About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure"

Transkript

1 I Profil společnosti Company profile

2 II

3 About company Skladování References Reference Scope Company structure Contacts Kontakty Obsah Content

4 2 O společnosti About company PST CLC působí již přes 20 let na českém a evropském trhu jako spolehlivý dodavatel spedičních, skladovacích i celních služeb nejvyšší kvality. V posledních letech se výrazně prosazuje i jako úspěšný tvůrce a provozovatel progresivních a inovativních řešení v oblasti interní logistiky. PST CLC has been operating on the Czech and European markets as a reliable supplier of forwarding, warehousing and customs services of the highest quality for more than 20 years. During the last few years it has also established itself as a successful creator and operator of progressive and innovative solutions in the area of internal logistics. PST CLC poskytuje svým zákazníkům služby a řešení vycházející z komplexního a provázaného logistického řetězce od proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť přes jeho rychlou přepravu i uskladnění až po variabilní zpracování v logistických centrech, strategicky rozmístěných po celé ČR. PST CLC je držitelem certifikátů kvality ISO a dalších osvědčení nejvyššího stupně. Společnost neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a efektivně propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených inovativních řešení. Přístup k zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům je vždy a za všech okolností naprosto profesionální, plně odpovědný a zcela v souladu s etickým kodexem společnosti. PST CLC provides its customers with services and solutions arising from a complex and interconnected logistics chain from the customs clearance of goods using a network of public and private customs offices, through its fast transport and warehousing to variable processing in logistics centers, strategically located throughout the Czech Republic. PST CLC is a holder of the ISO quality certificates and other certificates of the highest grade. The company constantly increases, improves and effectively interconnects its service as well as custom made innovative solutions portfolios. PST CLC`s clients, business partners and employees approach is always professional, fully liable and in line with the ethical codex of the company. INOVATIVNÍ NÁVRHY / FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ / PROGRESIVNÍ REALIZACE PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS INNOVATIVE DESIGNS / FLEXIBLE APPROACH EFFECTIVE SOLUTIONS / PROGRESSIVE IMPLEMENTATION PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

5 3

6 Vývoj společnosti Company evolution

7

8 6 Hlavní činnosti Core activities rychlá a flexibilní SPEDICE FORWARDING fast and flexible odborné a efektivní +-46 ;4=å*A CUSTOMS SERVICES professional and efficient

9 SKLADOVÁNÍ 7 E E E E E E E 2 E WAREHOUSING accurate and variable E E E E E E progresivní a inovativní INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS progressive and innovative

10 8 SPEDICE FORWARDING FLEXIBILNÍ přístup dispečinku i sítě smluvních dopravců a RYCHLÁ a spolehlivá řešení všech druhů přeprav po ČR i Evropě patří mezi hlavní výhody SPEDIČNÍCH SLUŽEB PST CLC. SPEDICE PST CLC RYCHLÁ A FLEXIBILNÍ 20 let zkušeností nalézat optimální řešení Individuální přístup ke specifickým požadavkům Renomovaný partner v oblasti přepravního poradenství FLEXIBLE approach of the dispatching department as well as the contracted transport services network and FAST and reliable solutions of all types of transport in the Czech Republic and Europe are among the main advantages of PST CLC s FORWARDING SERVICES. FORWARDING PST CLC FAST AND FLEXIBLE 20 years of experience in finding optimal solutions Individual approach to the specific requirements Reputable partner in transport consulting

11 9 Specializace zejména na kamionovou a námořní přepravu Denní distribuce v rámci ČR a střední Evropy Přeprava kovů po Evropě pro významné a renomované zákazníky Efektivní vytěžování volných přepravních kapacit Zajištění letecké a železniční přepravy do celého světa Výklad všech evropských přepravních podmínek Možnost proclení zboží v síti veřejných i neveřejných celních pracovišť Zajištění uskladnění zboží a jeho další variabilní zpracování v logistických centrech Specialization mainly in full-truck transport and sea cargo Daily distribution within the Czech Republic and Central Europe Transport of metals throughout Europe for significant and renowned customers Effective use of free transport capacities Providing for air and rail cargo across the world Interpretation of all European transport terms and conditions Possibility of goods clearing in a network of public and private customs offices Warehousing of goods and their further variable processing in logistics centers

