Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA"

Transkript

1 Regionální svazek obcí Vltava se sídlem Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/ IČO , Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002

2 Obsah 1 ÚVOD Orientační zákres území Regionálního svazku obcí "VLTAVA" (mikroregionu) ZADÁNÍ Cíl projektu Zpracovatel projektu ROZBOR SITUACE VE VZTAHU K HLAVNÍM ZÁMĚRŮM POLOHA Základní charakteristiky obcí mikroregionu /NADMOŘSKÁ VÝŠKA, ROZLOHA/ Bohdalovice Brloh Dolní Třebonín Holubov Chlum Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna Český Krumlov Občanská vybavenost ( škola, zdrav. zařízení, policie, knihovny) 11

3 2.3. Přírodní podmínky Přírodní rezervace Ovlivnění přírody zemědělskou výrobou Obyvatelstvo, domovní a bytový fond Ekonomika Průmyslová výroba Stavebnictví Zemědělství Cestovní ruch Infrastruktura Stav vybraných inženýrských sítí Doprava Hospodaření s odpady Zaměstnanost obyvatelstva SWOT ANALÝZA Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení VIZE DALŠÍHO ROZVOJE Úvod Průmysl Zemědělství Cestovní ruch Infrastruktura Inženýrské sítě v obcích...25

4 Doprava Zdravotnictví a sociální služby, školství, kultura a sport Životní prostředí Přeshraniční spolupráce Občanská společnost STRATEGIE REALIZACE VIZE Základní přístup Financování Rozvoj průmyslu Rozvoj zemědělství a lesního hospodářství Cestovní ruch Infrastruktura Zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a sport PRIORITY STRATEGIE Průmysl, řemesla, služby Zemědělství a lesnictví Cestovní ruch Infrastruktura Zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a sport, občanská společnost POUŽITÉ PRAMENY 33

5

6 1 ÚVOD 1.1 Zadání Potřeba zpracování tohoto rozvojového projektu vznikla po dohodě zástupců členských obcí Regionálního svazku obcí Vltava dále jen (RSOV), se snahou stanovit základní strategické směry rozvoje spravovaného území. Projekt je sestaven jako celek, ale předpokládá, že v budoucnu budou hledány cesty pro realizaci jednotlivých dílčích cílů, s možností převést je do formy vhodné k zajištění prostředků na jejich realizaci z rozvojových fondů ústředních orgánů ČR, eventuelně Evropské unie. Vzhledem ke svému významu má mezi členskými obcemi zcela výjimečné a výsadní postavení okresní město Český Krumlov. Výrazem tohoto postavení je i zpracování samostatného strategického plánu rozvoje města. Dále v rámci RSOV působí mikroregion Podkletí, který má rovněž z roku 2000 zpracovánu samostatnou strategii rozvoje. Výše zmíněné dokumenty nejsou v rozporu s tímto rozvojovým projektem, naopak jejich výstupy budou beze změn použity a v jednotlivých kapitolách umožní nerozebírat detailně veškerou problematiku. 1.2 Cíl projektu Základním cílem projektu je zajistit rozvoj venkovského mikroregionu RSOV, ležícího na uzemí okresu Český Krumlov, a napomoci ochraně životního prostředí, rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti zemědělské a lesnické výroby, turistiky, průmyslové výroby a služeb. Při návrhu a realizaci tohoto rozvojového projektu se bude vycházet ze zkušeností a pravidel uplatňovaných uvnitř EU a projekt tak napomůže připravit daný region na vstup do EU. Projekt vychází z pravidel uplatňovaných v EU při respektování platné legislativy ČR, navrhovaná opatření jsou v souladu s prioritami projektu Rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, SAPARD a opírá se i o některé další rezortní materiály. Projekt hodlá napomoci adaptaci mikroregionu na pravidla EU a nabízí možnost konfrontace situace programů uplatňovaných v rozvoji venkova v ČR a v EU. Projekt předpokládá zároveň spolupráci expertů při jeho realizaci. Hlavní cíle projektu budou zaměřeny na řešení sociálních problémů lokality, otázky životního prostředí, zemědělství, lesnictví, obnovu kulturních tradic venkova, rozvoj turistického ruchu, především pak agroturistiky a venkovské turistiky a na vyhledávání potenciálních investorů pro zajímavé projekty. Projekt bude řešit tyto problémy jak v rámci celého regionu, tak na území zvolených obcí a to i s ohledem na konkrétní podnikatelské subjekty. Projekt podává ucelený návrh na řešení dané problematiky. Při jeho realizaci jako celku dává vhodný základ pro to, aby bylo možno použít kombinovaného financování celého projektu z následujících zdrojů: Za pomocí národních a mezinárodních projektů Zahraniční finanční výpomoci, Prostřednictvím dotací a rozvojových programů Vlastními investicemi podnikatelů Pomocí bankovních úvěrů Realizace projektu jako celku umožní minimalizovat veškerá finanční rizika a umožní při tom i vybudování základu pro budoucí rozsáhlou mezinárodní spolupráci jak v oblasti podnikatelské, tak i v oblastech společenských a kulturních. Projekt si klade následující základní cíle:

