About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "About company. Obsah Content. Skladování. Reference. References. Scope. Company structure"

Transkript

1 I Profil společnosti Company profile

2 II

3 About company Skladování References Reference Scope Company structure Contacts Kontakty Obsah Content

4 2 O společnosti About company PST CLC působí již přes 20 let na českém a evropském trhu jako spolehlivý dodavatel spedičních, skladovacích i celních služeb nejvyšší kvality. V posledních letech se výrazně prosazuje i jako úspěšný tvůrce a provozovatel progresivních a inovativních řešení v oblasti interní logistiky. PST CLC has been operating on the Czech and European markets as a reliable supplier of forwarding, warehousing and customs services of the highest quality for more than 20 years. During the last few years it has also established itself as a successful creator and operator of progressive and innovative solutions in the area of internal logistics. PST CLC poskytuje svým zákazníkům služby a řešení vycházející z komplexního a provázaného logistického řetězce od proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť přes jeho rychlou přepravu i uskladnění až po variabilní zpracování v logistických centrech, strategicky rozmístěných po celé ČR. PST CLC je držitelem certifikátů kvality ISO a dalších osvědčení nejvyššího stupně. Společnost neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a efektivně propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených inovativních řešení. Přístup k zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům je vždy a za všech okolností naprosto profesionální, plně odpovědný a zcela v souladu s etickým kodexem společnosti. PST CLC provides its customers with services and solutions arising from a complex and interconnected logistics chain from the customs clearance of goods using a network of public and private customs offices, through its fast transport and warehousing to variable processing in logistics centers, strategically located throughout the Czech Republic. PST CLC is a holder of the ISO quality certificates and other certificates of the highest grade. The company constantly increases, improves and effectively interconnects its service as well as custom made innovative solutions portfolios. PST CLC`s clients, business partners and employees approach is always professional, fully liable and in line with the ethical codex of the company. INOVATIVNÍ NÁVRHY / FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ / PROGRESIVNÍ REALIZACE PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS INNOVATIVE DESIGNS / FLEXIBLE APPROACH EFFECTIVE SOLUTIONS / PROGRESSIVE IMPLEMENTATION PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

5 3

6 Vývoj společnosti Company evolution

7

8 6 Hlavní činnosti Core activities rychlá a flexibilní SPEDICE FORWARDING fast and flexible odborné a efektivní +-46 ;4=å*A CUSTOMS SERVICES professional and efficient

9 SKLADOVÁNÍ 7 E E E E E E E 2 E WAREHOUSING accurate and variable E E E E E E progresivní a inovativní INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS progressive and innovative

10 8 SPEDICE FORWARDING FLEXIBILNÍ přístup dispečinku i sítě smluvních dopravců a RYCHLÁ a spolehlivá řešení všech druhů přeprav po ČR i Evropě patří mezi hlavní výhody SPEDIČNÍCH SLUŽEB PST CLC. SPEDICE PST CLC RYCHLÁ A FLEXIBILNÍ 20 let zkušeností nalézat optimální řešení Individuální přístup ke specifickým požadavkům Renomovaný partner v oblasti přepravního poradenství FLEXIBLE approach of the dispatching department as well as the contracted transport services network and FAST and reliable solutions of all types of transport in the Czech Republic and Europe are among the main advantages of PST CLC s FORWARDING SERVICES. FORWARDING PST CLC FAST AND FLEXIBLE 20 years of experience in finding optimal solutions Individual approach to the specific requirements Reputable partner in transport consulting

11 9 Specializace zejména na kamionovou a námořní přepravu Denní distribuce v rámci ČR a střední Evropy Přeprava kovů po Evropě pro významné a renomované zákazníky Efektivní vytěžování volných přepravních kapacit Zajištění letecké a železniční přepravy do celého světa Výklad všech evropských přepravních podmínek Možnost proclení zboží v síti veřejných i neveřejných celních pracovišť Zajištění uskladnění zboží a jeho další variabilní zpracování v logistických centrech Specialization mainly in full-truck transport and sea cargo Daily distribution within the Czech Republic and Central Europe Transport of metals throughout Europe for significant and renowned customers Effective use of free transport capacities Providing for air and rail cargo across the world Interpretation of all European transport terms and conditions Possibility of goods clearing in a network of public and private customs offices Warehousing of goods and their further variable processing in logistics centers

