SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/ V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY B r n o

2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Směrnice rektora Univerzity obrany k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany (dále jen směrnice ), která je podle čl. 10 odst. 2 písm. c) Statutu Univerzity obrany vnitřní normou Univerzity obrany (UO), stanovuje požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen řízení ), upravuje způsob předkládání návrhů na zahájení řízení a stanovuje náležitosti těchto návrhů a postup při jejich projednávání na UO. Článek 2 Docenti a profesoři Univerzity obrany (1) Docenti a profesoři UO jsou významnými představiteli akademické obce UO, jejichž systematická vědecká a pedagogická práce podporuje rozvoj vědních oborů habilitačního řízení nebo oborů ke jmenování profesorem a jsou uznáváni jako osobnosti a garanti v daném oboru habilitačního řízení nebo oboru ke jmenování profesorem. (2) Docent UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na institucionální úrovni s výsledky uznávanými na národní úrovni. (3) Profesor UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na národní úrovni s výsledky uznávanými na mezinárodní úrovni. Článek 3 Kvalifikační předpoklady a morální vlastnosti uchazeče (1) Uchazeč musí při zahájení řízení splňovat základní kvalifikační předpoklady uvedené v čl. 7 a 15 a specifické kvalifikační předpoklady jednotlivých fakult uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této směrnici. (2) Uchazeč musí mít morální vlastnosti, které dávají záruku, že v případě jmenování docentem nebo profesorem bude řádným nositelem tohoto označení. Článek 4 Jazyk řízení V řízení, jakož i ve věcech přímo souvisejících s řízením lze používat český, slovenský nebo anglický jazyk. Článek 5 Evidence řízení (1) Zahájení, průběh a ukončení řízení jsou evidovány v habilitačním spisu nebo ve jmenovacím spisu, jehož součástí jsou: a) návrh na zahájení řízení se všemi přílohami, b) posudky oponentů a všechna důležitá písemná hodnocení, c) zápisy ze zasedání habilitační komise nebo hodnoticí komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování, d) zápis odpovídající části jednání vědecké rady, případně vědeckých rad a záznam výsledků hlasování o jmenování uchazeče docentem nebo profesorem, 2

3 e) návrhy vědecké rady, případně vědeckých rad, na jmenování uchazeče docentem nebo profesorem. (2) Habilitační spis a jmenovací spis se ukládá po dobu 10 let na Vědeckoinformačním oddělení Univerzity obrany, které jej poté předá k archivaci do Správního archivu Armády České republiky v Olomouci. ČÁST DRUHÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Článek 6 Účel habilitačního řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých nebo odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. že: Článek 7 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení (1) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je uznáván na institucionální a národní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, zejména Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let, b) má vydány studijní texty na institucionální úrovni, c) prokazatelně rozvíjí předmět v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí mít řádně ukončeno postgraduální studium nebo doktorský studijní program. Článek 8 Zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče na zahájení habilitačního řízení (dále jen habilitační návrh ) děkanovi fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje habilitační řízení v příslušném oboru, a to prostřednictvím Skupiny vědecké a správní Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nebo Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nebo Oddělení vědecké práce a grantové politiky Fakulty vojenského zdravotnictví 3

4 Univerzity obrany (dále jen skupina vědecká a správní fakulty ). Vzor habilitačního návrhu je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (2) Habilitační řízení je zahájeno dnem, kdy habilitační návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty. (3) V habilitačním návrhu uchazeč uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. K habilitačnímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. (4) Požadované náležitosti habilitačního návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že habilitační návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan habilitační řízení zastaví. Článek 9 Obsah habilitační práce Obsah habilitační práce uchazeče musí být odlišný od obsahu disertační práce uchazečem obhájené v rámci postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu. Článek 10 Habilitační komise a oponenti habilitační práce (1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle čl. 8 odst. 4 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné habilitační komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Předsedou habilitační komise musí být profesor a nejméně tři členové habilitační komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (4) Děkan členům habilitační komise oznámí schválení složení habilitační komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti, přičemž předsedovi habilitační komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům habilitační komise v elektronické formě. (5) Složení habilitační komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (6) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce; oponenty habilitační práce mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Nejméně dva oponenti habilitační práce musí být docenty nebo profesory a nejméně dva oponenti habilitační práce mu být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován člen habilitační komise nebo spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (7) Předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise zašle bez zbytečného odkladu oponentům habilitační práce oznámení o jejich jmenování oponenty habilitační práce a žádost o vypracování posudků společně s habilitační prací. 4

