Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA"

Transkript

1 Regionální svazek obcí Vltava se sídlem Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/ IČO , Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002

2 Obsah 1 ÚVOD Orientační zákres území Regionálního svazku obcí "VLTAVA" (mikroregionu) ZADÁNÍ Cíl projektu Zpracovatel projektu ROZBOR SITUACE VE VZTAHU K HLAVNÍM ZÁMĚRŮM POLOHA Základní charakteristiky obcí mikroregionu /NADMOŘSKÁ VÝŠKA, ROZLOHA/ Bohdalovice Brloh Dolní Třebonín Holubov Chlum Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna Český Krumlov Občanská vybavenost ( škola, zdrav. zařízení, policie, knihovny) 11

3 2.3. Přírodní podmínky Přírodní rezervace Ovlivnění přírody zemědělskou výrobou Obyvatelstvo, domovní a bytový fond Ekonomika Průmyslová výroba Stavebnictví Zemědělství Cestovní ruch Infrastruktura Stav vybraných inženýrských sítí Doprava Hospodaření s odpady Zaměstnanost obyvatelstva SWOT ANALÝZA Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení VIZE DALŠÍHO ROZVOJE Úvod Průmysl Zemědělství Cestovní ruch Infrastruktura Inženýrské sítě v obcích...25

4 Doprava Zdravotnictví a sociální služby, školství, kultura a sport Životní prostředí Přeshraniční spolupráce Občanská společnost STRATEGIE REALIZACE VIZE Základní přístup Financování Rozvoj průmyslu Rozvoj zemědělství a lesního hospodářství Cestovní ruch Infrastruktura Zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a sport PRIORITY STRATEGIE Průmysl, řemesla, služby Zemědělství a lesnictví Cestovní ruch Infrastruktura Zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a sport, občanská společnost POUŽITÉ PRAMENY 33

5

6 1 ÚVOD 1.1 Zadání Potřeba zpracování tohoto rozvojového projektu vznikla po dohodě zástupců členských obcí Regionálního svazku obcí Vltava dále jen (RSOV), se snahou stanovit základní strategické směry rozvoje spravovaného území. Projekt je sestaven jako celek, ale předpokládá, že v budoucnu budou hledány cesty pro realizaci jednotlivých dílčích cílů, s možností převést je do formy vhodné k zajištění prostředků na jejich realizaci z rozvojových fondů ústředních orgánů ČR, eventuelně Evropské unie. Vzhledem ke svému významu má mezi členskými obcemi zcela výjimečné a výsadní postavení okresní město Český Krumlov. Výrazem tohoto postavení je i zpracování samostatného strategického plánu rozvoje města. Dále v rámci RSOV působí mikroregion Podkletí, který má rovněž z roku 2000 zpracovánu samostatnou strategii rozvoje. Výše zmíněné dokumenty nejsou v rozporu s tímto rozvojovým projektem, naopak jejich výstupy budou beze změn použity a v jednotlivých kapitolách umožní nerozebírat detailně veškerou problematiku. 1.2 Cíl projektu Základním cílem projektu je zajistit rozvoj venkovského mikroregionu RSOV, ležícího na uzemí okresu Český Krumlov, a napomoci ochraně životního prostředí, rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti zemědělské a lesnické výroby, turistiky, průmyslové výroby a služeb. Při návrhu a realizaci tohoto rozvojového projektu se bude vycházet ze zkušeností a pravidel uplatňovaných uvnitř EU a projekt tak napomůže připravit daný region na vstup do EU. Projekt vychází z pravidel uplatňovaných v EU při respektování platné legislativy ČR, navrhovaná opatření jsou v souladu s prioritami projektu Rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, SAPARD a opírá se i o některé další rezortní materiály. Projekt hodlá napomoci adaptaci mikroregionu na pravidla EU a nabízí možnost konfrontace situace programů uplatňovaných v rozvoji venkova v ČR a v EU. Projekt předpokládá zároveň spolupráci expertů při jeho realizaci. Hlavní cíle projektu budou zaměřeny na řešení sociálních problémů lokality, otázky životního prostředí, zemědělství, lesnictví, obnovu kulturních tradic venkova, rozvoj turistického ruchu, především pak agroturistiky a venkovské turistiky a na vyhledávání potenciálních investorů pro zajímavé projekty. Projekt bude řešit tyto problémy jak v rámci celého regionu, tak na území zvolených obcí a to i s ohledem na konkrétní podnikatelské subjekty. Projekt podává ucelený návrh na řešení dané problematiky. Při jeho realizaci jako celku dává vhodný základ pro to, aby bylo možno použít kombinovaného financování celého projektu z následujících zdrojů: Za pomocí národních a mezinárodních projektů Zahraniční finanční výpomoci, Prostřednictvím dotací a rozvojových programů Vlastními investicemi podnikatelů Pomocí bankovních úvěrů Realizace projektu jako celku umožní minimalizovat veškerá finanční rizika a umožní při tom i vybudování základu pro budoucí rozsáhlou mezinárodní spolupráci jak v oblasti podnikatelské, tak i v oblastech společenských a kulturních. Projekt si klade následující základní cíle:

