Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations"

Transkript

1

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud Implementations Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Softwarové technologie a management Manažerská informatika Ing. Pavel Náplava Jiří Bican Praha 2013

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat především vedoucímu práce Ing. Pavlu Náplavovi za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce a za konzultace k jejímu obsahu. Dále pak za pomoc při sbírání podkladů ke zpracování a realizaci případové studie. Také bych rád poděkoval svému blízkému okolí, že mi umožnilo dostatek prostoru a podpory pro její tvorbu. 4

4 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne. Podpis autora práce 5

5 Abstrakt Práce se zabývá problematikou ERP systémů a analyzuje možnosti jejich provozu v cloudu. Je rozdělena na popis struktury a analýzu trhu. V té popisuje dostupnost systémů v cloudu a porovnává jejich možnosti nasazení. V závěru je uvedena případová studie, která shrnuje problematiku cloudu z pohledu zákazníka i dodavatele. Zabývá se rozhodováním, zda využívat cloud, a možností technologické realizace takového řešení. Smyslem práce je objasnit, proč je řešení ERP v cloudu problematické a zda je pro firmy výhodné. Abstract The topic of this bachelor s thesis is description of ERP systems, their structure and possibility to run in cloud environment. It is divided into several parts. The first one is about ERP specifications, the second one is about ERP market aiming to cloud products, and the last one is case study. The goal of case study is to consider cloud realization from customer s and provider s point of view. If it is technically possible to realize it and what benefits it brings to customers. 6

6 Obsah 1. Úvod Specifikace ERP systému Informační systém Interní informační systém Definice ERP systémů Historie vzniku Struktura typického ERP systému ERP II a ERP III Členění ERP podle zákazníků Velikost zákazníka Odvětví zákazníka Možnosti nasazení Vnitrofiremní systém Hostovaný systém - outsourcing Cloud computing Implementace Způsoby customizace Přínosy ERP systému Analýza trhu s ERP systémy Analýza nabídky produktů Specifika českého trhu Specifikace zahraničního trhu Specifikace modelů dodání ERP ERP v cloudu Srovnání zájmu o řešení on-premise a v cloudu

7 3.5. Shrnutí Případová studie Struktura Případové studie Případová studie zákazník Zadání Řešení Přínosy Případová studie dodavatel Zadání Řešení Přínosy Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek

8 1. Úvod Dnešní společnost je závislá na automatizaci a informatizaci lidských činností, které jsou řešeny informačními systémy. Podnik, který chce v současném vysoce konkurenčním prostředí uspět, musí nejen reagovat na přání a potřeby zákazníka, ale stejnou pozornost musí věnovat i svým interním procesům. Právě problematikou vnitropodnikových informačních systémů se zabývá tato bakalářská práce. Klade si za cíl seznámit s ERP systémy a jejich nabídkou na trhu s přihlédnutím k trendu dnešní doby, a to cloud computingu. Součástí práce je i případová studie, jejímž cílem je tento trend rozebrat a podívat se na něj ze dvou různých pohledů: zákazníka a dodavatele. Důvodem tohoto výběru byl fakt, že velké společnosti slibují jejich vlastní ERP řešení v cloudu již několik let, ale datum vydání neustále odsouvají. Osobní motivací byla touha se dozvědět, proč tomu tak je, když v jiných oblastech IT existují cloudová řešení roky. Cílům práce odpovídá i její struktura. V úvodu definuje informační systémy, především ty podnikové, a vysvětluje termín ERP. Seznamuje s historií vzniku, jejich modulární strukturou a rozšířenými podobami ERP II a III. Dále obecně rozděluje zaměření systémů podle typu zákazníka, tedy velikosti a oblasti působení podniku, a zmiňuje možnosti dodatečného nastavení produktu podle specifických potřeb zákazníka, nazývaného customizace. Ve druhé části práce analyzuje trh a nabídku produktů jak u nás, tak v zahraničí. Zaměřuje se na nabídku řešení v cloudu, kterou pak srovnává s tou on-premise (nasazenou u zákazníka). Závěrečná část práce obsahuje případovou studii zákazníka, který potřebuje zavést informační systém a rozhoduje se mezi instalací ve firmě či cloudu. Druhá případová studie představuje firmu, která rozšiřuje portfolio svých produktů o vzdáleně nabízený systém a řeší realizovatelnost takového řešení. 9

9 2. Specifikace ERP systému Úvodní kapitola je zaměřena na vymezení pojmu informační systém a specifikaci ERP systémů. Vysvětluje základní pojmy, seznamuje s historií vzniku a uvádí jak možná členění, využití a vlastnosti ERP systémů, tak jejich přizpůsobitelnost různým potřebám zákazníků Informační systém Informační systém je soubor prostředků, metod a lidí, kteří zabezpečují sběr, přenos a uchovávání dat a jejich následné zpracování do informací pro potřeby uživatelů. Informacemi jsou míněna sdělení, ke kterým si člověk přiřadí význam, naopak data jsou zaznamenané poznatky či fakta. Informace je článkem zpracovatelského řetězce reálný svět data informace znalosti. V tomto kontextu se data označují jako surovina pro přípravu informací. A informace společně s uloženými pravidly se stávají znalostmi. Jednoduchým příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam nebo kniha došlé pošty, ale dnes již potřebujeme systémy mnohem komplexnější a tak vznikají informační systémy automatizované pomocí výpočetních technologií. Obecně IS chápeme jako systémy pro zpracování dat, které mají z pohledu podniku následující cíle: - strategické (plánování investic, atd.), - taktické (vedení, kontrola rozpočtů, atd.), - operační (každodenní rutina) Interní informační systém Podniky, úřady, instituce, organizace mají své informační systémy. Tyto systémy jsou obvykle nazývány interní (podnikové). Jsou-li IS realizovány technologií Internetu (uzavřené nebo propojené s internetem prostřednictvím firewall) nazývají se Intranet. Typickým znakem interních systémů je produkce informací pro vlastní potřebu a pro potřebu danou zákonnými povinnostmi. Interní informační systémy jsou chápany jako IS podporující činnost určité právnické osoby, nejčastěji firmy, podnikatelského subjektu, veřejně prospěšné organizace, nebo instituce 10

