1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):"

Transkript

1 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech pod napětím pracovníci nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. b. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dozorem. c. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím nesmějí, s výjimkou jednoduchých prací, které jsou určeny schváleným pracovním návodem. 2. Admitance obvodu střídavého proudu harmonického průběhu je: a. Převrácená hodnota impedance. b. Převrácená hodnota indukční reaktance. c. Převrácená hodnota kapacitní susceptance. 3. Stav, v jakém se elektrický obvod nachází, může být: a. 1. Neustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Ustálený harmonický. b. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Ustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. c. 1. Ustálený stejnosměrný, 2. Neustálený střídavý, 3. Přechodný neustálený. 4. Podle energetického hlediska rozeznáváme prvky elektrických obvodů: a. 1. Aktivní, 2. Pasivní. b. 1. Dvojpóly, 2. Trojpóly, 3. Čtyřpóly. c. 1. Lineární, 2. Nelineární. 5. Podle úbytku napětí na vnitřním odboru zdroje rozeznáváme zdroje: a. Bez úbytku. b. S úbytkem. c. Měkké, tvrdé. 6. Účinník je definován: a. cos=/. b. cos= /. c. cos=. 7. Jaké je jmenovité napětí nízko (nn) v uzemněné soustavě mezi vodiči a zemí (2body)? < 8. Nakreslete a popište voltampérovou charakteristiku střídavého ideálního napětí zdroje (2body): 9. Napište vztah pro indukční reaktanci pro induktor v obvodu harmonického proudu (1bod): úhlová frekvence = indukčnost

2 10. Pro ustálený stejnosměrný proud (I) lze psát (1bod): a. =/, kde je náboj a je čas. b. /, kde je množství proudu a je čas. c., kde je náboj a je čas. 11. Na obrázku je schéma stejnosměrného obvodu. Napište rovnici pro: 1) uzel naznačené smyčky (3body):! " #" $ " % 12. Střední výkon harmonického proudu v pasivním dvojpólu je dán vztahem (1bod): a. & cos b. & sin c. & 13. Trojúhelník výkonů lze matematicky popsat rovnicí (1bod): a. ) * # + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový. b. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový c. ) * + *, kde je zdánlivý výkon, výkon činný a + je výkon jalový 14. Protéká-li kapacitorem harmonický proud, objeví se na jeho svorkách napětí. Toto napětí je (1bod): a. Harmonické a předbíhá proud o úhel,/2. b. Harmonické a zpožďuje se za proudem o úhel,/2. c. Harmonické a předbíhá proud o úhel větší než je,/ Na impedanci cívky se podílí (1bod): a. Pouze indukční reaktance. b. Pouze odpor cívky. c. Odpor rezistoru a velikost indukční reaktance (z náhradního schématu).. /0 * #123! * 16. Názvy vodičů u trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou (1bod): a. Fázové vodiče 135!, vodiče střední 115! b. Symetrické vodiče 135! a vodič nulový 115!. c. Trojfázové vodiče 17. U trojfázové symetrické soustavy zapojené do hvězdy jsou napětí vzájemně proti sobě posunuta (1bod): a. O nulový úhel. b. O úhel 120. c. O úhel 90.

