Rychlé spojení: Plzeň Regensburg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlé spojení: Plzeň Regensburg"

Transkript

1 Fakulta dopravní ČVUT v Praze Rychlé spojení: Plzeň Regensburg analýza poptávky a rámcový návrh vedení nové trati V rámci projektu Železniční síť České republiky a Evropy v akademickém roce 2013/2014 vypracovali: Bc. Miroslav Zajíc Bc. Jan Liebl Bc. Martin Koudelka

2 Obsah 1. Proč se zabývat tratí Plzeň Regensburg? Analýza přepravního potenciálu Potenciál převedených cestujících z letecké dopravy: Potenciál převedených cestujících z automobilové/bus dopravy Celkový potenciál převedených cestujících z LD a SD Potenciál nových nočních CNL spojení: Matice přepravních vztahů denní dojížďka do zaměstnání a školy Přehled vlaků nákladní dopravy GVD 2013/ Přehled zdrojů a cílů nákladní dopravy na stávající trati Plzeň Regensburg: Provozní koncepce Stanovení dosažitelných systémových jízdních dob Ověření konkurenceschopnosti navržené SJD Síťová grafika Modelový nákresný jízdní řád Stanovení technických parametrů nové tratě Stručný popis vedení nové trati územím

3 1. PROČ SE ZABÝVAT TRATÍ PLZEŇ REGENSBURG? Přeshraniční železniční spojení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je v současné době obsluhováno především tratí Praha Ústí nad Labem Dresden. Trať 090 je využívána jak mezinárodní osobní, tak velmi hustou mezinárodní nákladní železniční dopravou směřující především z/do přístavů na pobřeží Severního moře. Osobní doprava proudící po této trati přirozeně míří především do velkoměst v severní polovině německého území. I přes nepříliš vysokou cestovní rychlost dokáže dnes tato trať konkurovat paralelní individuální automobilové, autobusové a kamionové dopravě. Je o to více s podivem, že žádná další trať podobného dopravního významu ještě v 21. století nevede z Prahy směrem jihozápadním, tedy směrem, na němž lze narazit například na nejbohatší město Německa Mnichov, četné nákladní přístavy na Dunaji nebo turisticky a rekreačně velmi přitažlivé alpské pohoří. O něco dále, ale stále v ose tohoto jihozápadního směru, lze dosáhnout průmyslových center Evropy, jako je Porýní nebo oblast Pádské nížiny. Poptávka po přepravě ve směru na jihozápad bezesporu existuje už dnes a je velmi vysoká. Bohužel pro železnici ji uspokojuje především silniční a letecká doprava. Dálnice D5/A6 je dnes jedinou souvislou dálniční tepnou z Čech do Německa. Díky tomu přenáší největší přepravní podíl jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Železniční trať 180 se současnými technickými parametry nemůže v žádném ohledu této dálnici konkurovat. Na jednokolejné trati je nedostatek kapacity pro provážení nákladních vlaků, traťová rychlost nepřekračuje 100 km/h a navíc velmi kolísá. Vlak kategorie Ex trasu dlouhou 190 km urazí dnes za 2 hodiny 34 minut, což odpovídá cestovní rychlosti 75 km/h. Je zřejmé, že nehledě na realizaci nové trati pro vysokorychlostní dopravu bude nutné i původní trať zásadním způsobem rekonstruovat ať už z důvodu sílící příměstské dopravy v okolí Plzně, nebo pro potřeby nákladní dopravy. Pokud by existovalo rychlé spojení z Plzně do Regensburgu (a samozřejmě také do Prahy), Česká republika by se plnohodnotně napojila na západoevropský systém vysokorychlostních tratí, který dokáže na středně dlouhých vzdálenostech (zhruba do 800 km) konkurovat i letecké dopravě. Otevřela by se zcela nová železniční cesta do destinací, kam dnes se dostat vlakem je skoro nemyslitelné - do států jako Itálie, Švýcarsko nebo dokonce Francie. Co třeba takové noční spojení vlakem kategorie CNL z Prahy do Paříže? Nová trať by ovšem sloužila i přepravním vztahům daleko kratším. Koncepce rychlých spojení modifikovala původní koncepci tratí pro čistě dálkovou vysokorychlostní dopravu na vysokorychlostní tratě s propojkami se stávající konvenční sítí. Bylo by tak možné rychle obsloužit i dnes špatně dosažitelné oblasti v příhraničí na obou stranách státní hranice (například města Domažlice, Kdyně, Cham, Lam, Waldmünchen nebo Furth im Wald). V této průvodní zprávě nejprve analyzujeme potenciál poptávky po přepravě ve formě tabulek, grafů, diagramů a schémat. Na základě analýzy navrhujeme provozní koncepci založenou na základě systémových jízdních dob a taktového grafikonu. V další části práce stanovujeme technické parametry nové tratě potřebné k dosažení stanovených cestovních dob a navrhujeme vedení trati v situačních výkresech doplněných podélnými profily v několika variantách. Situační výkresy a podélné profily jsme vytvořili na základě bezplatně dostupných topografických map a výškopisných dat SRTM v rastru 90 m. Pro potřeby rámcového návrhu průchodu trati složitým terénem považujeme tuto rozteč za dostačující. 3

