About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure"

Transkript

1 I Profil společnosti Company profile

2 II

3 About company Skladování References Reference Scope Company structure Contacts Kontakty Obsah Content

4 2 O společnosti About company PST CLC působí již přes 20 let na českém a evropském trhu jako spolehlivý dodavatel spedičních, skladovacích i celních služeb nejvyšší kvality. V posledních letech se výrazně prosazuje i jako úspěšný tvůrce a provozovatel progresivních a inovativních řešení v oblasti interní logistiky. PST CLC has been operating on the Czech and European markets as a reliable supplier of forwarding, warehousing and customs services of the highest quality for more than 20 years. During the last few years it has also established itself as a successful creator and operator of progressive and innovative solutions in the area of internal logistics. PST CLC poskytuje svým zákazníkům služby a řešení vycházející z komplexního a provázaného logistického řetězce od proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť přes jeho rychlou přepravu i uskladnění až po variabilní zpracování v logistických centrech, strategicky rozmístěných po celé ČR. PST CLC je držitelem certifikátů kvality ISO a dalších osvědčení nejvyššího stupně. Společnost neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a efektivně propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených inovativních řešení. Přístup k zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům je vždy a za všech okolností naprosto profesionální, plně odpovědný a zcela v souladu s etickým kodexem společnosti. PST CLC provides its customers with services and solutions arising from a complex and interconnected logistics chain from the customs clearance of goods using a network of public and private customs offices, through its fast transport and warehousing to variable processing in logistics centers, strategically located throughout the Czech Republic. PST CLC is a holder of the ISO quality certificates and other certificates of the highest grade. The company constantly increases, improves and effectively interconnects its service as well as custom made innovative solutions portfolios. PST CLC`s clients, business partners and employees approach is always professional, fully liable and in line with the ethical codex of the company. INOVATIVNÍ NÁVRHY / FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ / PROGRESIVNÍ REALIZACE PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS INNOVATIVE DESIGNS / FLEXIBLE APPROACH EFFECTIVE SOLUTIONS / PROGRESSIVE IMPLEMENTATION PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

5 3

6 Vývoj společnosti Company evolution

7

8 6 Hlavní činnosti Core activities rychlá a flexibilní SPEDICE FORWARDING fast and flexible odborné a efektivní +-46 ;4=å*A CUSTOMS SERVICES professional and efficient

9 SKLADOVÁNÍ 7 E E E E E E E 2 E WAREHOUSING accurate and variable E E E E E E progresivní a inovativní INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS progressive and innovative

10 8 SPEDICE FORWARDING FLEXIBILNÍ přístup dispečinku i sítě smluvních dopravců a RYCHLÁ a spolehlivá řešení všech druhů přeprav po ČR i Evropě patří mezi hlavní výhody SPEDIČNÍCH SLUŽEB PST CLC. SPEDICE PST CLC RYCHLÁ A FLEXIBILNÍ 20 let zkušeností nalézat optimální řešení Individuální přístup ke specifickým požadavkům Renomovaný partner v oblasti přepravního poradenství FLEXIBLE approach of the dispatching department as well as the contracted transport services network and FAST and reliable solutions of all types of transport in the Czech Republic and Europe are among the main advantages of PST CLC s FORWARDING SERVICES. FORWARDING PST CLC FAST AND FLEXIBLE 20 years of experience in finding optimal solutions Individual approach to the specific requirements Reputable partner in transport consulting

11 9 Specializace zejména na kamionovou a námořní přepravu Denní distribuce v rámci ČR a střední Evropy Přeprava kovů po Evropě pro významné a renomované zákazníky Efektivní vytěžování volných přepravních kapacit Zajištění letecké a železniční přepravy do celého světa Výklad všech evropských přepravních podmínek Možnost proclení zboží v síti veřejných i neveřejných celních pracovišť Zajištění uskladnění zboží a jeho další variabilní zpracování v logistických centrech Specialization mainly in full-truck transport and sea cargo Daily distribution within the Czech Republic and Central Europe Transport of metals throughout Europe for significant and renowned customers Effective use of free transport capacities Providing for air and rail cargo across the world Interpretation of all European transport terms and conditions Possibility of goods clearing in a network of public and private customs offices Warehousing of goods and their further variable processing in logistics centers