3 18. O trojfázové soustavě můžeme říci, že soustava má trojfázový souměrný spotřebič, když (1bod): a. Spotřebič je zapojen do hvězdy. b. Spotřebič má všechny zdroje stejné. c. Spotřebič má všechny impedance stejné. 19. Elektrický výkon ve stejnosměrných obvodech měříme (1bod): a. Jenom změřením proudu a napětí a potom výkon určíme výpočtem. b. Zásadně wattmetrem. c. Wattmetrem nebo i tzv. nepřímou metodou (z napětí a proudu). 20. Výkon u trojfázového souměrného spotřebiče spojeného do hvězdy (1bod): a. Změříme pomocí 3 wattmetrů, celkový výkon je roven součtu výkonů v jednotlivých fázích. b. Změříme pomocí 1 wattmetru, celkový výkon je roven trojnásobku výkonu, který změřil wattmetr. c. Změříme i nepřímou metodou, tj. pomocí voltmetru a ampérmetru. 21. Polovodiče typu P a N se nazývají (1bod): a. Polovodiče děrové. b. Polovodiče vlastní. c. Polovodiče nevlastní. 22. Nakreslete schéma zapojení měření výkonu u trojfázového nesouměrného spojení spojeného do hvězdy (3body): 23. Tyristor je polovodičový prvek, který se může nacházet ve stavu (1bod): a. Vodivém, propustném, závěrném. b. Blokovacím, propustném, uříznutém. c. Blokovacím, propustném, závěrném. 24. Tyristor se do propustného stavu dostává ze stavu (1bod): a. Závěrného. b. Blokovacího. c. Nezáleží na stavu. 25. K hlavním aktivním částem všech elektrických strojů patří (1bod): a. Stator, rotor, hřídel, sběrací ústrojí, svorkovnice. b. Stator a rotor. c. Magnetický obvod a elektrický obvod (vinutí). 26. Transformátor je elektrický stroj (1bod): a. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně střídavého magnetického toku při konstantní frekvenci. b. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích napětí. Používán ke změně napětí střídavého proudu při konstantní frekvenci. c. U něhož se časovou změnou magnetického toku indukuje ve vodičích proud. Používán ke změně střídavého proudu při konstantní frekvenci.

4 27. Podle uspořádání magnetického obvodu transformátory rozdělujeme na (1bod): a. Uspořádané, neuspořádané. b. Se ztrátami, beze ztrát. c. Jádrové, plášťové. 28. Jednofázový transformátor má tyto části (1bod): a. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím. b. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce, d) chladící nádobu s příslušenstvím, e) olejovou náplň. c. a) magnetický obvod, b) elektrický obvod, c) mechanické části konstrukce. 29. U ideálního transformátoru (beze ztrát) lze psát pro převod vztah (1bod): a. :=& ;< & ;* =>? > * =&? & *. b. :=& ;< & ;* =>? > * &? & *. c. :=& ;< & ;* =>? > * =? *. 30. Transformátor v chodu naprázdno se používá k určení ztrát. Tyto ztráty jsou rovny především ztrátám (1bod): a. V magnetickém obvodu (v železe). b. V elektrickém obvodu (ve vinutí). c. V olejové náplni. 31. Pro jednotné zapojování svorek byl u trojfázových transformátorů zaveden pojem skupina spojení. Znak skupiny spojení je uveden na štítku transformátoru. Např. znak skupiny spojení je vyjádřen takto: BC1. Co to znamená? (1bod): a. Strana nižšího napětí je zapojena do hvězdy, strana vyššího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. b. Strana vyššího napětí je zapojena do hvězdy, strana nižšího napětí do trojúhelníku, hodinový úhel je 1. c. Vinutí je zapojeno do hvězdy nebo do trojúhelníku, transformátor má ztráty rovné 1%. 32. Pro paralelní chod transformátorů musí být splněno (1bod): a. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. b. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Různé hodinové úhly, 3. Přibližně stejná napětí nakrátko. c. 1. Stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí, 2. Stejné hodinové úhly, 3. Musí být různá napětí nakrátko. 33. Autotransformátor je zařazován do speciálních transformátorů. Proč? (1bod): a. Protože se používá v laboratořích. b. Protože má na magnetickém obvodu umístěno pouze jedno vinutí. c. Protože je určen pouze pro menší zatížení. 34. Jaké jsou synchronní otáčky u trojfázového asynchronního motoru, jestliže je na štítku stroje údaj: $E=? (1bod): a FG H? b FG H? c I H? 35. Vyjádřete matematicky a popište pro asynchronní motor Klossův vztah (2body): J 2 = J KL M M + M KL KL M 36. Pro ideální trojfázový asynchronní motor platí (1bod): a. G G O,I 0 b. G G O,I =0. c. G=G O,I=0.