7 V rámci mezinárodní spolupráce napomoci podnikatelským subjektům v oblasti venkova v rozvoji jejich aktivit při vstupu do Evropské unie Rozvinout mezinárodní spoluprácí v oblasti venkovského života a to jak na poli oficiální tj. veřejné správy, tak v oblasti kontaktu mezi jednotlivými obcemi Analyzovat komplexně situaci v daném regionu v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a dalších a navrhnout možnosti rozvoje Zaměřit se na ochranu kulturního dědictví venkova Zaměřit se na zkvalitnění infrastruktury, především v oblasti nevyhovujících a chybějících inženýrských sítí a komunikací Přínosem projektu bude jednak zajištění konkrétního rozvoje v daném mikroregionu, ale i rozvoj mezinárodní spolupráce a nápomoc při začleňování ČR do EU. Rozvoj bude zaměřen jak na zajištění zemědělské a lesnické výroby, tak na sociální a kulturní rozvoj v daném regionu. Cílem je jednak vytvořit nové pracovní příležitosti, ale i v moderním pojetí oživit tradiční způsob života na venkově, zvyky, kulturní tradice a podobně, a tím přilákat na venkov mladé lidi. Pro realizaci těchto cílů budou uplatněny následující nástroje: Zajištění informovanosti obyvatelstva, podnikatelů a představitelů obcí o možnostech podpor spojených se vstupem ČR do EU formou konferencí a propagačních akcí Financování rozvojových projektů ve vybraných lokalitách a u vybraných subjektů v souladu s pravidly EU Spolupráce se statní správou, samosprávou a místními rozvojovými agenturami Vybudování pilotních pracovišť v regionu na obcích nebo u podnikatelských subjektů, které umožní obyvatelstvu napojení na siť Internet Komplexní analýza regionu, která bude vycházet z existujících územních plánů, ale která bude tyto plány dále rozvíjet o prvky, jež v nich nejsou podchyceny, především v oblasti sociální, podpoře rozvoje zaměstnanosti, obnově kulturních tradic apod. Etapy, které budou řešit jednotlivé úkoly, budou dále charakterizovány v dalším textu. 1.3 Zpracovatel projektu Představenstvem RSOV bylo doporučeno zapojit do zpracování této strategie široký okruh místní veřejnosti, zejména z řad podnikatelů, zástupců veřejné správy a občanských sdružení. Jmenovitě se podíleli: Miloš Michálek, Ing. Jaroslav Rytíř město Český Krumlov Ing. Jiří Peterka JIP Papírny Větřní a.s. Ing. Pavel Štindl soukromý podnikatel v oboru obchodu a služeb Marie Jiříčková, Josef Pirný, Petr Laisek obec Větřní Petr Němec soukromý podnikatel v oboru stavebnictví Ladislav Muk soukromý podnikatel v oboru projekční a inženýrské činnosti Ing. Erich Schinko soukromý podnikatel v oboru projekční a inženýrské činnosti Zpracovatelé si kladou následující cíle: a) podpora rozvoje českého strategického myšlení a českých strategických zájmů v konfrontaci s mezinárodním strategickým myšlením, b) maximální využití domácího odborného společenského, politického a ekonomického potenciálu odborníků, c) aktivní zapojení odborného strategického potenciálu České republiky do mezinárodní sítě institucí, které se zabývají oblastmi strategických studií,

