SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/ V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY B r n o

2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Směrnice rektora Univerzity obrany k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany (dále jen směrnice ), která je podle čl. 10 odst. 2 písm. c) Statutu Univerzity obrany vnitřní normou Univerzity obrany (UO), stanovuje požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen řízení ), upravuje způsob předkládání návrhů na zahájení řízení a stanovuje náležitosti těchto návrhů a postup při jejich projednávání na UO. Článek 2 Docenti a profesoři Univerzity obrany (1) Docenti a profesoři UO jsou významnými představiteli akademické obce UO, jejichž systematická vědecká a pedagogická práce podporuje rozvoj vědních oborů habilitačního řízení nebo oborů ke jmenování profesorem a jsou uznáváni jako osobnosti a garanti v daném oboru habilitačního řízení nebo oboru ke jmenování profesorem. (2) Docent UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na institucionální úrovni s výsledky uznávanými na národní úrovni. (3) Profesor UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na národní úrovni s výsledky uznávanými na mezinárodní úrovni. Článek 3 Kvalifikační předpoklady a morální vlastnosti uchazeče (1) Uchazeč musí při zahájení řízení splňovat základní kvalifikační předpoklady uvedené v čl. 7 a 15 a specifické kvalifikační předpoklady jednotlivých fakult uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této směrnici. (2) Uchazeč musí mít morální vlastnosti, které dávají záruku, že v případě jmenování docentem nebo profesorem bude řádným nositelem tohoto označení. Článek 4 Jazyk řízení V řízení, jakož i ve věcech přímo souvisejících s řízením lze používat český, slovenský nebo anglický jazyk. Článek 5 Evidence řízení (1) Zahájení, průběh a ukončení řízení jsou evidovány v habilitačním spisu nebo ve jmenovacím spisu, jehož součástí jsou: a) návrh na zahájení řízení se všemi přílohami, b) posudky oponentů a všechna důležitá písemná hodnocení, c) zápisy ze zasedání habilitační komise nebo hodnoticí komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování, d) zápis odpovídající části jednání vědecké rady, případně vědeckých rad a záznam výsledků hlasování o jmenování uchazeče docentem nebo profesorem, 2

3 e) návrhy vědecké rady, případně vědeckých rad, na jmenování uchazeče docentem nebo profesorem. (2) Habilitační spis a jmenovací spis se ukládá po dobu 10 let na Vědeckoinformačním oddělení Univerzity obrany, které jej poté předá k archivaci do Správního archivu Armády České republiky v Olomouci. ČÁST DRUHÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Článek 6 Účel habilitačního řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých nebo odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. že: Článek 7 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení (1) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je uznáván na institucionální a národní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, zejména Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let, b) má vydány studijní texty na institucionální úrovni, c) prokazatelně rozvíjí předmět v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí mít řádně ukončeno postgraduální studium nebo doktorský studijní program. Článek 8 Zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče na zahájení habilitačního řízení (dále jen habilitační návrh ) děkanovi fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje habilitační řízení v příslušném oboru, a to prostřednictvím Skupiny vědecké a správní Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nebo Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nebo Oddělení vědecké práce a grantové politiky Fakulty vojenského zdravotnictví 3

4 Univerzity obrany (dále jen skupina vědecká a správní fakulty ). Vzor habilitačního návrhu je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (2) Habilitační řízení je zahájeno dnem, kdy habilitační návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty. (3) V habilitačním návrhu uchazeč uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. K habilitačnímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. (4) Požadované náležitosti habilitačního návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že habilitační návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan habilitační řízení zastaví. Článek 9 Obsah habilitační práce Obsah habilitační práce uchazeče musí být odlišný od obsahu disertační práce uchazečem obhájené v rámci postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu. Článek 10 Habilitační komise a oponenti habilitační práce (1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle čl. 8 odst. 4 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné habilitační komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Předsedou habilitační komise musí být profesor a nejméně tři členové habilitační komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (4) Děkan členům habilitační komise oznámí schválení složení habilitační komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti, přičemž předsedovi habilitační komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům habilitační komise v elektronické formě. (5) Složení habilitační komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (6) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce; oponenty habilitační práce mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Nejméně dva oponenti habilitační práce musí být docenty nebo profesory a nejméně dva oponenti habilitační práce mu být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován člen habilitační komise nebo spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (7) Předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise zašle bez zbytečného odkladu oponentům habilitační práce oznámení o jejich jmenování oponenty habilitační práce a žádost o vypracování posudků společně s habilitační prací. 4