5 37. Na začátku každého rozběhu je trojfázový asynchronní motor (1bod): a. V chodu naprázdno. b. V chodu nakrátko. c. Vždy krátkodobě přetížen. 38. Momentová přetížitelnost je definována vztahem (1bod): a. : Q =J R /J STU b. : Q =J STU /J R c. : Q =J/J R 39. Účinnost trojfázového asynchronního motoru se zjišťuje: a. Ze jmenovitého výkonu motoru. b. Ze ztrát naprázdno a nakrátko. c. Z výkonu a příkonu motoru. 40. Spouštění přímé, plným napětím, u trojfázového asynchronního motoru nakrátko spouštění, které se hodí (1bod): a. Pro rozběh s plným zatížením, avšak nekladou se požadavky na jemnost rozběhu. b. Pro rozběh, kdy se jedná o motor o výkonu větším jak 3 VW. c. Pro rozběh všech motorů, kdy není k dispozici měnič frekvence. 41. Otáčky trojfázového asynchronního motoru lze řídit (1bod): a. Změnou svorkového napětí, změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, změnou skluzu. b. Změnou frekvence napájecího napětí, změnou počtu pólů, skluzem, teplotou. c. Pouze změnou frekvence napájecího napětí. 42. Brzdění protiproudem u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 43. Brzdění dynamické u trojfázového asynchronního motoru lze popsat takto (1bod): a. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení odpojením statoru od sítě a přivedením stejnosměrného proudu do dvou jeho fází. b. Začneme brzdit mechanicky, brzdou. c. Motor, který se otáčí jedním směrem, zapojíme na opačný směr otáčení záměnou dvou libovolných fází v přívodu statoru. 44. Hlavní magnetický tok u stejnosměrných strojů může být získán (1bod): a. Z budícího vinutí nebo permanentních magnetů. b. U všech stejnosměrných strojů pouze z budícího vinutí. c. Z vnějšího zdroje. 45. V kotvě stejnosměrných strojů (1bod): a. Jsou tyče, které se napájí stejnosměrným proudem. Konce tyčí jsou spojeny nakrátko. b. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na permanentní magnety. c. Je vinutí, které se napájí stejnosměrným proudem, a konce vinutí jsou vyvedeny na komutátor.

6 46. Otáčky u stejnosměrného motoru s paralelním buzením se řídí (1bod): a. Změnou napájecího napětí nebo změnou budicího proudu. b. Změnou napájecího napětí nebo změnou proudu statoru. c. Pouze změnou napájecího napětí. 47. Regulační charakteristiky naprázdno stejnosměrného motoru s paralelním buzením jsou závislosti (1bod): a. G=X1 Y! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud a & je napájecí napětí. b. G=X1 T! a G=X1&!, kde G jsou otáčky, T je proud statoru a & je napájecí napětí. c. G=X1 Y! a G=X1&! a G=X1 T!, kde G jsou otáčky, Y je budicí proud, T je proud statoru a & je napájecí napětí. 48. Reverzaci otáček stejnosměrného motoru s paralelním buzením lze provést (1bod): a. Jednoduchým přepólováním přívodních vodičů a změnou směru proudu v budicím vinutí. b. Změnou směru proudu v kotvě a směr proudu v budicím vinutí se nemění. c. Změnou směru proudu v kotvě a odpojením zátěže. 49. Nakreslete a popište momentovou charakteristiu stejnosměrného motoru s paralelním buzením, a to pro hodnotu odporu spouštěče Z [ = a Z [ \ (2body): J 0 O 0 0 O? 0 O? \0 O G ] G 50. Nakreslete mechanickou charakteristiku synchronního motoru (2body): G brzdění rekuperací motorický chod brzdění dynamické G J ] 0 O? 51. Synchronní stroj se dle tvaru rotoru rozděluje na (1bod): a. Stroj s vyniklými póly a stroj s hladkým rotorem. b. Stroj s klecí a stroj s vyniklými póly. c. Stroj s vyjádřenými póly a stroj s póly vyniklými. 52. Synchronní stroje mohou mít aktivní části chlazené: a. Vzduchem, vodíkem a vodou. b. Vzduchem, olejem a vodíkem. c. Vzduchem, vodíkem, dusíkem, olejem a vodou. 53. Alternátor je: a. Synchronní generátor. b. Stejnosměrný generátor. c. Asynchronní generátor. 0 J Y 0 O? brzdění protiproudem J