8 d) aktivní poskytování strategických informací, prognóz, expertíz, projektů a služeb zejména z oblasti společenského a sociálního vývoje, politiky a ekonomiky pro potřeby uživatelů, např. podnikatelů, podnikatelských subjektů a jejich institucí, odborných a vědeckých institucí, státních, veřejných a veřejnoprávních institucí, politických stran a institucí, a to jak ve vnitrostátním, tak i mezinárodním měřítku, e) zprostředkování strategických kontaktů, vztahů a vazeb včetně propojování, prosazování a ovlivňování strategických zájmů členských obcí, f) zprostředkované ovlivňování řešení vnitrostátních i mezinárodních lokálních i globálních problémů. Zpracovatelský tým se shodl na časovém programu, podle nějž chce konečný výstup tohoto rozvojového programu dokončit do šesti měsíců od zahájení a to nejpozději do dubna r Kromě sběru statistických dat, chce jako základní metodu zpracování použít formu vzájemných konzultací členů pracovní skupiny s využitím znalostí místní problematiky v jednotlivých obcích oblasti a jejich postupné projednávání s občany formou skupinových i individuálních pohovorů.

9 2. ROZBOR SITUACE VE VZTAHU K HLAVNÍM ZÁMĚRŮM 2.1 Poloha Regionální svazek obcí Vltava (dále jen RSOV) je tvořen 18 členskými obcemi: Bohdalovice, Brloh, Dolní Třebonín, Holubov, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna a město Český Krumlov. Celková plocha správního území představuje ha na níž žije celkem trvale hlášených obyvatel ( pramen sčítání lidu domů a bytů k ). Zcela výjimečné postavení mezi členskými obcemi má město Český Krumlov. Předmětná lokalita se nachází ve střední a severní části okresu Český Krumlov. Geologickou stavbou se jedná o území velmi členité, oblast netvoří žádnou samostatnou geologickou jednotku. Polohopisně jsou dominantními částmi od jihu k severu jednak údolí řeky Vltavy s navazujícími vrchy od Přídolí po Světlík, dále město Český Krumlov a v neposlední řadě chráněná krajinná oblast Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť o výšce 1084 m.n. Mikroregion se rozkládá v nadmořské výšce od 418 m.n.m. do již zmíněných 1084 m.n.m. Průměrná nadmořská výška je cca 580 m.n.m. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Vltava protékající jihovýchodní částí mikroregionu. 2.2 Základní charakteristiky obcí mikroregionu Bohdalovice Nadmořská výška: 680 m.n.m. Rozloha: 3076 ha Části obce: Bohdalovice, Kaliště, Slavkov, Suš, Svéraz Brloh Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 573 m.n.m ha Brloh, Janské Údolí, Jaronín, Kovářov, Rojšín Rychtářov, Sedm Chalup Dolní Třebonín Nadmořská výška: 492 m.n.m. Rozloha obce: 2065 ha Části obce: Čertyně, Dolní Svince. Dolní Třebonín, Horní Svince Horní Třebonín, Prostřední Svince, Štěkře, Záluží Holubov Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 509 m.n.m ha Holubov, Krasetín, Třísov

