ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

2 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele na ředitele ZŠ Spektrum, Kytlická 757, , Praha 9, Prosek Mgr. Zuzana Vránová Jméno školního metodika prevence Telefon Mgr. Jana Tomášová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání PPP pro Prahu 1,2 a 4 Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Zuzana Vránová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

3 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Vnitřní zdroje a) Specifika a charakteristika školy Základní škola Spektrum je soukromá škola, která se nachází na proseckém sídlišti. Je to malá škola skládající se pouze z 1.stupně ZŠ. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, učitelem a dítětem. Škola se v maximální možné míře snaží zajistit žákům dostatek volnočasových aktivit po vyučování a tím předcházet nežádoucím vlivům. Škola neprovozuje jídelnu. Žáci navštěvují Scolarest na Střední průmyslové škole, což vede k setkávání se s žáky středních škol, kteří kouří a mluví vulgárně. Škola si je těchto jevů vědoma a reaguje na ně rozhovorem. Do výuky se snaží zařazovat preventivní programy, které jsou aktuální k potřebám žáků. b) Postavení pedagoga ve funkci ŠMP V tomto školním roce je do funkce uvedena nová metodička prevence Mgr. Jana Tomášová, která zahajuje dvouleté studium metodika prevence. Bývalá metodička prevence po ukončení studia ze školy odešla. Stávající metodička prevence pracuje ve škole 3. rokem Na úvodní pedagogické radě ŠMP představuje nové cíle MMP, které stanovil na nový školní rok a seznamuje s možnostmi vzdělávání pro učitele v oblastech potřebných pro tvoření klimatu třídy. ŠMP pravidelně konzultuje s TU situace v jejich třídách. Dle potřeby je metodicky vede či doporučuje literaturu nebo školení, která by jim mohla pomoci. ŠMP pravidelně konzultuje s vedením školy možnosti vlastního vzdělávání, výběr preventivních programů dle finančních možností školy nebo podávání grantů, o které škola bude ve školním roce žádat. Na třídních schůzkách je ŠMP rodičům představen a jsou oznámeny jeho konzultační hodiny včetně problémů, se kterým se žáci i zákonní zástupci mohou na ŠMP obracet. c) Vnitřní informační zdroje V budově školy je instalována schránka důvěry. Na začátku školního roku ŠMP připomene žákům, k čemu schránka důvěry slouží a kde se ve škole nachází. Dále ŠMP využívá , který je uveden v informačním a komunikačním systému Gradebook pro kontakt nejen s rodiči ale i se žáky. Škola pravidelně aktualizuje webové stránky školy a přidává potřebné informace ohledně preventivních programů. V archivu pomůcek je přehledně sepsán seznam videotéky a metodické literatury, která se bude neustále rozšiřovat. Škola má k dispozici sadu Učitelských novin a odebírá měsíčník Integrace a inkluze ve školní praxi".

4 d) Monitoring žáci 1. třídy V prvních třídách je potřeba upevnit nově vzniklé kolektivy, vztahy ve třídě, nastavit komunikaci mezi dětmi, upevnit třídní pravidla. 2. třída Ve třídě je nová třídní učitelka, je potřeba upevnit třídní pravidla, zabývat se vztahy ve třídě, vzájemnou úctou a kamarádstvím. 3. třída Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. 4. třída Ve třídě je žák s aspergerovým syndromem, je potřeba přiměřeně seznámit žáky s danou problematikou. Žákyni pomoci se znovuzačleněním do kolektivu. Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. Prevence kouření a rizika s tím spojená 5. třída Ve třídě se projevilo podezření na šikanu. Je potřeba upevnit hodnotový systém žáků, nastavit znovu pravidla třídy, pracovat na vztazích ve třídě. Prevence drogových závislostí. učitelé 1. třídy Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 2. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 3. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. 4. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany. Seminář jak pracovat s dětmi s aspergerovým syndromem. 5. třída Seminář na třídní pravidla, upevňování komunikace, vztahy dětí ve třídě, prevenci šikany.

