Všeobecné pojistné podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 4. září Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova 34/ Praha 1 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619.

2 Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky P (dále jen pojistné podmínky ) upravují podmínky pojištění prospekce zahraničních trhů proti ztrátám nebo nedostatečným příjmům vývozce na základě provedené prospekce (dále jen pojištění ). Pojistné podmínky tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. 2. Pojištění poskytuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. 3. Pojištění podle těchto pojistných podmínek je určeno zejména pro malé a střední podniky Vývozce provádí prospekci přímo nebo prostřednictvím společnosti se sídlem v zahraničí, kterou ovládá, v souvislosti s budoucím vývozem zboží či služeb na úhradu nákladů na související marketingové činnosti, mající za cíl zavedení resp. zvýšení vývozu českého zboží a služeb na zahraničním trhu v jednom i více státech (dále jen zahraniční trh ), a to na základě prospekčního záměru a rozpočtu prospekce předloženého vývozcem. 5. Pojištění podle těchto pojistných podmínek se uzavírá jako pojištění škodové jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. 6. Pro pojištění podle těchto pojistných podmínek se nepoužije ustanovení 15 odst. 3 až 5, 22 odst. 2 a 3 a 24 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). 24 odst. 1 písm. a) zákona o pojistné smlouvě se vztahuje pouze na zodpovězení písemných dotazů pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou osobou. Článek II. Vymezení pojmů Pro účely těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy se rozumí: a) pojistitelem Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., b) pojištěným vývozce, zpravidla malý a střední podnikatel, který provádí prospekci zahraničních trhů za účelem vývozu, c) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu, d) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, e) vývozcem osoba, která uskutečňuje vývoz, a to buď fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, a která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost, f) zahraniční společností právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti, g) prospekcí činnost vývozce zaměřená na průzkum zahraničního trhu a marketingové činnosti, související se vstupem na zahraniční trh za účelem zavedení nebo zvýšení jeho vývozu, h) prospekčním záměrem projekt na zavedení a/nebo rozšíření vývozu předložený vývozcem, jehož nedílnou součástí je rozpočet prospekce, i) rozpočtem prospekce rozpočet sestavený vývozcem, obsahující předpokládané náklady na prospekci, očekávané náklady na vývoz a očekávané výnosy z vývozů na zahraniční trh, přičemž rozpočet nesmí být ztrátový, j) náklady na prospekci náklady související s prospekcí stanovené rozpočtem prospekce, k) náklady na vývoz náklady na výrobu a vývoz zboží a služeb na zahraniční trh, pro něž byla prospekce určena, dle kalkulace vývozce, bez ziskové marže l) výnosy tržby z vývozů na zahraniční trh a očekávané tržby plynoucí ze smluv o vývozu na zahraniční trh platně uzavřených v průběhu pojistné doby, které budou realizované po skončení pojistné doby, m) spoluúčastí podíl oprávněné osoby na škodě kryté pojištěním vyjádřený v procentech. Článek III. Základní podmínky pojištění 1. Pojištěným může být malý a střední podnikatel, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, nejméně dva roky. Rozhodnutí o udělení výjimky z tohoto pravidla přísluší pojistiteli. 2. K žádosti o pojištění přiloží vývozce prospekční záměr jako jeho nedílnou součást. 3. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, bude prospekce prováděna po dobu nejdéle prvních dvou let pojistné doby. 4. Náklady na prospekci vynaložené v tuzemsku mohou tvořit nejvýše 15 % z nákladů na prospekci, pokud pojistná smlouva nestanoví jinak. Horním limitem pojistného plnění je maximální výše nákladů na prospekci určená pojistnou smlouvou a nepřekročí Kč, resp. ekvivalent v cizí měně v kursu platném při podpisu smlouvy, není-li v pojistné smlouvě stanoven jiný limit. 5. Pokud pojistná smlouva nestanoví jinak, zahrnují se do nákladů na prospekci především: a) náklady na reklamu, inzerci, propagační materiály, b) náklady spojené s účastí na obchodních akcích v zahraničí, vyjma nákladů na cestu a ubytování, c) náklady na exportní a marketingové poradenství včetně analýz, d) náklady na právní služby v zahraničí, e) skladovací náklady v zahraničí, f) náklady na certifikaci výrobků na trhu prospekce g) náklady na zřízení a provoz zastoupení vývozce v zahraničí. 6. Vývozce průběžně povede pro daný zahraniční trh analytickou účetní evidenci nákladů na prospekci, nákladů na vývoz na zahraniční trh a výnosů ve své účetní evidenci a dále průkaznou evidenci o výši nákladů na prospekci. Inventury, bilance a výsledky hospodaření musí být po dobu pojištění bezpečně, vzájemně odděleně uloženy na ochranu proti současnému zničení ve dvou vyhotoveních. Při porušení těchto povinností má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění. 7. Vývozce předkládá pojistiteli do tří měsíců po skončení každého účetního období po dobu pojištění účetní evidenci nákladů na prospekci, nákladů na vývoz a výnosů, ověřených auditorem jako součást celkových výsledků, má-li vývozce povinnost ověření výroční zprávy auditorem, jinak osobou odpovědnou za vedení účetnictví. 1 dle definice EU 2