12 10 SKLADOVÁNÍ WAREHOUSING SKLADOVACÍ SLUŽBY PST CLC jsou vysoce VARIABILNÍ svými možnostmi a PŘESNÉ výkonným online řízením skladovacích i kontrolních procesů. SKLADOVÁNÍ PST CLC PŘESNÉ A VARIABILNÍ 7 moderních logistických center po celé ČR m 2 skladovacích prostor Rozšířené služby s přidanou hodnotou PST CLC WAREHOUSING SERVICES are highly VARIABLE in their possibilities and ACCURATE in the powerful online control over both warehousing and controlling processes. WAREHOUSING PST CLC ACCURATE AND VARIABLE 7 modern logistics centers across the whole Czech Republic m 2 of warehousing space Extensive range of services

13 11 Celní a daňové sklady s moderním WMS řešením s napojením na transportní modul Všechny standardní systémy vyskladnění (FIFO, FEFO, podle šarže aj.) Online přístup k SW informacím včetně systému objednávek Řízení a správa paletového hospodářství Kontrola kvality a management objednávek Diagnostika a kontrola vraceného zboží Added Value Services etiketování, kolkování, balení a přebalování, sdružování a rozdružování Zpracování speciálních příbalů a multipacků (3+1 aj.), vkládání reklamních předmětů Distribuce zboží ke konečnému zákazníkovi Customs and tax warehouses with modern WMS solution connected to the transport module All standard outbound systems (FIFO, FEFO, batch number, etc.) Online access to SW information including the ordering system Pallet management system Quality control and order management Diagnostics and control of returned goods Added-Value Services labeling, stamping, packaging and re-packaging, consolidating and sorting Processing of co-packing and multipacks (3+1 etc.), insertion of promotional materials Distribution of goods to the end customer

14 12 Skladovací kapacity Warehousing capacities GERMANY Dresden MULTIUSER LOGISTICKÁ CENTRA: 1 LC Zdiby Dálnice D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, dálnice D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Dálnice D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDIKOVANÁ LOGISTICKÁ CENTRA: 5 LC Kutná Hora interní logistika pro Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regionální distribuční centrum Barum Continental s.r.o. E48 E50 E E65 E50 E67 Prague 6 5 POLAND E442 4 E462 E442 Brno 3 MULTIUSER LOGISTICS CENTRES: 1 LC Zdiby Highway D8 Exit 1 Zdiby 2 LC Úžice Prologis Park Úžice, Highway D8 Exit 9 Úžice 3 LC Modřice CTPark Evropská Modřice, R52 exit Modřice 4 LC Ostrava Highway D1 exit 354 Ostrava-Jih DEDICATED LOGISTICS CENTRES: 5 LC Kutná Hora internal logistics for Philip Morris ČR a.s. 6 LC Strančice regional distribution center Barum Continental s.r.o. 7 LC Pohořelice regional distribution center Barum Continental s.r.o. AUSTRIA Wien 7 E65 SLOVAKIA

15 CELNÍ SLUŽBY CUSTOMS SERVICES 13 CELNÍ SLUŽBY PST CLC jsou na nejvyšší ODBORNÉ úrovni a maximálně EFEKTIVNÍ v řešení konkrétních obchodních případů. CELNÍ SLUŽBY PST CLC ODBORNÉ A EFEKTIVNÍ Kvalitou a úrovní služeb přední společnost v ČR AEOF - nadstandardní výhody v celním řízení Vyhledávaný expert v oblasti celního poradenství PST CLC CUSTOMS SERVICES are at the highest PROFESSIONAL level and bring maximum EFFECTIVITY in solving real business cases. CUSTOMS SERVICES PST CLC PROFESSIONAL AND EFFICIENT Leading company in the Czech Republic by quality and range of services provided AEOF above-standard advantages in customs procedures Sought-after expert in the area of customs consulting

