KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. Lubomír Smékal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. Lubomír Smékal"

Transkript

1 KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. Lubomír Smékal Co je krizová intervence? Krizová intervence je cílená specifická pomoc lidem v krizi v tom, aby se maximálně zvýšila jejich šance překonat negativní vlivy krize, které se projevily na všech úrovních dříve zmiňovaného čtyřrozměrného člověka. Tzn. na úrovni prostředí, ve kterém postižený žije (pomoc materiální, právní ), na tělesné úrovni (lékařská, psychologická pomoc ), na úrovni duševní (psychologická, sociální ) a duchovní (pastorační, psychologická ). Krizová intervence by měla být konkrétně cílená, správně načasovaná a zaměřena pokud možno prakticky. Příklad: V době povodní v roce 1997 jsem se, jako s odstrašujícím příkladem, setkal s tím, že postiženým, kteří utrpěli ztráty prakticky na všech úrovních, od materiálních ztrát po ztráty duchovní byl nabízen některými pracovníky nácvik relaxačních technik v době, kdy tito lidé spíše potřebovali vyslechnout jejich zážitky a úzkosti, podporu a návody k tomu, jak mají postupovat ve své konkrétní situaci (pomoc např. v úředním jednání, informace o tom, kde mohou získat materiální pomoc ). U některých byla později indikována například psychoterapeutická pomoc, ale ne v této chvíli. Špatenková uvádí následující specifické znaky krizové intervence 1 : okamžitá pomoc (nejednat zbrkle, ale s pomocí pokud možno neotálet); redukce ohrožení (utváření emocionální podpory, zajištění pocitu bezpečí a pomoc materiální - zajištění přístřeší, jídla apod.); koncentrace na problém tady a teď" (v této situaci se primárně nezaměřujeme na pochopení souvislostí neanalyzujeme, prvotní je aktuální problém); časové ohraničení (malý počet setkání, který je časově ohraničen); intenzivní kontakt krizového interventa s klientem (četnost kontaktů může být relativně vysoká, např. i každodenní); strukturovaný, aktivní, někdy i direktivní přístup krizového interventa (od trpělivého, empatického naslouchání až po direktivní zásah v situaci ohrožení zdraví či života); individuální přístup ke klientovi (krize je subjektivní záležitost, proto mohou různí lidé reagovat na stejné krizové situace různými způsoby a za daných okolností budou potřebovat něco jiného"). 1 ŠPATENKOVÁ. Naděžda. a kolektiv. Krizová intervence pro praxi. 1.vyd. Praha: Grada s. ISBN Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 Čím by měl být vybaven pomáhající pracovník? Na tomto místě cituji s malými korekcemi z materiálu pro vzdělávací program terénních sociálních pracovníků Nadšením a chutí něčeho dosáhnout bez určitého stupně nadšení je pomáhání obtížné. Nebezpečné může být nekorigované, naivní nadšení pomáhat. 2. Znalostí sama sebe a svých hranic (znalosti svých možností, schopností, dovedností a svých omezení). Pokud se známe, víme, co umíme a to budeme rozvíjet. To, co neumíme, raději přenecháme někomu jinému. Nemusíme umět všechno, každý z nás má nadání pro něco jiného. Zásadně se nevyplácí chodit za hranice svých možností. 3. Úctou k sobě a k jiným lidem (i k těm, se kterými nesouhlasíme), otevřeností přijímat odlišnost. Měli bychom mít v úctě a rádi sami sebe, protože pokud nemáme úctu sami k sobě, můžeme ji mít jen stěží k někomu jinému. Možná také naopak zjistíme, že pokud se nám daří zachovávat úctu k jiným lidem, budeme si více vážit sami sebe a daleko více lidí bude cítit úctu k nám. 4. Schopností vnímat a respektovat podmínky, ve kterých se nacházíme, a ve kterých působíme. Co nejpřesnější vnímání a respektování podmínek, které nás obklopují je důležité proto, abychom byli pokud možno vždy připraveni reagovat na reálnou skutečnost, abychom nežili ve světě, který jsme si spíše jen vyfantazírovali. 5. Schopností aktivně naslouchat jiným. Tato schopnost znamená, že dokážeme naslouchat jiným, aniž bychom se snažili prosadit svoje vidění světa. Poskytujeme prostor k tomu, aby nám jiní mohli volně sdělovat, co je trápí, co je těší, co potřebují a co jim překáží. Pokud vyprávějící potřebuje podpořit v tom, aby byl schopen volněji sdělovat to, co chce a potřebuje, podpoříme ho, aniž bychom se snažili prosadit nějaký svůj vlastní názor. 6. Schopností rozeznávat potřebu (zakázku) klientů a dovednost pomáhat jim tuto zakázku jasně a jednoznačně formulovat. Klient nemusí být vždy schopen jasné formulace toho, co potřebuje a chce, proto bychom mu měli být schopni s touto formulací pomoci. Pozor! Vždy se přesvědčte, zda se skutečně jedná o zakázku klienta a nikoliv o něco, co do této situace vnášíte vy sami a vkládáte to klientovi do úst. To, že skutečně vyjadřujete potřebu klienta si ověřujte opakovaným dotazováním na správné a přesné vnímání toho, co klient chce. S tímto bodem úzce souvisí důležitost vytváření a formulování co nejjasnějších kontraktů mezi klienty a pomáhajícím pracovníkem. 2 SMÉKAL, Lubomír a Ludmila PIŇOSOVÁ. Psychologie práce v pomáhající profesi. In. Kolektiv autorů. Studijní materiály dvojstupňového programu pro terénní sociální pracovníky 1. díl: Psychologie práce v pomáhající profesi. Úřady práce. Terénní sociální práce, Systém sociálního zabezpečení. Systém státní správy a samosprávy. 3. vyd. Brno: Drom s.

