Obec: Jesenec IČ na rok Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec: Jesenec IČ 288322. na rok 2015. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce"

Transkript

1 bec: Jesenec IČ NÁVRH RZPCTU na rok 25 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce

2 Rekapitulace (Dle jednotlivých výdaill oddílu a paragrafu) Silnice statní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy dvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení - MS Základní školy Skolní stravování (MS a ZS) Skolní družiny a kluby Cinnosti knihovnické Záležitosti kultury Rozhlas a televize Kulturní zařízení statní záležitosti kultury Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže statní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlen í Pohřebnictví Udržba a opravy plynovodního řadu Komunální služby a územní rozvoj Nebezpečný odpad Sběr a svoz komunálních odpadu Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Pečovatelská služba Socální pomoc - Charita Domovy pro osoby se zdr. post Požárn í ochrana Místní zastupitelské orgány Cinnost místní správy Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce statní finanční operace Vratky transféru poskytnutých v minulých letech statní činnosti Výdaje celkem v Kč I

3 Rekapitulace ~mů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka Daň z příjmu fyz. os. ze závíslé čínností Daň z příjmu řyz. os. z podníkání Daň z příjmu řyz. os z kapit. Výnosů dvod loterií a podobných her Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty dvody za odnětí pudy Daň z nemovitosti Poplatek za odpady Poplatek za psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatek Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3 Vlastní příjmy celkem (třída ) Příjaté dotace celkem - součet za třídu 4 Z toho položka Neinvestiční přijaté transfery statní neinvest přijaté dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace Neinvestičn í přijaté transfery Příjmy celkem (třída ) Financování - součet za třídu 8 Z toho potoiky : Krátkodobé přijaté pujčky Splátka krátkodobé přijaté půjčky Změna stavu prostředku na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté pujčky Splátka dlouhodobé přijaté pujčky Příjmy včetně třídy

4 Nákuo rnatenálu I n Nákuo služeb I n oravv a udržováni -. ~ orr::j:d IIJIJ Pl IV~Y~'d~al=e============================~ ISilnice o Istatm zalezltostl pozemmch komumkacl 5171 Ipravya udržování Iprovoz veřejné silnični dopravy I 22 I 21 I 5339 INelnvestlční transfery cizím príspěvkovym organizacím []IT][] ~ ~I QIIJI] QII]IJ []IIi[] c::lliej o Idváděni a čištění odpadních vod IVodní dila v zemědělské krajině IPředškolní zařízení -MŠ IZákladní školy IŠkolní stravování (MŠ azšj IŠkolní družíny a kluby 1 Cinnosti knihovnické IHodnota v Kč I o '\...Innost knihovnická - olatv krunv, učební oomuckv a IIsk 600~ Nákuo matenaíu I n -. ~ IZalezltostl kultury I Záležitostí kultu - kronikářka '-10"-'0'-'0"' statni neiv dotace neziskovv mor aruzacírn, ~ IRozhlas a televíze I I I ~==6=1=2=2=;ls=t=ro~le==p=řís=t=ro~le==a=z=a=říz=e=n=í==========================1 I==========~ol ~ IKulturní zařízení I I Záležítosll kulturv - olatv Sociální oouštěnl PVinně pouštěni na VZP Nákup matenálu I n Služby peněžních ustav u Nákup služeb I n Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrícká eneraíe Budovv a stavbv Voda.. Istatm zeteiitostt kultury Dohody o provedení práce Nákup materiálu ln Pohoštění Věcně dary Dary obyvatelstvu Poskytnutě neinvestiční příspěvky a náhrady I I 1200

