Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín"

Transkript

1 Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je začleněn do sítě základního systému cyklistických tras ČR. Evropského významu dosahuje hlavní trasa č.2 Praha Ústí nad Labem Děčín státní hranice, která je součástí evropské cyklistické sítě EuroVelo a je sledována jako evropský koridor 7 Middle Europe Route vedený severojižním směrem v ose North Cape Kodaň Berlín Praha Salzburg Florencie Řím Malta. Na nosný systém navazují regionální a lokální cyklistické trasy pro každodenní i rekreační dopravu. Rozvoj cyklistiky, úzce koordinovaný s celkovým rozvojem rekreace a turistiky s hranice překračujícími návaznostmi na turisticky zajímavé oblasti, služby a celkový dopravní systém, hraje zásadní roli v rozvoji cestovního ruchu. Cílem současného dopravního plánování musí být systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí. Mezi takové druhy dopravy jednoznačně patří i cyklistika. Jsou nepochybně zřejmá její pozitiva bezhlučnost a nulové emise, finanční nenáročnost. Půlhodinka jízdy denně každý den v týdnu je vynikající prevencí proti civilizačním chorobám, cyklisté rovněž nemají problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zácpami, kolo přispívá k humanitě a družnosti. Významný je i přínos pro rozvoj cestovního ruchu. V minulých letech byl schválen mezinárodní projekt cyklistických stezek Green ways a stezka Vídeň Hamburk je jeho součástí. Dalším projektem, jehož je město Děčín součástí, je mezinárodní projekt Modrý pás Labe. Myšlenka realizace cyklistické stezky vznikla v orgánech Euroregionu Labe jako zcela průkazný projekt hranice překračující spolupráce s možností získat na jeho realizaci finanční prostředky z fondů Phare CBC. O státní dotaci na realizaci projektů, které jsou především zaměřeny na bezpečnost silničního provozu (projekty stahujícím cyklisty z frekventovaných komunikací, zajištění bezpečných cest do škol nebo velké integrované projekty) lze žádat na Státním fondu dopravní infrastruktury (příspěvek maximálně do výše 60 % rozpočtovaných nákladů na výstavbu nebo údržbu cyklistické stezky, případně její části platí pro rok 2003) Výstavba cyklistických tras je v Děčíně podstatně snížena vzhledem k reliéfu krajiny s hluboce zaříznutým údolím Labe do okolního terénu a k hustě obestavěným komunikacím. Přesto je možné využít zejména volných prostorů podél říčních toků a potoků, kde jsou podmínky pro vedení stezek poměrně příhodné. Cyklotrasy turistického charakteru lze pak vést prakticky neomezeně po četných stávajících málo frekventovaných silnicích, místních komunikacích a účelových cestách ve volné přírodě. Vnitroměstská cyklistika může být s provedením drobných úprav za minimum financí provozována po stávajících komunikacích. Město Děčín má zpracovaný a v roce 2002 schválený územní plán města. V této územně plánovací dokumentaci jsou promítnuty všechny stávající cyklotrasy. Současně jsou v územním plánu řešeny i další plánované cyklotrasy a to v celém správním území města, které doplňují již stávající systém funkčních tras, jako je např. cyklistický okruh vedený kolem masivu Děčínského Sněžníku po stávajících zpevněných účelových komunikacích, trasa vedená od Sněžníku pod Maxičkami přes Čertův hřbet do Dolního Žlebu, trasa vedená z Jalůvčí a Přípeře do Prostředního a Dolního Žlebu podél toku řeky Labe nebo nově zřízená trasa vedená z Dolního Žlebu podél Labe ke státní hranici se SRN, kde je otevřen přechod pro cyklisty a chodce s vazbou na systém cyklotras v sousedním Německu. V závazné části územního plánu jsou uvedeny i veřejně prospěšné stavby, mezi nimiž figuruje také cyklistická trasa č.2 na území města. Jedná se o cyklistickou trasu vedenou po pravém břehu řeky Labe ve směru od Těchlovic do Děčína (Vídeň Hamburk), která je vedena a projekčně připravena resp. z části již realizována v úseku od Litoměřic přes Ústí nad Labem do Děčína, s vazbou na sousední SRN (celková délka tohoto úseku je m). Dalším pokračováním této mezinárodní cyklotrasy je úsek vedený od Tyršova mostu po levém břehu řeky Labe na Dolní Žleb s vazbou na hranici se SRN. Dalšími hlavními plánovanými cyklotrasami v územním plánu města jsou: - Cyklistická trasa vedená údolím Jílovského potoka od nábřeží po Ovčí lávku, je součástí komplexní přestavby celého prostoru. - Cyklistická trasa směřující z Podmokel přes Horní Oldřichov do Jílového (délka m). Je vedena po stávajících místních komunikacích a nezpevněných cestách. - Cyklistická trasa vedená po levém břehu řeky Labe od přívozu po Tyršův most a s vazbou na hlavní

