ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9"

Transkript

1 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ

2

3 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta Výpisy z usnesení rady Výpis z usnesení zastupitelstva Ohlédnutí za oslavami hasičů Řádková inzerce Doporučení pro diváky Po dálnici bez poplatku Vyhráli jsme osobní automobil Zpětný odběr elektrozařízení Místní poplatky ze vstupného Oznámení lékařů Domácí násilí III Z vašich dopisů Společenská kronika Právnická poradna Kulturní přehled na září Vozatajské závody let železnice výzva Vzpomínka na Miss desetiletí Ze života skřítků Program kina Co nového v domě dětí Jak vidí Rosice naše děti Připravujeme 4. ročník dýňobraní Zveme vás do knihovny Rodí se kniha o světovém rekordu Sport RKTV aktuální informace Včelařské muzeum Sběratelské obory mléko Způsob tohoto léta zdá se mi poněkud nešťastný. Určitě nejsem sám, kdo si posteskl nad letními rozmary. A možná nebudu jediný, kdo se chlácholí představou teplého podzimu. Co jiného přineslo Rosicím letošní léto? Vznikl historicky první rosický kruhový objezd, vyrostl druhý supermarket, obyvatele Brněnské ulice i řidiče zajisté potěšil konec uzavírky, byl vykraden další automobil, vzniká nová kniha a v sousední obci se propadlo nádraží. Určitě se udála spousta dalších zajímavých věcí, o kterých nevíme. Podělte se o ně s ostatními čtenáři Rosy. Třeba už v příštím čísle. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA Na tomto čísle spolupracovali: Michal Eliáš, Jarmila Kváčalová, Monika Rovná, Radek Eliáš, Petr Klíma, Jaroslav Dytrych, Jaroslav Macháček, Lucie Kristková, Miloš Dvořák, Petronela Sojková, Josef Humpolíček, Roman Pelikán, Jana Šildbergerová, Vladimír Bartoš, Věra Patočková, Radek Drnovský, Jitka Mičánková, Mirka Murycová. ROSA Rosický zpravodaj Vydává Kulturní informační centrum Rosice Září Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 5 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Včelařské muzeum Foto: Jaroslav Macháček ROSA 9/05 3

4 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu MěÚ, na tel. č , nebo em na adresu Otázky položil Lukáš Volánek V současné době se v Rosicích chýlí ke konci stavba dalšího supermarketu. Nemáte obavu z úbytku místních živnostníků a toho, že nastane odliv návštěvníků centra města? Každá dokončená stavba supermarketu či hypermarketu, umístěná mimo historická centra měst, má negativní vliv na návštěvnost centra i konkurenceschopnost stávajících místních obchodníků. Jde o jev, se kterým se potýkají města nejen u nás, ale i v ostatních zemích Evropy. Pro nakupující zákazníky je ovšem existence supermarketů, diskontů a podobných zařízení bohužel téměř nepostradatelná. Ve většině případů města nemají možnost výstavbě těchto zařízení zabránit. Stavba nového supermarketu v Rosicích i její umístění, splňují podmínky všech příslušných zákonů. Umístění stavby je v souladu se závaznou částí platného územního plánu města, investor koupil pozemky od soukromého vlastníka, komunikační napojení je řešeno připojením na státní silnici a inženýrské sítě jsou napojeny na sítě ve vlastnictví jejich správců. Město dalo souhlas pouze k napojení splaškových vod na naši kanalizaci a to především z důvodu ochrany ŽP, neboť odvedení těchto vod na čistírnu odpadních vod je lepší než jejich shromažďování v jímce a následné vyvážení. Město Rosice získalo ke koupi areál bývalé sklárny. V jakém stavu se objekt nachází a jakým způsobem bude využíván? Areál rosické sklárny se podařilo získat v červnu letošního roku, kdy město uspělo v provedené dražbě. V červenci proběhlo předávací řízení a fyzické předání celého komplexu. Zastupitelstvo města rozhodlo o koupi především z důvodu zamezení chátrání poměrně cenného historického průmyslového areálu a získání dalších komerčních prostor pro potřeby města. Bývalý vlastník, Crystalex a.s. Nový Bor, zastavil výrobu sklářských produktů v roce Poté byl areál určitou dobu užíván pouze ke skladovým účelům a začal postupně chátrat. Stavebně technický stav objektů je v současné době rozdílný, v podstatě je možné jejich zařazení do tří skupin. Některé objekty např. hlavní huť, jsou ve velice zdevastovaném stavu. Opravy by byly dosti neekonomické, pravděpodobně bude muset v dohledné době dojít k jejich odstranění. Další skupinu tvoří objekty poměrně nové, realizované začátkem devadesátých let. Jde o budovy skladů ve východní části areálu. Jsou v dobrém stavu a ke svému účelu mohou 4 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