5 (8) Oponenti habilitační práce vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky habilitační práce, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. V závěru posudků habilitační práce výslovně uvedou, zda habilitační práce splňuje či nesplňuje požadavky standardně kladené na úroveň habilitačních prací v daném oboru. Uchazeč musí být seznámen s posudky oponentů habilitační práce nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat obhajoba habilitační práce. Bližší pokyny pro zpracování posudku habilitační práce jsou uvedeny v příloze č. 6 k této směrnici. (9) Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor habilitačního řízení a jeho předcházející pedagogickou praxi, zhodnotí na základě posudků oponentů habilitační práce úroveň habilitační práce, posoudí splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče a určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma habilitační přednášky. (10) Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu habilitační komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování docentem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování docentem sdělí neprodleně předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise děkanovi. (11) Téma habilitační přednášky určené habilitační komisí, jakož i případné doporučení habilitační komise zastavit habilitační řízení děkan bez zbytečného odkladu písemně oznámí uchazeči. Uchazeči musí být oznámeno určené téma habilitační přednášky nejméně jeden měsíc před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat habilitační přednáška. Článek 11 Jednání habilitační komise (1) Zasedání habilitační komise řídí předseda habilitační komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen habilitační komise. (2) Habilitační komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. (3) Habilitační komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče docentem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání habilitační komise se pořizuje zápis, který se zakládá do habilitačního spisu. Článek 12 Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce (1) Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. (2) Děkan po obdržení výsledků hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem zařadí habilitační přednášku uchazeče a obhajobu jeho habilitační práce na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (3) Návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo její doporučení na zastavení habilitačního řízení přednese vědecké radě fakulty předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise. (4) Habilitační přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise. 5

6 (5) Obhajoba habilitační práce uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise a oponentů habilitační práce. (6) Uchazeč přednese habilitační přednášku v trvání do 30 minut. (7) Po habilitační přednášce následuje obhajoba habilitační práce, která se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče (do 5 minut), b) přednesení tezí habilitační práce uchazečem (do 15 minut), c) přednesení posudků habilitační práce oponenty habilitační práce, d) odpovědi uchazeče na dotazy a připomínky oponentů habilitační práce, e) řízená odborná rozprava (do 30 minut), ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů habilitační práce, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. (8) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: a) návrhu habilitační komise, b) příloh návrhu, c) úrovně habilitační přednášky, d) průběhu odborné rozpravy. (9) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování docentem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (10) Návrh na jmenování uchazeče docentem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (11) Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje. Článek 13 Jmenování uchazeče docentem (1) Návrh na jmenování uchazeče docentem postoupí vědecká rada fakulty rektorovi. Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlasí, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (2) Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem nesouhlasí, předloží jej se svým odůvodněním bez zbytečného odkladu Vědecké radě Univerzity obrany. (3) Vědecká rada Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče docentem projedná a tajným hlasováním se usnese, zda uchazeč má být jmenován docentem. Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezíská nadpoloviční většinu všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že habilitační řízení se zastavuje; v opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (4) Dekret o jmenování uchazeče docentem se předává slavnostním způsobem na nejbližším zasedání Vědecké rady Univerzity obrany nebo při jiné slavnostní příležitosti. 6

7 ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Článek 14 Účel řízení ke jmenování profesorem V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Článek 15 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem (1) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je autorem, případně spoluautorem s rozhodujícím podílem, odborné knihy, e) je uznáván na národní a mezinárodní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, že: a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let, b) je školitelem nebo školitelem-specialistou nejméně jednoho studenta, který řádně ukončil studium v doktorském studijním programu, c) má vydány studijní texty na národní úrovni, d) je význačnou a uznávanou pedagogickou osobností v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Článek 16 Zahájení řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje: a) podáním návrhu uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem (dále jen jmenovací návrh ) podpořeného alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, b) podáním jmenovacího návrhu děkanem nebo rektorem, 7