5 Vnější zdroje a) informační zdroje: Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků č.j. MŠMT /2013 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách metodický pokyn MŠMT únor 2014 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT / Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních b) metodická a odborná pomoc: Mgr. Pavel Klíma metodik prevence, speciální pedagog. Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 3 a 9. Lucemburská 40, Praha 3 tel Mgr. Ivana Halíková, PPP Praha 9, U Nové školy 871. kontakt PhDr. Lenka Marušková - metodik prevence rizikového chování v PPP. - koordinátor vzdělávání pedagogů. Kontakt: Mgr. Hana Imlaufova, Křesťanská PPP, Pernerova 8, Praha 8, tel , Lukáš Horák, obvodní protidrogový koordinátor MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha , tel: , Mgr. Jan Stárka vedoucí ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , PhDr. Jitka Cápalová - psycholog ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , 3. Cíle MPP školy Dlouhodobé: Zlepšování třídního a školního klimatu. Formování postojů k hodnotám. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

6 Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci.

7 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Posilování komunikačních dovedností Správné tvoření třídních pravidel, komunikace v konfliktních situacích. Zlepšování třídního a školního klimatu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření pozitivního klimatu a) program pro zlepšování třídních vztahů b) program zdravý životní styl (prevence bulimie a anorexie) Reflexe TU. a) Formování skupiny, atmosféra ve třídě, pozitivní postoje žáků, vytváření norem chování. b) důvěra Systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování Školení pedagogů, projekty. Mezilidské vztahy, tolerance mezi žáky, osobní bezpečí, vztahy mezi kamarády Formování postojů k hodnotám. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Absolvování praktických seminářů týkající se oblasti rizikového chování a osvojí si metody, které budou moci používat ve své praxi. TU umí řešit konfliktní situace ve svých třídách. Systematická a dobrá práce v třídních kolektivech vede k důvěře mezi učitelem a žákem. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu.

8 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 MGR. LENKA BITTMANNOVÁ - APLA Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření vzdělávání JAK PŘEDEJÍT ŠIKANOVÁNÍ VE TŘÍDĚ /lektor Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 2 Termín konání ŘÍJEN - LISTOPAD Název a odborné zaměření STUDIUM PRO ŠMP vzdělávání Specializační studium /lektor PPP PRAHA 1,2 A 4 Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin Termín konání 2X DO MĚSÍCE CELÝ ŠKOLNÍ ROK (ZAHÁJENÍ V LISTOPADU 2014)

9 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Sebepoznávání nikdo není jako já (str.24) 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí každý jsme jiný (25) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Všímáme si pocitů druhých (30) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Pravidla jsou důležitá společná tvorba pravidel třídy (28-29) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která je mi nepříjemná (Kiko a ruka) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Vím, co je soukromí a stud Mé tělo patří mě 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Pravidelná zdravá výživa a pitný režim 1 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 2 hod Mgr. Novotná Mgr. Kalčíková 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí shody a odlišnosti životního stylu (34-35) 1hod Mgr. Tomášová

10 2.ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 1hod Mgr. Kalčíková rozhodovací dovednosti (23) 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Posouzení a zvládnutí krizové 4hod Mgr. Kalčíková situace (43,48-49) šikana 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2hod Mgr. Kalčíková kulturami (31,33) Migranti v ČR 2.ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Krizové situace šikana, týrání 2 hod Mgr. Kalčíková a sexuální zneužívání (Kiko a ruka opakování) 2.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která 1hod Mgr. Kalčíková je mi nepříjemná. Kde hledat pomoc na koho se obrátit. 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Stres a jeho prevence a 1hod Mgr. Tomášová minimalizace důsledků (40) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a 2hod Mgr. Tomášová rozhodovací dovednosti (74-75) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 2 hod Mgr. Tomášová kulturami 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 4hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Stres a jeho příčiny, prevence 2hod Mgr. Tomášová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečnost návykových 2hod Mgr. Tomášová látek 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Významné sociální problémy (menšiny, přistěhovalectví) 2hod Mgr. Pelnářová

11 4.ročník prvouka Lidé kolem nás Problémy konzumní společnosti nesnášenlivost mezi lidmi 4.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Jaký je rozdíl mezi přátelstvím a partnerstvím 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nemoci přenosné a nepřenosné ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Volnočasové aktivity plánování času 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Závislost na hracích automatech a počítačích 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií. 2hod 2hod 2hod 2hod 1hod 2hod Mgr. Pelnářová Mgr. Pelnářová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Drogy 2hod Mgr.Kešnerová 5.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Etická stránka vztahů a sexuality 2hod Mgr.Kešnerová