7 V rámci mezinárodní spolupráce napomoci podnikatelským subjektům v oblasti venkova v rozvoji jejich aktivit při vstupu do Evropské unie Rozvinout mezinárodní spoluprácí v oblasti venkovského života a to jak na poli oficiální tj. veřejné správy, tak v oblasti kontaktu mezi jednotlivými obcemi Analyzovat komplexně situaci v daném regionu v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a dalších a navrhnout možnosti rozvoje Zaměřit se na ochranu kulturního dědictví venkova Zaměřit se na zkvalitnění infrastruktury, především v oblasti nevyhovujících a chybějících inženýrských sítí a komunikací Přínosem projektu bude jednak zajištění konkrétního rozvoje v daném mikroregionu, ale i rozvoj mezinárodní spolupráce a nápomoc při začleňování ČR do EU. Rozvoj bude zaměřen jak na zajištění zemědělské a lesnické výroby, tak na sociální a kulturní rozvoj v daném regionu. Cílem je jednak vytvořit nové pracovní příležitosti, ale i v moderním pojetí oživit tradiční způsob života na venkově, zvyky, kulturní tradice a podobně, a tím přilákat na venkov mladé lidi. Pro realizaci těchto cílů budou uplatněny následující nástroje: Zajištění informovanosti obyvatelstva, podnikatelů a představitelů obcí o možnostech podpor spojených se vstupem ČR do EU formou konferencí a propagačních akcí Financování rozvojových projektů ve vybraných lokalitách a u vybraných subjektů v souladu s pravidly EU Spolupráce se statní správou, samosprávou a místními rozvojovými agenturami Vybudování pilotních pracovišť v regionu na obcích nebo u podnikatelských subjektů, které umožní obyvatelstvu napojení na siť Internet Komplexní analýza regionu, která bude vycházet z existujících územních plánů, ale která bude tyto plány dále rozvíjet o prvky, jež v nich nejsou podchyceny, především v oblasti sociální, podpoře rozvoje zaměstnanosti, obnově kulturních tradic apod. Etapy, které budou řešit jednotlivé úkoly, budou dále charakterizovány v dalším textu. 1.3 Zpracovatel projektu Představenstvem RSOV bylo doporučeno zapojit do zpracování této strategie široký okruh místní veřejnosti, zejména z řad podnikatelů, zástupců veřejné správy a občanských sdružení. Jmenovitě se podíleli: Miloš Michálek, Ing. Jaroslav Rytíř město Český Krumlov Ing. Jiří Peterka JIP Papírny Větřní a.s. Ing. Pavel Štindl soukromý podnikatel v oboru obchodu a služeb Marie Jiříčková, Josef Pirný, Petr Laisek obec Větřní Petr Němec soukromý podnikatel v oboru stavebnictví Ladislav Muk soukromý podnikatel v oboru projekční a inženýrské činnosti Ing. Erich Schinko soukromý podnikatel v oboru projekční a inženýrské činnosti Zpracovatelé si kladou následující cíle: a) podpora rozvoje českého strategického myšlení a českých strategických zájmů v konfrontaci s mezinárodním strategickým myšlením, b) maximální využití domácího odborného společenského, politického a ekonomického potenciálu odborníků, c) aktivní zapojení odborného strategického potenciálu České republiky do mezinárodní sítě institucí, které se zabývají oblastmi strategických studií,

