Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov

2 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont, příspěvková organizace Sídlo organizace: Strážovská 1096, Kyjov IČ: Ústředna: Tel: Fax: Kontakt na vedoucí pracovníky: Statutární zástupce ředitel: Vedoucí aktivizačních a terapeutických činností: Mgr. Dagmar Andrešičová Mgr. Marta Gottliebová tel: , tel: , Ekonom zástupce ředitele: Vrchní sestra: Helena Veselá Ludmila Poláčková tel: , tel: Vedoucí provozního úseku: Vedoucí sociálního úseku: Ing. Michal Daněk Mgr. Michal Kameník tel: , tel: , Nutriční terapeut - vedoucí stravování Eva Dudová Tel: Vedoucí Domova A: Vedoucí Domova B: Stanislava Selucká Ivana Sotolářová Vedoucí Domova C: Vedoucí Domova D: Jitka Krahulíková Mgr. Světlana Voráčová Podporované bydlení Lenka Moudrá kontaktní osoba Tel:

3 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 3 Obsah: 1. Úvod cílová skupina, poslání 2. Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost 3. Realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb 4. Významná pozitivní reprezentace Domova Horizont 5. Dobrovolnická činnost 6. Občanské sdruţení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově 7. Sociální péče a sluţby 8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 9. Zdravotní péče a rehabilitace 10. Personální oblast 11. Organizační členění 12. Ekonomické údaje 13. Inventarizace majetku 1. Úvod Domov Horizont, příspěvková organizace je pobytové zařízení poskytující jednu sluţbu: Domov pro osoby se zdravotním postiţením ( ) Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muţi od 3 let s mentálním postiţením a s mentálním postiţením v kombinaci s postiţením tělesným. Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče chlapcům a muţům od tří let s mentálním postiţením a s mentálním postiţením v kombinaci s postiţením tělesným, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti. Sluţba usiluje o co největší moţné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování uţivatelů vzhledem k jejich moţnostem, čímţ se snaţí sniţovat závislost na sluţbě a dále posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běţného ţivota společnosti, pro vyuţívání veřejných sluţeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění. 2. Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost Domov Horizont poskytuje své sluţby v městě Kyjov. Zařízení je umístěno v klidné, okrajové části města a velmi dobrou dostupností do centra města. Je moţno vyuţít sluţeb MHD, pěšky do centra 10 minut. Město nabízí uţivatelům sluţby knihovny, internetové čítárny, kina, divadla, bohaté a časté nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí. Domov Horizont disponuje čtyřmi obytnými budovami. Mezi další budovy, které slouţí k zajištění provozu zařízení, patří vrátnice, prádelna a škola. V půdním prostoru školy bylo vybudováno podporované bydlení pro 10 uţivatelů. V areálu je venkovní bazén, víceúčelový sportovní areál a zahrada. První budova Domov A - byla postavena v roce V přízemí, ve dvoupokojovém bytě bydlí 4 uţivatelé a v upravených bezbariérových prostorách ţije 9 uţivatelů pohybujících se převáţně na invalidních vozících. Je zde dílna koberců, kuchyňka a jídelna. V prvním a druhém patře jsou dvou aţ čtyř lůţkové pokoje, společenské místnosti, jídelny, a společné sociální zařízení.