10 Chlumec Namořská výška: Rozloha obce: Části obce: 500 m.n.m. 316 ha Chlumec, Krnín Chvalšiny Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Kájov Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Křemže Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 570 m.n.m ha Borová, Červený Dvůr, Hejdlov, Chvalšiny 564 m.n.m ha Kájov, Kladenské Rovné, Kladné, Křenov, Lazec, Mezipotočí Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice 523 m.n.m ha Bohouškovice, Chlum, Chlumeček, Chmelná, Křemže, Lhotka, Loučej, Mříč, Stupná, Vinná Mirkovice Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Mojné Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Nová Ves Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 540 m.n.m ha Chabičovice, Malčice, Mirkovice, Svachova Lhotka, Zahrádka Žaltice 550 m.n.m. 823 ha Černice, Mojné, Záhorkovice 675 m.n.m. 993 ha Nová Ves, České Chalupy Přídolí Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 650 m.n.m ha Dubová, Práčov, Přídolí, Sedlice, Spolí, Zahořánky, Záluží

11 Přísečná Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce Srnín Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Světlík Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Větřní Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Zlatá Koruna Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Český Krumlov Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 535 m.n.m. 626 ha Přísečná 540 m.n.m. 672 ha Srnín 798 m.n.m ha Světlík 607 m.n.m ha Dobrné, Hašlovice, Lužná, Nahořany, Němče, Větřní, Zátoň, Zátoňské Dvory 473 m.n.m. 881 ha Plešovice, Rájov, Tlatá Koruna 550 m.n.m ha Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní předměstí, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec, Vnitřní město, Vyšný Občanská vybavenost v místě

12 (základní škola, knihovna, policie, zdravotnické zařízení) O b e c Škola Knihovna Policie Zdravot. zařízení Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín * Holubov * Chlumec Chvalšiny Kájov * Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí * Přísečná Srnín Světlík * Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) 5/5* Vybavenost obce: 1 ano, 0 ne (* školy pouze 1. Stupeň) 2.3 Přírodní podmínky Dominantními přírodními celky území je jednak údolí řeky Vltavy, nejvýznamnějšího vodního toku protékajícího předmětnou krajinou v délce více jak 30 km, a dále Chráněná krajinná oblast Blanský les. Údolní niva řeky Vltavy je z hlediska ochrany přírody klasifikována jako významný krajinný prvek a výrazně se podílí na vysoké přírodní a estetické hodnotě krajinného rázu. Průtokové poměry jsou ve značném rozsahu regulovány přehradní hrází tvořící údolní nádrž v prostoru Lipna nad Vltavou. Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km2. Většina území CHKO spadá do okresu Český Krumlov, menší část na severu a západě do okresů České Budějovice a Prachatice. Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami. Blanský les je vrchovina, dosahující nejvyšší nadmořské výšky vrcholem Kletě 1084 m. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy, které zaujímají cca 57 % území. Lesní porosty jsou v převážné většině tvořeny jehličnany s převahou smrku, téměř nikde však nejde o čisté monokultury. Určitou výjimku tvoří úbočí Kletě kde téměř výhradně převládají porosty buku. Přírodní bohatství je doplněno některými nerostnými surovinami, z nichž se těží převážně grafit a granulit, v menší míře také rašelina. Významnějšími ložisky jsou pro těžbu tuhy Český Krumlov Lazec, pro těžbu kamene Plešovice a Zrcadlová Huť, pro rašelinu Světlík.