3 7. Schopností být slyšen (schopnost mluvit tak, aby nám ti, ke kterým mluvíme, byli schopni a ochotni naslouchat). Není povinností toho, ke komu mluvíme, aby nám rozuměl a slyšel nás. Je ovšem povinností naší hovořit a chovat se tak, aby nám ti, ke kterým mluvíme, naslouchali a rozuměli. 8. Schopností odhadnout jiné lidi, jejich cítění, jejich způsob uvažování, jejich strategie jednání. Čím přesněji se nám to podaří, tím snadněji se nám bude s těmito lidmi komunikovat. 9. Různorodými faktickými a odbornými informacemi z mnoha oblastí, které můžeme při své činnosti využít. 10. Schopností nenechat s sebou manipulovat, umět se bez užití agrese prosadit. 11. Schopností působit na jiné lidi a umění je vhodnou argumentací přesvědčovat. 12. Schopností neublížit, když už nemohu pomoci. Tendence za každou cenu pomáhat může být velmi úzce spojena s naším vlastním pocitem bezradnosti a bezmocnosti. 13. Schopností zvládat vypjaté situace 14. Schopností požádat o pomoc. Mějme v sobě tolik síly a moudrosti, abychom byli schopni vždy v situacích, na které z různých důvodů nestačíme nebo si nejsme jisti, zda jsme situaci porozuměli správně, zda do vidění situace nepromítáme své vlastní problémy, požádat o pomoc. Takovou pomocí může být v prvé řadě kvalitní a pravidelná supervize nebo intervize. 15. Uměním odpočívat a doplňovat si své vlastní síly. Práce pomáhajícího pracovníka je náročná a často značně vyčerpávající. Pojem krize Co je to ovšem krize? Jedná se zpravidla o stav, který, který vybočuje z běžného plynutí, kdy je narušen dosavadní řád věcí, dochází k náhlým změnám podmínek, jsme vystaveni extrémní zátěži, dosavadní algoritmy přestávají fungovat, jsme vystavováni ztrátám, obtížně se orientujeme, bývá narušena naše identita a odvaha řídit si svůj osud. Toto vymezení není zřejmě úplné, ale pro naše potřeby bude vyhovující. Konkrétně se může jednat o celou škálu situací jako situace po živelní katastrofě (povodně, zemětřesení ), situace po katastrofě způsobené lidmi (zločin, dopravní nehody ), vztahové problémy (rodina, zaměstnání, ztráta blízké osoby, ztráta domova ), zdravotní problémy (vážná diagnóza, umírání ). Krizi tedy můžeme vnímat především jako něco, co nám komplikuje život, přináší zásadní omezení a ztráty. Velmi důležité je si ovšem uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale něco, co s sebou nese také nové šance a příležitosti. To je základní myšlenka velmi zajímavé knihy Vereny Kastové, Krize a tvořivý přístup k ní 3. která říká, že o krizi hovoříme tehdy, když se člověk ocitne v zatěžující nerovnováze mezi subjektivním významem problému a možnostmi zvládání, které 3 KASTOVÁ, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN X