4 2. ANALÝZA PŘEPRAVNÍHO POTENCIÁLU Pro záměr nové trati RS Plzeň Regensburg je nutno v první řadě doložit potenciál skutečné poptávky po přepravě v osobní i nákladní dopravě analytickými způsoby, jimž je věnována tato kapitola. Z objektivně zhodnoceného objemu poptávky po osobní dopravě vyplyne v podkapitole 2.3 požadovaná frekvence vlaků dálkové osobní dopravy, která tuto poptávku s dostatečnou rezervou uspokojí. Časová a cenová konkurenceschopnost jednotlivých druhů dopravy na vybraných relacích, která přepravní potenciál také významně ovlivňuje, bude ze zřejmých důvodů rozebrána až po stanovení technicky dosažitelné nové cestovní doby v kapitole Potenciál převedených cestujících z letecké dopravy: Analýza počtu leteckých spojení je jedním z relativně jednoduchých a rychlých způsobů, jak s poměrně vysokou přesností zjistit, kolik se průměrně denně přepravuje cestujících mezi vzdálenými městy v dnešním stavu. Základ metody stojí na předpokladu, že letadlo letí v současné tvrdé konkurenci v letecké dopravě jen tehdy, je-li skutečně efektivně naplněno cestujícími. S rostoucím počtem přestupů mezi výchozím a cílovým letištěm však roste náročnost i nepřesnost metody. Relevantní relace pro potřeby našeho projektu Praha Mnichov a Praha Frankfurt jsou v letových řádech plánovány výhradně bez přestupu. Vstupy: Procento průměrné obsazenosti letadla, kdy je linka ještě efektivní (odhad): 75 % Počty leteckých spojení na relevantních linkách (zdroj: letový řád prg.aero, období: ): Praha München (oba směry) typ letadla kapacita počet Embraer ATR ATR42-300/ CRJ celkem celkem max. kapacita 7176 Praha Frankfurt (oba směry) typ letadla kapacita počet B A A A ATR celkem celkem max. kapacita

5 Praha za týden počet spojů max. kapacita redukovaná kapacita Mnichov Frankfurt Praha za den počet spojů max. kapacita redukovaná kapacita Mnichov 9, Frankfurt 14, Z předchozích tabulek plyne, že: Mezi Prahou a Mnichovem denně létá v průměru 768 cestujících. Mezi Prahou a Frankfurtem denně létá v průměru 1479 cestujících. Maximální potenciál počtu převedených cestujících z letecké dopravy na úseku RS Plzeň Regensburg je 2247 cestujících za den dohromady v obou směrech. Toto číslo bude ale významně sníženo nízkou časovou konkurenceschopností vlaku na relaci Praha Frankfurt viz graf minimální jízdní doba (kapitola 3.2) Potenciál převedených cestujících z automobilové/bus dopravy Velký podíl dopravního výkonu i na středně dlouhých vzdálenostech po Evropě drží silniční doprava. Je tak potenciálně také největším zdrojem převedených cestujících do vlaků nově zavedené linky vysokorychlostní železniční dopravy. V následujících tabulkách analyzujeme intenzity silniční dopravy na komunikacích, které převádějí velkou většinu veškeré silniční dopravy přes česko-německou státní hranici v relevantním jihozápadním směru/území. Pomocí stupně automobilizace se následně snažíme (nutno uznat, že dosti nepřesně) vyčíslit počet cestujících, kteří v silničních vozidlech skutečně překračují státní hranici. dálnice/ silnice RPDI (oba směry) [voz/24hod] D I/ I/ celkem RPDI celkem voz/24hod st. automobilizace (1) voz/1000 obyvatel 436 obyvatel/1 automobil 2,29 objem přeshraniční IAD cestujících za den Zdroj: CSD 2010, (1)...http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/5A002B0E91/$File/ a2.pdf 5

6 pravděp. získání cestujícího z IAD do vlaku [%] 10 potenciál nárůstu cestujících z IAD za den 4330 Pokud budeme počítat s 10 % pravděpodobností získání cestujícího ze silniční dopravy pro vysokorychlostní železnici, bude průměrný počet denních cestujících převedených ze silniční dopravy 4330 dohromady v obou směrech Celkový potenciál převedených cestujících z LD a SD Pokud sečteme výsledné počty převedených cestujících z předchozích dvou kapitol, obdržíme celkem cestujících za den v obou směrech. Toto číslo optimisticky zaokrouhlíme na cestujících za den v obou směrech, tedy cestujících za den v jednom směru. Vezmeme-li v úvahu obsaditelnost jednotky ICE 3 (zhruba 450 míst k sezení v závislosti na konkrétním typu jednotky ICE 3), dostáváme (2 500/450 =) po zaokrouhlení 6 spojů ICE mezi ČR a BRD za den. Poskládáme-li těchto 6 spojů v obou směrech za sebou v odstupech taktu 2 hodin, vyplníme ideálně 12 hodin denního provozu. Takt 2 hodiny pro mezinárodní dálkovou dopravu ICE přebíráme pro potřeby stanovení provozní koncepce v kapitole Potenciál nových nočních CNL spojení: Kromě denního provozu železniční doprava nabízí atraktivní spojení i v nočních hodinách. Volnou kapacitu nové tratě RS by v noci kromě nákladních vlaků mohly využít i konvenční noční vlaky osobní dopravy kategorie CNL/EN. Úkolem v této podkapitole je především zjistit, zda by po zprovoznění tratě RS Praha Regensburg byly dosažitelné vhodné cestovní doby pro CNL/EN vlaky na vybraných relacích. Oproti vysokorychlostním vlakům navyšujeme cestovní dobu mezi Prahou a Regensburgem u vlaků CNL/EN o 15 minut (předpoklad jízdy nižší maximální rychlostí 200 km/h). Cestovní doba z první stanice na německém území, v níž zastavuje vlak kategorie CNL už dnes, do cílové destinace je shodná se současnou cestovní dobou tohoto vlaku. Vstupy: Cestovní doba CNL po RS Praha Plzeň: Cestovní doba CNL po RS Plzeň Regensburg: 45 minut 60 minut Regensburg Plzeň Praha min hod min hod min hod Zürich 333 5, , ,30 Milano , , ,57 Paris , , ,80 Roma , , ,22 Teoreticky lze zavést nové CNL vlaky na všech těchto relacích. Cestovní doba okolo 15 hodin odpovídá například dnešnímu nočnímu spojení Praha Zürich severní cestou přes Drážďany, Erfurt, Frankfurt a údolím Rýna (odjezd v cca 18 hodin večer příjezd v cca 9 hodin ráno). Cestovní doba cca 8 hodin do Curychu je oproti dnešnímu nočnímu spojení poloviční (odjezd např. ve 23:00, příjezd v 7:00). 6