8 d) aktivní poskytování strategických informací, prognóz, expertíz, projektů a služeb zejména z oblasti společenského a sociálního vývoje, politiky a ekonomiky pro potřeby uživatelů, např. podnikatelů, podnikatelských subjektů a jejich institucí, odborných a vědeckých institucí, státních, veřejných a veřejnoprávních institucí, politických stran a institucí, a to jak ve vnitrostátním, tak i mezinárodním měřítku, e) zprostředkování strategických kontaktů, vztahů a vazeb včetně propojování, prosazování a ovlivňování strategických zájmů členských obcí, f) zprostředkované ovlivňování řešení vnitrostátních i mezinárodních lokálních i globálních problémů. Zpracovatelský tým se shodl na časovém programu, podle nějž chce konečný výstup tohoto rozvojového programu dokončit do šesti měsíců od zahájení a to nejpozději do dubna r Kromě sběru statistických dat, chce jako základní metodu zpracování použít formu vzájemných konzultací členů pracovní skupiny s využitím znalostí místní problematiky v jednotlivých obcích oblasti a jejich postupné projednávání s občany formou skupinových i individuálních pohovorů.

9 2. ROZBOR SITUACE VE VZTAHU K HLAVNÍM ZÁMĚRŮM 2.1 Poloha Regionální svazek obcí Vltava (dále jen RSOV) je tvořen 18 členskými obcemi: Bohdalovice, Brloh, Dolní Třebonín, Holubov, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna a město Český Krumlov. Celková plocha správního území představuje ha na níž žije celkem trvale hlášených obyvatel ( pramen sčítání lidu domů a bytů k ). Zcela výjimečné postavení mezi členskými obcemi má město Český Krumlov. Předmětná lokalita se nachází ve střední a severní části okresu Český Krumlov. Geologickou stavbou se jedná o území velmi členité, oblast netvoří žádnou samostatnou geologickou jednotku. Polohopisně jsou dominantními částmi od jihu k severu jednak údolí řeky Vltavy s navazujícími vrchy od Přídolí po Světlík, dále město Český Krumlov a v neposlední řadě chráněná krajinná oblast Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť o výšce 1084 m.n. Mikroregion se rozkládá v nadmořské výšce od 418 m.n.m. do již zmíněných 1084 m.n.m. Průměrná nadmořská výška je cca 580 m.n.m. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Vltava protékající jihovýchodní částí mikroregionu. 2.2 Základní charakteristiky obcí mikroregionu Bohdalovice Nadmořská výška: 680 m.n.m. Rozloha: 3076 ha Části obce: Bohdalovice, Kaliště, Slavkov, Suš, Svéraz Brloh Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 573 m.n.m ha Brloh, Janské Údolí, Jaronín, Kovářov, Rojšín Rychtářov, Sedm Chalup Dolní Třebonín Nadmořská výška: 492 m.n.m. Rozloha obce: 2065 ha Části obce: Čertyně, Dolní Svince. Dolní Třebonín, Horní Svince Horní Třebonín, Prostřední Svince, Štěkře, Záluží Holubov Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 509 m.n.m ha Holubov, Krasetín, Třísov