7 54. Budič je zařízení, které je nutné pro provoz (1bod): a. Stejnosměrných strojů. b. Synchronních strojů. c. Asynchronních strojů. 55. Synchronní kompenzátor je synchronní motor, který (1bod): a. Pracuje s mechanickým zatížením a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. b. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu dodává do sítě jalový výkon. c. Pracuje bez mechanického zatížení a podle velikosti budicího proudu odebírá ze sítě jalový výkon. 56. Před připojením alternátoru k síti je nutné splnit tyto podmínky (1bod): a. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. b. Shodnost napětí, shodnost frekvencí, shodnost sledu fází, shodnost okamžitých hodnot napětí. c. Shodnost napětí, shodnost proudů, shodnost frekvencí, shodnost okamžitých hodnost napětí. 57. Podstata asynchronního rozběhu synchronních motorů spočívá v tom, že (1bod): a. Se využije tzv. tlumiče, který tvoří klec naprázdno. Důležité je, že motor musí být během rozběhu nabuzen. Po dosažení rychlosti blízké k synchronní se motor vtáhne do synchronizmu. b. Se využije dalšího vinutí na rotoru tzv. tlumiče, který tvoří klec nakrátko. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. c. Se využije dalšího rotoru a statoru. Důležité je, že motor během rozběhu nesmí být nabuzen. Nabudí se až po dosažení rychlosti blízké k synchronní a tím se motor vtáhne do synchronizmu. 58. Elektronicky komutované motory dnes nahrazují (1bod): a. Stejnosměrné motory. b. Lineární motory. c. Měniče elektrické energie. 59. Lineární motory rozděluje na (1bod): a. Přímočaré, synchronní, asynchronní a krokové. b. Synchronní, asynchronní, krokové. c. Přímočaré, rotační, synchronní, asynchronní a krokové. 60. Na výstupu výkonového členu elektrického pohonu (motoru) je moment, který se nazývá (1bod): a. Zátěžný. b. Hnací. c. Výkonový. 61. K základním druhům zatížení elektrického pohonu patří (1bod): a. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. b. Trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení, jmenovité zatížení. c. Trvalé zatížení s rozběhem, trvalé zatížení, krátkodobý chod, přerušovaný chod, přerušované zatížení. 62. Řízení otáček se u jednofázového komutátorového motoru realizuje (1bod): a. Nelze řídit otáčky, tyto jsou konstantní, což je nevýhoda těchto strojů. b. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, elektronicky. c. Spouštěčem, řiditelným transformátorem, komutátorem. 63. U jednofázového komutátorového motoru jsou otáčky větší (1bod): a. Při napájení stejnosměrným napětím. b. Při napájení střídavým napětím. c. Jsou stejné při napájení střídavým nebo stejnosměrným napětím.

8 64. U jednofázového komutátorového motoru je závislost otáček na zatížení (1bod): a. Velká. b. Malá. c. Otáčky nezávisí na zatížení. 65. Momentová charakteristika u krokového motoru je závislost (1bod): a. Momentu na skluzu. b. Momentu na kroku. c. Momentu na kmitočtu kroků. 66. Velikost kroku krokového motoru je (1bod): a. Délka kroku v mm. b. Úhel, který řídí funkční pohyb spojitě, po malých krocích. c. Úhel, který je dán konstrukcí a způsobem ovládání motoru. 67. Ovladač krokového motoru je zařízení, které (1bod): a. Slouží k přifázování motoru k síti. b. Řídí funkční pohyb a režimy chodu krokového motoru. c. Řídí funkční pohyb a nafázování motoru k síti. 68. Velikost kroku krokového motoru závisí (1bod): a. Přímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. b. Nepřímo úměrně na počtu fází statoru a počtu zubů rotoru. c. Přímo úměrně na počtu fází statoru a nepřímo úměrně na počtu zubů rotoru. 69. Krokový motor s aktivním rotorem (1bod): a. Má na rotoru permanentní magnety. b. Má rotor složen z plechů. c. Má místo rotoru klec. 70. Elektronicky komutovaný motor má (1bod): a. Mechanický a elektronický komutátor, které se vzájemně doplňují v činnosti. b. Mechanický komutátor, který je řízen pomocí elektroniky. c. Pouze elektronický komutátor. 71. Elektronicky komutovaný motor má zařízení (1bod): a. Pro snímání polohy motoru (místa výskytu). b. Pro snímání otáček motoru. c. Pro snímání vlastností komutátoru. 72. Činnost potřebná pro rozběh elektrického pohonu se nazývá: a. Rozběh. b. Spouštění. c. Zrychlování. 73. Dynamickým momentem se u elektrického pohonu nazývá (1bod): a. Moment zrychlovací a moment zvratu. b. Moment zpomalovací a maximální moment. c. Moment zrychlovací a zpomalovací.