3 Článek IV. Předmět pojištění Předmětem pojištění jsou finanční ztráty pojištěného z prospekce zahraničního trhu, kdy náklady na prospekci převýší rozdíl mezi výnosy a náklady na vývoz za pojistnou dobu. Předmětem pojištění jsou pouze ty druhy nákladů na prospekci, které jsou specifikované v prospekčním záměru. Maximální pojistná hodnota jako horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou smlouvou. Pojištění nekryje zisk pojištěného. POJISTNÁ SMLOUVA Článek V. Pojistná smlouva 1. Pojistná smlouva stanoví mimo obvyklé náležitosti zejména vznik a zánik pojištění, určení osoby vývozce, specifikaci prospekčního záměru a rozpočet prospekce, určení zahraničního trhu na kterém je prováděna prospekce a výši pojistného. 2. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, je pojistník povinen zaplatit sjednané pojistné jednorázově, a to v době určené pojistnou smlouvou. Výše pojistného se sjedná v závislosti na rozsahu pojištěného rizika a rizikovosti prospekčního záměru. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění. 3. Vzájemné peněžní závazky mezi pojistitelem a pojistníkem, popřípadě pojištěným jsou splatné v českých korunách, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. K přepočtu z jiné měny se pro účely určení výše pojistného použije kurz určený pojistnou smlouvou, jinak kurz České národní banky platný v den podpisu pojistné smlouvy. 4. Pojistné a jiné peněžní závazky vůči pojistiteli se hradí na základě faktury vystavené pojistitelem, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 5. Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, činí spoluúčast 20 %. 6. V případě odchylné úpravy v pojistné smlouvě má vždy přednost znění pojistné smlouvy před zněním pojistných podmínek. Článek VI. Trvání pojištění 1. Pojištění vzniká dnem zaplacení pojistného, pokud pojistná smlouva nestanoví den dřívější, nejdříve však dnem uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva může stanovit další podmínky pro vznik pojištění. 2. Kromě případů stanovených v obecně závazných právních předpisech, pojistné smlouvě nebo v ostatních ustanoveních těchto pojistných podmínek, zaniká pojištění též uplynutím pojistné doby, a pokud nastane pojistná událost, rozhodnutím pojistitele o pojistném plnění. 3. Pojistná doba je nejdéle 5 let. POJISTNÁ UDÁLOST A POJISTNÉ PLNĚNÍ Článek VII. Pojistná událost 1. Pojistnou událostí je úplný nebo částečný neúspěch prospekce nebo nesplnění prospekčního záměru nebo nesplnění očekávaných (plánovaných) výnosů z realizovaného vývozu (pojistné nebezpečí) spočívající ve vzniku finanční ztráty pojištěného z prospekce zahraničního trhu, kdy náklady na prospekci převýší rozdíl mezi výnosy a náklady na vývoz za pojistnou dobu. 2. Pojistnou událostí není neúspěch prospekce způsobený následkem svévolného rozhodnutí pojištěného bez objektivních důvodů nepokračovat v prospekci nebo nedodávat na zahraniční trh, učiněného bez předchozího písemného souhlasu pojistitele. 3. Objektivní důvody spočívají: a) v komerčním riziku prospekce, kterým se rozumí zejména takový dlouhodobý a nezvratný vývoj poptávky na zahraničním trhu, který se zásadně liší od vývoje předpokládaného v prospekčním záměru, b) v teritoriálním riziku prospekce, kterým se rozumí: i. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření nebo intervence orgánů země, kde se prospekce provádí, které bez zavinění pojištěného nebo bez jeho podnětu znemožní provádění prospekce nebo následné dodání, ii. jakékoliv opatření nebo rozhodnutí vlády země pojistitele nebo pojistníka, včetně opatření a rozhodnutí Evropského společenství, týkající se obchodu mezi členským státem a třetími zeměmi, pokud jeho účinky nejsou kryty jiným způsobem příslušnou vládou, iii. nemožnost, zdržení nebo omezení převodu nebo konverze plateb v důsledku politických událostí, legislativních nebo administrativních opatření nebo vážných ekonomických potíží v zemi prospekce anebo v zemi, jejímž prostřednictvím mají být provedeny platby (zejména prohlášení platební neschopnosti země, vyhlášení moratoria plateb nebo zavedení devizového režimu znemožňujícího konverzi domácí měny nebo jinak omezujícího převod plateb do zahraničí nebo konverzi měny) za podmínky, že dlužník složil příslušnou protihodnotu dlužné částky v domácí měně a provedl všechna nezbytná opatření k převodu plateb nebo konverzi měny, iv. jiné politické události ovlivňující zahraniční trh, zejména válka, revoluce, povstání, občanská válka, občanské nepokoje, generální stávka, v. přírodní katastrofa ovlivňující zahraniční trh. 4. Pojistná událost vznikne dnem oznámení pojistiteli o existenci příčiny podle odstavce 1 na formuláři Oznámení o hrozbě pojistné události. Článek VIII. Pojistné plnění 1. Pojistiteli vznikne povinnost poskytnout pojistné plnění vznikem pojistné události. 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud finanční ztráta nepřesáhne částku dvacet tisíc korun českých, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 3. Pojistiteli nevznikne povinnost poskytnout pojistné plnění, pokud pojištěný doručí pojistiteli Oznámení o hrozbě pojistné události později než šest měsíců ode dne skončení pojistné doby. 3