13 Přírodní rezervace Na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les je vyhlášeno 14 přírodních rezervací (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na lazích, Malá skála, Ptačí stěna). V katastru obce Světlík je zčásti situována přírodní rezervace Pláničský (Kozí) rybník, se středoevropským výskytem stulíku malého. Na území obce Bohdalovice, v části Slavkov se nachází přírodní památka Slavkovský chlumek s lokalitou bramboříku evropského (nachového) Ovlivnění přírody zemědělskou výrobou Třebaže se krajina značným rozsahem zalesnění (57 %) pozitivně vymyká z celostátního průměru, byla v minulosti také značně narušena. Lesní porosty jsou soustředěny více ve vrcholových partiích krajiny, zatímco rozsáhlá území na svazích a v údolích jednotlivých povodí (Křemežský potok, Polečnice, Chvalšinský potok; většinou III. zóna) jsou dosud poměrně intenzivně zemědělsky využívána. Křemežská kotlina, poskytující v rámci území nejvýhodnější podmínky pro rostlinnou výrobu, nepochybně právě zde akumuluje i největší objem nevhodných melioračních zásahů. Vlivem jednostranného zemědělského hospodaření zde došlo k negativním změnám, vedoucím místy i k narušení funkcí krajiny. Důsledkem plošného odvodnění této pramenné oblasti a nevhodných úprav toků je značné omezení výskytu přirozených vodních, mokřadních i suchozemských společenstev, jež jsou nyní soustředěna v refugiích, většinou maloplošných chráněných územích. Neméně významným negativním faktorem bylo sjednocení pozemků, spojené s řadou všeobecně známých negativních zásahů do krajiny. V krajině někde chybí funkční protiodtokové a protierozní prvky na rozsáhlých svažitých pozemcích, včetně rozptýlené zeleně. Z pohledu ochrany přírody a působení zemědělské prvovýroby je obdobná situace také ve správních územích obcí Světlík, Bohdalovice, Větřní, Přídolí, Mirkovice, Mojné a Dolní Třebonín 2.4 Obyvatelstvo a bytový fond ( údaje k ) Bohdalovice Obyvatelstvo celkem 256 Muži 128 Ženy 128 Ekonomicky činné 64 Bytový fond domů celkem 102 z toho trv. obydlených 59 z toho rod. domy 49 Byty celkem 127 z toho trv. obydlených 84 Obyvatelstvo celkem 1039 Muži 546 Ženy Brloh

14 Ekonomicky činné 492 Bytový fond domů celkem 316 z toho trv. obydlených 252 z toho rod. domy 226 Byty celkem 457 z toho trv. obydlených Dolní Třebonín Obyvatelstvo celkem 665 Muži 339 Ženy 326 Ekonomicky činné 284 Bytový fond domů celkem 230 z toho trv. obydlených 167 z toho rod. domy 154 Byty celkem 300 z toho trv. obydlených Holubov Obyvatelstvo celkem 947 Muži 461 Ženy 486 Ekonomicky činné 424 Bytový fond domů celkem 333 z toho trv. obydlených 263 z toho rod. domy 255 Byty celkem 421 z toho trv. obydlených Chlumec Obyvatelstvo celkem 55 Muži 26 Ženy 29 Ekonomicky činné 21 Bytový fond domů celkem 24 z toho trv. obydlených 17 z toho rod. domy 17 Byty celkem 29 z toho trv. obydlených Chvalšiny Obyvatelstvo celkem 1116 Muži 580 Ženy 536 Ekonomicky činné 585 Bytový fond domů celkem 318

15 z toho trv. obydlených 272 z toho rod. domy 251 Byty celkem 462 z toho trv. obydlených 404 Obyvatelstvo celkem 1235 Muži 624 Ženy 611 Ekonomicky činné 584 Bytový fond domů celkem 375 z toho trv. obydlených 275 z toho rod. domy 245 Byty celkem 548 z toho trv. obydlených Kájov Křemže Obyvatelstvo celkem 2494 Muži 1248 Ženy 1246 Ekonomicky činné 1179 Bytový fond domů celkem 798 z toho trv. obydlených 625 z toho rod. domy 598 Byty celkem 1075 z toho trv. obydlených Mirkovice Obyvatelstvo celkem 403 Muži 207 Ženy 196 Ekonomicky činné 178 Bytový fond domů celkem 129 z toho trv. obydlených 99 z toho rod. domy 93 Byty celkem 164 z toho trv. obydlených Mojné Obyvatelstvo celkem 199 Muži 98 Ženy 101 Ekonomicky činné 87 Bytový fond domů celkem 99 z toho trv. obydlených 63

