ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9"

Transkript

1 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

2

3 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Výpisy z usnesení rady Výpis z usnesení zastupitelstva Ohlédnutí za oslavami hasičů Řádková inzerce Doporučení pro diváky Po dálnici bez poplatku Vyhráli jsme osobní automobil Zpětný odběr elektrozařízení Místní poplatky ze vstupného Oznámení lékařů Domácí násilí III Z vašich dopisů Společenská kronika Právnická poradna Kulturní přehled na září Vozatajské závody let železnice výzva Vzpomínka na Miss desetiletí Ze života skřítků Program kina Co nového v domě dětí Jak vidí Rosice naše děti Připravujeme 4. ročník dýňobraní Zveme vás do knihovny Rodí se kniha o světovém rekordu Sport RKTV aktuální informace Včelařské muzeum Sběratelské obory mléko Způsob tohoto léta zdá se mi poněkud nešťastný. Určitě nejsem sám, kdo si posteskl nad letními rozmary. A možná nebudu jediný, kdo se chlácholí představou teplého podzimu. Co jiného přineslo Rosicím letošní léto? Vznikl historicky první rosický kruhový objezd, vyrostl druhý supermarket, obyvatele Brněnské ulice i řidiče zajisté potěšil konec uzavírky, byl vykraden další automobil, vzniká nová kniha a v sousední obci se propadlo nádraží. Určitě se udála spousta dalších zajímavých věcí, o kterých nevíme. Podělte se o ně s ostatními čtenáři Rosy. Třeba už v příštím čísle. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA Na tomto čísle spolupracovali: Michal Eliáš, Jarmila Kváčalová, Monika Rovná, Radek Eliáš, Petr Klíma, Jaroslav Dytrych, Jaroslav Macháček, Lucie Kristková, Miloš Dvořák, Petronela Sojková, Josef Humpolíček, Roman Pelikán, Jana Šildbergerová, Vladimír Bartoš, Věra Patočková, Radek Drnovský, Jitka Mičánková, Mirka Murycová. ROSA Rosický zpravodaj Vydává Kulturní informační centrum Rosice Září Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 5 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Včelařské muzeum Foto: Jaroslav Macháček ROSA 9/05 3

4 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položil Lukáš Volánek V současné době se v Rosicích chýlí ke konci stavba dalšího supermarketu. Nemáte obavu z úbytku místních živnostníků a toho, že nastane odliv návštěvníků centra města? Každá dokončená stavba supermarketu či hypermarketu, umístěná mimo historická centra měst, má negativní vliv na návštěvnost centra i konkurenceschopnost stávajících místních obchodníků. Jde o jev, se kterým se potýkají města nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy. Pro nakupující zákazníky je ovšem existence supermarketů, diskontů a podobných zařízení bohužel téměř nepostradatelná. Ve většině případů města nemají možnost výstavbě těchto zařízení zabránit. Stavba nového supermarketu v Rosicích i její umístění, splňují podmínky všech příslušných zákonů. Umístění stavby je v souladu se závaznou částí platného územního plánu města, investor koupil pozemky od soukromého vlastníka, komunikační napojení je řešeno připojením na státní silnici a inženýrské sítě jsou napojeny na sítě ve vlastnictví jejich správců. Město dalo souhlas pouze k napojení splaškových vod na naši kanalizaci a to především z důvodu ochrany ŽP, neboť odvedení těchto vod na čistírnu odpadních vod je lepší než jejich shromažďování v jímce a následné vyvážení. Město Rosice získalo ke koupi areál bývalé sklárny. V jakém stavu se objekt nachází a jakým způsobem bude využíván? Areál rosické sklárny se podařilo získat v červnu letošního roku, kdy město uspělo v provedené dražbě. V červenci proběhlo předávací řízení a fyzické předání celého komplexu. Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi především z důvodu zamezení chátrání poměrně cenného historického průmyslového areálu a získání dalších komerčních prostor pro potřeby města. Bývalý vlastník, Crystalex a.s. Nový Bor, zastavil výrobu sklářských produktů v roce Poté byl areál určitou dobu užíván pouze ke skladovým účelům a začal postupně chátrat. Stavebně technický stav objektů je v současné době rozdílný, v podstatě je možné jejich zařazení do tří skupin. Některé objekty např. hlavní huť, jsou ve velice zdevastovaném stavu. Opravy by byly dosti neekonomické, pravděpodobně bude muset v dohledné době dojít k jejich odstranění. Další skupinu tvoří objekty poměrně nové, realizované začátkem devadesátých let. Jde o budovy skladů ve východní části areálu. Jsou v dobrém stavu a ke svému účelu mohou 4 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

