Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY"

Transkript

1 Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování vztahů. Postup při šikaně. Co se osvědčuje pro účinnost programu? Jaká má program omezení? Práva účastníků programu P-centrum Kontakt 1

2 Základní informace Program pro třídní kolektivy základních a středních škol - je určen pro třídy ohrožené svízelemi souvisejícími s mezilidskými vztahy ve školním prostředí - je cílený na předcházení, zmírnění či odstranění těchto konkrétních obtíží - je kontinuální (realizovaný formou několika na sebe navazujících setkání) - je interaktivní (předpokládá aktivní zapojení žáků a jejich pedagogů) - je certifikovaný MŠMT a pro účastníky je bezplatný. V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Od příštího roku budou sloučeny dvě šesté třídy do jedné. Naše paní třídní učitelka půjde na mateřskou. Jeden žák ve třídě je cílem posměchu. Moje třída má potíže s autoritou. Žáci se neumí domluvit, překřikují se a dohadují. Dostal jsem novou třídu, vůbec se neznáme. Mám podezření, že několik žáků ze třídy kouří. Nejsou schopni dodržovat žádná pravidla. Zjistil jsem, že ve třídě je šikana co teď. Program je určen zejména pro takové třídy, kde jsou přítomny problémy v komunikaci mezi žáky i učiteli, vrstevnických vztazích, vztazích mezi žáky a pedagogy, konflikty, projevy ostrakismu, xenofobie, rasismu, užívání návykových látek. 2

3 Co je cílem programu? Cílem je předcházení, zmírnění či odstranění konkrétních obtíží třídy. Program je obecně zaměřen na posílení pozitivního klimatu ve třídě, zkvalitnění spolupráce, zvýšení tolerance mezi žáky, rozvoj dovedností k řešení problémových situací a konfliktů. o Děti se k sobě chovají hrozně. Chtěl bych, aby se k sobě chovaly líp. Rád bych, aby se přestaly posmívat a ponižovat, začaly se oslovovat křestními jmény a ne hanlivě. o Žáci se nejsou schopni na ničem domluvit. Přála bych si, aby nám program pomohl se lépe domlouvat na akcích a výletech tak, aby každý měl prostor se vyjádřit. Zlepšení bych viděla v tom, že jsme schopni společně se domluvit na jedné společné věci, která bude zároveň přijatelná pro všechny. o Dnes mě kontaktoval rodič jedné žákyně s tím, že je jí ve třídě ubližováno. Jak máme postupovat, abychom situaci vyřešili dobře? o Od příštího školního roku budou dvě šesté třídy spojeny do jedné sedmé. Já v ní budu třídním. Obávám se, jak nám to společně bude fungovat. Jednu třídu vůbec neznám, v druhé učím češtinu. Chtěl bych s dětmi správně začít, mít dobré vztahy, aby nám to klapalo. Chci, aby se třída vnímala jako jeden nový kolektiv a nemluvila o sobě do budoucna jako o áčku a béčku, znali a oslovovali se jmény a byli jsme schopni vytvořit pro všechny akceptovatelná společná pravidla. o Třída se dost změnila, vztahy a atmosféra ve třídě se poslední dobou hodně zhoršily. Potřebovali bychom zjistit, jestli v kolektivu není někdo ohrožený a jestli máme nějaké další možnosti, jak se třídou pracovat. Jak program probíhá? 1. Nejprve se setkají lektoři programu se zástupcem školy (třídním učitelem, školním metodikem prevence, popř. vedením školy). Na této schůzce si vzájemně vyjasňujeme: cíle, podmínky spolupráce, možnosti služby. Pedagog popíše situaci ve třídě a konkrétní očekávání změny; pracovníci 3

