Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov

2 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont, příspěvková organizace Sídlo organizace: Strážovská 1096, Kyjov IČ: Ústředna: Tel: Fax: Kontakt na vedoucí pracovníky: Statutární zástupce ředitel: Vedoucí aktivizačních a terapeutických činností: Mgr. Dagmar Andrešičová Mgr. Marta Gottliebová tel: , tel: , Ekonom zástupce ředitele: Vrchní sestra: Helena Veselá Ludmila Poláčková tel: , tel: Vedoucí provozního úseku: Vedoucí sociálního úseku: Ing. Michal Daněk Mgr. Michal Kameník tel: , tel: , Nutriční terapeut - vedoucí stravování Eva Dudová Tel: Vedoucí Domova A: Vedoucí Domova B: Stanislava Selucká Ivana Sotolářová Vedoucí Domova C: Vedoucí Domova D: Jitka Krahulíková Mgr. Světlana Voráčová Podporované bydlení Lenka Moudrá kontaktní osoba Tel:

3 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 3 Obsah: 1. Úvod cílová skupina, poslání 2. Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost 3. Realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb 4. Významná pozitivní reprezentace Domova Horizont 5. Dobrovolnická činnost 6. Občanské sdruţení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově 7. Sociální péče a sluţby 8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 9. Zdravotní péče a rehabilitace 10. Personální oblast 11. Organizační členění 12. Ekonomické údaje 13. Inventarizace majetku 1. Úvod Domov Horizont, příspěvková organizace je pobytové zařízení poskytující jednu sluţbu: Domov pro osoby se zdravotním postiţením ( ) Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muţi od 3 let s mentálním postiţením a s mentálním postiţením v kombinaci s postiţením tělesným. Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče chlapcům a muţům od tří let s mentálním postiţením a s mentálním postiţením v kombinaci s postiţením tělesným, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Sluţba usiluje o co největší moţné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uţivatelů vzhledem k jejich moţnostem, čímţ se snaţí sniţovat závislost na sluţbě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běţného ţivota společnosti, pro vyuţívání veřejných sluţeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění. 2. Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost Domov Horizont poskytuje své sluţby v městě Kyjov. Zařízení je umístěno v klidné, okrajové části města a velmi dobrou dostupností do centra města. Je moţno vyuţít sluţeb MHD, pěšky do centra 10 minut. Město nabízí uţivatelům sluţby knihovny, internetové čítárny, kina, divadla, bohaté a časté nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí. Domov Horizont disponuje čtyřmi obytnými budovami. Mezi další budovy, které slouţí k zajištění provozu zařízení, patří vrátnice, prádelna a škola. V půdním prostoru školy bylo vybudováno podporované bydlení pro 10 uţivatelů. V areálu je venkovní bazén, víceúčelový sportovní areál a zahrada. První budova Domov A - byla postavena v roce V přízemí, ve dvoupokojovém bytě bydlí 4 uţivatelé a v upravených bezbariérových prostorách ţije 9 uţivatelů pohybujících se převáţně na invalidních vozících. Je zde dílna koberců, kuchyňka a jídelna. V prvním a druhém patře jsou dvou aţ čtyř lůţkové pokoje, společenské místnosti, jídelny, a společné sociální zařízení.