4 má k dispozici. V krizi jedinec cítí ohrožení své identity, kompetence utvářet svůj vlastní život, ale zároveň však v sobě (krize) obsahuje pozoruhodnou možnost průlomu. Dle Kastové se jedná o skutečnou mezní situaci, bez níž není možná žádná proměna. (Zde ovšem stojí za povšimnutí také to, jak je krize chápána v čínštině. Její písemný zápis tvoří znak, který se skládá ze dvou znaků, které se dají číst také samostatně. První z nich znamená nebezpečí, ale ten druhý znamená samostatně šanci.) Pokud přijmeme předpoklad, že krize s sebou nese také šance k něčemu novému, potom můžeme krizovou intervenci chápat společně s Kastovou jako takové působení, které umožňuje, aby se člověk v krizi s touto krizí dostal do kontaktu, aby byl lépe schopný vnímat možnost svého aktivního tvořivého působení, aby tak využil potenciálu, který je v krizi obsažen. PAPU Judith Nelsenová popisuje čtyři typy podpory či pomoci: péči (protection), akceptování (acceptance), potvrzení (validation) a učení (education). V angličtině je možno z prvních písmen vytvořit slovo PAVE, což je možno přeložit jako dláždit (to pave), v češtině nám první písmena vytvoří pro změnu slovo PAPU. U obou slov sestavených z prvních písmen označujících typy pomoci (v angličtině i v češtině) dostáváme docela zajímavě symbolická slova. Slovo PAVE dláždit může ukazovat na chápání pomoci jako dláždění cesty, aby se po ní pohodlněji kráčelo, ale jít po tom dláždění musí každý sám. Podobně pomoc by měla, pokud je to možné, směřovat k povzbuzení schopnosti stát na svých vlastních nohách a kráčet s využitím svých vlastních sil (byť třeba za podpory). Česká zkratka vyjadřuje potravu nebo krmení. Také prostřednictvím pomoci můžeme dodávat jakousi potravu, která je nezbytná k tomu, abychom se posílili a získali dostatek energie k tomu, abychom mohli být samostatnější, abychom dokázali lépe řídit své tělo, postavit se v optimálním případě na vlastní nohy a vydat se na pouť. Co znamenají jednotlivé typy pomoci, jakou pomoc představují a jak dalece naplňují zmiňovanou symboliku slov PAVE a PAPU? 1. Prvním typem pomoci je péče (ochrana). Tento typ pomoci je zpravidla na místě tam, kde lidé nejsou schopni účinně chránit sami sebe. To se může častěji týkat lidí dětí, seniorů nebo lidí s postižením. Může se ovšem týkat i dospělých, zdravých lidí, pokud se dostávají do situace, kdy selhávají jejich obvyklé způsoby vyrovnávání se s prostředím, ve kterém se nacházejí. Činnost pomáhajícího se zaměřuje na poskytování takových služeb, které se týkají něčeho, co si klient není schopen zajistit sám. Příklad: Transport imobilního, poskytnutí útočiště, vyřízení záležitosti, kterou si klient neumí vyřešit sám. 2. Druhý typ pomoci, akceptování (přijetí), se týká něčeho jiného. Vychází z potřeby lidí být přijímán takový jaký je, být považován za plnohodnotnou bytost, jejíž chování není nějaké divné