4 předají informace nezbytné pro zdárný průběh služby; v případě shody je dojednána spolupráce. 2. Škola informuje rodiče o zapojení žáků do programu. 3. Následuje samotná práce s třídním kolektivem a zainteresovaným pedagogem. Ta zahrnuje zpravidla 5 setkání během cca 2 měsíců (rozsah minut/1 setkání). Pedagog (zpravidla třídní učitel) se aktivně účastní každého setkání, pokud není dohodnuto jinak. 4. Po ukončení programu s třídním kolektivem probíhá závěrečná hodnotící schůzka/výstupní konzultace se zainteresovanými pedagogy. Zde je zhodnocena spolupráce, naplnění cílů, jsou předána doporučení pro další práci se třídou (písemně ve výstupní zprávě o realizaci). 5. Program probíhá v prostorách P-centra, pokud není dohodnuto jinak. Na jednotlivá setkání děti přivádí a odvádí třídní učitel (popř. zainteresovaný pedagog). Ten je po celou dobu přítomen. Jak vypadá naše práce? Cíleně využíváme skupinových procesů a dynamiky. Prostředkem k naplnění cíle je diskuse, zpětná vazba, sdílení ve skupině, verbální sdělení, neverbální, výtvarné a aktivizační techniky, práce s modelovými situacemi, atp. Metody práce přizpůsobujeme účastníkům programu vzhledem k jejich věku, schopnostem a možnostem, dané situaci. Mapování vztahů. Vztahy ve třídě mapujeme ke zjištění úrovně koheze a emoční atmosféry ve třídě. Mapování může předcházet programu, vlastní práci se třídou. Využíváme metod standardizované a nestandardizované sociometrie. Zmapování důrazně doporučujeme při podezření na šikanu. Zmapování situace ve třídě bez následné práce s ní neslouží k řešení problémů třídy, pouze k vyjasnění či zpřesnění pohledu na situaci. 4

5 Postup při šikaně. Při potvrzení podezření na šikanu nabízíme konzultace při následném vedení rozhovorů s žáky v jejím prošetření a následném řešení (tedy v kterékoli fázi řešení situace). Po vyřešení situace může být program včasné intervence součástí návazné práce se třídou. (Tento postup je v souladu s Metodickým pokynem k prevenci a řešení šikanování MŠMT.) Co se osvědčuje pro účinnost programu? Čím konkrétněji se vám v úvodu podaří popsat požadovanou změnu, tím je spolupráce efektivnější. Čím intenzivnější je spolupráce mezi vámi a lektory, tím lépe se daří naplnit stanovené cíle (komunikace o aktuálním dění, změnách ve třídě a nad nově vzniklými situacemi, které mají nebo mohou mít vliv na vztahy a chování žáků ve třídě např. nový žák, návrat z lyžařského výcviku, spor mezi žáky, porušení školního řádu, náhlá změna vztahů mezi žáky). Čím více se vám daří být v programu aktivní, sdělovat žákům vaše postřehy, nápady, zpětné vazby, tím více posilujete důležitost práce na změně, tím transparentnější je pro žáky celý proces i vy sami. Čím lépe jsou žáci předem seznámeni s programem a jeho možným přínosem, tím více roste ochota k zapojení na této změně. Čím více rozumíte tomu, co se děje (ve třídě na programu i mimo něj), tím lépe vám bude v roli učitele a tím větší oporou budete pro vaši třídu. Ptejte se! Čím trvalejší změny chcete ve vztazích a klimatu dosáhnout, tím více prostoru (nejde jen o čas) je třeba věnovat práci se třídou i po skončení programu. Čím více se daří udržet pozornost u práce na změně (není rušena organizačními záležitostmi, omluvenkami, ), tím intenzivnější je kontakt mezi účastníky i s tématem. 5

6 Jaká má program omezení? Programem není možné ovlivnit: rodinné prostředí jeho účastníků (např. nespolupracující rodiče konkrétního žáka) individuální obtíže jeho účastníků (např. kázeň konkrétního žáka, pokud má být program orientován na spolupráci mezi žáky) situaci ve třídě, kde je podezření na šikanu, není možné ovlivnit pouze programem. Programu musí předcházet prošetření a vyřešení situace, udělení výchovných opatření (v případě potřeby nabízíme metodickou pomoc při řešení, viz výše) a následovat práce pedagogů se třídou. Dále nelze očekávat, že program vyřeší: obtíže v komunikaci a spolupráci s nepřítomnými pedagogy ty problémové situace a jevy, které nejsou předem popsány ani, že zajistí bezproblémovost třídy na věky 6