4 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 4 Druhá budova Domov B je z roku 1962, ve sklepních prostorách je rehabilitace, vodoléčba a tělocvična, v přízemí kuchyň a jídelna, víceúčelová pracovna s internetovou místností. V prvním patře je ambulance lékaře a pokoje pro imobilní uţivatele, sociální zařízení, ve druhém patře jsou společenské místnosti, tří aţ čtyř lůţkové pokoje, jídelna a sociální zařízení. Třetí budova - Domov C pochází z roku Ve sklepních prostorách je tělocvična, posilovna, dílna košíků a v přízemí jsou keramická, dřevařská, textilní dílna, kreativní multifunkční dílny, místnost pro muzikoterapii, kulturní sál a kanceláře. V prvním a druhém patře jsou společenské místnosti, jídelny, jedno aţ tří lůţkové pokoje se společnými sociálními zařízeními. Čtvrtá budova Domov D je z roku 1986 a taktéţ na dvou podlaţích v ní bydlí uţivatelé, přízemí je uzpůsobeno pro imobilní uţivatele. Ve druhém patře jsou jedno aţ tří lůţkové pokoje, společenské místnosti, jídelna a sociální zařízení Do všech potřebných prostor domova je bezbariérový přístup. Podporované bydlení vzniklo jako půdní vestavba školy v roce 2010 a je zde 5 dvoulůţkových pokojů, společenská místnost, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení. Uţivatelé se zde připravují na přechod do běţného sociálního prostředí. Podporované bydlení byt v roce 2013 měl Domov Horizont pronajaté dva byty v centru města pro 6 uţivatelů. 3. Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Po celý rok jsme se zaměřovali na zlepšování poskytované sociální sluţby, a to jak po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče. Organizace se snaţila o dosaţení vyrovnaného rozpočtu ve spolupráci se zřizovatelem. Deficitní plán hospodaření byl eliminován vlastními úsporami nákladů, zejména v čerpání nákladů na energie, zlepšeným plněním výnosů v poloţce příspěvků na péči nad 18 let a poloţce úhrad za ubytování a stravování. Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem za rok 2013 ve výši ,44 Kč. V souvislosti s přístavbou nového pavilonu Centra sluţeb pro seniory Kyjov byla vybudována nová samostatná vodovodní přípojka pro Domov Horizont, akce zahájena v srpnu 2013 a ukončena v září Domov Horizont se podílel na akci,,oprava hlavní společné komunikace mezi Domovem Horizont a Centrem sluţeb pro seniory Kyjov, akce byla zahájena koncem srpna a ukončena v prosinci Rekonstrukce komunikací v areálu Domova Horizont navazovala na opravu společné komunikace a byla ukončena také v prosinci Bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu 5 budov a opatření k úspoře energií na základě PENB (průkaz energetické náročnosti) v měsíci srpnu. Začátkem roku byla uvedena do provozu senzomotorická místnost (snoezelen) pro těţce mentálně postiţené a imobilní uţivatele. Cílem je zvýšení kvality ţivota uţivatelů s těţkým a kombinovaným postiţením za pomoci terapie zaměřené na podporu smyslového vnímání pomocí světel, zvuků a hudby. Důleţitý je mezilidský kontakt a respektování individuálních potřeb uţivatelů. Je také další nabídkou volnočasových aktivit Domova Horizont. Podporované bydlení bylo rozšířeno o druhý byt mimo areál Domova Horizont tzv. podporované bydlení byt pro další tři uţivatele. Byla uzavřena nájemní smlouva, nastaveno financování, vybavení bytu (financováno ze sponzorských peněţních darů), tvorba dokumentů, zajištění pracovníků poskytujících podporu uţivatelům.

5 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 5 Proběhly stáţe pracovníků v přímé péči na základě Smlouvy o zajištění odborné stáţe v zařízeních JMK,,Sociální sluţby Šebetov a,,zelený dům pohody Hodonín. Domov Horizont se zapojil do projektu zřizovatele GOS II OPOS Odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postiţením - Bon Appetit (radost ze stolování v dlouhodobé péči) a Dramaterapii. Od května probíhá v zařízení projekt transformace sociálních sluţeb setkání zástupců MPSV, zřizovatele OSV JMK a Domova Horizont, probíhala školení pracovníků a konzultační setkání s konzultantkou MPSV paní Mgr. Janou Tomšovou. Pokračovalo se v nácviku pracovních návyků u více uţivatelů, a to na rehabilitaci, údrţbě, v prádelně, při svozu prádla, v péči o zvířata, při výpomoci na ambulanci a u některých uţivatelů byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Osvědčila se spolupráce s vyšším počtem dobrovolníků. Velmi pozitivně byla hodnocena spolupráce mezi uţivateli a vedoucími pracovníky DH formou měsíčních pravidelných schůzek. Uţivatelé po celý rok vyuţívali sluţeb Piafy Vyškov Canisterapie, rekreačních pobytů, výletů apod. 4. Významná pozitivní reprezentace Domova Horizont - Reportáţe v TV Slovácko zprávy z Kyjovska ze sportovních, kulturních i jiných akcí pořádaných Domovem Horizont a také jinými subjekty. - Články v novinách, např.: Slovácko, Hodonínský deník, Kyjovské noviny. - Pokračovala spolupráce s paní reţisérkou Kateřinou Hornovou, reţisérkou filmu,,modré pozadí, ve kterém hráli uţivatelé i zaměstnanci Domova Horizont a Zeleného domu pohody. Film reţisérky Katky Hornové měl velký úspěch a na festivalu Mental Power v Praze a získal zvláštní cenu poroty. Účinkující uţivatelé byli pozváni do televize Prima na natáčení hlavních zpráv a návštěva byla odvysílána po večerních zprávách TV Prima. - Pracovně terapeutická činnost uţivatelů byla prezentována na akcích v regionu, např. ve Bzenci, Osvětimanech, Sobůlkách, Bukovanech. - V květnu jsme se aktivně zúčastnili akce v Kyjově Den Země téma,,hlína, a to tanečním vystoupením, ukázkami z terapeutických činností, vyzkoušet si mohly děti ze škol práci s hlínou, pedigem, aj. - V květnu, se uskutečnil Letní den v areálu Domova Horizont Kyjov pro rodiče i veřejnost. V programu vystoupil taneční krouţek DH za účasti studentek - dobrovolnic, velmi zajímavé bylo vystoupení leteckých modelářů z Kyjova, dále vystoupení tanečního souboru z MŠ a ZŠ Ţdánice, Biketrial z Kyjova předvedl své velmi atraktivní vystoupení, které vzbudilo velký zájem jak uţivatelů, tak i všech hostů, motorkáři z Blatnice ukázali své motoristické dovednosti a stroje a také velký záţitek pro naše uţivatele byla jízda na motorkách. Probíhaly soutěţivé hry s uţivateli a rodiči a volná zábava s DJ Ivicem Ištvanovičem. V průběhu celého Letního Dne byla prezentace pracovně terapeutické činnosti uţivatelů DH s moţností zakoupení výrobků. - V září 2013 proběhl v Kyjově veletrh sociálních a navazujících sluţeb působících v regionu Kyjovska.