16 14 VYBRANÉ CELNÍ SLUŽBY Zpracování a podání celních prohlášení pro všechny režimy Podání tranzitního celního prohlášení k CÚ Hamburg (DE) + zajištění celního dluhu Zastupování v celním řízení, přímé a nepřímé Využití efektivního elektronického celního řízení Propuštění do režimů bez nutnosti předložení zboží celním orgánům Centralizované celní řízení (možnost propuštění zboží do celního režimu na jiném celním úřadě, než je zboží předkládáno) Zpracování a podání hlášení INTRASTAT v ČR a na Slovensku (vedení statistické evidence o výměně zboží v rámci Evropského společenství) Vystavení ostatních tranzitních dokumentů (Karnet TIR, ATA) Možnost uskladnění zboží v celním skladu včetně vedení příslušné evidence Poradenství v celní problematice a ostatních předpisech ČR a EU týkajících se mezinárodního obchodu Možnost deponování certifikátů, dovozních a vývozních povolení a licencí Zajištění registrace DIČ v České republice (podpora přístupu na trh v EU pro subjekty mimo EU) ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU Jednotlivá jistota formou záručních dokladů Souborná jistota pro režim tranzitu i pro jiné operace než režim tranzitu VYBRANÉ OBLASTI CELNÍHO PORADENSTVÍ Podávání a vyřizování jednotlivých žádostí na příslušnou celní správu Konzultace v oblasti celních služeb Původ zboží Nastavení efektivního využití zjednodušených postupů Zařazení zboží do kombinované nomenklatury

17 SELECTED CUSTOMS SERVICES Processing and filing customs declarations for all regimes Filing transit customs declaration to the customs office in Hamburg (DE) + securing the customs debt Direct and indirect representation in customs procedures Use of the effective electronic customs procedure Clearing into regimes without the need to present the goods to customs authorities Centralized customs management (possibility of releasing the goods into the customs regime at other customs authority than the one the goods are presented) Processing and filing the INTRASTAT report in the Czech Republic and Slovakia (statistical records registry of goods exchange within the European Community) Issuing of other transit documents (TIR Carnet, ATA) Possibility of storing the goods in custom-bonded warehouse including the appropriate evidence keeping Consulting in the area of customs and other legislation and regulations of the Czech Republic and EU connected with the international business Possibility of depositing certificates, import and export permits and licences Ensuring the VAT registration in the Czech Republic (support of EU market access for non-eu subjects) CUSTOMS DEBT GUARANTEES Individual collateral in the form of guarantee documents Aggregated collateral for the transit regime and also for other operations than the transit regime SELECTED AREAS OF CUSTOMS CONSULTING Filing and handling individual applications at the respective customs administration Consulting in the area of customs services Origin of goods Set-up of effective use of simplified procedures Classification of goods into the combined nomenclature 1. Zboží Dopravení do závodu Připravení pro vývoz Goods Transport to factory Preparation for export 4. Zboží Připraveno pro spotřebu nebo do výroby a zahájení přepravy Goods Ready for use or production, transport commencement 2. Klient ukládá dokumenty na zabezpečený web nebo zasílá em Client saves documents on secured web or sends via 3. PST CLC el. komunikuje s celní správou a zasílá klientovi rozhodnutí v celním řízení PST CLC electronically communicates with customs authorities and sends customs procedure decision to client 15

18 16 INTERNÍ LOGISTIKA INTERNAL LOGISTICS SLUŽBY INTERNÍ LOGISTIKY PST CLC jsou vždy INOVATIVNÍ svými návrhy řešení a PROGRESIVNÍ jejich provedením. INTERNÍ LOGISTIKA PST CLC PROGRESIVNÍ A INOVATIVNÍ Audit a outsourcing interní logistiky Kompletní logistický řetězec Výrazná a efektivní optimalizace nákladů PST CLC INTERNAL LOGISTICS SERVICES are always INNOVATIVE in their solutions designs and PROGRESSIVE in their implementation. INTERNAL LOGISTICS PST CLC PROGRESSIVE AND INNOVATIVE Logistics audit and outsourcing of internal logistics Complete logistics chain Distinctive and effective optimization of costs

