Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations"

Transkript

1

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud Implementations Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Softwarové technologie a management Manažerská informatika Ing. Pavel Náplava Jiří Bican Praha 2013

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat především vedoucímu práce Ing. Pavlu Náplavovi za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce a za konzultace k jejímu obsahu. Dále pak za pomoc při sbírání podkladů ke zpracování a realizaci případové studie. Také bych rád poděkoval svému blízkému okolí, že mi umožnilo dostatek prostoru a podpory pro její tvorbu. 4

4 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne. Podpis autora práce 5

5 Abstrakt Práce se zabývá problematikou ERP systémů a analyzuje možnosti jejich provozu v cloudu. Je rozdělena na popis struktury a analýzu trhu. V té popisuje dostupnost systémů v cloudu a porovnává jejich možnosti nasazení. V závěru je uvedena případová studie, která shrnuje problematiku cloudu z pohledu zákazníka i dodavatele. Zabývá se rozhodováním, zda využívat cloud, a možností technologické realizace takového řešení. Smyslem práce je objasnit, proč je řešení ERP v cloudu problematické a zda je pro firmy výhodné. Abstract The topic of this bachelor s thesis is description of ERP systems, their structure and possibility to run in cloud environment. It is divided into several parts. The first one is about ERP specifications, the second one is about ERP market aiming to cloud products, and the last one is case study. The goal of case study is to consider cloud realization from customer s and provider s point of view. If it is technically possible to realize it and what benefits it brings to customers. 6

6 Obsah 1. Úvod Specifikace ERP systému Informační systém Interní informační systém Definice ERP systémů Historie vzniku Struktura typického ERP systému ERP II a ERP III Členění ERP podle zákazníků Velikost zákazníka Odvětví zákazníka Možnosti nasazení Vnitrofiremní systém Hostovaný systém - outsourcing Cloud computing Implementace Způsoby customizace Přínosy ERP systému Analýza trhu s ERP systémy Analýza nabídky produktů Specifika českého trhu Specifikace zahraničního trhu Specifikace modelů dodání ERP ERP v cloudu Srovnání zájmu o řešení on-premise a v cloudu

7 3.5. Shrnutí Případová studie Struktura Případové studie Případová studie zákazník Zadání Řešení Přínosy Případová studie dodavatel Zadání Řešení Přínosy Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek

8 1. Úvod Dnešní společnost je závislá na automatizaci a informatizaci lidských činností, které jsou řešeny informačními systémy. Podnik, který chce v současném vysoce konkurenčním prostředí uspět, musí nejen reagovat na přání a potřeby zákazníka, ale stejnou pozornost musí věnovat i svým interním procesům. Právě problematikou vnitropodnikových informačních systémů se zabývá tato bakalářská práce. Klade si za cíl seznámit s ERP systémy a jejich nabídkou na trhu s přihlédnutím k trendu dnešní doby, a to cloud computingu. Součástí práce je i případová studie, jejímž cílem je tento trend rozebrat a podívat se na něj ze dvou různých pohledů: zákazníka a dodavatele. Důvodem tohoto výběru byl fakt, že velké společnosti slibují jejich vlastní ERP řešení v cloudu již několik let, ale datum vydání neustále odsouvají. Osobní motivací byla touha se dozvědět, proč tomu tak je, když v jiných oblastech IT existují cloudová řešení roky. Cílům práce odpovídá i její struktura. V úvodu definuje informační systémy, především ty podnikové, a vysvětluje termín ERP. Seznamuje s historií vzniku, jejich modulární strukturou a rozšířenými podobami ERP II a III. Dále obecně rozděluje zaměření systémů podle typu zákazníka, tedy velikosti a oblasti působení podniku, a zmiňuje možnosti dodatečného nastavení produktu podle specifických potřeb zákazníka, nazývaného customizace. Ve druhé části práce analyzuje trh a nabídku produktů jak u nás, tak v zahraničí. Zaměřuje se na nabídku řešení v cloudu, kterou pak srovnává s tou on-premise (nasazenou u zákazníka). Závěrečná část práce obsahuje případovou studii zákazníka, který potřebuje zavést informační systém a rozhoduje se mezi instalací ve firmě či cloudu. Druhá případová studie představuje firmu, která rozšiřuje portfolio svých produktů o vzdáleně nabízený systém a řeší realizovatelnost takového řešení. 9

9 2. Specifikace ERP systému Úvodní kapitola je zaměřena na vymezení pojmu informační systém a specifikaci ERP systémů. Vysvětluje základní pojmy, seznamuje s historií vzniku a uvádí jak možná členění, využití a vlastnosti ERP systémů, tak jejich přizpůsobitelnost různým potřebám zákazníků Informační systém Informační systém je soubor prostředků, metod a lidí, kteří zabezpečují sběr, přenos a uchovávání dat a jejich následné zpracování do informací pro potřeby uživatelů. Informacemi jsou míněna sdělení, ke kterým si člověk přiřadí význam, naopak data jsou zaznamenané poznatky či fakta. Informace je článkem zpracovatelského řetězce reálný svět data informace znalosti. V tomto kontextu se data označují jako surovina pro přípravu informací. A informace společně s uloženými pravidly se stávají znalostmi. Jednoduchým příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam nebo kniha došlé pošty, ale dnes již potřebujeme systémy mnohem komplexnější a tak vznikají informační systémy automatizované pomocí výpočetních technologií. Obecně IS chápeme jako systémy pro zpracování dat, které mají z pohledu podniku následující cíle: - strategické (plánování investic, atd.), - taktické (vedení, kontrola rozpočtů, atd.), - operační (každodenní rutina) Interní informační systém Podniky, úřady, instituce, organizace mají své informační systémy. Tyto systémy jsou obvykle nazývány interní (podnikové). Jsou-li IS realizovány technologií Internetu (uzavřené nebo propojené s internetem prostřednictvím firewall) nazývají se Intranet. Typickým znakem interních systémů je produkce informací pro vlastní potřebu a pro potřebu danou zákonnými povinnostmi. Interní informační systémy jsou chápany jako IS podporující činnost určité právnické osoby, nejčastěji firmy, podnikatelského subjektu, veřejně prospěšné organizace, nebo instituce 10