16 z toho rod. domy 62 Byty celkem 107 z toho trv. obydlených Nová Ves Obyvatelstvo celkem 396 Muži 196 Ženy 200 Ekonomicky činné 187 Bytový fond domů celkem 148 z toho trv. obydlených 113 z toho rod. domy 110 Byty celkem 188 z toho trv. obydlených Přídolí Obyvatelstvo celkem 561 Muži 275 Ženy 286 Ekonomicky činné 230 Bytový fond domů celkem 185 z toho trv. obydlených 99 z toho rod. domy 85 Byty celkem 263 z toho trv. obydlených Přísečná Obyvatelstvo celkem 198 Muži 101 Ženy 97 Ekonomicky činné 92 Bytový fond domů celkem 63 z toho trv. obydlených 53 z toho rod. domy 48 Byty celkem 85 z toho trv. obydlených Srnín Obyvatelstvo celkem 224 Muži 119 Ženy 105 Ekonomicky činné 110 Bytový fond domů celkem 88 z toho trv. obydlených 67 z toho rod. domy 65

17 Byty celkem 103 z toho trv. obydlených Světlík Obyvatelstvo celkem 263 Muži 139 Ženy 124 Ekonomicky činné 92 Bytový fond domů celkem 49 z toho trv. obydlených 37 z toho rod. domy 29 Byty celkem 89 z toho trv. obydlených 72 Obyvatelstvo celkem 3827 Muži 1920 Ženy 1907 Ekonomicky činné 1644 Bytový fond domů celkem 479 z toho trv. obydlených 415 z toho rod. domy 309 Byty celkem 1463 z toho trv. obydlených Větřní Zlatá Koruna Obyvatelstvo celkem 639 Muži 304 Ženy 335 Ekonomicky činné 301 Bytový fond domů celkem 217 z toho trv. obydlených 183 z toho rod. domy 171 Byty celkem 289 z toho trv. obydlených Český Krumlov Obyvatelstvo celkem Muži 7197 Ženy 7385 Ekonomicky činné 7243 Bytový fond domů celkem 1825 z toho trv. obydlených 1598 z toho rod. domy 1109 Byty celkem 6017

18 z toho trv. obydlených 5421 Stav obyvatelstva se podařilo v poslední době v mikroregionu relativně stabilizovat. 2.5 Ekonomika Současná struktura hospodářství mikroregionu je průmyslově zemědělská, kde podstatnou část zaujímá sektor obchodu a služeb. O b e c Počet podnikatelských subjektů Celkem práv.osob fyz.osoby v zeměď. v v obchodu ostatní y průmyslu Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín Holubov Chlumec Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) Počet subjektů z registru zpravodajských jednotek vyjadřuje počet právnických a fyzických osob, kterým bylo vydáno identifikační číslo (IČO) a mají sídlo v obci. Výběr byl proveden k podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (zemědělství skupina A-B, průmysl skupina C-E, obchod skupina G-H) Průmyslová výroba Průmyslová výroba je v převážné míře soustředěna především v Českém Krumlově a Větřní. Z hlediska výše počtu zaměstnanců stále dominuje firma JIP Papírny Větřní a.s. a to i přesto, že došlo v posledních letech k razantnímu snížení stavu pracovních míst. V okresním městě i jednotlivých obcích dále působí řada menších firem a drobných podnikatelů, jejichž výroba zahrnuje rozmanitý sortiment výrobků, zejména v oblasti zpracování dřeva, papíru a lehké kovovýroby. Rozsah průmyslové výroby má v posledních letech poměrně stabilizovaný charakter a v dohledné době není očekáván nárůst masivními investicemi.