5 (8) Oponenti habilitační práce vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky habilitační práce, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. V závěru posudků habilitační práce výslovně uvedou, zda habilitační práce splňuje či nesplňuje požadavky standardně kladené na úroveň habilitačních prací v daném oboru. Uchazeč musí být seznámen s posudky oponentů habilitační práce nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat obhajoba habilitační práce. Bližší pokyny pro zpracování posudku habilitační práce jsou uvedeny v příloze č. 6 k této směrnici. (9) Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor habilitačního řízení a jeho předcházející pedagogickou praxi, zhodnotí na základě posudků oponentů habilitační práce úroveň habilitační práce, posoudí splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče a určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma habilitační přednášky. (10) Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu habilitační komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování docentem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování docentem sdělí neprodleně předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise děkanovi. (11) Téma habilitační přednášky určené habilitační komisí, jakož i případné doporučení habilitační komise zastavit habilitační řízení děkan bez zbytečného odkladu písemně oznámí uchazeči. Uchazeči musí být oznámeno určené téma habilitační přednášky nejméně jeden měsíc před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat habilitační přednáška. Článek 11 Jednání habilitační komise (1) Zasedání habilitační komise řídí předseda habilitační komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen habilitační komise. (2) Habilitační komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. (3) Habilitační komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče docentem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání habilitační komise se pořizuje zápis, který se zakládá do habilitačního spisu. Článek 12 Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce (1) Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. (2) Děkan po obdržení výsledků hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem zařadí habilitační přednášku uchazeče a obhajobu jeho habilitační práce na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (3) Návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo její doporučení na zastavení habilitačního řízení přednese vědecké radě fakulty předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise. (4) Habilitační přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise. 5

6 (5) Obhajoba habilitační práce uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise a oponentů habilitační práce. (6) Uchazeč přednese habilitační přednášku v trvání do 30 minut. (7) Po habilitační přednášce následuje obhajoba habilitační práce, která se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče (do 5 minut), b) přednesení tezí habilitační práce uchazečem (do 15 minut), c) přednesení posudků habilitační práce oponenty habilitační práce, d) odpovědi uchazeče na dotazy a připomínky oponentů habilitační práce, e) řízená odborná rozprava (do 30 minut), ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů habilitační práce, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. (8) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: a) návrhu habilitační komise, b) příloh návrhu, c) úrovně habilitační přednášky, d) průběhu odborné rozpravy. (9) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování docentem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (10) Návrh na jmenování uchazeče docentem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (11) Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje. Článek 13 Jmenování uchazeče docentem (1) Návrh na jmenování uchazeče docentem postoupí vědecká rada fakulty rektorovi. Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlasí, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (2) Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem nesouhlasí, předloží jej se svým odůvodněním bez zbytečného odkladu Vědecké radě Univerzity obrany. (3) Vědecká rada Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče docentem projedná a tajným hlasováním se usnese, zda uchazeč má být jmenován docentem. Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezíská nadpoloviční většinu všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že habilitační řízení se zastavuje; v opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (4) Dekret o jmenování uchazeče docentem se předává slavnostním způsobem na nejbližším zasedání Vědecké rady Univerzity obrany nebo při jiné slavnostní příležitosti. 6

7 ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Článek 14 Účel řízení ke jmenování profesorem V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Článek 15 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem (1) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je autorem, případně spoluautorem s rozhodujícím podílem, odborné knihy, e) je uznáván na národní a mezinárodní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, že: a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let, b) je školitelem nebo školitelem-specialistou nejméně jednoho studenta, který řádně ukončil studium v doktorském studijním programu, c) má vydány studijní texty na národní úrovni, d) je význačnou a uznávanou pedagogickou osobností v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Článek 16 Zahájení řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje: a) podáním návrhu uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem (dále jen jmenovací návrh ) podpořeného alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, b) podáním jmenovacího návrhu děkanem nebo rektorem, 7