6 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 6 Této akce se zúčastnil i Domov Horizont a v bohatém programu vystoupila naše taneční skupina a své aktivity představili uţivatelé a zaměstnanci z pracovně terapeutických dílen. - V úterý ve velkém sále Kulturního domu v Kyjově proběhla DISCO zábava za účasti dalších šesti sociálních zařízení z různých krajů. Zajištěna byla tombola, občerstvení a skvělá zábava. - V říjnu 2013 Domov Horizont uspořádal,,výstavu obrazů a keramiky. Tato výstava proběhla v prostorách kina Panorama Kyjov. - Významnou kaţdoroční akcí je prodejní výstava výrobků uţivatelů Domov Horizont, která se uskutečnila v Kulturním domě Kyjova v malém sále. Bylo moţno zakoupit si výrobky z dílny tkalcovské, dřevařské, keramické, košíkářské, sedaček a drobných dárků. - V listopadu se uskutečnilo tradiční PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s bohatým kulturním programem v Domově Horizont, a to pro rodiče, přátele a veřejnost, také bylo moţné prohlédnout si dílny a zakoupit si výrobky našich uţivatelů. - V atriu Informačního centra Města Kyjova byl v předvánočním adventním čase vystaven nádherný velký dřevěný Betlém. Uţivatelé za vedení pracovníka vytvořili z lipového dřeva celou svatou rodinu včetně tří králů, zvířátek a jesliček. 5. Dobrovolnická činnost S dobrovolníky spolupracujeme od začátku roku Během roku 2013 jsme začali spolupracovat se 17 novými dobrovolníky a dobrovolnickou činnost ukončilo celkem 13 dobrovolníků (z nichţ 3 dobrovolníci začali pracovat v Domově Horizont). K byly uzavřeny smlouvy o výkonu dobrovolnické sluţby v Domově Horizont s celkem 28 dobrovolníky. Dobrovolníci věnovali v roce 2013 celkem 1728 hodin svého volného času uţivatelům Domova Horizont. Co se týká samotné činnosti - dobrovolníci nevykonávají odbornou činnost a nenahrazují práci zaměstnanců. Věnují se volnočasovým aktivitám s uţivateli, podporují je ve vyuţívání běţně dostupných sluţeb, v nácvicích nejrůznějších činností, doprovází uţivatele na vycházky, výlety, na nejrůznější akce atd. 2 dobrovolnice se dlouhodobě věnují canisterapii a 10 dobrovolnic

7 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 7 docházelo pravidelně do tanečního krouţku (6 z nich se věnuje dobrovolnictví i mimo tento krouţek). 6. Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově Při Domově Horizont působí občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově (OSDH). Z finančních prostředků věnovaných tímto sdružením se průběžně zakupují pomůcky sloužící ke zkvalitnění života uživatelů Domova Horizont (bezdotykové teploměry, hudební nástroje, pomůcky k počítači pro hendikepované aj.), finančně se také podílí na zajištění kulturních akcí (např. vystoupení během letního dne), podporují činnost dobrovolníků v Domově Horizont. Dvakrát ročně se vedení Domova Horizont setkává s výborem občanského sdružení projednávají se novinky v organizaci, plánují se společné aktivity, probírají se aktuální témata. 7. Sociální péče a služby Kapacita Domova Horizont v roce 2013 byla 230 uţivatelů. Domov Horizont poskytoval k sociální sluţbu 230 uţivatelům. Obložnost v roce 2013 byla: 90,16 % Počet příjmů v roce 2013: 7 Počet ukončení pobytu v roce 2013: 8 Věková struktura uţivatelů k : Ve věku: 3-6 let let let let 29 nad 26 let 192 Průměrný věk uţivatelů byl 38,6 let. Úroveň poskytovaných služeb Ubytování: Počet 1 - lůţkových pokojů lůţkových pokojů 36 3 a více lůţkových pokojů 46 V rámci úhrady za ubytování bylo uţivatelům zajištěno ubytování, úklid, praní a drobné opravy loţního a osobního prádla a ošacení a jeho ţehlení. Kaţdý pokoj je standardně vybaven. Uţivatel má samozřejmě moţnost zařídit a vyzdobit si po dohodě se spolubydlícím pokoj dle vlastního vkusu, např. vlastními kresbami, výrobky, fotografiemi, plakáty atd. Uţivatel má také moţnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem, elektronikou. Výše úhrady za ubytování od do : 142 Kč za den 157 Kč za den na podporovaném bydlení Oproti kalendářnímu roku 2012 došlo k navýšení úhrady za ubytování o 3 Kč za den v obou poloţkách.