5 sloužit okamžitě, bez potřebných oprav a úprav. Poslední a nejpočetnější skupinu tvoří budovy, které jsou v ucházejícím stavu, po provedení drobných oprav jsou schopny užívání, avšak do budoucna je třeba uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí. Do této skupiny patří vstupní objekt s vrátnicí, kancelářské a společenské prostory, garáže, dílny, sklady ap. Součástí získaného komplexu jsou i další náležitosti železniční vlečka, vedení energetických sítí, venkovní trafostanice s přípojkou VN. Město předpokládá využití areálu jako centra služeb, obchodu, sportu a kultury. V části budou sídlit Rosické TS, které zde budou mimo jiné i provozovat stanoviště velkoobjemových kontejnerů na stavební i jiný odpad. Některé budovy budou pronajímány různým podnikatelům pro provozování jejich živností. Přízemí vstupního objektu bývalé společenské místnosti budou pronajaty rosickému Billiard Clubu ke zřízení sportovně kulturního zařízení, kulečníkové herny. Členové klubu provedou nutné stavební úpravy na oddělení prostor i případné opravy stavebních konstrukcí v pronajatých místnostech na své náklady, a skutečná výše takto vložených nákladů bude zohledněna při stanovení výše nájemného. Město je vlastníkem areálu teprve krátkou dobu. Provádí postupně inventarizaci, posouzení stavebně technického stavu jednotlivých objektů i možnosti jejich budoucího využívání. Bude nutné žádat o finanční dotace a granty z příslušných fondů, tak aby byl dostatek finančních prostředků na nutnou revitalizaci tohoto historického průmyslového areálu. Věřím, že naši občané, kteří pamatují zlaté časy rosické sklárny, se brzy dočkají moderního, upraveného a hojně komerčně využívaného Centra služeb, obchodu a zábavy. Ing Petr Klíma starosta z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 64/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření 5/ Bere na vědomí a) zprávu o průběhu investičních akcí ve městě. 3. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Silniční stavby a. s., provoz Brno, jejímž předmětem je Realizace víceúčelového hřiště v oblasti Kamínky v Rosicích, cena Kč b) s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a odpovědnosti c) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na akci Rekonstrukce střechy MŠ na ul. Zámecká d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a JmK, jejímž předmětem je poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtových prostředků JmK na realizaci projektu Městský kamerový systém pro město Rosice, výše dotace Kč e) s nabídkou firmy GS Plus, týkající se umístění radaru, měřícího rychlost vozidel. 4. Schvaluje a) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s JMP, a. s. a majiteli bytového domu Sklářská 547. Věcné břemeno na dotčený pozemek se zřídí za jednorázovou úplatu 1 Kč za běžný metr plynovodu. 5. Povolila a) výjimku z počtu dětí v MŠ Zámecká Rosice. 6. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 1557/6 v k. ú. Rosice. 7) Vydává a) Provozní řád tržiště s účinností od b) Nařízení města Rosice č. 5/2005, kterým se ruší vyhláška č. 26 Tržní řád s účinností od Josef Hájek místostarosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Tomáš Pexa ověřovatelé ROSA 9/05 5

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 65/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) pracovní plán rady města Rosice na období II. pololetí 2005 b) vyplacení odměn ředitelům školských zařízení za I. pololetí 2005 c) navýšení odměny jednatele Správy budov Rosice s. r. o. 2. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Startech spol. s r. o., Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši Kč na prevenci kriminality mládeže b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Topení-izolace, Stavomontáže Brno, jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Rosické TS, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace kuchyně MŠ Husova Rosice a drobné vodoinstalatérské opravy v MŠ Husova za cenu s DPH Kč d) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a. s. o zřízení věcného břemene zřizování a provozování podzemního vedení telekomunikační sítě e) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 do f) s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 4, Fügnerová 395 na další rok s tím, že další prodlužování je v kompetenci OSM g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou G mont, s. r. o., jejímž předmětem je dodávka a montáž průmyslových vrat na akci HZS města Rosice, částka Kč h) s uzavřením smlouvy o zajištění výstavby a financování, kterou se stavebníci vzájemně zavazují, že zhotoví stavby inženýrských sítí a komunikací pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Mýto (Velké Kamínky) i) s posunutím termínu na proplacení závěrečné faktury za dílo až po předání díla a současně s předložením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Rosice a SVAK Ivančice na zpracování Generelu odvodnění města Rosice. 3. Vybrala a) firmu Topení izolace, Stavomontáže Brno k realizaci rekonstrukce topení na radnici v Rosicích za cenu s DPH Kč b) firmu Rosické TS k realizaci rekonstrukce kuchyně v MŠ Husova čtvrť (v části školní kuchyně) v Rosicích za cenu s DPH Kč c) firmu Mikita Kaplan Elektro Brno na provedení elektroinstalace pro třetí kameru kamerového systému na objektu Úvoz 29 za cenu Kč. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení smlouvu o půjčce finančních prostředků od firmy Moravský plynostav ve výši Kč. 5. Vydává a) Organizační řád Městského úřadu Rosice s účinností od b) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od Stanovila a) počet členů rady školy na 9 7. Jmenuje a) za zástupce zřizovatele do rady školy Ing. Oldřicha Kroupu, JUDr. Janu Šildbergerovou a Ing. Radka Drnovského b) do komise pro posouzení nabídek ve veřejné soutěži k akci infrastruktura sídliště Husova členy: Ing. Klíma, Ing. Dytrych, Ing. Kroupa, RNDr. Lukáš, Miroslav Kratochvíl, náhradníky: Ing. Krupica, Ing. Plucarová, MUDr. Radan Dolíhal, Mgr. Tomáš Pexa, Ing. Kamil Ferda Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé 6 ROSA 9/05