12 Specifická prevence Název Typ ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ, TVORBA VZTAHŮ, KAMARÁDSTVÍ. ŘÍJEN Název Typ PRAVIDLA TŘÍDY BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOVÉ A VYCHOVATELÉ 1. TŘÍD Cílová skupina 1. TŘÍDY Počet žáků v 40 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍCH PRAVIDEL A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. ZÁŘÍ

13 Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 2. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL Cílová skupina 3. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. Ukazatele úspěšnosti Termín POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD

14 Název Typ TANDEM BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH OBTÍŽÍ, PROBLÉMY PŘI KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI, VYTVÁŘENÍ POHODOVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMA. JULES A JIM (MGR. PAVEL KOHOUTEK) A PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. PAVEL KLÍMA) Cílová skupina Počet žáků v TŘÍDA Počet hodin 5 VSTUPŮ Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín KLIMA VE TŘÍDĚ. OD 2. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Název Typ PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA PŘEDNÁŠKA Cílová skupina Počet žáků v 13 Počet hodin 2 O HODNOTĚ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A DOBRÝCH VZTAHŮ. ACET 4. TŘÍDA Návaznost na cíle MPP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

15 Název Typ Cílová skupina MODERNÍ JE NEKOUŘIT BESEDA VŠE O ZÁVISLOSTI, PŘEDCHÁZENÍ ZÁVISLOSTI. ACET 4. TŘÍDA Počet žáků v 13 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU Název NAŠE TŘÍDA 5.A Typ Cílová skupina BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM. MGR. JAN STÁRKA (SVP KLÍČOV) 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin DLE POTŘEBY Návaznost na cíle MPP ODSTRAŇOVÁNÍ NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ MEZI ŽÁKY A ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE TU, REFLEXE ŽÁKŮ LISTOPAD - BŘEZEN

16 Název Typ HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ VÝUKOVÝ KURZ PROJEKT HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2014 BYL ZAŘAZEN DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ - PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ. Cílová skupina PREVENCE OBEZITY A ŠPATNÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5. TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti Termín REFLEXE ZÚČASTNĚNÝCH PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ. ZÁŘÍ - PROSINEC MGR. DANA KEŠNEROVÁ, BC. SOŇA BLODIGOVÁ Název Typ Cílová skupina AIDS BESEDA VŠE O NEMOCI A JEJÍM PRŮBĚHU. ACET 5.TŘÍDA Počet žáků v 19 Počet hodin 2 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Ukazatele úspěšnosti Termín ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

17 Název ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Typ PROJEKTOVÝ DEN PEDAGOGOVÉ ZŠ SPEKTRUM Cílová skupina TŘÍDA Počet žáků v 111 Počet hodin 4 Návaznost na cíle MPP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. Ukazatele úspěšnosti ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI Termín ZÁŘÍ 2014 ČERVEN 2015 BC. SOŇA BLODIGOVÁ

18 c) Rodiče Název Počet hodin SPANÍ VE ŠKOLE POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE. SPANÍ ŽÁKŮ V PROSTORÁCH ŠKOLY. TŘÍDNÍ UČITEL Termín konání Název SPOLEČNÝ VÝLET POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE TŘÍDNÍ UČITEL Počet hodin 8 Termín konání Název VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. PŘEDVÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání TERMÍN BUDE UPŘESNĚN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název HRAJEME SI NA ŠKOLU RODIČE, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O NÁSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY, MOHOU DOVÉST SVÉ DĚTI A TY SI VYZKOUŠÍ JEDNU VYUČOVACÍ HODINU. Počet hodin 1 ŠKOLA

19 Termín konání PROSINEC, LEDEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NOVĚ PŘÍCHOZÍ PRVŇÁČCI JSOU PASOVÁNI NA ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD. Počet hodin 4 ŠKOLA Termín konání ČERVEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ

20 5. Řešení přestupků Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které ponesou za jeho porušení. Nejdůležitější informace jsou shrnuty do třídních pravidel, která mají žáci vyvěšena ve třídě ( v prvních třídách mohou být zatím jen obrazově případně ústně) a jsou na ně pravidelně upozorňováni. V případě, že selže prevence ve škole, je přistoupeno k následujícím opatřením: individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí je využíváno metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí péče o dítě (např. neomluvené hodiny) spolupráce s PPP oblast zdravotnictví vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci policie řešení trestní činnosti na škole ( č.j / ) Pokud se objeví šikana ve škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j / ) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j /2013-1) Řešení neomluvených hodin do 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Řeší třídní učitel pohovorem se zákonným zástupcem žáka upozorní na povinnosti stanovené zákonem a na důsledky pokračující neomluvené nepřítomnosti. Zákonný zástupce je pozván doporučeným dopisem. Pořízen a podepsán zápis. nad 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy svolá výchovnou komisi za účasti zákonného zástupce, ředitele školy, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, metodika prevence. Zák. zástupci pozvání doporučeným dopisem, pořízen a podepsán zápis. nad 25 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy zašle orgánu sociálně právní ochrany dětí bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví a dokumentaci s předchozích opatření.

