ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9"

Transkript

1 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

2

3 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Výpisy z usnesení rady Výpis z usnesení zastupitelstva Ohlédnutí za oslavami hasičů Řádková inzerce Doporučení pro diváky Po dálnici bez poplatku Vyhráli jsme osobní automobil Zpětný odběr elektrozařízení Místní poplatky ze vstupného Oznámení lékařů Domácí násilí III Z vašich dopisů Společenská kronika Právnická poradna Kulturní přehled na září Vozatajské závody let železnice výzva Vzpomínka na Miss desetiletí Ze života skřítků Program kina Co nového v domě dětí Jak vidí Rosice naše děti Připravujeme 4. ročník dýňobraní Zveme vás do knihovny Rodí se kniha o světovém rekordu Sport RKTV aktuální informace Včelařské muzeum Sběratelské obory mléko Způsob tohoto léta zdá se mi poněkud nešťastný. Určitě nejsem sám, kdo si posteskl nad letními rozmary. A možná nebudu jediný, kdo se chlácholí představou teplého podzimu. Co jiného přineslo Rosicím letošní léto? Vznikl historicky první rosický kruhový objezd, vyrostl druhý supermarket, obyvatele Brněnské ulice i řidiče zajisté potěšil konec uzavírky, byl vykraden další automobil, vzniká nová kniha a v sousední obci se propadlo nádraží. Určitě se udála spousta dalších zajímavých věcí, o kterých nevíme. Podělte se o ně s ostatními čtenáři Rosy. Třeba už v příštím čísle. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA Na tomto čísle spolupracovali: Michal Eliáš, Jarmila Kváčalová, Monika Rovná, Radek Eliáš, Petr Klíma, Jaroslav Dytrych, Jaroslav Macháček, Lucie Kristková, Miloš Dvořák, Petronela Sojková, Josef Humpolíček, Roman Pelikán, Jana Šildbergerová, Vladimír Bartoš, Věra Patočková, Radek Drnovský, Jitka Mičánková, Mirka Murycová. ROSA Rosický zpravodaj Vydává Kulturní informační centrum Rosice Září Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 5 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Včelařské muzeum Foto: Jaroslav Macháček ROSA 9/05 3

4 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položil Lukáš Volánek V současné době se v Rosicích chýlí ke konci stavba dalšího supermarketu. Nemáte obavu z úbytku místních živnostníků a toho, že nastane odliv návštěvníků centra města? Každá dokončená stavba supermarketu či hypermarketu, umístěná mimo historická centra měst, má negativní vliv na návštěvnost centra i konkurenceschopnost stávajících místních obchodníků. Jde o jev, se kterým se potýkají města nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy. Pro nakupující zákazníky je ovšem existence supermarketů, diskontů a podobných zařízení bohužel téměř nepostradatelná. Ve většině případů města nemají možnost výstavbě těchto zařízení zabránit. Stavba nového supermarketu v Rosicích i její umístění, splňují podmínky všech příslušných zákonů. Umístění stavby je v souladu se závaznou částí platného územního plánu města, investor koupil pozemky od soukromého vlastníka, komunikační napojení je řešeno připojením na státní silnici a inženýrské sítě jsou napojeny na sítě ve vlastnictví jejich správců. Město dalo souhlas pouze k napojení splaškových vod na naši kanalizaci a to především z důvodu ochrany ŽP, neboť odvedení těchto vod na čistírnu odpadních vod je lepší než jejich shromažďování v jímce a následné vyvážení. Město Rosice získalo ke koupi areál bývalé sklárny. V jakém stavu se objekt nachází a jakým způsobem bude využíván? Areál rosické sklárny se podařilo získat v červnu letošního roku, kdy město uspělo v provedené dražbě. V červenci proběhlo předávací řízení a fyzické předání celého komplexu. Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi především z důvodu zamezení chátrání poměrně cenného historického průmyslového areálu a získání dalších komerčních prostor pro potřeby města. Bývalý vlastník, Crystalex a.s. Nový Bor, zastavil výrobu sklářských produktů v roce Poté byl areál určitou dobu užíván pouze ke skladovým účelům a začal postupně chátrat. Stavebně technický stav objektů je v současné době rozdílný, v podstatě je možné jejich zařazení do tří skupin. Některé objekty např. hlavní huť, jsou ve velice zdevastovaném stavu. Opravy by byly dosti neekonomické, pravděpodobně bude muset v dohledné době dojít k jejich odstranění. Další skupinu tvoří objekty poměrně nové, realizované začátkem devadesátých let. Jde o budovy skladů ve východní části areálu. Jsou v dobrém stavu a ke svému účelu mohou 4 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