10 Chlumec Namořská výška: Rozloha obce: Části obce: 500 m.n.m. 316 ha Chlumec, Krnín Chvalšiny Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Kájov Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Křemže Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 570 m.n.m ha Borová, Červený Dvůr, Hejdlov, Chvalšiny 564 m.n.m ha Kájov, Kladenské Rovné, Kladné, Křenov, Lazec, Mezipotočí Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice 523 m.n.m ha Bohouškovice, Chlum, Chlumeček, Chmelná, Křemže, Lhotka, Loučej, Mříč, Stupná, Vinná Mirkovice Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Mojné Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Nová Ves Nadmořská výška: Rozloha obce : Části obce: 540 m.n.m ha Chabičovice, Malčice, Mirkovice, Svachova Lhotka, Zahrádka Žaltice 550 m.n.m. 823 ha Černice, Mojné, Záhorkovice 675 m.n.m. 993 ha Nová Ves, České Chalupy Přídolí Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 650 m.n.m ha Dubová, Práčov, Přídolí, Sedlice, Spolí, Zahořánky, Záluží

11 Přísečná Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce Srnín Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Světlík Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Větřní Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Zlatá Koruna Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: Český Krumlov Nadmořská výška: Rozloha obce: Části obce: 535 m.n.m. 626 ha Přísečná 540 m.n.m. 672 ha Srnín 798 m.n.m ha Světlík 607 m.n.m ha Dobrné, Hašlovice, Lužná, Nahořany, Němče, Větřní, Zátoň, Zátoňské Dvory 473 m.n.m. 881 ha Plešovice, Rájov, Tlatá Koruna 550 m.n.m ha Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní předměstí, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec, Vnitřní město, Vyšný Občanská vybavenost v místě

12 (základní škola, knihovna, policie, zdravotnické zařízení) O b e c Škola Knihovna Policie Zdravot. zařízení Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín * Holubov * Chlumec Chvalšiny Kájov * Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí * Přísečná Srnín Světlík * Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) 5/5* Vybavenost obce: 1 ano, 0 ne (* školy pouze 1. Stupeň) 2.3 Přírodní podmínky Dominantními přírodními celky území je jednak údolí řeky Vltavy, nejvýznamnějšího vodního toku protékajícího předmětnou krajinou v délce více jak 30 km, a dále Chráněná krajinná oblast Blanský les. Údolní niva řeky Vltavy je z hlediska ochrany přírody klasifikována jako významný krajinný prvek a výrazně se podílí na vysoké přírodní a estetické hodnotě krajinného rázu. Průtokové poměry jsou ve značném rozsahu regulovány přehradní hrází tvořící údolní nádrž v prostoru Lipna nad Vltavou. Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km2. Většina území CHKO spadá do okresu Český Krumlov, menší část na severu a západě do okresů České Budějovice a Prachatice. Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami. Blanský les je vrchovina, dosahující nejvyšší nadmořské výšky vrcholem Kletě 1084 m. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy, které zaujímají cca 57 % území. Lesní porosty jsou v převážné většině tvořeny jehličnany s převahou smrku, téměř nikde však nejde o čisté monokultury. Určitou výjimku tvoří úbočí Kletě kde téměř výhradně převládají porosty buku. Přírodní bohatství je doplněno některými nerostnými surovinami, z nichž se těží převážně grafit a granulit, v menší míře také rašelina. Významnějšími ložisky jsou pro těžbu tuhy Český Krumlov Lazec, pro těžbu kamene Plešovice a Zrcadlová Huť, pro rašelinu Světlík.