5 sloužit okamžitě, bez potřebných oprav a úprav. Poslední a nejpočetnější skupinu tvoří budovy, které jsou v ucházejícím stavu, po provedení drobných oprav jsou schopny užívání, avšak do budoucna je třeba uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí. Do této skupiny patří vstupní objekt s vrátnicí, kancelářské a společenské prostory, garáže, dílny, sklady ap. Součástí získaného komplexu jsou i další náležitosti železniční vlečka, vedení energetických sítí, venkovní trafostanice s přípojkou VN. Město předpokládá využití areálu jako centra služeb, obchodu, sportu a kultury. V části budou sídlit Rosické TS, které zde budou mimo jiné i provozovat stanoviště velkoobjemových kontejnerů na stavební i jiný odpad. Některé budovy budou pronajímány různým podnikatelům pro provozování jejich živností. Přízemí vstupního objektu bývalé společenské místnosti budou pronajaty rosickému Billiard Clubu ke zřízení sportovně kulturního zařízení, kulečníkové herny. Členové klubu provedou nutné stavební úpravy na oddělení prostor i případné opravy stavebních konstrukcí v pronajatých místnostech na své náklady, a skutečná výše takto vložených nákladů bude zohledněna při stanovení výše nájemného. Město je vlastníkem areálu teprve krátkou dobu. Provádí postupně inventarizaci, posouzení stavebně technického stavu jednotlivých objektů i možnosti jejich budoucího využívání. Bude nutné žádat o finanční dotace a granty z příslušných fondů, tak aby byl dostatek finančních prostředků na nutnou revitalizaci tohoto historického průmyslového areálu. Věřím, že naši občané, kteří pamatují zlaté časy rosické sklárny, se brzy dočkají moderního, upraveného a hojně komerčně využívaného Centra služeb, obchodu a zábavy. Ing Petr Klíma starosta z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 64/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření 5/ Bere na vědomí a) zprávu o průběhu investičních akcí ve městě. 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Silniční stavby a. s., provoz Brno, jejímž předmětem je Realizace víceúčelového hřiště v oblasti Kamínky v Rosicích, cena Kč b) s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti c) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na akci Rekonstrukce střechy MŠ na ul. Zámecká d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a JmK, jejímž předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtových prostředků JmK na realizaci projektu Městský kamerový systém pro město Rosice, výše dotace Kč e) s nabídkou firmy GS Plus, týkající se umístění radaru, měřícího rychlost vozidel. 4. Schvaluje a) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s JMP, a. s. a majiteli bytového domu Sklářská 547. Věcné břemeno na dotčený pozemek se zřídí za jednorázovou úplatu 1 Kč za běžný metr plynovodu. 5. Povolila a) výjimku z počtu dětí v MŠ Zámecká Rosice. 6. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 1557/6 v k. ú. Rosice. 7) Vydává a) Provozní řád tržiště s účinností od b) Nařízení města Rosice č. 5/2005, kterým se ruší vyhláška č. 26 Tržní řád s účinností od Josef Hájek místostarosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Tomáš Pexa ověřovatelé ROSA 9/05 5

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 65/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) pracovní plán rady města Rosice na období II. pololetí 2005 b) vyplacení odměn ředitelům školských zařízení za I. pololetí 2005 c) navýšení odměny jednatele Správy budov Rosice s. r. o. 2. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Startech spol. s r. o., Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši Kč na prevenci kriminality mládeže b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Topení-izolace, Stavomontáže Brno, jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Rosické TS, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace kuchyně MŠ Husova Rosice a drobné vodoinstalatérské opravy v MŠ Husova za cenu s DPH Kč d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s. o zřízení věcného břemene zřizování a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě e) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 do f) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Fügnerová 395 na další rok s tím, že další prodlužování je v kompetenci OSM g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou G mont, s. r. o., jejímž předmětem je dodávka a montáž průmyslových vrat na akci HZS města Rosice, částka Kč h) s uzavřením smlouvy o zajištění výstavby a financování, kterou se stavebníci vzájemně zavazují, že zhotoví stavby inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Mýto (Velké Kamínky) i) s posunutím termínu na proplacení závěrečné faktury za dílo až po předání díla a současně s předložením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Rosice a SVAK Ivančice na zpracování Generelu odvodnění města Rosice. 3. Vybrala a) firmu Topení izolace, Stavomontáže Brno k realizaci rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč b) firmu Rosické TS k realizaci rekonstrukce kuchyně v MŠ Husova čtvrť (v části školní kuchyně) v Rosicích za cenu s DPH Kč c) firmu Mikita Kaplan Elektro Brno na provedení elektroinstalace pro třetí kameru kamerového systému na objektu Úvoz 29 za cenu Kč. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení smlouvu o půjčce finančních prostředků od firmy Moravský plynostav ve výši Kč. 5. Vydává a) Organizační řád Městského úřadu Rosice s účinností od b) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od Stanovila a) počet členů rady školy na 9 7. Jmenuje a) za zástupce zřizovatele do rady školy Ing. Oldřicha Kroupu, JUDr. Janu Šildbergerovou a Ing. Radka Drnovského b) do komise pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži k akci infrastruktura sídliště Husova členy: Ing. Klíma, Ing. Dytrych, Ing. Kroupa, RNDr. Lukáš, Miroslav Kratochvíl, náhradníky: Ing. Krupica, Ing. Plucarová, MUDr. Radan Dolíhal, Mgr. Tomáš Pexa, Ing. Kamil Ferda Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé 6 ROSA 9/05