4 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 4 Druhá budova Domov B je z roku 1962, ve sklepních prostorách je rehabilitace, vodoléčba a tělocvična, v přízemí kuchyň a jídelna, víceúčelová pracovna s internetovou místností. V prvním patře je ambulance lékaře a pokoje pro imobilní uţivatele, sociální zařízení, ve druhém patře jsou společenské místnosti, tří aţ čtyř lůţkové pokoje, jídelna a sociální zařízení. Třetí budova - Domov C pochází z roku Ve sklepních prostorách je tělocvična, posilovna, dílna košíků a v přízemí jsou keramická, dřevařská, textilní dílna, kreativní multifunkční dílny, místnost pro muzikoterapii, kulturní sál a kanceláře. V prvním a druhém patře jsou společenské místnosti, jídelny, jedno aţ tří lůţkové pokoje se společnými sociálními zařízeními. Čtvrtá budova Domov D je z roku 1986 a taktéţ na dvou podlaţích v ní bydlí uţivatelé, přízemí je uzpůsobeno pro imobilní uţivatele. Ve druhém patře jsou jedno aţ tří lůţkové pokoje, společenské místnosti, jídelna a sociální zařízení Do všech potřebných prostor domova je bezbariérový přístup. Podporované bydlení vzniklo jako půdní vestavba školy v roce 2010 a je zde 5 dvoulůţkových pokojů, společenská místnost, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení. Uţivatelé se zde připravují na přechod do běţného sociálního prostředí. Podporované bydlení byt v roce 2013 měl Domov Horizont pronajaté dva byty v centru města pro 6 uţivatelů. 3. Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Po celý rok jsme se zaměřovali na zlepšování poskytované sociální sluţby, a to jak po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče. Organizace se snaţila o dosaţení vyrovnaného rozpočtu ve spolupráci se zřizovatelem. Deficitní plán hospodaření byl eliminován vlastními úsporami nákladů, zejména v čerpání nákladů na energie, zlepšeným plněním výnosů v poloţce příspěvků na péči nad 18 let a poloţce úhrad za ubytování a stravování. Organizace skončila s kladným hospodářským výsledkem za rok 2013 ve výši ,44 Kč. V souvislosti s přístavbou nového pavilonu Centra sluţeb pro seniory Kyjov byla vybudována nová samostatná vodovodní přípojka pro Domov Horizont, akce zahájena v srpnu 2013 a ukončena v září Domov Horizont se podílel na akci,,oprava hlavní společné komunikace mezi Domovem Horizont a Centrem sluţeb pro seniory Kyjov, akce byla zahájena koncem srpna a ukončena v prosinci Rekonstrukce komunikací v areálu Domova Horizont navazovala na opravu společné komunikace a byla ukončena také v prosinci Bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu 5 budov a opatření k úspoře energií na základě PENB (průkaz energetické náročnosti) v měsíci srpnu. Začátkem roku byla uvedena do provozu senzomotorická místnost (snoezelen) pro těţce mentálně postiţené a imobilní uţivatele. Cílem je zvýšení kvality ţivota uţivatelů s těţkým a kombinovaným postiţením za pomoci terapie zaměřené na podporu smyslového vnímání pomocí světel, zvuků a hudby. Důleţitý je mezilidský kontakt a respektování individuálních potřeb uţivatelů. Je také další nabídkou volnočasových aktivit Domova Horizont. Podporované bydlení bylo rozšířeno o druhý byt mimo areál Domova Horizont tzv. podporované bydlení byt pro další tři uţivatele. Byla uzavřena nájemní smlouva, nastaveno financování, vybavení bytu (financováno ze sponzorských peněţních darů), tvorba dokumentů, zajištění pracovníků poskytujících podporu uţivatelům.

5 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 5 Proběhly stáţe pracovníků v přímé péči na základě Smlouvy o zajištění odborné stáţe v zařízeních JMK,,Sociální sluţby Šebetov a,,zelený dům pohody Hodonín. Domov Horizont se zapojil do projektu zřizovatele GOS II OPOS Odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postiţením - Bon Appetit (radost ze stolování v dlouhodobé péči) a Dramaterapii. Od května probíhá v zařízení projekt transformace sociálních sluţeb setkání zástupců MPSV, zřizovatele OSV JMK a Domova Horizont, probíhala školení pracovníků a konzultační setkání s konzultantkou MPSV paní Mgr. Janou Tomšovou. Pokračovalo se v nácviku pracovních návyků u více uţivatelů, a to na rehabilitaci, údrţbě, v prádelně, při svozu prádla, v péči o zvířata, při výpomoci na ambulanci a u některých uţivatelů byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti. Osvědčila se spolupráce s vyšším počtem dobrovolníků. Velmi pozitivně byla hodnocena spolupráce mezi uţivateli a vedoucími pracovníky DH formou měsíčních pravidelných schůzek. Uţivatelé po celý rok vyuţívali sluţeb Piafy Vyškov Canisterapie, rekreačních pobytů, výletů apod. 4. Významná pozitivní reprezentace Domova Horizont - Reportáţe v TV Slovácko zprávy z Kyjovska ze sportovních, kulturních i jiných akcí pořádaných Domovem Horizont a také jinými subjekty. - Články v novinách, např.: Slovácko, Hodonínský deník, Kyjovské noviny. - Pokračovala spolupráce s paní reţisérkou Kateřinou Hornovou, reţisérkou filmu,,modré pozadí, ve kterém hráli uţivatelé i zaměstnanci Domova Horizont a Zeleného domu pohody. Film reţisérky Katky Hornové měl velký úspěch a na festivalu Mental Power v Praze a získal zvláštní cenu poroty. Účinkující uţivatelé byli pozváni do televize Prima na natáčení hlavních zpráv a návštěva byla odvysílána po večerních zprávách TV Prima. - Pracovně terapeutická činnost uţivatelů byla prezentována na akcích v regionu, např. ve Bzenci, Osvětimanech, Sobůlkách, Bukovanech. - V květnu jsme se aktivně zúčastnili akce v Kyjově Den Země téma,,hlína, a to tanečním vystoupením, ukázkami z terapeutických činností, vyzkoušet si mohly děti ze škol práci s hlínou, pedigem, aj. - V květnu, se uskutečnil Letní den v areálu Domova Horizont Kyjov pro rodiče i veřejnost. V programu vystoupil taneční krouţek DH za účasti studentek - dobrovolnic, velmi zajímavé bylo vystoupení leteckých modelářů z Kyjova, dále vystoupení tanečního souboru z MŠ a ZŠ Ţdánice, Biketrial z Kyjova předvedl své velmi atraktivní vystoupení, které vzbudilo velký zájem jak uţivatelů, tak i všech hostů, motorkáři z Blatnice ukázali své motoristické dovednosti a stroje a také velký záţitek pro naše uţivatele byla jízda na motorkách. Probíhaly soutěţivé hry s uţivateli a rodiči a volná zábava s DJ Ivicem Ištvanovičem. V průběhu celého Letního Dne byla prezentace pracovně terapeutické činnosti uţivatelů DH s moţností zakoupení výrobků. - V září 2013 proběhl v Kyjově veletrh sociálních a navazujících sluţeb působících v regionu Kyjovska.

