1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):"

Transkript

1 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech pod napětím pracovníci nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. b. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dozorem. c. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. 2. Admitance obvodu střídavého proudu harmonického průběhu je: a. Převrácená hodnota impedance. b. Převrácená hodnota indukční reaktance. c. Převrácená hodnota kapacitní susceptance. 3. Stav, v jakém se elektrický obvod nachází, může být: a. 1. Neustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Ustálený harmonický. b. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Ustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. c. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. 4. Podle energetického hlediska rozeznáváme prvky elektrických obvodů: a. 1. Aktivní, 2. Pasivní. b. 1. Dvojpóly, 2. Trojpóly, 3. Čtyřpóly. c. 1. Lineární, 2. Nelineární. 5. Podle úbytku napětí na vnitřním odboru zdroje rozeznáváme zdroje: a. Bez úbytku. b. S úbytkem. c. Měkké, tvrdé. 6. Účinník je definován: a. cos=/. b. cos= /. c. cos=. 7. Jaké je jmenovité napětí nízko (nn) v uzemněné soustavě mezi vodiči a zemí (2body)? < 8. Nakreslete a popište voltampérovou charakteristiku střídavého ideálního napětí zdroje (2body): 9. Napište vztah pro indukční reaktanci pro induktor v obvodu harmonického proudu (1bod): úhlová frekvence = indukčnost

2 10. Pro ustálený stejnosměrný proud (I) lze psát (1bod): a. =/, kde je náboj a je čas. b. /, kde je množství proudu a je čas. c., kde je náboj a je čas. 11. Na obrázku je schéma stejnosměrného obvodu. Napište rovnici pro: 1) uzel naznačené smyčky (3body):! " #" $ " % 12. Střední výkon harmonického proudu v pasivním dvojpólu je dán vztahem (1bod): a. & cos b. & sin c. & 13. Trojúhelník výkonů lze matematicky popsat rovnicí (1bod): a. ) * # + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový. b. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový c. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový 14. Protéká-li kapacitorem harmonický proud, objeví se na jeho svorkách napětí. Toto napětí je (1bod): a. Harmonické a předbíhá proud o úhel,/2. b. Harmonické a zpožďuje se za proudem o úhel,/2. c. Harmonické a předbíhá proud o úhel větší než je,/ Na impedanci cívky se podílí (1bod): a. Pouze indukční reaktance. b. Pouze odpor cívky. c. Odpor rezistoru a velikost indukční reaktance (z náhradního schématu).. /0 * #123! * 16. Názvy vodičů u trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou (1bod): a. Fázové vodiče 135!, vodiče střední 115! b. Symetrické vodiče 135! a vodič nulový 115!. c. Trojfázové vodiče 17. U trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou napětí vzájemně proti sobě posunuta (1bod): a. O nulový úhel. b. O úhel 120. c. O úhel 90.

3 18. O trojfázové soustavě můžeme říci, že soustava má trojfázový souměrný spotřebič, když (1bod): a. Spotřebič je zapojen do hvězdy. b. Spotřebič má všechny zdroje stejné. c. Spotřebič má všechny impedance stejné. 19. Elektrický výkon ve stejnosměrných obvodech měříme (1bod): a. Jenom změřením proudu a napětí a potom výkon určíme výpočtem. b. Zásadně wattmetrem. c. Wattmetrem nebo i tzv. nepřímou metodou (z napětí a proudu). 20. Výkon u trojfázového souměrného spotřebiče spojeného do hvězdy (1bod): a. Změříme pomocí 3 wattmetrů, celkový výkon je roven součtu výkonů v jednotlivých fázích. b. Změříme pomocí 1 wattmetru, celkový výkon je roven trojnásobku výkonu, který změřil wattmetr. c. Změříme i nepřímou metodou, tj. pomocí voltmetru a ampérmetru. 21. Polovodiče typu P a N se nazývají (1bod): a. Polovodiče děrové. b. Polovodiče vlastní. c. Polovodiče nevlastní. 22. Nakreslete schéma zapojení měření výkonu u trojfázového nesouměrného spojení spojeného do hvězdy (3body): 23. Tyristor je polovodičový prvek, který se může nacházet ve stavu (1bod): a. Vodivém, propustném, závěrném. b. Blokovacím, propustném, uříznutém. c. Blokovacím, propustném, závěrném. 24. Tyristor se do propustného stavu dostává ze stavu (1bod): a. Závěrného. b. Blokovacího. c. Nezáleží na stavu. 25. K hlavním aktivním částem všech elektrických strojů patří (1bod): a. Stator, rotor, hřídel, sběrací ústrojí, svorkovnice. b. Stator a rotor. c. Magnetický obvod a elektrický obvod (vinutí). 26. Transformátor je elektrický stroj (1bod): a. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně střídavého magnetického toku při konstantní frekvenci. b. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně napětí střídavého proudu při konstantní frekvenci. c. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích proud. Používán ke změně střídavého proudu při konstantní frekvenci.