2 trasu vedenou k přechodu se SRN. - Cyklistická trasa vedená podél řeky Ploučnice ve směru na Benešov nad Ploučnicí (délka m). Podpora rozvoje cykloturistiky je zakomponována ve Strategickém plánu rozvoje města Děčín, který byl schválen zastupitelstvem města dne jako nedílná součást Územního plánu města Děčín, a to ve znění: Město bude zřizovat nové cyklostezky včetně napojení na regionální síť cyklostezek a bude ve svých dopravních záměrech usnadňovat pohyb cyklistů v Děčíně. Výstupem tohoto cíle strategického plánu jsou 2 nové mezinárodní trasy pro cyklisty, jedna na levém (v úseku Tyršův most v Děčíně - státní hranice se SRN) a jedna na pravém břehu řeky Labe (v úseku Boletice - Tyršův most v Děčíně) a jejich propojení (návrh dopravního řešení přechodu řeky Labe), v termínu do roku Doposud bylo v souladu se schváleným územním a strategickým plánem města v oblasti rozvoje cyklotras ve městě zpracováno několik studií a projektových dokumentací: Cyklistická stezka hranice okresu Ústí nad Labem Děčín Jedná se o studii ze září 1997 zpracovanou Urbanistickým atelierem Ing.arch. Ponča Pavel jako podklad k žádosti o územní rozhodnutí, která umisťuje cyklostezku na pravý břeh řeky Labe ve směru od Těchlovic (od hranic okresu Děčín Ústí nad Labem) do Děčína (k Tyršovu mostu) a napojuje ji na trasu Litoměřice Ústí nad Labem Velké Březno. V budoucnu má dojít k jejímu prodloužení až na Mělník (propojení s Prahou). Je součástí mezinárodní cyklotrasy Vídeň Hamburk. Celá trasa navrhovaného úseku má délku 12,1 km. Bude sloužit i pro pěší. Z důvodu oddělení od automobilového provozu je trasa vedena z velké části po polních cestách, stezkách pro pěší či po rybářských pěšinách. Soutok Labe a Ploučnice, stezka pro cyklisty a pěší Jedná se o studii z května 1998 zpracovanou firmou Valbek jako podklad k žádosti o územní rozhodnutí, jejíž součástí byly i hrubé terénní úpravy na soutoku Labe Ploučnice, na které byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu Cyklistická stezka - soutok Labe a Ploučnice - v Děčíně Jedná se o projektovou dokumentaci z června 2002 zpracovanou firmou STAVOPROJEKT 91. Stavební povolení nabylo právní moci dne Tato dokumentace řeší vedení cyklotrasy po pravém břehu řeky Labe v úseku Staré Město, Rytířská ul. Tyršův most. Tato trasa je součástí mezinárodní cyklotrasy Vídeň Hamburk. Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. Studie hlavních vnitroměstských cyklistických tras v Děčíně Ta to studie z dubna 2003 zpracovaná Ing.arch. Lejčarem navrhuje vnitroměstskou síť cyklotras v návaznosti na síť nadřazených dálkových a rekreačních cyklistických tras a na cyklotrasy v územním plánu města. Studie pokračování stezky pro cyklisty Vídeň Hamburk, úsek Tyršův most Prostřední Žleb, Čertova voda Tato studie z dubna 2003 zpracovaná projektovou kanceláří URBAN Ústí nad Labem řeší vedení cyklotrasy po levém břehu řeky Labe v úseku Děčín, Tyršův most Prostřední Žleb. Na zpracování této dokumentace získalo město grant z programu Phare CBC Společný fond malých projektů Uvedená trasa je součástí mezinárodní cyklotrasy Vídeň Hamburk. Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. V současné době město Benešov nad Ploučnicí realizuje výstavbu kanalizace podél řeky Ploučnice vedoucí na ČOV v Děčíně. Tato stavba probíhá v úseku plánované příměstské cyklotrasy Benešov nad Ploučnicí Děčín. Z důvodu úspory finančních prostředků města Děčín při výstavbě této cyklotrasy navrhujeme po dohodě s představiteli města Benešov n/pl sloučit obě tyto stavby, to znamená zadat urychleně zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci této příměstské cyklotrasy v úseku až po hranice okresu Děčín. Usnesením č. RM schválila rada města Memorandum o společné podpoře cyklomagistrály Ploučnice stezka rozvoje prosperity. Tento pilotní projekt bude připravován v úzké součinnosti s Krajskými úřady Libereckého a Ústeckého kraje s cílem rozvoje cestovního ruchu v obou regionech. Město Děčín se bude prostřednictvím odboru rozvoje podílet na přípravě a vlastní realizaci tohoto projektu. Město Děčín bylo v srpnu 2002 postiženo ničivou povodní, která poškodila mostky, komunikace, chodníky i cyklostezku z Dolního Žlebu. Z důvodu přednostního řešení havarijní situace došlo k odkladu nové výstavby některých již realizačně připravených úseků městských cyklotras. Vzhledem k finanční i časové náročnosti projektových dokumentací k územnímu i stavebnímu řízení a hlavně samotné realizace cyklotras a cyklostezek je návrh jejich výstavby stanoven v časovém horizontu do roku