12 10 SKLADOVÁNÍ WAREHOUSING SKLADOVACÍ SLUŽBY PST CLC jsou vysoce VARIABILNÍ svými možnostmi a PŘESNÉ výkonným online řízením skladovacích i kontrolních procesů. SKLADOVÁNÍ PST CLC PŘESNÉ A VARIABILNÍ 7 moderních logistických center po celé ČR m 2 skladovacích prostor Rozšířené služby s přidanou hodnotou PST CLC WAREHOUSING SERVICES are highly VARIABLE in their possibilities and ACCURATE in the powerful online control over both warehousing and controlling processes. WAREHOUSING PST CLC ACCURATE AND VARIABLE 7 modern logistics centers across the whole Czech Republic m 2 of warehousing space Extensive range of services

13 11 Celní a daňové sklady s moderním WMS řešením s napojením na transportní modul Všechny standardní systémy vyskladnění (FIFO, FEFO, podle šarže aj.) Online přístup k SW informacím včetně systému objednávek Řízení a správa paletového hospodářství Kontrola kvality a management objednávek Diagnostika a kontrola vraceného zboží Added Value Services etiketování, kolkování, balení a přebalování, sdružování a rozdružování Zpracování speciálních příbalů a multipacků (3+1 aj.), vkládání reklamních předmětů Distribuce zboží ke konečnému zákazníkovi Customs and tax warehouses with modern WMS solution connected to the transport module All standard outbound systems (FIFO, FEFO, batch number, etc.) Online access to SW information including the ordering system Pallet management system Quality control and order management Diagnostics and control of returned goods Added-Value Services labeling, stamping, packaging and re-packaging, consolidating and sorting Processing of co-packing and multipacks (3+1 etc.), insertion of promotional materials Distribution of goods to the end customer

14 12 Skladovací kapacity Warehousing capacities GERMANY Dresden MULTIUSER LOGISTICKÁ CENTRA: 1 LC Zdiby Dálnice D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, dálnice D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Dálnice D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDIKOVANÁ LOGISTICKÁ CENTRA: 5 LC Kutná Hora interní logistika pro Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. E48 E50 E E65 E50 E67 Prague 6 5 POLAND E442 4 E462 E442 Brno 3 MULTIUSER LOGISTICS CENTRES: 1 LC Zdiby Highway D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, Highway D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Highway D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDICATED LOGISTICS CENTRES: 5 LC Kutná Hora internal logistics for Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regional distribution center Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regional distribution center Barum Continental s.r.o. AUSTRIA Wien 7 E65 SLOVAKIA

15 CELNÍ SLUŽBY CUSTOMS SERVICES 13 CELNÍ SLUŽBY PST CLC jsou na nejvyšší ODBORNÉ úrovni a maximálně EFEKTIVNÍ v řešení konkrétních obchodních případů. CELNÍ SLUŽBY PST CLC ODBORNÉ A EFEKTIVNÍ Kvalitou a úrovní služeb přední společnost v ČR AEOF - nadstandardní výhody v celním řízení Vyhledávaný expert v oblasti celního poradenství PST CLC CUSTOMS SERVICES are at the highest PROFESSIONAL level and bring maximum EFFECTIVITY in solving real business cases. CUSTOMS SERVICES PST CLC PROFESSIONAL AND EFFICIENT Leading company in the Czech Republic by quality and range of services provided AEOF above-standard advantages in customs procedures Sought-after expert in the area of customs consulting

16 14 VYBRANÉ CELNÍ SLUŽBY Zpracování a podání celních prohlášení pro všechny režimy Podání tranzitního celního prohlášení k CÚ Hamburg (DE) + zajištění celního dluhu Zastupování v celním řízení, přímé a nepřímé Využití efektivního elektronického celního řízení Propuštění do režimů bez nutnosti předložení zboží celním orgánům Centralizované celní řízení (možnost propuštění zboží do celního režimu na jiném celním úřadě, než je zboží předkládáno) Zpracování a podání hlášení INTRASTAT v ČR a na Slovensku (vedení statistické evidence o výměně zboží v rámci Evropského společenství) Vystavení ostatních tranzitních dokumentů (Karnet TIR, ATA) Možnost uskladnění zboží v celním skladu včetně vedení příslušné evidence Poradenství v celní problematice a ostatních předpisech ČR a EU týkajících se mezinárodního obchodu Možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí Zajištění registrace DIČ v České republice (podpora přístupu na trh v EU pro subjekty mimo EU) ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU Jednotlivá jistota formou záručních dokladů Souborná jistota pro režim tranzitu i pro jiné operace než režim tranzitu VYBRANÉ OBLASTI CELNÍHO PORADENSTVÍ Podávání a vyřizování jednotlivých žádostí na příslušnou celní správu Konzultace v oblasti celních služeb Původ zboží Nastavení efektivního využití zjednodušených postupů Zařazení zboží do kombinované nomenklatury