6 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 6 Této akce se zúčastnil i Domov Horizont a v bohatém programu vystoupila naše taneční skupina a své aktivity představili uţivatelé a zaměstnanci z pracovně terapeutických dílen. - V úterý ve velkém sále Kulturního domu v Kyjově proběhla DISCO zábava za účasti dalších šesti sociálních zařízení z různých krajů. Zajištěna byla tombola, občerstvení a skvělá zábava. - V říjnu 2013 Domov Horizont uspořádal,,výstavu obrazů a keramiky. Tato výstava proběhla v prostorách kina Panorama Kyjov. - Významnou kaţdoroční akcí je prodejní výstava výrobků uţivatelů Domov Horizont, která se uskutečnila v Kulturním domě Kyjova v malém sále. Bylo moţno zakoupit si výrobky z dílny tkalcovské, dřevařské, keramické, košíkářské, sedaček a drobných dárků. - V listopadu se uskutečnilo tradiční PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s bohatým kulturním programem v Domově Horizont, a to pro rodiče, přátele a veřejnost, také bylo moţné prohlédnout si dílny a zakoupit si výrobky našich uţivatelů. - V atriu Informačního centra Města Kyjova byl v předvánočním adventním čase vystaven nádherný velký dřevěný Betlém. Uţivatelé za vedení pracovníka vytvořili z lipového dřeva celou svatou rodinu včetně tří králů, zvířátek a jesliček. 5. Dobrovolnická činnost S dobrovolníky spolupracujeme od začátku roku Během roku 2013 jsme začali spolupracovat se 17 novými dobrovolníky a dobrovolnickou činnost ukončilo celkem 13 dobrovolníků (z nichţ 3 dobrovolníci začali pracovat v Domově Horizont). K byly uzavřeny smlouvy o výkonu dobrovolnické sluţby v Domově Horizont s celkem 28 dobrovolníky. Dobrovolníci věnovali v roce 2013 celkem 1728 hodin svého volného času uţivatelům Domova Horizont. Co se týká samotné činnosti - dobrovolníci nevykonávají odbornou činnost a nenahrazují práci zaměstnanců. Věnují se volnočasovým aktivitám s uţivateli, podporují je ve vyuţívání běţně dostupných sluţeb, v nácvicích nejrůznějších činností, doprovází uţivatele na vycházky, výlety, na nejrůznější akce atd. 2 dobrovolnice se dlouhodobě věnují canisterapii a 10 dobrovolnic

7 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 7 docházelo pravidelně do tanečního krouţku (6 z nich se věnuje dobrovolnictví i mimo tento krouţek). 6. Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově Při Domově Horizont působí občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově (OSDH). Z finančních prostředků věnovaných tímto sdružením se průběžně zakupují pomůcky sloužící ke zkvalitnění života uživatelů Domova Horizont (bezdotykové teploměry, hudební nástroje, pomůcky k počítači pro hendikepované aj.), finančně se také podílí na zajištění kulturních akcí (např. vystoupení během letního dne), podporují činnost dobrovolníků v Domově Horizont. Dvakrát ročně se vedení Domova Horizont setkává s výborem občanského sdružení projednávají se novinky v organizaci, plánují se společné aktivity, probírají se aktuální témata. 7. Sociální péče a služby Kapacita Domova Horizont v roce 2013 byla 230 uţivatelů. Domov Horizont poskytoval k sociální sluţbu 230 uţivatelům. Obložnost v roce 2013 byla: 90,16 % Počet příjmů v roce 2013: 7 Počet ukončení pobytu v roce 2013: 8 Věková struktura uţivatelů k : Ve věku: 3-6 let let let let 29 nad 26 let 192 Průměrný věk uţivatelů byl 38,6 let. Úroveň poskytovaných služeb Ubytování: Počet 1 - lůţkových pokojů lůţkových pokojů 36 3 a více lůţkových pokojů 46 V rámci úhrady za ubytování bylo uţivatelům zajištěno ubytování, úklid, praní a drobné opravy loţního a osobního prádla a ošacení a jeho ţehlení. Kaţdý pokoj je standardně vybaven. Uţivatel má samozřejmě moţnost zařídit a vyzdobit si po dohodě se spolubydlícím pokoj dle vlastního vkusu, např. vlastními kresbami, výrobky, fotografiemi, plakáty atd. Uţivatel má také moţnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem, elektronikou. Výše úhrady za ubytování od do : 142 Kč za den 157 Kč za den na podporovaném bydlení Oproti kalendářnímu roku 2012 došlo k navýšení úhrady za ubytování o 3 Kč za den v obou poloţkách.

