ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

2 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele na ředitele ZŠ Spektrum, Kytlická 757, , Praha 9, Prosek Mgr. Zuzana Vránová Jméno školního metodika prevence Telefon Mgr. Jana Tomášová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání PPP pro Prahu 1,2 a 4 Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Zuzana Vránová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

3 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Vnitřní zdroje a) Specifika a charakteristika školy Základní škola Spektrum je soukromá škola, která se nachází na proseckém sídlišti. Je to malá škola skládající se pouze z 1.stupně ZŠ. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, učitelem a dítětem. Škola se v maximální možné míře snaží zajistit žákům dostatek volnočasových aktivit po vyučování a tím předcházet nežádoucím vlivům. Škola neprovozuje jídelnu. Žáci navštěvují Scolarest na Střední průmyslové škole, což vede k setkávání se s žáky středních škol, kteří kouří a mluví vulgárně. Škola si je těchto jevů vědoma a reaguje na ně rozhovorem. Do výuky se snaží zařazovat preventivní programy, které jsou aktuální k potřebám žáků. b) Postavení pedagoga ve funkci ŠMP V tomto školním roce je do funkce uvedena nová metodička prevence Mgr. Jana Tomášová, která zahajuje dvouleté studium metodika prevence. Bývalá metodička prevence po ukončení studia ze školy odešla. Stávající metodička prevence pracuje ve škole 3. rokem Na úvodní pedagogické radě ŠMP představuje nové cíle MMP, které stanovil na nový školní rok a seznamuje s možnostmi vzdělávání pro učitele v oblastech potřebných pro tvoření klimatu třídy. ŠMP pravidelně konzultuje s TU situace v jejich třídách. Dle potřeby je metodicky vede či doporučuje literaturu nebo školení, která by jim mohla pomoci. ŠMP pravidelně konzultuje s vedením školy možnosti vlastního vzdělávání, výběr preventivních programů dle finančních možností školy nebo podávání grantů, o které škola bude ve školním roce žádat. Na třídních schůzkách je ŠMP rodičům představen a jsou oznámeny jeho konzultační hodiny včetně problémů, se kterým se žáci i zákonní zástupci mohou na ŠMP obracet. c) Vnitřní informační zdroje V budově školy je instalována schránka důvěry. Na začátku školního roku ŠMP připomene žákům, k čemu schránka důvěry slouží a kde se ve škole nachází. Dále ŠMP využívá , který je uveden v informačním a komunikačním systému Gradebook pro kontakt nejen s rodiči ale i se žáky. Škola pravidelně aktualizuje webové stránky školy a přidává potřebné informace ohledně preventivních programů. V archivu pomůcek je přehledně sepsán seznam videotéky a metodické literatury, která se bude neustále rozšiřovat. Škola má k dispozici sadu Učitelských novin a odebírá měsíčník Integrace a inkluze ve školní praxi".

4 d) Monitoring žáci 1. třídy V prvních třídách je potřeba upevnit nově vzniklé kolektivy, vztahy ve třídě, nastavit komunikaci mezi dětmi, upevnit třídní pravidla. 2. třída Ve třídě je nová třídní učitelka, je potřeba upevnit třídní pravidla, zabývat se vztahy ve třídě, vzájemnou úctou a kamarádstvím. 3. třída Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. 4. třída Ve třídě je žák s aspergerovým syndromem, je potřeba přiměřeně seznámit žáky s danou problematikou. Žákyni pomoci se znovuzačleněním do kolektivu. Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. Prevence kouření a rizika s tím spojená 5. třída Ve třídě se projevilo podezření na šikanu. Je potřeba upevnit hodnotový systém žáků, nastavit znovu pravidla třídy, pracovat na vztazích ve třídě. Prevence drogových závislostí. učitelé 1. třídy Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 2. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 3. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 4. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. Seminář jak pracovat s dětmi s aspergerovým syndromem. 5. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany.