8 vědecké radě fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje řízení ke jmenování profesorem v příslušném oboru, a to prostřednictvím skupiny vědecké a správní fakulty. (2) Řízení ke jmenování profesorem může zahájit z vlastního podnětu také vědecká rada fakulty. (3) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno dnem, kdy jmenovací návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty nebo kdy se vědecká rada fakulty usnesla na zahájení řízení ke jmenování profesorem z vlastního podnětu. (4) Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c) a uchazeč s jeho zahájením vysloví písemný nesouhlas, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. (5) Ve jmenovacím návrhu se uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. Ke jmenovacímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c), uchazeč připojí ke jmenovacímu návrhu požadované přílohy na výzvu děkana nebo vědecké rady fakulty. (6) Požadované náležitosti jmenovacího návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že jmenovací návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. Článek 17 Hodnoticí komise (1) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle čl. 16 odst. 6 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné hodnoticí komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Hodnoticí komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru řízení ke jmenování profesorem nebo příbuzného oboru. Předsedou hodnoticí komise musí být profesor, nejméně tři členové hodnoticí komise musí být profesoři a nejméně tři členové hodnoticí komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Děkan členům hodnoticí komise oznámí schválení složení hodnoticí komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče, přičemž předsedovi hodnoticí komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům hodnoticí komise v elektronické formě. (4) Složení hodnoticí komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (5) Hodnoticí komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci uchazeče pro daný obor řízení pro jmenování profesorem a splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče včetně jeho přínosu k rozvoji na mezinárodní úrovni. (6) Hodnoticí komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu hodnoticí komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování profesorem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů hodnoticí komise, platí, že hodnoticí komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem 8

9 zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování profesorem sdělí neprodleně předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise děkanovi. Článek 18 Jednání hodnoticí komise (1) Zasedání hodnoticí komise řídí předseda hodnoticí komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen hodnoticí komise. (2) Hodnoticí komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové hodnoticí komise. (3) Hodnoticí komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče profesorem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání hodnoticí komise se pořizuje zápis, který se zakládá do jmenovacího spisu. Článek 19 Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty (1) Děkan po obdržení výsledků hlasování hodnoticí komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem zařadí projednání návrhu hodnoticí komise na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (2) Návrh hodnoticí komise na jmenování uchazeče profesorem nebo její doporučení na zastavení řízení ke jmenování profesorem přednese vědecké radě fakulty předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise. (3) Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče k přednesení přednášky, ve které musí předložit koncepci vědecké práce a výuky v oboru řízení ke jmenování profesorem (dále jen přednáška ). (4) Přednáška se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty; téma této přednášky si zvolí uchazeč. (5) Přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy hodnoticí komise nebo jím pověřeného člena hodnoticí komise. (6) Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) seznámení s podpůrnými písemnými stanovisky profesorů, c) přednesení návrhu hodnoticí komise, d) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), e) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (7) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: e) návrhu hodnoticí komise, f) příloh návrhu, g) úrovně a obsahu přednášky, h) průběhu odborné rozpravy. 9