10 veřejné a státní správy. Slouží také k podpoře menších a malých právnických subjektů, působících v ekonomické oblasti (fyzické osoby nebo malé firmy do pěti zaměstnanců). Hlavní úlohou interního IS je zajišťovat ve firmě dostatek relevantních, aktuálních a přesných dat v předem stanovených termínech a ve vhodné formě pro podporu rozhodovacího procesu. Typickými rysy interních informačních systémů jsou: 1 - uživatel je zpravidla prvkem systému, - architektura IS je dána podnikatelskou strategií subjektu a je tudíž podřízena podpoře plnění firemních cílů, - data jsou obvykle průřezově orientovaná je z nich možné získat přehled o firmě jako celku a slouží k zajištění chodu celé firmy, - data, která jsou v těchto systémech uložená a obhospodařovaná, vznikají jako produkt práce firmy ať již ze zákonné povinnosti, nebo z důvodu plnění vlastní role subjektu v ekonomice (podnikání, výkon státní správy, apod.), - přístup k datům je diferencován podle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů, - práva užití dat, uložených v IS, náleží firmě, kde je systém provozován bez ohledu na to, kdo data vyprodukoval: pokud jsou zde uložena nějaká externí data, je firma povinna legálně získat práva k jejich užití a je za vlastnictví těchto práv odpovědná, - za bezpečnost dat odpovídá vlastní firma a do procesu zabezpečení zapojuje i uživatele, - správa, provoz a další rozvoj IS jsou zajišťovány vlastní firmou (také možno najímat tyto služby z vnějšku provádět jejich outsourcing, ale rozhodování o zásadních otázkách zůstává na straně podniku) Definice ERP systémů Enterprise Resource Planning (ERP) je vnitropodnikový informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkční činností podniku, jako např. logistika, distribuce, výroba, správa majetku, prodej, fakturace a účetnictví. Na počátku řešily firmy každou oblast samostatně, což vedlo k četným komplikacím a vyúsťovalo ve zmatek a nespokojenost zákazníků. Dnes je užívání komplexního zastřešujícího ERP systému běžnou záležitostí, protože je centralizovaný a dokáže pokrýt veškeré potřeby organizace. 1 BÉBR, R. Informační systémy pro podporu manažerské práce 2 BÉBR, R. Informační systémy pro podporu manažerské práce 11

11 Tento systém díky své komplexnosti pomůže hospodárnému fungování procesů ve společnosti a zabrání duplicitnímu vyskytování záznamů a zbytečných dat. Takto velmi ulehčí managementu, kterému se sníží pracovní zátěž a plánování ve firmě tak může být efektivnější, jelikož systém již obsahuje všechny potřebné informace pro rozhodování Historie vzniku Tato kapitola stručně představuje vznik a vývoj vnitropodnikového řízení pomocí informačních systémů od jeho počátku až k podobě, jakou známe dnes. Vývojové fáze a důležité události zobrazuje časová osa (Obrázek 1). Obrázek 1. Časová osa vývoje ERP, vytvořeno autorem Historie vzniku informačních systémů začala již ve 40. letech 20. století spolu s prvními pokusy o výpočetní techniku. Ale jako prvního předchůdce ERP systémů můžeme vnímat například IS společnosti Baťa, jenž byl sice limitován možnostmi a úrovní technologie té doby, ale naplňoval ve své tehdejší podobě obsahovou představu skutečného ERP. Tento organizační systém samosprávního řízení podniku, završený úplným účetnictvím, nazýváme holistický přístup 4 (Obrázek 2). Počátek systémů ERP najdeme v letech 60., kdy některé větší organizace vyvíjely a nasazovaly centralizované počítačové systémy, které automatizovaly náročné úlohy spojené s chodem podniku, především kontrolu zásob a skladů. Tyto systémy byly většinou 3 ERP systém hlavní výhody [online]. Dostupné z: 4 Baťův systém [online]. Dostupné z: 12