8 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 8 Nákladovost na jedno lůţko za rok 2013 za sluţbu domova pro osoby se zdravotním postiţením ve finančním vyjádření představuje částku Kč (náklady celkem činí tis. Kč, kapacita lůţek pro rok 2013 stanovena zřizovatelem na 230 lůţek). Stravování Stravovaní uţivatelů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz Domova Horizont, který zabezpečoval stravování pro 230 uţivatelů sluţeb a 181 zaměstnanců Domova Horizont. Stravovací provoz tvoří : 11 kuchařů, skladnice potravin a registrovaná nutriční terapeutka. Stravování uţivatelů je zajištěno jako celodenní (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře II. večeře, dle potřeb uţivatele sluţeb). Uţivatelé sluţeb mají moţnost výběru pečiva při snídaních, stejně tak výběr nápojů a příchutí do nápojů, výběr obědů ze dvou hlavních jídel je moţný v pracovní dny. Strava pro větší počet uţivatel Domova Horizont je podávána na jednotlivých budovách ve vlastních jídelnách, stravování zaměstnanců, uţivatelů podporovaného bydlení a uţivatelů bytů probíhá v centrální jídelně Domova Horizont. Veškeré dietní omezení předepisuje o stravování uţivatelů je moţná kdykoliv během dne telefonicky nebo osobně. V Domově Horizont je zaveden Dietní systém Domova Horizont, který obsahuje všechny pouţívané typy diet u uţivatelů v Domově Horizont. Úhrady za stravování Poslední změna u úhrad za stravování proběhla k zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč reţie) celkem tedy 121,- Kč /denně u uţivatelů do 18 let - zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč reţie) celkem tedy 136,- Kč / denně u uţivatelů nad 18 let. Úhrady za stravování v roce 2013: uţivatelé do 18 let : 75,- Kč potraviny + 46,- Kč reţie = 121,- Kč uţivatelé nad 18 let : 84,- Kč potraviny + 52,- Kč reţie = 136,- Kč Průměrné měsíční náklady na stravování uţivatel činí 83,99Kč denně. Roční uzávěrka k byla ukončena výsledkem 0,22Kč. 8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Sociálně terapeutické činnosti Domov Horizont nabízí uţivatelům pracovní terapii v osmi samostatných dílnách a jedné víceúčelové pracovně. Uţivatelé se mohou zapojit do pracovní terapie ve dvou keramických dílnách, dílně dřevařské, košíkářské, tkalcovské, sedaček, kreativní, multifunkční a víceúčelové pracovně (drobných dárků). Do terapií je zapojeno kolem sta uţivatelů. Výrobky z dílen jsou kaţdoročně nabízeny k prodeji široké veřejnosti. Domov Horizont prezentoval pracovně terapeutickou činnost v roce 2013 v Bzenci, Osvětimanech, Bukovanech, při příleţitosti oslav Dne Země v Kyjově, na veletrhu sociálních sluţeb v Kyjově. V říjnu 2013 se uskutečnila slavnostní vernisáţ s názvem Obrazy a Keramika v kině Panorama Kyjov. Na podzim se konal tradiční prodej výrobků uţivatelů Domova Horizont na kulturním domě v Kyjově. Uţivatelé, kteří navštěvují dřevařskou dílnu společně pod vedením pracovního instruktora, zhotovili velký dřevěný betlém, který zdobil atrium informačního centra v Kyjově v průběhu vánočních svátků. Aktivizační činnosti Domov Horizont nabízí moţnost uţivatelům účastnit se muzikoterapie, zooterapie. Velmi