7 2.5. Matice přepravních vztahů denní dojížďka do zaměstnání a školy Úkolem v této a dalších dvou podkapitolách je zjistit, jakou roli bude po zprovoznění nové tratě RS Plzeň Regensburg hrát stávající konvenční celostátní trať č. 180 Plzeň Domažlice Furth im Wald Schwandorf - Regensburg. Z pohledu osobní dopravy analyzujeme přepravní vztahy mezi českými obcemi v území pomocí dat o dojížďce získaných při Sčítání lidu, domů a bytů v roce Pokud v prvním řádku následující tabulky chybí některá obec na trati, je dojížďka do této obce pod rozlišovací schopností SLDB 2011 je tedy zanedbatelná. Dojíždějící celkem (do školy a do zaměstnání) SLDB 2011 dojížďka do Plzeň Chotěšov Stod Holýšov Staňkov Blížejov Domažlice Č. Kubice celkem z Praha Plzeň Vejprnice Tlučná Nýřany Zbůch Chotěšov Stod Hradec u Stoda Holýšov Kamenice Staňkov Osvračín Blížejov Milavče Domažlice Babylon Č. Kubice celkem Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ Celková data o dojížďce a vyjížďce prezentujeme v následujících sloupcových grafech. Z grafu vyjížďky je patrná spádová oblast města Plzně generující příměstskou dopravu na trati (klesající trend počtu vyjíždějících cestujících s rostoucí vzdáleností od Plzně). Z grafu dojížďky jsou naopak zřejmá lokální dojížďková centra, v nichž je bezpodmínečně nutné zajistit dobrou dopravní obslužnost. Z uvedeného plyne, že stávající trať č. 180 bude i v budoucnu sloužit v osobní dopravě zejména příměstské dopravě do krajského města Plzně. Lze předpokládat obdobnou funkci původní tratě i na německém území. 7

8 8

9 2.6. Přehled vlaků nákladní dopravy GVD 2013/2014 Z pohledu nákladní dopravy analyzujeme současný nákladní provoz na stávající trati č Je třeba zdůraznit, že na nové trati RS Plzeň Regensburg by se s vysokou pravděpodobností objevilo mnoho nových dálkových nákladních vlaků, které za dnešních podmínek nemohou existovat. V úvahu mj. připadají nové přes Českou republiku tranzitující vlaky kombinované dopravy. Po trase A6/D5, D1 a D2 přes Českou republiku v současné době proudí největší objem tranzitní kamionové dopravy. Pokud by byla realizována trať RS Regensburg Plzeň a další úpravy nutné pro zvýšení objemu a cestovní rychlosti železniční nákladní dopravy v České republice (např. uvolnění kapacity pro nákladní vlaky převedením části osobní dopravy na tratě RS, prodloužení užitečných délek staničních kolejí, zřízení multimodálních terminálů apod.), dal by se objem této čistě tranzitní kamionové dopravy na českých dálnicích účinně regulovat částečným převedením na železnici. vlak stanice komodita souprava jede ve dnech druh číslo výchozí cílová hmotnost délka Dopravce: ČD Cargo, a.s. Nex Saal (Donau) Dobrá u Frýdku-Místku prázdné autovozy U4 690 t 600 m 1,3,5, Dobrá u Frýdku-Místku Saal (Donau) auta S 1100 t 600 m 1,3,5,6 Pn Praha-Uhříněves Nýřany kontejnery S 1200 t 610 m 1-4, S 1100 t 450 m Nýřany Praha-Uhříněves S 1600 t 610 m S 1400 t 450 m Plzeň Domažlice jednotlivé zásilky S 1100 t 500 m Domažlice Plzeň S 1000 t 500 m 1-5 Mn Plzeň Nýřany svoz a rozvoz S 600 t 300 m Nýřany Plzeň S 600 t 300 m Domažlice Bělá nad Radbuzou S 400 t 150 m 1,3, Bělá nad Radbuzou Domažlice S 350 t 150 m 1,3, Domažlice Kdyně S 500 t 250 m 2, Kdyně Domažlice S 500 t 250 m 2,4 Smluvní dopravci: Nex (MR) Praha-Uhříněves Furth im Wald kontejnery S 1200 t 810 m 1-5, (MR)??? (MR) Furth im Wald Praha-Uhříněves S 1100 t 810 m (MR)??? Pn (AWT) Ostrava Česká Kubice kontejnery (Slps-ACTS) T4 770 t 250 m 5/ (AWT) Česká Kubice Ostrava prázdná souprava U4 360 t 250 m (AWT) Plzeň-Jižní předm. Březno u Chomutova U4 900 t 420 m pp (AWT) Březno u Chomutova Plzeň-Jižní předm. uhlí T t 420 m pp Karviná-Doly Furth im Wald??? Furth im Wald Karviná-Doly prázdná souprava (ruš)