12 naprogramovány v některém z tehdy rozšířených jazyků, jako byl např. COBOL. V sedmdesátých letech byly vyvinuty systémy řešící materiálové plánování výroby Material Requirements Planning (MRP). V roce 1972 vzniká dnes světoznámá společnost SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung Systémová analýza a vývoj produktů). Důvodem pro vytvoření SAPu bylo vytvořit standardní software pro trh s integrovanými podnikovými řešeními. O pár let později, roku 1977, byla založena další světová společnost Oracle Corporation, která pak o dva roky později nabízí první komerční databázový řídící systém založený na SQL jazyce. Obrázek 2. Holistický přístup 5 MRP měl velký nedostatek, že neobsahoval plánování výrobních zdrojů a kapacit. Ten byl odstraněn počátkem 80. let, kdy se v podnicích začaly nasazovat systémy sloužící pro řízení a optimalizaci dodávek materiálů a výroby (Manufacturing Resources Planning - MRP II). O ERP začínáme mluvit až koncem 80: let, kdy tyto systémy zahrnovaly širší oblast fungování podniku. Obsahovaly i finanční aplikace, a tak na svá bedra přebíraly množství úloh dříve vykonávaných lidmi a vedly postupně k integraci většiny podnikových procesů. V protikladu ke starším systémům, vyvíjených uvnitř firem speciálně pro danou organizaci, se začalo jednat o integrované, komerčně nabízené produkty. Ty měly standardizovanou podobu a dále je bylo možné přizpůsobit dané společnosti nebo odvětví. Základní podoba systému se 5 Zdroj: Informační systémy v podnikové praxi, přepracováno autorem 13

13 díky shodným požadavkům různých odvětví začala lišit a docházelo ke vzniku specializovaných modulů, které bylo snazší upravovat i implementovat. Byly na sobě nezávislé a zákazník si mohl určit, které pro své potřeby vyžaduje. O jejich struktuře a rozdělení pojednává následující kapitola Struktura typického ERP systému V této podkapitole se pokusím nastínit, jak je systém ERP tvořen z pohledu své softwarové architektury, což nám pomůže lépe zhodnotit možnosti jeho využití. ERP systémy jsou informační systémy, celopodnikové transakční aplikace, zajišťující plánování podnikových zdrojů. Současné systémy ERP v sobě integrují nejrůznější úlohy podnikového řízení, sdílející společnou datovou základnu. Tyto úlohy jsou přiřazeny odděleným modulům, každá funkcionalita systému je tak zastoupena samostatně. Typickými moduly jsou finance, výroba, prodej, účetnictví, personalistika, správa zásob, skladů, logistika, e-business apod. Díky této modulární struktuře si zákaznické organizace mohou určit, které moduly chtějí a které naopak nepotřebují. Zastoupení nejčastěji implementovaných modulů v roce 2012 nám ukazuje graf níže (Obrázek 3). Příklad modulárního řešení z praxe nám pak ilustruje řešení od společnosti Asseco (Obrázek 4), která patří mezi významné představitele českého trhu s ERP systémy. 22% 19% 15% 8% 22% 25% 36% 39% 42% 77% 50% 62% 51% Finance Prodej a distribuce / zpracování objednávek Material management Lidské zdroje, mzdy CRM Sklad Business Intelligence Výroba Řízení dodavatelského řetězce Logistika Obchodní sklad Řízení životního cyklu produktů Nastavení produktu Maloobchod 45% 45% Obrázek 3. Nejčastěji dodávané moduly ERP v roce Panorama Consulting, ERP report

14 Obrázek 4 Schéma modulárního řešení ERP produktu Helios Orange 7 Funkčnost ERP systémů je zaměřena převážně na transakce, dílčí operace spojené s fungováním společnosti, a na práci s nimi. V praxi to znamená, že jsou schopny provést např. všechny transakční operace při vyřízení zákaznické objednávky, a to včetně řízení požadavků na nákup materiálu a výrobu. Jednotlivé moduly sdílejí data buď pomocí společných databází, nebo na základě komunikace pomocí vlastních vstupů a výstupů. Výsledkem toho je, že: 8 - transakce v jednom modulu může automaticky generovat požadovanou akci v modulu jiném, např. plánovaný prodej zboží na základě kontraktu se automaticky projeví i ve financích; 7 [online] Dostupné z: 8 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

15 - transakce jsou navzájem kontrolovatelné přijatá faktura proti změnám zásob na skladu; - lze dohledávat jednotlivé transakce, např. v účetní knize lze prohlížet konkrétní faktury, které vedly k příslušnému stavu účtu. Dvě nejdůležitější oblasti, které tyto systémy pokrývají, jsou logistika a finance. V oblasti logistiky jsou to nákup, výroba, skladování, prodej a plánování zdrojů. Z pohledu financí se pak jedná o finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový controlling. Jelikož byla tato ryzí podoba systému nadále rozšiřována do jiných oblastí podniku i mimo něj, je označována jako první generace (ERP I). O dalších generacích pojednává následující kapitola ERP II a ERP III V závislosti na své pozici v informačním systému je ERP významným zdrojem dat i pro ostatní podnikové aplikace. Tato kapitola pojednává o druhé a třetí generaci rozšířeného ERP. Zatímco o vznik integrovaného ERP se nejvíce zasloužila relační databáze, EPR II stojí především na vzniku elektronického obchodování a funkčního rozšíření směrem do okolí podniku k zákazníkům, dodavatelům a partnerům. Tento koncept zachovává všechny schopnosti klasického ERP a dále je rozšiřuje. Díky tomu pokrývá většinu zákaznických požadavků a navíc jsou všechna data v systému provázaná a navzájem se doplňují. Tato integrace různorodých aplikací přináší pohodlí a uživatelský komfort pro uživatele a navíc díky jednotnému uživatelskému rozhraní celý systém klade menší nároky na obsluhu, přináší úsporu času a lépe vypadá. Rozšíření ERP lze nalézt především v následujících třech oblastech: SCM (Supply Chain Management) SCM se zabývá logistikou neboli řízením dodavatelského řetězce. Je to řízení (plánování, realizace a kontrola) spolupráce mezi podniky dodavatelského řetězce za účelem zefektivnění všech vnitropodnikových i vnějších materiálových a s nimi souvisejících informačních a finančních toků. Cílem SCM je snížení nákladů, úspora času, zvýšení spokojenosti zákazníků, zlepšení transparentnosti a varování o neplnění. 9 9 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