5 sloužit okamžitě, bez potřebných oprav a úprav. Poslední a nejpočetnější skupinu tvoří budovy, které jsou v ucházejícím stavu, po provedení drobných oprav jsou schopny užívání, avšak do budoucna je třeba uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí. Do této skupiny patří vstupní objekt s vrátnicí, kancelářské a společenské prostory, garáže, dílny, sklady ap. Součástí získaného komplexu jsou i další náležitosti železniční vlečka, vedení energetických sítí, venkovní trafostanice s přípojkou VN. Město předpokládá využití areálu jako centra služeb, obchodu, sportu a kultury. V části budou sídlit Rosické TS, které zde budou mimo jiné i provozovat stanoviště velkoobjemových kontejnerů na stavební i jiný odpad. Některé budovy budou pronajímány různým podnikatelům pro provozování jejich živností. Přízemí vstupního objektu bývalé společenské místnosti budou pronajaty rosickému Billiard Clubu ke zřízení sportovně kulturního zařízení, kulečníkové herny. Členové klubu provedou nutné stavební úpravy na oddělení prostor i případné opravy stavebních konstrukcí v pronajatých místnostech na své náklady, a skutečná výše takto vložených nákladů bude zohledněna při stanovení výše nájemného. Město je vlastníkem areálu teprve krátkou dobu. Provádí postupně inventarizaci, posouzení stavebně technického stavu jednotlivých objektů i možnosti jejich budoucího využívání. Bude nutné žádat o finanční dotace a granty z příslušných fondů, tak aby byl dostatek finančních prostředků na nutnou revitalizaci tohoto historického průmyslového areálu. Věřím, že naši občané, kteří pamatují zlaté časy rosické sklárny, se brzy dočkají moderního, upraveného a hojně komerčně využívaného Centra služeb, obchodu a zábavy. Ing Petr Klíma starosta z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 64/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření 5/ Bere na vědomí a) zprávu o průběhu investičních akcí ve městě. 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Silniční stavby a. s., provoz Brno, jejímž předmětem je Realizace víceúčelového hřiště v oblasti Kamínky v Rosicích, cena Kč b) s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti c) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na akci Rekonstrukce střechy MŠ na ul. Zámecká d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a JmK, jejímž předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtových prostředků JmK na realizaci projektu Městský kamerový systém pro město Rosice, výše dotace Kč e) s nabídkou firmy GS Plus, týkající se umístění radaru, měřícího rychlost vozidel. 4. Schvaluje a) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s JMP, a. s. a majiteli bytového domu Sklářská 547. Věcné břemeno na dotčený pozemek se zřídí za jednorázovou úplatu 1 Kč za běžný metr plynovodu. 5. Povolila a) výjimku z počtu dětí v MŠ Zámecká Rosice. 6. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 1557/6 v k. ú. Rosice. 7) Vydává a) Provozní řád tržiště s účinností od b) Nařízení města Rosice č. 5/2005, kterým se ruší vyhláška č. 26 Tržní řád s účinností od Josef Hájek místostarosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Tomáš Pexa ověřovatelé ROSA 9/05 5

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 65/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) pracovní plán rady města Rosice na období II. pololetí 2005 b) vyplacení odměn ředitelům školských zařízení za I. pololetí 2005 c) navýšení odměny jednatele Správy budov Rosice s. r. o. 2. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Startech spol. s r. o., Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši Kč na prevenci kriminality mládeže b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Topení-izolace, Stavomontáže Brno, jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Rosické TS, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace kuchyně MŠ Husova Rosice a drobné vodoinstalatérské opravy v MŠ Husova za cenu s DPH Kč d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s. o zřízení věcného břemene zřizování a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě e) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 do f) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Fügnerová 395 na další rok s tím, že další prodlužování je v kompetenci OSM g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou G mont, s. r. o., jejímž předmětem je dodávka a montáž průmyslových vrat na akci HZS města Rosice, částka Kč h) s uzavřením smlouvy o zajištění výstavby a financování, kterou se stavebníci vzájemně zavazují, že zhotoví stavby inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Mýto (Velké Kamínky) i) s posunutím termínu na proplacení závěrečné faktury za dílo až po předání díla a současně s předložením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Rosice a SVAK Ivančice na zpracování Generelu odvodnění města Rosice. 3. Vybrala a) firmu Topení izolace, Stavomontáže Brno k realizaci rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč b) firmu Rosické TS k realizaci rekonstrukce kuchyně v MŠ Husova čtvrť (v části školní kuchyně) v Rosicích za cenu s DPH Kč c) firmu Mikita Kaplan Elektro Brno na provedení elektroinstalace pro třetí kameru kamerového systému na objektu Úvoz 29 za cenu Kč. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení smlouvu o půjčce finančních prostředků od firmy Moravský plynostav ve výši Kč. 5. Vydává a) Organizační řád Městského úřadu Rosice s účinností od b) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od Stanovila a) počet členů rady školy na 9 7. Jmenuje a) za zástupce zřizovatele do rady školy Ing. Oldřicha Kroupu, JUDr. Janu Šildbergerovou a Ing. Radka Drnovského b) do komise pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži k akci infrastruktura sídliště Husova členy: Ing. Klíma, Ing. Dytrych, Ing. Kroupa, RNDr. Lukáš, Miroslav Kratochvíl, náhradníky: Ing. Krupica, Ing. Plucarová, MUDr. Radan Dolíhal, Mgr. Tomáš Pexa, Ing. Kamil Ferda Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé 6 ROSA 9/05