10 veřejné a státní správy. Slouží také k podpoře menších a malých právnických subjektů, působících v ekonomické oblasti (fyzické osoby nebo malé firmy do pěti zaměstnanců). Hlavní úlohou interního IS je zajišťovat ve firmě dostatek relevantních, aktuálních a přesných dat v předem stanovených termínech a ve vhodné formě pro podporu rozhodovacího procesu. Typickými rysy interních informačních systémů jsou: 1 - uživatel je zpravidla prvkem systému, - architektura IS je dána podnikatelskou strategií subjektu a je tudíž podřízena podpoře plnění firemních cílů, - data jsou obvykle průřezově orientovaná je z nich možné získat přehled o firmě jako celku a slouží k zajištění chodu celé firmy, - data, která jsou v těchto systémech uložená a obhospodařovaná, vznikají jako produkt práce firmy ať již ze zákonné povinnosti, nebo z důvodu plnění vlastní role subjektu v ekonomice (podnikání, výkon státní správy, apod.), - přístup k datům je diferencován podle úrovně oprávnění jednotlivých uživatelů, - práva užití dat, uložených v IS, náleží firmě, kde je systém provozován bez ohledu na to, kdo data vyprodukoval: pokud jsou zde uložena nějaká externí data, je firma povinna legálně získat práva k jejich užití a je za vlastnictví těchto práv odpovědná, - za bezpečnost dat odpovídá vlastní firma a do procesu zabezpečení zapojuje i uživatele, - správa, provoz a další rozvoj IS jsou zajišťovány vlastní firmou (také možno najímat tyto služby z vnějšku provádět jejich outsourcing, ale rozhodování o zásadních otázkách zůstává na straně podniku) Definice ERP systémů Enterprise Resource Planning (ERP) je vnitropodnikový informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkční činností podniku, jako např. logistika, distribuce, výroba, správa majetku, prodej, fakturace a účetnictví. Na počátku řešily firmy každou oblast samostatně, což vedlo k četným komplikacím a vyúsťovalo ve zmatek a nespokojenost zákazníků. Dnes je užívání komplexního zastřešujícího ERP systému běžnou záležitostí, protože je centralizovaný a dokáže pokrýt veškeré potřeby organizace. 1 BÉBR, R. Informační systémy pro podporu manažerské práce 2 BÉBR, R. Informační systémy pro podporu manažerské práce 11

11 Tento systém díky své komplexnosti pomůže hospodárnému fungování procesů ve společnosti a zabrání duplicitnímu vyskytování záznamů a zbytečných dat. Takto velmi ulehčí managementu, kterému se sníží pracovní zátěž a plánování ve firmě tak může být efektivnější, jelikož systém již obsahuje všechny potřebné informace pro rozhodování Historie vzniku Tato kapitola stručně představuje vznik a vývoj vnitropodnikového řízení pomocí informačních systémů od jeho počátku až k podobě, jakou známe dnes. Vývojové fáze a důležité události zobrazuje časová osa (Obrázek 1). Obrázek 1. Časová osa vývoje ERP, vytvořeno autorem Historie vzniku informačních systémů začala již ve 40. letech 20. století spolu s prvními pokusy o výpočetní techniku. Ale jako prvního předchůdce ERP systémů můžeme vnímat například IS společnosti Baťa, jenž byl sice limitován možnostmi a úrovní technologie té doby, ale naplňoval ve své tehdejší podobě obsahovou představu skutečného ERP. Tento organizační systém samosprávního řízení podniku, završený úplným účetnictvím, nazýváme holistický přístup 4 (Obrázek 2). Počátek systémů ERP najdeme v letech 60., kdy některé větší organizace vyvíjely a nasazovaly centralizované počítačové systémy, které automatizovaly náročné úlohy spojené s chodem podniku, především kontrolu zásob a skladů. Tyto systémy byly většinou 3 ERP systém hlavní výhody [online]. Dostupné z: 4 Baťův systém [online]. Dostupné z: 12