17 SELECTED CUSTOMS SERVICES Processing and filing customs declarations for all regimes Filing transit customs declaration to the customs office in Hamburg (DE) + securing the customs debt Direct and indirect representation in customs procedures Use of the effective electronic customs procedure Clearing into regimes without the need to present the goods to customs authorities Centralized customs management (possibility of releasing the goods into the customs regime at other customs authority than the one the goods are presented) Processing and filing the INTRASTAT report in the Czech Republic and Slovakia (statistical records registry of goods exchange within the European Community) Issuing of other transit documents (TIR Carnet, ATA) Possibility of storing the goods in custom-bonded warehouse including the appropriate evidence keeping Consulting in the area of customs and other legislation and regulations of the Czech Republic and EU connected with the international business Possibility of depositing certificates, import and export permits and licences Ensuring the VAT registration in the Czech Republic (support of EU market access for non-eu subjects) CUSTOMS DEBT GUARANTEES Individual collateral in the form of guarantee documents Aggregated collateral for the transit regime and also for other operations than the transit regime SELECTED AREAS OF CUSTOMS CONSULTING Filing and handling individual applications at the respective customs administration Consulting in the area of customs services Origin of goods Set-up of effective use of simplified procedures Classification of goods into the combined nomenclature 1. Zboží Dopravení do závodu Připravení pro vývoz Goods Transport to factory Preparation for export 4. Zboží Připraveno pro spotřebu nebo do výroby a zahájení přepravy Goods Ready for use or production, transport commencement 2. Klient ukládá dokumenty na zabezpečený web nebo zasílá em Client saves documents on secured web or sends via 3. PST CLC el. komunikuje s celní správou a zasílá klientovi rozhodnutí v celním řízení PST CLC electronically communicates with customs authorities and sends customs procedure decision to client 15

18 16 INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS SLUŽBY INTERNÍ LOGISTIKY PST CLC jsou vždy INOVATIVNÍ svými návrhy řešení a PROGRESIVNÍ jejich provedením. INTERNÍ LOGISTIKA PST CLC PROGRESIVNÍ A INOVATIVNÍ Audit a outsourcing interní logistiky Kompletní logistický řetězec Výrazná a efektivní optimalizace nákladů PST CLC INTERNAL LOGISTICS SERVICES are always INNOVATIVE in their solutions designs and PROGRESSIVE in their implementation. INTERNAL LOGISTICS PST CLC PROGRESSIVE AND INNOVATIVE Logistics audit and outsourcing of internal logistics Complete logistics chain Distinctive and effective optimization of costs

19 17 Kompletní logistický řetězec - nákupní, výrobní, přepravní i prodejní logistika Zajištění toku materiálů a distribuce hotových výrobků u zákazníka Řešení plně respektující specifika a zákonitosti provozu a výroby Úspěšná realizace outsourcingu interní logistiky u renomovaných zákazníků Spolehlivé a výkonné řešení on-line skladů využívající nejmodernějších informačních technologií Zabezpečení všech souvisejících datových toků ISO certifikace a další osvědčení nejvyšší úrovně Zajištění přepravy, proclení zboží a jeho dalšího zpracování v logistických centrech Complete logistics chain - purchase, manufacturing, transport and sales logistics Complex provision of the material flow and distribution of finished goods in production plants of the customers Solutions fully respecting the operations and production specifics and regularities Successful realization of internal logistics outsourcing for renowned customers Reliable and efficient solution of on-line warehouses using the latest information technologies Providing for all related data flows Highest level ISO certification and attests Providing for transport and customs clearance of goods and their further processing in logistics centers

20 18 Reference References PST CLC si hluboce váží všech svých zákazníků a dlouhodobé, úspěšné a oboustranně přínosné spolupráce. Proto neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených řešení. PST CLC highly values all its customers and the long-term, successful and mutually productive cooperation with them. Therefore, PST CLC constantly broadens, improves and interconnects the portfolio of services and custom made solutions. PST CLC zajišťuje pro FOXCONN v České republice komplexní interní celní služby; efektivně, odborně a rychle řeší celní záležitosti společnosti. PST CLC provides internal solution of customs services for FOXCONN in the Czech Republic; efficiently, professionally and quickly solves the customs procedures. PST CLC zajišťuje pro Philip Morris ČR a.s. od roku 2007 outsourcing interní logistiky a poskytuje rovněž spediční a skladovací služby. V roce 2010 otevřela PST CLC v Kutné Hoře vlastní logistické centrum. PST CLC provides outsourcing of internal logistics for Philip Morris ČR a.s. since 2007 as well as forwarding and warehousing services. In 2010, PST CLC opened its own logistics center in Kutná Hora. PST CLC zajišťuje pro Barum Continental logistické služby v ČR a SR a společně s ČSAD Uherské Hradiště i denní distribuci pneumatik. PST CLC otevřela v roce 2011 dvě nová logistická centra. PST CLC provides logistics services for Barum Continental in the Czech Republic and Slovakia. Daily distribution of tires is handled in cooperation with ČSAD Uherské Hradiště. In 2011 the PST CLC opened two new logistics centers.