7 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 66/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasila a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a Českým svazem žen Praha, jejímž předmětem je dohoda o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Žena a informace z internetu č. p. 1.1/174 z programu Phare Město k projektu přistoupí formou bezplatného poskytnutí prostor. b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Mikita Kaplan ELEKTRO Brno na dodávku a montáž elektroinstalace v objektu Úvoz 29, Rosice cena Kč, pro instalaci kamerového systému. c) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne Realizace víceúčelové hřiště Kamínky, uzavřené mezi městem Rosice a firmou Silničními stavby a. s. České Budějovice posunutí termínu ukončení prací na a navýšení ceny zakázky z důvodu provedení víceprací, schválených radou dne Celková cena víceprací činí ,60 Kč včetně DPH. d) s instalací prosklené vitríny na budově Palackého nám. 45. e) s pozastávkou ve výši 15% firmě P&H Staving, spol. s r. o. do doby odstranění nedodělků s tím, že doporučuje proplatit 85 % závěrečné faktury. 2. Vybrala a) jako dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu U-rampa na víceúčelovém hřišti firmu FUNNY SPORT Zlín, cena Kč včetně DPH. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. st. 1467, 1474 a 1483 b) dokončit infrastrukturu Kamínky dle varianty posunutí plotu na hranici pozemku, dokončení infrastruktury v termínu dle podmínek dotace c) provést poptávku firem na kanalizaci Na Štěpnici a následně vypsat veřejnou zakázku po získání územního rozhodnutí na komunikaci schváleno všemi hlasy. 4. Schválila a) přidělení bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 slečně Petře Knapíkové. b) plat ředitele příspěvkové organizace KIC s účinností od c) pronájem v prostorách areálu bývalé Sklárny: pí Procházkové nebytový prostor označený jako č. 7 Palmos, s.r.o. (p. Jeniš) nebytový prostor č. 19 a to za podmínek: cena obvyklá 500 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou. d) smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a smlouvu o provedení prací svépomocí Billiardovému klubu Rosice u Brna ohledně nebytových prostor č.1 a č.24 v prostorách areálu bývalé Sklárny v Rosicích a to za podmínky, že provede opravy prostor na vlastní náklady, s tím, že částka za následný pronájem bude stanovena s ohledem na náročnost prací. 5. Stanovila a) výši nájemného za pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 45 v Rosicích Kulturnímu a informačnímu centru ve výši 100 Kč/rok. Spotřeba energie bude hrazena KIC. 6. Rozhodla a) o výpovědi nájemní smlouvy na umístění velkoobjemových kontejnerů s panem Furchem ze dne Neschválila a) pronájem poloviny prostor v objektu č. 13 v areálu bývalých Skláren v Rosicích pí Pliskové. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 9/05 7

8 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 23/2005 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem pozemku p. č. 679/94 v k. ú. Rosice o výměře 6 m 2 Janu Vávrovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. b) s prodejem pozemku p. č. st. 1020/3 v k. ú. Rosice o výměře 2m 2 do společného jmění manželů Ing. Stanislava Čupra a JUDr. Bohumily Čuprové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. c) s prodejem pozemků p. č. 3610/2 o výměře 37 m 2 a p. č. st. 755 o výměře 572 m 2 v k.ú. Rosice Františku Prokešovi a Janě Prokešové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. d) s prodejem části pozemku p. č. PK 1556/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 40 m 2 MVDr. Ireně Packové za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku ve prospěch města Rosice. e) s prodejem části pozemku p. č. 5290/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 650 m 2 do ideálního spoluvlastnictví Josefa Trnky a Ing. Jaroslava Zatloukala za cenu 350 Kč za m 2. Podmínkou je oddělení třímetrového pruhu pozemku a vybudování zpevněné cesty pro pěší a cyklisty podél prodávané části pozemku. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. f) s prodejem pozemku p. č. 3/24 v k. ú. Rosice o výměře 261 m 2 Jiřímu Markovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. g) s prodejem části pozemku p. č. 5307/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 500 m 2 firmě MMB Consulting s. r. o. za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. h) s bezúplatným převodem pozemků p. č. 6058/6, 6058/7, 6058/9 a 6058/10 v k. ú. Rosice (části p. č. 6058) z vlastnictví České republiky PF ČR do vlastnictví města. i) s účastí města Rosice na připravované dražbě pozemku p. č v k. ú Rosice o výměře 4758 m 2, s podmínkou max. vydražitelné ceny ve výši Kč. 2. Ruší a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 1, písm. e) ze dne a č. 10/2004, bod 2. písm. j) ze dne , o prodeji a stanovení kupní ceny pozemku p. č. 195/1 v k. ú. Rosice MO Moravského rybářského svazu Rosice b) vyhlášku č. 26 Tržní řád ze dne s účinností od Mění a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 2, písm. a) ze dne souhlasí s odkoupením pozemku p. č v k. ú. Rosice o výměře 90 m 2 od Ing. Rii Sobotkové a Ing. Zdeňka Dvořáka a Olgy Dvořákové za cenu 250 Kč za m 2 b) rozhodnutí zastupitelstva č. 11/2004, bod 2, písm. a) ze dne takto: souhlasí s prodejem pozemku p. č. st v k. ú. Rosice o výměře 67 m2 a části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Rosice o výměře 112 m 2 (nově označené GP p. č. 61/11) MUDr. Věře Horké za cenu 100 Kč za m 2 s tím, že pokud stavba na pozemku nebude realizována do konce roku 2008, bude kupující povinna doplatit cenu za výše uvedené pozemky do výše 250 Kč za m 2. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán, ve kterém budou zaznačena věcná břemena vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku a písemná vyjádření správců těchto sítí o jejich existenci a možnostech přeložky. Součástí kupní smlouvy bude závazek kupující o tom, že před zahájením stavby zajistí 8 ROSA 9/05

