ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

2 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele na ředitele ZŠ Spektrum, Kytlická 757, , Praha 9, Prosek Mgr. Zuzana Vránová Jméno školního metodika prevence Telefon Mgr. Jana Tomášová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání PPP pro Prahu 1,2 a 4 Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Zuzana Vránová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

3 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Vnitřní zdroje a) Specifika a charakteristika školy Základní škola Spektrum je soukromá škola, která se nachází na proseckém sídlišti. Je to malá škola skládající se pouze z 1.stupně ZŠ. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, učitelem a dítětem. Škola se v maximální možné míře snaží zajistit žákům dostatek volnočasových aktivit po vyučování a tím předcházet nežádoucím vlivům. Škola neprovozuje jídelnu. Žáci navštěvují Scolarest na Střední průmyslové škole, což vede k setkávání se s žáky středních škol, kteří kouří a mluví vulgárně. Škola si je těchto jevů vědoma a reaguje na ně rozhovorem. Do výuky se snaží zařazovat preventivní programy, které jsou aktuální k potřebám žáků. b) Postavení pedagoga ve funkci ŠMP V tomto školním roce je do funkce uvedena nová metodička prevence Mgr. Jana Tomášová, která zahajuje dvouleté studium metodika prevence. Bývalá metodička prevence po ukončení studia ze školy odešla. Stávající metodička prevence pracuje ve škole 3. rokem Na úvodní pedagogické radě ŠMP představuje nové cíle MMP, které stanovil na nový školní rok a seznamuje s možnostmi vzdělávání pro učitele v oblastech potřebných pro tvoření klimatu třídy. ŠMP pravidelně konzultuje s TU situace v jejich třídách. Dle potřeby je metodicky vede či doporučuje literaturu nebo školení, která by jim mohla pomoci. ŠMP pravidelně konzultuje s vedením školy možnosti vlastního vzdělávání, výběr preventivních programů dle finančních možností školy nebo podávání grantů, o které škola bude ve školním roce žádat. Na třídních schůzkách je ŠMP rodičům představen a jsou oznámeny jeho konzultační hodiny včetně problémů, se kterým se žáci i zákonní zástupci mohou na ŠMP obracet. c) Vnitřní informační zdroje V budově školy je instalována schránka důvěry. Na začátku školního roku ŠMP připomene žákům, k čemu schránka důvěry slouží a kde se ve škole nachází. Dále ŠMP využívá , který je uveden v informačním a komunikačním systému Gradebook pro kontakt nejen s rodiči ale i se žáky. Škola pravidelně aktualizuje webové stránky školy a přidává potřebné informace ohledně preventivních programů. V archivu pomůcek je přehledně sepsán seznam videotéky a metodické literatury, která se bude neustále rozšiřovat. Škola má k dispozici sadu Učitelských novin a odebírá měsíčník Integrace a inkluze ve školní praxi".

4 d) Monitoring žáci 1. třídy V prvních třídách je potřeba upevnit nově vzniklé kolektivy, vztahy ve třídě, nastavit komunikaci mezi dětmi, upevnit třídní pravidla. 2. třída Ve třídě je nová třídní učitelka, je potřeba upevnit třídní pravidla, zabývat se vztahy ve třídě, vzájemnou úctou a kamarádstvím. 3. třída Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. 4. třída Ve třídě je žák s aspergerovým syndromem, je potřeba přiměřeně seznámit žáky s danou problematikou. Žákyni pomoci se znovuzačleněním do kolektivu. Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. Prevence kouření a rizika s tím spojená 5. třída Ve třídě se projevilo podezření na šikanu. Je potřeba upevnit hodnotový systém žáků, nastavit znovu pravidla třídy, pracovat na vztazích ve třídě. Prevence drogových závislostí. učitelé 1. třídy Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 2. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 3. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 4. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. Seminář jak pracovat s dětmi s aspergerovým syndromem. 5. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany.