10 (8) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování profesorem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (9) Návrh na jmenování uchazeče profesorem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (10) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 20 Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany (1) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem byl vědeckou radou fakulty přijat, předloží vědecká rada fakulty prostřednictvím Vědecko-informačního oddělení Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče profesorem Vědecké radě Univerzity obrany. (2) Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) přednesení návrhu hodnoticí komise, c) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), d) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (3) Po ukončení odborné rozpravy se Vědecká rada Univerzity obrany tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda návrh na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty bude předložen ministrovi obrany. (4) Návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany. (5) Pokud návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že Vědecká rada Univerzity obrany řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 21 Jmenování uchazeče profesorem (1) Návrh na jmenování uchazeče profesorem předloží Vědecká rada Univerzity obrany ministrovi obrany. (2) Uchazeče profesorem jmenuje prezident republiky. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 22 Společná ustanovení pro řízení (1) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení řízení, případně ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana odstranil nedostatky habilitačního nebo jmenovacího návrhu. (2) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj habilitační návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia habilitačního řízení neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, habilitační komisi a oponenty habilitační práce. (3) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj jmenovací návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia řízení ke jmenování profesorem neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, Vědeckou radu Univerzity obrany a hodnoticí komisi. (4) V případě zastavení řízení se habilitační nebo jmenovací návrh a všechny předložené materiály vrátí zpět uchazeči. Článek 23 Posuzování děl uchazečů Při habilitačním řízení se klade důraz na díla v daném oboru habilitačního řízení, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od řádného ukončení doktorského studijního programu. Při řízení ke jmenování profesorem se klade důraz na díla v daném oboru řízení ke jmenování profesorem, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od jmenování docentem. Článek 24 Námitky (1) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. (2) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. (3) Děkan a rektor rozhodují o námitkách uvedených v odst. 1 a 2 bez zbytečného odkladu. Článek 25 Zveřejňování údajů o řízení Údaje o zahájení řízení, a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad, jakož i údaje o ukončení řízení děkan neprodleně zveřejní na úřední desce. Článek 26 Výkon působnosti V případě, že na základě akreditace uskutečňuje řízení UO, vykonává působnosti děkana stanovené touto směrnicí rektor, působnosti vědecké rady fakulty Vědecká rada Univerzity obrany a působnosti skupiny vědecké a správní fakulty Vědecko-informační oddělení Univerzity obrany. 11

12 Článek 27 Přiřazení specifických kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí při zahájení řízení, která na základě akreditace uskutečňuje UO, splňovat specifické kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 1. Článek 28 Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem účinnosti této směrnice se dokončí podle dosavadní úpravy. Článek 29 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora-velitele Univerzity obrany pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 23. května 2005, čj. 6494/ Vyhotoveno ve výtisku jediném o 15 listech. Stejnopis pořízen pro vedoucího Vědecko-informačního oddělení UO Vypracoval: plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Schválil: rektor UO Opsal: o. z. Ing. Peter IVÁNEK Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: 12

13 Příloha č. 1 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského leadershipu I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 5 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 5 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 2 přednášky v zahraničí, c) minimálně 5 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 4 let v posledních 7 letech 3), b) vedení samostatné a tvůrčí práce studentů (zejména konzultování a vedení aktivit studentské tvůrčí činnosti, podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista), v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru c) autor nebo spoluautor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 5 přednášek v zahraničí, c) autor odborné knihy 4) nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň 2 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, 1) Seznam uznávaných databází - podle aktuálně platné metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice. 2) Vydání článku nebo jiné publikace v jiném než českém jazyce v zahraničí mimo Slovenskou republiku. 3) Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru. 4) Odborná kniha mu mít alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových aj. příloh, musí být vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně 13

14 d) minimálně 10 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1), e) uznání vědeckou komunitou v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru (členství ve vědeckých radách, habilitačních komisích, komisí pro obhajobu disertačních prací, oborových radách, redakčních radách odborných časopisů, vědeckých výborech konferencí, recenzní činnost apod.), f) vedoucí řešitelského kolektivu alespoň jednoho úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 8 let v posledních 10 letech 3), b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor studijních textů nebo spoluautor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. uznávaným recenzentem z příslušného oboru, nikoliv však z pracoviště autora odborné knihy. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, případně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Odborná kniha má přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) nebo mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) a její povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. 14