9 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 9 oblíbená je hipoterapie v Bzenci a canisterapie, kterou zajišťuje v Domově Horizont občanské sdruţení Piafa z Vyškova. V roce se rozšířila nabídka aktivizačních činností pro těţce mentálně postiţené uţivatele vybudováním speciálně vytvořené senzomotorické místnosti (Snoezelenu). Terapie je velmi oblíbená a je obrovským přínosem pro těţce postiţené klienty. K oblíbeným činnostem uţivatelů patří vzdělávání ve Večerní škole. Vzdělávání probíhá jed nou týdně po dvou hodinách. Do této aktivity je v roce 2013/2014 zapojeno 49 uţivatelů. Uţivatelé jsou podporování v rozvoji samostatnosti (nácvik samostatného cestování, hospodaření s penězi, nakupování, vyřizování svých záleţitostí na úřadech a samostatný pohyb mimo zařízení, Nabídka zájmových činností Uţivatelům je nabízena řada zájmových aktivit (krouţků): taneční, pohybový, výtvarný, turistický, sportovní, vaření, jóga, relaxační cvičení, autogenní trénink. Taneční krouţek vystupoval na Centru sluţeb pro seniory v Kyjově, na Letním Dni akci pořádané Domovem Horizont pro rodiče a veřejnost, Předvánočním posezení pro rodiče. Vzdělávání uživatelů Vzdělávání uţivatelů zajišťuje Mateřská a Základní škola za Humny v Kyjově. Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhá ve třech rehabilitačních třídách. Do vzdělávání je zapojeno 24 uţivatelů. Mateřská a Základní škola za Humny v Kyjově zajišťuje Kurz k doplnění 20 uţivatelů. Celkem je do vzdělávání ve školním roce 2013/2014 zapojeno 44 uţivatelů. Kulturní, sportovní a společenské akce Solná jeskyně Kyjov Aquapark Uherské Hradiště Aquapark Uherské Hradiště Dortiáda s Kometou Solná jeskyně Kyjov 5.2. Karneval AII, BI, BII Karneval AI, AD, C Aquapark Uherské Hradiště Turnaj ve stolním tenise v Domově Horizont Lyţařské závody ve Studnici 2.3. Ples motorkářů výtěţek byl věnován Domovu Horizont Prezentace terapeutické činnosti/dílen v Sobůlkách Aquapark Uherské Hradiště Návštěva hokejového utkání v Hodoníně Prezentace terapeutické činnosti/dílen ve Bzenci Aquapark Uherské Hradiště Pepíkovský turnaj ve Víceměřicích Solná jeskyně v Kyjově Pozemní hokej uţivatelé x zaměstnanci Vystoupení tanečního krouţku na Bejkárně v Hodoníně Vítání jara Prezentace terapeutické činnosti/dílen v Osvětimanech Výlet do Koryčan Solná jeskyně v Kyjově Plavání ve Zlíně - mistrovství ČR Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov D a A Aquapark Uherské Hradiště,ChB Aquapark Uherské Hradiště Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov C Rekreační pobyt v Čeloţnicích - Domov A

10 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Plavecké závody v Hodoníně Jezdecká stáj Bzenec, PB Výlet do Čeloţnic, A Turistický krouţek výlet do Moravan Víkendový pobyt v Mlýnkách Výlet do Svatobořic, C3 a C Jezdecká stáj Bzenec, C Výlet do Brna, B Kyjovská padesátka Aquapark UH, C 3.5. Aquapark UH Prezentace terapeutické činnosti v Bukovanech Výlet do Brna, BI, BII Den Země v Kyjově Domácí turnaj v Bocce Stáţ pracovníků z Šebetova v DH Vystoupení tanečního krouţku v CSS Letní den v DH Aquapark UH, C Dramaterapie Výlet do Stráţnice (plavba lodí), A Taneční terapie s Dr. Veletou, 8:30-16: Dream night, ZOO Hodonín Výlet do Lednice, D Sportovní hry v Zubří Mental power festival Praha Letní kino v DH Výlet do Slavkova Letní tábor Staré Město pod Sněţníkem Letní tábor Mlýnky, SPMP Hodonín Letní tábor Vřesovice Setkání s Hotkart Racing v DH 4.9. Návštěva delegace z Chanty-Mansijského autonomního okruhu Rekreační pobyt v Itálii Veletrh sociálních a navazujících sluţeb v Kyjově Aquapark UH, AD,AII, BII Aquapark UH, C Lednice, D Sportovní hry pro těţce mentálně postiţené, Brno Výlet - Brněnská přehrada AD Svatobořice, C Fotbalový turnaj pořádaný DH Solná jeskyně, AII, BII Bocce Střelice Jezdecká stáj ve Bzenci Porada ke sportovním hrám v Zubří 2014, Víceměřice Zoo Brno Aquapark UH Vernisáţ výstavy výtvarných prací a keramiky v Galerii čajovna v Kyjově Víkendový pobyt na Mikulčině vrchu exkurze ze střední zdravotní školy Prodej výrobků uţivatelů DH na Kulturním domě v Kyjově