7 Práva účastníků programu 1. V plném rozsahu podléhají Listině základních práv a svobod, jako součásti Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. České republiky. 2. Každý účastník programu má právo: 3. Na poskytnutí služeb bez ohledu na osobní, sociální a kulturní charakteristiky. 4. Na důstojnost, respekt a bezpečí po celou dobu poskytování služeb. 5. Být způsobem přiměřeným svému věku a schopnostem srozumitelně informován o filosofii, průběhu a metodách použitých při poskytování služeb i případných omezeních těchto služeb. 6. Na informace týkající se aktuálních pravidel a změn služeb a spolurozhodovat v maximální možné míře o službách, které jsou jim poskytovány. 7. Na ochranu při nakládání s jejich osobními a citlivými údaji v souladu se zákony České republiky. 8. Znát vymezení zodpovědnosti členů týmu PC a jejich vzdělání. 9. Na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení služeb z jakéhokoliv důvodu a na informace o jiných vhodných službách. 10. Na ochranu před využíváním či zneužíváním vlastní osoby a svých blízkých ve prospěch organizace nebo jejích zaměstnanců. 11. Na soukromí své i svých blízkých, na nezasahování do soukromého života, rodiny a domova. 12. Obdržet písemný záznam či závěrečnou zprávu o poskytnutých službách. 13. Ukončit spolupráci se službou v jakékoli fázi bez fyzického či psychického nátlaku. 14. Na možnost vyžádat si názor dalšího odborníka. 15. Vyjadřovat se k průběhu a kvalitě poskytovaných služeb a v případě nespokojenosti podat podnět či stížnost. 16. Být seznámen se svými právy a využívat jich. 7

8 P-centrum P-centrum, CPPT, o. p. s. poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Poslání Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování. Pro koho jsou naše služby určeny třídní kolektivy ročníku základních a středních škol třídní kolektivy ohrožené rizikovým chováním a jeho důsledky děti a dospívající ohrožení rizikovým chováním a jeho důsledky pedagogové, pedagogičtí pracovníci a další pracovníci školy rodiny, osoby blízké a angažované Principy Odbornost Zapojení a spolupráce Respekt Informovanost Partnerství Bezpečí Rovný přístup 8

9 Služby Služby jsou certifikované a akreditované dle standardů MŠMT. Dlouhodobý program primární prevence: čtyřletý kontinuální program pro třídní kolektivy 2. st. ZŠ, zaměřený na problematiku z oblasti rizikových forem chování a podporu sociálních dovedností. Roční program: program pro třídní kolektivy tříd ZŠ, zaměřený na problematiku z oblasti rizikových forem chování a podporu sociálních dovedností. Interaktivní seminář: tematicky zaměřená aktivita pro třídní kolektivy středních škol, která interaktivní formou zprostředkovává informace o problematice různých forem rizikového chování. Služba není certifikována MŠMT. Program včasné intervence: program pro třídní kolektivy, zaměřený na předcházení a zmírnění následků přítomného nebo hrozícího rizikového chování a problémových vztahů ve třídě. Individuální a rodinné poradenství: cílená a kontinuální práce s dětmi a dospívajícími, kteří jsou ohrožení rizikovým chováním a jeho důsledky, s jejich rodiči a rodinami, osobami blízkými a angažovanými. Krizová pomoc škole: služba určená žákům a pracovníkům školy v krizové situaci či kontextu traumatu (v souvislosti s úmrtím v blízkém okolí či jinou ztrátou, prožitkem násilí či jiného neštěstí nebo jejich svědectvím). Specializační kurz prevence rizikového chování: vzdělávací aktivita, určená školním metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT. Tematické semináře: vzdělávací aktivita zejména pro pedagogy, zaměřená na konkrétní okruhy z oblasti prevence a rizikového chování. Seminář na klíč: vzdělávací a podpůrná aktivita, která reaguje přímo na speciální potřeby pedagogů nebo škol. Konzultace: aktivita pro pedagogy zaměřená na hledání optimálního řešení konkrétní situace z oblasti primární prevence nebo rizikového chování, práce s dětmi, metodické a koncepční práce. 9

10 Supervize: služba zaměřená na podporu a rozvoj pracovních schopností, dovedností pedagogů a jejich profesní růst, ve formě individuální a skupinové. Informační servis: zaměřen na předání odborné informace (telefonicky, osobně, em) z oblasti primární prevence, týkající se drogové problematiky a dalších forem rizikového chování. Vytvořeno v srpnu

11 11

12 Kontakt P-centrum Plachého 6, Plzeň telefon: Osobně se vám můžeme věnovat po předchozím telefonickém objednání. (Pokud byste se nedovolali, pošlete prosím SMS na mobilní telefon nebo zanechte vzkaz na záznamníku, kontaktujeme vás pro sjednání termínu.) 12

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Na našich školách narůstá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi. Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více