22/2017. Metodické materiály. Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22/2017. Metodické materiály. Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství"

Transkript

1 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 22/2017 Metodické materiály Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Usnesení: Rada NAÚ stanovuje v souladu s 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), navržené postupy a metody pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Schváleno na 3. řádném zasedání Rady NAÚ dne 22. března 2017.

2 Metodika pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad. Písemná žádost vysoké školy o akreditaci musí obsahovat: a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na které bude řízení probíhat, b) obor habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, c) popis systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a hodnocení nezbytného personálního, finančního, materiálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje, d) seznam členů vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, popřípadě členů vědeckých nebo uměleckých rad dotčených součástí. Akreditační úřad přitom posuzuje naplnění standardů pro akreditace (obsažených v části třetí resp. čtvrté přílohy k Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství; dále jen standardy) a přihlíží k naplňování systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, a případně k hodnocení některou z hodnotících agentur podle 77a odst. 4. zákona o vysokých školách. Pro naplnění výše uvedených podmínek může vysoká škola využít následnou doporučenou strukturu podkladů: Žádost o akreditaci Příloha A Základní údaje o žádosti o akreditaci Příloha B Charakteristika oboru řízení Příloha C Požadavky na uchazeče o habilitační řízení/řízení ke jmenování profesorem Příloha D Související vědecká nebo umělecká činnost Příloha E Související doktorský studijní program Příloha F Personální zabezpečení oboru Příloha G Zabezpečení a rozvoj oboru a zajišťování kvality Předložené materiály a spolu s uvedenými odkazy na relevantní vnitřní předpisy a pravidla by měly dostatečným způsobem popsat všechny skutečnosti nutné k posouzení naplnění standardů. 1

3 Dále jsou přiloženy podklady umožňující snazší vypracování žádosti: a) vzory příloh A až G, b) metodická pomůcka podávající bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci studijního programu v přílohách A až G, c) vzory formulářů, které budou použity při posuzování naplnění standardů, d) metodická pomůcka pro posuzování naplnění standardů, upřesňující kritéria pro posouzení naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro akreditace. Pro udělení akreditace je podmínkou splnění všech náležitostí vyžadovaných zákonem. Z nich vyplývá, že akreditační úřad akreditaci neudělí, jestliže a) vysoká škola nesplňuje předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče o jmenování docentem nebo profesorem podle odstavce 4 nebo z jiných důvodů neskýtá záruku řádného provádění habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, b) vysoká škola neuskutečňuje doktorský studijní program, který svým zaměřením odpovídá oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, po dobu nejméně dvojnásobku jeho standardní doby studia, nebo c) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci a ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny. V Praze dne 22. března 2017 prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 2

4 A-I Základní údaje o žádosti o akreditaci Název vysoké školy: Název součásti vysoké školy: Obor řízení: Typ řízení: habilitační řízení řízení ke jmenování profesorem Schvalující orgán: Datum schválení žádosti: Odkaz na elektronickou podobu žádosti: Odkaz na relevantní vnitřní předpisy: Odkaz na údaje o zahájených a uskutečněných řízeních: verze

5 B-I Charakteristika oboru řízení Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Typ oboru řízení Charakteristika a vymezení oboru řízení 2

6 C-I Požadavky na uchazeče o habilitační řízení/řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Schvalující orgán Schváleno dne Účinnost od Požadavky kladené na uchazeče habilitačního řízení Požadavky kladené na uchazeče řízení ke jmenování profesorem 3

7 D-I Související vědecká nebo umělecká činnost Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Přehled řešených grantů a projektů souvisejících s oborem řízení Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou nebo uměleckou činnost související s oborem řízení Zdroj Období Přehled o nejvýznamnější publikační a další vědecké nebo umělecké činnosti s mezinárodním rozsahem Informace o dalším zapojení vysoké školy do mezinárodní spolupráce související s oborem řízení 4

8 E-I Související doktorský studijní program Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Název doktorského studijního programu odpovídajícího oboru řízení Uskutečňován od Uskutečňován do Akademický rok Počet zapsaných studentů Počet úspěšných absolventů Počet neúspěšných studentů Název doktorského studijního programu odpovídajícího oboru řízení Uskutečňován od Uskutečňován do Akademický rok Počet zapsaných studentů Počet úspěšných absolventů Počet neúspěšných studentů 5

9 F-I Přehled akademických pracovníků zajišťujících obor řízení Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Příjmení, jméno Akademické tituly Rok narození F-II Přehled akademických pracovníků s perspektivou habilitace Příjmení, jméno Akademické tituly Rok narození Rok zahájení habilitačního řízení F-III Členové vědecké/umělecké rady vysoké školy Příjmení, jméno Akademické tituly Považován za významného odborníka v oboru Odkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady vysoké školy F-IV Členové vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy Příjmení, jméno Akademické tituly Považován za významného odborníka v oboru Odkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy 6

10 F-V Personální zabezpečení akademičtí pracovníci Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Jméno a příjmení Tituly Rok narození typ vztahu k VŠ rozsah do kdy Typ vztahu k součásti VŠ, na které probíhá řízení rozsah do kdy Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ typ prac. vztahu rozsah Údaje o oboru vzdělání na VŠ Údaje o odborném působení od absolvování VŠ Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Obor řízení k jmenování profesorem Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací WOS Scopus ostatní Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení Působení v zahraničí Podpis datum 7

11 G-I Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje G-II Popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoká škola Součást vysoké školy Název oboru řízení Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení Stručný popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 8

12 Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké školy /její součásti a název příslušného oboru řízení nevyplňují se modře a oranžově zbarvené buňky Příloha A žádosti o akreditaci ( 82 odst. 2 písm. a, b) ZVŠ; Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod A, C, resp. část 4., bod A, C) A-I: Základní údaje o žádosti o akreditaci Název vysoké školy Uvádí se název vysoké školy, která o akreditaci žádá. Název součásti vysoké školy Uvádí se součást vysoké školy, má-li být obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečňován součástí vysoké školy (zpravidla fakultou). Obor řízení Uvádí se název oboru řízení, o jehož akreditaci vysoká škola žádá. Typ řízení Uvádí se, zda se jedná o žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, případně obou. Nehodící se škrtne. Schvalující orgán Vědecká rada/umělecká rada, popřípadě rada pro vnitřní hodnocení, která žádost o akreditaci habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem schválila v souladu s 7 a 12, popřípadě 12a zákona o vysokých školách. Odkaz na elektronickou podobu žádosti Obsahuje adresu, kde je žádost o akreditaci zpřístupněna (zpravidla na webových stránkách vysoké školy), přístupové jméno a heslo. Odkaz na relevantní vnitřní předpisy Obsahuje veřejně přístupnou adresu, kde jsou zveřejněny vnitřní předpisy vysoké školy, popřípadě její součásti, která má řízení uskutečňovat, konkretizující postupy při habilitačním řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, včetně vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, proděkanů, členů habilitačních komisí a oponentů. Odkaz na údaje o zahájených a uskutečněných řízeních Obsahuje veřejně přístupnou adresu, kde škola zveřejňuje přehled a údaje o uskutečněných habilitačních řízeních a/nebo řízeních o jmenování profesorem za posledních 5 let (včetně údajů o řízeních, která byla zahájena, avšak v průběhu svého uskutečňování byla zastavena). verze