12 10 SKLADOVÁNÍ WAREHOUSING SKLADOVACÍ SLUŽBY PST CLC jsou vysoce VARIABILNÍ svými možnostmi a PŘESNÉ výkonným online řízením skladovacích i kontrolních procesů. SKLADOVÁNÍ PST CLC PŘESNÉ A VARIABILNÍ 7 moderních logistických center po celé ČR m 2 skladovacích prostor Rozšířené služby s přidanou hodnotou PST CLC WAREHOUSING SERVICES are highly VARIABLE in their possibilities and ACCURATE in the powerful online control over both warehousing and controlling processes. WAREHOUSING PST CLC ACCURATE AND VARIABLE 7 modern logistics centers across the whole Czech Republic m 2 of warehousing space Extensive range of services

13 11 Celní a daňové sklady s moderním WMS řešením s napojením na transportní modul Všechny standardní systémy vyskladnění (FIFO, FEFO, podle šarže aj.) Online přístup k SW informacím včetně systému objednávek Řízení a správa paletového hospodářství Kontrola kvality a management objednávek Diagnostika a kontrola vraceného zboží Added Value Services etiketování, kolkování, balení a přebalování, sdružování a rozdružování Zpracování speciálních příbalů a multipacků (3+1 aj.), vkládání reklamních předmětů Distribuce zboží ke konečnému zákazníkovi Customs and tax warehouses with modern WMS solution connected to the transport module All standard outbound systems (FIFO, FEFO, batch number, etc.) Online access to SW information including the ordering system Pallet management system Quality control and order management Diagnostics and control of returned goods Added-Value Services labeling, stamping, packaging and re-packaging, consolidating and sorting Processing of co-packing and multipacks (3+1 etc.), insertion of promotional materials Distribution of goods to the end customer

14 12 Skladovací kapacity Warehousing capacities GERMANY Dresden MULTIUSER LOGISTICKÁ CENTRA: 1 LC Zdiby Dálnice D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, dálnice D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Dálnice D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDIKOVANÁ LOGISTICKÁ CENTRA: 5 LC Kutná Hora interní logistika pro Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. E48 E50 E E65 E50 E67 Prague 6 5 POLAND E442 4 E462 E442 Brno 3 MULTIUSER LOGISTICS CENTRES: 1 LC Zdiby Highway D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, Highway D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Highway D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDICATED LOGISTICS CENTRES: 5 LC Kutná Hora internal logistics for Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regional distribution center Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regional distribution center Barum Continental s.r.o. AUSTRIA Wien 7 E65 SLOVAKIA

15 CELNÍ SLUŽBY CUSTOMS SERVICES 13 CELNÍ SLUŽBY PST CLC jsou na nejvyšší ODBORNÉ úrovni a maximálně EFEKTIVNÍ v řešení konkrétních obchodních případů. CELNÍ SLUŽBY PST CLC ODBORNÉ A EFEKTIVNÍ Kvalitou a úrovní služeb přední společnost v ČR AEOF - nadstandardní výhody v celním řízení Vyhledávaný expert v oblasti celního poradenství PST CLC CUSTOMS SERVICES are at the highest PROFESSIONAL level and bring maximum EFFECTIVITY in solving real business cases. CUSTOMS SERVICES PST CLC PROFESSIONAL AND EFFICIENT Leading company in the Czech Republic by quality and range of services provided AEOF above-standard advantages in customs procedures Sought-after expert in the area of customs consulting