9 přeložení dotčených sítí na své náklady. Cena je splatná při podpisu smlouvy. 4. Schvaluje a) minimální prodejní cenu za pozemky, určené k zastavění a k umístění zahrádek či předzahrádek v k. ú. Rosice 400 Kč/m 2 s tím, že u lukrativních pozemků může být cena zvýšena, u pozemků zatížených věcným břemenem může být cena snížena b) lhůtu maximálně 6 měsíců pro realizaci prodeje pozemků, schválených zastupitelstvem, v případě oprávněného zdržení bude řešeno individuálně c) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17, odst. 7, závěrečný účet města Rosice za rok 2004 (celoroční hospodaření města) a to bez výhrad d) smlouvu o půjčce finančních prostředků mezi Moravským Plynostavem a. s. Rosice jako věřitelem a městem Rosice jako dlužníkem v částce 1 mil. Kč s termínem vrácení jistiny nejpozději do c) rozpočtové opatření č. 5/2005 se změnami v položkách 1122, 1361, 2111, 2321, 4116, 3349, 3369, 3421 d) mezinárodní smlouvu mezi městy Strenči a Rosice ze dne o konkrétnějších záměrech spolupráce mezi městy. 5. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zprávu finančního výboru c) informaci o stavu realizace stavby Intenzifikace ČOV Tetčice d) informaci o zrušení novely zákona č. 96/2005 Sb. (o střetu zájmů). 6. Ukládá a) kontrolnímu výboru provést skartování čestných prohlášení zastupitelů, obdržených na základě zrušeného zákona č. 96/2005 b) finančnímu výboru projednat připomínky k závěrečnému účtu 2004 v oblasti právnických osob. Ing. Petr Klíma starosta Hana Vltavská Palzerová Jaroslava Burešová Ing. Pavel Pavlík návrhové komise inzerce ROSA 9/05 9

10 téma OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI HASIČŮ Jubilejní rok 2005 byl odstartován slavnostní schůzí již v listopadu roku 2004, kde bylo několik členů hasičského sboru oceněno čestným uznáním sboru. Podobně byly ohodnoceny v rámci výročí i okolní sbory a řada jednotlivců. V duchu oslav se nesl v lednu také tradiční hasičský ples, který je již 3 rokem pořádán v sousední obci Říčany pro nevhodné zázemí v KD Cristal. Velkou roli ve změně místa hraje i výše nájemného za sál. Ples byl zahájen ukázkou tanců a zpěvů dětského folklórního souboru Jánošíček z Brna. Na sále hrál taneční orchestr Sprint z Telče a v zasedací místnosti OÚ cimbálová muzika Omičan. Více než 300 účastníků plesu se rozcházelo v dobré pohodě okolo třetí hodiny ranní. Historie pořádání plesů rosickými hasiči sahá do roku 1887, kdy byl uspořádán pravděpodobně první ples v restauraci p. Veselého. Hlavní oslavy byly zahájeny ve spolupráci s HZS požárním útvarem profesionálů, kteří oslavili 30 let svého trvání. Ve čtvrtek 14. dubna 2005 v prostorách hasičské zbrojnice začal den otevřených dveří s malou výstavou dokumentů v klubovně. Tato akce pokračovala i 15. a 16. dubna. Zúčastnila se hlavně školní a předškolní mládež. V pátek 15. dubna odpoledne byly položeny kytice k hrobům bratrů Semotama a Šibora, kteří tragicky zahynuli při výkonu služby. Ve večerních hodinách proběhlo v klubovně setkání bývalých zaměstnanců rosického útvaru, které pokračovalo do pozdních nočních hodin v režii velitele stanice mjr. Františka Crhy. V sobotu 16. dubna byla před zámkem uspořádána netradiční soutěž v požárním útoku O pohár města Rosice pro mladší a starší mládež. Celou akci zahájily za nádherného počasí mažoretky Anife. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev. Rosickým mladším se nedařilo a tak alespoň nasbírali zkušenosti. Umístili se na sedmém posledním místě. Starší žáci z Rosic si vybojovali místo třetí a získali tak jeden z pohárů. Členové hasičského sboru se nadále zapojují do dění města, např. svojí účastí při sběru šrotu, v soutěžích amatérských kuželkářských družstev, anebo zajišťováním požárních hlídek při akcích pořádaných městem nebo jinými subjekty. Družstva mužů, dětí i žen se zúčastnila základních i postupových kol v požárním sportu v rámci okresu i kraje. Téměř vždy se umístila na předních místech a úspěšně reprezentovala nejen hasiče, ale zejména město Rosice. Městu Rosice vyslovují rosičtí hasiči velký dík za finanční a morální podporu, a dík i firmám, okolním hasičským sborům a v neposlední řadě i občanům města za pomoc rosickým hasičům při jejich činnosti. Za finanční podpory města byl také vydán Almanach hasičů v Rosicích. Pro širokou veřejnost je k zapůjčení v městské knihovně. O další činnosti mládeže, zásahové jednotky a hasičského sboru budete brzy informováni v některém z dalších čísel ROSY. Josef Humpolíček st. za HS Rosice 10 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

11 Řádková inzerce: Hledám pomoc při údržbě dvou hrobů v Rosicích. Celoročně a za úhradu, cena dle dohody. Nabídky pište na adresu: Rodina Vlčkova, Elišky Krásnohorské 414, Rosice. Pronajmu sad s chatkou v blízkosti nádraží v Tetčicích za výhodných podmínek. Kontakt: Prodám velmi zachovalou 3 roky starou rozkládací rohovou pohovku. Cena 500 Kč. K tomu přenechám zdarma koberce a závěsy. Tel.: Prodám starší plynový sporák, cena 500 Kč, k tomu zdarma přenechám starší elektrickou troubu. Tel.: Hledám zastřešené stání pro obytný přívěs. Délka 6 m, výška 2,7 m. V úvahu přicházejí Rosice a blízké okolí. Tel.: , Mladý manželský pár hledá pronájem bytu v Rosicích a blízkém okolí. Tel.: , Prodám pozemek ornou půdu v k. ú. Rosice u Brna, za sklárnou. Výměra m 2, cena dohodou. Tel.: Hledám pro sedmileté dítě-začátečníka, učitele angličtiny. Tel.: Školní jídelna, Husova čtvrť oznamuje, že od září vaří obědy pro cizí strávníky. Strava je dietní a je vhodná pro nemoci žlučníku, žaludku, slinivky atd. (vaří se na horkém vzduchu a páře). Možnost nahlášení ve školní jídelně, Husova čtvrť u pí ředitelky Zdeňky Skřivánkové denně od 6.00 hod. do hod. nebo na tel (vchod do školní jídelny je po příjezdové cestě). Cena jednoho oběda je 41 Kč. Pronajmu zařízený byt 2+1 (větší typ s balkonem) v Rosicích. Zděné jádro, nová kuchyně se sporákem, myčkou, lednicí a mrazákem. Nová koupelna s automat pračkou, šatna. Ihned volný inkaso. Tel.: , večer.