13 Příloha B žádosti o akreditaci (Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod B.I, resp. část 4., bod B.I) B-I Charakteristika oboru řízení Název vysoké školy Uvádí se název vysoké školy, která o akreditaci žádá. Název součásti vysoké školy Uvádí se součást vysoké školy, má-li být obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečňován součástí vysoké školy (zpravidla fakultou). Název obor řízení Uvádí se název oboru řízení, o jehož akreditaci vysoká škola žádá. Typ oboru řízení Uvádí se, zda se jedná o žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, případně obou. Charakteristika a vymezení oboru řízení Uvádí se základní charakteristika a vymezení oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem oblast vzdělávání, které/kterým obor řízení odpovídá, zaměření oboru řízení a jeho zdůvodnění, návaznost oboru řízení na zaměření vědecké nebo umělecké činnosti vysoké školy, respektive její součásti, a vymezení vztahu oboru řízení k jiným oborům habilitačního řízení, respektive řízení ke jmenování profesorem, uskutečňovaným či plánovaným na téže vysoké škole či její součásti. Příloha C žádosti o akreditaci (Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod D, resp. část 4., bod D) C-I: Požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Uvádí se požadavky kladené na uchazeče, které musí splňovat s ohledem na svou dosavadní vzdělávací a tvůrčí činnost a její mezinárodní rozměr, a které jsou vymezeny pravidly vysoké školy pro habilitační řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Schvalující orgán Uvádí se vědecká/umělecká rada, popřípadě jiný orgán vysoké školy, který schválil požadavky na uchazeče habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Schváleno dne Uvádí se datum schválení požadavků na uchazeče habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem příslušným schvalujícím orgánem. Účinnost od Uvádí se datum, od kdy jsou požadavky na uchazeče habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, uváděné v žádosti o akreditaci, účinné. Požadavky kladené na uchazeče habilitačního řízení Uvádí se odkaz na veřejně přístupnou adresu, kde jsou zveřejněny jednotlivé požadavky na uchazeče habilitačního řízení, stanovené v souladu se zákonem o vysokých školách vnitřními předpisy vysoké školy, popřípadě její součásti, na které bude habilitační řízení probíhat, nebo zde lze uvést výčet jednotlivých požadavků na uchazeče. Požadavky kladené na uchazeče řízení ke jmenování profesorem Uvádí se odkaz na veřejně přístupnou adresu, kde jsou zveřejněny jednotlivé požadavky na uchazeče řízení ke jmenování profesorem, stanovené v souladu se zákonem o vysokých školách vnitřními předpisy vysoké školy, popřípadě její součásti, na které bude řízení ke jmenování profesorem probíhat. Případně zde lze uvést výčet jednotlivých požadavků na uchazeče. 2

14 Příloha D žádosti o akreditaci (Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod B.II, odst. 1-2, resp. část 4., bod B.II, odst. 1-2) D-I: Související vědecká nebo umělecká činnost Uvádí se pouze tvůrčí, resp. vědecká nebo umělecká činnost, která je vykonávána na vysoké škole, která žádá o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, resp. na součásti, pokud obor řízení má být uskutečňován na součásti vysoké školy. Neuvádí se tvůrčí, resp. vědecká nebo umělecká činnost, která je akademickými pracovníky vykonávána na jiné instituci. Z hlediska časového určení se uvádí tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost za posledních 10 let. Řešitel/spoluřešitel Uvádí se řešitel/spoluřešitel (osoba) projektu na dané vysoké škole (má-li být obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem program uskutečňován součástí vysoké školy, pak na této součásti). Názvy 5 nejvýznamnějších grantů a projektů získaných pro vědeckou nebo uměleckou činnost v příslušné oblasti vzdělávání Uvádějí se údaje o mezinárodních, zahraničních i tuzemských grantech a projektech odborně souvisejících s příslušným oborem habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem řešených v příslušném období; ke každému z nich se uvádí číslo grantu, má-li číslo přiděleno. Jedná se pouze o granty a projekty, jejichž je vysoká škola či její pracoviště jako instituce příjemcem (nositelem) či spolupříjemcem. Uvádí se nejvýše 5 nejvýznamnějších grantů a projektů. V případě, že jde o granty a projekty řešené ve spolupráci, uvádějí se také další spolupříjemci. Neuvádí se interní granty vysoké školy. Zdroj U grantů se uvádí: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, TAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, C=rezortní ministerské granty; dále uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala. Přehled o nejvýznamnější publikační a další vědecké nebo umělecké činnosti s mezinárodním rozsahem Uvádí se nejvýše 10 nejvýznamnějších výstupů vědecké nebo umělecké činnosti vysoké školy, respektive její součásti, které mají mezinárodní rozměr a souvisejí s oborem habilitačního řízení a/nebo řízení k jmenování profesorem. Jedná se například o publikace v impaktovaných časopisech, v recenzovaných odborných časopisech nebo o monografie, dále o mezinárodní patenty, o prokazatelně komercionalizované výsledky aplikovaného výzkumu s mezinárodním dosahem apod. Informace o dalším zapojení pracoviště do mezinárodní spolupráce související se oborem řízení Uvádí se informace o dalším zapojení vysoké školy, respektive její součásti do mezinárodní spolupráce, související s oborem habilitačního řízení a/nebo řízení k jmenování profesorem, které nejsou uvedeny v předchozí části přílohy D-I. Uvádí se nejvýše 10 nejvýznamnějších výstupů této činnosti. Jde o odborné aktivity spojené s vědeckou nebo uměleckou činností, jako například o pořádání či spolupořádání mezinárodních seminářů, workshopů, konferencí, výsledky realizace mezinárodních odborných projektů apod. Neuvádí se členství akademických pracovníků v mezinárodních organizacích, které je uvedeno v příloze F-V. 3