16 CRM (Customer Relationship Management) CRM, neboli Řízení vztahů se zákazníky je komplex základního a aplikačního softwaru, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb. 10 BI (Business Intelligence) manažerský informační systém Business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, které jsou vytvořeny za účelem účinné podpory řídící aktivity firmy. Podporují analytické a plánovací činnosti organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na podniková data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového řízení, tj. nákupu, prodeje, marketingu, controllingu, finančního řízení, výroby a řízení lidských zdrojů. 11 V dnešní době se pod pojmem ERP velmi často skrývá právě ERP II, protože většina produktů na trhu jsou rozšířená řešení. Pro ilustraci uvádím, jak si lze rozšířený model představit (Obrázek 5). BI DODAVATELÉ SCM ERP CRM ZÁKAZNÍCI Obrázek 5. Symbolické schéma ERP II 12 Zatímco o ERP II mluvíme jako o druhé generaci podnikových systémů, která má dnes nejširší zastoupení na trhu, ERP III nazýváme generací třetí nebo také generací příští, neboť se na trh teprve dostává. Hlavním rozdílem je orientace na zákazníky jak současné, tak budoucí a potenciální. Integruje do sebe sociální média a sociální sítě spolu s analýzou jejich dat a novým marketingem. Tím přestává být ERP pouze systémem, který pracuje uvnitř podniku (nebo s jeho těsným okolím), ale otevírá si dveře ven, sleduje trendy a vybírá si své cílové skupiny mezi uživateli sociálních sítí. Společnosti jsou tak schopny reagovat na potřeby zákazníků mnohem rychleji a upravit podle nich nabídku svých služeb nebo produktů. 10 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s Roman BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy, s. 89, upraveno autorem 17

17 Při vhodném nastavení sledování trhu a naslouchání sociálním médiím tak mohou firmy rozumět potřebám svých zákazníků dříve, než byly vůbec vyřčeny. ERP III tedy přináší nástroje pro spolupráci mezi firmami napříč dodavatelským řetězcem a trhem, integruje sociální sítě, vyhledávání a analýzu jejich dat, otevřenost cloudovým aplikacím a další Členění ERP podle zákazníků ERP systémy se liší svým zaměřením, komplexností a s tím související cenou. V této kapitole uvádím, jak můžeme takové systémy členit dle velikosti a odvětví podniku Velikost zákazníka Prvním uvedeným rozdělením je orientace podle velikosti zákazníka. Díky rozmanitosti produktů na bohatém trhu je toto dělení velmi důležité, neboť se vyskytují systémy jak pro začínající firmy, tak pro nadnárodní korporace. Mluvíme-li o světovém trhu, nejčastěji se setkáme s následujícím rozdělením: ERP produkty Velké celopodnikové systémy Střední celopodnikové systémy Menší celopodnikové systémy Menší obchodní systémy Malé domácí systémy Obrat zákazníka systému (v USD) > 1 mld. 250 mil. 1 mld mil mil. < 5 mil. Tabulka 1. Dělení ERP dle obratu na světovém trhu 14 Pro první dvě úrovně se užívá termínu High-end Market, pro druhé dvě úrovně termín Mid-range Market a pro poslední úroveň Low-end Market. U nás se ale setkáme s následujícím členěním závislým nejen na obratu, ale i na počtu zaměstnanců: Dělení zákazníka Počet zaměstnanců Obrat firmy (v Kč) Velké společnosti > 500 > 1 mld. Střední společnosti mil. 1 mld. 13 ERP vs. ERP II vs. ERP III Future Enterprise Applications [online] 14 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika 18

18 Malé společnosti < 25 < 100 mil. Tabulka 2. Dělení ERP dle velikosti firmy v ČR 15 Dělení podle velikosti zákazníka je pro řadu produktů klíčové, protože se mohou specializovat jen na určitý typ. Budu se proto o ně opírat ve zbytku své práce Odvětví zákazníka Z hlediska zavádění je nutné zvážit kromě velikosti firmy (počet zaměstnanců, respektive obrat) i celou řadu dalších hledisek, vedle metody řízení podniku je to i odvětví, ve kterém podnik působí. Pro strukturu informačních systémů je celkové zaměření podniku velice důležité. Výsledky průzkumů tuzemských ERP systémů ukazují, že oblast výrobních podniků je pro nasazení ERP řešení sice dominantní, ale uživateli těchto podnikových aplikací jsou i organizace obchodní, distribuční i organizace z oblasti financí 16. Bylo by nereálné vyvíjet systém, který by pokryl všechna odvětví dostatečně detailně, aniž by se do něj dodatečně muselo dramaticky zasahovat, a tak si jednotliví výrobci vyvíjejí často více systémů lišící se uplatněním, aby pokryli co největší část poptávky. Důvod, proč ERP systémy nacházejí nejširší uplatnění ve výrobních podnicích, je ten, že výrobní firmy, na rozdíl od distribučních podniků a firem zabývajících se službami, využívají plnou funkcionalitu systému, která je orientována například na plánování výroby, výrobních kapacit, tok materiálu apod. Podniky výrobního charakteru lze dále členit dle průmyslového odvětví, např. strojírenství, automobilový průmysl, textilní průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl apod. Dělení na odvětví přitom není z hlediska dodávaných ERP systémů striktní, mnoho výrobců nabízí přednastavené specializované moduly a procedury navržené přímo pro dané odvětví (tzv. branžová řešení). Stejně tak samotní dodavatelé mnohdy mají zkušenosti se zvláštnostmi v daném odvětví, a tak mohou úspěšně zavést systém i v podniku, pro jehož odvětví původní systém nebyl specificky navrhnut. Pro ilustraci zastoupení ERP v různých odvětvích nám postačí data z roku 2007 (Obrázek 6 a Obrázek 7) 15 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika 16 Basl J., Podnikové informační systémy 19