7 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 66/2005 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasila a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a Českým svazem žen Praha, jejímž předmětem je dohoda o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Žena a informace z internetu č. p. 1.1/174 z programu Phare Město k projektu přistoupí formou bezplatného poskytnutí prostor. b) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou Mikita Kaplan ELEKTRO Brno na dodávku a montáž elektroinstalace v objektu Úvoz 29, Rosice cena Kč, pro instalaci kamerového systému. c) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne Realizace víceúčelové hřiště Kamínky, uzavřené mezi městem Rosice a firmou Silničními stavby a. s. České Budějovice posunutí termínu ukončení prací na a navýšení ceny zakázky z důvodu provedení víceprací, schválených radou dne Celková cena víceprací činí ,60 Kč včetně DPH. d) s instalací prosklené vitríny na budově Palackého nám. 45. e) s pozastávkou ve výši 15% firmě P&H Staving, spol. s r. o. do doby odstranění nedodělků s tím, že doporučuje proplatit 85 % závěrečné faktury. 2. Vybrala a) jako dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu U-rampa na víceúčelovém hřišti firmu FUNNY SPORT Zlín, cena Kč včetně DPH. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. st. 1467, 1474 a 1483 b) dokončit infrastrukturu Kamínky dle varianty posunutí plotu na hranici pozemku, dokončení infrastruktury v termínu dle podmínek dotace c) provést poptávku firem na kanalizaci Na Štěpnici a následně vypsat veřejnou zakázku po získání územního rozhodnutí na komunikaci schváleno všemi hlasy. 4. Schválila a) přidělení bytu č. 2, ul. Fügnerová 395 slečně Petře Knapíkové. b) plat ředitele příspěvkové organizace KIC s účinností od c) pronájem v prostorách areálu bývalé Sklárny: pí Procházkové nebytový prostor označený jako č. 7 Palmos, s.r.o. (p. Jeniš) nebytový prostor č. 19 a to za podmínek: cena obvyklá 500 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou. d) smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a smlouvu o provedení prací svépomocí Billiardovému klubu Rosice u Brna ohledně nebytových prostor č.1 a č.24 v prostorách areálu bývalé Sklárny v Rosicích a to za podmínky, že provede opravy prostor na vlastní náklady, s tím, že částka za následný pronájem bude stanovena s ohledem na náročnost prací. 5. Stanovila a) výši nájemného za pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 45 v Rosicích Kulturnímu a informačnímu centru ve výši 100 Kč/rok. Spotřeba energie bude hrazena KIC. 6. Rozhodla a) o výpovědi nájemní smlouvy na umístění velkoobjemových kontejnerů s panem Furchem ze dne Neschválila a) pronájem poloviny prostor v objektu č. 13 v areálu bývalých Skláren v Rosicích pí Pliskové. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 9/05 7

8 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 23/2005 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem pozemku p. č. 679/94 v k. ú. Rosice o výměře 6 m 2 Janu Vávrovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. b) s prodejem pozemku p. č. st. 1020/3 v k. ú. Rosice o výměře 2m 2 do společného jmění manželů Ing. Stanislava Čupra a JUDr. Bohumily Čuprové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. c) s prodejem pozemků p. č. 3610/2 o výměře 37 m 2 a p. č. st. 755 o výměře 572 m 2 v k.ú. Rosice Františku Prokešovi a Janě Prokešové za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. d) s prodejem části pozemku p. č. PK 1556/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 40 m 2 MVDr. Ireně Packové za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku ve prospěch města Rosice. e) s prodejem části pozemku p. č. 5290/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 650 m 2 do ideálního spoluvlastnictví Josefa Trnky a Ing. Jaroslava Zatloukala za cenu 350 Kč za m 2. Podmínkou je oddělení třímetrového pruhu pozemku a vybudování zpevněné cesty pro pěší a cyklisty podél prodávané části pozemku. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. f) s prodejem pozemku p. č. 3/24 v k. ú. Rosice o výměře 261 m 2 Jiřímu Markovi za cenu 400 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. g) s prodejem části pozemku p. č. 5307/1 v k. ú. Rosice o výměře cca 500 m 2 firmě MMB Consulting s. r. o. za cenu 300 Kč za m 2. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán na oddělení pozemků. Geometrický plán i kupní smlouva musí obsahovat zanesení věcného břemene práva uložení a údržby vedení kanalizačního sběrače na pozemku ve prospěch města Rosice. h) s bezúplatným převodem pozemků p. č. 6058/6, 6058/7, 6058/9 a 6058/10 v k. ú. Rosice (části p. č. 6058) z vlastnictví České republiky PF ČR do vlastnictví města. i) s účastí města Rosice na připravované dražbě pozemku p. č v k. ú Rosice o výměře 4758 m 2, s podmínkou max. vydražitelné ceny ve výši Kč. 2. Ruší a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 1, písm. e) ze dne a č. 10/2004, bod 2. písm. j) ze dne , o prodeji a stanovení kupní ceny pozemku p. č. 195/1 v k. ú. Rosice MO Moravského rybářského svazu Rosice b) vyhlášku č. 26 Tržní řád ze dne s účinností od Mění a) rozhodnutí zastupitelstva č. 6/2003, bod 2, písm. a) ze dne souhlasí s odkoupením pozemku p. č v k. ú. Rosice o výměře 90 m 2 od Ing. Rii Sobotkové a Ing. Zdeňka Dvořáka a Olgy Dvořákové za cenu 250 Kč za m 2 b) rozhodnutí zastupitelstva č. 11/2004, bod 2, písm. a) ze dne takto: souhlasí s prodejem pozemku p. č. st v k. ú. Rosice o výměře 67 m2 a části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Rosice o výměře 112 m 2 (nově označené GP p. č. 61/11) MUDr. Věře Horké za cenu 100 Kč za m 2 s tím, že pokud stavba na pozemku nebude realizována do konce roku 2008, bude kupující povinna doplatit cenu za výše uvedené pozemky do výše 250 Kč za m 2. Kupující zajistí na své náklady geometrický plán, ve kterém budou zaznačena věcná břemena vedení stávajících inženýrských sítí na pozemku a písemná vyjádření správců těchto sítí o jejich existenci a možnostech přeložky. Součástí kupní smlouvy bude závazek kupující o tom, že před zahájením stavby zajistí 8 ROSA 9/05