15 Příloha E žádosti o akreditaci (Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod B.II, odst. 3, resp. část 4., bod B.II, odst. 3) E-I: Související doktorský studijní program V případě, že oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem svým zaměřením odpovídá více doktorských studijních programů, uvádí se údaje o všech relevantních doktorských studijních programech odpovídajících oboru řízení. Název doktorského studijního programu odpovídajícího oboru řízení Uvádí se název doktorského studijního programu, který svým zaměřením odpovídá oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, který škola uskutečňuje po dobu nejméně dvojnásobku jeho standardní doby studia (za splnění požadavku dvojnásobku standardní doby studia se považuje i bezprostředně předcházející uskutečňování doktorského studijního programu téhož nebo obsahově blízkého zaměření, který svým zaměření odpovídá oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, a to po odpovídající dobu). Uskutečňován od Uvádí se akademický rok, od kterého škola uskutečňuje daný doktorský studijní program. Uskutečňován do Uvádí se akademický rok, ve kterém škola ukončila uskutečňování daného doktorského studijního programu. V případě, že uskutečňování doktorského studijního programu nadále pokračuje, uvádí se písmeno P. Akademický rok Uvádějí se (ve vzestupném pořadí) akademické roky, ve kterých byl daný doktorský studijní program uskutečňován (za období odpovídající nejvýše dvojnásobku jeho standardní doby studia). Počet zapsaných studentů Uvádí se celkový počet studentů daného doktorského studijního programu nově zapsaných v daném akademickém roce do studia na základě přijímacího řízení. Počet úspěšných absolventů Uvádí se počet studentů daného doktorského programu, zapsaných do studia v uvedeném akademickém roce, kteří k datu předložení žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem úspěšně ukončili studium. Počet neúspěšných studentů Uvádí se počet studentů daného doktorského studijního programu, zapsaných do studia v uvedeném akademickém roce, kteří k datu předložení žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem studia zanechali, nebo jejichž studium bylo ukončeno jinak než řádně. Příloha F žádosti o akreditaci ( 82 odst. 2 písm. d) ZVŠ; Standardy pro akreditace ve vysokém školství, část 3., bod B.II, odst. 4-8, resp. část 4., bod B.II, odst. 4-6) F-I: Přehled akademických pracovníků zajišťujících obor řízení Uvádí se: a) v případě habilitačního řízení alespoň dva akademičtí pracovníci zajišťující obor řízení, kteří byli jmenováni docentem v daném oboru habilitačního řízení nebo v oboru příbuzném, působící na vysoké škole; b) v případě řízení ke jmenování profesorem alespoň dva akademičtí pracovníci zajišťující obor řízení, z nichž jeden byl jmenován profesorem v daném oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, a jeden byl jmenován profesorem nebo byl na základě habilitačního řízení jmenován docentem v daném 4

16 oboru řízení nebo oboru příbuzném, působící na vysoké škole. V případě, že jde o obor řízení uskutečňovaný na součásti vysoké školy, uvádí se přehled příslušných akademických pracovníků zajišťujících obor řízení, působících na dané součásti vysoké školy. F-II: Přehled akademických pracovníků s perspektivou habilitace Uvádí se přehled odborných asistentů s odpovídající vědeckou nebo uměleckou činností a s perspektivou habilitačního řízení v daném oboru habilitačního řízení, nebo v oboru příbuzném, působících na vysoké škole. V případě, že jde o obor uskutečňovaný na součásti vysoké školy, uvádí se přehled příslušných odborných asistentů působících na dané součásti vysoké školy. Rok zahájení habilitačního řízení Uvádí se předpokládaný rok, ve kterém bude zahájeno habilitační řízení daného odborného asistenta, nebo rok, kdy habilitační řízení již bylo zahájeno. F-III: Členové vědecké/umělecké rady vysoké školy Uvádí se: a) v případě habilitačního řízení dva členové vědecké/umělecké rady vysoké školy, kteří jsou významnými odborníky v daném oboru habilitačního řízení nebo v oboru habilitačního řízení, který svým zaměřením odpovídá ve smyslu 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách stejné oblasti vzdělávání, b) v případě řízení ke jmenování profesorem dva členové vědecké/umělecké rady vysoké školy, kteří jsou významnými odborníky v daném oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru řízení ke jmenování profesorem, který svým zaměřením odpovídá ve smyslu 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách stejné oblasti vzdělávání. Považován za významného odborníka v oboru Uvádí se, v jakém oboru habilitačního řízení nebo ke jmenování profesorem je daný pracovník považován za významného odborníka. Odkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady vysoké školy Obsahuje veřejně přístupnou adresu, kde je zveřejněno úplné složení vědecké/umělecké rady vysoké školy. F-IV: Členové vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy Vyplňuje se pouze v případě, je-li habilitační řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečňováno součástí vysoké školy. Uvádí se: a) v případě habilitačního řízení dva členové vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy, kteří jsou významnými odborníky v daném oboru habilitačního řízení nebo v oboru habilitačního řízení, který svým zaměřením odpovídá ve smyslu 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách stejné oblasti vzdělávání, přičemž alespoň jeden z nich by měl být v uvedeném oboru řízení jmenován docentem, b) v případě řízení ke jmenování profesorem dva členové vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy, kteří jsou významnými odborníky v daném oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru řízení ke jmenování profesorem, který svým zaměřením odpovídá ve smyslu 82 odst. 6 písm. b) zákona o vysokých školách stejné oblasti vzdělávání, přičemž alespoň jeden z nich by měl být v uvedeném oboru řízení jmenován profesorem. Považován za významného odborníka v oboru 5

17 Uvádí se, v jakém oboru habilitačního řízení nebo ke jmenování profesorem je daný pracovník považován za významného odborníka. Odkaz na úplné složení vědecké/umělecké rady vysoké školy Obsahuje veřejně přístupnou adresu, kde je zveřejněno úplné složení vědecké/umělecké rady součásti vysoké školy. F-V: Personální zabezpečení akademičtí pracovníci Údaje se uvádějí o každém akademickém pracovníkovi jmenovitě uvedeném v přílohách F-I F-IV. Vysoká škola/součást vysoké školy Uvádí se ve zkratce název vysoké školy, která o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem žádá, a součást vysoké školy, na níž má být obor řízení uskutečňován. Typ vztahu k VŠ Typ pracovně-právního vztahu k vysoké škole, uvede se jedna z následujících možností: pp. pracovní poměr, DPP/ DPČ dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, jiný specifikovat jinou formu vztahu. Pokud bude pracovně-právní vztah sjednán až v budoucnu (v průběhu akreditace oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem), uvádí se kromě typu tohoto vztahu také zkratka bud. Rozsah U akademických pracovníků se uvádí celkový rozsah přímého působení akademického pracovníka na vysoké škole, která je předkladatelem žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, v hodinách za týden podle 79 zákoníku práce, přičemž se neuvádí rozsah případného působení na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti na této vysoké škole. V případě oborů habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem zdravotnického zaměření se pracovní úvazky na smluvním zdravotnickém zařízení a na vysoké škole počítají pro účely akreditačního řízení jako jeden pracovní úvazek. Do kdy Uvádí se N u pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou, v ostatních případech se uvádí měsíc a rok, do kdy je pracovní poměr uzavřen (mmrr). Typ vztahu k součásti VŠ na které probíhá řízení Uvede se typ pracovně-právního vztahu k příslušné součásti VŠ, zpravidla fakultě. Rozsah U akademických pracovníků se uvádí celkový rozsah přímého působení akademického pracovníka na součásti vysoké školy, která má obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, o jehož akreditaci se žádá, uskutečňovat, v hodinách za týden podle 79 zákoníku práce, přičemž se neuvádí rozsah případného působení na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti na této součásti vysoké školy. V případě pracovního úvazku na dané vysoké škole se jedná o tu část z celkového úvazku, kterou má vyučující na příslušné součásti VŠ (např. z celkového úvazku 40 h/týdně na vysoké škole tvoří 20 h/týdně úvazek na fakultě uvede se 20 ). Další současná působení jako akademický pracovník na VŠ Názvy (příp. zkratky) a sídla (obce) dalších vysokých škol, na kterých vyučující působí jako akademický pracovník, a to i mimo ČR. Uvádí se typ a rozsah pracovního poměru v hodinách za týden. 6