8 vědecké radě fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje řízení ke jmenování profesorem v příslušném oboru, a to prostřednictvím skupiny vědecké a správní fakulty. (2) Řízení ke jmenování profesorem může zahájit z vlastního podnětu také vědecká rada fakulty. (3) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno dnem, kdy jmenovací návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty nebo kdy se vědecká rada fakulty usnesla na zahájení řízení ke jmenování profesorem z vlastního podnětu. (4) Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c) a uchazeč s jeho zahájením vysloví písemný nesouhlas, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. (5) Ve jmenovacím návrhu se uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. Ke jmenovacímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c), uchazeč připojí ke jmenovacímu návrhu požadované přílohy na výzvu děkana nebo vědecké rady fakulty. (6) Požadované náležitosti jmenovacího návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že jmenovací návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. Článek 17 Hodnoticí komise (1) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle čl. 16 odst. 6 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné hodnoticí komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Hodnoticí komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru řízení ke jmenování profesorem nebo příbuzného oboru. Předsedou hodnoticí komise musí být profesor, nejméně tři členové hodnoticí komise musí být profesoři a nejméně tři členové hodnoticí komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Děkan členům hodnoticí komise oznámí schválení složení hodnoticí komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče, přičemž předsedovi hodnoticí komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům hodnoticí komise v elektronické formě. (4) Složení hodnoticí komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (5) Hodnoticí komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci uchazeče pro daný obor řízení pro jmenování profesorem a splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče včetně jeho přínosu k rozvoji na mezinárodní úrovni. (6) Hodnoticí komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu hodnoticí komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování profesorem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů hodnoticí komise, platí, že hodnoticí komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem 8

9 zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování profesorem sdělí neprodleně předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise děkanovi. Článek 18 Jednání hodnoticí komise (1) Zasedání hodnoticí komise řídí předseda hodnoticí komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen hodnoticí komise. (2) Hodnoticí komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové hodnoticí komise. (3) Hodnoticí komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče profesorem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání hodnoticí komise se pořizuje zápis, který se zakládá do jmenovacího spisu. Článek 19 Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty (1) Děkan po obdržení výsledků hlasování hodnoticí komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem zařadí projednání návrhu hodnoticí komise na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (2) Návrh hodnoticí komise na jmenování uchazeče profesorem nebo její doporučení na zastavení řízení ke jmenování profesorem přednese vědecké radě fakulty předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise. (3) Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče k přednesení přednášky, ve které musí předložit koncepci vědecké práce a výuky v oboru řízení ke jmenování profesorem (dále jen přednáška ). (4) Přednáška se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty; téma této přednášky si zvolí uchazeč. (5) Přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy hodnoticí komise nebo jím pověřeného člena hodnoticí komise. (6) Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) seznámení s podpůrnými písemnými stanovisky profesorů, c) přednesení návrhu hodnoticí komise, d) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), e) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (7) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: e) návrhu hodnoticí komise, f) příloh návrhu, g) úrovně a obsahu přednášky, h) průběhu odborné rozpravy. 9