10 Nabídkové trasy: Pn Plzeň Česká Kubice S 1100 t 500 m pp Česká Kubice Plzeň S 1100 t 500 m pp Plzeň Klatovy Domažlice T t 300 m pp S 1100 t 400 m pp Domažlice Klatovy Plzeň S 1400 t 500 m pp S 1000 t 500 m pp Mn Domažlice Planá u Mar. Lázní S 350 t 200 m pp S 350 t 200 m pp Planá u Mar. Lázní Domažlice S 350 t 200 m pp S 350 t 200 pp V současném stavu je významná přeprava aut, cementu, uhlí/koksu a kontejnerů. Kontejnery systému ACTS se překládají na kamiony na překladišti v České Kubici a dále do Německa putují po silnici 2.7. Přehled zdrojů a cílů nákladní dopravy na stávající trati Plzeň Regensburg: V této podkapitole představujeme výpis vleček a překladišť na stávající trati Plzeň Furth im Wald Schwandorf Regensburg. žst./výh. Plzeň hl.n. Plzeň seř.n. vlečka Západočeská plynárenská, a.s. ICEC Bukovec, s.r.o. Plzeň MTH Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s. Jatky Plzeň Potraviny Plzeň RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. - sklad Plzeň Ferona, a.s. vlečka Plzeň EPRO Plzeň MOVO Plzeň Plzeňské pivovary, a.s. Plzeň II. Vlečka TSR Plzeň Plzeň-Jižní předměstí Parní mlýn Plzeň Vejprnice Nýřany Chotěšov Stod Holýšov Domažlice Vlečka ŠKODA hlavní závod Českomoravský cement, a.s., překladiště Vejprnice ZUD, a.s. Zbůch, důl Krimich Tlučná Lesní společnost Stříbro-Nýřany Vlečka DIOSS NÝŘANY Bohemia Dendros s.r.o. (dnes kont. př. Metrans) KX Líně ZNZ, sklad Stod Vlečka SVA Holýšov STAVIVA, a.s., divize Plzeň 10

11 Česká Kubice Furth im Wald Cham Bodenwöhr Nord výh. Wackersdorf Schwandorf Regensburg METALSUM, s.r.o. Domažlice Doagra, a.s. - vlečka PVK Vlečka Fronk překladiště cementu (vlak-kamiony do Německa) Semex (auta) překladiště nákladiště štěrku/suti 2x průmyslová zóna s překladišti kontejnerů Bayernwerk AG (E.ON Energie) 2x průmyslová zóna lom přístav Dunaj a další Většina uvedených vleček vykazuje minimální objemy ložných operací. Vlečky, které mají nebo mohou mít do budoucna velký význam, jsou ve výpisu podbarveny žlutě. Nákladní doprava na stávající trati i po zprovoznění nové trati RS jistě zůstane. Její rozvoj je však podmíněn rekonstrukcí celé stávající tratě s důrazem na opatření zvyšující její kapacitu a schopnost provážet dlouhé nákladní vlaky. 11