9 přeložení dotčených sítí na své náklady. Cena je splatná při podpisu smlouvy. 4. Schvaluje a) minimální prodejní cenu za pozemky, určené k zastavění a k umístění zahrádek či předzahrádek v k. ú. Rosice 400 Kč/m 2 s tím, že u lukrativních pozemků může být cena zvýšena, u pozemků zatížených věcným břemenem může být cena snížena b) lhůtu maximálně 6 měsíců pro realizaci prodeje pozemků, schválených zastupitelstvem, v případě oprávněného zdržení bude řešeno individuálně c) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17, odst. 7, závěrečný účet města Rosice za rok 2004 (celoroční hospodaření města) a to bez výhrad d) smlouvu o půjčce finančních prostředků mezi Moravským Plynostavem a. s. Rosice jako věřitelem a městem Rosice jako dlužníkem v částce 1 mil. Kč s termínem vrácení jistiny nejpozději do c) rozpočtové opatření č. 5/2005 se změnami v položkách 1122, 1361, 2111, 2321, 4116, 3349, 3369, 3421 d) mezinárodní smlouvu mezi městy Strenči a Rosice ze dne o konkrétnějších záměrech spolupráce mezi městy. 5. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zprávu finančního výboru c) informaci o stavu realizace stavby Intenzifikace ČOV Tetčice d) informaci o zrušení novely zákona č. 96/2005 Sb. (o střetu zájmů). 6. Ukládá a) kontrolnímu výboru provést skartování čestných prohlášení zastupitelů, obdržených na základě zrušeného zákona č. 96/2005 b) finančnímu výboru projednat připomínky k závěrečnému účtu 2004 v oblasti právnických osob. Ing. Petr Klíma starosta Hana Vltavská Palzerová Jaroslava Burešová Ing. Pavel Pavlík návrhové komise inzerce ROSA 9/05 9

10 téma OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI HASIČŮ Jubilejní rok 2005 byl odstartován slavnostní schůzí již v listopadu roku 2004, kde bylo několik členů hasičského sboru oceněno čestným uznáním sboru. Podobně byly ohodnoceny v rámci výročí i okolní sbory a řada jednotlivců. V duchu oslav se nesl v lednu také tradiční hasičský ples, který je již 3 rokem pořádán v sousední obci Říčany pro nevhodné zázemí v KD Cristal. Velkou roli ve změně místa hraje i výše nájemného za sál. Ples byl zahájen ukázkou tanců a zpěvů dětského folklórního souboru Jánošíček z Brna. Na sále hrál taneční orchestr Sprint z Telče a v zasedací místnosti OÚ cimbálová muzika Omičan. Více než 300 účastníků plesu se rozcházelo v dobré pohodě okolo třetí hodiny ranní. Historie pořádání plesů rosickými hasiči sahá do roku 1887, kdy byl uspořádán pravděpodobně první ples v restauraci p. Veselého. Hlavní oslavy byly zahájeny ve spolupráci s HZS požárním útvarem profesionálů, kteří oslavili 30 let svého trvání. Ve čtvrtek 14. dubna 2005 v prostorách hasičské zbrojnice začal den otevřených dveří s malou výstavou dokumentů v klubovně. Tato akce pokračovala i 15. a 16. dubna. Zúčastnila se hlavně školní a předškolní mládež. V pátek 15. dubna odpoledne byly položeny kytice k hrobům bratrů Semotama a Šibora, kteří tragicky zahynuli při výkonu služby. Ve večerních hodinách proběhlo v klubovně setkání bývalých zaměstnanců rosického útvaru, které pokračovalo do pozdních nočních hodin v režii velitele stanice mjr. Františka Crhy. V sobotu 16. dubna byla před zámkem uspořádána netradiční soutěž v požárním útoku O pohár města Rosice pro mladší a starší mládež. Celou akci zahájily za nádherného počasí mažoretky Anife. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev. Rosickým mladším se nedařilo a tak alespoň nasbírali zkušenosti. Umístili se na sedmém posledním místě. Starší žáci z Rosic si vybojovali místo třetí a získali tak jeden z pohárů. Členové hasičského sboru se nadále zapojují do dění města, např. svojí účastí při sběru šrotu, v soutěžích amatérských kuželkářských družstev, anebo zajišťováním požárních hlídek při akcích pořádaných městem nebo jinými subjekty. Družstva mužů, dětí i žen se zúčastnila základních i postupových kol v požárním sportu v rámci okresu i kraje. Téměř vždy se umístila na předních místech a úspěšně reprezentovala nejen hasiče, ale zejména město Rosice. Městu Rosice vyslovují rosičtí hasiči velký dík za finanční a morální podporu, a dík i firmám, okolním hasičským sborům a v neposlední řadě i občanům města za pomoc rosickým hasičům při jejich činnosti. Za finanční podpory města byl také vydán Almanach hasičů v Rosicích. Pro širokou veřejnost je k zapůjčení v městské knihovně. O další činnosti mládeže, zásahové jednotky a hasičského sboru budete brzy informováni v některém z dalších čísel ROSY. Josef Humpolíček st. za HS Rosice 10 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