10 (8) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování profesorem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (9) Návrh na jmenování uchazeče profesorem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (10) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 20 Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany (1) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem byl vědeckou radou fakulty přijat, předloží vědecká rada fakulty prostřednictvím Vědecko-informačního oddělení Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče profesorem Vědecké radě Univerzity obrany. (2) Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) přednesení návrhu hodnoticí komise, c) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), d) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (3) Po ukončení odborné rozpravy se Vědecká rada Univerzity obrany tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda návrh na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty bude předložen ministrovi obrany. (4) Návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany. (5) Pokud návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že Vědecká rada Univerzity obrany řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 21 Jmenování uchazeče profesorem (1) Návrh na jmenování uchazeče profesorem předloží Vědecká rada Univerzity obrany ministrovi obrany. (2) Uchazeče profesorem jmenuje prezident republiky. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 22 Společná ustanovení pro řízení (1) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení řízení, případně ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana odstranil nedostatky habilitačního nebo jmenovacího návrhu. (2) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj habilitační návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia habilitačního řízení neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, habilitační komisi a oponenty habilitační práce. (3) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj jmenovací návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia řízení ke jmenování profesorem neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, Vědeckou radu Univerzity obrany a hodnoticí komisi. (4) V případě zastavení řízení se habilitační nebo jmenovací návrh a všechny předložené materiály vrátí zpět uchazeči. Článek 23 Posuzování děl uchazečů Při habilitačním řízení se klade důraz na díla v daném oboru habilitačního řízení, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od řádného ukončení doktorského studijního programu. Při řízení ke jmenování profesorem se klade důraz na díla v daném oboru řízení ke jmenování profesorem, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od jmenování docentem. Článek 24 Námitky (1) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. (2) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. (3) Děkan a rektor rozhodují o námitkách uvedených v odst. 1 a 2 bez zbytečného odkladu. Článek 25 Zveřejňování údajů o řízení Údaje o zahájení řízení, a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad, jakož i údaje o ukončení řízení děkan neprodleně zveřejní na úřední desce. Článek 26 Výkon působnosti V případě, že na základě akreditace uskutečňuje řízení UO, vykonává působnosti děkana stanovené touto směrnicí rektor, působnosti vědecké rady fakulty Vědecká rada Univerzity obrany a působnosti skupiny vědecké a správní fakulty Vědecko-informační oddělení Univerzity obrany. 11

12 Článek 27 Přiřazení specifických kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí při zahájení řízení, která na základě akreditace uskutečňuje UO, splňovat specifické kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 1. Článek 28 Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem účinnosti této směrnice se dokončí podle dosavadní úpravy. Článek 29 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora-velitele Univerzity obrany pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 23. května 2005, čj. 6494/ Vyhotoveno ve výtisku jediném o 15 listech. Stejnopis pořízen pro vedoucího Vědecko-informačního oddělení UO Vypracoval: plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Schválil: rektor UO Opsal: o. z. Ing. Peter IVÁNEK Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: 12

13 Příloha č. 1 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského leadershipu I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 5 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 5 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 2 přednášky v zahraničí, c) minimálně 5 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 4 let v posledních 7 letech 3), b) vedení samostatné a tvůrčí práce studentů (zejména konzultování a vedení aktivit studentské tvůrčí činnosti, podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista), v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru c) autor nebo spoluautor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 5 přednášek v zahraničí, c) autor odborné knihy 4) nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň 2 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, 1) Seznam uznávaných databází - podle aktuálně platné metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice. 2) Vydání článku nebo jiné publikace v jiném než českém jazyce v zahraničí mimo Slovenskou republiku. 3) Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru. 4) Odborná kniha mu mít alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových aj. příloh, musí být vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně 13

14 d) minimálně 10 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1), e) uznání vědeckou komunitou v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru (členství ve vědeckých radách, habilitačních komisích, komisí pro obhajobu disertačních prací, oborových radách, redakčních radách odborných časopisů, vědeckých výborech konferencí, recenzní činnost apod.), f) vedoucí řešitelského kolektivu alespoň jednoho úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 8 let v posledních 10 letech 3), b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor studijních textů nebo spoluautor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. uznávaným recenzentem z příslušného oboru, nikoliv však z pracoviště autora odborné knihy. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, případně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Odborná kniha má přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) nebo mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) a její povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. 14

15 Příloha č. 2 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenských technologií I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 5 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), b) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 2 citace v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 4 citace v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4), c) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu c), ab) recenze rukopisů publikací na národní úrovni v oboru habilitačního řízení anebo v příbuzném oboru, ac) minimálně 3 přednášky na renomovaných konferencích 5) v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 1 přednáška na zahraniční konferenci, ad) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti mají potenciál využití v praxi (udělené patenty, funkční vzory, metodiky apod.), ae) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na národní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 7 letech 3), b) vedení bakalářských a diplomových prací a podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, ab) pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru na jiné vysoké škole, ac) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo 5) Renomovanou konferencí se pro potřeba této směrnice rozumí jednooborová konference pořádaná významnou univerzitou, významným vědeckým ústavem nebo celosvětovou (celonárodní) profesní společností, popř. pod jejich jménem a záštitou, které se účastní podstatná část předních odborníků celosvětové (celonárodní) vědecké komunity daného oboru. 15