13 Přírodní rezervace Na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les je vyhlášeno 14 přírodních rezervací (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na lazích, Malá skála, Ptačí stěna). V katastru obce Světlík je zčásti situována přírodní rezervace Pláničský (Kozí) rybník, se středoevropským výskytem stulíku malého. Na území obce Bohdalovice, v části Slavkov se nachází přírodní památka Slavkovský chlumek s lokalitou bramboříku evropského (nachového) Ovlivnění přírody zemědělskou výrobou Třebaže se krajina značným rozsahem zalesnění (57 %) pozitivně vymyká z celostátního průměru, byla v minulosti také značně narušena. Lesní porosty jsou soustředěny více ve vrcholových partiích krajiny, zatímco rozsáhlá území na svazích a v údolích jednotlivých povodí (Křemežský potok, Polečnice, Chvalšinský potok; většinou III. zóna) jsou dosud poměrně intenzivně zemědělsky využívána. Křemežská kotlina, poskytující v rámci území nejvýhodnější podmínky pro rostlinnou výrobu, nepochybně právě zde akumuluje i největší objem nevhodných melioračních zásahů. Vlivem jednostranného zemědělského hospodaření zde došlo k negativním změnám, vedoucím místy i k narušení funkcí krajiny. Důsledkem plošného odvodnění této pramenné oblasti a nevhodných úprav toků je značné omezení výskytu přirozených vodních, mokřadních i suchozemských společenstev, jež jsou nyní soustředěna v refugiích, většinou maloplošných chráněných územích. Neméně významným negativním faktorem bylo sjednocení pozemků, spojené s řadou všeobecně známých negativních zásahů do krajiny. V krajině někde chybí funkční protiodtokové a protierozní prvky na rozsáhlých svažitých pozemcích, včetně rozptýlené zeleně. Z pohledu ochrany přírody a působení zemědělské prvovýroby je obdobná situace také ve správních územích obcí Světlík, Bohdalovice, Větřní, Přídolí, Mirkovice, Mojné a Dolní Třebonín 2.4 Obyvatelstvo a bytový fond ( údaje k ) Bohdalovice Obyvatelstvo celkem 256 Muži 128 Ženy 128 Ekonomicky činné 64 Bytový fond domů celkem 102 z toho trv. obydlených 59 z toho rod. domy 49 Byty celkem 127 z toho trv. obydlených 84 Obyvatelstvo celkem 1039 Muži 546 Ženy Brloh

14 Ekonomicky činné 492 Bytový fond domů celkem 316 z toho trv. obydlených 252 z toho rod. domy 226 Byty celkem 457 z toho trv. obydlených Dolní Třebonín Obyvatelstvo celkem 665 Muži 339 Ženy 326 Ekonomicky činné 284 Bytový fond domů celkem 230 z toho trv. obydlených 167 z toho rod. domy 154 Byty celkem 300 z toho trv. obydlených Holubov Obyvatelstvo celkem 947 Muži 461 Ženy 486 Ekonomicky činné 424 Bytový fond domů celkem 333 z toho trv. obydlených 263 z toho rod. domy 255 Byty celkem 421 z toho trv. obydlených Chlumec Obyvatelstvo celkem 55 Muži 26 Ženy 29 Ekonomicky činné 21 Bytový fond domů celkem 24 z toho trv. obydlených 17 z toho rod. domy 17 Byty celkem 29 z toho trv. obydlených Chvalšiny Obyvatelstvo celkem 1116 Muži 580 Ženy 536 Ekonomicky činné 585 Bytový fond domů celkem 318

15 z toho trv. obydlených 272 z toho rod. domy 251 Byty celkem 462 z toho trv. obydlených 404 Obyvatelstvo celkem 1235 Muži 624 Ženy 611 Ekonomicky činné 584 Bytový fond domů celkem 375 z toho trv. obydlených 275 z toho rod. domy 245 Byty celkem 548 z toho trv. obydlených Kájov Křemže Obyvatelstvo celkem 2494 Muži 1248 Ženy 1246 Ekonomicky činné 1179 Bytový fond domů celkem 798 z toho trv. obydlených 625 z toho rod. domy 598 Byty celkem 1075 z toho trv. obydlených Mirkovice Obyvatelstvo celkem 403 Muži 207 Ženy 196 Ekonomicky činné 178 Bytový fond domů celkem 129 z toho trv. obydlených 99 z toho rod. domy 93 Byty celkem 164 z toho trv. obydlených Mojné Obyvatelstvo celkem 199 Muži 98 Ženy 101 Ekonomicky činné 87 Bytový fond domů celkem 99 z toho trv. obydlených 63