19 Stavebnictví Zde následkem odstátnění velkých stavebních firem došlo k vytvoření menších stavebních organizací, specializovaných na určité stavební práce. Dá se říci, že firmy působící v mikroregionu svou kapacitou a odbornostmi v zásadě pokrývají veškeré potřeby stavební údržby i investic. Vzhledem k existenci Městské památkové rezervace Český Krumlov zapsané v seznamu UNESCO a řadě dalších významných kulturně historických památek, nacházejí v mikroregionu uplatnění i vysoce specializované firmy zaměřené na restaurátorské práce Zemědělství Zemědělská výroba má v rámci hospodářských odvětví, která se podílejí na ekonomickém profitu mikroregionu, své důležité a nezastupitelné místo. Zemědělství je zdrojem pracovních příležitostí a obživy pro cca 9 10 % ekonomicky aktivních obyvatel. Význam zemědělství spočívá mimo jiné i ve výrazném podílu na tvorbě životního prostředí. Po roce 1989 byl vytvořen tlak na značné strukturální změny v zemědělství, kdy se projevily především tyto trendy: 1. snížení počtu pracovníků 2. růst produktivity práce ( využívání nové a výkonnější zemědělské techniky ) 3. zatravňování méně úrodné půdy 4. snižování stavu skotu 5. změna ve struktuře pěstovaných plodin 2.6 Cestovní ruch Oblast má velký potenciál pro další rozvoj turistického ruchu, který dosud není zcela dostatečně a rovnoměrně využíván. Na území RSOV existuje řada přírodních i kulturních zajímavostí. Dominantní postavení má Město Český Krumlov zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vedle něj je však nutné zmínit například klášterní komplex Zlatá Koruna, zříceninu Dívčí Kámen, nejstarší rozhlednu na území České republiky na vrcholu hory Kleť, poutní kostel v Kájově, nedostavěný klášter Kuklov a celou řadu významných sakrálních staveb. Z přírodních priorit je třeba zdůraznit CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce a údolí řeky Vltavy. Na území je však řada dalších přírodních památek, viz. kap Cenné přírodní partie a kulturní památky nesporně předurčují tuto oblast k širokému turistickému využívání. Vysoká návštěvnost je v sezóně dlouhodobě registrována především ve městě Český Krumlov. V prázdninových měsících dochází ke značné koncentraci turistů vodáků, sjíždějících řeku Vltavu, kdy se jejich počet pohybuje v průměru okolo 1000 osob denně a za sezónu červen září činí absolutně tisíc. Tato množství se, podle odborných studií, přibližují maximu, při němž se ještě významně nezhorší situace na řece. V některých dnech se však počty kumulují již za hranicí únosnosti. Mikroregion poskytuje dobré podmínky i pro rozvoj dalších druhů aktivní turistiky jako cykloturistika nebo hippoturistika. Svým charakterem je vhodný i pro rekreaci rodin s dětmi i starší generace. Nabízí řadu možností pro vyžití v přírodě (sběr hub apod.). Nedostatkem jsou omezené možnosti koupání. V oblasti nejsou ani dostatečně rozvinuty formy venkovské turistiky (agroturistika apod.). Toto je zapříčiněno poměrně nevhodnou strukturou zástavby, většina objektů v obcích byla vystavěna v období socialismu a neposkytují tedy vhodné možnosti jak pro rozvoj rodinné zemědělské výroby, tak i pro návazné turistické aktivity. V budoucnosti může být pro rozvoj turistiky omezující i to, že některé obce budou ve větší míře získávat charakter satelitních městeček. Omezující pro rozvoj turistického ruchu je někde i intenzivní zemědělská výroba, která se může dostávat v některých případech do konfliktu se zájmy turistiky.