21 19

22 20 Integrovaný systém řízení a certifikace Integrated management and certification system PST CLC vytvořila a rozvíjí integrovaný systém řízení kvality poskytovaných služeb ve vazbě na ochranu životního prostředí. Tento systém řízení kvality je základem všech činností společnosti. PST CLC has created and develops an integrated management system, including the quality of services provided in connection with the environment protection. The management system is a platform for all the activities of the company. PST CLC jej zdokonaluje od roku 2000, kdy získala certifikát Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. pro poskytování celních a zasílatelských služeb. V roce 2002 byla certifikace rozšířena o logistické služby. PST CLC has been developing and improving the quality management system since the year of 2000, when it obtained the Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. certificate for provision of customs and forwarding services. In 2002 the certification was extended to logistics services. PST CLC je od roku 2008 držitelem certifikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) v nejvyšším stupni F. AEOF získala jako jedna z prvních společností v České republice. PST CLC has been a holder of the AEO (Authorised Economic Operator Statute) certificate on the highest level F since the year PST CLC was one of the first companies in the Czech Republic to obtain the AEOF statute. PST CLC v roce 2009 do systému řízení kvality zapracovala systém řízení environmentu, který byl v březnu 2010 certifikován podle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. In 2009 the environment management system was incorporated into the present system and it was certified according to the ISO 9001:2008 and ČSN EN ISO 14001:2004 standards in March PST CLC získala v listopadu 2011 certifikát TOP CZECH QUALITY 1. stupně a v rámci certifikačního procesu TCQ obdržela rovněž titul Nejlepší firma ČR v oboru. In November 2011 PST CLC obtained the 1 st degree TOP CZECH QUALITY certificate and also the title of the Best Company in the field of business in the Czech Republic.

23 Členství v odborných sdruženích Membership in professional associations 21 Svaz spedice a logistiky České republiky Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic Hospodářská komora České republiky Chamber of Commerce of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy Union of Industry of the Czech Republic Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Americká obchodní komora v České republice American Chamber of Commerce in the Czech Republic

24 22 Působnost Scope OSTRAVA - HQ BRNO ZDIBY - HQ BRNO - MOTOROLA ą-41+- DOLNÍ OBLAST 4+ ;<:)6é ½å1+- MOŠNOV 4+ 57,ą1+- 8):,=*1+- LC OSTRAVA - SVINOV PASKOV 4+ 3=<6 07:) ::1; é: 8):,=*1+- 8:)0) :=BA6 )-:7 >7,7+07,A >)4)o;3 5-B1ą é Spedice Forwarding Skladování Warehousing ĞůŶş ƐůƵǎďLJ Customs services /ŶƚĞƌŶş ůžőŝɛɵŭă /ŶƚĞƌŶĂů ůžőŝɛɵđɛ

25 23 GERMANY POLAND AERO VODOCHODY ZDIBY PARDUBICE LC KUTNÁ HORA FOXCONN PARDUBICE LC OSTRAVA - SVINOV DO MOŠNOV PASKOV BRNO - MOTOROLA BRNO SLOVAKIA AUSTRIA

26 24 Sponzorské projekty Sponsorship PST CLC si cení odvahy a odhodlání uspět, vynaloženého úsilí, inovativních tvůrčích nápadů i získávání cenných zkušeností. Právě proto vyhledává a s plným vědomím odpovědnosti podporuje sportovní, kulturní i společensky přínosné aktivity a projekty po celé České republice. PST CLC opakovaně podporuje Junák svaz skautů a skautek ČR zajištěním profesionálního logistického zázemí a přepravy materiálu pro český kontingent na světové skautské jamboree v roce 2007 v Anglii a v roce 2011 ve Švédsku. PST CLC repeatedly supports the Czech scouts and guides association Junák svaz skautů a skautek ČR by providing professional logistics support and material transport for the Czech contingent at the World Scout Jamboree in England 2007 and Sweden PST CLC dále finančně podporuje Motoklub Jiřetín, občanské sdružení založené v roce Motoklub Jiřetín se účastní soutěží v enduru a v současnosti má několik desítek aktivních členů, z nichž někteří (jak jezdci, tak odborníci z doprovodného týmu) patří ke špičce v České republice. PST CLC also financially supports the Motoklub Jiřetín, civic association established in Motoklub Jiřetín participates in enduro competitions and at present it has several dozens of active members including several riders and experts from the support team belonging to the elite in the Czech Republic. PST CLC rovněž poskytuje logistickou a finanční podporu cyklistickým závodům pořádaným občanským sdružením Tři pro zdraví, o. s. Tři pro zdraví od roku 2008 úspěšně organizuje a zajišťuje Seriál tří závodů pro zdraví - Velkou cenu města Úval, Újezdský duatlon a Klánovické MTBO. PST CLC also provides logistics and financial support for the cycling events organized by the civic association Tři pro zdraví. The civic association Tři pro zdraví successfully organizes a series of three races for health Úvaly Grand Prix, Újezd Duathlon and Klánovice MTBO since