5 ~ c::ei::.!ij 5222 c::ei::1d ~6122 ~ I Tétovyctiovne I tělovycj1vná Pohoštěni Nákup materiálu Nákup služeb Nákup DHM émnost čínnost I Využití volného času děti a mládeže I Vybudováni dětského hřiště Istatni zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Elektrická enerqie Veřejné osvětleni ~~5=17=1~lo=p=r=av=y=a=U=dr=Ž=V=a=ni========================~I 1~======6;8;00~ orr::ill IKomunální služby a územní rozvoj I ~I ===3=6~3~0~0~ Nákup pozemku Platbydani a poplatku Nákup služeb - ~~5~1~6~9~IN~e~b=e=zp~e=c~ny=o=d~p~a~d==~~==========~I 1~==~30~0~0~ o.rr:m 5169 Idvoz komunálního odpadu I 1~===1=14;:3~0~0 I I oz::i:m IPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň I 1~====4~04;0~0~1 ~ 5169 ISběr a svoz ostatních odpadů I 1~====:::13~0~0:;:: Péče o vzhled obci - dohody Nákuo materiá!u I n Pohonné hmoty Nákuo služeb I n pravy a udržování ITm I veiejné prospesne prace oo VPP -platy Sociálni pouštěni Zdravotnioonštění Nakup ostatních sluzeb chranné pomucky 1000 [illill Cill:::ill I 43 I 41 I 5229 IPečovatelská služba I I I I~S:::::o:::::c:::::ía::::'/:::::n:::::í =p:::::o=m:::::o:::::c::::::::::-::::p:::::ř:::ís=p=ě::::v=e=k~c=h=a=n='te::::-======1 '====2=0=0=0=0I ~~~~=*==~~I~o~s=t.=ne=,=nv=.=tr=an=s=re=r~y=n=e=z,=s=ko=v~y=m=o=r~g=an=,=za=c=im========;1 ~I===~20~0~0~ ~I IDomovy I, 0 I ~~~*I N:::e:::::,=nv~tr=an=s:::;fe=r=y=c=lZ=im=p:;:ři=S=Pě::::V:;:k==vy=' m=o=rg=a=n=lz=a=ci=m======1 1====;50;:0;0:;0 I II:]D 5339 I 1~=~50~00~0 I I 0 I ~I====10=0~00~0 I Elektncká enerqie Rozšiřeni va o pravy a udržováni [][D - IPoniebnictvi I I I pravy a udržováni Elektrická enerqre Voda Nákup ostatnichslužeb Službv zoracování dat Poskytnuté nemvesnční připěvkya náhrady (pohřebně) 2 []II]IJ o I Vystavba a udrzba - mistnich mzenyr. -.. sni I I I I 1~=4::;2~00:;:;00:;;

6 ~ IPožárni ochrana Plvn Službv telekomunikaci a radiokomunikaci Elektřina Cestovně Nákun služeb I n Nákun DHM oravv a udržováni ITIIJ.IJ 1 Mistni zestupitelské orgány I Platv zastumtelu Sociálni oonšténí Zdravotni oonštění Nákuo knih l Školeni Službv telekomunikaci a radiokomunikaci Cestovně []liill 1 - Cinnost mistru spravy Platv zaměstnancu Socrálnl odvodv Zdravotni oouštěni statni oovmné ooustné (úraz) Kruhv, učebni pornuckv, tisk Drobnv hrnotnv rnaietek Nákun zbož: za účelem dalšiho orodeie Nakuo rnatenalu I n Voda PlVn Elektřina Službv Došt Službv telekomunikaci a radrokornumkacr chranné oomuckv I Školeni, sernmáře Nákun služeb I n oravv a udržováni Pohoštěni chranné oomuckv Cestovné Plattw dani alatku []IIJQJ 5163 []IIJQJ 5163 ~5362 ~5364 CEITI I==S='U==Ž=b~y~p=e=n=ě=ž=nI='C=h=U=' s:::t:::av::u=::" =========1 1====10::0::0::0 1 I=P~J='is=-t=ěn=i::m=a~if=et=k=u=o=b=ce=========1 1===26=5::0::0 1 l;=o=s=ta=tn=i=~=in=a=n=c-n=i=o~p=er=a=c=e========1 1===22::0::0::0 1 I::,:V:::ra=tk:::y::z=m::in:::u=,'y=' c=h::,=et==========1 1===23::6::1:::41 statni činnosti Neinvestrčni transfery občanskvm sdružením Neinv dotace neziskovvrn orcarnzacím st nemv dotace veř rozoočtum územní úrovně Investtční dotace obcím Nesoeclfikované rezervv L- C~e~l~k~o~v~é~v~ý~d~a~je~ 1 ~1 3_60_5_7_0_

7 ~ Pl I.:...P~říj.:...m2.Y ----J1 IHodnota v Kč L- P_ř~ij_rn~y~z_v_l_a_s_tn í_č_ín_n_o_s tí ~1 I Příjmy z poskytování služeb a výrobku (rozhlas) Příjmy z podílu na získu a dividend Příjaté nekapítálové příspěvky a náhrady (vratka za el energíi) Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady (vratka za el energii) Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka za el.enerqií) Přijmy z pronájmu rnaietku (kulturní domv) Přiimv z poskytováni služeb (komunální odpad) Přiiaté neinvestiční dary Příimv z pronájmu 05t nernovitosti Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady (pohřebné) Příjmy z pronájmu hrobového místa,urnového okénka Příjmy z poskytování služeb a výrobku (plasty) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka za el.energii) Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další Příjmy z prodeje zboží Přijmy z pronájmu ost nemovitosti nebo Jejich částí Příjmy z úroku Příjmy z prodeje pozemku Přfimv z pronájmu pozemku Příimv z oronáimu 05t nernovrtostl Příjmy z pronájmu plyn zařízení

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více