8 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 8 Nákladovost na jedno lůţko za rok 2013 za sluţbu domova pro osoby se zdravotním postiţením ve finančním vyjádření představuje částku Kč (náklady celkem činí tis. Kč, kapacita lůţek pro rok 2013 stanovena zřizovatelem na 230 lůţek). Stravování Stravovaní uţivatelů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz Domova Horizont, který zabezpečoval stravování pro 230 uţivatelů sluţeb a 181 zaměstnanců Domova Horizont. Stravovací provoz tvoří : 11 kuchařů, skladnice potravin a registrovaná nutriční terapeutka. Stravování uţivatelů je zajištěno jako celodenní (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře II. večeře, dle potřeb uţivatele sluţeb). Uţivatelé sluţeb mají moţnost výběru pečiva při snídaních, stejně tak výběr nápojů a příchutí do nápojů, výběr obědů ze dvou hlavních jídel je moţný v pracovní dny. Strava pro větší počet uţivatel Domova Horizont je podávána na jednotlivých budovách ve vlastních jídelnách, stravování zaměstnanců, uţivatelů podporovaného bydlení a uţivatelů bytů probíhá v centrální jídelně Domova Horizont. Veškeré dietní omezení předepisuje o stravování uţivatelů je moţná kdykoliv během dne telefonicky nebo osobně. V Domově Horizont je zaveden Dietní systém Domova Horizont, který obsahuje všechny pouţívané typy diet u uţivatelů v Domově Horizont. Úhrady za stravování Poslední změna u úhrad za stravování proběhla k zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč reţie) celkem tedy 121,- Kč /denně u uţivatelů do 18 let - zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč reţie) celkem tedy 136,- Kč / denně u uţivatelů nad 18 let. Úhrady za stravování v roce 2013: uţivatelé do 18 let : 75,- Kč potraviny + 46,- Kč reţie = 121,- Kč uţivatelé nad 18 let : 84,- Kč potraviny + 52,- Kč reţie = 136,- Kč Průměrné měsíční náklady na stravování uţivatel činí 83,99Kč denně. Roční uzávěrka k byla ukončena výsledkem 0,22Kč. 8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Sociálně terapeutické činnosti Domov Horizont nabízí uţivatelům pracovní terapii v osmi samostatných dílnách a jedné víceúčelové pracovně. Uţivatelé se mohou zapojit do pracovní terapie ve dvou keramických dílnách, dílně dřevařské, košíkářské, tkalcovské, sedaček, kreativní, multifunkční a víceúčelové pracovně (drobných dárků). Do terapií je zapojeno kolem sta uţivatelů. Výrobky z dílen jsou kaţdoročně nabízeny k prodeji široké veřejnosti. Domov Horizont prezentoval pracovně terapeutickou činnost v roce 2013 v Bzenci, Osvětimanech, Bukovanech, při příleţitosti oslav Dne Země v Kyjově, na veletrhu sociálních sluţeb v Kyjově. V říjnu 2013 se uskutečnila slavnostní vernisáţ s názvem Obrazy a Keramika v kině Panorama Kyjov. Na podzim se konal tradiční prodej výrobků uţivatelů Domova Horizont na kulturním domě v Kyjově. Uţivatelé, kteří navštěvují dřevařskou dílnu společně pod vedením pracovního instruktora, zhotovili velký dřevěný betlém, který zdobil atrium informačního centra v Kyjově v průběhu vánočních svátků. Aktivizační činnosti Domov Horizont nabízí moţnost uţivatelům účastnit se muzikoterapie, zooterapie. Velmi