7 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 66/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasila a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a Českým svazem žen Praha, jejímž předmětem je dohoda o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Žena a informace z internetu č. p. 1.1/174 z programu Phare Město k projektu přistoupí formou bezplatného poskytnutí prostor. b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Mikita Kaplan ELEKTRO Brno na dodávku a montáž elektroinstalace v objektu Úvoz 29, Rosice cena Kč, pro instalaci kamerového systému. c) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne Realizace víceúčelové hřiště Kamínky, uzavřené mezi městem Rosice a firmou Silničními stavby a. s. České Budějovice posunutí termínu ukončení prací na a navýšení ceny zakázky z důvodu provedení víceprací, schválených radou dne Celková cena víceprací činí ,60 Kč včetně DPH. d) s instalací prosklené vitríny na budově Palackého nám. 45. e) s pozastávkou ve výši 15% firmě P&H Staving, spol. s r. o. do doby odstranění nedodělků s tím, že doporučuje proplatit 85 % závěrečné faktury. 2. Vybrala a) jako dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu U-rampa na víceúčelovém hřišti firmu FUNNY SPORT Zlín, cena Kč včetně DPH. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. st. 1467, 1474 a 1483 b) dokončit infrastrukturu Kamínky dle varianty posunutí plotu na hranici pozemku, dokončení infrastruktury v termínu dle podmínek dotace c) provést poptávku firem na kanalizaci Na Štěpnici a následně vypsat veřejnou zakázku po získání územního rozhodnutí na komunikaci schváleno všemi hlasy. 4. Schválila a) přidělení bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 slečně Petře Knapíkové. b) plat ředitele příspěvkové organizace KIC s účinností od c) pronájem v prostorách areálu bývalé Sklárny: pí Procházkové nebytový prostor označený jako č. 7 Palmos, s.r.o. (p. Jeniš) nebytový prostor č. 19 a to za podmínek: cena obvyklá 500 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou. d) smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a smlouvu o provedení prací svépomocí Billiardovému klubu Rosice u Brna ohledně nebytových prostor č.1 a č.24 v prostorách areálu bývalé Sklárny v Rosicích a to za podmínky, že provede opravy prostor na vlastní náklady, s tím, že částka za následný pronájem bude stanovena s ohledem na náročnost prací. 5. Stanovila a) výši nájemného za pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 45 v Rosicích Kulturnímu a informačnímu centru ve výši 100 Kč/rok. Spotřeba energie bude hrazena KIC. 6. Rozhodla a) o výpovědi nájemní smlouvy na umístění velkoobjemových kontejnerů s panem Furchem ze dne Neschválila a) pronájem poloviny prostor v objektu č. 13 v areálu bývalých Skláren v Rosicích pí Pliskové. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 9/05 7

8 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 23/2005 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem pozemku p. č. 679/94 v k. ú. Rosice o výměře 6 m 2 Janu Vávrovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. b) s prodejem pozemku p. č. st. 1020/3 v k. ú. Rosice o výměře 2m 2 do společného jmění manželů Ing. Stanislava Čupra a JUDr. Bohumily Čuprové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. c) s prodejem pozemků p. č. 3610/2 o výměře 37 m 2 a p. č. st. 755 o výměře 572 m 2 v k.ú. Rosice Františku Prokešovi a Janě Prokešové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. d) s prodejem části pozemku p. č. PK 1556/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 40 m 2 MVDr. Ireně Packové za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku ve prospěch města Rosice. e) s prodejem části pozemku p. č. 5290/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 650 m 2 do ideálního spoluvlastnictví Josefa Trnky a Ing. Jaroslava Zatloukala za cenu 350 Kč za m 2. Podmínkou je oddělení třímetrového pruhu pozemku a vybudování zpevněné cesty pro pěší a cyklisty podél prodávané části pozemku. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. f) s prodejem pozemku p. č. 3/24 v k. ú. Rosice o výměře 261 m 2 Jiřímu Markovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. g) s prodejem části pozemku p. č. 5307/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 500 m 2 firmě MMB Consulting s. r. o. za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. h) s bezúplatným převodem pozemků p. č. 6058/6, 6058/7, 6058/9 a 6058/10 v k. ú. Rosice (části p. č. 6058) z vlastnictví České republiky PF ČR do vlastnictví města. i) s účastí města Rosice na připravované dražbě pozemku p. č v k. ú Rosice o výměře 4758 m 2, s podmínkou max. vydražitelné ceny ve výši Kč. 2. Ruší a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 1, písm. e) ze dne a č. 10/2004, bod 2. písm. j) ze dne , o prodeji a stanovení kupní ceny pozemku p. č. 195/1 v k. ú. Rosice MO Moravského rybářského svazu Rosice b) vyhlášku č. 26 Tržní řád ze dne s účinností od Mění a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 2, písm. a) ze dne souhlasí s odkoupením pozemku p. č v k. ú. Rosice o výměře 90 m 2 od Ing. Rii Sobotkové a Ing. Zdeňka Dvořáka a Olgy Dvořákové za cenu 250 Kč za m 2 b) rozhodnutí zastupitelstva č. 11/2004, bod 2, písm. a) ze dne takto: souhlasí s prodejem pozemku p. č. st v k. ú. Rosice o výměře 67 m2 a části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Rosice o výměře 112 m 2 (nově označené GP p. č. 61/11) MUDr. Věře Horké za cenu 100 Kč za m 2 s tím, že pokud stavba na pozemku nebude realizována do konce roku 2008, bude kupující povinna doplatit cenu za výše uvedené pozemky do výše 250 Kč za m 2. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán, ve kterém budou zaznačena věcná břemena vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku a písemná vyjádření správců těchto sítí o jejich existenci a možnostech přeložky. Součástí kupní smlouvy bude závazek kupující o tom, že před zahájením stavby zajistí 8 ROSA 9/05