16 14 VYBRANÉ CELNÍ SLUŽBY Zpracování a podání celních prohlášení pro všechny režimy Podání tranzitního celního prohlášení k CÚ Hamburg (DE) + zajištění celního dluhu Zastupování v celním řízení, přímé a nepřímé Využití efektivního elektronického celního řízení Propuštění do režimů bez nutnosti předložení zboží celním orgánům Centralizované celní řízení (možnost propuštění zboží do celního režimu na jiném celním úřadě, než je zboží předkládáno) Zpracování a podání hlášení INTRASTAT v ČR a na Slovensku (vedení statistické evidence o výměně zboží v rámci Evropského společenství) Vystavení ostatních tranzitních dokumentů (Karnet TIR, ATA) Možnost uskladnění zboží v celním skladu včetně vedení příslušné evidence Poradenství v celní problematice a ostatních předpisech ČR a EU týkajících se mezinárodního obchodu Možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí Zajištění registrace DIČ v České republice (podpora přístupu na trh v EU pro subjekty mimo EU) ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU Jednotlivá jistota formou záručních dokladů Souborná jistota pro režim tranzitu i pro jiné operace než režim tranzitu VYBRANÉ OBLASTI CELNÍHO PORADENSTVÍ Podávání a vyřizování jednotlivých žádostí na příslušnou celní správu Konzultace v oblasti celních služeb Původ zboží Nastavení efektivního využití zjednodušených postupů Zařazení zboží do kombinované nomenklatury

17 SELECTED CUSTOMS SERVICES Processing and filing customs declarations for all regimes Filing transit customs declaration to the customs office in Hamburg (DE) + securing the customs debt Direct and indirect representation in customs procedures Use of the effective electronic customs procedure Clearing into regimes without the need to present the goods to customs authorities Centralized customs management (possibility of releasing the goods into the customs regime at other customs authority than the one the goods are presented) Processing and filing the INTRASTAT report in the Czech Republic and Slovakia (statistical records registry of goods exchange within the European Community) Issuing of other transit documents (TIR Carnet, ATA) Possibility of storing the goods in custom-bonded warehouse including the appropriate evidence keeping Consulting in the area of customs and other legislation and regulations of the Czech Republic and EU connected with the international business Possibility of depositing certificates, import and export permits and licences Ensuring the VAT registration in the Czech Republic (support of EU market access for non-eu subjects) CUSTOMS DEBT GUARANTEES Individual collateral in the form of guarantee documents Aggregated collateral for the transit regime and also for other operations than the transit regime SELECTED AREAS OF CUSTOMS CONSULTING Filing and handling individual applications at the respective customs administration Consulting in the area of customs services Origin of goods Set-up of effective use of simplified procedures Classification of goods into the combined nomenclature 1. Zboží Dopravení do závodu Připravení pro vývoz Goods Transport to factory Preparation for export 4. Zboží Připraveno pro spotřebu nebo do výroby a zahájení přepravy Goods Ready for use or production, transport commencement 2. Klient ukládá dokumenty na zabezpečený web nebo zasílá em Client saves documents on secured web or sends via 3. PST CLC el. komunikuje s celní správou a zasílá klientovi rozhodnutí v celním řízení PST CLC electronically communicates with customs authorities and sends customs procedure decision to client 15

18 16 INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS SLUŽBY INTERNÍ LOGISTIKY PST CLC jsou vždy INOVATIVNÍ svými návrhy řešení a PROGRESIVNÍ jejich provedením. INTERNÍ LOGISTIKA PST CLC PROGRESIVNÍ A INOVATIVNÍ Audit a outsourcing interní logistiky Kompletní logistický řetězec Výrazná a efektivní optimalizace nákladů PST CLC INTERNAL LOGISTICS SERVICES are always INNOVATIVE in their solutions designs and PROGRESSIVE in their implementation. INTERNAL LOGISTICS PST CLC PROGRESSIVE AND INNOVATIVE Logistics audit and outsourcing of internal logistics Complete logistics chain Distinctive and effective optimization of costs