12 naprogramovány v některém z tehdy rozšířených jazyků, jako byl např. COBOL. V sedmdesátých letech byly vyvinuty systémy řešící materiálové plánování výroby Material Requirements Planning (MRP). V roce 1972 vzniká dnes světoznámá společnost SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung Systémová analýza a vývoj produktů). Důvodem pro vytvoření SAPu bylo vytvořit standardní software pro trh s integrovanými podnikovými řešeními. O pár let později, roku 1977, byla založena další světová společnost Oracle Corporation, která pak o dva roky později nabízí první komerční databázový řídící systém založený na SQL jazyce. Obrázek 2. Holistický přístup 5 MRP měl velký nedostatek, že neobsahoval plánování výrobních zdrojů a kapacit. Ten byl odstraněn počátkem 80. let, kdy se v podnicích začaly nasazovat systémy sloužící pro řízení a optimalizaci dodávek materiálů a výroby (Manufacturing Resources Planning - MRP II). O ERP začínáme mluvit až koncem 80: let, kdy tyto systémy zahrnovaly širší oblast fungování podniku. Obsahovaly i finanční aplikace, a tak na svá bedra přebíraly množství úloh dříve vykonávaných lidmi a vedly postupně k integraci většiny podnikových procesů. V protikladu ke starším systémům, vyvíjených uvnitř firem speciálně pro danou organizaci, se začalo jednat o integrované, komerčně nabízené produkty. Ty měly standardizovanou podobu a dále je bylo možné přizpůsobit dané společnosti nebo odvětví. Základní podoba systému se 5 Zdroj: Informační systémy v podnikové praxi, přepracováno autorem 13

13 díky shodným požadavkům různých odvětví začala lišit a docházelo ke vzniku specializovaných modulů, které bylo snazší upravovat i implementovat. Byly na sobě nezávislé a zákazník si mohl určit, které pro své potřeby vyžaduje. O jejich struktuře a rozdělení pojednává následující kapitola Struktura typického ERP systému V této podkapitole se pokusím nastínit, jak je systém ERP tvořen z pohledu své softwarové architektury, což nám pomůže lépe zhodnotit možnosti jeho využití. ERP systémy jsou informační systémy, celopodnikové transakční aplikace, zajišťující plánování podnikových zdrojů. Současné systémy ERP v sobě integrují nejrůznější úlohy podnikového řízení, sdílející společnou datovou základnu. Tyto úlohy jsou přiřazeny odděleným modulům, každá funkcionalita systému je tak zastoupena samostatně. Typickými moduly jsou finance, výroba, prodej, účetnictví, personalistika, správa zásob, skladů, logistika, e-business apod. Díky této modulární struktuře si zákaznické organizace mohou určit, které moduly chtějí a které naopak nepotřebují. Zastoupení nejčastěji implementovaných modulů v roce 2012 nám ukazuje graf níže (Obrázek 3). Příklad modulárního řešení z praxe nám pak ilustruje řešení od společnosti Asseco (Obrázek 4), která patří mezi významné představitele českého trhu s ERP systémy. 22% 19% 15% 8% 22% 25% 36% 39% 42% 77% 50% 62% 51% Finance Prodej a distribuce / zpracování objednávek Material management Lidské zdroje, mzdy CRM Sklad Business Intelligence Výroba Řízení dodavatelského řetězce Logistika Obchodní sklad Řízení životního cyklu produktů Nastavení produktu Maloobchod 45% 45% Obrázek 3. Nejčastěji dodávané moduly ERP v roce Panorama Consulting, ERP report

14 Obrázek 4 Schéma modulárního řešení ERP produktu Helios Orange 7 Funkčnost ERP systémů je zaměřena převážně na transakce, dílčí operace spojené s fungováním společnosti, a na práci s nimi. V praxi to znamená, že jsou schopny provést např. všechny transakční operace při vyřízení zákaznické objednávky, a to včetně řízení požadavků na nákup materiálu a výrobu. Jednotlivé moduly sdílejí data buď pomocí společných databází, nebo na základě komunikace pomocí vlastních vstupů a výstupů. Výsledkem toho je, že: 8 - transakce v jednom modulu může automaticky generovat požadovanou akci v modulu jiném, např. plánovaný prodej zboží na základě kontraktu se automaticky projeví i ve financích; 7 [online] Dostupné z: 8 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

15 - transakce jsou navzájem kontrolovatelné přijatá faktura proti změnám zásob na skladu; - lze dohledávat jednotlivé transakce, např. v účetní knize lze prohlížet konkrétní faktury, které vedly k příslušnému stavu účtu. Dvě nejdůležitější oblasti, které tyto systémy pokrývají, jsou logistika a finance. V oblasti logistiky jsou to nákup, výroba, skladování, prodej a plánování zdrojů. Z pohledu financí se pak jedná o finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový controlling. Jelikož byla tato ryzí podoba systému nadále rozšiřována do jiných oblastí podniku i mimo něj, je označována jako první generace (ERP I). O dalších generacích pojednává následující kapitola ERP II a ERP III V závislosti na své pozici v informačním systému je ERP významným zdrojem dat i pro ostatní podnikové aplikace. Tato kapitola pojednává o druhé a třetí generaci rozšířeného ERP. Zatímco o vznik integrovaného ERP se nejvíce zasloužila relační databáze, EPR II stojí především na vzniku elektronického obchodování a funkčního rozšíření směrem do okolí podniku k zákazníkům, dodavatelům a partnerům. Tento koncept zachovává všechny schopnosti klasického ERP a dále je rozšiřuje. Díky tomu pokrývá většinu zákaznických požadavků a navíc jsou všechna data v systému provázaná a navzájem se doplňují. Tato integrace různorodých aplikací přináší pohodlí a uživatelský komfort pro uživatele a navíc díky jednotnému uživatelskému rozhraní celý systém klade menší nároky na obsluhu, přináší úsporu času a lépe vypadá. Rozšíření ERP lze nalézt především v následujících třech oblastech: SCM (Supply Chain Management) SCM se zabývá logistikou neboli řízením dodavatelského řetězce. Je to řízení (plánování, realizace a kontrola) spolupráce mezi podniky dodavatelského řetězce za účelem zefektivnění všech vnitropodnikových i vnějších materiálových a s nimi souvisejících informačních a finančních toků. Cílem SCM je snížení nákladů, úspora času, zvýšení spokojenosti zákazníků, zlepšení transparentnosti a varování o neplnění. 9 9 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