9 přeložení dotčených sítí na své náklady. Cena je splatná při podpisu smlouvy. 4. Schvaluje a) minimální prodejní cenu za pozemky, určené k zastavění a k umístění zahrádek či předzahrádek v k. ú. Rosice 400 Kč/m 2 s tím, že u lukrativních pozemků může být cena zvýšena, u pozemků zatížených věcným břemenem může být cena snížena b) lhůtu maximálně 6 měsíců pro realizaci prodeje pozemků, schválených zastupitelstvem, v případě oprávněného zdržení bude řešeno individuálně c) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17, odst. 7, závěrečný účet města Rosice za rok 2004 (celoroční hospodaření města) a to bez výhrad d) smlouvu o půjčce finančních prostředků mezi Moravským Plynostavem a. s. Rosice jako věřitelem a městem Rosice jako dlužníkem v částce 1 mil. Kč s termínem vrácení jistiny nejpozději do c) rozpočtové opatření č. 5/2005 se změnami v položkách 1122, 1361, 2111, 2321, 4116, 3349, 3369, 3421 d) mezinárodní smlouvu mezi městy Strenči a Rosice ze dne o konkrétnějších záměrech spolupráce mezi městy. 5. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zprávu finančního výboru c) informaci o stavu realizace stavby Intenzifikace ČOV Tetčice d) informaci o zrušení novely zákona č. 96/2005 Sb. (o střetu zájmů). 6. Ukládá a) kontrolnímu výboru provést skartování čestných prohlášení zastupitelů, obdržených na základě zrušeného zákona č. 96/2005 b) finančnímu výboru projednat připomínky k závěrečnému účtu 2004 v oblasti právnických osob. Ing. Petr Klíma starosta Hana Vltavská Palzerová Jaroslava Burešová Ing. Pavel Pavlík návrhové komise inzerce ROSA 9/05 9

10 téma OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI HASIČŮ Jubilejní rok 2005 byl odstartován slavnostní schůzí již v listopadu roku 2004, kde bylo několik členů hasičského sboru oceněno čestným uznáním sboru. Podobně byly ohodnoceny v rámci výročí i okolní sbory a řada jednotlivců. V duchu oslav se nesl v lednu také tradiční hasičský ples, který je již 3 rokem pořádán v sousední obci Říčany pro nevhodné zázemí v KD Cristal. Velkou roli ve změně místa hraje i výše nájemného za sál. Ples byl zahájen ukázkou tanců a zpěvů dětského folklórního souboru Jánošíček z Brna. Na sále hrál taneční orchestr Sprint z Telče a v zasedací místnosti OÚ cimbálová muzika Omičan. Více než 300 účastníků plesu se rozcházelo v dobré pohodě okolo třetí hodiny ranní. Historie pořádání plesů rosickými hasiči sahá do roku 1887, kdy byl uspořádán pravděpodobně první ples v restauraci p. Veselého. Hlavní oslavy byly zahájeny ve spolupráci s HZS požárním útvarem profesionálů, kteří oslavili 30 let svého trvání. Ve čtvrtek 14. dubna 2005 v prostorách hasičské zbrojnice začal den otevřených dveří s malou výstavou dokumentů v klubovně. Tato akce pokračovala i 15. a 16. dubna. Zúčastnila se hlavně školní a předškolní mládež. V pátek 15. dubna odpoledne byly položeny kytice k hrobům bratrů Semotama a Šibora, kteří tragicky zahynuli při výkonu služby. Ve večerních hodinách proběhlo v klubovně setkání bývalých zaměstnanců rosického útvaru, které pokračovalo do pozdních nočních hodin v režii velitele stanice mjr. Františka Crhy. V sobotu 16. dubna byla před zámkem uspořádána netradiční soutěž v požárním útoku O pohár města Rosice pro mladší a starší mládež. Celou akci zahájily za nádherného počasí mažoretky Anife. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev. Rosickým mladším se nedařilo a tak alespoň nasbírali zkušenosti. Umístili se na sedmém posledním místě. Starší žáci z Rosic si vybojovali místo třetí a získali tak jeden z pohárů. Členové hasičského sboru se nadále zapojují do dění města, např. svojí účastí při sběru šrotu, v soutěžích amatérských kuželkářských družstev, anebo zajišťováním požárních hlídek při akcích pořádaných městem nebo jinými subjekty. Družstva mužů, dětí i žen se zúčastnila základních i postupových kol v požárním sportu v rámci okresu i kraje. Téměř vždy se umístila na předních místech a úspěšně reprezentovala nejen hasiče, ale zejména město Rosice. Městu Rosice vyslovují rosičtí hasiči velký dík za finanční a morální podporu, a dík i firmám, okolním hasičským sborům a v neposlední řadě i občanům města za pomoc rosickým hasičům při jejich činnosti. Za finanční podpory města byl také vydán Almanach hasičů v Rosicích. Pro širokou veřejnost je k zapůjčení v městské knihovně. O další činnosti mládeže, zásahové jednotky a hasičského sboru budete brzy informováni v některém z dalších čísel ROSY. Josef Humpolíček st. za HS Rosice 10 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

11 Řádková inzerce: Hledám pomoc při údržbě dvou hrobů v Rosicích. Celoročně a za úhradu, cena dle dohody. Nabídky pište na adresu: Rodina Vlčkova, Elišky Krásnohorské 414, Rosice. Pronajmu sad s chatkou v blízkosti nádraží v Tetčicích za výhodných podmínek. Kontakt: Prodám velmi zachovalou 3 roky starou rozkládací rohovou pohovku. Cena 500 Kč. K tomu přenechám zdarma koberce a závěsy. Tel.: Prodám starší plynový sporák, cena 500 Kč, k tomu zdarma přenechám starší elektrickou troubu. Tel.: Hledám zastřešené stání pro obytný přívěs. Délka 6 m, výška 2,7 m. V úvahu přicházejí Rosice a blízké okolí. Tel.: , Mladý manželský pár hledá pronájem bytu v Rosicích a blízkém okolí. Tel.: , Prodám pozemek ornou půdu v k. ú. Rosice u Brna, za sklárnou. Výměra m 2, cena dohodou. Tel.: Hledám pro sedmileté dítě-začátečníka, učitele angličtiny. Tel.: Školní jídelna, Husova čtvrť oznamuje, že od září vaří obědy pro cizí strávníky. Strava je dietní a je vhodná pro nemoci žlučníku, žaludku, slinivky atd. (vaří se na horkém vzduchu a páře). Možnost nahlášení ve školní jídelně, Husova čtvrť u pí ředitelky Zdeňky Skřivánkové denně od 6.00 hod. do hod. nebo na tel (vchod do školní jídelny je po příjezdové cestě). Cena jednoho oběda je 41 Kč. Pronajmu zařízený byt 2+1 (větší typ s balkonem) v Rosicích. Zděné jádro, nová kuchyně se sporákem, myčkou, lednicí a mrazákem. Nová koupelna s automat pračkou, šatna. Ihned volný inkaso. Tel.: , večer.