9 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 9 oblíbená je hipoterapie v Bzenci a canisterapie, kterou zajišťuje v Domově Horizont občanské sdruţení Piafa z Vyškova. V roce se rozšířila nabídka aktivizačních činností pro těţce mentálně postiţené uţivatele vybudováním speciálně vytvořené senzomotorické místnosti (Snoezelenu). Terapie je velmi oblíbená a je obrovským přínosem pro těţce postiţené klienty. K oblíbeným činnostem uţivatelů patří vzdělávání ve Večerní škole. Vzdělávání probíhá jed nou týdně po dvou hodinách. Do této aktivity je v roce 2013/2014 zapojeno 49 uţivatelů. Uţivatelé jsou podporování v rozvoji samostatnosti (nácvik samostatného cestování, hospodaření s penězi, nakupování, vyřizování svých záleţitostí na úřadech a samostatný pohyb mimo zařízení, Nabídka zájmových činností Uţivatelům je nabízena řada zájmových aktivit (krouţků): taneční, pohybový, výtvarný, turistický, sportovní, vaření, jóga, relaxační cvičení, autogenní trénink. Taneční krouţek vystupoval na Centru sluţeb pro seniory v Kyjově, na Letním Dni akci pořádané Domovem Horizont pro rodiče a veřejnost, Předvánočním posezení pro rodiče. Vzdělávání uživatelů Vzdělávání uţivatelů zajišťuje Mateřská a Základní škola za Humny v Kyjově. Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhá ve třech rehabilitačních třídách. Do vzdělávání je zapojeno 24 uţivatelů. Mateřská a Základní škola za Humny v Kyjově zajišťuje Kurz k doplnění 20 uţivatelů. Celkem je do vzdělávání ve školním roce 2013/2014 zapojeno 44 uţivatelů. Kulturní, sportovní a společenské akce Solná jeskyně Kyjov Aquapark Uherské Hradiště Aquapark Uherské Hradiště Dortiáda s Kometou Solná jeskyně Kyjov 5.2. Karneval AII, BI, BII Karneval AI, AD, C Aquapark Uherské Hradiště Turnaj ve stolním tenise v Domově Horizont Lyţařské závody ve Studnici 2.3. Ples motorkářů výtěţek byl věnován Domovu Horizont Prezentace terapeutické činnosti/dílen v Sobůlkách Aquapark Uherské Hradiště Návštěva hokejového utkání v Hodoníně Prezentace terapeutické činnosti/dílen ve Bzenci Aquapark Uherské Hradiště Pepíkovský turnaj ve Víceměřicích Solná jeskyně v Kyjově Pozemní hokej uţivatelé x zaměstnanci Vystoupení tanečního krouţku na Bejkárně v Hodoníně Vítání jara Prezentace terapeutické činnosti/dílen v Osvětimanech Výlet do Koryčan Solná jeskyně v Kyjově Plavání ve Zlíně - mistrovství ČR Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov D a A Aquapark Uherské Hradiště,ChB Aquapark Uherské Hradiště Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov C Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov A

10 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Plavecké závody v Hodoníně Jezdecká stáj Bzenec, PB Výlet do Čeloţnic, A Turistický krouţek výlet do Moravan Víkendový pobyt v Mlýnkách Výlet do Svatobořic, C3 a C Jezdecká stáj Bzenec, C Výlet do Brna, B Kyjovská padesátka Aquapark UH, C 3.5. Aquapark UH Prezentace terapeutické činnosti v Bukovanech Výlet do Brna, BI, BII Den Země v Kyjově Domácí turnaj v Bocce Stáţ pracovníků z Šebetova v DH Vystoupení tanečního krouţku v CSS Letní den v DH Aquapark UH, C Dramaterapie Výlet do Stráţnice (plavba lodí), A Taneční terapie s Dr. Veletou, 8:30-16: Dream night, ZOO Hodonín Výlet do Lednice, D Sportovní hry v Zubří Mental power festival Praha Letní kino v DH Výlet do Slavkova Letní tábor Staré Město pod Sněţníkem Letní tábor Mlýnky, SPMP Hodonín Letní tábor Vřesovice Setkání s Hotkart Racing v DH 4.9. Návštěva delegace z Chanty-Mansijského autonomního okruhu Rekreační pobyt v Itálii Veletrh sociálních a navazujících sluţeb v Kyjově Aquapark UH, AD,AII, BII Aquapark UH, C Lednice, D Sportovní hry pro těţce mentálně postiţené, Brno Výlet - Brněnská přehrada AD Svatobořice, C Fotbalový turnaj pořádaný DH Solná jeskyně, AII, BII Bocce Střelice Jezdecká stáj ve Bzenci Porada ke sportovním hrám v Zubří 2014, Víceměřice Zoo Brno Aquapark UH Vernisáţ výstavy výtvarných prací a keramiky v Galerii čajovna v Kyjově Víkendový pobyt na Mikulčině vrchu exkurze ze střední zdravotní školy Prodej výrobků uţivatelů DH na Kulturním domě v Kyjově