19 17 Kompletní logistický řetězec - nákupní, výrobní, přepravní i prodejní logistika Zajištění toku materiálů a distribuce hotových výrobků u zákazníka Řešení plně respektující specifika a zákonitosti provozu a výroby Úspěšná realizace outsourcingu interní logistiky u renomovaných zákazníků Spolehlivé a výkonné řešení on-line skladů využívající nejmodernějších informačních technologií Zabezpečení všech souvisejících datových toků ISO certifikace a další osvědčení nejvyšší úrovně Zajištění přepravy, proclení zboží a jeho dalšího zpracování v logistických centrech Complete logistics chain - purchase, manufacturing, transport and sales logistics Complex provision of the material flow and distribution of finished goods in production plants of the customers Solutions fully respecting the operations and production specifics and regularities Successful realization of internal logistics outsourcing for renowned customers Reliable and efficient solution of on-line warehouses using the latest information technologies Providing for all related data flows Highest level ISO certification and attests Providing for transport and customs clearance of goods and their further processing in logistics centers

20 18 Reference References PST CLC si hluboce váží všech svých zákazníků a dlouhodobé, úspěšné a oboustranně přínosné spolupráce. Proto neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených řešení. PST CLC highly values all its customers and the long-term, successful and mutually productive cooperation with them. Therefore, PST CLC constantly broadens, improves and interconnects the portfolio of services and custom made solutions. PST CLC zajišťuje pro FOXCONN v České republice komplexní interní celní služby; efektivně, odborně a rychle řeší celní záležitosti společnosti. PST CLC provides internal solution of customs services for FOXCONN in the Czech Republic; efficiently, professionally and quickly solves the customs procedures. PST CLC zajišťuje pro Philip Morris ČR a.s. od roku 2007 outsourcing interní logistiky a poskytuje rovněž spediční a skladovací služby. V roce 2010 otevřela PST CLC v Kutné Hoře vlastní logistické centrum. PST CLC provides outsourcing of internal logistics for Philip Morris ČR a.s. since 2007 as well as forwarding and warehousing services. In 2010, PST CLC opened its own logistics center in Kutná Hora. PST CLC zajišťuje pro Barum Continental logistické služby v ČR a SR a společně s ČSAD Uherské Hradiště i denní distribuci pneumatik. PST CLC otevřela v roce 2011 dvě nová logistická centra. PST CLC provides logistics services for Barum Continental in the Czech Republic and Slovakia. Daily distribution of tires is handled in cooperation with ČSAD Uherské Hradiště. In 2011 the PST CLC opened two new logistics centers.

21 19

22 20 Integrovaný systém řízení a certifikace Integrated management and certification system PST CLC vytvořila a rozvíjí integrovaný systém řízení kvality poskytovaných služeb ve vazbě na ochranu životního prostředí. Tento systém řízení kvality je základem všech činností společnosti. PST CLC has created and develops an integrated management system, including the quality of services provided in connection with the environment protection. The management system is a platform for all the activities of the company. PST CLC jej zdokonaluje od roku 2000, kdy získala certifikát Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. pro poskytování celních a zasílatelských služeb. V roce 2002 byla certifikace rozšířena o logistické služby. PST CLC has been developing and improving the quality management system since the year of 2000, when it obtained the Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. certificate for provision of customs and forwarding services. In 2002 the certification was extended to logistics services. PST CLC je od roku 2008 držitelem certifikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) v nejvyšším stupni F. AEOF získala jako jedna z prvních společností v České republice. PST CLC has been a holder of the AEO (Authorised Economic Operator Statute) certificate on the highest level F since the year PST CLC was one of the first companies in the Czech Republic to obtain the AEOF statute. PST CLC v roce 2009 do systému řízení kvality zapracovala systém řízení environmentu, který byl v březnu 2010 certifikován podle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. In 2009 the environment management system was incorporated into the present system and it was certified according to the ISO 9001:2008 and ČSN EN ISO 14001:2004 standards in March PST CLC získala v listopadu 2011 certifikát TOP CZECH QUALITY 1. stupně a v rámci certifikačního procesu TCQ obdržela rovněž titul Nejlepší firma ČR v oboru. In November 2011 PST CLC obtained the 1 st degree TOP CZECH QUALITY certificate and also the title of the Best Company in the field of business in the Czech Republic.