4 4. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží Oznámení o hrozbě pojistné události zahájit šetření nutné k potvrzení nároku pojištěného a k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistitel ukončí šetření, bude-li to možné nebo nedohodnou-li se strany jinak, do tří měsíců ode dne vzniku pojistné události. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Výsledky šetření uvede pojistitel v Rozhodnutí o pojistném plnění. 5. Pro účely šetření pojistné události a zjištění výše finanční ztráty je pojištěný povinen předložit pojistiteli příslušné doklady, listiny a jiné důkazy, které si pojistitel vyžádal k posouzení vzniku a rozsahu pojistné události, zejména pak vyhodnocení plnění prospekčního záměru a rozpočtu prospekce provedené pojištěným, doložené účetní evidencí nákladů na prospekci, výnosů a nákladů na vývoz, doklady o zaplacení pojistného. 6. Pojistitel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost a přesnost předložených dokladů a všech pojištěným uváděných údajů a informací, které pojistitel považuje pro účely šetření za významné či nutné. 7. Pro účely zjištění výše finanční ztráty se jako základ pojistného plnění stanoví skutečně vynaložené náklady na prospekci, uvedené v rozpočtu na prospekci, vzniklé v prvních dvou letech pojistné doby, snížené o rozdíl výnosů a nákladů na vývoz, vzniklé v průběhu pojistné doby. Pro přepočet nákladů a výnosů z cizí měny se použije kurz, kterým o nich bylo účtováno. 8. Pojistné plnění se stanoví ve výši finanční ztráty stanovené podle odstavce 7 tohoto článku a snížené o výši spoluúčasti. Pokud je finanční ztráta vyšší než maximální pojistná hodnota, pojistné plnění se stanoví ve výši maximální pojistné hodnoty snížené o výši spoluúčasti. 9. Pojistné plnění se poskytuje v české měně. 10. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů od data vydání Rozhodnutí o pojistném plnění. Článek IX. Výluky z pojištění, odmítnutí a snížení pojistného plnění 1. Pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění): a) pokud pojištěný nebo osoba jednající za něj nebo jednající jeho jménem poruší při provádění prospekce normy a zvyklosti mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána 2, b) pokud pojištěný nebo osoba jednající za něj nebo jednající jeho jménem poruší při provádění prospekce právní normy českého práva a/nebo právní normy země, v níž je prospekce prováděna, a mělo-li to vliv na vznik nebo rozsah pojistné události, c) za náklady na prospekci, které byly vynaloženy po té, co je vývozce v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, d) za náklady na prospekci, které byly vynaloženy v rozporu s prospekčním záměrem a rozpočtem prospekce a bez předchozího písemného souhlasu pojistitele. 2. Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění: a) pokud oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, b) při porušení povinnosti dle čl. III. odst. 6. c) v dalších případech stanovených zákonem, 3. Pojistitel má právo snížit v odpovídajícím rozsahu pojistné plnění: a) pokud pojištěný porušil povinnosti vůči pojistiteli stanovené v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a příslušných ustanoveních obecně závazných právních předpisů týkajících se pojištění a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, b) pokud bez objektivních důvodů nedodržel vývozce náklady na vývoz a výnosy tak, jak byly stanoveny v rozpočtu prospekce a toto mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, c) pokud bez objektivních důvodů nevyužil vývozce výsledky prospekce a nezahájil, resp. zastavil vývoz na zahraniční trh a toto mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, d) v dalších případech stanovených zákonem. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Článek X. Práva a povinnosti pojištěného 1. Pojištěný má právo: a) na pojistné plnění vznikem pojistné události, je-li současně oprávněnou osobou, b) s předchozím písemným souhlasem pojistitele změnit prospekční záměr, c) požadovat, aby pojistitel provedl náležité šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit, uvedl výsledky šetření v Rozhodnutí o pojistném plnění a seznámil pojištěného s jeho obsahem, d) na výplatu pojistného plnění ve lhůtě patnácti dnů od data rozhodnutí o pojistném plnění, e) požádat o zálohu na pojistné plnění v případě, že se rozhodne nedodávat na zahraniční trh v průběhu pojistné doby na základě objektivních důvodů a pojistitel s tímto rozhodnutím písmeně předem souhlasil. 2. Pojištěný je povinen: a) při sestavování rozpočtu prospekce zohlednit možné negativní pohyby cen, tj. ceny obvyklé na zahraničním trhu a jejich vývoj, resp. zvýšení výrobních nákladů, b) provádět prospekci a následné vývozy s péčí řádného hospodáře a počínat si tak, jako by nebyl pojištěn, c) dodržovat prospekční záměr a rozpočet prospekce, d) vést průkaznou evidenci prospekce, tj. účet, který bude zachycovat na debetní straně náklady na prospekci, vynaložené v rámci schváleného rozpočtu prospekce, a náklady na vývoz a na kreditní straně výnosy z realizovaného vývozu na zahraniční trh, které slouží k úhradě vynaložených nákladů na prospekci, e) předkládat pojistiteli účet prospekce vedený ve své evidenci do tří měsíců od skončení účetního období pojistiteli, 2 např. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (Sdělení MZV č. 25/2000 Sbírky mezinárodních smluv) 4