12 téma BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO DIVÁKY I. BRNĚNSKÉ RALLYE Ve dnech 9. a bude v Rosicích a okolí probíhat rallye. Rallye sledujete na vlastní nebezpečí. To vás však nezbavuje povinnosti dbát důsledně pokynů pořadatelů. Proto zejména: 1. Nepřecházejte vozovku v průběhu rallye, kdy je trať uzavřena vozidlem pořadatele. 2. Nezaujímejte místa v prostorech označených tabulemi ZAKÁ- ZANÝ PROSTOR nebo označených jiným způsobem. 3. Nestůjte na vnitřních stranách zatáček, v únikových prostorech, nebo na místech pod úrovní vozovky. Nezdržujte se v těsné blízkosti vozovky a pozorně sledujte průjezdy jednotlivých vozidel. 4. Alkohol nepatří do blízkosti trati. Divák posilující se alkoholem není dobrým přítelem motoristického sportu. 5. Dodržujte všechny pokyny pořadatelů a příslušníků policie nebo složek zajišťujících bezpečnost. 6. Neparkujte svá vozidla bezohledně v okolí rallye. Parkujte tak, aby byl zachován jízdní pruh o šířce 3 metry pro průjezd záchranných vozidel. 7. Při sledování rallye se dívejte kolem sebe a před zaujetím místa pro sledování uvažujte, zda je místo bezpečné a v dostatečné vzdálenosti od trati. 8. Pamatujte na ochranu svých dětí. 9. Dobře si hlídejte vaše domácí mazlíčky, kteří nesmí v žádném případě vběhnout do tratě. Zdroj: Josef Humpolíček tajemník bezpečnostní rady PO DÁLNICI DO BRNA BEZ POPLATKU Dne 1. září 2005 nabývá účinnosti vyhláška 305 za dne 15. července 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky byla přijata na opětovné žádosti občanů městské části Brno-Bosonohy. Srozumitelnějším jazykem řečeno. Od podléhají zpoplatnění pouze úseky dálnice D1 z Prahy (Chodova) do Kývalky a Brna (Slatiny) do Vyškova. Řidiči jedoucí od Kývalky do Brna tedy mohou od cestovat po tomto úseku dálnice bez obav před pokutou bez dálniční známky. Lukáš Volánek 12 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

13 VYHRÁLI JSME OSOBNÍ AUTOMOBIL téma V měsíci květnu jsem se spolu s Ing. Dytrychem zúčastnil sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se konal 26. a 27. května ve Žďáru nad Sázavou. Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce a města ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy. Toto se daří někdy s úspěchem, ale v mnoha zásadních otázkách, které doporučuje Svaz vládě ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se rozcházíme, nebo spíše nenalézáme pochopení. V současné době je ve Svazu sdruženo 2474 obcí a měst, tedy asi 39 %, ve kterých žije téměř 73 % občanů ČR. Svaz je tedy konstruktivním partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v jednotlivých oblastech, týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem Svaz je nutné vidět starosty, kteří nad rámec starostí o svoji obec se věnují i obecným problémům samosprávy. Cílem je dosáhnout kladných změn na samosprávním poli a k tomu je potřebná jistá míra jednoty, koordinovaného postupu a legitimního lobování. Každá akce rozsahu sněmu, kde se zúčastní velké množství starostů a místostarostů má vždy svoje sponzory. Mezi nimi byla i automobilka Škoda Mladá Boleslav, která věnovala dvěma vylosovaným městům roční bezplatný pronájem osobního automobilu zn. Škoda Fabia combi. Velice milé překvapení bylo, když losující jako prvního vytáhla město Rosice, druhým výhercem se stalo město Písek. S panem starostou jsme byli automobil vyzvednout v Mladé Boleslavi a předali jej k užívání odboru regionálního rozvoje. Po roce bude možné tento automobil buďto vrátit, nebo jej se slevou odkoupit. Josef Hájek místostarosta ROSA 9/05 13