16 metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje ad) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 10 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků spoluautor s rozhodujícím podílem a alespoň 3 odborné recenzované články zveřejněny v mezinárodní databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter, přičemž impakt faktor časopisu není nulový, b) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4), c) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 5 citací v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 10 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, e) zapojení do alespoň tří z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu d), ab) podíl na vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v zahraničí, ac) minimálně 5 přednášek na renomovaných konferencích 3), z toho alespoň 2 přednášky na zahraniční konferenci, ad) recenze rukopisů publikací na mezinárodní úrovni v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, ae) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti byly využity v praxi (využívané patenty, do výroby zavedené přístroje, součásti, materiály nebo technologie apod.), af) členství v habilitačních komisích a hodnoticích komisích, ag) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na mezinárodní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru v posledních 10 letech 3), z toho minimálně 3 roky u studentů doktorského studijního programu, b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 5 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň dvou absolventů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) autor studijních textů nebo vysokoškolské učebnice ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň jedné z těchto činností: aa) pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru u zahraničních studentů v cizím jazyce, 16

17 ab) garance předmětů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru ve všech typech studijních programů a zavádění nový předmětů, ac) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. 17

18 Příloha č. 3 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského zdravotnictví I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 6, v klinických oborech habilitačního řízení 9, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 3 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 10, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 15, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 5 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 10 citací v mezinárodních databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let v posledních 7 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 2 studentů jako vedoucí práce, v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 3. Návrh na zahájení habilitačního řízení uchazeče musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři docenti nebo profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 20 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 10, v klinických oborech habilitačního řízení 13, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných 18

19 v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 20, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 25, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 20 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 10 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 30 citací v mezinárodních databázích 1) v klinickém zaměření nebo 50 citací v mezinárodních databázích 1) v experimentálním a teoretickým zaměření, f) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4) nebo spoluautor alespoň 3 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 10 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 4 studentů jako vedoucí práce, v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. 3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování uchazeče profesorem musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 19

20 Příloha č. 4 Vzory některých dokumentů k habilitačnímu řízení a řízení pro jmenování profesorem Návrh na zahájení habilitačního řízení... (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) V dne Počet listů: 1 Přílohy: 11/počet listů... (zastávaná funkce)... (zaměstnavatel, pracoviště, telefon) Děkan... (název a sídlo fakulty) Věc: Návrh na zahájení habilitačního řízení V souladu s ustanovením 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podávám návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru.., a to včetně požadovaných dokladů. Přílohy: 1. Životopis. 2. Doporučující písemná stanoviska alespoň tří docentů nebo profesorů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru ). 3. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu. 4. Doklad o získání o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, akademického titulu nebo odborné kvalifikace. 5. Habilitační práce. 6. Přehled pedagogické praxe a odborné činnosti a doklady je osvědčující. 7. Seznam vědeckých a odborných prací, vysokoškolských učebnic a učebních textů doplněný o citace a ohlasy (bez uvedení autocitací). 8. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku a v zahraničí. 9. Výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných a vývojových úkolů, výsledky řešení projektů, vynálezy a objevy. 10. Výsledky při vedení studentů doktorských studijních programů. 11. Písemné stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, případně vedoucího pracoviště jiného zaměstnavatele, uchazeče k jeho žádosti o zahájení habilitačního řízení na Univerzitě obrany *). (podpis uchazeče) ) Nehodíce se škrtněte. 20

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI 13/2 SD 13/2 SD SMĚRNICE DĚKANA (SD) RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI OBSAH: Tato směrnice upřesňuje Řád rigorózního řízení UP v Olomouci pro FTK UP ZPRACOVAL: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. doc.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

IV. ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: IV. Platné znění části zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno V Brně dne 27. listopadu 2009 č.j. 19 516/2009 Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek

Více

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1) Rigorózní řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Řád volby kandidáta na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství

Česká republika Ministerstvo zemědělství Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Č.j.: 7437/2014-MZE-17011 S T A T U T ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, udělované Ministerstvem

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více