11 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Aquapark UH Předvánoční posezení v Domově Horizont, od 9:30 hod Aquapark UH Diskotéka v KD Kyjov, začátek ve 14: Aquapark UH Turnaj v Břeţanech od 13:00 Mikuláš Vánoční nadílka 9. Zdravotní péče a rehabilitace Lékařskou péči v Domově Horizont zajišťovali lékaři: - MUDr. Šárka Kasardová praktická lékařka pro děti a dorost, která pravidelně kaţdé pondělí ordinuje v ambulanci od 13. do 15. hodin a dále podle potřeby dle zdravotního stavu uţivatelů. - MUDr. Danuše Štaifová Zhořová praktická lékařka pro dospělé, která ordinuje v ambulanci organizace kaţdé úterý od 12:30 do 15:30. hod. a kaţdý čtvrtek od 10 do 12 hod. - MUDr. Pavlína Doleţalová psychiatrička, pravidelně ordinuje jednou za měsíc, a to v pátek dopoledne. - MUDr. Grossman diabetolog, dochází do zařízení dle potřeb uţivatelů, maximálně jednou za měsíc. - V roce 2013 pokračovala spolupráce s nutriční ambulancí v Hodoníně s MUDr. Smetkovou. - Stomatologickou péči poskytovala MUDr. Treťáková dle potřeb uţivatelů. - Specializovanou lékařskou péči zajišťují také lékaři kyjovské nemocnice. V závaţných případech byla vyuţívána také lékařská pohotovostní sluţba nebo RZS, kterou zajišťuje Nemocnice Kyjov. Problematika dekubitů U leţících uţivatelů se snaţíme zvýšenou aktivizací, péčí o kůţi a vhodným polohováním zabránit vzniku dekubitů a neţádoucích kontraktur. V současné době se u nás ţádné chronické dekubity nevyskytují. Problémy s dekubity řešíme převáţně při návratu našich uţivatelů z dlouhodobějších hospitalizací, někdy i z domova, a při závaţném zhoršení zdravotního stavu. Oddělení pro leţící uţivatele jsou vybavena polohovacími lůţky jen částečně. Domov disponuje elektrickými antidekubitními matracemi určenými pro zvládání akutních stavů a dalšími antidekubit. pomůckami, které jsou podle potřeby průběţně doplňovány. S postupujícím věkem našich uţivatelů a celkového zhoršování jejich zdravotního stavu je nebezpečí vzniku dekubitů opravdu velké a vyţaduje neustálou pozornost, RHB péči a účinná preventivní opatření. I nadále se budeme zaměřovat na doplňování a obnovu vhodných antidekubitních pomůcek na kaţdé oddělení. Rehabilitace Rehabilitační péči indikují lékařky dle odborných posudků neurologie, ortopedie, chirurgie a u některých dětí a nově přijímaných uţivatelů je postup léčby konzultován s rehabilitačním pracovištěm Nemocnice Kyjov a také na základě kineziologického rozboru fyzioterapeutů. Kontrola je prováděna při lékařských preventivních prohlídkách min. 1x ročně. V roce 2013 bylo umoţněno vyuţívání rehabilitačního vybavení formou poskytovaných fakultativních sluţeb i ostatním uţivatelům a to v odpoledních hodinách.

12 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Personální oblast Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2013 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky tabulka č.2 evidenční počet zaměstnanců k ředitel 1 1 finanční referend, účetní 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 účetní 1 1 technický pracovník 1 1 administrativní pracovník 1 1 zásobovač 1 1 interní auditorka 1 0 THP celkem všeobecná sestra 10 9 ved. zdravotního úseku - vrchní sestra 1 1 zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 2 2 sanitář 1 1 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 4 4 vychovatel-vedoucí domova 1 1 ved. aktivizačních. a terapeutických činností 1 1 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službá (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) sociální pracovník - vedoucí 1 1 sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 8 8 pomocný kuchař 3 3 pradlena 5 5 krejčí 1 1 uklizečka provozní elektrikář 1 1 údržbář, topič 2 2 truhlář 1 1 skladník 1 1 vrátný 5 5 provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