19 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Přehled nasazení ERP v různých odvětvích v roce % 67% 32% 27% 20% 18% Obrázek 6. Přehled nasazení ERP v různých odvětvích v roce nasazení ERP ve vybraných průmyslových odvětvích v roce % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 51% 50% 41% 41% 40% 39% 34% 32% 31% 30% 30% 29% 18% Obrázek 7. Graf nasazení ERP ve vybraných průmyslových odvětvích v roce Samotné rozdělení bylo již uvedeno, ale je nutno zdůraznit, jakými způsoby lze systém nasadit. O tom více v následující kapitole. 17 BASL, J. Podnikové informační systémy str BASL, J. Podnikové informační systémy str

20 2.8. Možnosti nasazení Když už víme, co jsou to ERP systémy a u jakých zákazníků se nejčastěji používají, podíváme se na jejich možnosti nasazení po stránce technologické. Standardně používaná síťová architektura je klient/server, která pracuje na principu dvou oddělených aplikací. Ty je možné nasadit v níže popsaných variantách Vnitrofiremní systém V současnosti stále nejrozšířenější možností nasazení IS typu ERP je vnitrofiremní systém. Toto řešení sice zahrnuje vysoké pořizovací náklady a standardně vyžaduje vlastní IT oddělení společnosti, ale hlavní výhodou je, že veškerá data společnosti jsou uložena na firemním úložišti (serveru). Právě v tom spatřují společnosti výhodu, jelikož mají veškerá data a své know-how u sebe v podniku. Některé specifikace tohoto řešení jsou: - HW i SW je na straně zákazníka, - dodavatel může mít vzdálený přístup pro účely podpory, - uživatelé mohou v případě potřeby přistupovat z vnějšího světa Hostovaný systém - outsourcing Druhým možným způsobem nasazení je využití hostování u partnerské společnosti, či u dodavatelské společnosti. Poskytovatel se stará o chod celého systému zákaznické společnosti za paušální poplatek. Pro toto nasazení je charakteristické: - Zákazník si systém pronajímá a serverová část aplikace běží na HW dodavatele, který ji spravuje, - nezáleží na tom, kde se uživatelé nacházejí, - problematické chápání vlastnictví dat a systému Cloud computing Třetím a v dnešní době nejrychleji se rozrůstajícím směrem ve světě software je takzvaný cloud computing. V podstatě se jedná o to, že veškeré služby, starosti o HW či starosti o licence jsou na provozovateli. Název vznikl podle představy záhadného mraku, který obsahuje vše potřebné, a ke kterému se uživatel připojí a využívá všechny možnosti daného SW, které 21

21 si zaplatí. Tímto trendem se zabývá velká část práce, a proto jsem mu věnoval samostatnou kapitolu (3.2), ve které ho blíže vysvětlím a upřesním Implementace Postup zavedení informačního systému se nazývá implementace. Je to nákladný a velmi důležitý krok. Zavedení určitého ERP řešení v podniku není tak snadné jako aplikace jiných programových balíků. Nestačí jen systém koupit a nasadit. Pokud nejsou řídící struktury podniku ve správném vztahu k funkcionalitě aplikovaného ERP řešení (nebo přesněji naopak, pokud ERP dobře neodpovídá řídícím strukturám a podnikovým procesům), mohou se po jeho spuštění objevit četné problémy a disproporce mezi očekáváním a skutečným přínosem. Proto je účelné, a řada dodavatelů ERP to umožňuje nebo dokonce i vynucuje, aby zavedení předcházela podrobná a všestranná analýza podnikových procesů a fungování všech složek podniku a jejich vzájemných vazeb, které se pak promítnou do modifikovaného systému ERP, přizpůsobeného konkrétnímu podniku a jeho struktuře. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy, na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu (Obrázek 8). Definice procesu Naprogramování Otestování Zavedení Obrázek 8. Struktura implementace Průběh implementace je procesem velice náročným, který vyžaduje maximální součinnost mezi dodavatelem a zákazníkem. Ačkoli společnosti rády prezentují úspěšné projekty a o těch neúspěšných nemluví, je jich velmi vysoké procento. Studie Panorama Consulting uvádí, že v roce 2012 přesáhlo rozpočet implementace produktu 57% firem v průměru o 2 mil. USD a naplánovanou dobu na implementaci pak 54% firem. I když jsou tato čísla hrozivá, oproti roku 2011 došlo k výraznému zlepšení. Rozpočet tehdy překročilo 74% firem a zpoždění nastalo u 61% firem Panorama Consulting, ERP report