19 17 Kompletní logistický řetězec - nákupní, výrobní, přepravní i prodejní logistika Zajištění toku materiálů a distribuce hotových výrobků u zákazníka Řešení plně respektující specifika a zákonitosti provozu a výroby Úspěšná realizace outsourcingu interní logistiky u renomovaných zákazníků Spolehlivé a výkonné řešení on-line skladů využívající nejmodernějších informačních technologií Zabezpečení všech souvisejících datových toků ISO certifikace a další osvědčení nejvyšší úrovně Zajištění přepravy, proclení zboží a jeho dalšího zpracování v logistických centrech Complete logistics chain - purchase, manufacturing, transport and sales logistics Complex provision of the material flow and distribution of finished goods in production plants of the customers Solutions fully respecting the operations and production specifics and regularities Successful realization of internal logistics outsourcing for renowned customers Reliable and efficient solution of on-line warehouses using the latest information technologies Providing for all related data flows Highest level ISO certification and attests Providing for transport and customs clearance of goods and their further processing in logistics centers

20 18 Reference References PST CLC si hluboce váží všech svých zákazníků a dlouhodobé, úspěšné a oboustranně přínosné spolupráce. Proto neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a propojuje portfolio služeb i na míru vytvářených řešení. PST CLC highly values all its customers and the long-term, successful and mutually productive cooperation with them. Therefore, PST CLC constantly broadens, improves and interconnects the portfolio of services and custom made solutions. PST CLC zajišťuje pro FOXCONN v České republice komplexní interní celní služby; efektivně, odborně a rychle řeší celní záležitosti společnosti. PST CLC provides internal solution of customs services for FOXCONN in the Czech Republic; efficiently, professionally and quickly solves the customs procedures. PST CLC zajišťuje pro Philip Morris ČR a.s. od roku 2007 outsourcing interní logistiky a poskytuje rovněž spediční a skladovací služby. V roce 2010 otevřela PST CLC v Kutné Hoře vlastní logistické centrum. PST CLC provides outsourcing of internal logistics for Philip Morris ČR a.s. since 2007 as well as forwarding and warehousing services. In 2010, PST CLC opened its own logistics center in Kutná Hora. PST CLC zajišťuje pro Barum Continental logistické služby v ČR a SR a společně s ČSAD Uherské Hradiště i denní distribuci pneumatik. PST CLC otevřela v roce 2011 dvě nová logistická centra. PST CLC provides logistics services for Barum Continental in the Czech Republic and Slovakia. Daily distribution of tires is handled in cooperation with ČSAD Uherské Hradiště. In 2011 the PST CLC opened two new logistics centers.

21 19

22 20 Integrovaný systém řízení a certifikace Integrated management and certification system PST CLC vytvořila a rozvíjí integrovaný systém řízení kvality poskytovaných služeb ve vazbě na ochranu životního prostředí. Tento systém řízení kvality je základem všech činností společnosti. PST CLC has created and develops an integrated management system, including the quality of services provided in connection with the environment protection. The management system is a platform for all the activities of the company. PST CLC jej zdokonaluje od roku 2000, kdy získala certifikát Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. pro poskytování celních a zasílatelských služeb. V roce 2002 byla certifikace rozšířena o logistické služby. PST CLC has been developing and improving the quality management system since the year of 2000, when it obtained the Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. certificate for provision of customs and forwarding services. In 2002 the certification was extended to logistics services. PST CLC je od roku 2008 držitelem certifikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) v nejvyšším stupni F. AEOF získala jako jedna z prvních společností v České republice. PST CLC has been a holder of the AEO (Authorised Economic Operator Statute) certificate on the highest level F since the year PST CLC was one of the first companies in the Czech Republic to obtain the AEOF statute. PST CLC v roce 2009 do systému řízení kvality zapracovala systém řízení environmentu, který byl v březnu 2010 certifikován podle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. In 2009 the environment management system was incorporated into the present system and it was certified according to the ISO 9001:2008 and ČSN EN ISO 14001:2004 standards in March PST CLC získala v listopadu 2011 certifikát TOP CZECH QUALITY 1. stupně a v rámci certifikačního procesu TCQ obdržela rovněž titul Nejlepší firma ČR v oboru. In November 2011 PST CLC obtained the 1 st degree TOP CZECH QUALITY certificate and also the title of the Best Company in the field of business in the Czech Republic.