12 3. PROVOZNÍ KONCEPCE 3.1. Stanovení dosažitelných systémových jízdních dob Stanovení dosažitelných cestovních dob vychází především ze vzdálenosti mezi Plzní a Regensburgem a z navržené provozní traťové rychlosti. Vzdálenost a traťová rychlost jsou přitom vzájemně se ovlivňující parametry, k dosažení stejné SJD lze totiž trasu navrhnout: - dostatečně přímou, tedy krátkou, a tedy i s nižší požadovanou provozní traťovou rychlostí nebo - klikatou, tedy delší, a tedy s nutně vyšší požadovanou provozní traťovou rychlostí. Paradoxem je, že právě s rostoucí přímostí trati je pro projektanta snazší dosáhnout vysoké traťové rychlosti. Míra přímosti trasy je ovlivněna geomorfologií terénu, kterým trasa prochází, a samozřejmě také množstvím finančních prostředků na výstavbu. Území mezi Plzní a Regensburgem lze z geomorfologického hlediska hodnotit jako náročné. Trasa nové vysokorychlostní trati bude muset překonat předhůří a vlastní pohoří Šumavy, která se vyznačují klikatými a úzkými, tedy pro trasování nevhodnými, údolími. Z hlediska finančního nelze vzhledem k přísnému ekonomickému hodnocení jakéhokoliv velkého investičního záměru očekávat nadbytek investičních prostředků. Výsledkem tedy musí být trasa, která do značné míry musí kopírovat terén a proplétat se územím (vzhledem k co nejnižší ceně výstavby) a na níž zároveň musí být dosažena dostatečně vysoká traťová rychlost pro udržení navržené systémové jízdní doby, tedy i celé koncepce provozu. Vzhledem k tomu, že z časových důvodů nelze nejprve začít trasovat trať a až poté zjišťovat, zda jsme se s právě navrženým trasováním vešli či nevešli do konkurenceschopné jízdní doby (iterativní přístup), je nutné alespoň rámcově nejprve odhadnout přibližnou možnou vzdálenost na budoucí trati, stanovit první návrh traťové rychlosti a z těchto parametrů následně odhadnout, v jakých jízdních dobách se vůbec pohybujeme. Tyto jízdní doby se poté snažíme úpravou navrhované traťové rychlosti dostat pod nejbližší (pokud možno tu časově-kratší) hodinu. Požadavek 1 hodiny plyne z principů ITG a SJD, kdy při uvažovaném (dostatečně atraktivním a poptávce odpovídajícím (viz kap. 2.3)) taktu 2 hodin v dálkové dopravě musíme dosáhnout cestovní doby po hraně rovné celočíselnému násobku poloviny doby taktu. Při odhadu vzdálenosti mezi Plzní a Regensburgem jsme vycházeli z přímé vzdušné vzdálenosti mezi oběma koncovými městy, kterou jsme navýšili o dostatečnou rezervu. Tento výchozí odhad je uveden v prvním řádku následující tabulky. Dále v tabulce uvádíme, jaká část z celkové předpokládané vzdálenosti bude pojížděna v úsecích, kde nelze předpokládat nejvyšší traťovou rychlost. Celková vzdálenost se tedy skládá z úseků v uzlech (s nejnižší uvažovanou traťovou rychlostí), z koncových úseků (s již o něco vyšší traťovou rychlostí, ale stále ne nejvyšší) a ze zbylého středního úseku, na němž skutečně bude dosahována nejvyšší traťová rychlost. Osobní doprava Plzeň Regensburg vzdálenost rychlost Plzeň Domažlice Regensburg Cham po VRT celkem (odhad) km v uzlech km v koncových úsecích km ve středním úseku km v uzlech km/h v koncových úsecích km/h ve středním úseku km/h

13 jízdní doba cestovní doba v uzlech h 0,16 0,12 0,16 v koncových úsecích h 0,06 0,06 0,06 ve středním úseku h 0,53 0,20 0,19 celkem (bez přirážky) h 0,75 0,38 0,41 min 45,03 22,71 24,63 přirážka k jízdní době % celkem (s přirážkou) h 0,94 0,47 0,51 min Ve druhé (spodní) polovině předchozí tabulky jsou vypočtené teoretické jízdní doby, které jsme dále navýšili o přirážku 25%, která se jednak snaží dále korigovat hrubost celého odhadu, jednak je vysoká přirážka okolo 20% u vysokorychlostní dopravy nutná z provozního hlediska (při vyšší rychlosti mají poruchy a rušení v provozu daleko fatálnější následky na dodržování jízdních dob). Poslední řádek předchozí tabulky evidentně značí, že bychom se při návrhu měli snažit dostat na hodinovou jízdní dobu mezi koncovými stanicemi a na půlhodinovou jízdní dobu mezi koncovou stanicí a odbočkou do příhraniční oblasti (Regensburg odb. Cham, Plzeň odb. Domažlice). Protože předchozí odhad je stále do značné míry dosti hrubý, vyhledali jsme dále z dat dostupných na internetu, jakých cestovních rychlostí je obvykle dosahováno na dříve postavených zahraničních tratích s nejvyšší traťovou rychlostí shodnou s naším návrhem. rychlost cestovní dle (1) km/h cestovní doba celkem (s přirážkou) h 0,94 0,41 0,41 min Zdroj: (1) Opět se i tímto druhým přístupem potvrdily stejné SJD pro všechny tři úseky. Pro nákladní dopravu jsme stanovili cestovní (průměrné) rychlosti (vč. všech přirážek) na hodnoty uvedené v následující tabulce. O 10 km/h nižší hodnoty na relacích koncová stanice odbočka do příhraničí se snaží reflektovat skutečnost, že nákladní vlak na těchto relacích jede kratší vzdálenost, a tedy podíl doby rozjezdu a brždění na celkové době jízdy je daleko vyšší, než když nákladní vlak jede dále, tedy déle konstantní vysokou rychlostí. Nákladní doprava rychlost cestovní (vč. přirážky) km/h cestovní doba celkem (s přirážkou) h 1,88 0,93 0,93 min Na závěr tedy shrnujeme náš návrh do následující tabulky: Návrh systémové jízdní doby (SJD) osobní doprava min SJD nákladní doprava min