22 Způsoby customizace Ve většině případů jsou ERP standardní aplikace, které se následně pro každého uživatele, zákazníka nebo společnost musí upravovat podle jeho potřeb. Dříve bylo běžné, že si firmy nechaly udělat systém na zelené louce přesně podle svých představ, dnes to již ale možné není, především kvůli komplikovanosti systémů, a tak dodavatelé používají svůj existující produkt, který přizpůsobí na míru zákazníkovi. O parametrizaci hovoříme ve chvíli, kdy se nastavují jen parametry produktu, o customizaci se jde v případě, když dochází k přizpůsobení produktu požadavkům zákazníka. To probíhá na základě analýzy zákaznických potřeb a představuje hlavní část projektu implementace. Uvedu nejčastější oblasti customizace 20 : - úprava struktury funkcí a komunikace struktury menu, potlačení některých voleb, příp. doplnění dalších funkcí, - úprava struktury informací obrazovkových formulářů, sestav, zpráv, přehledů, - nastavení předpokládaných počátečních hodnot jazyka, měny,, - definice organizační struktury, - nastavení účetní osnovy, - definice struktury nákladových středisek, - úpravy standardních výpočtů, např. cenových kalkulací, kontrol, omezujících podmínek (např. úvěrových limitů), - úpravy náplně datových položek a jejich struktury, např. struktury klíčů, dodefinování a doplnění dalších požadovaných údajů, - technologické úpravy standardní nastavení barev, rámečků apod. Rozlišujeme dvě úrovně přizpůsobení. Jednak takové úpravy, které si uživatel dokáže udělat sám, například pomocí implementačního modulu, který může být součástí balíku, a pak takové úpravy, které jsou náročnější nebo nad rámec běžného užívání a ty musí zajistit dodavatel v průběhu implementace. Graf níže nám prezentuje, v jaké míře upravovaly společnosti svůj produkt v roce 2012 (Obrázek 9). 20 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

23 Úroveň customizace ERP produktů v roce % 4% 12% 11% 38% 1-10% kódu upraveno 11-25% kódu upraveno 26-50% kódu upraveno neupraveno více než 50% kódu upraveno kompletně upraveno 32% Obrázek 9. Úroveň customizace ERP produktů v roce Jak je patrné z četnosti modulů a rozsahu prováděných změn pro jednotlivá ERP řešení, je různorodost požadavků u zákazníků veliká. Tato skutečnost velice komplikuje efektivitu cloudového řešení ERP, která se na rozdíl od jiných produktů nepovedla doposud plně vyřešit. Na rozdíl od ERP jsou například řešení pro vztah se zákazníky (CRM) víceméně standardizovaná a jejich cloudová podoba je na trhu už několik let k dispozici Přínosy ERP systému Za předpokladu, že systém je správně implementován, ERP systémy přinášejí uživatelům svou funkcionalitou celou řadu efektů a řadu výhod, především tyto: - usnadnění každodenní práce, - úspory nákladů, - lepší výkonnost podniku, - efektivnější strategické plánování, - odolnost vůči ztrátě informací při odchodu zaměstnanců. V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu, takže i konkurenceschopnost. Na ukázku uvedu zastoupení nejčastěji uváděných benefitů úspěšných implementací ERP systémů v roce 2012 (Obrázek 10). Pokud by se povedlo pro oblast ERP využít cloudu, mohly by se přínosy projevit 21 Panorama Consulting, ERP report

24 ještě více, a to především díky minimalizaci počátečních nákladů, škálovatelnosti výpočetního výkonu a přístupu do systému odkudkoliv. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 60% 38% 35% 35% 31% 23% 6% Obrázek 10. Zastoupení nejčastěji uváděných benefitů úspěšných implementací ERP systémů v roce V této kapitole jsem specifikoval účel a použití ERP systémů, jejich možná rozdělení podle zákaznických firem a postup implementace s možností vlastního přizpůsobení. V následující kapitole představím situaci na trhu, produkty u nás a v zahraničí a nabídku a poptávku cloudových řešení. 22 Panorama Consulting, ERP report

25 3. Analýza trhu s ERP systémy Nabídka ERP systémů je velice široká a firmám nabízí nespočet možností, jaký produkt si zvolit. Pro zjednodušení uvedu základní typy systémů: - All-in-one Soubor aplikací zajišťující všechny klíčové procesy podniku. Charakterizuje je vysoká úroveň integrace, ale mohou nabízet i nižší funkcionalitu. - Best-of-Breed Aplikace zaměřené na zajištění jen několika vybraných procesů. Umožňují vysokou detailní funkcionalitu, naopak není možná složitější integrace. Občas se uvádí i Lite verze, která je ořezaná a zjednodušená, vhodná spíše pro malé nebo začínající podniky díky nižší ceně a rychlé implementaci. Pro názornost poměru využití jednotlivých typů uvádím statistiky z let 2005 až 2011 (Obrázek 11). Obrázek 11. Porovnání počtu referencí ERP systémů dodávaných v ČR v letech Analýza nabídky produktů Ve světě je celá řada výrobců ERP systémů, kteří vyvíjejí nové moduly a zavádějí nové trendy, ale již je neimplementují ve společnostech. Proces implementace je finančně i časově velice náročný a dochází během něj k přizpůsobení produktu zákaznické firmě. Toto přizpůsobení a implementaci provádějí firmy specializující se na dodávání konkrétního ERP systému a ty také jednají se zákazníkem. Někteří výrobci volí strategii výhradního dodavatele (např. QAD Minerva ČR), u jiných je dodavatelů více a může se tak i stát, že ve výběrovém 23 Cvis.cz [online]. Dostupné z: 26