23 Členství v odborných sdruženích Membership in professional associations 21 Svaz spedice a logistiky České republiky Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic Hospodářská komora České republiky Chamber of Commerce of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy Union of Industry of the Czech Republic Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Americká obchodní komora v České republice American Chamber of Commerce in the Czech Republic

24 22 Působnost Scope OSTRAVA - HQ BRNO ZDIBY - HQ BRNO - MOTOROLA ą-41+- DOLNÍ OBLAST 4+ ;<:)6é ½å1+- MOŠNOV 4+ 57,ą1+- 8):,=*1+- LC OSTRAVA - SVINOV PASKOV 4+ 3=<6 07:) ::1; é: 8):,=*1+- 8:)0) :=BA6 )-:7 >7,7+07,A >)4)o;3 5-B1ą é Spedice Forwarding Skladování Warehousing ĞůŶş ƐůƵǎďLJ Customs services /ŶƚĞƌŶş ůžőŝɛɵŭă /ŶƚĞƌŶĂů ůžőŝɛɵđɛ

25 23 GERMANY POLAND AERO VODOCHODY ZDIBY PARDUBICE LC KUTNÁ HORA FOXCONN PARDUBICE LC OSTRAVA - SVINOV DO MOŠNOV PASKOV BRNO - MOTOROLA BRNO SLOVAKIA AUSTRIA

26 24 Sponzorské projekty Sponsorship PST CLC si cení odvahy a odhodlání uspět, vynaloženého úsilí, inovativních tvůrčích nápadů i získávání cenných zkušeností. Právě proto vyhledává a s plným vědomím odpovědnosti podporuje sportovní, kulturní i společensky přínosné aktivity a projekty po celé České republice. PST CLC opakovaně podporuje Junák svaz skautů a skautek ČR zajištěním profesionálního logistického zázemí a přepravy materiálu pro český kontingent na světové skautské jamboree v roce 2007 v Anglii a v roce 2011 ve Švédsku. PST CLC repeatedly supports the Czech scouts and guides association Junák svaz skautů a skautek ČR by providing professional logistics support and material transport for the Czech contingent at the World Scout Jamboree in England 2007 and Sweden PST CLC dále finančně podporuje Motoklub Jiřetín, občanské sdružení založené v roce Motoklub Jiřetín se účastní soutěží v enduru a v současnosti má několik desítek aktivních členů, z nichž někteří (jak jezdci, tak odborníci z doprovodného týmu) patří ke špičce v České republice. PST CLC also financially supports the Motoklub Jiřetín, civic association established in Motoklub Jiřetín participates in enduro competitions and at present it has several dozens of active members including several riders and experts from the support team belonging to the elite in the Czech Republic. PST CLC rovněž poskytuje logistickou a finanční podporu cyklistickým závodům pořádaným občanským sdružením Tři pro zdraví, o. s. Tři pro zdraví od roku 2008 úspěšně organizuje a zajišťuje Seriál tří závodů pro zdraví - Velkou cenu města Úval, Újezdský duatlon a Klánovické MTBO. PST CLC also provides logistics and financial support for the cycling events organized by the civic association Tři pro zdraví. The civic association Tři pro zdraví successfully organizes a series of three races for health Úvaly Grand Prix, Újezd Duathlon and Klánovice MTBO since

