SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/ V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY B r n o

2 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Směrnice rektora Univerzity obrany k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany (dále jen směrnice ), která je podle čl. 10 odst. 2 písm. c) Statutu Univerzity obrany vnitřní normou Univerzity obrany (UO), stanovuje požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen řízení ), upravuje způsob předkládání návrhů na zahájení řízení a stanovuje náležitosti těchto návrhů a postup při jejich projednávání na UO. Článek 2 Docenti a profesoři Univerzity obrany (1) Docenti a profesoři UO jsou významnými představiteli akademické obce UO, jejichž systematická vědecká a pedagogická práce podporuje rozvoj vědních oborů habilitačního řízení nebo oborů ke jmenování profesorem a jsou uznáváni jako osobnosti a garanti v daném oboru habilitačního řízení nebo oboru ke jmenování profesorem. (2) Docent UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na institucionální úrovni s výsledky uznávanými na národní úrovni. (3) Profesor UO je respektovaná vědecká a pedagogická osobnost na národní úrovni s výsledky uznávanými na mezinárodní úrovni. Článek 3 Kvalifikační předpoklady a morální vlastnosti uchazeče (1) Uchazeč musí při zahájení řízení splňovat základní kvalifikační předpoklady uvedené v čl. 7 a 15 a specifické kvalifikační předpoklady jednotlivých fakult uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této směrnici. (2) Uchazeč musí mít morální vlastnosti, které dávají záruku, že v případě jmenování docentem nebo profesorem bude řádným nositelem tohoto označení. Článek 4 Jazyk řízení V řízení, jakož i ve věcech přímo souvisejících s řízením lze používat český, slovenský nebo anglický jazyk. Článek 5 Evidence řízení (1) Zahájení, průběh a ukončení řízení jsou evidovány v habilitačním spisu nebo ve jmenovacím spisu, jehož součástí jsou: a) návrh na zahájení řízení se všemi přílohami, b) posudky oponentů a všechna důležitá písemná hodnocení, c) zápisy ze zasedání habilitační komise nebo hodnoticí komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování, d) zápis odpovídající části jednání vědecké rady, případně vědeckých rad a záznam výsledků hlasování o jmenování uchazeče docentem nebo profesorem, 2

3 e) návrhy vědecké rady, případně vědeckých rad, na jmenování uchazeče docentem nebo profesorem. (2) Habilitační spis a jmenovací spis se ukládá po dobu 10 let na Vědeckoinformačním oddělení Univerzity obrany, které jej poté předá k archivaci do Správního archivu Armády České republiky v Olomouci. ČÁST DRUHÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Článek 6 Účel habilitačního řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých nebo odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. že: Článek 7 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení (1) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je uznáván na institucionální a národní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, zejména Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v habilitačním řízení prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let, b) má vydány studijní texty na institucionální úrovni, c) prokazatelně rozvíjí předmět v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí mít řádně ukončeno postgraduální studium nebo doktorský studijní program. Článek 8 Zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazeče na zahájení habilitačního řízení (dále jen habilitační návrh ) děkanovi fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje habilitační řízení v příslušném oboru, a to prostřednictvím Skupiny vědecké a správní Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nebo Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nebo Oddělení vědecké práce a grantové politiky Fakulty vojenského zdravotnictví 3

4 Univerzity obrany (dále jen skupina vědecká a správní fakulty ). Vzor habilitačního návrhu je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (2) Habilitační řízení je zahájeno dnem, kdy habilitační návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty. (3) V habilitačním návrhu uchazeč uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. K habilitačnímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. (4) Požadované náležitosti habilitačního návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že habilitační návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan habilitační řízení zastaví. Článek 9 Obsah habilitační práce Obsah habilitační práce uchazeče musí být odlišný od obsahu disertační práce uchazečem obhájené v rámci postgraduálního studia nebo doktorského studijního programu. Článek 10 Habilitační komise a oponenti habilitační práce (1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle čl. 8 odst. 4 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné habilitační komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Předsedou habilitační komise musí být profesor a nejméně tři členové habilitační komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (4) Děkan členům habilitační komise oznámí schválení složení habilitační komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti, přičemž předsedovi habilitační komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům habilitační komise v elektronické formě. (5) Složení habilitační komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (6) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce; oponenty habilitační práce mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé oboru habilitačního řízení nebo příbuzného oboru. Nejméně dva oponenti habilitační práce musí být docenty nebo profesory a nejméně dva oponenti habilitační práce mu být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován člen habilitační komise nebo spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce. (7) Předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise zašle bez zbytečného odkladu oponentům habilitační práce oznámení o jejich jmenování oponenty habilitační práce a žádost o vypracování posudků společně s habilitační prací. 4