14 3.2. Ověření konkurenceschopnosti navržené SJD Stanovené SJD z předchozí podkapitoly vychází z geografické polohy obou koncových stanic a navržené traťové rychlosti. Je potřeba ovšem ještě ověřit, zda dosažené optimum vyhovuje i z hlediska konkurenceschopnosti vzhledem k ostatním druhům dopravy. Tímto úkolem se zabývá tato kapitola. Vstupy: Cestovní doba RS Praha Plzeň: Cestovní doba RS Plzeň Regensburg: Doba cesty na a z letiště + 2x odbavení: Cena za litr PHM: Spotřeba vozidla na 100 km: 30 minut 60 minut 120 minut 37 CZK 6.5 l Cestovní doba vlaku na RS Plzeň - Regensburg je převzata z přechozí podkapitoly. Dále předpokládáme dokončení RS z Plzně až do Prahy se SJD 30 minut. Všechny ostatní cestovní doby vlaku na německém území odpovídají stávajícím cestovním dobám na síti DB. Dobu na odbavení a dojezd na/z nádraží u železniční dopravy neuvažujeme. Pro srovnání s leteckými spoji uvažujeme nutný dojezd na/z letiště za městem a dobu na odbavení (spíše střízlivý odhad 120 minut). Pro srovnání se silniční dopravou uvažujeme cenu za pohonné hmoty a průměrnou spotřebu dnešního osobního vozidla. Ostatní náklady při cestě IAD (silniční mýto, dálniční známky, STK, pojištění apod.) nelze jednotně přesně vyčíslit, je s nimi však potřeba počítat při studiu grafů níže (v grafech nejsou zahrnuty). Pro přehlednost a postižení souvislosti (závislosti) mezi cestovní dobou a cenovou náročností zároveň do stejných výpočetních tabulek uvádíme rovnou i cenové srovnání jednotlivých druhů dopravy na vybraných relacích. V případě ceny hromadné dopravy (vlak, let, bus) jde vždy o nejnižší dosažitelnou cenu za jízdenku/kombinaci jízdenek. V případě letu počítáme s poloviční cenou zpáteční letenky vzhledem k tomu, že většina dalekých cest je zpátečních. Zpáteční jízdenku naopak v naprosté většině případů nelze s cenovou výhodou využít u autobusové a železniční dopravy (nutno zakoupit dvě výhodné jednoduché jízdenky). Výpočetní tabulky: VLAK s RS (Regensburg) Plzeň Praha bahn.de, idos.cz min hod min hod cena [Kč] min hod cena [Kč] Regensburg , , München 82 1, , , Innsbruck 194 3, , , Zürich 333 5, , , Nürmberg 56 0, , , Würzburg 113 1, , , Frankfurt 187 3, , , Köln 276 4, , ,

15 LET kralovna.cz Praha min (let) min (let + odb.) hod cena zp.[kč] cena j. [Kč] Regensburg München , Innsbruck , Zürich , Nürmberg , Würzburg Frankfurt , Köln , BUS idos.cz, ceníky dopravců Plzeň Praha min hod cena [Kč] min hod cena [Kč] Regensburg München 240 4, , Innsbruck 425 7, , Zürich 450 7, , Nürmberg 160 2, , Würzburg 245 4, , Frankfurt 340 5, , Köln 540 9, , IAD viamichelin.com Plzeň Praha min hod km cena [Kč] min hod km cena [Kč] Regensburg 129 2, , München 204 3, , Innsbruck 288 4, , Zürich 386 6, , Nürmberg 149 2, , Würzburg 199 3, , Frankfurt 281 4, , Köln 370 6, ,

16 Výsledné tabulky: minimální jízdní doba z PRAHY Vlak s RS Let Bus IAD Regensburg 1, ,25 München 2,87 3,00 5,25 4,48 Innsbruck 4,73 4,75 8,58 5,88 Zürich 7,05 3,33 8,75 7,53 Nürmberg 2,43 8,00 4,00 3,57 Würzburg 3,38-5,42 4,42 Frankfurt 4,62 3,25 7,00 5,60 Köln 6,10 5,50 10,25 7,25 jízdní doba [hod] minimální jízdní doba z Prahy Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln Vlak s RS Let Bus IAD cílová destinace Z předchozího sloupcového grafu vyplývá, že vlak na RS při výše popsaných vstupních podmínkách dokáže ostatním druhům dopravy konkurovat na relacích: Praha Mnichov (tato relace má navíc vysoký potenciál díky mnichovskému mezinárodnímu letišti, z nějž lze cestovat letecky bez přestupu do blízkých i vzdálených destinací, které nejsou bez přestupu dosažitelné z letiště v Praze), Praha Innsbruck (u této relace je velmi znevýhodněna letecká doprava přímé letecké spojení z Prahy neexistuje, přestupy časově nenavazují a letiště v Innsbrucku obecně nelze zatížit vysokou frekvencí letadel vzhledem k jeho poloze v alpském údolí), Praha Regensburg, Nürnberg a Würzburg (všecha tato německá města leží na hlavní (dostatečně rychlé) tranzitní železniční trati Rakousko Passau střední Německo a jakkoliv dále, což se pozitivně projevuje i na časové dostupnosti z ČR; právě dosažení této trati ze směru z České republiky, ať už v kterémkoliv místě, by znamenalo skokovou kvalitativní změnu v atraktivitě dálkové železniční dopravy do (jiho)západní Evropy z ČR). Naopak vlak by nedokázal konkurovat na relacích: Praha Zürich (omezujícím úsekem na této relaci je úsek Mnichov Lindau Bregenz St.Gallen, který z velké části není elektrizovaný a traťová rychlost je zde nízká; nicméně do budoucnosti je možno věřit v projekt: ), Praha Frankfurt, Köln (tyto destinace už jsou příliš vzdáleny). 16