3 2012 postupně dle důležitosti a dle investičních možností města při hledání dalších způsobů financování. Navrhovaný postup časový harmonogram: A) zajištění projektové dokumentace : 1) zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení Lávka pro pěší a cyklisty železniční most přes Ploučnici firmě SUDOP PRAHA a.s., cena díla 250 tis. Kč - zastupitelstvo města usnesením č. ZM ze dne schválilo realizaci lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Ploučnici v roce 2004 současně s opravou mostu a v rozpočtu města pro rok 2004 vyčlenit finanční prostředky pro její realizaci ve výši cca 5 mil. Kč. r ) zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka vedoucí od hranice okresu Děčín Benešov nad Ploučnicí do Děčína r ) zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na část mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Tyršův most Prostřední Žleb, Čertova voda r PD pro územní rozhodnutí je již zhotovena financováno z grantu z programu Phare CBC Společný fond malých projektů ) zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a následně pro stavební povolení na část mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Boletice Staré Město, Rytířská ul. r (cenové nabídky na zhotovení PD k ÚŘ byly předloženy třemi firmami v dubnu roku 2001) 5) zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a následně pro stavební povolení na část mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Těchlovice (od hranic okresu Děčín Ústí nad Labem) Boletice r ) zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení Lávka pro pěší a cyklisty železniční most přes Labe firmě SUDOP PRAHA a.s., cena díla 277,6 tis. Kč r ) zadat zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a následně pro stavební povolení postupně na hlavní vnitroměstské cyklistické trasy v Děčíně v tomto pořadí: a) Propojení centra cyklotrasami, které jsou finančně a technicky méně náročné, nebo jsou již v současné době využívané aniž by měly statut cyklostezky r. 2005: - vedoucí od Tyršova mostu po Tyršově ul. k Masaryk.nám., odtud na Hřensko (kolem Střelnice) a ke Gymnáziu - vedoucí od škol na Komenském nám. - na ul. Pohraniční přes světelný přechod pro chodce, dále - ul. Křížovou do Tyršovy ul. - ul. Myslbekova na Masarykovo nám. - při zprůjezdnění ul. Hudečkovy na Pohraniční ul. a po kruhovém objezdu na Masarykovo nám. b) Spojení sídliště Kamenická s centrem vedeno ulicemi Liberecká, Liliova, obslužná komunikace za prodejnou Albert, Riegrova ul., Komenského nám., Masarykovo nám. r c) Spojení sídliště Staré Město s centrem r přes Oblouková ul., Fügnerova ul., Kokos - kolem Zimního stadionu d) Spojení sídliště Březiny s centrem r přes Staré Město podél Ploučnice - přes Libverdu, ČD-Východní nádraží, Fügnerova ul. e) Spojení sídliště Želenice s centrem r od ZŠ Školní ul., ul. U Tvrze do parku u Bažantnice a po cestě na Nedokončenou ul., Cihelná ul., zahrádkářská kolonie, dále Ruská ul., MěÚ f) Napojení průmyslové zóny v Děčíně V - r směrem Želenice - směrem centrum Podmokly g) Spojení Bynova s centrem r směrem Dolní Oldřichov, dále do centra Podmokel