16 z toho rod. domy 62 Byty celkem 107 z toho trv. obydlených Nová Ves Obyvatelstvo celkem 396 Muži 196 Ženy 200 Ekonomicky činné 187 Bytový fond domů celkem 148 z toho trv. obydlených 113 z toho rod. domy 110 Byty celkem 188 z toho trv. obydlených Přídolí Obyvatelstvo celkem 561 Muži 275 Ženy 286 Ekonomicky činné 230 Bytový fond domů celkem 185 z toho trv. obydlených 99 z toho rod. domy 85 Byty celkem 263 z toho trv. obydlených Přísečná Obyvatelstvo celkem 198 Muži 101 Ženy 97 Ekonomicky činné 92 Bytový fond domů celkem 63 z toho trv. obydlených 53 z toho rod. domy 48 Byty celkem 85 z toho trv. obydlených Srnín Obyvatelstvo celkem 224 Muži 119 Ženy 105 Ekonomicky činné 110 Bytový fond domů celkem 88 z toho trv. obydlených 67 z toho rod. domy 65

17 Byty celkem 103 z toho trv. obydlených Světlík Obyvatelstvo celkem 263 Muži 139 Ženy 124 Ekonomicky činné 92 Bytový fond domů celkem 49 z toho trv. obydlených 37 z toho rod. domy 29 Byty celkem 89 z toho trv. obydlených 72 Obyvatelstvo celkem 3827 Muži 1920 Ženy 1907 Ekonomicky činné 1644 Bytový fond domů celkem 479 z toho trv. obydlených 415 z toho rod. domy 309 Byty celkem 1463 z toho trv. obydlených Větřní Zlatá Koruna Obyvatelstvo celkem 639 Muži 304 Ženy 335 Ekonomicky činné 301 Bytový fond domů celkem 217 z toho trv. obydlených 183 z toho rod. domy 171 Byty celkem 289 z toho trv. obydlených Český Krumlov Obyvatelstvo celkem Muži 7197 Ženy 7385 Ekonomicky činné 7243 Bytový fond domů celkem 1825 z toho trv. obydlených 1598 z toho rod. domy 1109 Byty celkem 6017

18 z toho trv. obydlených 5421 Stav obyvatelstva se podařilo v poslední době v mikroregionu relativně stabilizovat. 2.5 Ekonomika Současná struktura hospodářství mikroregionu je průmyslově zemědělská, kde podstatnou část zaujímá sektor obchodu a služeb. O b e c Počet podnikatelských subjektů Celkem práv.osob fyz.osoby v zeměď. v v obchodu ostatní y průmyslu Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín Holubov Chlumec Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) Počet subjektů z registru zpravodajských jednotek vyjadřuje počet právnických a fyzických osob, kterým bylo vydáno identifikační číslo (IČO) a mají sídlo v obci. Výběr byl proveden k podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (zemědělství skupina A-B, průmysl skupina C-E, obchod skupina G-H) Průmyslová výroba Průmyslová výroba je v převážné míře soustředěna především v Českém Krumlově a Větřní. Z hlediska výše počtu zaměstnanců stále dominuje firma JIP Papírny Větřní a.s. a to i přesto, že došlo v posledních letech k razantnímu snížení stavu pracovních míst. V okresním městě i jednotlivých obcích dále působí řada menších firem a drobných podnikatelů, jejichž výroba zahrnuje rozmanitý sortiment výrobků, zejména v oblasti zpracování dřeva, papíru a lehké kovovýroby. Rozsah průmyslové výroby má v posledních letech poměrně stabilizovaný charakter a v dohledné době není očekáván nárůst masivními investicemi.