17 minimální jízdní doba z PLZNĚ Vlak s RS LetPRG+IAD Bus IAD Regensburg 1, ,15 München 2,37 4,00 4,00 3,40 Innsbruck 4,23 5,75 7,08 4,80 Zürich 6,55 4,33 7,50 6,43 Nürmberg 1,93 9,00 2,67 2,48 Würzburg 2,88-4,08 3,32 Frankfurt 4,12 4,25 5,67 4,68 Köln 5,60 6,50 9,00 6,17 jízdní doba [hod] 11 minimální jízdní doba z Plzně Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace Vlak s RS LetPRG+IAD Bus IAD Pokud namísto Prahy budeme uvažovat s výchozí stanicí Plzeň (a spádově tedy i s většinou západočeského regionu), do skupiny relací, na nichž by železnice mohla být konkurenceschopná, nově bude spadat i relace Plzeň Frankfurt (opět letiště), Köln. Je to dáno: nutností z Plzně nejprve dojet na nejbližší letiště do Prahy, čímž se prodlužuje celková cestovní doba u letecké dopravy, kratší geografickou vzdáleností z Plzně do západní Evropy oproti Praze. 17

18 cena z PRAHY vlak dnes Let Bus IAD Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cena z Prahy cena [Kč] Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace vlak dnes Let Bus IAD Z hlediska cenového je nutno poznamenat, že cena za jízdné vlakem byla stanovena na základě současných cen platných pro stávající úroveň kvality služby přepravy (tedy stav vozového parku, kvality infrastruktury). Lze oprávněně očekávat zvýšení ceny jízdného po zavedení nových vlaků vysokorychlostní dopravy. Na druhou stranu větší podíl z ceny jízdného připadá už dnes na zahraniční část cesty, kde za tyto ceny lze částečně využít i vysokorychlostní spoje (ICE). Z předchozího sloupcového grafu je patrné, že pokud má cestující trpělivost hledat v nabídkách dopravců jízdné s minimální cenou a zároveň hledá s dostatečným časovým předstihem před odjezdem, může dosáhnout při cestě vlakem nejnižší ceny za přepravu ze všech druhů dopravy na všech zkoumaných relacích s výjimkou Innsbrucku. 18

19 cena z PLZNĚ vlak dnes LetPRG+IAD Bus IAD Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cena z Plzně cena [Kč] Regensburg München Innsbruck Zürich Nürmberg Würzburg Frankfurt Köln cílová destinace vlak dnes LetPRG+IAD Bus IAD Závěry vyplývající z přehledu cen jízdného z Plzně jsou shodné se závěry uvedenými u přehledu cen jízdného z Prahy. Překvapující zajímavostí je, že mnoho relací Plzeň Německo je cenově výhodnějších se zajížďkou přes Prahu než z Plzně přímo na západ. Důvodem je nepřeberné množství akčních a zlevněných jízdenek nabízených pouze mezi Prahou a ostatními evropskými centry. 19

20 3.3. Síťová grafika Navržené časové polohy spojů jsou zřejmé ze síťové grafiky. Při její tvorbě byl výchozím bodem Regensburg, kde jsme vycházeli ze současné polohy osy symetrie DB umístěné v minutě XX:27. Díky tomu by byl umožněn přestup do navazujících ICE vlaků ve směru Passau (- Wien) i Nürnberg (- a dále do všech směrů). 20

21 3.4. Modelový nákresný jízdní řád Síťovou grafiku jsme převedli do podoby modelových NJŘ ve dvou variantách: ve variantě 1 uvažujeme s plným zdvoukolejněním; o je navrženo široké okno pro nákladní dopravu v obou směrech. Při následném mezidobí mezi dvěma za sebou jedoucími nákladními vlaky 7 minut je možné do jednoho okna vložit čtyři nákladní trasy s jízdní dobou Plzeň - Regensburg 2 hodiny; ve variantě 2 uvažujeme s jednokolejným přeshraničním úsekem mezi odbočkou Domažlice a odbočkou Cham, zbytek trati je dvoukolejný; o v přeshraničním úseku trať prochází nejnáročnějším terénem (nejvyšší vrcholy Šumavy) a případná jednokolejka by mohla mírně zlevnit celý záměr; trať by ovšem musela být do budoucna připravena na plné zdvoukolejnění; o zároveň je v přeshraničním úseku nejnižší předpokládaná frekvence cestujících (viz např. klesající trend počtu vyjíždějících s rostoucí vzdáleností od Plzně ke státní hranici podkap. 2.5), vlaky kategorie Sp/R tento úsek proto nevyužívají (sjíždí za spádovou 21

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 712 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 712 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 712 osobní pro tratě (Plzeň hl.n.) Plzeň-Jižní Předměstí Furth im Wald Nýřany Heřmanova Huť Pňovany Bezdružice Platí od 14. prosince

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce:

Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce: Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 - Rokycany - Nezvěstice (a zpět) Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Datum konání: 06.10.2015 07:30 hod. - 16.11.2015 20:30 hod. Trať: 175 - Rokycany - Nezvěstice

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu

Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu Nádraží včerejška, nádraží zítřka: zkušenosti Francie a České republiky 23.6.2017 Vliv vysokorychlostní železnice na mobilitu Petr Šlegr, CEDOP Relace Vzdálenost [km] Jízdní doba Rychlost [km/h] Lille

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod.