23 Členství v odborných sdruženích Membership in professional associations 21 Svaz spedice a logistiky České republiky Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic Hospodářská komora České republiky Chamber of Commerce of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy Union of Industry of the Czech Republic Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Americká obchodní komora v České republice American Chamber of Commerce in the Czech Republic

24 22 Působnost Scope OSTRAVA - HQ BRNO ZDIBY - HQ BRNO - MOTOROLA ą-41+- DOLNÍ OBLAST 4+ ;<:)6é ½å1+- MOŠNOV 4+ 57,ą1+- 8):,=*1+- LC OSTRAVA - SVINOV PASKOV 4+ 3=<6 07:) ::1; é: 8):,=*1+- 8:)0) :=BA6 )-:7 >7,7+07,A >)4)o;3 5-B1ą é Spedice Forwarding Skladování Warehousing ĞůŶş ƐůƵǎďLJ Customs services /ŶƚĞƌŶş ůžőŝɛɵŭă /ŶƚĞƌŶĂů ůžőŝɛɵđɛ

25 23 GERMANY POLAND AERO VODOCHODY ZDIBY PARDUBICE LC KUTNÁ HORA FOXCONN PARDUBICE LC OSTRAVA - SVINOV DO MOŠNOV PASKOV BRNO - MOTOROLA BRNO SLOVAKIA AUSTRIA

26 24 Sponzorské projekty Sponsorship PST CLC si cení odvahy a odhodlání uspět, vynaloženého úsilí, inovativních tvůrčích nápadů i získávání cenných zkušeností. Právě proto vyhledává a s plným vědomím odpovědnosti podporuje sportovní, kulturní i společensky přínosné aktivity a projekty po celé České republice. PST CLC opakovaně podporuje Junák svaz skautů a skautek ČR zajištěním profesionálního logistického zázemí a přepravy materiálu pro český kontingent na světové skautské jamboree v roce 2007 v Anglii a v roce 2011 ve Švédsku. PST CLC repeatedly supports the Czech scouts and guides association Junák svaz skautů a skautek ČR by providing professional logistics support and material transport for the Czech contingent at the World Scout Jamboree in England 2007 and Sweden PST CLC dále finančně podporuje Motoklub Jiřetín, občanské sdružení založené v roce Motoklub Jiřetín se účastní soutěží v enduru a v současnosti má několik desítek aktivních členů, z nichž někteří (jak jezdci, tak odborníci z doprovodného týmu) patří ke špičce v České republice. PST CLC also financially supports the Motoklub Jiřetín, civic association established in Motoklub Jiřetín participates in enduro competitions and at present it has several dozens of active members including several riders and experts from the support team belonging to the elite in the Czech Republic. PST CLC rovněž poskytuje logistickou a finanční podporu cyklistickým závodům pořádaným občanským sdružením Tři pro zdraví, o. s. Tři pro zdraví od roku 2008 úspěšně organizuje a zajišťuje Seriál tří závodů pro zdraví - Velkou cenu města Úval, Újezdský duatlon a Klánovické MTBO. PST CLC also provides logistics and financial support for the cycling events organized by the civic association Tři pro zdraví. The civic association Tři pro zdraví successfully organizes a series of three races for health Úvaly Grand Prix, Újezd Duathlon and Klánovice MTBO since

27 25 PST CLC values courage and determination to succeed, effort shown, innovative and creative ideas and gaining valuable experience. Therefore the company searches and with full responsibility awareness supports sporting, cultural and socially beneficial activities and projects throughout the Czech Republic. PST CLC je generálním partnerem ostravského YOGIC - dne současné jógy. S různými postupy (od tradičních až po dynamické pojetí) se zde pod vedením zkušených lektorů seznamují stovky jejích příznivců. PST CLC financially supports the YOGIC day of contemporary yoga in Ostrava. Several hundreds of yoga enthusiasts learn here about various types of yoga (from traditional to dynamic approach) from experienced tutors. PST CLC se také stala sponzorem 1. ročníku Hájeckého Baby Cupu. Závodů na kolech a odrážedlech, které pro děti od 2 do 8 let uspořádala T. J. Sokol Háj ve spolupráci s n. o. Garrigue, se zúčastnilo na 80 dětí soutěžících v 7 kategoriích. Ceny předával osobně pan Karel Palovský, starosta obce Háj ve Slezsku. PST CLC has become the sponzor of the 1 st year of Hájecký Baby Cup. Bike and kick-bike race for children from 2 to 8 years organized by T. J. Sokol Háj in cooperation with the NGO Garrigue. 80 children in 7 categories participated in the event and the prizes were presented by Mr. Karel Palovský, mayor of the village Haj in Slezsko. PST CLC nezapomíná ani na podporu sportovněspolečenských akcí s účastí svých zaměstnanců podpořila 3. ročník SPINNING 24 HODINOVKY konaný v brněnském STAR TRAC health clubu. Akce se zúčastnilo 126 jezdců rozdělených do 28 týmů z ČR a SR včetně týmu PST CLC, který zde získal cennou trofej. PST CLC supports sporting and social events where its employees participate in PST CLC sponsored the 3 rd year of SPINNING 24 HODINOVKA (24hour race) that took place in the STAR TRAC health club in Brno. 126 riders in 28 teams from the Czech Republic and Slovakia took part in the event, including the PST CLC team that won a valuable trophy here.