11 Řádková inzerce: Hledám pomoc při údržbě dvou hrobů v Rosicích. Celoročně a za úhradu, cena dle dohody. Nabídky pište na adresu: Rodina Vlčkova, Elišky Krásnohorské 414, Rosice. Pronajmu sad s chatkou v blízkosti nádraží v Tetčicích za výhodných podmínek. Kontakt: Prodám velmi zachovalou 3 roky starou rozkládací rohovou pohovku. Cena 500 Kč. K tomu přenechám zdarma koberce a závěsy. Tel.: Prodám starší plynový sporák, cena 500 Kč, k tomu zdarma přenechám starší elektrickou troubu. Tel.: Hledám zastřešené stání pro obytný přívěs. Délka 6 m, výška 2,7 m. V úvahu přicházejí Rosice a blízké okolí. Tel.: , Mladý manželský pár hledá pronájem bytu v Rosicích a blízkém okolí. Tel.: , Prodám pozemek ornou půdu v k. ú. Rosice u Brna, za sklárnou. Výměra m 2, cena dohodou. Tel.: Hledám pro sedmileté dítě-začátečníka, učitele angličtiny. Tel.: Školní jídelna, Husova čtvrť oznamuje, že od září vaří obědy pro cizí strávníky. Strava je dietní a je vhodná pro nemoci žlučníku, žaludku, slinivky atd. (vaří se na horkém vzduchu a páře). Možnost nahlášení ve školní jídelně, Husova čtvrť u pí ředitelky Zdeňky Skřivánkové denně od 6.00 hod. do hod. nebo na tel (vchod do školní jídelny je po příjezdové cestě). Cena jednoho oběda je 41 Kč. Pronajmu zařízený byt 2+1 (větší typ s balkonem) v Rosicích. Zděné jádro, nová kuchyně se sporákem, myčkou, lednicí a mrazákem. Nová koupelna s automat pračkou, šatna. Ihned volný inkaso. Tel.: , večer.

12 téma BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO DIVÁKY I. BRNĚNSKÉ RALLYE Ve dnech 9. a bude v Rosicích a okolí probíhat rallye. Rallye sledujete na vlastní nebezpečí. To vás však nezbavuje povinnosti dbát důsledně pokynů pořadatelů. Proto zejména: 1. Nepřecházejte vozovku v průběhu rallye, kdy je trať uzavřena vozidlem pořadatele. 2. Nezaujímejte místa v prostorech označených tabulemi ZAKÁ- ZANÝ PROSTOR nebo označených jiným způsobem. 3. Nestůjte na vnitřních stranách zatáček, v únikových prostorech, nebo na místech pod úrovní vozovky. Nezdržujte se v těsné blízkosti vozovky a pozorně sledujte průjezdy jednotlivých vozidel. 4. Alkohol nepatří do blízkosti trati. Divák posilující se alkoholem není dobrým přítelem motoristického sportu. 5. Dodržujte všechny pokyny pořadatelů a příslušníků policie nebo složek zajišťujících bezpečnost. 6. Neparkujte svá vozidla bezohledně v okolí rallye. Parkujte tak, aby byl zachován jízdní pruh o šířce 3 metry pro průjezd záchranných vozidel. 7. Při sledování rallye se dívejte kolem sebe a před zaujetím místa pro sledování uvažujte, zda je místo bezpečné a v dostatečné vzdálenosti od trati. 8. Pamatujte na ochranu svých dětí. 9. Dobře si hlídejte vaše domácí mazlíčky, kteří nesmí v žádném případě vběhnout do tratě. Zdroj: Josef Humpolíček tajemník bezpečnostní rady PO DÁLNICI DO BRNA BEZ POPLATKU Dne 1. září 2005 nabývá účinnosti vyhláška 305 za dne 15. července 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky byla přijata na opětovné žádosti občanů městské části Brno-Bosonohy. Srozumitelnějším jazykem řečeno. Od podléhají zpoplatnění pouze úseky dálnice D1 z Prahy (Chodova) do Kývalky a Brna (Slatiny) do Vyškova. Řidiči jedoucí od Kývalky do Brna tedy mohou od cestovat po tomto úseku dálnice bez obav před pokutou bez dálniční známky. Lukáš Volánek 12 ROSA 9/05 foto: Michal Eliáš

13 VYHRÁLI JSME OSOBNÍ AUTOMOBIL téma V měsíci květnu jsem se spolu s Ing. Dytrychem zúčastnil sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se konal 26. a 27. května ve Žďáru nad Sázavou. Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce a města ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy. Toto se daří někdy s úspěchem, ale v mnoha zásadních otázkách, které doporučuje Svaz vládě ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se rozcházíme, nebo spíše nenalézáme pochopení. V současné době je ve Svazu sdruženo 2474 obcí a měst, tedy asi 39 %, ve kterých žije téměř 73 % občanů ČR. Svaz je tedy konstruktivním partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v jednotlivých oblastech, týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem Svaz je nutné vidět starosty, kteří nad rámec starostí o svoji obec se věnují i obecným problémům samosprávy. Cílem je dosáhnout kladných změn na samosprávním poli a k tomu je potřebná jistá míra jednoty, koordinovaného postupu a legitimního lobování. Každá akce rozsahu sněmu, kde se zúčastní velké množství starostů a místostarostů má vždy svoje sponzory. Mezi nimi byla i automobilka Škoda Mladá Boleslav, která věnovala dvěma vylosovaným městům roční bezplatný pronájem osobního automobilu zn. Škoda Fabia combi. Velice milé překvapení bylo, když losující jako prvního vytáhla město Rosice, druhým výhercem se stalo město Písek. S panem starostou jsme byli automobil vyzvednout v Mladé Boleslavi a předali jej k užívání odboru regionálního rozvoje. Po roce bude možné tento automobil buďto vrátit, nebo jej se slevou odkoupit. Josef Hájek místostarosta ROSA 9/05 13