16 CRM (Customer Relationship Management) CRM, neboli Řízení vztahů se zákazníky je komplex základního a aplikačního softwaru, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb. 10 BI (Business Intelligence) manažerský informační systém Business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, které jsou vytvořeny za účelem účinné podpory řídící aktivity firmy. Podporují analytické a plánovací činnosti organizací a jsou postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na podniková data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového řízení, tj. nákupu, prodeje, marketingu, controllingu, finančního řízení, výroby a řízení lidských zdrojů. 11 V dnešní době se pod pojmem ERP velmi často skrývá právě ERP II, protože většina produktů na trhu jsou rozšířená řešení. Pro ilustraci uvádím, jak si lze rozšířený model představit (Obrázek 5). BI DODAVATELÉ SCM ERP CRM ZÁKAZNÍCI Obrázek 5. Symbolické schéma ERP II 12 Zatímco o ERP II mluvíme jako o druhé generaci podnikových systémů, která má dnes nejširší zastoupení na trhu, ERP III nazýváme generací třetí nebo také generací příští, neboť se na trh teprve dostává. Hlavním rozdílem je orientace na zákazníky jak současné, tak budoucí a potenciální. Integruje do sebe sociální média a sociální sítě spolu s analýzou jejich dat a novým marketingem. Tím přestává být ERP pouze systémem, který pracuje uvnitř podniku (nebo s jeho těsným okolím), ale otevírá si dveře ven, sleduje trendy a vybírá si své cílové skupiny mezi uživateli sociálních sítí. Společnosti jsou tak schopny reagovat na potřeby zákazníků mnohem rychleji a upravit podle nich nabídku svých služeb nebo produktů. 10 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s Roman BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy, s. 89, upraveno autorem 17

17 Při vhodném nastavení sledování trhu a naslouchání sociálním médiím tak mohou firmy rozumět potřebám svých zákazníků dříve, než byly vůbec vyřčeny. ERP III tedy přináší nástroje pro spolupráci mezi firmami napříč dodavatelským řetězcem a trhem, integruje sociální sítě, vyhledávání a analýzu jejich dat, otevřenost cloudovým aplikacím a další Členění ERP podle zákazníků ERP systémy se liší svým zaměřením, komplexností a s tím související cenou. V této kapitole uvádím, jak můžeme takové systémy členit dle velikosti a odvětví podniku Velikost zákazníka Prvním uvedeným rozdělením je orientace podle velikosti zákazníka. Díky rozmanitosti produktů na bohatém trhu je toto dělení velmi důležité, neboť se vyskytují systémy jak pro začínající firmy, tak pro nadnárodní korporace. Mluvíme-li o světovém trhu, nejčastěji se setkáme s následujícím rozdělením: ERP produkty Velké celopodnikové systémy Střední celopodnikové systémy Menší celopodnikové systémy Menší obchodní systémy Malé domácí systémy Obrat zákazníka systému (v USD) > 1 mld. 250 mil. 1 mld mil mil. < 5 mil. Tabulka 1. Dělení ERP dle obratu na světovém trhu 14 Pro první dvě úrovně se užívá termínu High-end Market, pro druhé dvě úrovně termín Mid-range Market a pro poslední úroveň Low-end Market. U nás se ale setkáme s následujícím členěním závislým nejen na obratu, ale i na počtu zaměstnanců: Dělení zákazníka Počet zaměstnanců Obrat firmy (v Kč) Velké společnosti > 500 > 1 mld. Střední společnosti mil. 1 mld. 13 ERP vs. ERP II vs. ERP III Future Enterprise Applications [online] 14 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika 18

18 Malé společnosti < 25 < 100 mil. Tabulka 2. Dělení ERP dle velikosti firmy v ČR 15 Dělení podle velikosti zákazníka je pro řadu produktů klíčové, protože se mohou specializovat jen na určitý typ. Budu se proto o ně opírat ve zbytku své práce Odvětví zákazníka Z hlediska zavádění je nutné zvážit kromě velikosti firmy (počet zaměstnanců, respektive obrat) i celou řadu dalších hledisek, vedle metody řízení podniku je to i odvětví, ve kterém podnik působí. Pro strukturu informačních systémů je celkové zaměření podniku velice důležité. Výsledky průzkumů tuzemských ERP systémů ukazují, že oblast výrobních podniků je pro nasazení ERP řešení sice dominantní, ale uživateli těchto podnikových aplikací jsou i organizace obchodní, distribuční i organizace z oblasti financí 16. Bylo by nereálné vyvíjet systém, který by pokryl všechna odvětví dostatečně detailně, aniž by se do něj dodatečně muselo dramaticky zasahovat, a tak si jednotliví výrobci vyvíjejí často více systémů lišící se uplatněním, aby pokryli co největší část poptávky. Důvod, proč ERP systémy nacházejí nejširší uplatnění ve výrobních podnicích, je ten, že výrobní firmy, na rozdíl od distribučních podniků a firem zabývajících se službami, využívají plnou funkcionalitu systému, která je orientována například na plánování výroby, výrobních kapacit, tok materiálu apod. Podniky výrobního charakteru lze dále členit dle průmyslového odvětví, např. strojírenství, automobilový průmysl, textilní průmysl, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl apod. Dělení na odvětví přitom není z hlediska dodávaných ERP systémů striktní, mnoho výrobců nabízí přednastavené specializované moduly a procedury navržené přímo pro dané odvětví (tzv. branžová řešení). Stejně tak samotní dodavatelé mnohdy mají zkušenosti se zvláštnostmi v daném odvětví, a tak mohou úspěšně zavést systém i v podniku, pro jehož odvětví původní systém nebyl specificky navrhnut. Pro ilustraci zastoupení ERP v různých odvětvích nám postačí data z roku 2007 (Obrázek 6 a Obrázek 7) 15 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika 16 Basl J., Podnikové informační systémy 19