18 Pracovní nebo služební poměry akademického pracovníka sjednané na dobu nejvýše jednoho roku s rozsahem týdenní pracovní doby nepřesahující 0,2 násobek stanovené týdenní doby podle 79 zákoníku práce se při posuzování požadavků na délku týdenní pracovní doby akademického pracovníka nezohledňují (nicméně do této části přílohy F-V se uvádějí). Údaje o vzdělání na VŠ Uvádí se absolvovaný studijní program a obor, pokud se studijní program na obory dělil, nejvyššího dosaženého vzdělání na vysoké škole a rok jeho ukončení, zkratka názvu absolvované VŠ a fakulty. Pokud je dotyčný nositelem vědecké hodnosti kandidát věd (CSc.) nebo doktor věd (DrSc.), uvádí se i rok získání této hodnosti a obor. Údaje o odborném působení od absolvování VŠ Uvádí se údaje o odborné praxi od ukončení vysokoškolských studií, a to stručný název zaměstnavatele, zastávaná pozice, doba působení v rocích (min. 1/2 roku) a v případě jiného než plného pracovního úvazku (min. však v rozsahu 10 h/týdně) zkratka jpp. Působení v rozsahu úvazku menším než 10h/týdně a na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti se neuvádí. Obor habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem U habilitovaných vyučujících se uvádí obor, v němž proběhlo jejich habilitační řízení. V případě profesorů se uvádí rovněž příslušné údaje k jejich jmenovacímu řízení. Rok udělení hodnosti Uvede se rok udělení vědecko/umělecko-pedagogické hodnosti profesor a docent. Řízení konáno na VŠ Uvede se zkratka názvu a sídla vysoké školy, kde habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem proběhlo. Ohlasy publikací Uvedou se s rozdělením na Web of Science (nebo Scopus) a ostatní. Neuvádějí se autocitace. Přehled o nejvýznamnější vzdělávací činnosti vztahující se k oboru řízení Uvádí se nejvýznamnější vzdělávací činnost akademického pracovníka za posledních 5 let, která se odborně vztahuje k oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti vztahující se k oboru řízení Uvádí se 5 nejvýznamnějších výstupů tvůrčí činnosti za posledních 5 let dokladujících odbornou erudici akademického pracovníka ve vztahu k oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Uvádí se standardní citace zdroje. U monografií též v jakém rozsahu se akademický pracovník na jejím vytvoření podílel. Působení v zahraničí Uvádějí se nejvýznamnější odborné zahraniční pobyty - stručný název zahraniční instituce, stát a doba působení, a to min. 1 měsíc, příp. pracovní zařazení během zahraničního pobytu. Je možné též uvést členství akademických pracovníků v mezinárodních organizacích. Podpis Připojuje se pouze u akademických pracovníků, kteří v době předkládání žádosti o akreditaci nemají k vysoké škole, která o akreditaci žádá, žádný pracovně právní vztah. Příloha G žádosti o akreditaci ( 82 odst. 2 písm. c) ZVŠ) G-I: Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje Vysoká škola v této části provede zhodnocení stávajícího personální zabezpečení oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Jak jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobé personální zabezpečení oboru zejména s přihlédnutím ke kvalifikačnímu 7

19 růstu odborných asistentů s perspektivou habilitace. Rámcově zhodnotí uskutečňovanou vědeckou nebo uměleckou činnost související s daným oborem řízení a popíše záměr jejího dalšího rozvoje. Zároveň uvede další skutečnosti, jakým způsobem hodlá dále rozvíjet uvedený daný obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. G-II: Popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení Obsahuje odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy nebo její dodatek. Stručný popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti Obsahuje stručný popis systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, nebo se uvede odkaz na vysokou školou zveřejněné základní informace o fungování vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 8

20 Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Obor řízení je nutné vždy posuzovat s přihlédnutím k typu (habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem). Institucionální prostředí Působnost orgánů vysoké školy 1.1 Orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, a další orgány, jejich působnost, pravomoci a odpovědnost, pokud neplynou přímo ze zákona o vysokých školách, musí být vymezeny ve statutu nebo dalších vnitřních předpisech (v případě soukromých vysokých škol ve vnitřních předpisech). Tato vymezení musí být funkční. Odkaz na zveřejněný statut, respektive relevantní vnitřní předpisy je uveden v příloze A-I žádosti o akreditaci. 1.2 Působnosti, pravomoci a odpovědnost orgánů součástí vysoké školy k činnostem a jednáním, které se týkají habilitačních řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, včetně jejich hodnocení vysokou školou, musí být vymezeny ve vnitřních předpisech vysoké školy. Vymezení musí být funkční a rozdělení působností, pravomocí a odpovědnosti orgánů vysoké školy a součástí vysoké školy týkající se oborů řízení musí tvořit funkční celek. Odkaz na zveřejněné vnitřní předpisy je uveden v příloze A-I žádosti o akreditaci. Předpisy a pravidla habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 1.3 Vysoká škola musí mít zveřejněné předpisy konkretizující postupy při habilitačním řízení a/nebo řízení k jmenování profesorem. Tyto předpisy mimo jiné vymezují pravomoci, odpovědnost rektora, prorektorů, děkana, proděkanů, členů habilitačních komisí a/nebo komisí působících v řízení ke jmenování profesorem a oponentů. Dále upravují postup, dojdeli ke střetu zájmů jednotlivých, na uskutečňování habilitačních řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se podílejících, orgánů. Uvedené předpisy tvoří funkční celek a jsou zpravidla zveřejněny na webových stránkách vysoké školy. Odkaz na zveřejněné předpisy je uveden v příloze A-I žádosti o akreditaci. 1.4 Pravidla musí vymezovat požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, které uchazeč musí splňovat z hlediska své dosavadní vzdělávací a tvůrčí činnosti a jejího mezinárodního rozměru. Posuzuje se přiměřenost požadavků na uchazeče s ohledem na daný typ a obor řízení a skutečnost, zda pravidla poskytují záruku jednoznačného a nestranného ověření požadavků kladených na uchazeče, stanovených tímto zákonem (v případě habilitačního řízení se jedná zejména o 72 zákona o vysokých školách, v případě řízení ke jmenování profesorem o 74 téhož zákona). Požadavky kladené na uchazeče jsou uvedeny v příloze C-I žádosti o akreditaci. verze