5 nebo bláznivé, že je OK. Je to něco podobného, jako když dítě, které prožívá nějaký problém nebo úzkost, může uklidnit a utišit pouhá přítomnost matky. Vyjádření přijetí může pomáhající dosáhnout jak verbálně, tak i neverbálně pomocí mimiky, pantomimiky či tónem hlasu. Bývá důležité umět vyjadřovat pozornost, zájem a porozumění tomu, co chce klient vyjádřit. Někdy může být dostatečnou podporou i to, že se dokážeme s někým jen tak posadit a tiše sdílet společný čas a prostor. 3. Třetím typem pomoci je potvrzení (podpora). Lidé obvykle nepotřebují být pouze přijímáni takoví, jací jsou, ale potřebují také vědět, že mohou své vlastnosti a své vlastní dispozice účinně využívat k řešení obtížných a problémových situací, se kterými se setkávají. Opět je to něco, co potřebujeme už jako děti od svých rodičů, tedy potvrzení toho, že si svůj osud můžeme v mnoha ohledech řídit sami. S tím souvisí například i potřeba dodání naděje nebo víry v něco. Důležitá je především víra ve své vlastní schopnosti a možnosti (ta víra může být někdy zásadním předpokladem pro to, abychom svoje dispozice a schopnosti dokázali vůbec uplatnit). Vlastní tvořivost, která se tak může stát zřetelnější, je nezbytným předpokladem k tomu, abychom mohli objevovat v krizi potenciál k novému. Pomáhající pracovník by neměl na tento typ pomoci nikdy zapomínat a také v případech, kdy jsou možnosti klientů značně omezeny (tělesný či mentální handicap), by se měli snažit nacházet alespoň dílčí oblasti, ve kterých mohou být klienti kompetentní a uplatňovat vlastní síly. Tím se stávají ve vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu mocnějšími. 4. Posledním, čtvrtým typem pomoci je učení (výchova). Jedná se o pomoc v hledání vhodných a důležitých informací, učení novým a efektivnějším způsobům vyrovnáváním se s prostředím. Lidé někdy prostě potřebují vědět, co mohou nebo mají dělat. Ty informace se mohou týkat různých specifických oblastí života. Může se například jednat řadu partnerských problémů a možností jejich řešení. Pomáhající pracovníci mohou svým klientům poskytovat informace o možnostech alternativního chování nebo je mohou v určitých dovednostech a způsobech chování trénovat. 4 Krize jako omezení moci Podstatným znakem člověka v krizové situaci je významné omezení jeho moci ve smyslu já můžu. Jeho kompetence bývají omezeny a cílem krizové intervence by mělo být usilování právě o to, aby člověk své kompetence v maximální míře znovu získal. V této souvislosti jsme vystavováni významnému nebezpečí tomuto znovuzískání moci lidem v krizové situaci paradoxně svým pomáháním bránit. K tomu může snadno docházet, pokud se soustřeďujeme jen na první typ pomoci, tedy péči. Pečovat znamená někomu jinému, strukturovat jeho svět, kterým se obklopuje, a kterým je obklopen a přebírat za něj zodpovědnost. To, že od nás někdo pomoc potřebuje, nám přináší lákavou 4 SMÉKAL, Lubomír. Psychologie a pomáhající profese. 1. Vydání. Přerov: PPŠ-Institut celoživotního vzdělávání, s.