19 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Přehled nasazení ERP v různých odvětvích v roce % 67% 32% 27% 20% 18% Obrázek 6. Přehled nasazení ERP v různých odvětvích v roce nasazení ERP ve vybraných průmyslových odvětvích v roce % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 51% 50% 41% 41% 40% 39% 34% 32% 31% 30% 30% 29% 18% Obrázek 7. Graf nasazení ERP ve vybraných průmyslových odvětvích v roce Samotné rozdělení bylo již uvedeno, ale je nutno zdůraznit, jakými způsoby lze systém nasadit. O tom více v následující kapitole. 17 BASL, J. Podnikové informační systémy str BASL, J. Podnikové informační systémy str

20 2.8. Možnosti nasazení Když už víme, co jsou to ERP systémy a u jakých zákazníků se nejčastěji používají, podíváme se na jejich možnosti nasazení po stránce technologické. Standardně používaná síťová architektura je klient/server, která pracuje na principu dvou oddělených aplikací. Ty je možné nasadit v níže popsaných variantách Vnitrofiremní systém V současnosti stále nejrozšířenější možností nasazení IS typu ERP je vnitrofiremní systém. Toto řešení sice zahrnuje vysoké pořizovací náklady a standardně vyžaduje vlastní IT oddělení společnosti, ale hlavní výhodou je, že veškerá data společnosti jsou uložena na firemním úložišti (serveru). Právě v tom spatřují společnosti výhodu, jelikož mají veškerá data a své know-how u sebe v podniku. Některé specifikace tohoto řešení jsou: - HW i SW je na straně zákazníka, - dodavatel může mít vzdálený přístup pro účely podpory, - uživatelé mohou v případě potřeby přistupovat z vnějšího světa Hostovaný systém - outsourcing Druhým možným způsobem nasazení je využití hostování u partnerské společnosti, či u dodavatelské společnosti. Poskytovatel se stará o chod celého systému zákaznické společnosti za paušální poplatek. Pro toto nasazení je charakteristické: - Zákazník si systém pronajímá a serverová část aplikace běží na HW dodavatele, který ji spravuje, - nezáleží na tom, kde se uživatelé nacházejí, - problematické chápání vlastnictví dat a systému Cloud computing Třetím a v dnešní době nejrychleji se rozrůstajícím směrem ve světě software je takzvaný cloud computing. V podstatě se jedná o to, že veškeré služby, starosti o HW či starosti o licence jsou na provozovateli. Název vznikl podle představy záhadného mraku, který obsahuje vše potřebné, a ke kterému se uživatel připojí a využívá všechny možnosti daného SW, které 21

21 si zaplatí. Tímto trendem se zabývá velká část práce, a proto jsem mu věnoval samostatnou kapitolu (3.2), ve které ho blíže vysvětlím a upřesním Implementace Postup zavedení informačního systému se nazývá implementace. Je to nákladný a velmi důležitý krok. Zavedení určitého ERP řešení v podniku není tak snadné jako aplikace jiných programových balíků. Nestačí jen systém koupit a nasadit. Pokud nejsou řídící struktury podniku ve správném vztahu k funkcionalitě aplikovaného ERP řešení (nebo přesněji naopak, pokud ERP dobře neodpovídá řídícím strukturám a podnikovým procesům), mohou se po jeho spuštění objevit četné problémy a disproporce mezi očekáváním a skutečným přínosem. Proto je účelné, a řada dodavatelů ERP to umožňuje nebo dokonce i vynucuje, aby zavedení předcházela podrobná a všestranná analýza podnikových procesů a fungování všech složek podniku a jejich vzájemných vazeb, které se pak promítnou do modifikovaného systému ERP, přizpůsobeného konkrétnímu podniku a jeho struktuře. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy, na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu (Obrázek 8). Definice procesu Naprogramování Otestování Zavedení Obrázek 8. Struktura implementace Průběh implementace je procesem velice náročným, který vyžaduje maximální součinnost mezi dodavatelem a zákazníkem. Ačkoli společnosti rády prezentují úspěšné projekty a o těch neúspěšných nemluví, je jich velmi vysoké procento. Studie Panorama Consulting uvádí, že v roce 2012 přesáhlo rozpočet implementace produktu 57% firem v průměru o 2 mil. USD a naplánovanou dobu na implementaci pak 54% firem. I když jsou tato čísla hrozivá, oproti roku 2011 došlo k výraznému zlepšení. Rozpočet tehdy překročilo 74% firem a zpoždění nastalo u 61% firem Panorama Consulting, ERP report