11 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Aquapark UH Předvánoční posezení v Domově Horizont, od 9:30 hod Aquapark UH Diskotéka v KD Kyjov, začátek ve 14: Aquapark UH Turnaj v Břeţanech od 13:00 Mikuláš Vánoční nadílka 9. Zdravotní péče a rehabilitace Lékařskou péči v Domově Horizont zajišťovali lékaři: - MUDr. Šárka Kasardová praktická lékařka pro děti a dorost, která pravidelně kaţdé pondělí ordinuje v ambulanci od 13. do 15. hodin a dále podle potřeby dle zdravotního stavu uţivatelů. - MUDr. Danuše Štaifová Zhořová praktická lékařka pro dospělé, která ordinuje v ambulanci organizace kaţdé úterý od 12:30 do 15:30. hod. a kaţdý čtvrtek od 10 do 12 hod. - MUDr. Pavlína Doleţalová psychiatrička, pravidelně ordinuje jednou za měsíc, a to v pátek dopoledne. - MUDr. Grossman diabetolog, dochází do zařízení dle potřeb uţivatelů, maximálně jednou za měsíc. - V roce 2013 pokračovala spolupráce s nutriční ambulancí v Hodoníně s MUDr. Smetkovou. - Stomatologickou péči poskytovala MUDr. Treťáková dle potřeb uţivatelů. - Specializovanou lékařskou péči zajišťují také lékaři kyjovské nemocnice. V závaţných případech byla vyuţívána také lékařská pohotovostní sluţba nebo RZS, kterou zajišťuje Nemocnice Kyjov. Problematika dekubitů U leţících uţivatelů se snaţíme zvýšenou aktivizací, péčí o kůţi a vhodným polohováním zabránit vzniku dekubitů a neţádoucích kontraktur. V současné době se u nás ţádné chronické dekubity nevyskytují. Problémy s dekubity řešíme převáţně při návratu našich uţivatelů z dlouhodobějších hospitalizací, někdy i z domova, a při závaţném zhoršení zdravotního stavu. Oddělení pro leţící uţivatele jsou vybavena polohovacími lůţky jen částečně. Domov disponuje elektrickými antidekubitními matracemi určenými pro zvládání akutních stavů a dalšími antidekubit. pomůckami, které jsou podle potřeby průběţně doplňovány. S postupujícím věkem našich uţivatelů a celkového zhoršování jejich zdravotního stavu je nebezpečí vzniku dekubitů opravdu velké a vyţaduje neustálou pozornost, RHB péči a účinná preventivní opatření. I nadále se budeme zaměřovat na doplňování a obnovu vhodných antidekubitních pomůcek na kaţdé oddělení. Rehabilitace Rehabilitační péči indikují lékařky dle odborných posudků neurologie, ortopedie, chirurgie a u některých dětí a nově přijímaných uţivatelů je postup léčby konzultován s rehabilitačním pracovištěm Nemocnice Kyjov a také na základě kineziologického rozboru fyzioterapeutů. Kontrola je prováděna při lékařských preventivních prohlídkách min. 1x ročně. V roce 2013 bylo umoţněno vyuţívání rehabilitačního vybavení formou poskytovaných fakultativních sluţeb i ostatním uţivatelům a to v odpoledních hodinách.

12 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Personální oblast Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2013 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky tabulka č.2 evidenční počet zaměstnanců k ředitel 1 1 finanční referend, účetní 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 účetní 1 1 technický pracovník 1 1 administrativní pracovník 1 1 zásobovač 1 1 interní auditorka 1 0 THP celkem všeobecná sestra 10 9 ved. zdravotního úseku - vrchní sestra 1 1 zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut 1 1 fyzioterapeut 2 2 sanitář 1 1 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 4 4 vychovatel-vedoucí domova 1 1 ved. aktivizačních. a terapeutických činností 1 1 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službá (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) sociální pracovník - vedoucí 1 1 sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 8 8 pomocný kuchař 3 3 pradlena 5 5 krejčí 1 1 uklizečka provozní elektrikář 1 1 údržbář, topič 2 2 truhlář 1 1 skladník 1 1 vrátný 5 5 provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