5 Vnější zdroje a) informační zdroje: Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků č.j. MŠMT /2013 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách metodický pokyn MŠMT únor 2014 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT / Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních b) metodická a odborná pomoc: Mgr. Pavel Klíma metodik prevence, speciální pedagog. Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 3 a 9. Lucemburská 40, Praha 3 tel Mgr. Ivana Halíková, PPP Praha 9, U Nové školy 871. kontakt PhDr. Lenka Marušková - metodik prevence rizikového chování v PPP. - koordinátor vzdělávání pedagogů. Kontakt: Mgr. Hana Imlaufova, Křesťanská PPP, Pernerova 8, Praha 8, tel , Lukáš Horák, obvodní protidrogový koordinátor MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha , tel: , Mgr. Jan Stárka vedoucí ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , PhDr. Jitka Cápalová - psycholog ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , 3. Cíle MPP školy Dlouhodobé: Zlepšování třídního a školního klimatu. Formování postojů k hodnotám. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

6 Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci.

7 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Posilování komunikačních dovedností Správné tvoření třídních pravidel, komunikace v konfliktních situacích. Zlepšování třídního a školního klimatu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření pozitivního klimatu a) program pro zlepšování třídních vztahů b) program zdravý životní styl (prevence bulimie a anorexie) Reflexe TU. a) Formování skupiny, atmosféra ve třídě, pozitivní postoje žáků, vytváření norem chování. b) důvěra Systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování Školení pedagogů, projekty. Mezilidské vztahy, tolerance mezi žáky, osobní bezpečí, vztahy mezi kamarády Formování postojů k hodnotám. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Absolvování praktických seminářů týkající se oblasti rizikového chování a osvojí si metody, které budou moci používat ve své praxi. TU umí řešit konfliktní situace ve svých třídách. Systematická a dobrá práce v třídních kolektivech vede k důvěře mezi učitelem a žákem. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu.

8 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 MGR. LENKA BITTMANNOVÁ - APLA Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PŘEDEJÍT ŠIKANOVÁNÍ VE TŘÍDĚ /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření STUDIUM PRO ŠMP vzdělávání Specializační studium /lektor PPP PRAHA 1,2 A 4 Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin Termín konání 2X DO MĚSÍCE CELÝ ŠKOLNÍ ROK (ZAHÁJENÍ V LISTOPADU 2014)

9 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Sebepoznávání nikdo není jako já (str.24) 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí každý jsme jiný (25) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Všímáme si pocitů druhých (30) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Pravidla jsou důležitá společná tvorba pravidel třídy (28-29) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která je mi nepříjemná (Kiko a ruka) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Vím, co je soukromí a stud Mé tělo patří mě 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Pravidelná zdravá výživa a pitný režim 1 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí shody a odlišnosti životního stylu (34-35) 1hod Mgr. Tomášová

10 2.ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 1hod Mgr. Kalčíková rozhodovací dovednosti (23) 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Posouzení a zvládnutí krizové 4hod Mgr. Kalčíková situace (43,48-49) šikana 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2hod Mgr. Kalčíková kulturami (31,33) Migranti v ČR 2.ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Krizové situace šikana, týrání 2 hod Mgr. Kalčíková a sexuální zneužívání (Kiko a ruka opakování) 2.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která 1hod Mgr. Kalčíková je mi nepříjemná. Kde hledat pomoc na koho se obrátit. 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Stres a jeho prevence a 1hod Mgr. Tomášová minimalizace důsledků (40) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 2hod Mgr. Tomášová rozhodovací dovednosti (74-75) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2 hod Mgr. Tomášová kulturami 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 4hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Stres a jeho příčiny, prevence 2hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečnost návykových 2hod Mgr. Tomášová látek 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Významné sociální problémy (menšiny, přistěhovalectví) 2hod Mgr. Pelnářová

11 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Problémy konzumní společnosti nesnášenlivost mezi lidmi 4.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Jaký je rozdíl mezi přátelstvím a partnerstvím 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nemoci přenosné a nepřenosné ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Volnočasové aktivity plánování času 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Závislost na hracích automatech a počítačích 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií. 2hod 2hod 2hod 2hod 1hod 2hod Mgr. Pelnářová Mgr. Pelnářová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Drogy 2hod Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Etická stránka vztahů a sexuality 2hod Mgr.Kešnerová