21 1.5 Vysoká škola musí poskytovat možnost účastnit se habilitačního řízení a/nebo řízení k jmenování profesorem všem uchazečům bez ohledu na jejich pracoviště. Tato skutečnost musí vyplývat z příslušných vnitřních předpisů a pravidel. Odkaz na zveřejněné předpisy a pravidla je uveden v příloze A-I žádosti o akreditaci. Údaje o oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vymezení oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 2.1 Obor habilitačního řízení a/nebo obor řízení ke jmenování profesorem je jasně a logicky vymezen a je v souladu s odborným zaměřením vysoké školy, popřípadě její součásti, zejména se zaměřením vědecké nebo umělecké činnosti. Posuzuje se, zda je obor řízení v souladu s doktorským studijním programem/doktorskými studijními programy, uskutečňovanými vysokou školou, respektive její součástí, který/které svým zaměřením odpovídají oboru řízení. Dále se posuzuje vztah k dalším, vysokou školou, respektive její součástí, uskutečňovaným i plánovaným oborům řízení. Tato skutečnost vyplývá zejména z údajů uvedených v přílohách B-I, D-I a E-I žádosti o akreditaci. Související vědecká a umělecká činnost 2.2 Vysoká škola musí dlouhodobě vykazovat vědeckou nebo uměleckou činnost vztahující se k oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Vědecká nebo umělecká činnost vztahující se k oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se posuzuje na vysoké škole, pokud obor řízení má uskutečňovat vysoká škola, nebo na součásti vysoké školy, pokud obor řízení má uskutečňovat její součást. Posuzuje se, zda vykazovaná vědecká nebo umělecká činnost má mezinárodní přesah, kvalitu, intenzitu a rozsah, který odpovídá povaze daného typu a oboru řízení. Kritéria pro odlišné posuzování oborů habilitačního řízení a oborů řízení ke jmenování profesorem budou dále upřesněna pro jednotlivé oblasti vzdělávání nebo jejich skupiny a zveřejněna na webových stránkách Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Údaje o související vědecké a umělecké činnosti jsou uvedeny zejména v příloze D-I žádosti o akreditaci. 2.3 Vysoká škola musí být dlouhodobě příjemcem/spolupříjemcem vědeckých nebo uměleckých grantů a projektů, které se odborně vztahují k oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. V případě grantů a projektů jsou relevantní ty, které byly řešeny na součásti vysoké školy, pro kterou se žádá o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem. Nezapočítávají se granty a projekty, jejichž řešiteli jsou pracovníci této součásti, ale příjemcem grantu je jiné pracoviště 1. Takovou vědeckou nebo uměleckou činnost, která se uvádí v příloze F-V, je možné zohledňovat jen při posuzování personálního zabezpečení oboru řízení. Interní granty vysoké školy se při 1 S výjimkou grantů a projektů, jejichž řešiteli jsou pracovníci součásti, pro kterou se žádá o akreditaci oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, avšak příjemcem/spolupříjemcem je jiná, výzkumně zaměřená součást téže vysoké školy, v rámci které uvedení řešitelé vykonávají výhradně vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 2

22 posuzování vědeckých a uměleckých projektů nezohledňují. Při posuzování grantů a projektů se dále hodnotí, o jakého zadavatele nebo poskytovatele se jedná. Vyžaduje se, aby vysoká škola, resp. součást vysoké školy, v případě, že habilitační řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem má být uskutečňováno na součásti vysoké školy, byla příjemcem/spolupříjemcem vědeckých nebo uměleckých grantů a projektů minimálně po dobu 10 let. Údaje o dlouhodobém řešení vědeckých nebo uměleckých grantů a projektů jsou uvedeny zejména v příloze D-I žádosti o akreditaci. Údaje o doktorském studijním programu, který svým zaměřením odpovídá oboru řízení 2.4 Doktorský studijní program odpovídající svým zaměřením oboru řízení musí být uskutečňován minimálně po dobu dvojnásobku standardní doby studia (tj. u tříletých doktorských studijních programů 6 let, u čtyřletých doktorských studijních programů 8 let). Do uskutečňované doby lze započítat i bezprostředně předchozí uskutečňování doktorského studijního programu téhož nebo obsahově blízkého zaměření. V uvedeném doktorském studijním programu musí být studenti a absolventi. Údaje o uskutečňovaných doktorských studijních programech se uvádějí v příloze E-I žádosti akreditaci. Personální zabezpečení oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Pracovníci zajišťující obor řízení 3.1 Posuzuje se, zda je obor zajišťován a) v případě habilitačního řízení minimálně dvěma habilitovanými akademickými pracovníky, kteří byli jmenováni docentem v daném nebo příbuzném oboru, b) v případě řízení ke jmenování profesorem minimálně jedním pracovníkem, který byl jmenován profesorem v daném nebo příbuzném oboru a jedním habilitovaným pracovníkem, jmenovaným docentem v daném nebo příbuzné oboru. Údaje o pracovnících zajišťujících obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se uvádějí v přílohách F-I a F-V žádosti o akreditaci. 3.2 Posuzuje se, zda pracovníci zajišťující obor vykazují odpovídající vědeckou nebo uměleckou činnost za posledních 5 let související s oborem habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem (posuzuje se 5 nejvýznamnějších výstupů za posledních 5 let). Podle povahy jednotlivých oborů řízení se jedná zejména o publikace ve impaktovaných časopisech, v recenzovaných odborných časopisech, o monografie, o zvané plenární přednášky na zahraničních konferencích, v uměleckých oborech pak o odpovídající umělecká díla. Údaje o publikační činnosti pracovníků zajišťujících obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se uvádějí v příloze F-V žádosti o akreditaci. 3.3 Pracovníci zajišťující obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem musí splňovat podmínku, že u nich lze předpokládat vzdělávací a vědecké nebo umělecké působení na dané vysoké škole v daném oboru řízení nejméně po dobu platnosti akreditace. Posuzuje se, zda věková struktura pracovníků zajišťujících obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem je přiměřená z hlediska zajištění oboru po dobu, na kterou lze předpokládat udělení akreditace, tj. zda je obor zajištěn pracovníky s perspektivou další 3