5 (8) Oponenti habilitační práce vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky habilitační práce, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. V závěru posudků habilitační práce výslovně uvedou, zda habilitační práce splňuje či nesplňuje požadavky standardně kladené na úroveň habilitačních prací v daném oboru. Uchazeč musí být seznámen s posudky oponentů habilitační práce nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat obhajoba habilitační práce. Bližší pokyny pro zpracování posudku habilitační práce jsou uvedeny v příloze č. 6 k této směrnici. (9) Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor habilitačního řízení a jeho předcházející pedagogickou praxi, zhodnotí na základě posudků oponentů habilitační práce úroveň habilitační práce, posoudí splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče a určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma habilitační přednášky. (10) Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu habilitační komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování docentem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování docentem sdělí neprodleně předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise děkanovi. (11) Téma habilitační přednášky určené habilitační komisí, jakož i případné doporučení habilitační komise zastavit habilitační řízení děkan bez zbytečného odkladu písemně oznámí uchazeči. Uchazeči musí být oznámeno určené téma habilitační přednášky nejméně jeden měsíc před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude konat habilitační přednáška. Článek 11 Jednání habilitační komise (1) Zasedání habilitační komise řídí předseda habilitační komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen habilitační komise. (2) Habilitační komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. (3) Habilitační komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče docentem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání habilitační komise se pořizuje zápis, který se zakládá do habilitačního spisu. Článek 12 Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce (1) Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. (2) Děkan po obdržení výsledků hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem zařadí habilitační přednášku uchazeče a obhajobu jeho habilitační práce na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (3) Návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo její doporučení na zastavení habilitačního řízení přednese vědecké radě fakulty předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise. (4) Habilitační přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise. 5

6 (5) Obhajoba habilitační práce uchazeče se koná za přítomnosti předsedy habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise a oponentů habilitační práce. (6) Uchazeč přednese habilitační přednášku v trvání do 30 minut. (7) Po habilitační přednášce následuje obhajoba habilitační práce, která se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče (do 5 minut), b) přednesení tezí habilitační práce uchazečem (do 15 minut), c) přednesení posudků habilitační práce oponenty habilitační práce, d) odpovědi uchazeče na dotazy a připomínky oponentů habilitační práce, e) řízená odborná rozprava (do 30 minut), ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů habilitační práce, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. (8) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: a) návrhu habilitační komise, b) příloh návrhu, c) úrovně habilitační přednášky, d) průběhu odborné rozpravy. (9) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování docentem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (10) Návrh na jmenování uchazeče docentem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (11) Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje. Článek 13 Jmenování uchazeče docentem (1) Návrh na jmenování uchazeče docentem postoupí vědecká rada fakulty rektorovi. Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlasí, jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (2) Pokud rektor s návrhem na jmenování uchazeče docentem nesouhlasí, předloží jej se svým odůvodněním bez zbytečného odkladu Vědecké radě Univerzity obrany. (3) Vědecká rada Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče docentem projedná a tajným hlasováním se usnese, zda uchazeč má být jmenován docentem. Pokud návrh na jmenování uchazeče docentem nezíská nadpoloviční většinu všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že habilitační řízení se zastavuje; v opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (4) Dekret o jmenování uchazeče docentem se předává slavnostním způsobem na nejbližším zasedání Vědecké rady Univerzity obrany nebo při jiné slavnostní příležitosti. 6

