Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011"

Transkript

1 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období Rada MČ v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu vyjádřila svoje záměry a priority, jak vyplývají z volebních programů koaličních stran i názorů občanů. V průběhu volebního období by Rada MČ chtěla dosáhnout výraznějšího rozvoje městské části, propojení života občanů staré i nově realizované zástavby, i když je nutné zohlednit situaci, že veškeré aktivity jsou vázány na objem finančních prostředků, které pro toto volební období bude moci Rada a Zastupitelstvo využít. Každoročně bude Rada MČ vyhodnocovat plnění Programového prohlášení a výsledek předkládat občanům, aby každý občan měl možnost kontroly plnění volebních programů. Základní programové cíle a aktivity v jednotlivých oblastech byly rozdělené na A. dlouhodobě plánované akce B. střednědobě plánované akce C. krátkodobě plánované akce D. průběžně realizované akce a jejich vyhodnocení za první rok volebního období za rok 2011 předkládáme občanům k posouzení: V oblastí dopravy o v části B střednědobě plánované akce po zabezpečení finančních prostředků byla dořešena stavba světelné křižovatky Na Radosti - Hrozenkovská v září 2011 bylo vydáno stavební povolení na část stavby nazvané Stavba č TV Zličín, etapa 0010, komunikace Sobín - jedná se o stavební úpravy komunikací Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Ke Břvům, Bojkovická, Brňovská, Jasenická včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí a vybudování nových inženýrských sítí v roce 2011 byla zahájena realizace etapy 0017 Valtická zahrnující výstavbu dešťové kanalizace a přeložky silových a sdělovacích kabelů v ul. Valtická, Šakvická v rámci etapy 0021 Sobín přeložky. Tyto dvě etapy realizuje společnost INOS Zličín a.s. další část komunikací v Sobíně je připravena k výběrovému řízení v rámci etapy 0018 Mikulčická (ul. Mikulčická, Šakvická, Valtická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická). Termíny realizace této etapy budou známy po ukončení výběru zhotovitele a schválení rozpočtu Hl. m. Prahy. Skutečný rozsah prací bude vyhodnocen na konci roku o v části C krátkodobě plánované akce byla poskytnuta aktivní podpora a pomoc požadavku občanů na zřízení chodníku a bezpečného přechodu pro chodce z části sídliště Metropole k metru Zličín - tento požadavek byl na podzim roku 2011 realizován trvale je sledována realizace požadavku občanů sídliště Metropole na zřízení plynulého bezpečnostním předpisům odpovídajícího výjezdu pro automobilovou dopravu z této části sídliště ( investor Central Group a další zainteresované právnické osoby). Podle informace Central Group a.s. vázla realizace na souhlasu s řešením výjezdu ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy. Tato překážka by měla být v současné době odstraněna a lze předpokládat, že výstavba resp. příprava stavby bude realizována na jaře byly provedeny změny v autobusové dopravě a byla prodloužena linka 180 ze sídliště Řepy přes Zličín k metru. Změn v současné podobě bylo dosaženo po složitých jednáních, kdy původní návrh ROPID rušil linku 164 v úseku Bavorská Zličín a