27 25 PST CLC values courage and determination to succeed, effort shown, innovative and creative ideas and gaining valuable experience. Therefore the company searches and with full responsibility awareness supports sporting, cultural and socially beneficial activities and projects throughout the Czech Republic. PST CLC je generálním partnerem ostravského YOGIC - dne současné jógy. S různými postupy (od tradičních až po dynamické pojetí) se zde pod vedením zkušených lektorů seznamují stovky jejích příznivců. PST CLC financially supports the YOGIC day of contemporary yoga in Ostrava. Several hundreds of yoga enthusiasts learn here about various types of yoga (from traditional to dynamic approach) from experienced tutors. PST CLC se také stala sponzorem 1. ročníku Hájeckého Baby Cupu. Závodů na kolech a odrážedlech, které pro děti od 2 do 8 let uspořádala T. J. Sokol Háj ve spolupráci s n. o. Garrigue, se zúčastnilo na 80 dětí soutěžících v 7 kategoriích. Ceny předával osobně pan Karel Palovský, starosta obce Háj ve Slezsku. PST CLC has become the sponzor of the 1 st year of Hájecký Baby Cup. Bike and kick-bike race for children from 2 to 8 years organized by T. J. Sokol Háj in cooperation with the NGO Garrigue. 80 children in 7 categories participated in the event and the prizes were presented by Mr. Karel Palovský, mayor of the village Haj in Slezsko. PST CLC nezapomíná ani na podporu sportovněspolečenských akcí s účastí svých zaměstnanců podpořila 3. ročník SPINNING 24 HODINOVKY konaný v brněnském STAR TRAC health clubu. Akce se zúčastnilo 126 jezdců rozdělených do 28 týmů z ČR a SR včetně týmu PST CLC, který zde získal cennou trofej. PST CLC supports sporting and social events where its employees participate in PST CLC sponsored the 3 rd year of SPINNING 24 HODINOVKA (24hour race) that took place in the STAR TRAC health club in Brno. 126 riders in 28 teams from the Czech Republic and Slovakia took part in the event, including the PST CLC team that won a valuable trophy here.

28 26 Základní údaje o společnosti Basic company data Obchodní název: PST CLC, a.s. Sídlo společnosti: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Telefon: Fax: Web: IČ: DIČ: CZ Business name: PST CLC, a.s. Registered address: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Phone: Fax: Web: ID: VAT No.: CZ Představenstvo Ing. Miroslav Bradna, předseda Rudolf Malý, místopředseda Mgr. Dalibor Sosna, člen Ing. Jiří Bradna, člen Dozorčí rada JUDr. Alžběta Bradnová, předseda JUDr. Libuše Bradnová, člen Zuzana Lančová, člen Board of Directors Ing. Miroslav Bradna, chairman Rudolf Malý, vice-chairman Mgr. Dalibor Sosna, member Ing. Jiří Bradna, member Board of Trustees JUDr. Alžběta Bradnová, chairwoman JUDr. Libuše Bradnová, member Zuzana Lančová, member

29 Organizační struktura Company structure 27 Valná hromada

30 28 Kontakty Contacts PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E tel.: fax.: PST CLC, a.s. PRAHA Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E tel.: fax: PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E Phone no.: Fax: PST CLC, a.s. ZDIBY Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E Phone no.: Fax:

31

32 PST CLC poskytuje služby vždy inovativní svými návrhy řešení, efektivní přístupem i provedením a přínosné dosaženými výsledky. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS PST CLC provides services that are always innovative in their solution designs, effective in approach and execution as well as contributive in the results achieved. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE 1 Obsah Základní údaje 2 Historie a současnost 3/4 Struktura obchodního úseku 5 Nabízené služby 6 Železniční přeprava 7/8 Přeprava nadrozměrných zásilek

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více