4 27. Podle uspořádání magnetického obvodu transformátory rozdělujeme na (1bod): a. Uspořádané, neuspořádané. b. Se ztrátami, beze ztrát. c. Jádrové, plášťové. 28. Jednofázový transformátor má tyto části (1bod): a. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím. b. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím, e) olejovou náplň. c. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce. 29. U ideálního transformátoru (beze ztrát) lze psát pro převod vztah (1bod): a. :=& ;< & ;* =>? > * =&? & *. b. :=& ;< & ;* =>? > * &? & *. c. :=& ;< & ;* =>? > * =? *. 30. Transformátor v chodu naprázdno se používá k určení ztrát. Tyto ztráty jsou rovny především ztrátám (1bod): a. V magnetickém obvodu (v železe). b. V elektrickém obvodu (ve vinutí). c. V olejové náplni. 31. Pro jednotné zapojování svorek byl u trojfázových transformátorů zaveden pojem skupina spojení. Znak skupiny spojení je uveden na štítku transformátoru. Např. znak skupiny spojení je vyjádřen takto: BC1. Co to znamená? (1bod): a. Strana nižšího napětí je zapojena do hvězdy, strana vyššího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. b. Strana vyššího napětí je zapojena do hvězdy, strana nižšího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. c. Vinutí je zapojeno do hvězdy nebo do trojúhelníku, transformátor má ztráty rovné 1%. 32. Pro paralelní chod transformátorů musí být splněno (1bod): a. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. b. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Různé hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. c. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Musí být různá napětí nakrátko. 33. Autotransformátor je zařazován do speciálních transformátorů. Proč? (1bod): a. Protože se používá v laboratořích. b. Protože má na magnetickém obvodu umístěno pouze jedno vinutí. c. Protože je určen pouze pro menší zatížení. 34. Jaké jsou synchronní otáčky u trojfázového asynchronního motoru, jestliže je na štítku stroje údaj: $E=? (1bod): a FG H? b FG H? c I H? 35. Vyjádřete matematicky a popište pro asynchronní motor Klossův vztah (2body): J 2 = J KL M M + M KL KL M 36. Pro ideální trojfázový asynchronní motor platí (1bod): a. G G O,I 0 b. G G O,I =0. c. G=G O,I=0.