22 Způsoby customizace Ve většině případů jsou ERP standardní aplikace, které se následně pro každého uživatele, zákazníka nebo společnost musí upravovat podle jeho potřeb. Dříve bylo běžné, že si firmy nechaly udělat systém na zelené louce přesně podle svých představ, dnes to již ale možné není, především kvůli komplikovanosti systémů, a tak dodavatelé používají svůj existující produkt, který přizpůsobí na míru zákazníkovi. O parametrizaci hovoříme ve chvíli, kdy se nastavují jen parametry produktu, o customizaci se jde v případě, když dochází k přizpůsobení produktu požadavkům zákazníka. To probíhá na základě analýzy zákaznických potřeb a představuje hlavní část projektu implementace. Uvedu nejčastější oblasti customizace 20 : - úprava struktury funkcí a komunikace struktury menu, potlačení některých voleb, příp. doplnění dalších funkcí, - úprava struktury informací obrazovkových formulářů, sestav, zpráv, přehledů, - nastavení předpokládaných počátečních hodnot jazyka, měny,, - definice organizační struktury, - nastavení účetní osnovy, - definice struktury nákladových středisek, - úpravy standardních výpočtů, např. cenových kalkulací, kontrol, omezujících podmínek (např. úvěrových limitů), - úpravy náplně datových položek a jejich struktury, např. struktury klíčů, dodefinování a doplnění dalších požadovaných údajů, - technologické úpravy standardní nastavení barev, rámečků apod. Rozlišujeme dvě úrovně přizpůsobení. Jednak takové úpravy, které si uživatel dokáže udělat sám, například pomocí implementačního modulu, který může být součástí balíku, a pak takové úpravy, které jsou náročnější nebo nad rámec běžného užívání a ty musí zajistit dodavatel v průběhu implementace. Graf níže nám prezentuje, v jaké míře upravovaly společnosti svůj produkt v roce 2012 (Obrázek 9). 20 GÁLA, L., J. POUR a P. TOMAN, Podniková informatika, s

23 Úroveň customizace ERP produktů v roce % 4% 12% 11% 38% 1-10% kódu upraveno 11-25% kódu upraveno 26-50% kódu upraveno neupraveno více než 50% kódu upraveno kompletně upraveno 32% Obrázek 9. Úroveň customizace ERP produktů v roce Jak je patrné z četnosti modulů a rozsahu prováděných změn pro jednotlivá ERP řešení, je různorodost požadavků u zákazníků veliká. Tato skutečnost velice komplikuje efektivitu cloudového řešení ERP, která se na rozdíl od jiných produktů nepovedla doposud plně vyřešit. Na rozdíl od ERP jsou například řešení pro vztah se zákazníky (CRM) víceméně standardizovaná a jejich cloudová podoba je na trhu už několik let k dispozici Přínosy ERP systému Za předpokladu, že systém je správně implementován, ERP systémy přinášejí uživatelům svou funkcionalitou celou řadu efektů a řadu výhod, především tyto: - usnadnění každodenní práce, - úspory nákladů, - lepší výkonnost podniku, - efektivnější strategické plánování, - odolnost vůči ztrátě informací při odchodu zaměstnanců. V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu, takže i konkurenceschopnost. Na ukázku uvedu zastoupení nejčastěji uváděných benefitů úspěšných implementací ERP systémů v roce 2012 (Obrázek 10). Pokud by se povedlo pro oblast ERP využít cloudu, mohly by se přínosy projevit 21 Panorama Consulting, ERP report

24 ještě více, a to především díky minimalizaci počátečních nákladů, škálovatelnosti výpočetního výkonu a přístupu do systému odkudkoliv. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 60% 38% 35% 35% 31% 23% 6% Obrázek 10. Zastoupení nejčastěji uváděných benefitů úspěšných implementací ERP systémů v roce V této kapitole jsem specifikoval účel a použití ERP systémů, jejich možná rozdělení podle zákaznických firem a postup implementace s možností vlastního přizpůsobení. V následující kapitole představím situaci na trhu, produkty u nás a v zahraničí a nabídku a poptávku cloudových řešení. 22 Panorama Consulting, ERP report

25 3. Analýza trhu s ERP systémy Nabídka ERP systémů je velice široká a firmám nabízí nespočet možností, jaký produkt si zvolit. Pro zjednodušení uvedu základní typy systémů: - All-in-one Soubor aplikací zajišťující všechny klíčové procesy podniku. Charakterizuje je vysoká úroveň integrace, ale mohou nabízet i nižší funkcionalitu. - Best-of-Breed Aplikace zaměřené na zajištění jen několika vybraných procesů. Umožňují vysokou detailní funkcionalitu, naopak není možná složitější integrace. Občas se uvádí i Lite verze, která je ořezaná a zjednodušená, vhodná spíše pro malé nebo začínající podniky díky nižší ceně a rychlé implementaci. Pro názornost poměru využití jednotlivých typů uvádím statistiky z let 2005 až 2011 (Obrázek 11). Obrázek 11. Porovnání počtu referencí ERP systémů dodávaných v ČR v letech Analýza nabídky produktů Ve světě je celá řada výrobců ERP systémů, kteří vyvíjejí nové moduly a zavádějí nové trendy, ale již je neimplementují ve společnostech. Proces implementace je finančně i časově velice náročný a dochází během něj k přizpůsobení produktu zákaznické firmě. Toto přizpůsobení a implementaci provádějí firmy specializující se na dodávání konkrétního ERP systému a ty také jednají se zákazníkem. Někteří výrobci volí strategii výhradního dodavatele (např. QAD Minerva ČR), u jiných je dodavatelů více a může se tak i stát, že ve výběrovém 23 Cvis.cz [online]. Dostupné z: 26