13 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 13 Vzdělávání zaměstnanců Domova Horizont Vzdělávání pracovníků Domova Horizont v roce 2013 probíhalo na základě sestaveného Plánu vzdělávání na rok 2013, který byl v průběhu roku aktualizován a doplňován o poţadovaná témata. Bylo uskutečněno celkem 78 vzdělávacích akcí. V roce 2013 bylo dokončeno vzdělávání v rámci projektu Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků a poskytovatelů sociálních sluţeb. V rámci projektu byla realizována témata: Prevence vyhoření a efektivní zvládání času, Zvládání první pomoci. Z dalších akreditovaných vzdělávacích akcí bylo realizováno vzdělávání s tématy: Individuální plánování v průběhu sociální sluţby, Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postiţením I., Jak úspěšně jednat s klienty s problémovým chováním, Péče o inkontinentního klienta, Péče o pečující v sociálních sluţbách, Efektivní komunikace v sociálních sluţbách, Úvod do preterapie v péči o osoby s demenci, psychickým a mentálním postiţením, Jak účinně motivovat uţivatele v domově pro osoby se zdravotním postiţením. V Domově Horizont proběhl workshop na téma Tvorba snadno srozumitelných informací pro lidi s mentálním postiţením. V roce 2013 absolvovalo 17 pracovníků odbornou stáţ v Zeleném domě pohody a 52 pracovníků v Sociálních sluţbách v Šebetově. Individuálních vzdělávacích akcí se zúčastnili sociální pracovníci a vedoucí pracovníci. V roce 2013 probíhal program GOS II. JMK Odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postiţením zřizovaných JMK Bon Appetit (radost ze stolování v dlouhodobé péči), byla uskutečněna celkem 4 setkáni. V rámci programu GOS II. probíhala Dramaterapie 7 setkání, taneční terapie -1 setkání. Od května 2013 probíhá projekt transformace sociálních sluţeb. Bylo uskutečněno celkem šest setkání v rámci transformace sociálních sluţeb v Brně, Praze, Litomyšli, Náměšti nad Oslavou. Setkání se účastnili sociální pracovníci a pracovníci transformačního týmu. Dále v rámci transformace sociálních sluţeb proběhla 4 konzultační setkání s konzultantkou MPSV Mgr. Janou Tomšovou. Vzdělávací povinnost podle 111 zákona č. 108/2006 Sb. upravující vzdělávání sociálních pracovníků v rozsahu nejméně 24 hodin splnili všichni tři sociální pracovníci. Vzdělávací povinnost podle 116 zákona č. 108/2006 Sb. upravující vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách v rozsahu nejméně 24 hodin splnilo 92 pracovníků sociálních sluţeb, 7 pracovníků splnilo poměrnou část vzdělávání z důvodů nástupu do pracovního poměru během roku. Vzdělávací povinnost nesplnila z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti 1 pracovnice sociálních sluţeb, jedna poměrnou část. V roce 2013 probíhala týmová supervize pod vedením Doc. Dr. Jana Koţnara CSc. Supervizi se v roce 2013 absolvovalo 30 pracovníků.

14 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Organizační členění Organizační schéma - příloha č. 1 organizačního řádu ředitel úsek ekonomický úsek aktivizač. a terapeut. činností úsek zdrav., ošetřov. a obsluţné péče úsek stravování metod.vedení výchovné metod.vedení zdrav., úsek sociální pedagog. i nepedagog. domov A ošetřovatel.a obsluţné úsek provozní činnosti na úsecích péče na úsecích domovů domovů interní auditor domov B domov C Vysvětlivky: přímé vedení metodické vedení domov D podporované bydlení podpor. bydlení - byt Organizační schéma vedoucích zaměstnanců - příloha č. 2 organizačního řádu ředitel vedoucí ekonom, zástupce ředitele ved. aktivizač. a terapeut. činností vrchní sestra nutriční terapeut - vedoucí stravování vedoucí sociální pracovník interní auditor metod.vedení výchovné pedagog. i nepedagog. činnosti na úsecích domovů vedoucí domova A vedoucí domova B metod.vedení zdrav., ošetřovatel.a obslužné péče na úsecích domovů vedoucí kuchař vedoucí provozu vedoucí pradlena vedoucí domova C vedoucí údržbář vedoucí domova D vedoucí vrátný Vysvětlivky: přímé vedení metodické vedení

15 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov Ekonomické údaje Dotace a příspěvky na provoz a investice: - příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele bez účelového určení na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 172/12/Z 2 byl stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz bez účelového určení pro rok 2013 ve výši tis. Kč. - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2013 byla poskytnuta na základě rozhodnutí MPSV ČR č. 1 a 2 na sociální sluţbu-domov pro osoby se zdravotním postiţením ve výši tis. Kč. Dotace byla v souladu s příslušnými rozhodnutími a metodikou MPSV ČR vyčerpána v plném rozsahu na platy zaměstnanců a odvody z nich. Finanční vypořádání dotace bylo provedeno v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb. a podmínek MPSV ČR pro přidělení dotace. Investice Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů jiných ÚSC, rozpočtu EU a Národního fondu, finančních mechanismů Norska a programu švýcarsko-české spolupráce nebyly v roce 2013 Domovu Horizont Kyjov poskytnuty. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 172/12/Z 2 byla Domovu Horizont Kyjov schválena dotace na investice na akci Rekonstrukce komunikací v areálu ve výši 2.048,-- Kč. Investiční záměr akce byl Radou JMK Brno schválen usnesením č. 1892/13/R28. Na základě hodnocení nabídek ze dne bylo komisí rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky firmě MSO servis, spol. s r.o, Svatoborská 591/87, Kyjov IČ za cenu díla ,-- Kč. Smlouva o dílo na provedení díla byla podepsána mezi smluvními stranami dne I přes provedení sondáţí před započetím díla bylo v průběhu rekonstrukce zjištěno, ţe podloţí komunikace v jednom úseku stavby není odpovídající a zhutnění povrchu bude představovat navýšení ,-- Kč. Na základě jednání se zřizovatelem Zastupitelstvo JMK Brno svým usnesením č. 857/13/Z 9 schválilo navýšení závazného ukazatele dotace na investice na částku tis. Kč. Akce byla úspěšně dokončena a dotace na investice vyčerpána ve výši ,-- Kč, nečerpaný objem dotace činil částku ,-- Kč. Rozpracované investiční akce celkem: ,-- Kč z toho: Zooterapie dokumentace k zooterapii - po vypracování geometrického plánu době probíhá jednání se stavebním úřadem o vyslovení stanoviska ,-- Kč Vybudování zádveří budovy D ,-- Kč akce plánována na rok 2012, uhrazena pouze studie, pro nedostatek finančních prostředků odloţena Přehled o přijatých darech a jejich použití V roce 2013 byly přijaty dary finanční a věcné na základě darovacích smluv a v souladu s usneseními Rady JMK Brno. Veškeré přijaté dary prošly účetní evidencí, finanční prostřednictvím rezervního fondu, věcné prostřednictvím skladové a majetkové evidence, bezplatně poskytnuté sluţby formou nákladů a výnosů.