5 f) poskytovat pojistiteli přesné a pravdivé informace o své ekonomické situaci, finančním a právním stavu a o překážkách v plnění prospekčního záměru a jiných okolnostech, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit prováděnou prospekci tak, že hrozí vznik finanční ztráty, a to i bez vyzvání pojistitele, g) nepokračovat ve vynakládání nákladů na prospekci v případě vlastní platební neschopnosti, h) nepokračovat v prospekci zahraničního trhu na základě rozhodnutí pojistitele, i) informovat neprodleně pojistitele o sjednání souběžného pojištění proti stejnému nebo obdobnému riziku u jiného pojistitele, j) neprodleně informovat pojistitele o všech okolnostech, které jsou pojištěnému známy a které mohou vést ke vzniku pojistné události nebo zvýšení jejího rozsahu nebo mohou ovlivnit závazky pojistitele plynoucí z pojistné smlouvy, k) koordinovat s pojistitelem postup za účelem odvrácení hrozby pojistné události nebo zmírnění jejích následků a činit veškeré kroky s předchozím souhlasem pojistitele; pokud pojistitel ve lhůtě 10 pracovních dnů od obdržení žádosti pojištěného nesdělí pojištěnému své vyjádření k navrženému postupu nebo se s pojištěným nedohodne na jiné lhůtě, ve které mu své vyjádření poskytne, má se za to, že s navrženým postupem vyjádřil souhlas, l) vrátit pojistiteli již vyplacené pojistné plnění, pokud bylo poskytnuto na základě neúplných nebo nepravdivých informací bez skutečného nároku na výplatu pojistného plnění nebo tento dodatečně pominul nebo vyšlo najevo, že došlo k okolnostem podle článku IX., m) plnit další povinnosti vyplývající z těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy. 3. Bez předchozího písemného souhlasu pojistitele pojištěný a) nesmí vynaložit náklady na prospekci v rozporu s prospekčním záměrem a rozpočtem prospekce, b) nesmí přerušit provádění prospekce v souladu s prospekčním záměrem, c) nesmí přerušit v průběhu pojistné doby vývoz na zahraniční trh. Článek XI. Práva a povinnosti pojistitele 1. Pojistitel je povinen: a) provést náležité šetření nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit, b) uvést výsledky šetření v Rozhodnutí o pojistném plnění a seznámit pojištěného s jeho obsahem, c) vyplatit pojistné plnění ve lhůtě patnácti dnů od data rozhodnutí o pojistném plnění, d) s náležitou péčí uchovávat dokumenty svěřené a poskytnuté pojistiteli. 2. Pojistitel má právo především: a) požadovat úhradu pojistného za celou dobu trvání pojištění, b) požadovat plnou součinnost vývozce před uzavřením pojistné smlouvy při ověření reálnosti prospekčního záměru a rozpočtu prospekce, kterým může pojistitel pověřit i třetí osobu, c) sledovat, jak vývozce dodržuje a provádí prospekční záměr, resp. touto kontrolou pověřit třetí osobu, d) ověřit si pravdivost a přesnost předložených dokladů a všech pojištěným uváděných údajů a informací při respektování obecně závazných předpisů o obchodním tajemství, e) uplatnit vůči pojištěnému nárok na vrácení vyplaceného pojistného plnění nebo na náhradu škody v případě, že pojistné plnění bylo poskytnuto na základě nepravdivých informací nebo bez skutečného nároku na výplatu pojistného plnění nebo tento dodatečně pominul, f) rozhodnutím zakázat pojištěnému pokračovat v prospekci zahraničního trhu. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Vztahy neupravené pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o pojistné smlouvě a občanského zákoníku. 2. Rozhodné znění pojistných podmínek a pojistné smlouvy je v jazyce českém. 3. Pojistitel je oprávněn vypovědět pojistnou smlouvu, jestliže: a) pojištěný pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, soud rozhodne o úpadku pojištěného nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku pojištěného, b) tak stanoví pojistná smlouva, c) tak stanoví zákon o pojistné smlouvě, občanský zákoník nebo další právní předpisy. 4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně a činí 6 týdnů, nestanoví-li zákon jinak. 5. Stane-li se některé ustanovení pojistných podmínek nebo pojistné smlouvy, v důsledku změny právních předpisů, a to i jen z části, neúčinným nebo neaplikovatelným, nečiní toto neplatnými nebo neúčinnými zbývající ustanovení. 6. Informace, které si smluvní strany v jakékoli formě v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy a plněním povinností z ní vyplývajících navzájem poskytly, jsou důvěrné. Strana, které byly tyto informace poskytnuty, je bez souhlasu druhé strany nesmí poskytnout třetí osobě a ani je použít pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, nestanoví-li tak zákon (např. zákon o pojišťovnictví). 7. Nedohodnou-li se smluvní strany v pojistné smlouvě jinak, budou případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto pojistnou smlouvou nebo v souvislosti s ní (včetně otázek platnosti nebo neplatnosti pojistné smlouvy), jež se nepodaří v přiměřené době vyřešit smírnou cestou, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 8. Pojištění podle těchto pojistných podmínek se řídí právním řádem České republiky. 5

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I pro pojištění investic v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012)

Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012) Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (LO-2012) T.č. 294.06/01.06.2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění upravuje

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank

Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Podmínky hypotečních úvěrů v mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky hypotečních úvěrů v mbank (dále jen Podmínky ) spolu se Všeobecnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Zahradní architektura pojistná smlouva

Zahradní architektura pojistná smlouva Zahradní architektura pojistná smlouva 70.15.08 01.2008 verze 01 Pod křídly lva. ev. číslo: Pojistná smlouva o škodovém pojištění zahradní architektury (dále jen smlouva ) Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více