26 řízení proti sobě stojí dodavatelé stejného systému. U dodavatelů velice záleží na zkušenostech, jelikož jsou to právě oni, kdo provádějí implementaci a přizpůsobení. I nejlépe navržený ERP systém lze špatně implementovat a ten pak nebude pracovat správně Specifika českého trhu V posledním desetiletí došlo k vyrovnání kvality tuzemského trhu v oblasti podnikových systému se světem a dále již probíhá vývoj paralelně. Mezi nedávné trendy patří průnik ERP do středních a menších podniků, ve kterých převažují produkty českých firem. Právě české dodavatelské firmy, kterých se po pádu komunismu objevila celá řada, se specializují převážně na malé a střední podniky. Těch je v České republice nezanedbatelné množství a navíc stále nové vznikají, zatímco velkých firem je jen pár a už své ERP řešení mají. Dalším velice aktuálním trendem je dodávání ERP vzdáleně přes internet, tedy že je server hostován u dodavatele. I s tímto trendem drží český trh krok a nabízí implementace systému řešených přes cloud. V posledních letech systémy také intenzivně pronikají do státní a veřejné správy. Standardem se stává dostupnost opravdu všezahrnujících ERP balíků, obsahujících moduly od jediného výrobce. Na našem trhu je mezi velkými firmami lídrem německý SAP, který má v ČR největší základnu v počtu uživatelů. 24 V současnosti uvádí internetový portál systemonline.cz, na kterém je k nalezení aktuální výpis českých ERP systémů, číslo 134 ERP produktů na českém trhu. Pro přehled uvedu ty nejvýznamnější tuzemské výrobce, jejich produkty a stručnou charakteristiku. ABRA Software, a.s. Na trhu od roku 1991, více než zákazníků. Systémy jsou využívány prakticky ve všech podnikatelských odvětvích, běží nad databází Oracle a poskytují výběr z více než třiceti různých modulů. Produkty: Abra G1, Abra G2, Abra G3 a Abra G4. ABRA poskytuje možnost vzdáleného provozu informačního systému, a to jak formou pronájmu hardwarové platformy (Platform as a Service - PaaS), tak i pronájmem licence informačního systému (Software as a service) Hospodářské noviny [online]. Dostupné z: 25 [online]. Dostupné z: 27

27 Asseco Solutions, a.s. Největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Nabízí též branžová řešení. Produkty: Helios Orange, Helios Green, Helios Fenix a Helios Spin. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. Cígler Software, a.s. Na trhu od roku 1990, pokrývá trh od malých po velké podniky. Produkty: Money S4 a S5. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. K2 atmitec s.r.o. Na trhu od roku Produkt: K2. Společnost nabízí cloud řešení, a to jak SaaS, tak PaaS a IaaS (viz modely dodání). Stormware s.r.o. Stormware je česká softwarová společnost zabývající se produkcí softwarových produktů pro platformu Microsoft Windows. Produkt: Pohoda E1. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. Další firmou, která na českém trhu nabízí produkt přes cloud je firma FlexiBee Systems s produktem FlexiBee Specifikace zahraničního trhu V porovnání s českým trhem, kde můžeme nalézt přes sto ERP produktů, nabízí světový trh opravdu závratné množství řešení. V čele stojí samozřejmě softwaroví giganti, jako společnosti SAP, Oracle a Microsoft. Tyto firmy, společně s finanční institucí Infor, jsou lídry trhu a udávají mu tempo i směr. Dalšími společnostmi jsou Epicor, Lawson Software či The Sage Group. Pro představu uvedu magický kvadrant světového trhu ERP pro rok 2012 od společnosti Gartner, týkající se segmentu velkých firem (Obrázek 12). 28

28 Obrázek 12. Magický kvadrant světového trhu ERP pro rok Vzhledem k velikosti trhu by bylo nesmyslné uvádět všechny rozšířené ERP systémy, a tak uvedu jen ty největší a nejrozšířenější produkty. SAP 27 SAP stál při zrodu technologie ERP a dnes s více než 40 lety zkušeností a téměř 50 tisíci zákazníky stojí v čele světového trhu. Jeho produkt je osvědčený, důvěryhodný základ, zkonstruovaný k podpoře největších světových organizací, ale i pro malé a střední podniky v 25 různých průmyslových odvětvích. Jeho systém, založený na osvědčeném přístupu k datům a analytických nástrojích, zefektivní procesy napříč organizací, tedy zakázky, výroby, služeb, prodeje, financí a lidských zdrojů. SAP ERP shromažďuje a kombinuje data z jednotlivých modulů, která pak poskytují organizaci nástroj pro plánování podnikových zdrojů. Podle analýzy společnosti Gartner má SAP největší podíl na světovém trhu, a to 25,5% na základě příjmů za rok 2011, odrážející nárůst od roku 2010 o 13,2%. SAP nově také dodává podniková řešení v cloudu. 26 [online]. Dostupné z: 27 [online]. Dostupné z: 29