9 74. Doběh u elektrického pohonu je (1bod): a. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to bez brzdění. b. Přechod elektrického pohonu do klidu, a to s možností brzdění. c. Přechod elektrického pohonu do klidu při postupném zmenšování elektrické energie. 75. Absolutně tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u (1bod): a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením. 76. Tvrdá mechanická charakteristika se vyskytuje u: a. Asynchronního motoru. b. Synchronního motoru. c. Stejnosměrného motoru se sériovým buzením 77. Trvalým zatížením elektrického pohonu se rozumí (1bod): a. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálených otáček motoru. b. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne ustálené teploty. c. Provoz při stálém a neproměnném zatížení a provoz při stálém a proměnném zatížení trvajícím v obou případech tak dlouho, až se dosáhne trvalého zatížení pohonu. 78. U stejnosměrného sériového motoru se (1bod): a. Otáčky přizpůsobují zátěži motoru. b. Otáčky v žádném případě nesmí přizpůsobovat motoru. c. Otáčky jsou stále konstantní. 79. Stejnosměrný sériový motor má (1bod): a. Velký záběrný moment. b. Malý záběrný moment. c. Velký moment zvratu. 80. U synchronního motoru (1bod): a. Se otáčky zvyšují přímo úměrně s frekvencí napájecího napětí. b. Se otáčky nepřímo úměrně zvyšují s frekvencí napájecího napětí. c. Jsou otáčky konstantní se zvyšující se frekvencí napájecího napětí. 81. Výkon motoru u elektrického pohonu při trvalém a neproměnném zatížení (1bod): a. Navrhujeme tak, že proměnlivé zatížení vyjádříme pomocí tzv. ekvivalentních veličin. b. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu nejblíže vyšším. c. Navrhujeme tak, že jeho výkon zvolíme dle trvalého výkonu poháněného pracovního mechanizmu. Z katalogu motorů vybereme motor o výkonu, který je rovný výkonu poháněného pracovního mechanizmu. 82. Zatěžovací diagram je u elektrických pohonů (1bod): a. Závislost momentu motoru na jeho otáčkách. b. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na teplotě motoru. c. Závislost momentu, výkonu a proudu motoru na čase provozu pohonu.

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.7 VOLBA VELIKOSTI MOTORU Vlastní volba elektrického motoru pro daný pohon vychází z druhu zatížení a ze způsobu řízení otáček. Potřebný výkon motoru

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný k prostudování látky. Čas je pouze orientační a

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Koncepce vozidel eletrické vozby

Koncepce vozidel eletrické vozby Koncepce vozidel eletrické vozby Počátky Počátek elektrického provozu na železnici navázal na sklonku 19. století na tramvajové městské elektrické dráhy. Pro prvé pokusné elektrifikované železnice bylo

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON Verze 1.1 (18.7.2002) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/55 OBSAH 1. Postavení malých motorů na světovém trhu 4 1.1. Informovanost o malých motorech

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 7 Obsah Mechanismy s přerušovaným pohybem Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Promítací přístroj

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více