5 Vnější zdroje a) informační zdroje: Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků č.j. MŠMT /2013 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách metodický pokyn MŠMT únor 2014 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT / Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních b) metodická a odborná pomoc: Mgr. Pavel Klíma metodik prevence, speciální pedagog. Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 3 a 9. Lucemburská 40, Praha 3 tel Mgr. Ivana Halíková, PPP Praha 9, U Nové školy 871. kontakt PhDr. Lenka Marušková - metodik prevence rizikového chování v PPP. - koordinátor vzdělávání pedagogů. Kontakt: Mgr. Hana Imlaufova, Křesťanská PPP, Pernerova 8, Praha 8, tel , Lukáš Horák, obvodní protidrogový koordinátor MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha , tel: , Mgr. Jan Stárka vedoucí ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , PhDr. Jitka Cápalová - psycholog ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , 3. Cíle MPP školy Dlouhodobé: Zlepšování třídního a školního klimatu. Formování postojů k hodnotám. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

6 Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci.

7 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Posilování komunikačních dovedností Správné tvoření třídních pravidel, komunikace v konfliktních situacích. Zlepšování třídního a školního klimatu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření pozitivního klimatu a) program pro zlepšování třídních vztahů b) program zdravý životní styl (prevence bulimie a anorexie) Reflexe TU. a) Formování skupiny, atmosféra ve třídě, pozitivní postoje žáků, vytváření norem chování. b) důvěra Systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování Školení pedagogů, projekty. Mezilidské vztahy, tolerance mezi žáky, osobní bezpečí, vztahy mezi kamarády Formování postojů k hodnotám. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Absolvování praktických seminářů týkající se oblasti rizikového chování a osvojí si metody, které budou moci používat ve své praxi. TU umí řešit konfliktní situace ve svých třídách. Systematická a dobrá práce v třídních kolektivech vede k důvěře mezi učitelem a žákem. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu.

8 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 MGR. LENKA BITTMANNOVÁ - APLA Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PŘEDEJÍT ŠIKANOVÁNÍ VE TŘÍDĚ /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření STUDIUM PRO ŠMP vzdělávání Specializační studium /lektor PPP PRAHA 1,2 A 4 Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin Termín konání 2X DO MĚSÍCE CELÝ ŠKOLNÍ ROK (ZAHÁJENÍ V LISTOPADU 2014)

9 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Sebepoznávání nikdo není jako já (str.24) 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí každý jsme jiný (25) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Všímáme si pocitů druhých (30) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Pravidla jsou důležitá společná tvorba pravidel třídy (28-29) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která je mi nepříjemná (Kiko a ruka) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Vím, co je soukromí a stud Mé tělo patří mě 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Pravidelná zdravá výživa a pitný režim 1 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí shody a odlišnosti životního stylu (34-35) 1hod Mgr. Tomášová

10 2.ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 1hod Mgr. Kalčíková rozhodovací dovednosti (23) 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Posouzení a zvládnutí krizové 4hod Mgr. Kalčíková situace (43,48-49) šikana 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2hod Mgr. Kalčíková kulturami (31,33) Migranti v ČR 2.ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Krizové situace šikana, týrání 2 hod Mgr. Kalčíková a sexuální zneužívání (Kiko a ruka opakování) 2.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která 1hod Mgr. Kalčíková je mi nepříjemná. Kde hledat pomoc na koho se obrátit. 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Stres a jeho prevence a 1hod Mgr. Tomášová minimalizace důsledků (40) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 2hod Mgr. Tomášová rozhodovací dovednosti (74-75) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2 hod Mgr. Tomášová kulturami 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 4hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Stres a jeho příčiny, prevence 2hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečnost návykových 2hod Mgr. Tomášová látek 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Významné sociální problémy (menšiny, přistěhovalectví) 2hod Mgr. Pelnářová

11 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Problémy konzumní společnosti nesnášenlivost mezi lidmi 4.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Jaký je rozdíl mezi přátelstvím a partnerstvím 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nemoci přenosné a nepřenosné ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Volnočasové aktivity plánování času 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Závislost na hracích automatech a počítačích 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií. 2hod 2hod 2hod 2hod 1hod 2hod Mgr. Pelnářová Mgr. Pelnářová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Drogy 2hod Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Etická stránka vztahů a sexuality 2hod Mgr.Kešnerová

12 Specifická prevence Název Typ ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ, TVORBA VZTAHŮ, KAMARÁDSTVÍ. ŘÍJEN Název Typ PRAVIDLA TŘÍDY BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 40 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍCH PRAVIDEL A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. ZÁŘÍ