5 37. Na začátku každého rozběhu je trojfázový asynchronní motor (1bod): a. V chodu naprázdno. b. V chodu nakrátko. c. Vždy krátkodobě přetížen. 38. Momentová přetížitelnost je definována vztahem (1bod): a. : Q =J R /J STU b. : Q =J STU /J R c. : Q =J/J R 39. Účinnost trojfázového asynchronního motoru se zjišťuje: a. Ze jmenovitého výkonu motoru. b. Ze ztrát naprázdno a nakrátko. c. Z výkonu a příkonu motoru. 40. Spouštění přímé, plným napětím, u trojfázového asynchronního motoru nakrátko spouštění, které se hodí (1bod): a. Pro rozběh s plným zatížením, avšak nekladou se požadavky na jemnost rozběhu. b. Pro rozběh, kdy se jedná o motor o výkonu větším jak 3 VW. c. Pro rozběh všech motorů, kdy není k dispozici měnič frekvence. 41. Otáčky trojfázového asynchronního motoru lze řídit (1bod): a. Změnou svorkového napětí, změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, změnou skluzu. b. Změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, skluzem, teplotou. c. Pouze změnou frekvence napájecího napětí. 42. Brzdění protiproudem u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 43. Brzdění dynamické u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 44. Hlavní magnetický tok u stejnosměrných strojů může být získán (1bod): a. Z budícího vinutí nebo permanentních magnetů. b. U všech stejnosměrných strojů pouze z budícího vinutí. c. Z vnějšího zdroje. 45. V kotvě stejnosměrných strojů (1bod): a. Jsou tyče, které se napájí stejnosměrným proudem. Konce tyčí jsou spojeny nakrátko. b. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na permanentní magnety. c. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na komutátor.

6 46. Otáčky u stejnosměrného motoru s paralelním buzením se řídí (1bod): a. Změnou napájecího napětí nebo změnou budicího proudu. b. Změnou napájecího napětí nebo změnou proudu statoru. c. Pouze změnou napájecího napětí. 47. Regulační charakteristiky naprázdno stejnosměrného motoru s paralelním buzením jsou závislosti (1bod): a. G=X1 Y! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud a & je napájecí napětí. b. G=X1 T! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, T je proud statoru a & je napájecí napětí. c. G=X1 Y! a G=X1&! a G=X1 T!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud, T je proud statoru a & je napájecí napětí. 48. Reverzaci otáček stejnosměrného motoru s paralelním buzením lze provést (1bod): a. Jednoduchým přepólováním přívodních vodičů a změnou směru proudu v budicím vinutí. b. Změnou směru proudu v kotvě a směr proudu v budicím vinutí se nemění. c. Změnou směru proudu v kotvě a odpojením zátěže. 49. Nakreslete a popište momentovou charakteristiu stejnosměrného motoru s paralelním buzením, a to pro hodnotu odporu spouštěče Z [ = a Z [ \ (2body): J 0 O 0 0 O? 0 O? \0 O G ] G 50. Nakreslete mechanickou charakteristiku synchronního motoru (2body): G brzdění rekuperací motorický chod brzdění dynamické G J ] 0 O? 51. Synchronní stroj se dle tvaru rotoru rozděluje na (1bod): a. Stroj s vyniklými póly a stroj s hladkým rotorem. b. Stroj s klecí a stroj s vyniklými póly. c. Stroj s vyjádřenými póly a stroj s póly vyniklými. 52. Synchronní stroje mohou mít aktivní části chlazené: a. Vzduchem, vodíkem a vodou. b. Vzduchem, olejem a vodíkem. c. Vzduchem, vodíkem, dusíkem, olejem a vodou. 53. Alternátor je: a. Synchronní generátor. b. Stejnosměrný generátor. c. Asynchronní generátor. 0 J Y 0 O? brzdění protiproudem J