14 téma ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ Z DOMÁCNOSTÍ Pro výrobce, prodejce a spotřebitele elektrických nebo elektronických zařízení se stal 13. srpen 2005 významným dnem. Novelou zákona o odpadech č. 7/2005 Sb. byla ustanovena výrobcům a posledním prodejcům elektrozařízení povinnost zajistit od sběr nebo zpětný odběr použitých elektrozařízení a elektroodpadu. Tato povinnost v souladu s předpisy Evropských společenství navazuje na již starší povinnost výrobců, dovozců a prodejců zajišťovat sběr vybraných výrobků (olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií, pneumatik, chladniček, výbojek a zářivek) a autovraků. Zatímco déle než 2 roky připravovaný sběr autovraků začne plně fungovat až dnem 1. ledna 2007, zákon o odpadech vymezil na přípravu zpětného odběru a sběru elektrozařízení pouze období 8 měsíců. Zpětný odběr vybraných výrobků (z nichž chladničky, výbojky a zářivky přešly do kategorie elektrozařízení) do dnešních dnů plně nefunguje, a proto neuškodí si nejdříve připomenout, kde nadále odevzdávat např. vybité baterie. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých olejů, akumulátorů, baterií a pneumatik nemá prodejce, ale osoba, která tyto vybrané výrobky uvádí na trh (tj. výrobce nebo dovozce). Povinná osoba musí prostřednictvím posledního prodejce informovat spotřebitele, komu a kam může po používání vybraný výrobek bezplatně odevzdat. Místa zpětného odběru mají být stejně dostupná jako místa prodeje, předpokládá se alespoň jedno místo zpětného odběru v každé obci. Forma, jakým způsobem prodejce spotřebitele informuje o způsobu zpětného odběru vybraných výrobků, není předepsána. Vedle ústního sdělení lze tedy na prodejně vyvěsit plakát, použít příbalový leták apod. Důležitá je však zásada, že pokud tak prodejce neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v prodejně, a to kdykoliv, bezúplatně a bez vázání odběru na nákup nového zboží. Mezi občany Rosic převažuje povědomí, že použité vybrané výrobky mohou bezplatně odevzdávat ve Sběrném dvoře A.S.A. v Mrštíkově ulici jako odpad. To je sice možné a je to mnohem správnější, nežli baterie či zářivky vhazovat do popelnice s komunálním odpadem, ale takovým předáváním výrobků jako odpad se náklady na zpětný odběr přenášejí z výrobců na město Rosice, které za zneškodňování těchto nebezpečných odpadů musí zaplatit. Nyní již k novele zákona o odpadech týkající se elektrozařízení a nakládání s elektroodpadem. Do kategorie elektrozařízení spadají všechny výrobky, které ke své základní funkci potřebují elektrický proud, s jedinou výjimkou, a tou je (na rozdíl od zářivky či výbojky) běžná žárovka. Seznam elektrozařízení zahrnuje všechny velké a malé domácí spotřebiče, počítače a telekomunikační zařízení, elektrické nástroje, elektrické hračky atd. Po 13. srpnu 2005 musejí být vyrobená nebo dovezená elektrozařízení označena datem uvedení na trh, např. 8/05. Tímto označením se elektrozařízení rozdělila na historická a nová, tj. uvedená na trh před a po nabytí účinnosti novely zákona o odpadech. Toto označení by si měli spotřebitelé při nákupu nového elektrozařízení ve vlastním zájmu zkontrolovat, protože při zbavování se historických elektrozařízení budou muset za určitých okolností nadále platit. Nejdůležitějším momentem při zbavování se starého elektrozařízení bude nákup nového. Jestliže bylo kupované elektrozařízení uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, bude při jeho nákupu možnost bezplatně odevzdat staré zařízení pocházející z domácnosti. Povinnost zajistit takový bezplatný odběr v místě prodeje (v prodejně) má výrobce pouze při nákupu nového výrobku stejného nebo podobného typu a ve stejném počtu kusů jako je zařízení prodávané. Zpětný odběr přímo v místě prodeje či dodávky zboží se netýká internetového obchodu a samozřejmě zásilkového prodeje. Právnické osoby a podnikatelé, kteří budou nakupovat nové elektrozařízení, které se nepoužívá v domácnosti, nebo 14 ROSA 9/05

15 větší množství elektrozařízení, které se používá i v domácnosti (např. osobní počítač), nebudou odevzdávat staré kusy v místě prodeje, ale budou při nákupu informování o místě bezplatného sběru elektroodpadu. Tímto místem může být v budoucnu i sběrný dvůr odpadů v Rosicích. Záleží jen na výrobci elektrozařízení, zda zajistí sběr elektroodpadu sám na vlastní náklady, společně s jinými výrobci, nebo zda přenese tuto povinnost na jinou právnickou osobu např. na provozovatele sběrného dvoru v Rosicích. Ve sběrném místě elektroodpadu pak budou muset všichni povinně odevzdávat i elektroodpad, který bezplatně neodevzdají při nákupu nových výrobků. Za odevzdání elektrozařízení vyrobených před 13. srpnem 2005, aniž by koupili stejný počet kusů zařízení nového, budou právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání nadále platit. Závěrem je třeba připomenout, že celý systém zpětného odběru a sběru elektroodpadu dnem pouze startuje a nelze si tímto dnem automaticky vynucovat zpětný odběr elektrozařízení v prodejně. Rozhodující pro bezplatný zpětný odběr je datum uvedení prodávaného výrobku na trh, nikoliv datum jeho konečného prodeje. Na systém odběru a sběru elektroodpadu si tak budou postupně zvykat prodejci i spotřebitelé nejméně do konce roku. Dalibor Kolčava odbor životního prostředí MěÚ Rosice UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATKY ZE VSTUPNÉHO Psychiatrická ambulance MUDr. Ondroušková Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Rosic č. 10/2003 o místních poplatcích je předmětem místního poplatku vstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce a akce obdobného charakteru. Poplatníkem místního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku (odbor finanční MěÚ Rosice, pí Kružíková, tel ) její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. Oznamovací povinnost neplatí pro poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni, s výjimkou poplatků za akce, jejichž celý výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. U pravidelně se opakujících akcí může být na požádání poplatníka stanoven na základě dohody poplatek paušální měsíční, dle uvedené vyhlášky. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku stanoveného paušální částkou je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného měsíce. Dana Kružíková, finanční odbor MěÚ Rosice OZNÁMENÍ LÉKAŘŮ neordinuje: 26., 27. a V akutních případech kontaktujte Krizové centrum Brno-Bohunice MUDr. Hálová praktická lékařka pro děti a dorost oznamuje změnu poradny pro kojence a děti do 1 roku: Poradna se přesunuje od ze čtvrtka na úterý, doba zůstává stejná hod informujeme ROSA 9/05 15

