete matematicky a popište pro asynchronní motor Klossův vztah (2body): J 2 = J KL M M + M KL KL M 36. Pro ideální trojfázový asynchronní motor platí (1bod): a. G G O,I 0 b. G G O,I =0. c. G=G O,I=0.

5 37. Na začátku každého rozběhu je trojfázový asynchronní motor (1bod): a. V chodu naprázdno. b. V chodu nakrátko. c. Vždy krátkodobě přetížen. 38. Momentová přetížitelnost je definována vztahem (1bod): a. : Q =J R /J STU b. : Q =J STU /J R c. : Q =J/J R 39. Účinnost trojfázového asynchronního motoru se zjišťuje: a. Ze jmenovitého výkonu motoru. b. Ze ztrát naprázdno a nakrátko. c. Z výkonu a příkonu motoru. 40. Spouštění přímé, plným napětím, u trojfázového asynchronního motoru nakrátko spouštění, které se hodí (1bod): a. Pro rozběh s plným zatížením, avšak nekladou se požadavky na jemnost rozběhu. b. Pro rozběh, kdy se jedná o motor o výkonu větším jak 3 VW. c. Pro rozběh všech motorů, kdy není k dispozici měnič frekvence. 41. Otáčky trojfázového asynchronního motoru lze řídit (1bod): a. Změnou svorkového napětí, změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, změnou skluzu. b. Změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, skluzem, teplotou. c. Pouze změnou frekvence napájecího napětí. 42. Brzdění protiproudem u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 43. Brzdění dynamické u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 44. Hlavní magnetický tok u stejnosměrných strojů může být získán (1bod): a. Z budícího vinutí nebo permanentních magnetů. b. U všech stejnosměrných strojů pouze z budícího vinutí. c. Z vnějšího zdroje. 45. V kotvě stejnosměrných strojů (1bod): a. Jsou tyče, které se napájí stejnosměrným proudem. Konce tyčí jsou spojeny nakrátko. b. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na permanentní magnety. c. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na komutátor.

6 46. Otáčky u stejnosměrného motoru s paralelním buzením se řídí (1bod): a. Změnou napájecího napětí nebo změnou budicího proudu. b. Změnou napájecího napětí nebo změnou proudu statoru. c. Pouze změnou napájecího napětí. 47. Regulační charakteristiky naprázdno stejnosměrného motoru s paralelním buzením jsou závislosti (1bod): a. G=X1 Y! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud a & je napájecí napětí. b. G=X1 T! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, T je proud statoru a & je napájecí napětí. c. G=X1 Y! a G=X1&! a G=X1 T!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud, T je proud statoru a & je napájecí napětí. 48. Reverzaci otáček stejnosměrného motoru s paralelním buzením lze provést (1bod): a. Jednoduchým přepólováním přívodních vodičů a změnou směru proudu v budicím vinutí. b. Změnou směru proudu v kotvě a směr proudu v budicím vinutí se nemění. c. Změnou směru proudu v kotvě a odpojením zátěže. 49. Nakreslete a popište momentovou charakteristiu stejnosměrného motoru s paralelním buzením, a to pro hodnotu odporu spouštěče Z [ = a Z [ \ (2body): J 0 O 0 0 O? 0 O? \0 O G ] G 50. Nakreslete mechanickou charakteristiku synchronního motoru (2body): G brzdění rekuperací motorický chod brzdění dynamické G J ] 0 O? 51. Synchronní stroj se dle tvaru rotoru rozděluje na (1bod): a. Stroj s vyniklými póly a stroj s hladkým rotorem. b. Stroj s klecí a stroj s vyniklými póly. c. Stroj s vyjádřenými póly a stroj s póly vyniklými. 52. Synchronní stroje mohou mít aktivní části chlazené: a. Vzduchem, vodíkem a vodou. b. Vzduchem, olejem a vodíkem. c. Vzduchem, vodíkem, dusíkem, olejem a vodou. 53. Alternátor je: a. Synchronní generátor. b. Stejnosměrný generátor. c. Asynchronní generátor. 0 J Y 0 O? brzdění protiproudem J