12 Specifická prevence Název Typ ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ, TVORBA VZTAHŮ, KAMARÁDSTVÍ. ŘÍJEN Název Typ PRAVIDLA TŘÍDY BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 40 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍCH PRAVIDEL A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. ZÁŘÍ

13 Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 2. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 3. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD

14 Název Typ TANDEM BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH OBTÍŽÍ, PROBLÉMY PŘI KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI, VYTVÁŘENÍ POHODOVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMA. JULES A JIM (MGR. PAVEL KOHOUTEK) A PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. PAVEL KLÍMA) Cílová skupina Počet žáků v TŘÍDA Počet hodin 5 VSTUPŮ Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín KLIMA VE TŘÍDĚ. OD 2. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Název Typ PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA PŘEDNÁŠKA Cílová skupina Počet žáků v 13 Počet hodin 2 O HODNOTĚ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A DOBRÝCH VZTAHŮ. ACET 4. TŘÍDA Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

15 Název Typ Cílová skupina MODERNÍ JE NEKOUŘIT BESEDA VŠE O ZÁVISLOSTI, PŘEDCHÁZENÍ ZÁVISLOSTI. ACET 4. TŘÍDA Počet žáků v 13 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU Název NAŠE TŘÍDA 5.A Typ Cílová skupina BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM. MGR. JAN STÁRKA (SVP KLÍČOV) 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin DLE POTŘEBY Návaznost na cíle MPP ODSTRAŇOVÁNÍ NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ MEZI ŽÁKY A ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE TU, REFLEXE ŽÁKŮ LISTOPAD - BŘEZEN

16 Název Typ HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ VÝUKOVÝ KURZ PROJEKT HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2014 BYL ZAŘAZEN DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ - PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ. Cílová skupina PREVENCE OBEZITY A ŠPATNÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5. TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE ZÚČASTNĚNÝCH PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ. ZÁŘÍ - PROSINEC MGR. DANA KEŠNEROVÁ, BC. SOŇA BLODIGOVÁ Název Typ Cílová skupina AIDS BESEDA VŠE O NEMOCI A JEJÍM PRŮBĚHU. ACET 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

17 Název ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Typ PROJEKTOVÝ DEN PEDAGOGOVÉ ZŠ SPEKTRUM Cílová skupina TŘÍDA Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI Termín ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 BC. SOŇA BLODIGOVÁ

18 c) Rodiče Název Počet hodin SPANÍ VE ŠKOLE POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE. SPANÍ ŽÁKŮ V PROSTORÁCH ŠKOLY. TŘÍDNÍ UČITEL Termín konání Název SPOLEČNÝ VÝLET POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE TŘÍDNÍ UČITEL Počet hodin 8 Termín konání Název VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. PŘEDVÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání TERMÍN BUDE UPŘESNĚN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název HRAJEME SI NA ŠKOLU RODIČE, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O NÁSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY, MOHOU DOVÉST SVÉ DĚTI A TY SI VYZKOUŠÍ JEDNU VYUČOVACÍ HODINU. Počet hodin 1 ŠKOLA

19 Termín konání PROSINEC, LEDEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NOVĚ PŘÍCHOZÍ PRVŇÁČCI JSOU PASOVÁNI NA ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání ČERVEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ

20 5. Řešení přestupků Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které ponesou za jeho porušení. Nejdůležitější informace jsou shrnuty do třídních pravidel, která mají žáci vyvěšena ve třídě ( v prvních třídách mohou být zatím jen obrazově případně ústně) a jsou na ně pravidelně upozorňováni. V případě, že selže prevence ve škole, je přistoupeno k následujícím opatřením: individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí je využíváno metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí péče o dítě (např. neomluvené hodiny) spolupráce s PPP oblast zdravotnictví vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci policie řešení trestní činnosti na škole ( č.j / ) Pokud se objeví šikana ve škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j / ) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j /2013-1) Řešení neomluvených hodin do 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Řeší třídní učitel pohovorem se zákonným zástupcem žáka upozorní na povinnosti stanovené zákonem a na důsledky pokračující neomluvené nepřítomnosti. Zákonný zástupce je pozván doporučeným dopisem. Pořízen a podepsán zápis. nad 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy svolá výchovnou komisi za účasti zákonného zástupce, ředitele školy, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, metodika prevence. Zák. zástupci pozvání doporučeným dopisem, pořízen a podepsán zápis. nad 25 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy zašle orgánu sociálně právní ochrany dětí bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví a dokumentaci s předchozích opatření.