19 Stavebnictví Zde následkem odstátnění velkých stavebních firem došlo k vytvoření menších stavebních organizací, specializovaných na určité stavební práce. Dá se říci, že firmy působící v mikroregionu svou kapacitou a odbornostmi v zásadě pokrývají veškeré potřeby stavební údržby i investic. Vzhledem k existenci Městské památkové rezervace Český Krumlov zapsané v seznamu UNESCO a řadě dalších významných kulturně historických památek, nacházejí v mikroregionu uplatnění i vysoce specializované firmy zaměřené na restaurátorské práce Zemědělství Zemědělská výroba má v rámci hospodářských odvětví, která se podílejí na ekonomickém profitu mikroregionu, své důležité a nezastupitelné místo. Zemědělství je zdrojem pracovních příležitostí a obživy pro cca 9 10 % ekonomicky aktivních obyvatel. Význam zemědělství spočívá mimo jiné i ve výrazném podílu na tvorbě životního prostředí. Po roce 1989 byl vytvořen tlak na značné strukturální změny v zemědělství, kdy se projevily především tyto trendy: 1. snížení počtu pracovníků 2. růst produktivity práce ( využívání nové a výkonnější zemědělské techniky ) 3. zatravňování méně úrodné půdy 4. snižování stavu skotu 5. změna ve struktuře pěstovaných plodin 2.6 Cestovní ruch Oblast má velký potenciál pro další rozvoj turistického ruchu, který dosud není zcela dostatečně a rovnoměrně využíván. Na území RSOV existuje řada přírodních i kulturních zajímavostí. Dominantní postavení má Město Český Krumlov zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vedle něj je však nutné zmínit například klášterní komplex Zlatá Koruna, zříceninu Dívčí Kámen, nejstarší rozhlednu na území České republiky na vrcholu hory Kleť, poutní kostel v Kájově, nedostavěný klášter Kuklov a celou řadu významných sakrálních staveb. Z přírodních priorit je třeba zdůraznit CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce a údolí řeky Vltavy. Na území je však řada dalších přírodních památek, viz. kap Cenné přírodní partie a kulturní památky nesporně předurčují tuto oblast k širokému turistickému využívání. Vysoká návštěvnost je v sezóně dlouhodobě registrována především ve městě Český Krumlov. V prázdninových měsících dochází ke značné koncentraci turistů vodáků, sjíždějících řeku Vltavu, kdy se jejich počet pohybuje v průměru okolo 1000 osob denně a za sezónu červen září činí absolutně tisíc. Tato množství se, podle odborných studií, přibližují maximu, při němž se ještě významně nezhorší situace na řece. V některých dnech se však počty kumulují již za hranicí únosnosti. Mikroregion poskytuje dobré podmínky i pro rozvoj dalších druhů aktivní turistiky jako cykloturistika nebo hippoturistika. Svým charakterem je vhodný i pro rekreaci rodin s dětmi i starší generace. Nabízí řadu možností pro vyžití v přírodě (sběr hub apod.). Nedostatkem jsou omezené možnosti koupání. V oblasti nejsou ani dostatečně rozvinuty formy venkovské turistiky (agroturistika apod.). Toto je zapříčiněno poměrně nevhodnou strukturou zástavby, většina objektů v obcích byla vystavěna v období socialismu a neposkytují tedy vhodné možnosti jak pro rozvoj rodinné zemědělské výroby, tak i pro návazné turistické aktivity. V budoucnosti může být pro rozvoj turistiky omezující i to, že některé obce budou ve větší míře získávat charakter satelitních městeček. Omezující pro rozvoj turistického ruchu je někde i intenzivní zemědělská výroba, která se může dostávat v některých případech do konfliktu se zájmy turistiky.