7 54. Budič je zařízení, které je nutné pro provoz (1bod): a. Stejnosměrných strojů. b. Synchronních strojů. c. Asynchronních strojů. 55. Synchronní kompenzátor je synchronní motor, který (1bod): a. Pracuje s mechanickým zatížením a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. b. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. c. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu odebírá ze sítě jalový výkon. 56. Před připojením alternátoru k síti je nutné splnit tyto podmínky (1bod): a. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. b. Shodnost napětí, shodnost frekvencí, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. c. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost frekvencí, shodnost okamžitých hodnost napětí. 57. Podstata asynchronního rozběhu synchronních motorů spočívá v tom, že (1bod): a. Se využije tzv. tlumiče, který tvoří klec naprázdno. Důležité je, že motor musí být během rozběhu nabuzen. Po dosažení rychlosti blízké k synchronní se motor vtáhne do synchronizmu. b. Se využije dalšího vinutí na rotoru tzv. tlumiče, který tvoří klec nakrátko. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. c. Se využije dalšího rotoru a statoru. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. 58. Elektronicky komutované motory dnes nahrazují (1bod): a. Stejnosměrné motory. b. Lineární motory. c. Měniče elektrické energie. 59. Lineární motory rozděluje na (1bod): a. Přímočaré, synchronní, asynchronní a krokové. b. Synchronní, asynchronní, krokové. c. Přímočaré, rotační, synchronní, asynchronní a krokové. 60. Na výstupu výkonového členu elektrického pohonu (motoru) je moment, který se nazývá (1bod): a. Zátěžný. b. Hnací. c. Výkonový. 61. K základním druhům zatížení elektrického pohonu patří (1bod): a. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. b. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení, jmenovité zatížení. c. Trvalé zatížení s rozběhem, trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. 62. Řízení otáček se u jednofázového komutátorového motoru realizuje (1bod): a. Nelze řídit otáčky, tyto jsou konstantní, což je nevýhoda těchto strojů. b. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, elektronicky. c. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, komutátorem. 63. U jednofázového komutátorového motoru jsou otáčky větší (1bod): a. Při napájení stejnosměrným napětím. b. Při napájení střídavým napětím. c. Jsou stejné při napájení střídavým nebo stejnosměrným napětím.

8 64. U jednofázového komutátorového motoru je závislost otáček na zatížení (1bod): a. Velká. b. Malá. c. Otáčky nezávisí na zatížení. 65. Momentová charakteristika u krokového motoru je závislost (1bod): a. Momentu na skluzu. b. Momentu na kroku. c. Momentu na kmitočtu kroků. 66. Velikost kroku krokového motoru je (1bod): a. Délka kroku v mm. b. Úhel, který řídí funkční pohyb spojitě, po malých krocích. c. Úhel, který je dán konstrukcí a způsobem ovládání motoru. 67. Ovladač krokového motoru je zařízení, které (1bod): a. Slouží k přifázování motoru k síti. b. Řídí funkční pohyb a režimy chodu krokového motoru. c. Řídí funkční pohyb a nafázování motoru k síti. 68. Velikost kroku krokového motoru závisí (1bod): a. Přímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. b. Nepřímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. c. Přímo úměrně na počtu fází statoru a nepřímo úměrně na počtu zubů rotoru. 69. Krokový motor s aktivním rotorem (1bod): a. Má na rotoru permanentní magnety. b. Má rotor složen z plechů. c. Má místo rotoru klec. 70. Elektronicky komutovaný motor má (1bod): a. Mechanický a elektronický komutátor, které se vzájemně doplňují v činnosti. b. Mechanický komutátor, který je řízen pomocí elektroniky. c. Pouze elektronický komutátor. 71. Elektronicky komutovaný motor má zařízení (1bod): a. Pro snímání polohy motoru (místa výskytu). b. Pro snímání otáček motoru. c. Pro snímání vlastností komutátoru. 72. Činnost potřebná pro rozběh elektrického pohonu se nazývá: a. Rozběh. b. Spouštění. c. Zrychlování. 73. Dynamickým momentem se u elektrického pohonu nazývá (1bod): a. Moment zrychlovací a moment zvratu. b. Moment zpomalovací a maximální moment. c. Moment zrychlovací a zpomalovací.

