Město Dobřichovice Vítova 61

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dobřichovice Vítova 61"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ IČ Název soutěžního řešení Bezpečná cyklodoprava z Dobřichovic do pověřené obce Černošice BODOVÁ 0 LINIOVÁ 1 PLOŠNÁ 0 Jméno, příjmení a funkce ing. Ladislava Cvrčková Telefon Jedná se o cyklostezku, umístěnou na pozemcíhc města č. parc.783/2, 1891, 1882/1, 1882/30, 1882/39, 1326/7, 1881/4, 1881/5, 1881/2, 1876/148. Cyklostezka se zčásti nachází na louce Umístění soutěžního řešení podél levého břehu řeky Berounky mezi silničním mostem a lávkou pro pěší v dalším úseku navazuje na dosavadní polní cestu, která byla upravena pro požadavky cyklodopravy. Termín realizace (od- do) srpen - prosinec 2012 Termín předání do užívání (datum kolaudace) Grido architektura a design s.r.o.,ing.arch. Peter Sticzay - Autor projektu (včetně kontaktu) Gromski,tel: Strabag a.s, odštěpný závod Praha, Ing. František Doubek Zhotovitel díla (včetně kontaktu) tel: Náklady na realizaci, rozpočet ,30 - cena včetně DPH 80% dotace z Evropské Unie(ROP Střední Čechy), 20% vlastní zdroje města Způsob a zdroje financování

2 STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO STAV PO REALIZACI SOUTĚŽNÍHO Popis původního stavu Hlavní důvody pro změnu původního stavu Realizované změny, přehled použitých opatření Z centra Dobřichovic se cyklisté dopravovali po frekventované ulici 5. května,kde hrozily denní kolize s automobily, dále pak přes průmyslovou zónu v ulici Randova a následně starou zanedbanou částečně zpevněnou polní cestou po levém břehu řeky Berounky. Zvýšení bezpečnosti cyklistů a to zejména vedením trasy mimo frekventovanou komunikaci společnou pro cyklisty a motoristy.cyklostezka je tedy vedena v bezpečné vzdálenosti od hlavní silnice a je zacílena především na každodenní dojížďku mezi obcemi.v neposlední řadě umožní nová cyklostezka i rozvoj sportovní vyžití pro rekreační cyklistiku a on-line bruslení. Za tímto účelem je cyklostezka vybavena čtyřmi originálně architektonicky zpracovanými odpočívadly. Design cyklostezky je inspirován tématikou velkých cyklistických závodů - Tour de France, Giro di Italia, Vuelta a Závod Míru. Nově vybudovaná cyklostezka o délce 900 metrů vedená pod lávkou pro pěší obchází průmyslovou zónu s intenzivním automobilovým provozem a pokračuje dalším nově zbudovaným úsekem namísto původní polní cesty do Černošic. Zde bude rekonstruován úsek o přibližné délce 2100 metrů až na hranici katastru s Černošicemi. V návaznosti na tento projekt v současné době město Černošice samostatně realizuje pokračování cyklostezky podél řeky Berounky až do stávajícího uličního systému města. Všeobecným cílem projektu je podpora ekologické formy dopravy, která bude motivovat občany k omezení individuální automobilové dopravy. Projekt není primárně zacílen na rozvoj cestovního ruchu, ale soustředí se na podporu pravidelné cyklistické dopravy za prací, vzděláním,

3 sportovními a kulturními činnostmi, cestami do úřadů a to včetně dojíždění vlakem do Prahy nebo do Berouna. PŘÍNOS SOUTĚŽNÍHO PRO OBYVATELE ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Přínos řešení pro zvýšení bezpečnosti provozu Další pozitivní dopady (zklidnění dopravy, zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou nebo veřejnou dopravu apod.) Návazné, popř. předcházející etapy, vazba na širší koncepci, strategické dokumenty apod. Jednoznačně došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, a to oddělením provozu cyklistů od provozu motorových vozidel. Díky splnění všech technických parametrů požadovaných na stavbu cyklostezek( šířka komunikace, dopravní značení, kvalitní živičný povrch) došlo k výraznému snížení možnosti úrazů cyklistů i v druhém úseku cyklostezky, kde se motorová vozidla nepohybovala ani před její stavbou, ale stav cesty byl pro provoz cyklistů nebezpečný. Mezi další pozitivní dopady patří jednoznačně možnost využití velkoryse navržených čtyř odpočívadel,nejen pro rekreační cyklisty, ale též pro rodiny s malými dětmi, kteří si mohou v prostoru odpočívadel udělat i piknik. Pohled na vlnící se cyklostezku přerušovanou odpočívadly z lávky pro pěší, tvoří jednu z nových architektonických dominant města. Navazuje na koncepci a projekt rozvoje cyklistické dopravy obce Dobřichovice a navazuje na stávající úsek cyklostezky Dobřichovice Lety Řevnice. Projekt je též v souladu se strategickým plánem rozvojem města Dobřichovice, Nutnost vytvoření nových a značených cyklostezek se zmiňuje v kapitolách věnovaných přímo Dobřichovicím a Černošicím i Strategie rozvoje mikroregionu Dolní Berounka. V širších souvislostech projekt cyklostezky mezi Dobřichovicemi a Černošicemi odpovídá 3. specifickému cíli prioritní osy 1 ROP NUTS 2SČ - tedy zlepšení podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy.,