23 vzdělávací a vědecké nebo umělecké činnosti. Tato skutečnost vyplývá zejména z údajů uvedených v příloze F-V žádosti o akreditaci. 3.4 Pracovníci zajišťující obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem musí na vysoké škole působit jako akademičtí pracovníci na základně pracovního nebo služebního poměru (jiný typ pracovně právního vztahu, např. na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce není přípustný) s pracovním úvazkem minimálně 24 hodin/týdně. V případě, že obor řízení má být uskutečňován na součásti vysoké školy, vztahuje se zmíněná podmínka na působení uvedených pracovníků na této součásti. Uzavírá-li vysoká škola s akademickými pracovníky smlouvy na dobu určitou, lze jako záruku personálního zabezpečení akceptovat prohlášení vysoké školy, že pracovní smlouvy budou prodlouženy tak, aby bylo zajištěno odpovídající personální zabezpečení oboru řízení. Při posuzování personálního zabezpečení oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se neberou v úvahu akademičtí pracovníci, u nichž celková výše všech pracovních nebo služebních poměrů, připadajících na činnost akademického pracovníka na vysokých školách (tj. vysoké škole, která žádá o akreditaci oboru řízení, a všech dalších vysokých školách, na kterých má dotyčný uzavřen pracovní nebo služební poměr, včetně poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělání na území České republiky) přesáhne 1,5 násobek plného pracovního úvazku (tj. 60 hodin/ týdně), a to na žádné z vysokých škol, na kterých působí. Případné další pracovní nebo služební poměry akademického pracovníka sjednané na dobu nejvýše jednoho roku s rozsahem týdenní pracovní doby nepřesahující 0,2 násobek plného pracovního úvazku, tj. 8 hodin/týdně, se při posuzování požadavků na délku týdenní pracovní doby akademického pracovníka nezohledňují. V případě oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem zdravotnického zaměření se požadavky na délku týdenní pracovní doby akademických pracovníků považují za splněné i tehdy, jestliže lze těmito požadavky stanovené délky pracovní doby dosáhnout tím, že se k délce týdenní pracovní doby akademického pracovníka na vysoké škole přičte délka týdenní pracovní doby této osoby daná jejím pracovním poměrem k fakultní nemocnici nebo k jinému zdravotnickému zařízení, se kterým má vysoká škola uzavřenu smlouvu o spolupráci při zajištění klinické a praktické výuky nebo výzkumné a vývojové činnosti. Úvazky na vysoké škole, která o akreditaci studijního programu žádá, a na smluvním zdravotnickém zařízení se tak pro účely posuzování personálního zabezpečení oboru řízení sčítají. Údaje o výši pracovních úvazků pracovníků zajišťujících obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem se uvádějí v příloze F-V žádosti o akreditaci. Výši jejich pracovních úvazků lze ověřit v Registru docentů a profesorů. 3.5 Pracovníci zajišťující obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem nesmí zajištovat obory habilitačního řízení ani obory řízení ke jmenování profesorem na jiné vysoké škole. Odborní asistenti s perspektivou habilitace 4

24 3.6 Na vysoké škole musí působit přiměřené množství odborných asistentů s odpovídající vzdělávací a vědeckou nebo uměleckou činností a s perspektivou habilitace v daném nebo příbuzném oboru. V případě, že obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem má být uskutečňován na součásti vysoké školy, vztahuje se tato podmínka na působení uvedených odborných asistentů na této součásti. Posuzuje se, zda je vysokou školou uvedený předpoklad zahájení habilitačního řízení u těchto odborných asistentů reálný. Údaje o odborných asistentech s odpovídající vzdělávací a vědeckou nebo uměleckou činností a s perspektivou habilitace v daném nebo příbuzném oboru se uvádějí v přílohách F-II a F-V žádosti o akreditaci Členové vědecké nebo umělecké rady 3.7 Ve vědecké nebo umělecké radě vysoké školy musí působit nejméně dva členové, kteří jsou významnými odborníky v daném oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, případně v oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, který svým zaměřením odpovídá stejné oblasti vzdělávání, v rámci které je uskutečňován doktorský studijní program uváděný v části E žádosti o akreditaci. V případě, že obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem má být uskutečňován na součásti vysoké školy, musí také ve vědecké nebo umělecké radě součásti vysoké školy působit nejméně dva členové splňující výše uvedené charakteristiky. U těchto členů vědecké nebo umělecké rady, splňujících výše uvedené charakteristiky se pak dále posuzuje zejména dosažená odbornost, zaměření vědecké nebo umělecké činnosti a její kvalita (tj. podle povahy jednotlivých oblastí, typu a profilu studijního programu zejména publikace v impaktovaných časopisech, recenzovaných odborných časopisech, monografie a působení v praxi; v uměleckých studijních programech odpovídající umělecká díla), a zda tato činnost souvisí s oborem habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem, případně oborem příbuzným, odpovídajícím stejné oblasti vzdělání. Údaje o uvedených členech vědecké nebo umělecké rady se uvádějí v přílohách F-III a F-V žádosti o akreditaci, má-li být obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečňován na vysoké škole, a přílohách F-III, F-IV a F-V žádosti o akreditaci, má-li být obor habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečňován také na součásti vysoké školy. Odkaz na úplné složení vědecké nebo umělecké rady se uvádí v části F-III, respektive F-IV žádosti o akreditaci. Hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení a rozvoje oboru řízení Součástí žádosti je hodnocení nezbytného personálního a dalšího zabezpečení oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem a jeho rozvoje. Tedy jsou-li například vytvořeny předpoklady pro personální zabezpečení oboru po dobu akreditace. Posuzuje se, zda vysoká škola je schopna kriticky zhodnotit stávající personální a další zabezpečení oboru habilitačního řízení a/nebo řízení ke jmenování profesorem a adekvátně konkretizovat strategii jeho dalšího rozvoje. Hodnocení nezbytného personálního zabezpečení a rozvoje oboru řízení se uvádí v příloze G- I žádosti o akreditaci. Popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 5

25 Součástí žádosti je popis systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Posuzuje se, zda vysoká škola má zavedený vnitřní systém hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, zda je tento systém jako celek funkční, a zda hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností jsou prováděna pravidelně. Popis systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti se uvádí v příloze G-II žádosti o akreditaci. 6