16 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 16 OS rodičů a přátel Domova Horizont 4.305,00 Ing. Vojtěch Luţný Hustopeče ,00 p. Vendula Hanáková Blatnice p. Sv. Antonínkem 7.244,00 Arona Mutěnice ,00 p. Pavel Morávek Veselí nad Moravou ,00 Celkem ,00 Použití : Finanční prostředky darované v roce 2013 byly zdrojem rezervního fondu, jejich uţití bylo zapojeno do rozpočtu na základě rozpočtových opatření na vybavení domova, senzomotorické místnosti pro těţce mentálně postiţené uţivatele a na posílení činnosti dobrovolníků. Přijaté věcné dary: Martek Medical Třinec-zdravotnické potřeby ,,83 Martek Medical Třinec-zdravotnické pomůcky 7.000,05 SCA Hygiene Products Praha-zdravonické potřeby ,00 Ewa Farna Praha-psací potřeby, čepice 5.920,00 Agrofert Praha-míče ,00 Celkem ,88 Dary celkem ,88 Kč Darované zdravotnické prostředky a pomůcky byly vyuţity ve prospěch uţivatelů Domova Horizont na základě předchozího schválení zřizovatelem. Výsledek hospodaření Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v roce 2013 s kladným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ve výši ,44 Kč. Po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem a jeho přidělení do fondů organizace bude v dalších letech vyuţit pro rozvoj příspěvkové organizace. V souvislosti s 20 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, nevznikne organizaci daňová povinnost. 13. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla prováděna v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášku č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků, dále dle směrnice č. 55/Ek o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s plánem inventur schváleným ředitelkou organizace pro rok Dle stanoveného plánu byla provedena řádná fyzická i dokladová inventura k datu : - zásob - pokladny a cenin - majetku v operativní evidenci do 3 tis. Kč - dlouhodobého hmotného majetku v pouţívání od 3-40 tis. Kč - dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč - nehmotného majetku, nedokončeného majetku, pozemků a uměleckých děl - dokladová inventarizace účtů.

17 Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, Kyjov 17 S odvoláním na plán inventur byla také provedena kontrola inventáře závodního stravování, kuchyněk na odděleních, loţního prádla na odděleních, ošacení a majetku uţivatelů do 18 let a nad 18 let. Inventarizační komise porovnávaly skutečně zjištěné stavy s účetní evidencí v inventurních soupisech, po ukončení inventarizace byly vyhotoveny kaţdou komisí inventarizační zápisy a za celou organizaci byl vyhotoven zápis hlavní inventarizační komise, se který m byla seznámena ředitelka organizace. Výsledek inventarizace je kaţdoročně projednán na poradě vedení příspěvkové organizace. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Rozvaha - stav k v tis. Kč stav k stav k Stálá aktiva , ,97 dlouhodobý nehmotný majetek 63,74 55,76 dlouhodobý hmotný majetek , ,21 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 oběžná aktiva 9 098, ,27 zásoby 1 163, ,27 pohledávky 1 272, ,39 finanční majetek 6 661, ,61 Aktiva celkem , ,24 Vlastní zdroje krytí , ,37 jmění účetní jednotky , ,82 finanční a peněžní fondy 1 209, ,78 výsledek hospodaření 0,00 236,77 Cizí zdroje 7 315, ,87 dlouhodobé závazky 0, ,81 krátkodobé závazky 7 315, ,06 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 Pasiva celkem , ,24 V Kyjově dne Mgr. Dagmar Andrešičová ředitelka Domova Horizont

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Domov Horizont, příspěvková organizace Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Domov Horizont, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2005 Vyškov 20.4.2006 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

Výroční zpráva za rok 2015 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov

Výroční zpráva za rok 2015 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov Výroční zpráva za rok 2015 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont,

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od

Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 9. 2014 Odlehčovací služby jsou určeny rodinám, které pečují o

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3. Výroční zpráva 2009

Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3. Výroční zpráva 2009 Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3 Výroční zpráva 2009 Břeclav, březen 2010 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecné údaje... 4 3. Historie našeho domova.. 5 4. Poslání a charakteristika

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více