14 téma ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ Z DOMÁCNOSTÍ Pro výrobce, prodejce a spotřebitele elektrických nebo elektronických zařízení se stal 13. srpen 2005 významným dnem. Novelou zákona o odpadech č. 7/2005 Sb. byla ustanovena výrobcům a posledním prodejcům elektrozařízení povinnost zajistit od sběr nebo zpětný odběr použitých elektrozařízení a elektroodpadu. Tato povinnost v souladu s předpisy Evropských společenství navazuje na již starší povinnost výrobců, dovozců a prodejců zajišťovat sběr vybraných výrobků (olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií, pneumatik, chladniček, výbojek a zářivek) a autovraků. Zatímco déle než 2 roky připravovaný sběr autovraků začne plně fungovat až dnem 1. ledna 2007, zákon o odpadech vymezil na přípravu zpětného odběru a sběru elektrozařízení pouze období 8 měsíců. Zpětný odběr vybraných výrobků (z nichž chladničky, výbojky a zářivky přešly do kategorie elektrozařízení) do dnešních dnů plně nefunguje, a proto neuškodí si nejdříve připomenout, kde nadále odevzdávat např. vybité baterie. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých olejů, akumulátorů, baterií a pneumatik nemá prodejce, ale osoba, která tyto vybrané výrobky uvádí na trh (tj. výrobce nebo dovozce). Povinná osoba musí prostřednictvím posledního prodejce informovat spotřebitele, komu a kam může po používání vybraný výrobek bezplatně odevzdat. Místa zpětného odběru mají být stejně dostupná jako místa prodeje, předpokládá se alespoň jedno místo zpětného odběru v každé obci. Forma, jakým způsobem prodejce spotřebitele informuje o způsobu zpětného odběru vybraných výrobků, není předepsána. Vedle ústního sdělení lze tedy na prodejně vyvěsit plakát, použít příbalový leták apod. Důležitá je však zásada, že pokud tak prodejce neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v prodejně, a to kdykoliv, bezúplatně a bez vázání odběru na nákup nového zboží. Mezi občany Rosic převažuje povědomí, že použité vybrané výrobky mohou bezplatně odevzdávat ve Sběrném dvoře A.S.A. v Mrštíkově ulici jako odpad. To je sice možné a je to mnohem správnější, nežli baterie či zářivky vhazovat do popelnice s komunálním odpadem, ale takovým předáváním výrobků jako odpad se náklady na zpětný odběr přenášejí z výrobců na město Rosice, které za zneškodňování těchto nebezpečných odpadů musí zaplatit. Nyní již k novele zákona o odpadech týkající se elektrozařízení a nakládání s elektroodpadem. Do kategorie elektrozařízení spadají všechny výrobky, které ke své základní funkci potřebují elektrický proud, s jedinou výjimkou, a tou je (na rozdíl od zářivky či výbojky) běžná žárovka. Seznam elektrozařízení zahrnuje všechny velké a malé domácí spotřebiče, počítače a telekomunikační zařízení, elektrické nástroje, elektrické hračky atd. Po 13. srpnu 2005 musejí být vyrobená nebo dovezená elektrozařízení označena datem uvedení na trh, např. 8/05. Tímto označením se elektrozařízení rozdělila na historická a nová, tj. uvedená na trh před a po nabytí účinnosti novely zákona o odpadech. Toto označení by si měli spotřebitelé při nákupu nového elektrozařízení ve vlastním zájmu zkontrolovat, protože při zbavování se historických elektrozařízení budou muset za určitých okolností nadále platit. Nejdůležitějším momentem při zbavování se starého elektrozařízení bude nákup nového. Jestliže bylo kupované elektrozařízení uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, bude při jeho nákupu možnost bezplatně odevzdat staré zařízení pocházející z domácnosti. Povinnost zajistit takový bezplatný odběr v místě prodeje (v prodejně) má výrobce pouze při nákupu nového výrobku stejného nebo podobného typu a ve stejném počtu kusů jako je zařízení prodávané. Zpětný odběr přímo v místě prodeje či dodávky zboží se netýká internetového obchodu a samozřejmě zásilkového prodeje. Právnické osoby a podnikatelé, kteří budou nakupovat nové elektrozařízení, které se nepoužívá v domácnosti, nebo 14 ROSA 9/05

15 větší množství elektrozařízení, které se používá i v domácnosti (např. osobní počítač), nebudou odevzdávat staré kusy v místě prodeje, ale budou při nákupu informování o místě bezplatného sběru elektroodpadu. Tímto místem může být v budoucnu i sběrný dvůr odpadů v Rosicích. Záleží jen na výrobci elektrozařízení, zda zajistí sběr elektroodpadu sám na vlastní náklady, společně s jinými výrobci, nebo zda přenese tuto povinnost na jinou právnickou osobu např. na provozovatele sběrného dvoru v Rosicích. Ve sběrném místě elektroodpadu pak budou muset všichni povinně odevzdávat i elektroodpad, který bezplatně neodevzdají při nákupu nových výrobků. Za odevzdání elektrozařízení vyrobených před 13. srpnem 2005, aniž by koupili stejný počet kusů zařízení nového, budou právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání nadále platit. Závěrem je třeba připomenout, že celý systém zpětného odběru a sběru elektroodpadu dnem pouze startuje a nelze si tímto dnem automaticky vynucovat zpětný odběr elektrozařízení v prodejně. Rozhodující pro bezplatný zpětný odběr je datum uvedení prodávaného výrobku na trh, nikoliv datum jeho konečného prodeje. Na systém odběru a sběru elektroodpadu si tak budou postupně zvykat prodejci i spotřebitelé nejméně do konce roku. Dalibor Kolčava odbor životního prostředí MěÚ Rosice UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY ZE VSTUPNÉHO Psychiatrická ambulance MUDr. Ondroušková Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Rosic č. 10/2003 o místních poplatcích je předmětem místního poplatku vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce a akce obdobného charakteru. Poplatníkem místního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku (odbor finanční MěÚ Rosice, pí Kružíková, tel ) její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. Oznamovací povinnost neplatí pro poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni, s výjimkou poplatků za akce, jejichž celý výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. U pravidelně se opakujících akcí může být na požádání poplatníka stanoven na základě dohody poplatek paušální měsíční, dle uvedené vyhlášky. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku stanoveného paušální částkou je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného měsíce. Dana Kružíková, finanční odbor MěÚ Rosice OZNÁMENÍ LÉKAŘŮ neordinuje: 26., 27. a V akutních případech kontaktujte Krizové centrum Brno-Bohunice MUDr. Hálová praktická lékařka pro děti a dorost oznamuje změnu poradny pro kojence a děti do 1 roku: Poradna se přesunuje od ze čtvrtka na úterý, doba zůstává stejná hod informujeme ROSA 9/05 15