20 Kladným faktorem je poměrně hustá síť udržovaných značených turistických cest a nově vybudované cyklotrasy. Závažným omezením je naprosto nevyhovující stav většiny místních komunikací a někde i zcela chybí místní silniční propojení částí obcí, což zcela znemožňuje jejich rekreační využití. Z hlediska cestovního ruchu je zásadním problémem oblasti časová sezónnost. V zimním období je zde naprosto nedostatečná nabídka kulturního a sportovního vyžití návštěvníků Infrastruktura Podstatnou součástí, která ovlivňuje život v mikroregionu je i rozvoj infrastruktury. Část obcí již byla plynofikována, zbylé stojí před otázkou řešení energetické situace. Zde je vhodné vzít v úvahu, vzhledem k charakteru regionu, potenciální možnost využití alternativních zdrojů obnovitelné energie. Vodovodní síť a kanalizace jsou budovány nebo v procesu rekonstrukcí. Většina obcí má i vlastní čističky odpadních vod Stav vybraných inženýrských sítí v jednotlivých obcích O b e c Kanal. S ČOV Vodovod Plyn Bohdalovice Brloh Český Krumlov Dolní Třebonín Holubov Chlumec Chvalšiny Kájov Křemže Mirkovice Mojné Nová Ves Přídolí Přísečná Srnín Světlík Větřní Zlatá Koruna CELKEM (18 obcí) Vybavenost obce: 1 ano, 0 ne Doprava Páteřní silniční síť je pro dané území v zásadě vyhovující. Je tvořena výhradně komunikacemi ve správě krajského úřadu prostřednictvím organizačních jednotek Správy a údržby silnic. Pokud se týká silnic I. a II. třídy jejich stav je většinou vyhovující. V této struktuře jsou však začleněny silnice III. třídy a u nich jsou povrchy často ve špatném stavu. Podstatně horší situace je u komunikací místních, spravovaných jednotlivými obcemi. V řadě případů jsou živičné povrchy silně zanedbány, někde i v naprosto dezolátním stavu. Některé tradiční propojovací komunikace mezi osadami v průběhu 40 let téměř zcela vymizely, nebo v lepším případě jsou opatřeny pouze prašnými, neudržovanými povrchy. Tento stav pochopitelně brání rozvoji veškerých aktivit. Územím prochází železniční trať České Budějovice Kájov Nová Pec s odbočkou železniční vlečky Kájov Větřní a dále Český Krumlov Domoradice. Transformace železnic není stále dokončena a objem přepravy na železnici má víceméně klesající tendenci.

21 Tento stav z více hledisek není žádoucí a je nutné hledat cesty k jeho změně a to jak v osobní, tak zejména v nákladní přepravě. Největší podíl v hromadné přepravě osob zaujímá autobusová doprava. Privatizace veřejné autobusové dopravy byla dokončena. Přepravu zajišťuje několik dopravních firem. Současní dopravci v zásadě pokrývají základní dopravní obslužnost území, tzn. dopravu do zaměstnání, škol, na úřady a zdravotnická zařízení. Nad rámec základní dopravní obslužnosti je rozsah veřejné hromadné dopravy velmi omezený. V některých případech na ztrátové spoje přispívají ze svých rozpočtů jednotlivé obce. V určitých případech jsou problémem návaznosti jednotlivých druhů dopravy a někdy i jednotlivých spojů Hospodaření s odpady Na území RSOV zajišťuje v převážné míře svoz a likvidaci odpadů společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. Kromě této firmy působí v oblasti společnost A.S.A. ve Chvalšinách a svoz průmyslového odpadu smluvně zajišťuje v několika lokalitách firma GANSEWINKEL. Ve všech obcích svazku je zavedeno třídění komunálního odpadu se separací na papír, plasty a sklo. Zatím není zavedena separace bioodpadu s následným kompostováním a obalů typu TETRAPACK. Předtříděný odpad je dále separován na třídící lince SM ČK s.r.o. Vytřídění umožňuje efektivnější následné využití jednotlivých komodit. V mikroregionu jsou dvě řízené skládky. První je v majetku města Český Krumlov ve správě Služeb města Český Krumlov s.r.o. a druhá skládka průmyslového odpadu je ve vlastnictví a v provozování JIP-Papírny Větřní a.s. Skládka komunálního odpadu má pochopitelně omezenou životnost, podle hrubých odhadů může její použitelnost připadat v úvahu 3, max. však 12 let. Nejdelší časový termín připadá v úvahu jen za předpokladu možnosti investice do rozšíření skládky. Oblast hospodaření s odpady patří k životně důležitým aspektům života mikroregionu. Proto RSOV již před dvěma lety zadala dopracování studie této problematiky, kterou pro okresní úřad zpracovala firma RUMPOLD s.r o. v červenci roku Její aktualizaci a dokončení převzala Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a závěry by měly být k dispozici v druhé polovině roku Zaměstnanost obyvatelstva Obec Pracovní síla Uchazeči % Český ,22 Krumlov Bohdalovice ,90 Brloh ,89 Dolní ,69 Třebonín Holubov ,54 Chlumec ,00 Chvalšiny ,52 Kájov ,94

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více