21 6. Krizový plán proti šikaně ROZDÍL MEZI ŠIKANOU A ŠKÁDLENÍM: ŠKÁDLENÍ Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. ŠIKANA Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. má z toho radost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje. ZA ŠIKANU POVAŽUJEME: Posmívání, urážení, nadávky, pomluvy, ničení a manipulaci s věcmi( házení, schovávání, braní, ), nucení k ponižujícím činnostem, násilnické příkazy, vyčleňování z kolektivu, vydírání, opakované bití, kopání. Škola je zodpovědná za bezpečnost žáků, má povinnost chránit je před násilím. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. VÝVOJOVÁ STÁDIA: 1. Mírné, častější fyzické násilí, postižený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Fyzická agrese provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy. 3. Vytvoření jádra. Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4. Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. 5. Žáci třídy jsou rozděleni na agresory a postižené. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení případně nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování.

22 KDY ZAČÍT VYŠETŘOVAT: 1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem. 2. Vyhledává blízkost učitelů. 3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 4. Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. 5. Odřeniny, modřiny, zranění. 6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 7. Žák je smutný, nešťastný, depresivní. 8. Od ostatních dětí je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. PLÁN PREVENCE: o Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd. o Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit ( besedy, rozhovory, ) o Seznámit žáky a učitele s Chartou proti šikaně. o Nezastupitelnou roli má třídní učitel, sleduje chování žáků, vede žáky k osobní odpovědnosti, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence, případně s ředitelem školy. o Žáci mohou využívat schránku důvěry. o Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. o Vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací. o Kontrolovat kvalitu dozorů ve škole a řízení tříd.

23 POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA / METODIKA PREVENCE A ŘEDITELE ŠKOLY POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA 1. V případě, že rodiče, žáci, ostatní pedagogové informují pedagogického pracovníka / metodika prevence o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. Doporučené postupy vyšetřování: A, počáteční šikana : a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi b/ nalezení vhodných svědků c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/ d/ zajištění ochrany obětem e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi B, pokročilá šikana- výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování c/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi d/ pokračující pomoc a podpora oběti e/ nahlášení Policii ČR f/ zahájení vlastního vyšetřování 4.Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže. 5. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.

24 Účastní li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník- specialista na problematiku šikanování z PPP. POSTUP ŘEDITELE ŠKOLY 1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý / 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů v týmu je vždy metodik prevence. 4. Informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí. 5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd. 6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu 7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

25 7. EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU Evaluaci provedla metodička loňského školního roku Mgr. Elena Jirková. A) Kvalitativní hodnocení Beseda s organizací ACET téma kouření Beseda byla pro děti přínosná. Lektor měl mnoho praktických ukázek a děti o tématu mohly diskutovat a odpovídal jim na jejich otázky. S organizací nadále budeme spolupracovat. První pomoc Červený kříž Jednohodinový seminář na téma, jak poskytnou první pomoc, když člověk upadne do bezvědomí. Praktický nácvik na figuríně. Respektovat a být respektován komunitní kruh Práce s problémovými třídami na téma dodržování pravidel a vzájemného respektování svých odlišností. S lektorkou PhDr. Lenkou Maruškovou jsme byly nadmíru spokojení. Nadále s lektorkou budeme spolupracovat.

26 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 5 Počet celkově proškolených pedagogů 10 Počet hodin 25 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky Víkendové akce školy 0 0 Prázdninové akce školy 0 0

27 MPP pro školní rok 2014/2015 schválila pedagogická rada školy dne Vypracovala: Mgr. Jana Tomášová (Školní metodik prevence rizikového chování ).. Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Vránová Platnost od

ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 Rok 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek NÁVRH Směrnice k postupu školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek, k prevenci záškoláctví a postup v případě zjištění šikany Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více