4 Publicita, způsob informování a zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu Proběhlo, popř. proběhne vyhodnocení úspěšnosti soutěžního řešení? Jakým způsobem? Dostupné údaje o vývoji dopravní nehodovosti v lokalitě Intenzity automobilové (popř. pěší, cyklistické) dopravy na dotčených komunikacích Samotný záměr projektu byl definován již v roce 2004 v rámci Koncepce a projekt rozvoje cyklistické dopravy obce Dobřichovice, fáze I. a II. kterou si město nechalo zpracovat profesionální společností.v únoru 2011 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli Dobřichovic i Černošic pro potřeby zpracování žádosti o dotaci na projekt Bezpečná cyklodoprava z Dobřichovic do pověřené obce Černošice. Z výsledků šetření vyplývá, že většina (59,7 %) vnímá současnou situaci při dopravě mezi obcemi jako nebezpečnou, pokud započteme také kategorii částečně bezpečná, dostaneme se k hodnotě 79,3 %.V 80 % by obyvatelé dotčených obcí uvítali výstavbu cyklostezky. Dobrou podporu cyklodopravy u veřejnosti prokázalo i dotazníkové šetření v roce 2010, kdy bylo vyplněno téměř 1000 dotazníků, což svědčí o velkém zájmu dobřichovických občanů o veřejné dění v Dobřichovicích. Výsledky jasně ukazují, že největší podporu si z pohledu občanů zaslouží železniční doprava a chodci, následováni cyklodopravou a autobusovou dopravou. Naopak nejmenší podpora by měla být poskytována individuální automobilové dopravě. Výsledná zpráva zpracovaná na základě vyplněných dotazníků je k dispozici na oficiálních stránkách města Dobřichovice (http://www.dobrichovice.cz/proobcany/ vyzkum-nazoru-obcanu-dobrichovic/). Město plánuje provést dotazníkové šetření za účelem zhodnocení projektu a jeho přínosu v každodenním životě občanů dotčených obcí. nejsou dostupné Na dotčených komunikacích, a to hlavně na ulici 5. května je intenzita automobilové dopravy velmi značná Tato místní komunikace je jednou z páteřní sítě místních komunikací a slouží jako sběrná komunikace se zvýšeným počtem projíždějících aut. Propojuje také centrum obce s průmyslovou zónou (technologický

5 park), která leží na východním cípu Dobřichovic. V budoucnu bude sloužit i jako spojnice centra obce, s novou, územním a regulačním plánem schválenou výstavbou v lokalitě Dlouhý díl a nádraží. Je tedy reálný předpoklad nárustu již vysokého počtu projíždějících aut. Zároveň je na zmíněné komunikaci, i na ni navazující ulici Randova, intenzivní pohyb pěších i cyklistů a to i z toho důvodu, že část obyvatel Dobřichovic dojíždí za prací vlakem a právě z ulice 5. května vede lávka přes řeku Berounku pro pěší i cyklisty směrem k nádraží. TECHNICKÉ PARAMETRY ANKETA Podrobnější údaje o rozměrech, plochách, objemech apod. DALŠÍ DŮLEŽITÉ OKOLNOSTI, SOUVISLOSTI, KOMENTÁŘE APOD. Odkud jste se o soutěži dozvěděli? Co pro vás bylo při přípravě a realizaci soutěžního řešení nejobtížnější? Cyklostezka je 3m široká, je počítáno se dvema obousměrnými pruhy. Celková délka bez části černošické, která je nyní ve stavební fázi, je 2102,22 metru. Tomu odpovídá plocha 7082 m2, plocha čtyř odpočívadel( včetně travnaté části u odpočívadla 4)je 354 m2. Cyklostezka do Černošic, sousední obce s rozšířenou působností, má hluboké historické kořeny podložené skutečným pohybem obyvatel obou obcí. Ti stávající cestu podél levého břehu řeky Berounky pravidelně využívají již od počátku existence Dobřichovic a Černošic. Cyklostezka je plně bezbariérová, velkou měrou přispěla k řešení odklonu od automobilové dopravy. Je využívaná současně cyklisty a chodci včetně maminek s kočárky, popř. i vozíčkáři a in-line bruslaři. Jedná se o trasu, která lemuje levý břeh řeky Berounky v Dobřichovicích a dále navazuje na stávající místní uliční systém Černošic a mezinárodní cyklotrasu Greenway Praha-Wien. Pro tuto cyklotrasu bylo v Dobřichovicích též zrealizováno v roce 2006 nástupní místo pro cyklotrasu "greenway" Praha Vídeň. Z internetu Vyřešit majetkoprávní situaci s pozemky, po nichž vede trasa cyklostezky. Některé pozemky bylo třeba vykoupit, což se podařilo.

6 Spolupracovali jste již s Nadací Partnerství? Měli byste v budoucnu zájem využít služeb Partnerství o.p.s. nespolupracovali Určitě bychom o spolupráci zájem měli. Zejména problematika "bezpečné cesty do školy" je v našem městě dnes na pořadu dne. Město přistavuje novou budovu školy a bezpečnost chodců, především pak dětí, je jednou z našich nejdůležitějších priorit. 0

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 Návrhová část Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman pracovní verze říjen 2008 Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více