12 téma BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO DIVÁKY I. BRNĚNSKÉ RALLYE Ve dnech 9. a bude v Rosicích a okolí probíhat rallye. Rallye sledujete na vlastní nebezpečí. To vás však nezbavuje povinnosti dbát důsledně pokynů pořadatelů. Proto zejména: 1. Nepřecházejte vozovku v průběhu rallye, kdy je trať uzavřena vozidlem pořadatele. 2. Nezaujímejte místa v prostorech označených tabulemi ZAKÁ- ZANÝ PROSTOR nebo označených jiným způsobem. 3. Nestůjte na vnitřních stranách zatáček, v únikových prostorech, nebo na místech pod úrovní vozovky. Nezdržujte se v těsné blízkosti vozovky a pozorně sledujte průjezdy jednotlivých vozidel. 4. Alkohol nepatří do blízkosti trati. Divák posilující se alkoholem není dobrým přítelem motoristického sportu. 5. Dodržujte všechny pokyny pořadatelů a příslušníků policie nebo složek zajišťujících bezpečnost. 6. Neparkujte svá vozidla bezohledně v okolí rallye. Parkujte tak, aby byl zachován jízdní pruh o šířce 3 metry pro průjezd záchranných vozidel. 7. Při sledování rallye se dívejte kolem sebe a před zaujetím místa pro sledování uvažujte, zda je místo bezpečné a v dostatečné vzdálenosti od trati. 8. Pamatujte na ochranu svých dětí. 9. Dobře si hlídejte vaše domácí mazlíčky, kteří nesmí v žádném případě vběhnout do tratě. Zdroj: Josef Humpolíček tajemník bezpečnostní rady PO DÁLNICI DO BRNA BEZ POPLATKU Dne 1. září 2005 nabývá účinnosti vyhláška 305 za dne 15. července 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky byla přijata na opětovné žádosti občanů městské části Brno-Bosonohy. Srozumitelnějším jazykem řečeno. Od podléhají zpoplatnění pouze úseky dálnice D1 z Prahy (Chodova) do Kývalky a Brna (Slatiny) do Vyškova. Řidiči jedoucí od Kývalky do Brna tedy mohou od cestovat po tomto úseku dálnice bez obav před pokutou bez dálniční známky. Lukáš Volánek 12 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

13 VYHRÁLI JSME OSOBNÍ AUTOMOBIL téma V měsíci květnu jsem se spolu s Ing. Dytrychem zúčastnil sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se konal 26. a 27. května ve Žďáru nad Sázavou. Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce a města ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy. Toto se daří někdy s úspěchem, ale v mnoha zásadních otázkách, které doporučuje Svaz vládě ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se rozcházíme, nebo spíše nenalézáme pochopení. V současné době je ve Svazu sdruženo 2474 obcí a měst, tedy asi 39 %, ve kterých žije téměř 73 % občanů ČR. Svaz je tedy konstruktivním partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v jednotlivých oblastech, týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem Svaz je nutné vidět starosty, kteří nad rámec starostí o svoji obec se věnují i obecným problémům samosprávy. Cílem je dosáhnout kladných změn na samosprávním poli a k tomu je potřebná jistá míra jednoty, koordinovaného postupu a legitimního lobování. Každá akce rozsahu sněmu, kde se zúčastní velké množství starostů a místostarostů má vždy svoje sponzory. Mezi nimi byla i automobilka Škoda Mladá Boleslav, která věnovala dvěma vylosovaným městům roční bezplatný pronájem osobního automobilu zn. Škoda Fabia combi. Velice milé překvapení bylo, když losující jako prvního vytáhla město Rosice, druhým výhercem se stalo město Písek. S panem starostou jsme byli automobil vyzvednout v Mladé Boleslavi a předali jej k užívání odboru regionálního rozvoje. Po roce bude možné tento automobil buďto vrátit, nebo jej se slevou odkoupit. Josef Hájek místostarosta ROSA 9/05 13