28 26 Základní údaje o společnosti Basic company data Obchodní název: PST CLC, a.s. Sídlo společnosti: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Telefon: Fax: Web: IČ: DIČ: CZ Business name: PST CLC, a.s. Registered address: Nádražní 969/112, Ostrava, Moravská Ostrava Phone: Fax: Web: ID: VAT No.: CZ Představenstvo Ing. Miroslav Bradna, předseda Rudolf Malý, místopředseda Mgr. Dalibor Sosna, člen Ing. Jiří Bradna, člen Dozorčí rada JUDr. Alžběta Bradnová, předseda JUDr. Libuše Bradnová, člen Zuzana Lančová, člen Board of Directors Ing. Miroslav Bradna, chairman Rudolf Malý, vice-chairman Mgr. Dalibor Sosna, member Ing. Jiří Bradna, member Board of Trustees JUDr. Alžběta Bradnová, chairwoman JUDr. Libuše Bradnová, member Zuzana Lančová, member

29 Organizační struktura Company structure 27 Valná hromada

30 28 Kontakty Contacts PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E tel.: fax.: PST CLC, a.s. PRAHA Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E tel.: fax: PST CLC, a.s. OSTRAVA Nádražní 969/112; Ostrava Moravská Ostrava GPS: N, E Phone no.: Fax: PST CLC, a.s. ZDIBY Pražská 180; Zdiby, Praha východ GPS: N, E Phone no.: Fax:

31

32 PST CLC poskytuje služby vždy inovativní svými návrhy řešení, efektivní přístupem i provedením a přínosné dosaženými výsledky. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS PST CLC provides services that are always innovative in their solution designs, effective in approach and execution as well as contributive in the results achieved. PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS Marcela Nekutová 1 ABSTRACT Global business concept is quite difficult and for companies becomes a challenge to manage corresponding processes with products

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour CAI Center of Automatic Identification Lukas Vojtech Daniel Lopour RFID in Europe RFID Future, Prague, 29. - 31. 11. 2011 CAI General information Location: Science technology park Mstětice -20 min from

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Různé definice logistiky

Různé definice logistiky LOGISTIKA Různé definice logistiky Logistika je strategické řízení celého dodavatelského řetězce. O logistických procesech mluvíme tehdy, když mezi zhotovením a použitím výrobků vzniká prostorový nebo

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera

Logistika. Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Logistika Andrea Nogová, Petra Palátová, Petr Kučera Čím se logistika zabývá? pohybem zboží a materiálu z místa vzniku do místa spotřeby a s tím souvisejícím informačním tokem týká se komponent oběhového

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků.

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků. Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004 Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních léčivých přípravků Platnost od: 19. dubna 2004 (aktualizace legislativy 2008) Platnost do: není

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Literatura Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv Nákladní doprava

Více

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION INFORUM 2008 P.Kocourek, INCAD FAST X10 partner 29.5.2008 PREZENTACE Technologicky orientovaný

Více

Rozvojové zóny a soukromý developer vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest) 1

Rozvojové zóny a soukromý developer vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest) 1 GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS II. 1 / 2008 Rozvojové zóny a soukromý developer vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest) 1 Josef KUNC, Petr TONEV, Ivan ANDRÁŠKO Abstract: In the Czech Republic and as well

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více