15 Příloha č. 2 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenských technologií I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 5 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), b) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 2 citace v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 4 citace v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4), c) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu c), ab) recenze rukopisů publikací na národní úrovni v oboru habilitačního řízení anebo v příbuzném oboru, ac) minimálně 3 přednášky na renomovaných konferencích 5) v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 1 přednáška na zahraniční konferenci, ad) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti mají potenciál využití v praxi (udělené patenty, funkční vzory, metodiky apod.), ae) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na národní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 7 letech 3), b) vedení bakalářských a diplomových prací a podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, ab) pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru na jiné vysoké škole, ac) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo 5) Renomovanou konferencí se pro potřeba této směrnice rozumí jednooborová konference pořádaná významnou univerzitou, významným vědeckým ústavem nebo celosvětovou (celonárodní) profesní společností, popř. pod jejich jménem a záštitou, které se účastní podstatná část předních odborníků celosvětové (celonárodní) vědecké komunity daného oboru. 15

16 metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje ad) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 10 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků spoluautor s rozhodujícím podílem a alespoň 3 odborné recenzované články zveřejněny v mezinárodní databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter, přičemž impakt faktor časopisu není nulový, b) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4), c) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 5 citací v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 10 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, e) zapojení do alespoň tří z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu d), ab) podíl na vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v zahraničí, ac) minimálně 5 přednášek na renomovaných konferencích 3), z toho alespoň 2 přednášky na zahraniční konferenci, ad) recenze rukopisů publikací na mezinárodní úrovni v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, ae) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti byly využity v praxi (využívané patenty, do výroby zavedené přístroje, součásti, materiály nebo technologie apod.), af) členství v habilitačních komisích a hodnoticích komisích, ag) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na mezinárodní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru v posledních 10 letech 3), z toho minimálně 3 roky u studentů doktorského studijního programu, b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 5 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň dvou absolventů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) autor studijních textů nebo vysokoškolské učebnice ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň jedné z těchto činností: aa) pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru u zahraničních studentů v cizím jazyce, 16

17 ab) garance předmětů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru ve všech typech studijních programů a zavádění nový předmětů, ac) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. 17

18 Příloha č. 3 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského zdravotnictví I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 6, v klinických oborech habilitačního řízení 9, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 3 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 10, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 15, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 5 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 10 citací v mezinárodních databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let v posledních 7 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 2 studentů jako vedoucí práce, v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 3. Návrh na zahájení habilitačního řízení uchazeče musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři docenti nebo profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 20 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 10, v klinických oborech habilitačního řízení 13, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných 18

19 v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 20, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 25, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 20 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 10 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 30 citací v mezinárodních databázích 1) v klinickém zaměření nebo 50 citací v mezinárodních databázích 1) v experimentálním a teoretickým zaměření, f) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4) nebo spoluautor alespoň 3 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 10 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 4 studentů jako vedoucí práce, v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. 3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování uchazeče profesorem musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 19

20 Příloha č. 4 Vzory některých dokumentů k habilitačnímu řízení a řízení pro jmenování profesorem Návrh na zahájení habilitačního řízení... (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) V dne Počet listů: 1 Přílohy: 11/počet listů... (zastávaná funkce)... (zaměstnavatel, pracoviště, telefon) Děkan... (název a sídlo fakulty) Věc: Návrh na zahájení habilitačního řízení V souladu s ustanovením 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podávám návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru.., a to včetně požadovaných dokladů. Přílohy: 1. Životopis. 2. Doporučující písemná stanoviska alespoň tří docentů nebo profesorů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru ). 3. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu. 4. Doklad o získání o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, akademického titulu nebo odborné kvalifikace. 5. Habilitační práce. 6. Přehled pedagogické praxe a odborné činnosti a doklady je osvědčující. 7. Seznam vědeckých a odborných prací, vysokoškolských učebnic a učebních textů doplněný o citace a ohlasy (bez uvedení autocitací). 8. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku a v zahraničí. 9. Výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných a vývojových úkolů, výsledky řešení projektů, vynálezy a objevy. 10. Výsledky při vedení studentů doktorských studijních programů. 11. Písemné stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, případně vedoucího pracoviště jiného zaměstnavatele, uchazeče k jeho žádosti o zahájení habilitačního řízení na Univerzitě obrany *). (podpis uchazeče) ) Nehodíce se škrtněte. 20

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), N á v r h Z Á K O N ze dne.2014, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více