14 téma ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ Z DOMÁCNOSTÍ Pro výrobce, prodejce a spotřebitele elektrických nebo elektronických zařízení se stal 13. srpen 2005 významným dnem. Novelou zákona o odpadech č. 7/2005 Sb. byla ustanovena výrobcům a posledním prodejcům elektrozařízení povinnost zajistit od sběr nebo zpětný odběr použitých elektrozařízení a elektroodpadu. Tato povinnost v souladu s předpisy Evropských společenství navazuje na již starší povinnost výrobců, dovozců a prodejců zajišťovat sběr vybraných výrobků (olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií, pneumatik, chladniček, výbojek a zářivek) a autovraků. Zatímco déle než 2 roky připravovaný sběr autovraků začne plně fungovat až dnem 1. ledna 2007, zákon o odpadech vymezil na přípravu zpětného odběru a sběru elektrozařízení pouze období 8 měsíců. Zpětný odběr vybraných výrobků (z nichž chladničky, výbojky a zářivky přešly do kategorie elektrozařízení) do dnešních dnů plně nefunguje, a proto neuškodí si nejdříve připomenout, kde nadále odevzdávat např. vybité baterie. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých olejů, akumulátorů, baterií a pneumatik nemá prodejce, ale osoba, která tyto vybrané výrobky uvádí na trh (tj. výrobce nebo dovozce). Povinná osoba musí prostřednictvím posledního prodejce informovat spotřebitele, komu a kam může po používání vybraný výrobek bezplatně odevzdat. Místa zpětného odběru mají být stejně dostupná jako místa prodeje, předpokládá se alespoň jedno místo zpětného odběru v každé obci. Forma, jakým způsobem prodejce spotřebitele informuje o způsobu zpětného odběru vybraných výrobků, není předepsána. Vedle ústního sdělení lze tedy na prodejně vyvěsit plakát, použít příbalový leták apod. Důležitá je však zásada, že pokud tak prodejce neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v prodejně, a to kdykoliv, bezúplatně a bez vázání odběru na nákup nového zboží. Mezi občany Rosic převažuje povědomí, že použité vybrané výrobky mohou bezplatně odevzdávat ve Sběrném dvoře A.S.A. v Mrštíkově ulici jako odpad. To je sice možné a je to mnohem správnější, nežli baterie či zářivky vhazovat do popelnice s komunálním odpadem, ale takovým předáváním výrobků jako odpad se náklady na zpětný odběr přenášejí z výrobců na město Rosice, které za zneškodňování těchto nebezpečných odpadů musí zaplatit. Nyní již k novele zákona o odpadech týkající se elektrozařízení a nakládání s elektroodpadem. Do kategorie elektrozařízení spadají všechny výrobky, které ke své základní funkci potřebují elektrický proud, s jedinou výjimkou, a tou je (na rozdíl od zářivky či výbojky) běžná žárovka. Seznam elektrozařízení zahrnuje všechny velké a malé domácí spotřebiče, počítače a telekomunikační zařízení, elektrické nástroje, elektrické hračky atd. Po 13. srpnu 2005 musejí být vyrobená nebo dovezená elektrozařízení označena datem uvedení na trh, např. 8/05. Tímto označením se elektrozařízení rozdělila na historická a nová, tj. uvedená na trh před a po nabytí účinnosti novely zákona o odpadech. Toto označení by si měli spotřebitelé při nákupu nového elektrozařízení ve vlastním zájmu zkontrolovat, protože při zbavování se historických elektrozařízení budou muset za určitých okolností nadále platit. Nejdůležitějším momentem při zbavování se starého elektrozařízení bude nákup nového. Jestliže bylo kupované elektrozařízení uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, bude při jeho nákupu možnost bezplatně odevzdat staré zařízení pocházející z domácnosti. Povinnost zajistit takový bezplatný odběr v místě prodeje (v prodejně) má výrobce pouze při nákupu nového výrobku stejného nebo podobného typu a ve stejném počtu kusů jako je zařízení prodávané. Zpětný odběr přímo v místě prodeje či dodávky zboží se netýká internetového obchodu a samozřejmě zásilkového prodeje. Právnické osoby a podnikatelé, kteří budou nakupovat nové elektrozařízení, které se nepoužívá v domácnosti, nebo 14 ROSA 9/05

15 větší množství elektrozařízení, které se používá i v domácnosti (např. osobní počítač), nebudou odevzdávat staré kusy v místě prodeje, ale budou při nákupu informování o místě bezplatného sběru elektroodpadu. Tímto místem může být v budoucnu i sběrný dvůr odpadů v Rosicích. Záleží jen na výrobci elektrozařízení, zda zajistí sběr elektroodpadu sám na vlastní náklady, společně s jinými výrobci, nebo zda přenese tuto povinnost na jinou právnickou osobu např. na provozovatele sběrného dvoru v Rosicích. Ve sběrném místě elektroodpadu pak budou muset všichni povinně odevzdávat i elektroodpad, který bezplatně neodevzdají při nákupu nových výrobků. Za odevzdání elektrozařízení vyrobených před 13. srpnem 2005, aniž by koupili stejný počet kusů zařízení nového, budou právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání nadále platit. Závěrem je třeba připomenout, že celý systém zpětného odběru a sběru elektroodpadu dnem pouze startuje a nelze si tímto dnem automaticky vynucovat zpětný odběr elektrozařízení v prodejně. Rozhodující pro bezplatný zpětný odběr je datum uvedení prodávaného výrobku na trh, nikoliv datum jeho konečného prodeje. Na systém odběru a sběru elektroodpadu si tak budou postupně zvykat prodejci i spotřebitelé nejméně do konce roku. Dalibor Kolčava odbor životního prostředí MěÚ Rosice UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY ZE VSTUPNÉHO Psychiatrická ambulance MUDr. Ondroušková Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Rosic č. 10/2003 o místních poplatcích je předmětem místního poplatku vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce a akce obdobného charakteru. Poplatníkem místního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku (odbor finanční MěÚ Rosice, pí Kružíková, tel ) její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. Oznamovací povinnost neplatí pro poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni, s výjimkou poplatků za akce, jejichž celý výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. U pravidelně se opakujících akcí může být na požádání poplatníka stanoven na základě dohody poplatek paušální měsíční, dle uvedené vyhlášky. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku stanoveného paušální částkou je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného měsíce. Dana Kružíková, finanční odbor MěÚ Rosice OZNÁMENÍ LÉKAŘŮ neordinuje: 26., 27. a V akutních případech kontaktujte Krizové centrum Brno-Bohunice MUDr. Hálová praktická lékařka pro děti a dorost oznamuje změnu poradny pro kojence a děti do 1 roku: Poradna se přesunuje od ze čtvrtka na úterý, doba zůstává stejná hod informujeme ROSA 9/05 15