16 téma PREVENCE KRIMINALITY Domácí násilí III. Tato žena: je pod obrovským psychickým tlakem, zdeptaná a postrádá jakoukoli sebedůvěru (v naprosté většině případů totiž trpěla násilím už dlouho před tím, než se rozhodla vyhledat pomoc policie) násilník ji možná vyhrožuje ještě větším ubližováním nebo útokem na děti. Domácí násilí se může dotknout kohokoli, ale nikdo si je nezaslouží. Konflikty se dají řešit nenásilnou cestou. Jaká je role policie při řešení domácího násilí? Domácí násilí je v České republice snad jedinou kategorií trestných činů, kdy pachatel dobrovolně a bez obav zůstává na místě činu doma. Je to naopak oběť, kdo prchá bez peněz a potřebného vybavení, často s dítětem, a hledá útočiště u příbuzných, přátel či v azylu. Násilník totiž za svůj čin neočekává žádné následky! Policie má při řešení problému násilí v rodině mimořádně důležitou úlohu. Často je první institucí, na kterou se oběť obrací. Policisté/policistky jsou osoby s vysokou společenskou prestiží. Svým profesionálním jednáním mohou dát násilníkům jasně najevo, že jejich pocit beztrestnosti je klamný a že za své jednání budou potrestáni. Policistky a policisté tak mohou přerušit bludný kruh násilí. Výzkum Bílého kruhu bezpečí provedený mezi oběťmi domácího násilí prokázal, že oznámení násilí na policii snižuje riziko opakovaného napadení oběti pachatelem až o 62 %. PACHATEL Podle statistických údajů byli v 98 % řešených případů domácího násilí agresory muži. Pachatel často vystupuje navenek jako spořádaný člověk, který odmítá násilí. Své vlastní chování vysvětluje jako normální reakci na chyby, nebo jako něco, co prostě neměl pod kontrolou. I když páchá násilí mluví spíše o hádce, neshodě, konfliktu OBĚŤ Ze statistických údajů vyplývá, že 92 % 98 % obětí domácího násilí jsou ženy. Oběti domácího násilí se při kontaktu s policií chovají obvykle jinak než oběti poškozené cizím pachatelem. Jejich ochota spolupracovat s policií kolísá. Může se stát, že žena, která zavolala policii, bude po jejím příjezdu tvrdit, že se nic nestalo a že si vyšetřování nepřeje, nebo podá trestní oznámení a zanedlouho je zase stáhne. I když se to zdá nepochopitelné, oběť může násilníkovi dokonce pomáhat. Někdy to vypadá, že s ním ve všem souhlasí a brání ho. Může spolu s pachatelem najednou stát proti jednajícímu policistovi/policistce. PROČ? Představte si, že vás začne týrat člověk, který vám byl kdysi nejbližší. Také tomu nebudete chtít uvěřit. Oběť je velmi často zastrašována (pokud řekneš něco policii) a pociťuje obrovský strach o sebe a své děti. V situaci týrání blízkou osobou se velmi často stává, že oběť pociťuje závislost na svém trýzniteli a myslí si, že bez něho nebude schopná žít. Tuto nepřiměřenou vazbu mezi trýznitelem a jeho obětí nazýváme stockholmský syndrom. Dlouhodobé setrvání v násilném vztahu mění chování a prožívání všech obětí, u těchto lidí lze pozorovat takové způsoby chování a myšlení, které psychologové pojmenovali jako naučená bezmocnost a beznaděj. Je to situace, kdy oběť již rezignovala na svou situaci a nehledá únikovou cestu. K této situaci často přispívají i negativní zkušenosti s předchozími neúspěšnými intervencemi policie a ostatních institucí. Žena, která se stala obětí domácího násilí, je většinou ekonomicky závislá na svém muži a nemá kam odejít do bezpečí. Oběť často žije v izolaci. Pachatel systematicky ničí její vztahy 16 ROSA 9/05

17 s okolím nedovoluje setkání s přáteli a s rodinou. Oběť je pak osamělá a může se na násilníkovi stát závislou. I v rodinách, kde dochází k násilí, může násilník vzít ženu na výlet nebo jí koupit dárek. To ji mate a vyvolává touhu zažít to častěji, odpustit mu a na všechno zlé zapomenout. I když se její chování může zdát divné, nezapomínejme, že oběť nikdy s násilím nesouhlasí. Hledá jen nejrůznější pro nás třeba nepochopitelné způsoby, jak se násilí vyhnout. Oběť se ke svému trápení stydí přiznat, bojí se, že by ji okolí obvinilo, že neuměla vytvořit domácí pohodu, že provokovala, nedokázala před násilím ochránit děti Proto se často i mnoho let nechá trápit, bít a ponižovat. UZNÁNÍ, KTERÉHO SE DOSTÁVÁ MÁLOKDY Pozval jsem na rosické náměstí tetu, která zde před 35 lety žila. Nemohla si vynachválit kašny a celé naše náměstí. Něco pro zasmání. Vyslovila se, že kašny u nich v Plzni budou stát více než dva miliony korun a budou to podle jejího názoru samé změti trubek, které se na náměstí nehodí. Jsem velmi rád, že žiji ve městě, které se může pyšnit upraveným náměstím. Spokojený občan Miroslav Živný z vašich dopisů Dejte postiženému najevo, že chcete pomoci, aniž byste nabízeli unáhlená řešení, jako okamžitý odchod od muže, rozvod, atd. Pokud se domácí násilí vyhrotí natolik, že je přivolána policie, je situace zcela jistě velmi vážná a nikdo by ji neměl podceňovat. Vyústěním domácího násilí může být i vražda. 43 zákona o Policii ČR ukládá policii poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Hlavním cílem každé policejní intervence je zajistit ochranu majetku, zdraví a život oběti. připravila JUDr. Jana Šildbergerová MěÚ Rosice odbor školství foto: Jaroslav Macháček POCTIVCI JEŠTĚ NEVYMŘELI Děkuji touto cestou panu Ing. Pavlovi Pavlíkovi, bytem Kaštanová 1177, Rosice, který nalezl v minulém roce v zasedací místnosti městského úřadu zlatý řetízek, vrátil jej majitelce a letos v červnu nalezl zahradnické nůžky u pomníku T.G. Masaryka a ty rovněž vrátil majiteli. Asi by tento počin měl být pro každého samozřejmý, ale kolika lidem se ztracená věc nevrátila? Za MěÚ Rosice Marta Vaníčková ROSA 9/05 17