26 Hodnocení oboru habilitačního řízení: Název oboru habilitačního řízení: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech v listech Instituce, Zhodnocení může být: Ano - pokud je zcela naplněn zákon a standardy Ne - pokud navržený obor habilitačního řízení neodpovídá zákonu či standardům Částečné - pokud je naplněn zákon a standardy jsou naplněny s drobnými nedostatky Neuveden - pokud z předkládaného návrhu není možno zjistit naplnění standardu V následující řádce vložte odůvodnění zhodnocení. Tuto položku není nutné vyplňovat, pokud jste V závěru každého listu pak vložte celkové hodnocení v dané oblasti. Pro přehlednost se záverečná hodnocení automaticky kopírují na list Závěry a na listě Souhrn je V této oblasti vložte celkové hodnocení návrhu. Expert: Datum: verze /7

27 Souhrnné hodnocení Instituce a řízení Obor Personální zajištění /7

28 Závěry Instituce a řízení Obor Personální zajištění 3/7

29 1.1 Vysoká škola má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. Důvod: Důvod: Důvod: 1.4 Pravidla habilitačního řízení vymezují v souladu se zákonem o vysokých školách požadavky na uchazeče ve směru jeho dosavadní vzdělávací a tvůrčí činnosti a mezinárodního rozměru v těchto činnostech. Zároveň poskytují záruku, že budou jednoznačně a nestranně ověřeny zákonem o vysokých školách stanovené požadavky na uchazeče. Důvod: 1.5 Vysoká škola umožňuje účastnit se habilitačního řízení i uchazečům z jiných institucí. Důvod: 1.2 Vysoká škola má vymezeny působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a jednáním, týkající se habilitačního řízení, které tvoří funkční celek. 1.3 Vysoká škola má zveřejněná pravidla konkretizující požadavky a postupy při habilitačním řízení, včetně vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, proděkanů, členů habilitačních komisí a oponentů. Tato pravidla tvoří funkční celek. Ano Ne Neuveden Závěr: 4/7

30 2.1 Obor, pro který vysoká škola žádá o akreditaci habilitačního řízení, je jasně vymezen. Důvod: Důvod: Důvod: 2.4 Vysoká škola uskutečňuje doktorský studijní program, který svým zaměřením odpovídá oboru habilitačního řízení, po dobu nejméně dvojnásobku jeho standardní doby studia. Důvod: 2.2 Vysoká škola vykazuje v oboru habilitačního řízení dlouhodobou vědeckou nebo uměleckou činnost s mezinárodním rozsahem v kvalitě, intenzitě a rozsahu, které odpovídají povaze tohoto řízení. 2.3 Vysoká škola nebo její součást je dlouhodobě řešitelem vědeckých nebo uměleckých projektů v České republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oboru habilitačního řízení, o jehož akreditaci jde. Ano Ne Neuveden Závěr: 5/7

31 3.1 Obor, ve kterém vysoká škola hodlá uskutečňovat habilitační řízení, je zajištěn alespoň dvěma akademickými pracovníky, kteří byli na základě habilitačního řízení jmenováni docentem v daném nebo příbuzném oboru. Důvod: 3.2 Pracovníci zajišťující obor mají odpovídající publikační nebo uměleckou činnost za posledních 5 let související s oborem (podle povahy jednotlivých vědních oborů se jedná zejména o publikace ve významných impaktovaných časopisech, recenzovaných odborných časopisech, monografie, zvané plenární přednášky na zahraničních konferencích; v uměleckých oborech odpovídající umělecká díla), Důvod: 3.3 Pracovníci zajišťující obor splňují podmínku, že lze u nich předpokládat jejich vědecké nebo umělecké působení na dané vysoké škole v daném oboru po dobu platnosti akreditace, Důvod: 3.4 Pracovníci zajišťující obor působí na vysoké škole jako akademičtí pracovníci na základě pracovního nebo služebního poměru s týdenní pracovní dobou odpovídající alespoň 0,6 násobku stanovené týdenní pracovní doby podle 79 zákoníku práce, v případě, že jde o obor na součásti vysoké školy, vztahuje se tato podmínka na působení na této součásti; součet jejich týdenní pracovní doby ze všech uzavřených pracovních nebo služebních poměrů na činnost akademického pracovníka na téže nebo jiné vysoké škole nebo na zahraniční vysoké škole nebo tuzemské právnické osobě podle 93a zákona o vysokých školách nepřesáhne 1,5 násobek stanovené týdenní pracovní doby podle 79 zákoníkem práce, Důvod: 3.5 Pracovníci zajišťující obor nezajišťují obory habilitačního řízení ani obory řízení ke jmenování profesorem na jiné vysoké škole. Důvod: 3.6 Na vysoké škole působí odborní asistenti s odpovídající vědeckou nebo uměleckou činností a s perspektivou habilitačního řízení v daném nebo příbuzném oboru habilitačního řízení; v případě, že jde o obor na součásti vysoké školy, vztahuje se tato podmínka na působení na této součásti. Důvod: 3.7 Alespoň dva členové vědecké rady vysoké školy nebo umělecké rady vysoké školy jsou významnými odborníky v daném oboru habilitačního řízení nebo v oboru habilitačního řízení, který svým zaměřením odpovídá stejné oblasti vzdělávání. Jde-li o obor uskutečňovaný na součásti vysoké školy, jsou dále alespoň dva členové vědecké nebo umělecké rady této součásti významnými odborníky v daném oboru habilitačního řízení nebo v oboru habilitačního řízení, který svým zaměřením odpovídá stejné oblasti vzdělávání. Důvod: Ano Ne Neuveden Ano Ne Neuveden Ano Ne Neuveden 6/7

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Obor řízení je nutné vždy posuzovat s přihlédnutím k typu (habilitační řízení, řízení ke jmenování

Více

Hodnocení oboru habilitačního řízení:

Hodnocení oboru habilitačního řízení: Hodnocení oboru habilitačního řízení: Název oboru habilitačního řízení: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech v listech

Více

Hodnocení oboru řízení ke jmenování profesorem:

Hodnocení oboru řízení ke jmenování profesorem: Hodnocení oboru řízení ke jmenování profesorem: Název oboru řízení ke jmenování profesorem: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých

Více

Bližší informace a pokyny k požadovaným údajům

Bližší informace a pokyny k požadovaným údajům příloha č. 2 Bližší informace a pokyny k požadovaným údajům v doporučených formulářích se nevyplňují modře a oranžově zbarvené buňky Žadatel uvede údaje požadované v této části vždy za jednotlivý studijní

Více

83/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

83/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 83/2017 Metodický materiál k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat vzdělávací činnost v České republice Usnesení:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství Vláda nařizuje podle 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

82/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

82/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 82/2017 Postupy při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy Usnesení: Rada Národního akreditačního úřadu

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Návrh studijního programu, rozšíření studijního programu nebo prodloužení platnosti studijního programu

Návrh studijního programu, rozšíření studijního programu nebo prodloužení platnosti studijního programu Příloha č. 6 Návrh studijního programu, rozšíření studijního programu nebo prodloužení platnosti studijního programu Návrh studijního programu obsahuje níže uvedené formuláře A, B, C a D, a dále Zprávu