16 téma PREVENCE KRIMINALITY Domácí násilí III. Tato žena: je pod obrovským psychickým tlakem, zdeptaná a postrádá jakoukoli sebedůvěru (v naprosté většině případů totiž trpěla násilím už dlouho před tím, než se rozhodla vyhledat pomoc policie) násilník ji možná vyhrožuje ještě větším ubližováním nebo útokem na děti. Domácí násilí se může dotknout kohokoli, ale nikdo si je nezaslouží. Konflikty se dají řešit nenásilnou cestou. Jaká je role policie při řešení domácího násilí? Domácí násilí je v České republice snad jedinou kategorií trestných činů, kdy pachatel dobrovolně a bez obav zůstává na místě činu doma. Je to naopak oběť, kdo prchá bez peněz a potřebného vybavení, často s dítětem, a hledá útočiště u příbuzných, přátel či v azylu. Násilník totiž za svůj čin neočekává žádné následky! Policie má při řešení problému násilí v rodině mimořádně důležitou úlohu. Často je první institucí, na kterou se oběť obrací. Policisté/policistky jsou osoby s vysokou společenskou prestiží. Svým profesionálním jednáním mohou dát násilníkům jasně najevo, že jejich pocit beztrestnosti je klamný a že za své jednání budou potrestáni. Policistky a policisté tak mohou přerušit bludný kruh násilí. Výzkum Bílého kruhu bezpečí provedený mezi oběťmi domácího násilí prokázal, že oznámení násilí na policii snižuje riziko opakovaného napadení oběti pachatelem až o 62 %. PACHATEL Podle statistických údajů byli v 98 % řešených případů domácího násilí agresory muži. Pachatel často vystupuje navenek jako spořádaný člověk, který odmítá násilí. Své vlastní chování vysvětluje jako normální reakci na chyby, nebo jako něco, co prostě neměl pod kontrolou. I když páchá násilí mluví spíše o hádce, neshodě, konfliktu OBĚŤ Ze statistických údajů vyplývá, že 92 % 98 % obětí domácího násilí jsou ženy. Oběti domácího násilí se při kontaktu s policií chovají obvykle jinak než oběti poškozené cizím pachatelem. Jejich ochota spolupracovat s policií kolísá. Může se stát, že žena, která zavolala policii, bude po jejím příjezdu tvrdit, že se nic nestalo a že si vyšetřování nepřeje, nebo podá trestní oznámení a zanedlouho je zase stáhne. I když se to zdá nepochopitelné, oběť může násilníkovi dokonce pomáhat. Někdy to vypadá, že s ním ve všem souhlasí a brání ho. Může spolu s pachatelem najednou stát proti jednajícímu policistovi/policistce. PROČ? Představte si, že vás začne týrat člověk, který vám byl kdysi nejbližší. Také tomu nebudete chtít uvěřit. Oběť je velmi často zastrašována (pokud řekneš něco policii) a pociťuje obrovský strach o sebe a své děti. V situaci týrání blízkou osobou se velmi často stává, že oběť pociťuje závislost na svém trýzniteli a myslí si, že bez něho nebude schopná žít. Tuto nepřiměřenou vazbu mezi trýznitelem a jeho obětí nazýváme stockholmský syndrom. Dlouhodobé setrvání v násilném vztahu mění chování a prožívání všech obětí, u těchto lidí lze pozorovat takové způsoby chování a myšlení, které psychologové pojmenovali jako naučená bezmocnost a beznaděj. Je to situace, kdy oběť již rezignovala na svou situaci a nehledá únikovou cestu. K této situaci často přispívají i negativní zkušenosti s předchozími neúspěšnými intervencemi policie a ostatních institucí. Žena, která se stala obětí domácího násilí, je většinou ekonomicky závislá na svém muži a nemá kam odejít do bezpečí. Oběť často žije v izolaci. Pachatel systematicky ničí její vztahy 16 ROSA 9/05

17 s okolím nedovoluje setkání s přáteli a s rodinou. Oběť je pak osamělá a může se na násilníkovi stát závislou. I v rodinách, kde dochází k násilí, může násilník vzít ženu na výlet nebo jí koupit dárek. To ji mate a vyvolává touhu zažít to častěji, odpustit mu a na všechno zlé zapomenout. I když se její chování může zdát divné, nezapomínejme, že oběť nikdy s násilím nesouhlasí. Hledá jen nejrůznější pro nás třeba nepochopitelné způsoby, jak se násilí vyhnout. Oběť se ke svému trápení stydí přiznat, bojí se, že by ji okolí obvinilo, že neuměla vytvořit domácí pohodu, že provokovala, nedokázala před násilím ochránit děti Proto se často i mnoho let nechá trápit, bít a ponižovat. UZNÁNÍ, KTERÉHO SE DOSTÁVÁ MÁLOKDY Pozval jsem na rosické náměstí tetu, která zde před 35 lety žila. Nemohla si vynachválit kašny a celé naše náměstí. Něco pro zasmání. Vyslovila se, že kašny u nich v Plzni budou stát více než dva miliony korun a budou to podle jejího názoru samé změti trubek, které se na náměstí nehodí. Jsem velmi rád, že žiji ve městě, které se může pyšnit upraveným náměstím. Spokojený občan Miroslav Živný z vašich dopisů Dejte postiženému najevo, že chcete pomoci, aniž byste nabízeli unáhlená řešení, jako okamžitý odchod od muže, rozvod, atd. Pokud se domácí násilí vyhrotí natolik, že je přivolána policie, je situace zcela jistě velmi vážná a nikdo by ji neměl podceňovat. Vyústěním domácího násilí může být i vražda. 43 zákona o Policii ČR ukládá policii poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Hlavním cílem každé policejní intervence je zajistit ochranu majetku, zdraví a život oběti. připravila JUDr. Jana Šildbergerová MěÚ Rosice odbor školství foto: Jaroslav Macháček POCTIVCI JEŠTĚ NEVYMŘELI Děkuji touto cestou panu Ing. Pavlovi Pavlíkovi, bytem Kaštanová 1177, Rosice, který nalezl v minulém roce v zasedací místnosti městského úřadu zlatý řetízek, vrátil jej majitelce a letos v červnu nalezl zahradnické nůžky u pomníku T.G. Masaryka a ty rovněž vrátil majiteli. Asi by tento počin měl být pro každého samozřejmý, ale kolika lidem se ztracená věc nevrátila? Za MěÚ Rosice Marta Vaníčková ROSA 9/05 17