13 Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 2. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 3. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD

14 Název Typ TANDEM BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH OBTÍŽÍ, PROBLÉMY PŘI KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI, VYTVÁŘENÍ POHODOVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMA. JULES A JIM (MGR. PAVEL KOHOUTEK) A PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. PAVEL KLÍMA) Cílová skupina Počet žáků v TŘÍDA Počet hodin 5 VSTUPŮ Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín KLIMA VE TŘÍDĚ. OD 2. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Název Typ PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA PŘEDNÁŠKA Cílová skupina Počet žáků v 13 Počet hodin 2 O HODNOTĚ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A DOBRÝCH VZTAHŮ. ACET 4. TŘÍDA Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

15 Název Typ Cílová skupina MODERNÍ JE NEKOUŘIT BESEDA VŠE O ZÁVISLOSTI, PŘEDCHÁZENÍ ZÁVISLOSTI. ACET 4. TŘÍDA Počet žáků v 13 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU Název NAŠE TŘÍDA 5.A Typ Cílová skupina BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM. MGR. JAN STÁRKA (SVP KLÍČOV) 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin DLE POTŘEBY Návaznost na cíle MPP ODSTRAŇOVÁNÍ NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ MEZI ŽÁKY A ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE TU, REFLEXE ŽÁKŮ LISTOPAD - BŘEZEN

16 Název Typ HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ VÝUKOVÝ KURZ PROJEKT HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2014 BYL ZAŘAZEN DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ - PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ. Cílová skupina PREVENCE OBEZITY A ŠPATNÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5. TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE ZÚČASTNĚNÝCH PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ. ZÁŘÍ - PROSINEC MGR. DANA KEŠNEROVÁ, BC. SOŇA BLODIGOVÁ Název Typ Cílová skupina AIDS BESEDA VŠE O NEMOCI A JEJÍM PRŮBĚHU. ACET 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

17 Název ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Typ PROJEKTOVÝ DEN PEDAGOGOVÉ ZŠ SPEKTRUM Cílová skupina TŘÍDA Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI Termín ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 BC. SOŇA BLODIGOVÁ

18 c) Rodiče Název Počet hodin SPANÍ VE ŠKOLE POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE. SPANÍ ŽÁKŮ V PROSTORÁCH ŠKOLY. TŘÍDNÍ UČITEL Termín konání Název SPOLEČNÝ VÝLET POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE TŘÍDNÍ UČITEL Počet hodin 8 Termín konání Název VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. PŘEDVÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání TERMÍN BUDE UPŘESNĚN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název HRAJEME SI NA ŠKOLU RODIČE, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O NÁSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY, MOHOU DOVÉST SVÉ DĚTI A TY SI VYZKOUŠÍ JEDNU VYUČOVACÍ HODINU. Počet hodin 1 ŠKOLA

19 Termín konání PROSINEC, LEDEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NOVĚ PŘÍCHOZÍ PRVŇÁČCI JSOU PASOVÁNI NA ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání ČERVEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ

20 5. Řešení přestupků Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které ponesou za jeho porušení. Nejdůležitější informace jsou shrnuty do třídních pravidel, která mají žáci vyvěšena ve třídě ( v prvních třídách mohou být zatím jen obrazově případně ústně) a jsou na ně pravidelně upozorňováni. V případě, že selže prevence ve škole, je přistoupeno k následujícím opatřením: individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí je využíváno metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí péče o dítě (např. neomluvené hodiny) spolupráce s PPP oblast zdravotnictví vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci policie řešení trestní činnosti na škole ( č.j / ) Pokud se objeví šikana ve škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j / ) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j /2013-1) Řešení neomluvených hodin do 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Řeší třídní učitel pohovorem se zákonným zástupcem žáka upozorní na povinnosti stanovené zákonem a na důsledky pokračující neomluvené nepřítomnosti. Zákonný zástupce je pozván doporučeným dopisem. Pořízen a podepsán zápis. nad 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy svolá výchovnou komisi za účasti zákonného zástupce, ředitele školy, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, metodika prevence. Zák. zástupci pozvání doporučeným dopisem, pořízen a podepsán zápis. nad 25 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy zašle orgánu sociálně právní ochrany dětí bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví a dokumentaci s předchozích opatření.