4 8) zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a následně pro stavební povolení na stavbu Příměstské cyklotrasy Děčín - Jílové u Děčína - r B) Realizace cyklotras : 1) R realizace cyklistické stezky - soutok Labe a Ploučnice v Děčíně již vydáno stavební povolení (nabytí právní moci dne ). Jedná se o cyklotrasu po pravém břehu řeky Labe v úseku Staré Město, Rytířská ul. Tyršův most. Tato trasa je součástí mezinárodní cyklotrasy Vídeň Hamburk. Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. 2) R realizace lávky pro pěší a cyklisty po železničním most přes Ploučnici - v r bude zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení - zastupitelstvo města usnesením č. ZM ze dne schválilo realizaci této lávky v roce 2004, které proběhne současně s opravou mostu, kterou realizují české dráhy. ZM též schválilo vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2004 na tuto stavbu ve výši cca 5 mil. Kč. 3) R realizace cyklostezky vedoucí od hranic okresu Děčín-Benešov nad Ploučnicí do města Děčín. prozatím nejsou známy pokud by tato stavba proběhla zároveň se stavbou kanalizace, jejímž investorem je město Benešov nad Ploučnicí, je zřejmá úspora finančních prostředků. 4) R realizace další části mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Tyršův most Prostřední Žleb, Čertova voda v r proběhne dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení (část dokumentace byla financována z programu Phare CBC). Celkové náklady stavby jsou tis. Kč. 5) R realizace další části mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Boletice Staré Město, Rytířská ul. Realizační náklady vyplynou ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení, R realizace propojení centra cyklotrasami, které jsou finančně a technicky méně náročné, nebo jsou již v současné době využívané aniž by měly statut cyklostezky: - vedoucí od Tyršova mostu po Tyršově ul. k Masaryk.nám., odtud na Hřensko (kolem Střelnice) a ke Gymnáziu - vedoucí od škol na Komenském nám. - na ul. Pohraniční přes světelný přechod pro chodce, dále - ul. Křížovou do Tyršovy ul. - ul. Myslbekova na Masarykovo nám. - při zprůjezdnění ul. Hudečkovy na Pohraniční ul. a po kruhovém objezdu na Masarykovo nám. Dají se předpokládat v nízké výši, jelikož se jedná o trasy již v současné době využívané (aniž by měly statut cyklostezky) a tím pádem technicky méně náročné. 6) R realizace další části mezinárodní cyklostezky Vídeň Hamburk v úseku Těchlovice (od hranic okresu Děčín Ústí nad Labem) Boletice. Realizační náklady vyplynou ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení, R realizace spojení sídliště Kamenická s centrem vedeno ulicemi Liberecká, Liliova, obslužná komunikace za prodejnou Albert, Riegrova ul., Komenského nám., Masarykovo nám. předpokladem jsou nízké realizační náklady 7) R realizace lávky pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe včetně nájezdů na tento most. Realizační náklady vyplynou ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení, R realizace spojení sídliště Staré Město s centrem předpokladem jsou nízké realizační náklady:

5 - přes Oblouková ul., Fügnerova ul., Kokos - kolem Zimního stadionu 8) R postupná realizace dalších vnitroměstských cyklotras v Děčíně: - spojení sídliště Březiny s centrem - přes Staré Město podél Ploučnice - přes Libverdu, ČD-Východní nádraží, Fügnerova ul. 9) R postupná realizace dalších vnitroměstských cyklotras v Děčíně: - spojení sídliště Želenice s centrem - od ZŠ Školní ul., ul. U Tvrze do parku u Bažantnice a po cestě na Nedokončenou ul., Cihelná ul., zahrádkářská kolonie, dále Ruská ul., MěÚ Realizační náklady budou spojené s náklady na odkup pozemků v části trasy, vyplynou ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení, R realizace napojení průmyslové zóny v Děčíně V - směrem Želenice - směrem centrum Podmokly Realizační náklady budou spojené s náklady na odkup pozemků v části trasy, vyplynou ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení, 10) R postupná realizace dalších vnitroměstských cyklotras v Děčíně: - spojení Bynova s centrem - směrem Dolní Oldřichov, dále do centra Podmokel 11) R realizace příměstské cyklotrasy Děčín - Jílové u Děčína. C) Předpoklad financování výstavby cyklotras: Rok 2004 : cca 13 mil. Kč Rok 2005 : cca 35 mil. Kč Pro další roky nejsou realizační náklady prozatím známy, vyplynou až ze zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení. Město Děčín by mělo každoročně vyčlenit v rozpočtu města finanční prostředky ve výši cca 15 mil. Kč., ze kterých by dle předloženého návrhu realizace cyklotras mohly být financovány jak projektové dokumentace, tak i jejich samotná výstavba a následná údržba. Další způsob financování výstavby konkrétních úseků výše uvedených staveb bude hledat odbor rozvoje.

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více