18 společenská kronika Dne 22. července 2005 uplynulo již celých 10 let, co nás náhle opustil můj drahý manžel a tatínek pan Štefan Fiala. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Alena, děti Lucie a Tomáš Oznamuji, že dne zemřela ve věku 90 let paní Vlasta Skalická rozená Muchová, rodačka z Rosic. Dcera Eva Dne 14. srpna 2005 uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, babičky, Dne 19. července 2005 nás navždy opustila maminka, babička, tchyně a švagrová, paní Helena Prokešová. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s ní přišli rozloučit, též děkujeme za květinové dary. Syn Karel s rodinou s námi. paní Vlasty Rotterové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte Syn Karel a vnučka Katka Kdo byl milován není zapomenut. Dne 12. září 2005 by se dožil 85 roků pan Ladislav Veselý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Milan Dne 30. září 2005 je tomu 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ladislav Barkóci a 22. října 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 57 let. Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost, dobrotu a lásku. Stále vzpomínají manželka Věra, dcery a syn s rodinami Dne uplyne rok, co nás navždy opustila paní Marie Charvátová a uplyne 10 let od úmrtí pana Ludvíka Charváta. Vzpomínají syn Ludvík a snacha Marie 18 ROSA 9/05

19 Otázka: PRÁVNICKÁ PORADNA Jsem 5 let vdaná, mám 2 malé děti jsem na MD, vlastní příjmy nemám. Manžel slušně vydělává. Vloni jsem se dověděla, že na služebních cestách měl krátkodobé známosti. Žárlila jsem a našla jsem si proto taky známost. Manžel se to dověděl podal návrh na rozvod a odstěhoval se ke své matce. Prozatím žiji s dětmi v našem společném bytě, ale manžel se mnou nebaví a přestal mi dávat peníze na domácnost, posílá pouze Kč na děti. Nevím, co mám dělat, nevím, z čeho mám žít. Je mi trapné nechat se živit přítelem. Jsem oprávněna do rozvodu manželství požadovat nějaké výživné od manžela? Jaroslava M., Zbýšov právnická poradna Odpověď: Vyživovací povinnost mezi manžely je stanovena v zákonu o rodině takto: 1. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. 2. Neplní-li jeden z manželů tuto vyživovací povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Návrh k určení vyživovací povinnosti soudem se podává zejména v rozvrácených manželstvích, kdy jeden z manželů přestane druhému dávat peníze na domácnost, případně opustí společnou domácnost a podá návrh na rozvod, jak je tomu ve Vašem případě. Soud určí vyživovací povinnost mezi manžely pouze na základě návrhu, který musí být určitý a přesný, protože nelze přisoudit víc, než kolik navrhovatel žádá. Také musí být určen počátek doby, od kdy má být plněno. Nelze např. do návrhu uvést,...výše výživného se ponechává na úvaze soudu... nebo se domáhat výživného v přiměřené výši. Nárok na výživné manžela určí soud ode dne, kdy byl návrh doručen do podatelny soudu. V návrhu musí být uvedeny i rozhodné skutkové údaje pro posouzení tohoto návrhu. Navrhovatel je osvobozen od soudních poplatků, poplatkovou povinnost má odpůrce, a to podle výše přijímané částky. Soud při určení výše výživného zkoumá především, z jakého důvodu některý z manželů neplní svoji vyživovací povinnost, jaké jsou osobní rodinné majetkové poměry manželů a jaké jsou odůvodněné potřeby navrhovatele a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Pokud je neplatící manžel podnikatelem, podotýkám, že finanční úřady jsou povinny poskytovat soudu pro účely výživného údaje, týkající se příjmů podnikatelů. Dále soud zkoumá i okolnosti rozvratu manželství. Ve vašem případě je třeba mít na paměti i ustan. 96 odst. 2 zákona o rodině, podle něhož je důvodem nepřiznání výživného i rozpor s dobrými mravy. V případě, má-li manžel požadující výživné známost, která je příčinou rozvratu manželství, pak skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného zpravidla nemůže ovlivnit. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel PODĚKOVÁNÍ Rády bychom velmi poděkovaly kolektivu pracovníků Rosických TS pod vedením Martina Sourala, Petru a Zdeňkovi Svobodovým, Michalu a Miloši Štibichovým, Jaroslavu Božkovi a Aleši Dědičovi za velkou pomoc a ochotu při stěhování. Hoši byli jste super! Paní Břínková a paní Jurková ROSA 9/05 19

20

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více