26 řízení proti sobě stojí dodavatelé stejného systému. U dodavatelů velice záleží na zkušenostech, jelikož jsou to právě oni, kdo provádějí implementaci a přizpůsobení. I nejlépe navržený ERP systém lze špatně implementovat a ten pak nebude pracovat správně Specifika českého trhu V posledním desetiletí došlo k vyrovnání kvality tuzemského trhu v oblasti podnikových systému se světem a dále již probíhá vývoj paralelně. Mezi nedávné trendy patří průnik ERP do středních a menších podniků, ve kterých převažují produkty českých firem. Právě české dodavatelské firmy, kterých se po pádu komunismu objevila celá řada, se specializují převážně na malé a střední podniky. Těch je v České republice nezanedbatelné množství a navíc stále nové vznikají, zatímco velkých firem je jen pár a už své ERP řešení mají. Dalším velice aktuálním trendem je dodávání ERP vzdáleně přes internet, tedy že je server hostován u dodavatele. I s tímto trendem drží český trh krok a nabízí implementace systému řešených přes cloud. V posledních letech systémy také intenzivně pronikají do státní a veřejné správy. Standardem se stává dostupnost opravdu všezahrnujících ERP balíků, obsahujících moduly od jediného výrobce. Na našem trhu je mezi velkými firmami lídrem německý SAP, který má v ČR největší základnu v počtu uživatelů. 24 V současnosti uvádí internetový portál systemonline.cz, na kterém je k nalezení aktuální výpis českých ERP systémů, číslo 134 ERP produktů na českém trhu. Pro přehled uvedu ty nejvýznamnější tuzemské výrobce, jejich produkty a stručnou charakteristiku. ABRA Software, a.s. Na trhu od roku 1991, více než zákazníků. Systémy jsou využívány prakticky ve všech podnikatelských odvětvích, běží nad databází Oracle a poskytují výběr z více než třiceti různých modulů. Produkty: Abra G1, Abra G2, Abra G3 a Abra G4. ABRA poskytuje možnost vzdáleného provozu informačního systému, a to jak formou pronájmu hardwarové platformy (Platform as a Service - PaaS), tak i pronájmem licence informačního systému (Software as a service) Hospodářské noviny [online]. Dostupné z: 25 [online]. Dostupné z: 27

27 Asseco Solutions, a.s. Největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Nabízí též branžová řešení. Produkty: Helios Orange, Helios Green, Helios Fenix a Helios Spin. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. Cígler Software, a.s. Na trhu od roku 1990, pokrývá trh od malých po velké podniky. Produkty: Money S4 a S5. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. K2 atmitec s.r.o. Na trhu od roku Produkt: K2. Společnost nabízí cloud řešení, a to jak SaaS, tak PaaS a IaaS (viz modely dodání). Stormware s.r.o. Stormware je česká softwarová společnost zabývající se produkcí softwarových produktů pro platformu Microsoft Windows. Produkt: Pohoda E1. Společnost zatím nenabízí žádné řešení ERP v cloudu. Další firmou, která na českém trhu nabízí produkt přes cloud je firma FlexiBee Systems s produktem FlexiBee Specifikace zahraničního trhu V porovnání s českým trhem, kde můžeme nalézt přes sto ERP produktů, nabízí světový trh opravdu závratné množství řešení. V čele stojí samozřejmě softwaroví giganti, jako společnosti SAP, Oracle a Microsoft. Tyto firmy, společně s finanční institucí Infor, jsou lídry trhu a udávají mu tempo i směr. Dalšími společnostmi jsou Epicor, Lawson Software či The Sage Group. Pro představu uvedu magický kvadrant světového trhu ERP pro rok 2012 od společnosti Gartner, týkající se segmentu velkých firem (Obrázek 12). 28

28 Obrázek 12. Magický kvadrant světového trhu ERP pro rok Vzhledem k velikosti trhu by bylo nesmyslné uvádět všechny rozšířené ERP systémy, a tak uvedu jen ty největší a nejrozšířenější produkty. SAP 27 SAP stál při zrodu technologie ERP a dnes s více než 40 lety zkušeností a téměř 50 tisíci zákazníky stojí v čele světového trhu. Jeho produkt je osvědčený, důvěryhodný základ, zkonstruovaný k podpoře největších světových organizací, ale i pro malé a střední podniky v 25 různých průmyslových odvětvích. Jeho systém, založený na osvědčeném přístupu k datům a analytických nástrojích, zefektivní procesy napříč organizací, tedy zakázky, výroby, služeb, prodeje, financí a lidských zdrojů. SAP ERP shromažďuje a kombinuje data z jednotlivých modulů, která pak poskytují organizaci nástroj pro plánování podnikových zdrojů. Podle analýzy společnosti Gartner má SAP největší podíl na světovém trhu, a to 25,5% na základě příjmů za rok 2011, odrážející nárůst od roku 2010 o 13,2%. SAP nově také dodává podniková řešení v cloudu. 26 [online]. Dostupné z: 27 [online]. Dostupné z: 29