6 příležitost, projevovat se komplementárně jako ti mocní, tj. ti, kteří tu moc mají. Je to příležitost, které se jen velmi těžce odolává. Moc péče nazývá Puchmertl pastorační mocí 5. Tam, kde ztrácíme moc, stáváme se bezmocní, případně ne-mocní. Na pozitivní vliv převzetí odpovědnosti za sebe upozorňuje Christoph Kolbe 6, který se mj. zabývá předpoklady, které přispívají k osobnímu štěstí v životě. Jedním z nejdůležitějších předpokladů je podle něj vlastní aktivita lidí, kdy se šťastní lidé daleko více vnímají jako aktivní činitelé svého života. Mají pocit, že jej mohou sami aktivně ovlivňovat, a že mu nejsou vydáni na pospas. Zvládání přiměřených úkolů poskytuje lidem vyšší pocit vlastní hodnoty a činí je šťastnějšími. 5 PUCHMERTL, Jaroslav. Michel Foucault, fatální nedocenění významu konformity. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN-13: KOLBE, Christoph. Smysl a štěstí: K vitálnímu významu otázky smyslu. In. Längle, Silvia. Sulz, Martha. ed. Žít svůj vlastní život: Úvod do existenciální analýzy. 1. vyd. Praha: Portál s. ISBN

7 Co by mělo předcházet krizové intervenci? Monitorování situace Krizová intervence by měla být samozřejmě především rychlá, aby přicházela v době, kdy je skutečně zapotřebí. Přesto by neměla být ukvapená a bezmyšlenkovitá. Před tím, než se pustíme do pomáhání bychom měli provádět adekvátní monitorování situace, abychom se dozvěděli co možná nejvíc o druhu případného poškození, o rozsahu, o počtu a skladbě postižených lidí, o jejich aktuálních ztrátách a potřebách... Součástí monitoringu by mělo být i vytvoření základní, obecné plánování pomoci (jaký druh pomoci je prioritní, co dřív, co potom ). Navázání kontaktu s klienty Dalším krokem je navazování kontaktu s klienty krizové intervence a získávání prvních konkrétních informací o konkrétních poškozených. Klientům by se měla dostat základní informace o tom, kdo jsme a co je naším úkolem nebo cílem. Lidé, kteří prožili například nějakou katastrofickou událost nebo výrazné trauma, mají potřebu sdělovat informace o událostech a poškození svému okolí. To bychom jim měli dovolit a v první fázi tento projev příliš nekorigovat a především v této fázi nepřicházet s doporučeními, byť dobře míněnými. Tímto způsobem můžeme získat jednak cenné informace, které nesouvisejí pouze s obsahem sdělovaného, ale také nám naše naslouchání pomáhá vytvářet prostředí důvěry. Důležité je v této fázi hledání souhlasu, podpory a potvrzení. Dohodnutí kontraktu Tam, kde je to možné, je dobré, abychom se dohodnuli alespoň na rámcovém kontraktu, který bude platit pro situaci pomáhání. Takový kontrakt nebudeme uzavírat tam, kde je nutné jednat bezodkladně, kde je nebezpečí prodlení nebo tam, kde klient krizové intervence není na takovém kontraktu v danou chvíli schopen participovat. Při pokračující spolupráci vidím vytvoření specifické dohody jako velmi užitečné 1. Zakázka klienta, jasné formulování toho, co od nás klient očekává. Jasné formulování zakázky je zajisté důležité jak pro pomáhajícího, který má s dotyčným klientem pracovat, tak také pro klienta samotného. 2. Jasné formulování toho, co jsme, do jaké míry a co nejsme schopni pro své klienty udělat my a za jakých podmínek. 3. Formulování toho, podle čeho klient pozná, že bylo jeho očekávání naplněno nebo je naplňováno v souladu s jeho očekáváním. Formulování kritérií úspěšného řešení a naplnění zakázky. Některé přístupy krizové intervence na různých úrovních