16 téma PREVENCE KRIMINALITY Domácí násilí III. Tato žena: je pod obrovským psychickým tlakem, zdeptaná a postrádá jakoukoli sebedůvěru (v naprosté většině případů totiž trpěla násilím už dlouho před tím, než se rozhodla vyhledat pomoc policie) násilník ji možná vyhrožuje ještě větším ubližováním nebo útokem na děti. Domácí násilí se může dotknout kohokoli, ale nikdo si je nezaslouží. Konflikty se dají řešit nenásilnou cestou. Jaká je role policie při řešení domácího násilí? Domácí násilí je v České republice snad jedinou kategorií trestných činů, kdy pachatel dobrovolně a bez obav zůstává na místě činu doma. Je to naopak oběť, kdo prchá bez peněz a potřebného vybavení, často s dítětem, a hledá útočiště u příbuzných, přátel či v azylu. Násilník totiž za svůj čin neočekává žádné následky! Policie má při řešení problému násilí v rodině mimořádně důležitou úlohu. Často je první institucí, na kterou se oběť obrací. Policisté/policistky jsou osoby s vysokou společenskou prestiží. Svým profesionálním jednáním mohou dát násilníkům jasně najevo, že jejich pocit beztrestnosti je klamný a že za své jednání budou potrestáni. Policistky a policisté tak mohou přerušit bludný kruh násilí. Výzkum Bílého kruhu bezpečí provedený mezi oběťmi domácího násilí prokázal, že oznámení násilí na policii snižuje riziko opakovaného napadení oběti pachatelem až o 62 %. PACHATEL Podle statistických údajů byli v 98 % řešených případů domácího násilí agresory muži. Pachatel často vystupuje navenek jako spořádaný člověk, který odmítá násilí. Své vlastní chování vysvětluje jako normální reakci na chyby, nebo jako něco, co prostě neměl pod kontrolou. I když páchá násilí mluví spíše o hádce, neshodě, konfliktu OBĚŤ Ze statistických údajů vyplývá, že 92 % 98 % obětí domácího násilí jsou ženy. Oběti domácího násilí se při kontaktu s policií chovají obvykle jinak než oběti poškozené cizím pachatelem. Jejich ochota spolupracovat s policií kolísá. Může se stát, že žena, která zavolala policii, bude po jejím příjezdu tvrdit, že se nic nestalo a že si vyšetřování nepřeje, nebo podá trestní oznámení a zanedlouho je zase stáhne. I když se to zdá nepochopitelné, oběť může násilníkovi dokonce pomáhat. Někdy to vypadá, že s ním ve všem souhlasí a brání ho. Může spolu s pachatelem najednou stát proti jednajícímu policistovi/policistce. PROČ? Představte si, že vás začne týrat člověk, který vám byl kdysi nejbližší. Také tomu nebudete chtít uvěřit. Oběť je velmi často zastrašována (pokud řekneš něco policii) a pociťuje obrovský strach o sebe a své děti. V situaci týrání blízkou osobou se velmi často stává, že oběť pociťuje závislost na svém trýzniteli a myslí si, že bez něho nebude schopná žít. Tuto nepřiměřenou vazbu mezi trýznitelem a jeho obětí nazýváme stockholmský syndrom. Dlouhodobé setrvání v násilném vztahu mění chování a prožívání všech obětí, u těchto lidí lze pozorovat takové způsoby chování a myšlení, které psychologové pojmenovali jako naučená bezmocnost a beznaděj. Je to situace, kdy oběť již rezignovala na svou situaci a nehledá únikovou cestu. K této situaci často přispívají i negativní zkušenosti s předchozími neúspěšnými intervencemi policie a ostatních institucí. Žena, která se stala obětí domácího násilí, je většinou ekonomicky závislá na svém muži a nemá kam odejít do bezpečí. Oběť často žije v izolaci. Pachatel systematicky ničí její vztahy 16 ROSA 9/05

17 s okolím nedovoluje setkání s přáteli a s rodinou. Oběť je pak osamělá a může se na násilníkovi stát závislou. I v rodinách, kde dochází k násilí, může násilník vzít ženu na výlet nebo jí koupit dárek. To ji mate a vyvolává touhu zažít to častěji, odpustit mu a na všechno zlé zapomenout. I když se její chování může zdát divné, nezapomínejme, že oběť nikdy s násilím nesouhlasí. Hledá jen nejrůznější pro nás třeba nepochopitelné způsoby, jak se násilí vyhnout. Oběť se ke svému trápení stydí přiznat, bojí se, že by ji okolí obvinilo, že neuměla vytvořit domácí pohodu, že provokovala, nedokázala před násilím ochránit děti Proto se často i mnoho let nechá trápit, bít a ponižovat. UZNÁNÍ, KTERÉHO SE DOSTÁVÁ MÁLOKDY Pozval jsem na rosické náměstí tetu, která zde před 35 lety žila. Nemohla si vynachválit kašny a celé naše náměstí. Něco pro zasmání. Vyslovila se, že kašny u nich v Plzni budou stát více než dva miliony korun a budou to podle jejího názoru samé změti trubek, které se na náměstí nehodí. Jsem velmi rád, že žiji ve městě, které se může pyšnit upraveným náměstím. Spokojený občan Miroslav Živný z vašich dopisů Dejte postiženému najevo, že chcete pomoci, aniž byste nabízeli unáhlená řešení, jako okamžitý odchod od muže, rozvod, atd. Pokud se domácí násilí vyhrotí natolik, že je přivolána policie, je situace zcela jistě velmi vážná a nikdo by ji neměl podceňovat. Vyústěním domácího násilí může být i vražda. 43 zákona o Policii ČR ukládá policii poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Hlavním cílem každé policejní intervence je zajistit ochranu majetku, zdraví a život oběti. připravila JUDr. Jana Šildbergerová MěÚ Rosice odbor školství foto: Jaroslav Macháček POCTIVCI JEŠTĚ NEVYMŘELI Děkuji touto cestou panu Ing. Pavlovi Pavlíkovi, bytem Kaštanová 1177, Rosice, který nalezl v minulém roce v zasedací místnosti městského úřadu zlatý řetízek, vrátil jej majitelce a letos v červnu nalezl zahradnické nůžky u pomníku T.G. Masaryka a ty rovněž vrátil majiteli. Asi by tento počin měl být pro každého samozřejmý, ale kolika lidem se ztracená věc nevrátila? Za MěÚ Rosice Marta Vaníčková ROSA 9/05 17