29 Hlavní ERP produkty: SAP Business All-inOne, SAP Business One. Oracle 28 Společnost Oracle je díky akvizicím u jiných firem druhou nejstarší na poli ERP a své současné informační systémy poskytuje více než zákazníkům po celém světě. Díky své velikosti staví Oracle své řešení na vlastních moderních technologiích pod názvem Oracle Applications Unlimited. Oracle nabízí mnoho možností produktů, které pokrývají všechny aspekty ERP ve všech průmyslových odvětvích. Společnost také poskytuje svým zákazníkům takzvané Fusion Applications, které jsou navrženy tak, aby s využitím nejnovějších technologií začlenily osvědčené postupy, jež byly shromážděny v průběhu let od zákazníků Oracle. Je to také společnost, která ve velkém nabízí služby cloudu, a to i v odvětví ERP. Na světovém trhu je to firma s druhým největším zastoupením. Hlavní ERP produkty: Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EntrerpriseOne, Oracle Cloud. Microsoft 29 Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, která pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Microsoft sám o sobě zatím řešení ERP v cloudu nenabízí, ale odkazuje s ním na své partnery, u kterých je realizovatelné formou SaaS. Hlavní ERP produkty: Microsoft Dynamics NAV, AX, GP a SL. Další kapitola pojednává o způsobech nasazení systému, o tradičních místních instalacích, v dnešní době stále nejrozšířenějších, a o novém trendu, cloudu Specifikace modelů dodání ERP ERP může fungovat buď klasicky, na hardwaru ve vlastnictví a správě uživatelského podniku, a nebo v novějším uspořádání jako služba na vyžádání, SaaS (Software-as-a-Service), kdy fyzický hardware i na něm běžící software pronajímá určitému podniku dodavatel jako službu aplikovanou na dálku po síti, zpravidla prostřednictvím webových prohlížečů. Tento druhý 28 [online]. Dostupné z: 29 [online]. Dostupné z: 30

30 způsob má řadu výhod, ale má i některá dosud ne úplně zvládnutá úskalí. Tyto systémy mají tedy dva základní modely dodání: On-premise model Aplikace je nainstalována na serverech organizace vlastnící ERP systém. Organizace musí mít vnitřní zdroje na provoz a údržbu ERP systému. Na upgradech, aktualizacích a úpravách systému se podílí sama organizace spolu s dodavatelskou firmou. On-demand model Hlavním rysem je, že ERP systém je poskytován uživatelům vzdáleně přes internet. O aktualizace a upgrady systému se stará dodavatel, který ERP provozuje na svých serverech. U tohoto modelu bývají větší obavy o bezpečnost a spolehlivost služby, protože organizace nemá přímou kontrolu nad správou ERP systému. Výhodou ale je velice nízká počáteční investice, protože neobsahuje nákup nutného hardwaru. Nejčastěji rozlišujeme následující možnosti: SaaS software jako služba Zvolený software se nekupuje, pouze se platí za jeho užívání. Není nutné provádět velké vstupní investice, ale přesto získá zákazník přístup k široké škále aplikací. PaaS platforma jako služba Je pronajímána určitá platforma, na které lze vyvíjet i užívat velké množství aplikací. IaaS infrastruktura jako služba Zákazník si může optimalizovat výkon podle výpočetní náročnosti jednotlivých procesů. Tento model funguje na principu pronajímání výkonu podle aktuálních představ, tedy pronajímání hardwaru. Zájem o on-demand model, který je souhrnně (ale nepřesně) označován cloud, ze strany zákazníků roste. Plánované užití služeb v cloudu nastíní graf ze studie serveru BitPipe (Obrázek 13), ze kterého je patrné, že největší zájem je o SaaS. Tento model dodání je z pohledu zákazníka opravdu nejvýhodnější, ale jinak je tomu z pohledu dodavatele. Této problematice se hlouběji věnuji v případové studii, zde ji proto rozebírat nebudu. Dlouhodobý růst zájmu o tyto služby podtrhne i předpověď společnosti Gartner. Podle té bude stoupat celosvětová investice do PaaS z $1,58 mld. v roce 2013 na $3.05 mld. v roce SaaS 31

31 poroste z $19,8 mld v 2013 na 32,8 mld v 2016 a nakonec IaaS poroste z $9 mld v 2013 na 24,2 mld v Obrázek 13. Plánované užití služeb cloudu v roce Hosting vs. Cloud Hosting znamená, že se v datovém centru pronajme konektivita, energie a umístění počítače (server housing), a následně si server spravuje zákazník sám, nebo to případně přenechá na poskytovateli hostingu. Oproti tomu se cloudové centrum liší tím, že navíc používá operační systém, který řídí velké množství spolupracujících počítačů umístěných v jednom nebo více centrech. Systém pak umí automaticky vytěžovat jednotlivé počítače tak, aby se na co nejmenším počtu strojů dal provozovat co největší počet plynně pracujících aplikací. Tohoto efektu se docílí technologií, ktera se nazývá virtualizace. 32 Termínem cloud označují dodavatelé ERP vše, od hostování on-premise systému přes privátní či veřejné cloudové sítě až po poskytování softwaru jako služby v single nebo multitenant prostředí, kdy více vzájemně oddělených zákazníků sdílí stejnou fyzickou infrastrukturu. Řada dodavatelů se také snaží prosazovat vlastní tradiční řešení jako cloudové. Ve většině případů se ale jejich systémy z pohledu architektury nijak neliší od onpremise systémů, jen jsou namísto klasického nasazení nabízeny hostovanou formou. Často 30 [online]. Dostupné z: 31 BitPipe studie [online]. Dostupné z: 32 [online]. Dostupné z: 32

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6.

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6. Co je Professional Computing? IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články, rozhovory a případové

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více