- 2 - Datum konání: 13.11.2012 07:15 hod. - 19.11.2012 19:15 hod. - 1 - Výluky na období 11.11.2012-18.11.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Žatec - Žatec západ Datum konání: 08.11.2012 08:00 hod. - 12.11.2012 14:00 hod., 15.11.2012 08:00 hod. - 19.11.2012

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Bezdružice - Cebiv Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce:

Výluky na období Výluka v úseku: Bezdružice - Cebiv Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce: Výluky na období 31.08.2015-06.09.2015 177 - Pňovany zastávka - Bezdružice (a zpět) Výluka v úseku: Bezdružice - Cebiv Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 31.08.2015

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

- Ex 357 přijede ze směru München Hbf. do stanice Plzeň hl.n. opožděn po odklonu v úseku Domažlice -

- Ex 357 přijede ze směru München Hbf. do stanice Plzeň hl.n. opožděn po odklonu v úseku Domažlice - 1 Výluky na období 24.10.2011-30.10.2011 175 - Rokycany - Nezvěstice (a zpět) Výluka v úseku: Příkosice - Nezvěstice Datum konání: 27.10.2011 07:30 hod. -14:30 hod. Trať: 175 - Rokycany - Nezvěstice (a

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád Michal Drábek 6. února 2013 Švýcarsko země, kde vlaky odlehčují silnicím - 70. léta 20. století: rozvoj automobilové dopravy, dopravní zácpy

Více

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016 Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018 Ladislav Velechovský, SŽDC, s.o., Odbor smluvních vztahů Praha, prosinec 2016 NOVÝ CENOVÝ MODEL (2018

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod.

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 5. 2017 Umístění

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy ČVUT V PRAZE Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů K612 Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Vypracovali: Filip Štajner 3

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY cvičení z předmětu 12PKD úvodní informace Projektování kolejové dopravy (12PKD) cvičení Ing. Vojtěch Novotný

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

Vyřizuje: Petr Šimral Pro: SUDOP Praha a.s. Mail: PRAHA 3

Vyřizuje: Petr Šimral Pro: SUDOP Praha a.s. Mail: PRAHA 3 Vyřizuje: Petr Šimral Pro: SUDOP Praha a.s. Tel: +420730584023 Olšanská 1a Mail: simral@metransrail.eu 130 80 PRAHA 3 Věc: Výhledový rozsah nákladní dopravy v trati Plzeň Domažlice st.hr. Na vaši otázku

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí 5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí V této, nejdelší ze všech kapitol, jsou souhrněé všechny informace, týkající se zvlášť jednotlivých svazků tratí: Výchozí předpoklady

Více

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a délky na sebe navazujících úseků s konstantním podélným

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

PØELOŽKA SILNICE II/283

PØELOŽKA SILNICE II/283 PØELO KA SILNICE II/283 Turnov Jièín Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Zhotovitel STUDIE: Valbek, spol. s r.o. Vaòurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. M. KOLOUŠEK Vypracoval

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

VÁŠ VLAK JEDE KAŽDOU HODINU aneb INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

VÁŠ VLAK JEDE KAŽDOU HODINU aneb INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav řízení dopravních procesů a logistiky VÁŠ VLAK JEDE KAŽDOU HODINU aneb INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Ing. Michal Drábek Děčín, 8. 8. 2012 Švýcarsko

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech

Studie VRT - analýza přepravních vztahů. a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech Název akce: Datum zpracování: Objednatel: Zhotovitel: Vedoucí projektu: Zpracovali: Externí spolupráce: Hlavní cíl: Studie VRT Analýza přepravních vztahů Prosinec 2006 Ministerstvo dopravy České republiky

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Výluky na období 06.04.2015-12.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 06.04.2015-12.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 06.04.2015-12.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 07.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536/543 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536/543 nákladní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný

Více

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE cvičení z předmětu 12ZTS letní semestr 2015/2016 úvodní informace Železniční tratě a stanice (12ZTS) cvičení Ing.

Více

Motto : Trocha nadhledu neuškodí

Motto : Trocha nadhledu neuškodí Motto : Trocha nadhledu neuškodí Najdete Českou republiku? Doba temna v ní není Ale co železnice? Požadavky kladené na železniční síť a její rozvoj v dálkové a regionální dopravě Aneb postačuje nám n m

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Výluky na období 17.10.2011-23.10.2011 170 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Beroun Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 17.10.2011-23.10.2011 170 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Beroun Typ: Datum konání: Trať: Stanice: 1 Výluky na období 17.10.2011-23.10.2011 170 - (Praha-) Beroun - Plzeň - Cheb (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Beroun Datum konání: 23.10.2011 00:00 hod. -23:59 hod. Trať: 170 - (Praha-)

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Cvičení č. 2 Optimalizace linkového vedení Četnost obsluhy, takt Ing. Zdeněk Michl Ing. Michal Drábek, Ph.D. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

VLIV DOPRAVY NA PROST

VLIV DOPRAVY NA PROST Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení dopravy automobilová železniční vodní konkrétní dopravní problémy vliv na ŽP po složkách Dělení dopravy nejen v ČR podle druhu přepravy osobní x nákladní,

Více

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

Posouzení provozní náročnosti

Posouzení provozní náročnosti Posouzení provozní náročnosti Část C5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Aktuální stav projektové přípravy tratí RS v ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru strategie SŽDC Praha 7. 11. 2016 Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského

Více