13 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 13 Vzdělávání zaměstnanců Domova Horizont Vzdělávání pracovníků Domova Horizont v roce 2013 probíhalo na základě sestaveného Plánu vzdělávání na rok 2013, který byl v průběhu roku aktualizován a doplňován o poţadovaná témata. Bylo uskutečněno celkem 78 vzdělávacích akcí. V roce 2013 bylo dokončeno vzdělávání v rámci projektu Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků a poskytovatelů sociálních sluţeb. V rámci projektu byla realizována témata: Prevence vyhoření a efektivní zvládání času, Zvládání první pomoci. Z dalších akreditovaných vzdělávacích akcí bylo realizováno vzdělávání s tématy: Individuální plánování v průběhu sociální sluţby, Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postiţením I., Jak úspěšně jednat s klienty s problémovým chováním, Péče o inkontinentního klienta, Péče o pečující v sociálních sluţbách, Efektivní komunikace v sociálních sluţbách, Úvod do preterapie v péči o osoby s demenci, psychickým a mentálním postiţením, Jak účinně motivovat uţivatele v domově pro osoby se zdravotním postiţením. V Domově Horizont proběhl workshop na téma Tvorba snadno srozumitelných informací pro lidi s mentálním postiţením. V roce 2013 absolvovalo 17 pracovníků odbornou stáţ v Zeleném domě pohody a 52 pracovníků v Sociálních sluţbách v Šebetově. Individuálních vzdělávacích akcí se zúčastnili sociální pracovníci a vedoucí pracovníci. V roce 2013 probíhal program GOS II. JMK Odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postiţením zřizovaných JMK Bon Appetit (radost ze stolování v dlouhodobé péči), byla uskutečněna celkem 4 setkáni. V rámci programu GOS II. probíhala Dramaterapie 7 setkání, taneční terapie -1 setkání. Od května 2013 probíhá projekt transformace sociálních sluţeb. Bylo uskutečněno celkem šest setkání v rámci transformace sociálních sluţeb v Brně, Praze, Litomyšli, Náměšti nad Oslavou. Setkání se účastnili sociální pracovníci a pracovníci transformačního týmu. Dále v rámci transformace sociálních sluţeb proběhla 4 konzultační setkání s konzultantkou MPSV Mgr. Janou Tomšovou. Vzdělávací povinnost podle 111 zákona č. 108/2006 Sb. upravující vzdělávání sociálních pracovníků v rozsahu nejméně 24 hodin splnili všichni tři sociální pracovníci. Vzdělávací povinnost podle 116 zákona č. 108/2006 Sb. upravující vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách v rozsahu nejméně 24 hodin splnilo 92 pracovníků sociálních sluţeb, 7 pracovníků splnilo poměrnou část vzdělávání z důvodů nástupu do pracovního poměru během roku. Vzdělávací povinnost nesplnila z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti 1 pracovnice sociálních sluţeb, jedna poměrnou část. V roce 2013 probíhala týmová supervize pod vedením Doc. Dr. Jana Koţnara CSc. Supervizi se v roce 2013 absolvovalo 30 pracovníků.

14 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Organizační členění Organizační schéma - příloha č. 1 organizačního řádu ředitel úsek ekonomický úsek aktivizač. a terapeut. činností úsek zdrav., ošetřov. a obsluţné péče úsek stravování metod.vedení výchovné metod.vedení zdrav., úsek sociální pedagog. i nepedagog. domov A ošetřovatel.a obsluţné úsek provozní činnosti na úsecích péče na úsecích domovů domovů interní auditor domov B domov C Vysvětlivky: přímé vedení metodické vedení domov D podporované bydlení podpor. bydlení - byt Organizační schéma vedoucích zaměstnanců - příloha č. 2 organizačního řádu ředitel vedoucí ekonom, zástupce ředitele ved. aktivizač. a terapeut. činností vrchní sestra nutriční terapeut - vedoucí stravování vedoucí sociální pracovník interní auditor metod.vedení výchovné pedagog. i nepedagog. činnosti na úsecích domovů vedoucí domova A vedoucí domova B metod.vedení zdrav., ošetřovatel.a obslužné péče na úsecích domovů vedoucí kuchař vedoucí provozu vedoucí pradlena vedoucí domova C vedoucí údržbář vedoucí domova D vedoucí vrátný Vysvětlivky: přímé vedení metodické vedení

15 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Ekonomické údaje Dotace a příspěvky na provoz a investice: - příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele bez účelového určení na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 172/12/Z 2 byl stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz bez účelového určení pro rok 2013 ve výši tis. Kč. - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2013 byla poskytnuta na základě rozhodnutí MPSV ČR č. 1 a 2 na sociální sluţbu-domov pro osoby se zdravotním postiţením ve výši tis. Kč. Dotace byla v souladu s příslušnými rozhodnutími a metodikou MPSV ČR vyčerpána v plném rozsahu na platy zaměstnanců a odvody z nich. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb. a podmínek MPSV ČR pro přidělení dotace. Investice Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů jiných ÚSC, rozpočtu EU a Národního fondu, finančních mechanismů Norska a programu švýcarsko-české spolupráce nebyly v roce 2013 Domovu Horizont Kyjov poskytnuty. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 172/12/Z 2 byla Domovu Horizont Kyjov schválena dotace na investice na akci Rekonstrukce komunikací v areálu ve výši 2.048,-- Kč. Investiční záměr akce byl Radou JMK Brno schválen usnesením č. 1892/13/R28. Na základě hodnocení nabídek ze dne bylo komisí rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky firmě MSO servis, spol. s r.o, Svatoborská 591/87, Kyjov IČ za cenu díla ,-- Kč. Smlouva o dílo na provedení díla byla podepsána mezi smluvními stranami dne I přes provedení sondáţí před započetím díla bylo v průběhu rekonstrukce zjištěno, ţe podloţí komunikace v jednom úseku stavby není odpovídající a zhutnění povrchu bude představovat navýšení ,-- Kč. Na základě jednání se zřizovatelem Zastupitelstvo JMK Brno svým usnesením č. 857/13/Z 9 schválilo navýšení závazného ukazatele dotace na investice na částku tis. Kč. Akce byla úspěšně dokončena a dotace na investice vyčerpána ve výši ,-- Kč, nečerpaný objem dotace činil částku ,-- Kč. Rozpracované investiční akce celkem: ,-- Kč z toho: Zooterapie dokumentace k zooterapii - po vypracování geometrického plánu době probíhá jednání se stavebním úřadem o vyslovení stanoviska ,-- Kč Vybudování zádveří budovy D ,-- Kč akce plánována na rok 2012, uhrazena pouze studie, pro nedostatek finančních prostředků odloţena Přehled o přijatých darech a jejich použití V roce 2013 byly přijaty dary finanční a věcné na základě darovacích smluv a v souladu s usneseními Rady JMK Brno. Veškeré přijaté dary prošly účetní evidencí, finanční prostřednictvím rezervního fondu, věcné prostřednictvím skladové a majetkové evidence, bezplatně poskytnuté sluţby formou nákladů a výnosů.