9 74. Doběh u elektrického pohonu je (1bod): a. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to bez brzdění. b. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to s možností brzdění. c. Přechod elektrického pohonu do klidu při postupném zmenšování elektrické energie. 75. Absolutně tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u (1bod): a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením. 76. Tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u: a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením 77. Trvalým zatížením elektrického pohonu se rozumí (1bod): a. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálených otáček motoru. b. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálené teploty. c. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne trvalého zatížení pohonu. 78. U stejnosměrného sériového motoru se (1bod): a. Otáčky přizpůsobují zátěži motoru. b. Otáčky v žádném případě nesmí přizpůsobovat motoru. c. Otáčky jsou stále konstantní. 79. Stejnosměrný sériový motor má (1bod): a. Velký záběrný moment. b. Malý záběrný moment. c. Velký moment zvratu. 80. U synchronního motoru (1bod): a. Se otáčky zvyšují přímo úměrně s frekvencí napájecího napětí. b. Se otáčky nepřímo úměrně zvyšují s frekvencí napájecího napětí. c. Jsou otáčky konstantní se zvyšující se frekvencí napájecího napětí. 81. Výkon motoru u elektrického pohonu při trvalém a neproměnném zatížení (1bod): a. Navrhujeme tak, že proměnlivé zatížení vyjádříme pomocí tzv. ekvivalentních veličin. b. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu nejblíže vyšším. c. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu, který je rovný výkonu poháněného pracovního mechanizmu. 82. Zatěžovací diagram je u elektrických pohonů (1bod): a. Závislost momentu motoru na jeho otáčkách. b. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na teplotě motoru. c. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na čase provozu pohonu.

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů Elektrické stroje 1. Základní pojmy 2. Rozdělení elektrických strojů 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti SYNCHRONNÍ STROJE Konstrukce stroje, princip činnosti Synchronní stroj řazen do strojů točivých jehož kmitočet svorkového napětí je přímo úměrný otáčkám a počtu pólových dvojic. Rotor se tedy otáčí synchronně

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I

1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I 1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I t Proud I,i[A] Napětí U,u[V] Měrný odpor, odpor ρ, R[ Ω ] Ohmův zákon U = R I 1. Kirchhoffův zákon pro uzel 0 = I. Kirchhoffův zákon

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 4 STŘÍDAVÉ STROJE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Točivé elektromagnetické pole... 5 2.1. Princip vzniku točivého

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ

1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ 1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ 1.1 Řízení tyristorů a měření řídicího úhlu Pro řízení tyristorů používáme v laboratoři stavebnicový generátor zapínacích impulzů, který je určen

Více

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY)

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY) Indukční (asynchronní) stroj je točivý elektrický stroj, jehož magnetický obvod je malou mezerou rozdělen na dvě části: stator a rotor. Obě části jsou opatřeny vinutím.

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 Učební texty pro žáky naší školy. OBSAH 1. TRANSFORMÁTORY...3 1.1. Konstrukční uspořádání...3 1.2.

Více

1. Synchronní stroj. 1.2. Rozdělení synchronních strojů:

1. Synchronní stroj. 1.2. Rozdělení synchronních strojů: 1. Synchronní stroj 1.1. Definice synchronní stroj je točivý elektrický stroj využívající principu elektromagnetické indukce, jehož kmitočet je přímo úměrný otáčkám motor se otáčí otáčkami točivého pole,

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 6 Oddíl 2 1 Přednáška 1 2 TÉMA PŘEDNÁŠKY: ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS) je používán jako 1f a 3f motor (AM) a také jako

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

X14EMM otázky ze strojů (většinou je v nich snad všechno podstatné)

X14EMM otázky ze strojů (většinou je v nich snad všechno podstatné) X14EMM otázky ze strojů (většinou je v nich snad všechno podstatné) Otázka 1: Princip činnosti elektrického motoru a generátoru motor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou, generátor mechanickou

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Akční členy Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Pohony

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

16. Řídící a akční členy :

16. Řídící a akční členy : 16. Řídící a akční členy : Řídící člen -je část regulačního obvodu do kterého vstupuje řídící veličina w a rozdělujeme je na Elektrické ( spínače, potenciometry, regul.transformátory, řídící PC, apod.)

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14.1 Zadání a) změřte izolační odpor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko, b) změřte ohmický odpor jednotlivých

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje Siemenns 1FC4

Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje Siemenns 1FC4 Synchronní stroje Synchronní stroje Siemenns 1FC4 Stroje řady 1FC4 jsou třífázové synchronní generátory pro vysoké napětí s rotorem s vyniklými póly v bezkartáčovém provedení. Skládají se z generátoru

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory Speciální stroje Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory P1 Krokový motor vykonává funkční pohyb nespojitě po stupních které se nazývají krokem Rotor z permanentního magnetu zaujme

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Elektrické stroje a pohony (NP006, NK006)

Elektrické stroje a pohony (NP006, NK006) Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra energetiky a elektrotechniky (KEE) Ing. Pavel Kobrle Studijní program: N2303 Strojírenská technologie Studijní

Více