27 25 PST CLC values courage and determination to succeed, effort shown, innovative and creative ideas and gaining valuable experience. Therefore the company searches and with full responsibility awareness supports sporting, cultural and socially beneficial activities and projects throughout the Czech Republic. PST CLC je generálním partnerem ostravského YOGIC - dne současné jógy. S různými postupy (od tradičních až po dynamické pojetí) se zde pod vedením zkušených lektorů seznamují stovky jejích příznivců. PST CLC financially supports the YOGIC day of contemporary yoga in Ostrava. Several hundreds of yoga enthusiasts learn here about various types of yoga (from traditional to dynamic approach) from experienced tutors. PST CLC se také stala sponzorem 1. ročníku Hájeckého Baby Cupu. Závodů na kolech a odrážedlech, které pro děti od 2 do 8 let uspořádala T. J. Sokol Háj ve spolupráci s n. o. Garrigue, se zúčastnilo na 80 dětí soutěžících v 7 kategoriích. Ceny předával osobně pan Karel Palovský, starosta obce Háj ve Slezsku. PST CLC has become the sponzor of the 1 st year of Hájecký Baby Cup. Bike and kick-bike race for children from 2 to 8 years organized by T. J. Sokol Háj in cooperation with the NGO Garrigue. 80 children in 7 categories participated in the event and the prizes were presented by Mr. Karel Palovský, mayor of the village Haj in Slezsko. PST CLC nezapomíná ani na podporu sportovněspolečenských akcí s účastí svých zaměstnanců podpořila 3. ročník SPINNING 24 HODINOVKY konaný v brněnském STAR TRAC health clubu. Akce se zúčastnilo 126 jezdců rozdělených do 28 týmů z ČR a SR včetně týmu PST CLC, který zde získal cennou trofej. PST CLC supports sporting and social events where its employees participate in PST CLC sponsored the 3 rd year of SPINNING 24 HODINOVKA (24hour race) that took place in the STAR TRAC health club in Brno. 126 riders in 28 teams from the Czech Republic and Slovakia took part in the event, including the PST CLC team that won a valuable trophy here.

28 26 Základní údaje o společnosti Basic company data Obchodní název: PST CLC, a.s. Sídlo společnosti: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Telefon: Fax: Web: IČ: DIČ: CZ Business name: PST CLC, a.s. Registered address: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Phone: Fax: Web: ID: VAT No.: CZ Představenstvo Ing. Miroslav Bradna, předseda Rudolf Malý, místopředseda Mgr. Dalibor Sosna, člen Ing. Jiří Bradna, člen Dozorčí rada JUDr. Alžběta Bradnová, předseda JUDr. Libuše Bradnová, člen Zuzana Lančová, člen Board of Directors Ing. Miroslav Bradna, chairman Rudolf Malý, vice-chairman Mgr. Dalibor Sosna, member Ing. Jiří Bradna, member Board of Trustees JUDr. Alžběta Bradnová, chairwoman JUDr. Libuše Bradnová, member Zuzana Lančová, member

29 Organizační struktura Company structure 27 Valná hromada

30 28 Kontakty Contacts PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E tel.: fax.: PST CLC, a.s. PRAHA Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E tel.: fax: PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E Phone no.: Fax: PST CLC, a.s. ZDIBY Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E Phone no.: Fax:

31

32 PST CLC poskytuje služby vždy inovativní svými návrhy řešení, efektivní přístupem i provedením a přínosné dosaženými výsledky. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS PST CLC provides services that are always innovative in their solution designs, effective in approach and execution as well as contributive in the results achieved. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE

DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE DOKONALE SYNCHRONIZOVANÉ ZOLL DOUANE Value Beyond Logistics PST CLC (člen skupiny Mitsui-Soko Group) je spolehlivý dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb působící na českém a evropském trhu

Více

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů.

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Miroslav Opát SKLADOVÁNÍ CELNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA O NÁS PST CLC (ČLEN MITSUI-SOKO GROUP) JE SPOLEHLIVÝ DODAVATEL SKLADOVACÍCH, CELNÍCH A PŘEPRAVNÍCH

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

CUSTOMS SERVICES OF PST CLC PROFESSIONAL AND EFFICIENT

CUSTOMS SERVICES OF PST CLC PROFESSIONAL AND EFFICIENT DIENSTLEISTUNGEN VON PST CLC IM ZOLLBEREICH SACHKUNDIG UND EFFEKTIV Wir gewährleisten die Abgabe von Versandanmeldungen in Deutschland Versand aus Deutschland in die Tschechische Republik CUSTOMS SERVICES

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského

Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského kraje, 25.února 2015 PST-CLC tradice a zkušenost v ČR

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE www.csaduh.cz Obsah 1. ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové přepravy 3.2 Sběrná

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výroční zpráva PST CLC, a.s.