18 společenská kronika Dne 22. července 2005 uplynulo již celých 10 let, co nás náhle opustil můj drahý manžel a tatínek pan Štefan Fiala. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Alena, děti Lucie a Tomáš Oznamuji, že dne zemřela ve věku 90 let paní Vlasta Skalická rozená Muchová, rodačka z Rosic. Dcera Eva Dne 14. srpna 2005 uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky, babičky, Dne 19. července 2005 nás navždy opustila maminka, babička, tchyně a švagrová, paní Helena Prokešová. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s ní přišli rozloučit, též děkujeme za květinové dary. Syn Karel s rodinou s námi. paní Vlasty Rotterové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte Syn Karel a vnučka Katka Kdo byl milován není zapomenut. Dne 12. září 2005 by se dožil 85 roků pan Ladislav Veselý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Milan Dne 30. září 2005 je tomu 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ladislav Barkóci a 22. října 2005 vzpomeneme jeho nedožitých 57 let. Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost, dobrotu a lásku. Stále vzpomínají manželka Věra, dcery a syn s rodinami Dne uplyne rok, co nás navždy opustila paní Marie Charvátová a uplyne 10 let od úmrtí pana Ludvíka Charváta. Vzpomínají syn Ludvík a snacha Marie 18 ROSA 9/05

19 Otázka: PRÁVNICKÁ PORADNA Jsem 5 let vdaná, mám 2 malé děti jsem na MD, vlastní příjmy nemám. Manžel slušně vydělává. Vloni jsem se dověděla, že na služebních cestách měl krátkodobé známosti. Žárlila jsem a našla jsem si proto taky známost. Manžel se to dověděl podal návrh na rozvod a odstěhoval se ke své matce. Prozatím žiji s dětmi v našem společném bytě, ale manžel se mnou nebaví a přestal mi dávat peníze na domácnost, posílá pouze Kč na děti. Nevím, co mám dělat, nevím, z čeho mám žít. Je mi trapné nechat se živit přítelem. Jsem oprávněna do rozvodu manželství požadovat nějaké výživné od manžela? Jaroslava M., Zbýšov právnická poradna Odpověď: Vyživovací povinnost mezi manžely je stanovena v zákonu o rodině takto: 1. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. 2. Neplní-li jeden z manželů tuto vyživovací povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Návrh k určení vyživovací povinnosti soudem se podává zejména v rozvrácených manželstvích, kdy jeden z manželů přestane druhému dávat peníze na domácnost, případně opustí společnou domácnost a podá návrh na rozvod, jak je tomu ve Vašem případě. Soud určí vyživovací povinnost mezi manžely pouze na základě návrhu, který musí být určitý a přesný, protože nelze přisoudit víc, než kolik navrhovatel žádá. Také musí být určen počátek doby, od kdy má být plněno. Nelze např. do návrhu uvést,...výše výživného se ponechává na úvaze soudu... nebo se domáhat výživného v přiměřené výši. Nárok na výživné manžela určí soud ode dne, kdy byl návrh doručen do podatelny soudu. V návrhu musí být uvedeny i rozhodné skutkové údaje pro posouzení tohoto návrhu. Navrhovatel je osvobozen od soudních poplatků, poplatkovou povinnost má odpůrce, a to podle výše přijímané částky. Soud při určení výše výživného zkoumá především, z jakého důvodu některý z manželů neplní svoji vyživovací povinnost, jaké jsou osobní rodinné majetkové poměry manželů a jaké jsou odůvodněné potřeby navrhovatele a schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Pokud je neplatící manžel podnikatelem, podotýkám, že finanční úřady jsou povinny poskytovat soudu pro účely výživného údaje, týkající se příjmů podnikatelů. Dále soud zkoumá i okolnosti rozvratu manželství. Ve vašem případě je třeba mít na paměti i ustan. 96 odst. 2 zákona o rodině, podle něhož je důvodem nepřiznání výživného i rozpor s dobrými mravy. V případě, má-li manžel požadující výživné známost, která je příčinou rozvratu manželství, pak skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného zpravidla nemůže ovlivnit. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel PODĚKOVÁNÍ Rády bychom velmi poděkovaly kolektivu pracovníků Rosických TS pod vedením Martina Sourala, Petru a Zdeňkovi Svobodovým, Michalu a Miloši Štibichovým, Jaroslavu Božkovi a Aleši Dědičovi za velkou pomoc a ochotu při stěhování. Hoši byli jste super! Paní Břínková a paní Jurková ROSA 9/05 19

20

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne 14. 04. 2015 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/14/2015 Rada obce Baška schválila program 14. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení 2/14/2015

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více