2 Městská část Praha Zličín autobusové spojení s Prahou 17, s lokalitami starých Řep i částí nových Řep (Za Slánskou silnicí a Bazovského), s čímž Rada nesouhlasila. Přes veškerou snahu se Radě při opakovaných jednáních nepodařilo přesvědčit TSK k výstavbě zastávky Sídliště Zličín, aby vyhovovala zastavení kloubových autobusů (zastávka je krátká). I když se jedná o komunikaci hl. m. Prahy, byla MČ ochotna se spolupodílet určitou finanční částkou na výstavbě zastávky, nemohla však vyhovět požadavku TSK, aby si náklady spojené se zřízením zastávky uhradila sama. Výše takto investovaných finančních prostředků do cizího majetku by převyšovala finanční možnosti MČ. I v následujícím roce budou vedena další jednání směřující k výstavbě zastávky. byl realizován nový chodník v Nedašovské ulici v úseku mezi ul. Mladých a Vsetínská, v ul. Křivatcová byl zřízen přechod pro chodce včetně bezbariérové úpravy chodníku a místo pro přecházení proti objektu DPS na ploše před hasičskou zbrojnicí je vodorovným a svislým dopravním značením jednoznačně vyznačen zákaz zastavení pro trvalé umožnění výjezdu hasičské techniky. V oblasti životního prostředí o v části B střednědobě plánované akce možnosti rozšíření hřbitovů ve Zličíně a Sobíně hřbitov v Sobíně je v současné době rozšířen a již bylo pronajato několik kolumbárií, o které je největší zájem. Rozšíření hřbitova ve Zličíně je odvislé od úspěšného jednání s vlastníky pozemků, které rozšíření hřbitova umožňují, nebo schválení změny územního plánu hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 844 k.ú. Zličín, který MČ v loňském roce odkoupila od Pozemkového fondu. o v části C krátkodobě plánované akce v rámci dobudování centrálního parku Na Prameništi ve Zličíně bylo realizováno hřiště pro malé děti, v roce 2012 v návaznosti na finanční možnosti se jedná o realizaci hřiště pro větší děti provedení revitalizace Třešňovky tato akce je finančně náročná, především z důvodu vysokých nákladů na obnovu povrchu komunikace. Rada tedy předpokládá v případě realizace této akce - zúžení záměru pouze na částečnou obnovu veřejné zeleně, resp. výsadbu sadu mezi ul. K Třešňovce a sídlištěm Metropole Zličín jednání k odstranění šíření zápachu ze stávajících provozoven v okolních obcích nebo špatně vybudovaných kanalizací - městská část při řešení této problematiky vynakládá maximální úsilí. MČ postupuje při řešení problému společně se sousedními městskými částmi a obcemi. Hlavním zdrojem zápachu jsou 2 provozovny: výroba krmiv VAFO Praha s.r.o. a kompostárna ATEA Praha s.r.o. bylo zajištěno pravidelné přistavování kontejnerů na odvoz objemového odpadu nejen ve stávající části Zličína a Sobína, ale i na sídlištích Metropole a Zličinský dvůr ve fázi probíhajícího stavebního řízení je realizace výstavby spojovacího chodníku sídliště Metropole na park Na Prameništi V oblasti využití volného času dětí a mládeže a dalších volnočasových aktivit o v části C krátkodobě plánované akce průběžně je poskytována podpora všem subjektům, které se zabývají využitím volného času dětí a mládeže a za tímto účelem v průběhu roku 2011 byly poskytnuty finanční transfery na činnost s mládeží Jednotce dobrovolných hasičů, divadelnímu souboru, Mateřskému centru Studánka a FC Zličín. FC Zličín byla dále poskytnuta finanční částka na nákup bezpečných branek pro děti a na realizaci turnaje O pohár starosty MČ

3 Městská část Praha Zličín MČ se ve spolupráci s MC Studánka opakovaně zapojuje do soutěže, organizované MPSV ČR Obec přátelská rodině V oblasti školství, tělovýchovv a kultury o v části C krátkodobě plánované akce přesto, že se v letošním roce nepodařilo získat prostřednictvím MHMP finanční prostředky na zahájení výstavby nové základní devítileté školy se sportovištěm. Rada MČ i nadále tento úkol považuje za svoji prioritu a bude o něm s Magistrátem hl.m.prahy v dalším období intenzivně jednat za další prioritu považuje Rada MČ rozšíření prostor stávající knihovny včetně vybudování bezbariérového přístupu, protože toto zařízení je využíváno z velké části našimi seniory. Finanční prostředky na realizaci výstavby byly získány částečně ze sponzorského daru Letiště Praha a zbývající část bude zahrnuta do rozpočtu MČ na rok 2012 V oblasti informací a řízení městské části o v části C krátkodobě plánované akce občanům byla umožněna komunikace s Úřadem MČ prostřednictvím internetových stránek a je možné konstatovat, že část občanů si již navykla tento způsob komunikace využívat zásadně byl změněn charakter Zpravodaje Zličína a Sobína jak po formální, tak po obsahové stránce a podstatně se tak zvýšila jeho úroveň. Nadále bychom uvítali, kdyby se více občanů zapojovalo do formování obsahové stránky tím, že budou na jeho stránkách prezentovat své představy o všestranném rozvoji MČ. Ve všech oblastech jsou sledovány a zajišťovány průběžné úkoly, o jejichž plnění jsou občané informováni v zápisech z jednání Rady MČ; usnesení Rady MČ jsou uveřejňována na webových stránkách MČ. Výraznou prioritou Rady MČ se v posledním období stalo hájení identity samostatné MČ Praha Zličín v případě diskutovaných změn (úprav) v novém členění hl.m.prahy. Rada MČ se aktivně zapojila do spolupráce s ostatními MČ a účastní se všech jednání, jejichž cílem je zachování stávajícího stavu. Snížení počtu MČ a připojení menších městských částí k větším by, podle našeho názoru, znamenalo výrazné zhoršení podmínek života pro naše občany ve smyslu jednání s úřady a získávání finančních prostředků pro rozvoj obce. Jako každoročně bude i v následujícím roce Zastupitelstvu MČ předložen návrh vyrovnaného rozpočtu a MČ se nebude zadlužovat. O výsledcích hospodaření budou občané informováni na stránkách Zpravodaje Zličína a Sobína po provedení auditu hospodaření za rok V Praze Schválila: Rada MČ Praha Zličín

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více