Více

Úplné znění. vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, s vyznačením navrhovaných změn (Pracovní-nebude publikováno ve Sbírce zákonů) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže

Více

Hodnocení doktorského studijního programu:

Hodnocení doktorského studijního programu: Hodnocení doktorského studijního programu: Název programu: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech v listech Instituce, Program,

Více

Hodnocení magisterského akademicky zaměřeného studijního programu:

Hodnocení magisterského akademicky zaměřeného studijního programu: Hodnocení magisterského akademicky zaměřeného studijního programu: Název programu: Vysoká škola: Součást: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v přílohách A-D žádosti o akreditaci studijního programu

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v přílohách A-D žádosti o akreditaci studijního programu Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v přílohách A-D žádosti o akreditaci studijního programu V tomto materiálu se používají některé pojmy, které jsou blíže upřesněny v dokumentu Doporučené postupy

Více

174/2017. Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů

174/2017. Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 174/2017 Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů

Více

Hodnocení bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu:

Hodnocení bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu: Název programu: Vysoká škola: Součást: Hodnocení bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu: Instrukce pro hodnocení: Nejprve postupně zhodnoťte naplnění standardů v jednotlivých oblastech

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 69/2017 STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 69/2017 STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 2. 10. 2017 Účinnost: 1. 2. 2018 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: - Doplňuje:

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu

Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu Předmětem posuzování u žádosti o akreditaci studijního programu je naplnění standardů ve struktuře dané formulářem pro posuzování.

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE

AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Příloha č. 1 K Pravidlům systému zajišťování a hodnocení kvality AKREDITAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PARDUBICE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační řád Univerzity Pardubice (dále jen akreditační řád ) vychází

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

Tvorba a uskutečňování studijních programů na VŠE SR 1/2018

Tvorba a uskutečňování studijních programů na VŠE SR 1/2018 Strana 1 / 37 Anotace: Tato směrnice rektora upravuje podmínky pro tvorbu a uskutečňování studijních programů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: doc. Ing. Petr

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

VNITŘ NÍ NORMA UP R-B-17/14

VNITŘ NÍ NORMA UP R-B-17/14 VNITŘ NÍ NORMA UP R-B-17/14 Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Stanovení jednotných

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1.

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015 Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98

Více

Doporučená osnova sebehodnotící zprávy pro akreditaci studijních programů. podklad pro přílohu E

Doporučená osnova sebehodnotící zprávy pro akreditaci studijních programů. podklad pro přílohu E Doporučená osnova sebehodnotící zprávy pro akreditaci studijních programů podklad pro přílohu E V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění standardů dle bodů uvedených v příloze tohoto

Více

POKYN REKTORA č. 2/2018. Část první Základní ustanovení

POKYN REKTORA č. 2/2018. Část první Základní ustanovení POKYN REKTORA č. 2/2018 PRAVIDLA VZNIKU, SCHVALOVÁNÍ A ZMĚN NÁVRHŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE STING, o.p.s. Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) AKADEMIE STING, o.p.s. (dále jen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 32/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 32/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 32/2017 Název : Standardy studijních programů Univerzity Karlovy Účinnost : 10. dubna 2017 STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UNIVERZITY KARLOVY Tímto opatřením rektora

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura Rozhodnutí rektorky č. 211 / 2016 Den vydání: 15. 12. 2016 Den účinnosti: 15. 12. 2016 Zpracoval: Odbor výzkumu a vývoje Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, ředitel

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

škole), který zakládá pracovní úvazek u jiného zaměstnavatele, eventuálně výkon samostatného povolání podle zvláštního předpisu.

škole), který zakládá pracovní úvazek u jiného zaměstnavatele, eventuálně výkon samostatného povolání podle zvláštního předpisu. Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje formální náležitosti a kritéria k

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tato Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 6. září 2017

AKREDITAČNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 6. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 6. září 2017 pod

Více

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Aktuální kritéria pro habilitační řízení

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

webové stránky, IS Nahrazuje: --- Datum vydání: Účinnost: Platnost: Přezkoumal (podpis):

webové stránky, IS Nahrazuje: --- Datum vydání: Účinnost: Platnost: Přezkoumal (podpis): Zpracoval (podpis): SMĚRNICE K PODMÍNKÁM PŘÍPRAVY STUDIJNÍCH Druh: Směrnice prorektora pro studium Č.j.: VSPJ/06958/2017 Oblast OŘN: MG Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval:

Více

PRAVIDLA VZNIKU, SCHVALOVÁNÍ A ZMĚN STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 11.

PRAVIDLA VZNIKU, SCHVALOVÁNÍ A ZMĚN STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA UP R-B-19/03 Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: 14. ledna 2019 Účinnost: 21. ledna 2019 Tato vnitřní norma stanoví podmínky, pravidla

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. srpna 2018 pod

Více

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze Příloha k opatření rektora č. 9/2014 Část 1.1 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny na Univerzitě Karlově v Praze Habilitační práce musí odpovídat

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno

Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno V Brně 17. května 2018 č. j. 9110/18/288 Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno Část A Bližší Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících

Více

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 6.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. července 2017

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Pokyn prorektora č. 6P/2018 PODROBNOSTI O ZÁMĚRU ŽÁDOSTI O AKREDITACI, ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE NEBO PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE STUDIJNÍHO PROGRAMU

Pokyn prorektora č. 6P/2018 PODROBNOSTI O ZÁMĚRU ŽÁDOSTI O AKREDITACI, ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE NEBO PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE STUDIJNÍHO PROGRAMU prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Plzeň 25. května 2018 ZCU 015701/2018 Pokyn prorektora č. 6P/2018 PODROBNOSTI O ZÁMĚRU ŽÁDOSTI O AKREDITACI, ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE NEBO PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2018 Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

AKREDITAČNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: dosud nenabyl účinnosti AKREDITAČNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b)

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2017

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2017 SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2017 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP SMĚRNICE PRO PŘF UJEP Platná od: 12. 9. 2017 Zpracoval: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan Čl.

Více

Předkládá doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA děkan. Projednáno Vědeckou radou Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha dne

Předkládá doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA děkan. Projednáno Vědeckou radou Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha dne Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2018-2019 Předkládá doc. Ing. Vladimír Kočí,

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

23/2017. Zásady pro výkon kontroly dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností u vysokých škol

23/2017. Zásady pro výkon kontroly dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností u vysokých škol RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 23/2017 Zásady pro výkon kontroly dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností u vysokých škol Národním akreditačním úřadem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Úvod Předkládaný Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 I. Akademičtí pracovníci 1. Podpora poskytnutého tvůrčího volna Zdroj financování celoškolské

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3C/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více