16 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 16 OS rodičů a přátel Domova Horizont 4.305,00 Ing. Vojtěch Luţný Hustopeče ,00 p. Vendula Hanáková Blatnice p. Sv. Antonínkem 7.244,00 Arona Mutěnice ,00 p. Pavel Morávek Veselí nad Moravou ,00 Celkem ,00 Použití : Finanční prostředky darované v roce 2013 byly zdrojem rezervního fondu, jejich uţití bylo zapojeno do rozpočtu na základě rozpočtových opatření na vybavení domova, senzomotorické místnosti pro těţce mentálně postiţené uţivatele a na posílení činnosti dobrovolníků. Přijaté věcné dary: Martek Medical Třinec-zdravotnické potřeby ,,83 Martek Medical Třinec-zdravotnické pomůcky 7.000,05 SCA Hygiene Products Praha-zdravonické potřeby ,00 Ewa Farna Praha-psací potřeby, čepice 5.920,00 Agrofert Praha-míče ,00 Celkem ,88 Dary celkem ,88 Kč Darované zdravotnické prostředky a pomůcky byly vyuţity ve prospěch uţivatelů Domova Horizont na základě předchozího schválení zřizovatelem. Výsledek hospodaření Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2013 s kladným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ve výši ,44 Kč. Po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem a jeho přidělení do fondů organizace bude v dalších letech vyuţit pro rozvoj příspěvkové organizace. V souvislosti s 20 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, nevznikne organizaci daňová povinnost. 13. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla prováděna v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášku č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků, dále dle směrnice č. 55/Ek o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s plánem inventur schváleným ředitelkou organizace pro rok Dle stanoveného plánu byla provedena řádná fyzická i dokladová inventura k datu : - zásob - pokladny a cenin - majetku v operativní evidenci do 3 tis. Kč - dlouhodobého hmotného majetku v pouţívání od 3-40 tis. Kč - dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč - nehmotného majetku, nedokončeného majetku, pozemků a uměleckých děl - dokladová inventarizace účtů.

17 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 17 S odvoláním na plán inventur byla také provedena kontrola inventáře závodního stravování, kuchyněk na odděleních, loţního prádla na odděleních, ošacení a majetku uţivatelů do 18 let a nad 18 let. Inventarizační komise porovnávaly skutečně zjištěné stavy s účetní evidencí v inventurních soupisech, po ukončení inventarizace byly vyhotoveny kaţdou komisí inventarizační zápisy a za celou organizaci byl vyhotoven zápis hlavní inventarizační komise, se který m byla seznámena ředitelka organizace. Výsledek inventarizace je kaţdoročně projednán na poradě vedení příspěvkové organizace. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Rozvaha - stav k v tis. Kč stav k stav k Stálá aktiva , ,97 dlouhodobý nehmotný majetek 63,74 55,76 dlouhodobý hmotný majetek , ,21 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 oběžná aktiva 9 098, ,27 zásoby 1 163, ,27 pohledávky 1 272, ,39 finanční majetek 6 661, ,61 Aktiva celkem , ,24 Vlastní zdroje krytí , ,37 jmění účetní jednotky , ,82 finanční a peněžní fondy 1 209, ,78 výsledek hospodaření 0,00 236,77 Cizí zdroje 7 315, ,87 dlouhodobé závazky 0, ,81 krátkodobé závazky 7 315, ,06 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 Pasiva celkem , ,24 V Kyjově dne Mgr. Dagmar Andrešičová ředitelka Domova Horizont

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více