8 Nizozemská psycholožka Sandra van Essen nabídla na pracovním semináři v Olomouci několik zásad, které je užitečné respektovat při pomáhání postiženým lidem: 7 1. Je žádoucí chápavý a podporující postoj vůči obětem, ale současně je důležité zabývat se prožitými událostmi, aby se u klienta předcházelo popření a vyhýbání se, které zpravidla komplikuje zvládání problémů. 2. Jestliže postižený nedostává podporu z blízkého okolí, nebo jeho okolí na něj dokonce působí odmítavě nebo jsou lidé kolem něj viditelně znejistěni a zmateni tím, jak postižený reaguje, bývá dobré postiženého kontaktovat s lidmi, kterým se stalo něco podobného nebo totéž, co jim. Povídání mezi lidmi se stejným problémem podporuje aktivnější přístup postiženého ke zvládání své situace. 3. Snažme se minimalizovat pocit bezmoci u postiženého a podpořit jej v tom, aby dostal co nejdříve situaci pod kontrolu. 4. Vysvětlete postiženému, že jeho psychické reakce patří k procesu zpracování událostí, že jsou nutné, a že velmi pravděpodobně časem zmizí. 5. Důležité je podání praktických informací (např. jak získat lékařskou péči, na jaké instituce se mohou postižení obracet a pomoc při jejich kontaktování, pomoc v kontaktu s policií, vyřizování s pojišťovnou, jak získat náhradní bydlení ) Počítejte se zmateností postižených, mluvte jasně a stručně, případně jim podstatné informace napište na papír. 6. Nepopírejte problémy, problémy postiženého jsou reálné. 7. Přistupujte k otázkám a poznámkám postiženého vážně, nezlehčujte je. 8. Klid a pocit bezpečí umožňuje oběti, aby se s problémy lépe a rychleji vyrovnala. 9. Buďte pozorní a chápaví ke specifickým problémům, se kterými se oběť setkává. Jak z výzkumů, tak z praxe je zřejmé, že především vyžadují, aby jim byla věnovaná dostatečná pozornost a pochopení. Na počátku této kapitoly jsem uváděl čtyři základní roviny, na kterých může probíhat krizová intervence. První úrovní je úroveň prostředí, ve kterém postižený žije. Na této úrovni je nezbytné, aby postižení dostávali především přehlednou praktickou pomoc. Pokud je krize spojena například s materiálními ztrátami, je nezbytné tyto ztráty v nezbytné míře nahradit (dodávky pitné vody a jídla, náhradní ubytování, poskytnutí nutných finančních prostředků ). Současně je nutné naučit postižené, jak konkrétně mají v dané situaci postupovat (pomoc při jednání s úřady, pojišťovnou ). Tady jsou užitečné jednoduché, konkrétní návody, nejlépe také v písemné podobě. Další úrovní je úroveň tělesná. Tady jde především o zajištění fungování základních tělesných funkcí, ošetření zranění, zmírnění bolesti, případně zajištění základního tělesného komfortu. Nejedná 7 VAN ESSEN. Sandra, Zpracování traumatických událostí, předneseno v Olomouci