18 společenská kronika Dne 22. července 2005 uplynulo již celých 10 let, co nás náhle opustil můj drahý manžel a tatínek pan Štefan Fiala. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Alena, děti Lucie a Tomáš Oznamuji, že dne zemřela ve věku 90 let paní Vlasta Skalická rozená Muchová, rodačka z Rosic. Dcera Eva Dne 14. srpna 2005 uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, babičky, Dne 19. července 2005 nás navždy opustila maminka, babička, tchyně a švagrová, paní Helena Prokešová. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s ní přišli rozloučit, též děkujeme za květinové dary. Syn Karel s rodinou s námi. paní Vlasty Rotterové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte Syn Karel a vnučka Katka Kdo byl milován není zapomenut. Dne 12. září 2005 by se dožil 85 roků pan Ladislav Veselý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Milan Dne 30. září 2005 je tomu 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ladislav Barkóci a 22. října 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 57 let. Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost, dobrotu a lásku. Stále vzpomínají manželka Věra, dcery a syn s rodinami Dne uplyne rok, co nás navždy opustila paní Marie Charvátová a uplyne 10 let od úmrtí pana Ludvíka Charváta. Vzpomínají syn Ludvík a snacha Marie 18 ROSA 9/05

19 Otázka: PRÁVNICKÁ PORADNA Jsem 5 let vdaná, mám 2 malé děti jsem na MD, vlastní příjmy nemám. Manžel slušně vydělává. Vloni jsem se dověděla, že na služebních cestách měl krátkodobé známosti. Žárlila jsem a našla jsem si proto taky známost. Manžel se to dověděl podal návrh na rozvod a odstěhoval se ke své matce. Prozatím žiji s dětmi v našem společném bytě, ale manžel se mnou nebaví a přestal mi dávat peníze na domácnost, posílá pouze Kč na děti. Nevím, co mám dělat, nevím, z čeho mám žít. Je mi trapné nechat se živit přítelem. Jsem oprávněna do rozvodu manželství požadovat nějaké výživné od manžela? Jaroslava M., Zbýšov právnická poradna Odpověď: Vyživovací povinnost mezi manžely je stanovena v zákonu o rodině takto: 1. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. 2. Neplní-li jeden z manželů tuto vyživovací povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Návrh k určení vyživovací povinnosti soudem se podává zejména v rozvrácených manželstvích, kdy jeden z manželů přestane druhému dávat peníze na domácnost, případně opustí společnou domácnost a podá návrh na rozvod, jak je tomu ve Vašem případě. Soud určí vyživovací povinnost mezi manžely pouze na základě návrhu, který musí být určitý a přesný, protože nelze přisoudit víc, než kolik navrhovatel žádá. Také musí být určen počátek doby, od kdy má být plněno. Nelze např. do návrhu uvést,...výše výživného se ponechává na úvaze soudu... nebo se domáhat výživného v přiměřené výši. Nárok na výživné manžela určí soud ode dne, kdy byl návrh doručen do podatelny soudu. V návrhu musí být uvedeny i rozhodné skutkové údaje pro posouzení tohoto návrhu. Navrhovatel je osvobozen od soudních poplatků, poplatkovou povinnost má odpůrce, a to podle výše přijímané částky. Soud při určení výše výživného zkoumá především, z jakého důvodu některý z manželů neplní svoji vyživovací povinnost, jaké jsou osobní rodinné majetkové poměry manželů a jaké jsou odůvodněné potřeby navrhovatele a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Pokud je neplatící manžel podnikatelem, podotýkám, že finanční úřady jsou povinny poskytovat soudu pro účely výživného údaje, týkající se příjmů podnikatelů. Dále soud zkoumá i okolnosti rozvratu manželství. Ve vašem případě je třeba mít na paměti i ustan. 96 odst. 2 zákona o rodině, podle něhož je důvodem nepřiznání výživného i rozpor s dobrými mravy. V případě, má-li manžel požadující výživné známost, která je příčinou rozvratu manželství, pak skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného zpravidla nemůže ovlivnit. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel PODĚKOVÁNÍ Rády bychom velmi poděkovaly kolektivu pracovníků Rosických TS pod vedením Martina Sourala, Petru a Zdeňkovi Svobodovým, Michalu a Miloši Štibichovým, Jaroslavu Božkovi a Aleši Dědičovi za velkou pomoc a ochotu při stěhování. Hoši byli jste super! Paní Břínková a paní Jurková ROSA 9/05 19

20

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více