21 6. Krizový plán proti šikaně ROZDÍL MEZI ŠIKANOU A ŠKÁDLENÍM: ŠKÁDLENÍ Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. ŠIKANA Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. má z toho radost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje. ZA ŠIKANU POVAŽUJEME: Posmívání, urážení, nadávky, pomluvy, ničení a manipulaci s věcmi( házení, schovávání, braní, ), nucení k ponižujícím činnostem, násilnické příkazy, vyčleňování z kolektivu, vydírání, opakované bití, kopání. Škola je zodpovědná za bezpečnost žáků, má povinnost chránit je před násilím. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. VÝVOJOVÁ STÁDIA: 1. Mírné, častější fyzické násilí, postižený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Fyzická agrese provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy. 3. Vytvoření jádra. Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4. Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. 5. Žáci třídy jsou rozděleni na agresory a postižené. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení případně nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování.

22 KDY ZAČÍT VYŠETŘOVAT: 1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem. 2. Vyhledává blízkost učitelů. 3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 4. Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. 5. Odřeniny, modřiny, zranění. 6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 7. Žák je smutný, nešťastný, depresivní. 8. Od ostatních dětí je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. PLÁN PREVENCE: o Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd. o Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit ( besedy, rozhovory, ) o Seznámit žáky a učitele s Chartou proti šikaně. o Nezastupitelnou roli má třídní učitel, sleduje chování žáků, vede žáky k osobní odpovědnosti, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence, případně s ředitelem školy. o Žáci mohou využívat schránku důvěry. o Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. o Vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací. o Kontrolovat kvalitu dozorů ve škole a řízení tříd.

23 POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA / METODIKA PREVENCE A ŘEDITELE ŠKOLY POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA 1. V případě, že rodiče, žáci, ostatní pedagogové informují pedagogického pracovníka / metodika prevence o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. Doporučené postupy vyšetřování: A, počáteční šikana : a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi b/ nalezení vhodných svědků c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/ d/ zajištění ochrany obětem e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi B, pokročilá šikana- výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování c/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi d/ pokračující pomoc a podpora oběti e/ nahlášení Policii ČR f/ zahájení vlastního vyšetřování 4.Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže. 5. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.

24 Účastní li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník- specialista na problematiku šikanování z PPP. POSTUP ŘEDITELE ŠKOLY 1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý / 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů v týmu je vždy metodik prevence. 4. Informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí. 5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd. 6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu 7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

25 7. EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU Evaluaci provedla metodička loňského školního roku Mgr. Elena Jirková. A) Kvalitativní hodnocení Beseda s organizací ACET téma kouření Beseda byla pro děti přínosná. Lektor měl mnoho praktických ukázek a děti o tématu mohly diskutovat a odpovídal jim na jejich otázky. S organizací nadále budeme spolupracovat. První pomoc Červený kříž Jednohodinový seminář na téma, jak poskytnou první pomoc, když člověk upadne do bezvědomí. Praktický nácvik na figuríně. Respektovat a být respektován komunitní kruh Práce s problémovými třídami na téma dodržování pravidel a vzájemného respektování svých odlišností. S lektorkou PhDr. Lenkou Maruškovou jsme byly nadmíru spokojení. Nadále s lektorkou budeme spolupracovat.

26 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet celkově proškolených pedagogů 10 Počet hodin 25 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky Víkendové akce školy 0 0 Prázdninové akce školy 0 0

27 MPP pro školní rok 2014/2015 schválila pedagogická rada školy dne Vypracovala: Mgr. Jana Tomášová (Školní metodik prevence rizikového chování ).. Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Vránová Platnost od

ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 Rok 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM A POSTUPY ŘEŠENÍ SITUACÍ

PREVENTIVNÍ PROGRAM A POSTUPY ŘEŠENÍ SITUACÍ ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM A POSTUPY ŘEŠENÍ SITUACÍ 2016 2017 Rok 2016/2017 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Z á k l a d n í š k o l a, M a t i c e š k o l s k é 3, Č e s k é B u d ě j o vi c e Matice školské 3, 370 01 České Budějovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 z p r a c

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Preventivní program 2016/17

Preventivní program 2016/17 Preventivní program 2016/17 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní škola Eden Vladivostocká

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více