9 se pouze o zákroky somatické medicíny, ale současně také o psychologickou podporu (motivační rozhovor může mít významný vliv na proces uzdravování a hojení). Třetí úrovní je úroveň psychiky (duševní úroveň). Uvedu zde alespoň jednu metodu práce s obětmi krizové situace. Psychologický debriefing Efekt psychologického debriefingu vlastně objevil voják, který ho intuitivně používal v práci s vojáky po prožité bitvě. Teprve později byla tato metoda zpracována psychology. Jedná se o působení, v rámci kterého jsou znovu nahlíženy traumatické události. Může probíhat skupinově, ale také individuálně. Vždy by měl probíhat na klidném a bezpečném místě a účastníci by měli být ujištěni, že všechny informace, které se objeví, jsou důvěrné. Psychologický debriefing zpravidla probíhá v několika, přesně vymezených fázích: 1. Úvodní fáze: V této fázi je dobré vysvětlit, co je cílem této metody a pravidla, která budou při setkáních platit. (Každý vypráví jen svůj příběh, vše je důvěrné, není dovolena kritika a soudy, ujištění, že projevy emocí jsou normální a běžné, ujištění, že je na vše dostatek času ) 2. Fáze faktů: Tato fáze umožňuje lepší rozumové orientace, redukuje pocity zaplavenosti. Je možno pokládat takové otázky, jako například: Jak jste se v té situaci ocitl?; Kde vás to zastihlo?; V jakých fázích ta situace probíhala?; Co se vlastně stalo? Fáze představ nebo názorů: V této fázi jsou účastníci dotazováni na své první nebo převládající myšlenky v průběhu krizové situace. Příklad otázek: Jaké byly vaše první myšlenky, když se to stalo?; Co jste se rozhodl dělat a proč?; Co jste viděl, slyšel?... Lidé obvykle neochotně vyjadřují své první myšlenky, protože jim připadají jako nemístné, mohou odhalovat jejich strach atd. Nicméně je tato fáze důležitá jako přechod od rozumového, k emočnímu zpracovávání situace. 4. Fáze reakcí: Je to fáze, ve které dochází ke zvýšenému projevování emocí. Účastníci jsou podporováni k tomu, aby projevovali své pocity a emoce (byť jsou třeba značně bolestivé). Obvykle se jedná o výpovědi o strachu, zlosti, frustraci, pocitech viny a bezmoci Všechny pocity jsou akceptovány. Patří sem otázky jako: Co bylo na té události pro vás nejhorší?; Jak jste na to reagoval?; Proč jste reagoval právě takhle? Fáze symptomů: V této fázi je opět ve větší míře ve hře rozum a racionální uchopování události. Účastníci jsou vybízeni k tomu, aby popisovali symptomy, které u nich doprovázely stres (fyzické, emocionální a kognitivní) 6. Fáze učení: V této fázi se účastníci učí pod vedením zvládat stres (analyzování situace, její pochopení, pochopení reakcí a dávání doporučení (dieta, cvičení, odpočinek, povídání v rámci rodiny, návrat do práce )

10 7. Fáze návratu nebo také ukončení: Prostor pro dotazování účastníků a reflektování výsledků debriefingu. 8 Psychologický debriefing uvádím jako základní metodu při zvládání krizových situací. Není jedinou metodou a struktura, kterou uvádím, nemusí být zcela pevná, poskytuje ovšem minimálně základní vodítko k tomu, jak pracovat s obětmi katastrofických a krizových situací vůbec. Tato metoda samozřejmě není v této podobě použitelná všude, přestože její prvky využitelné jsou. Například i u umírajících je velmi důležité, abychom s takovým člověkem dokázali o smrti hovořit, zajímat se o praktické opatření, která jsou pro umírajícího důležitá, o jejich prožívání, pocitech a představách. Na varianty této metody mohou navazovat postupy specifičtější vzhledem k problémům postižených lidí (např. analýza situace, různé nácvikové metody, párová a rodinná psychoterapie ). Konečně čtvrtou úrovní je úroveň duchovní. Duchovní péče je péčí, která, dle mého názoru pomáhá postiženým hledat a nacházet víru, harmonii, smysl své existence a smysl toho, co se s nimi děje. Nejde o utěšování, ale o hledání něčeho, co může postiženému dávat smysl bez ohledu na to, zda je věřícím křesťanem, muslimem, budhistou nebo ateistou. Autoři zajímavé publikace Spiritualita v pomáhajících profesích, uvádějí několik základních doporučení pro pomáhající 9 : 1. Nemoralizovat 2. Opatrně zacházet a šetřit s náboženskou terminologií 3. Neodepírat ujištění 4. Podporovat stabilizaci (podporovat vše, co pomáhá udržovat duševní rovnováhu) 5. Opatrně zvažovat teologické argumenty 6. Předem počítat s vleklým průběhem potíží 8 Čerpáno z ústních sdělení na pracovním semináři v Olomouci Července VOJTÍŠEK, Zdeněk, DUŠEK Pavel a MOTL Jiří. Spiritualita v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál. 231 s. ISBN

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Projekt je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie

Výběr z nových knih 3/2015 psychologie Výběr z nových knih 3/2015 psychologie 1. Čtyři klíče k životu / Ira Byock ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová] -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 239 s. -- cze ISBN 978-80-262-0777-1

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více