Výroční zpráva PST CLC, a.s. 2009 PST CLC, a.s. Základní údaje Obchodní název: PST CLC, a.s. Sídlo společnosti: Nádražní 969/112 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Telefon: +420 596 123 462 Fax: +420 596 123 465 E-mail: Web: IC/DIC:

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ESA logistika historie společnosti

ESA logistika historie společnosti ESA logistika historie společnosti 1990 První nákladní vůz ESA 1992 ESA s.r.o. ( právní subjektivita ) 1994 Vznik pobočky ESA na Slovensku 2005 Vlastní logistické centrum v Senci (SK) 2007 Kapitálový vstup

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

HEALTHCARE LOGISTICS NEW WAREHOUSE BRNO ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA NOVÝ SKLAD BRNO

HEALTHCARE LOGISTICS NEW WAREHOUSE BRNO ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA NOVÝ SKLAD BRNO HEALTHCARE LOGISTICS NEW WAREHOUSE BRNO ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA NOVÝ SKLAD BRNO PHOENIX Czech Republic Your partner in Healthcare Logistics in the Czech Republic and beyond PHOENIX lékárenský velkoobchod,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

ESA logistika historie společnosti

ESA logistika historie společnosti ESA logistika historie společnosti 1990 První nákladní vůz ESA 1992 ESA s.r.o. ( právní subjektivita ) 1994 Vznik pobočky ESA na Slovensku 2005 Vlastní logistické centrum v Senci (SK) 2007 Kapitálový vstup

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Současné celosvětové standardy EV 50kW CHAdeMO / 22-43 kw AC / 50kW Combo 2 2010 CHAdeMO Q4-2013 Combo

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Nová generace analytik mění zažité způsoby BI

Nová generace analytik mění zažité způsoby BI Nová generace analytik mění zažité způsoby BI Jiří Přibyslavský, SAP Analytics & Finance Presales 1 a co na to naši zákazníci? #Twitter: Asi jsem umřel a probudil se v analytickém nebi! Nemůžu uvěřit,

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe)

Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) Projekt ChemLog (Chemical Logistic Cooperation in the Central and Eastern Europe) 30. březen 2010, Praha Regionální setkání projektu ChemLog PVA Letňany Josef Havránek, VUOS Pardubice 1 Projekt ChemLog

Více

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA

PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA PETERKA & PARTNERS LLC Law Offices 11V, Derbenevskaya emb. RU - 115114, Moskva T./F: +7 495 989 44 26 E-mail: office@peterkapartners.com www.peterkapartners.com Profil

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow Paid parking zones in the capital city of Prague Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow 15.9. 2016 1979 The first zones were launched 1996 The right bank of the Prague History 1979-2016 2007 (2008) Widening

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Inovace v tradičním odvětví. I dobré české nápady umí prorazit globálně. Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014. Energetika Most 2014

Inovace v tradičním odvětví. I dobré české nápady umí prorazit globálně. Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014. Energetika Most 2014 Inovace v tradičním odvětví I dobré české nápady umí prorazit globálně Tomáš Kubíček, Partner, Advisory 24.09.2014 Energetika Most 2014 Obsah Program podpory start-up společnostem EU zdroje a inovativní

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Budoucnost státní správy - GOvernment SOA

Budoucnost státní správy - GOvernment SOA INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ 2008 Budoucnost státní správy - GOvernment SOA Michal Frano Obchodní ředitel pro státní správu IBM Česká republika spol. s r.o. Copyright IBM Corporation 2008 IBM

Více