29 Hlavní ERP produkty: SAP Business All-inOne, SAP Business One. Oracle 28 Společnost Oracle je díky akvizicím u jiných firem druhou nejstarší na poli ERP a své současné informační systémy poskytuje více než zákazníkům po celém světě. Díky své velikosti staví Oracle své řešení na vlastních moderních technologiích pod názvem Oracle Applications Unlimited. Oracle nabízí mnoho možností produktů, které pokrývají všechny aspekty ERP ve všech průmyslových odvětvích. Společnost také poskytuje svým zákazníkům takzvané Fusion Applications, které jsou navrženy tak, aby s využitím nejnovějších technologií začlenily osvědčené postupy, jež byly shromážděny v průběhu let od zákazníků Oracle. Je to také společnost, která ve velkém nabízí služby cloudu, a to i v odvětví ERP. Na světovém trhu je to firma s druhým největším zastoupením. Hlavní ERP produkty: Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EntrerpriseOne, Oracle Cloud. Microsoft 29 Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, která pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Microsoft sám o sobě zatím řešení ERP v cloudu nenabízí, ale odkazuje s ním na své partnery, u kterých je realizovatelné formou SaaS. Hlavní ERP produkty: Microsoft Dynamics NAV, AX, GP a SL. Další kapitola pojednává o způsobech nasazení systému, o tradičních místních instalacích, v dnešní době stále nejrozšířenějších, a o novém trendu, cloudu Specifikace modelů dodání ERP ERP může fungovat buď klasicky, na hardwaru ve vlastnictví a správě uživatelského podniku, a nebo v novějším uspořádání jako služba na vyžádání, SaaS (Software-as-a-Service), kdy fyzický hardware i na něm běžící software pronajímá určitému podniku dodavatel jako službu aplikovanou na dálku po síti, zpravidla prostřednictvím webových prohlížečů. Tento druhý 28 [online]. Dostupné z: 29 [online]. Dostupné z: 30

30 způsob má řadu výhod, ale má i některá dosud ne úplně zvládnutá úskalí. Tyto systémy mají tedy dva základní modely dodání: On-premise model Aplikace je nainstalována na serverech organizace vlastnící ERP systém. Organizace musí mít vnitřní zdroje na provoz a údržbu ERP systému. Na upgradech, aktualizacích a úpravách systému se podílí sama organizace spolu s dodavatelskou firmou. On-demand model Hlavním rysem je, že ERP systém je poskytován uživatelům vzdáleně přes internet. O aktualizace a upgrady systému se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože organizace nemá přímou kontrolu nad správou ERP systému. Výhodou ale je velice nízká počáteční investice, protože neobsahuje nákup nutného hardwaru. Nejčastěji rozlišujeme následující možnosti: SaaS software jako služba Zvolený software se nekupuje, pouze se platí za jeho užívání. Není nutné provádět velké vstupní investice, ale přesto získá zákazník přístup k široké škále aplikací. PaaS platforma jako služba Je pronajímána určitá platforma, na které lze vyvíjet i užívat velké množství aplikací. IaaS infrastruktura jako služba Zákazník si může optimalizovat výkon podle výpočetní náročnosti jednotlivých procesů. Tento model funguje na principu pronajímání výkonu podle aktuálních představ, tedy pronajímání hardwaru. Zájem o on-demand model, který je souhrnně (ale nepřesně) označován cloud, ze strany zákazníků roste. Plánované užití služeb v cloudu nastíní graf ze studie serveru BitPipe (Obrázek 13), ze kterého je patrné, že největší zájem je o SaaS. Tento model dodání je z pohledu zákazníka opravdu nejvýhodnější, ale jinak je tomu z pohledu dodavatele. Této problematice se hlouběji věnuji v případové studii, zde ji proto rozebírat nebudu. Dlouhodobý růst zájmu o tyto služby podtrhne i předpověď společnosti Gartner. Podle té bude stoupat celosvětová investice do PaaS z $1,58 mld. v roce 2013 na $3.05 mld. v roce SaaS 31

31 poroste z $19,8 mld v 2013 na 32,8 mld v 2016 a nakonec IaaS poroste z $9 mld v 2013 na 24,2 mld v Obrázek 13. Plánované užití služeb cloudu v roce Hosting vs. Cloud Hosting znamená, že se v datovém centru pronajme konektivita, energie a umístění počítače (server housing), a následně si server spravuje zákazník sám, nebo to případně přenechá na poskytovateli hostingu. Oproti tomu se cloudové centrum liší tím, že navíc používá operační systém, který řídí velké množství spolupracujících počítačů umístěných v jednom nebo více centrech. Systém pak umí automaticky vytěžovat jednotlivé počítače tak, aby se na co nejmenším počtu strojů dal provozovat co největší počet plynně pracujících aplikací. Tohoto efektu se docílí technologií, ktera se nazývá virtualizace. 32 Termínem cloud označují dodavatelé ERP vše, od hostování on-premise systému přes privátní či veřejné cloudové sítě až po poskytování softwaru jako služby v single nebo multitenant prostředí, kdy více vzájemně oddělených zákazníků sdílí stejnou fyzickou infrastrukturu. Řada dodavatelů se také snaží prosazovat vlastní tradiční řešení jako cloudové. Ve většině případů se ale jejich systémy z pohledu architektury nijak neliší od onpremise systémů, jen jsou namísto klasického nasazení nabízeny hostovanou formou. Často 30 [online]. Dostupné z: 31 BitPipe studie [online]. Dostupné z: 32 [online]. Dostupné z: 32

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více