7 54. Budič je zařízení, které je nutné pro provoz (1bod): a. Stejnosměrných strojů. b. Synchronních strojů. c. Asynchronních strojů. 55. Synchronní kompenzátor je synchronní motor, který (1bod): a. Pracuje s mechanickým zatížením a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. b. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. c. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu odebírá ze sítě jalový výkon. 56. Před připojením alternátoru k síti je nutné splnit tyto podmínky (1bod): a. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. b. Shodnost napětí, shodnost frekvencí, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. c. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost frekvencí, shodnost okamžitých hodnost napětí. 57. Podstata asynchronního rozběhu synchronních motorů spočívá v tom, že (1bod): a. Se využije tzv. tlumiče, který tvoří klec naprázdno. Důležité je, že motor musí být během rozběhu nabuzen. Po dosažení rychlosti blízké k synchronní se motor vtáhne do synchronizmu. b. Se využije dalšího vinutí na rotoru tzv. tlumiče, který tvoří klec nakrátko. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. c. Se využije dalšího rotoru a statoru. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. 58. Elektronicky komutované motory dnes nahrazují (1bod): a. Stejnosměrné motory. b. Lineární motory. c. Měniče elektrické energie. 59. Lineární motory rozděluje na (1bod): a. Přímočaré, synchronní, asynchronní a krokové. b. Synchronní, asynchronní, krokové. c. Přímočaré, rotační, synchronní, asynchronní a krokové. 60. Na výstupu výkonového členu elektrického pohonu (motoru) je moment, který se nazývá (1bod): a. Zátěžný. b. Hnací. c. Výkonový. 61. K základním druhům zatížení elektrického pohonu patří (1bod): a. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. b. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení, jmenovité zatížení. c. Trvalé zatížení s rozběhem, trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. 62. Řízení otáček se u jednofázového komutátorového motoru realizuje (1bod): a. Nelze řídit otáčky, tyto jsou konstantní, což je nevýhoda těchto strojů. b. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, elektronicky. c. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, komutátorem. 63. U jednofázového komutátorového motoru jsou otáčky větší (1bod): a. Při napájení stejnosměrným napětím. b. Při napájení střídavým napětím. c. Jsou stejné při napájení střídavým nebo stejnosměrným napětím.

8 64. U jednofázového komutátorového motoru je závislost otáček na zatížení (1bod): a. Velká. b. Malá. c. Otáčky nezávisí na zatížení. 65. Momentová charakteristika u krokového motoru je závislost (1bod): a. Momentu na skluzu. b. Momentu na kroku. c. Momentu na kmitočtu kroků. 66. Velikost kroku krokového motoru je (1bod): a. Délka kroku v mm. b. Úhel, který řídí funkční pohyb spojitě, po malých krocích. c. Úhel, který je dán konstrukcí a způsobem ovládání motoru. 67. Ovladač krokového motoru je zařízení, které (1bod): a. Slouží k přifázování motoru k síti. b. Řídí funkční pohyb a režimy chodu krokového motoru. c. Řídí funkční pohyb a nafázování motoru k síti. 68. Velikost kroku krokového motoru závisí (1bod): a. Přímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. b. Nepřímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. c. Přímo úměrně na počtu fází statoru a nepřímo úměrně na počtu zubů rotoru. 69. Krokový motor s aktivním rotorem (1bod): a. Má na rotoru permanentní magnety. b. Má rotor složen z plechů. c. Má místo rotoru klec. 70. Elektronicky komutovaný motor má (1bod): a. Mechanický a elektronický komutátor, které se vzájemně doplňují v činnosti. b. Mechanický komutátor, který je řízen pomocí elektroniky. c. Pouze elektronický komutátor. 71. Elektronicky komutovaný motor má zařízení (1bod): a. Pro snímání polohy motoru (místa výskytu). b. Pro snímání otáček motoru. c. Pro snímání vlastností komutátoru. 72. Činnost potřebná pro rozběh elektrického pohonu se nazývá: a. Rozběh. b. Spouštění. c. Zrychlování. 73. Dynamickým momentem se u elektrického pohonu nazývá (1bod): a. Moment zrychlovací a moment zvratu. b. Moment zpomalovací a maximální moment. c. Moment zrychlovací a zpomalovací.