20 Kladným faktorem je poměrně hustá síť udržovaných značených turistických cest a nově vybudované cyklotrasy. Závažným omezením je naprosto nevyhovující stav většiny místních komunikací a někde i zcela chybí místní silniční propojení částí obcí, což zcela znemožňuje jejich rekreační využití. Z hlediska cestovního ruchu je zásadním problémem oblasti časová sezónnost. V zimním období je zde naprosto nedostatečná nabídka kulturního a sportovního vyžití návštěvníků Infrastruktura Podstatnou součástí, která ovlivňuje život v mikroregionu je i rozvoj infrastruktury. Část obcí již byla plynofikována, zbylé stojí před otázkou řešení energetické situace. Zde je vhodné vzít v úvahu, vzhledem k charakteru regionu, potenciální možnost využití alternativních zdrojů obnovitelné energie. Vodovodní síť a kanalizace jsou budovány nebo v procesu rekonstrukcí. Většina obcí má i vlastní čističky odpadních vod Stav vybraných inženýrských sítí v jednotlivých obcích O b e c Kanal. S ČOV Vodovod Plyn Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín Holubov Chlumec Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) Vybavenost obce: 1 ano, 0 ne Doprava Páteřní silniční síť je pro dané území v zásadě vyhovující. Je tvořena výhradně komunikacemi ve správě krajského úřadu prostřednictvím organizačních jednotek Správy a údržby silnic. Pokud se týká silnic I. a II. třídy jejich stav je většinou vyhovující. V této struktuře jsou však začleněny silnice III. třídy a u nich jsou povrchy často ve špatném stavu. Podstatně horší situace je u komunikací místních, spravovaných jednotlivými obcemi. V řadě případů jsou živičné povrchy silně zanedbány, někde i v naprosto dezolátním stavu. Některé tradiční propojovací komunikace mezi osadami v průběhu 40 let téměř zcela vymizely, nebo v lepším případě jsou opatřeny pouze prašnými, neudržovanými povrchy. Tento stav pochopitelně brání rozvoji veškerých aktivit. Územím prochází železniční trať České Budějovice Kájov Nová Pec s odbočkou železniční vlečky Kájov Větřní a dále Český Krumlov Domoradice. Transformace železnic není stále dokončena a objem přepravy na železnici má víceméně klesající tendenci.

21 Tento stav z více hledisek není žádoucí a je nutné hledat cesty k jeho změně a to jak v osobní, tak zejména v nákladní přepravě. Největší podíl v hromadné přepravě osob zaujímá autobusová doprava. Privatizace veřejné autobusové dopravy byla dokončena. Přepravu zajišťuje několik dopravních firem. Současní dopravci v zásadě pokrývají základní dopravní obslužnost území, tzn. dopravu do zaměstnání, škol, na úřady a zdravotnická zařízení. Nad rámec základní dopravní obslužnosti je rozsah veřejné hromadné dopravy velmi omezený. V některých případech na ztrátové spoje přispívají ze svých rozpočtů jednotlivé obce. V určitých případech jsou problémem návaznosti jednotlivých druhů dopravy a někdy i jednotlivých spojů Hospodaření s odpady Na území RSOV zajišťuje v převážné míře svoz a likvidaci odpadů společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. Kromě této firmy působí v oblasti společnost A.S.A. ve Chvalšinách a svoz průmyslového odpadu smluvně zajišťuje v několika lokalitách firma GANSEWINKEL. Ve všech obcích svazku je zavedeno třídění komunálního odpadu se separací na papír, plasty a sklo. Zatím není zavedena separace bioodpadu s následným kompostováním a obalů typu TETRAPACK. Předtříděný odpad je dále separován na třídící lince SM ČK s.r.o. Vytřídění umožňuje efektivnější následné využití jednotlivých komodit. V mikroregionu jsou dvě řízené skládky. První je v majetku města Český Krumlov ve správě Služeb města Český Krumlov s.r.o. a druhá skládka průmyslového odpadu je ve vlastnictví a v provozování JIP-Papírny Větřní a.s. Skládka komunálního odpadu má pochopitelně omezenou životnost, podle hrubých odhadů může její použitelnost připadat v úvahu 3, max. však 12 let. Nejdelší časový termín připadá v úvahu jen za předpokladu možnosti investice do rozšíření skládky. Oblast hospodaření s odpady patří k životně důležitým aspektům života mikroregionu. Proto RSOV již před dvěma lety zadala dopracování studie této problematiky, kterou pro okresní úřad zpracovala firma RUMPOLD s.r o. v červenci roku Její aktualizaci a dokončení převzala Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a závěry by měly být k dispozici v druhé polovině roku Zaměstnanost obyvatelstva Obec Pracovní síla Uchazeči % Český ,22 Krumlov Bohdalovice ,90 Brloh ,89 Dolní ,69 Třebonín Holubov ,54 Chlumec ,00 Chvalšiny ,52 Kájov ,94

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více