21 6. Krizový plán proti šikaně ROZDÍL MEZI ŠIKANOU A ŠKÁDLENÍM: ŠKÁDLENÍ Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. ŠIKANA Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. má z toho radost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje. ZA ŠIKANU POVAŽUJEME: Posmívání, urážení, nadávky, pomluvy, ničení a manipulaci s věcmi( házení, schovávání, braní, ), nucení k ponižujícím činnostem, násilnické příkazy, vyčleňování z kolektivu, vydírání, opakované bití, kopání. Škola je zodpovědná za bezpečnost žáků, má povinnost chránit je před násilím. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. VÝVOJOVÁ STÁDIA: 1. Mírné, častější fyzické násilí, postižený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Fyzická agrese provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy. 3. Vytvoření jádra. Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4. Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. 5. Žáci třídy jsou rozděleni na agresory a postižené. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení případně nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování.

22 KDY ZAČÍT VYŠETŘOVAT: 1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem. 2. Vyhledává blízkost učitelů. 3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 4. Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. 5. Odřeniny, modřiny, zranění. 6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 7. Žák je smutný, nešťastný, depresivní. 8. Od ostatních dětí je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. PLÁN PREVENCE: o Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd. o Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit ( besedy, rozhovory, ) o Seznámit žáky a učitele s Chartou proti šikaně. o Nezastupitelnou roli má třídní učitel, sleduje chování žáků, vede žáky k osobní odpovědnosti, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence, případně s ředitelem školy. o Žáci mohou využívat schránku důvěry. o Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. o Vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací. o Kontrolovat kvalitu dozorů ve škole a řízení tříd.

23 POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA / METODIKA PREVENCE A ŘEDITELE ŠKOLY POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA 1. V případě, že rodiče, žáci, ostatní pedagogové informují pedagogického pracovníka / metodika prevence o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. Doporučené postupy vyšetřování: A, počáteční šikana : a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi b/ nalezení vhodných svědků c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/ d/ zajištění ochrany obětem e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi B, pokročilá šikana- výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování c/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi d/ pokračující pomoc a podpora oběti e/ nahlášení Policii ČR f/ zahájení vlastního vyšetřování 4.Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže. 5. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.

24 Účastní li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník- specialista na problematiku šikanování z PPP. POSTUP ŘEDITELE ŠKOLY 1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý / 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů v týmu je vždy metodik prevence. 4. Informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí. 5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd. 6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu 7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

25 7. EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU Evaluaci provedla metodička loňského školního roku Mgr. Elena Jirková. A) Kvalitativní hodnocení Beseda s organizací ACET téma kouření Beseda byla pro děti přínosná. Lektor měl mnoho praktických ukázek a děti o tématu mohly diskutovat a odpovídal jim na jejich otázky. S organizací nadále budeme spolupracovat. První pomoc Červený kříž Jednohodinový seminář na téma, jak poskytnou první pomoc, když člověk upadne do bezvědomí. Praktický nácvik na figuríně. Respektovat a být respektován komunitní kruh Práce s problémovými třídami na téma dodržování pravidel a vzájemného respektování svých odlišností. S lektorkou PhDr. Lenkou Maruškovou jsme byly nadmíru spokojení. Nadále s lektorkou budeme spolupracovat.

26 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet celkově proškolených pedagogů 10 Počet hodin 25 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky Víkendové akce školy 0 0 Prázdninové akce školy 0 0

27 MPP pro školní rok 2014/2015 schválila pedagogická rada školy dne Vypracovala: Mgr. Jana Tomášová (Školní metodik prevence rizikového chování ).. Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Vránová Platnost od

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více