9 74. Doběh u elektrického pohonu je (1bod): a. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to bez brzdění. b. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to s možností brzdění. c. Přechod elektrického pohonu do klidu při postupném zmenšování elektrické energie. 75. Absolutně tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u (1bod): a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením. 76. Tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u: a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením 77. Trvalým zatížením elektrického pohonu se rozumí (1bod): a. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálených otáček motoru. b. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálené teploty. c. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne trvalého zatížení pohonu. 78. U stejnosměrného sériového motoru se (1bod): a. Otáčky přizpůsobují zátěži motoru. b. Otáčky v žádném případě nesmí přizpůsobovat motoru. c. Otáčky jsou stále konstantní. 79. Stejnosměrný sériový motor má (1bod): a. Velký záběrný moment. b. Malý záběrný moment. c. Velký moment zvratu. 80. U synchronního motoru (1bod): a. Se otáčky zvyšují přímo úměrně s frekvencí napájecího napětí. b. Se otáčky nepřímo úměrně zvyšují s frekvencí napájecího napětí. c. Jsou otáčky konstantní se zvyšující se frekvencí napájecího napětí. 81. Výkon motoru u elektrického pohonu při trvalém a neproměnném zatížení (1bod): a. Navrhujeme tak, že proměnlivé zatížení vyjádříme pomocí tzv. ekvivalentních veličin. b. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu nejblíže vyšším. c. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu, který je rovný výkonu poháněného pracovního mechanizmu. 82. Zatěžovací diagram je u elektrických pohonů (1bod): a. Závislost momentu motoru na jeho otáčkách. b. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na teplotě motoru. c. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na čase provozu pohonu.

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje Elektrické výkonové členy prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. EVC 7 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky. Tato prezentace představuje učební pomůcku a průvodce

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE USPOŘÁDÁNÍ SYNCHRONNÍHO STROJE Stator: Trojfázové vinutí po 120 Sinusové rozložení v drážkách Připojení na trojfázovou síť Rotor: Budicí vinutí napájené

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I

1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I 1. Elektrické obvody 1.1. Základní veličiny a zákony Náboj Q[C]Q= I t Proud I,i[A] Napětí U,u[V] Měrný odpor, odpor ρ, R[ Ω ] Ohmův zákon U = R I 1. Kirchhoffův zákon pro uzel 0 = I. Kirchhoffův zákon

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů Elektrické stroje 1. Základní pojmy 2. Rozdělení elektrických strojů 1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů 2.1 Transformátory 2.2 Asynchronní motory 2.3 Stejnosměrné generátory

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 7-8 Jindřich Sadil Generátory střídavého proudu osnova Indukované napětí vodiče a závitu Mg obvody Úvod do strojů na střídavý proud Synchronní stroje princip,

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Všechny otázky Elektrotechnika II

Všechny otázky Elektrotechnika II Všechny otázky Elektrotechnika II pro zkoušku z E-II, jako Edu Test, na web VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (u stejnosměrných střední hodnota) a u střídavých efektivní hodnota napětí a kmitočet. Obr.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti SYNCHRONNÍ STROJE Konstrukce stroje, princip činnosti Synchronní stroj řazen do strojů točivých jehož kmitočet svorkového napětí je přímo úměrný otáčkám a počtu pólových dvojic. Rotor se tedy otáčí synchronně

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Asynchronní motor s klecí nakrátko Aynchronní troje Aynchronní motor klecí nakrátko Řez aynchronním motorem Princip funkce aynchronního motoru Točivé magnetické pole lze imulovat polem permanentního magnetu, otáčejícího e kontantní rychlotí

Více

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko 1 ASYNCHRONNÍ MOTORY 1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko V této kapitole se dozvíte: konstrukci a princip činnosti asynchronního motoru, co je to skluz a jak se vypočte, čas potřebný na

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou

4.5.3. Motory s hlubokodrážkovými rotory... 32 4.5.4. Použití motorů s kotvou nakrátko... 32 4.5.5. Spouštění asynchronních motorů s kotvou ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 4 STŘÍDAVÉ STROJE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Točivé elektromagnetické pole... 5 2.1. Princip vzniku točivého

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Stejnosměrný generátor DYNAMO Stejnosměrný generátor DYNAMO Cíle cvičení: Naučit se - stavba stejnosměrných strojů hlavní části, - svorkovnice, - schématické značky, - náhradní schéma zdroje napětí, - vnitřní indukované napětí, - magnetizační

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru 1 Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru Stabilita chodu synchronního generátoru je dána synchronizačním výkonem, který stroj udržuje v synchronním chodu. Protože synchronizační výkon

Více