7 ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Článek 14 Účel řízení ke jmenování profesorem V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Článek 15 Základní kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem (1) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění vědecké kvalifikace tím, že: a) jeho vědecká publikační činnost a ostatní výsledky vědecké činnosti musí být výsledkem původního výzkumu, b) výzkum jím prováděný musí být nový a podstatný, c) je autorem, případně spoluautorem s rozhodujícím podílem, odborné knihy, e) je uznáván na národní a mezinárodní úrovni, tj. mít ohlasy a citace v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru v mezinárodně uznávaných databázích, Web of Science, SCOPUS nebo ERIH, d) je řešitelem úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru anebo řešitelem úspěšně ukončeného projektu obranného výzkumu. (2) Uchazeč musí v řízení ke jmenování profesorem prokázat splnění pedagogické kvalifikace tím, že: a) má souvislou pedagogickou praxi v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let, b) je školitelem nebo školitelem-specialistou nejméně jednoho studenta, který řádně ukončil studium v doktorském studijním programu, c) má vydány studijní texty na národní úrovni, d) je význačnou a uznávanou pedagogickou osobností v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. (3) Uchazeč musí být jmenován docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. Článek 16 Zahájení řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje: a) podáním návrhu uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem (dále jen jmenovací návrh ) podpořeného alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, b) podáním jmenovacího návrhu děkanem nebo rektorem, 7

8 vědecké radě fakulty, která na základě akreditace uskutečňuje řízení ke jmenování profesorem v příslušném oboru, a to prostřednictvím skupiny vědecké a správní fakulty. (2) Řízení ke jmenování profesorem může zahájit z vlastního podnětu také vědecká rada fakulty. (3) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno dnem, kdy jmenovací návrh došel na skupinu vědeckou a správní fakulty nebo kdy se vědecká rada fakulty usnesla na zahájení řízení ke jmenování profesorem z vlastního podnětu. (4) Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c) a uchazeč s jeho zahájením vysloví písemný nesouhlas, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. (5) Ve jmenovacím návrhu se uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. Ke jmenovacímu návrhu uchazeč připojí požadované přílohy; seznam požadovaných příloh je uveden v příloze č. 5 k této směrnici. Pokud je řízení ke jmenování profesorem zahájeno podle odst. 1 písm. b) nebo c), uchazeč připojí ke jmenovacímu návrhu požadované přílohy na výzvu děkana nebo vědecké rady fakulty. (6) Požadované náležitosti jmenovacího návrhu kontroluje pověřený pracovník skupiny vědecké a správní fakulty. V případě, že jmenovací návrh nemá požadované náležitosti, děkan písemně vyzve uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní ve lhůtě 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví. Článek 17 Hodnoticí komise (1) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle čl. 16 odst. 6 věty třetí, děkan bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné hodnoticí komise a tento společně s návrhem předloží vědecké radě fakulty ke schválení na jejím nejbližším zasedání. (2) Hodnoticí komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů oboru řízení ke jmenování profesorem nebo příbuzného oboru. Předsedou hodnoticí komise musí být profesor, nejméně tři členové hodnoticí komise musí být profesoři a nejméně tři členové hodnoticí komise musí být odborníci z jiného pracoviště než z UO, případně pracoviště uchazeče. (3) Děkan členům hodnoticí komise oznámí schválení složení hodnoticí komise vědeckou radou fakulty a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče, přičemž předsedovi hodnoticí komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům hodnoticí komise v elektronické formě. (4) Složení hodnoticí komise se zveřejňuje v rozkaze děkana. (5) Hodnoticí komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci uchazeče pro daný obor řízení pro jmenování profesorem a splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeče včetně jeho přínosu k rozvoji na mezinárodní úrovni. (6) Hodnoticí komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu hodnoticí komise je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. Pokud návrh na jmenování profesorem nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů hodnoticí komise, platí, že hodnoticí komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem 8

9 zastavit. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování profesorem sdělí neprodleně předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise děkanovi. Článek 18 Jednání hodnoticí komise (1) Zasedání hodnoticí komise řídí předseda hodnoticí komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen hodnoticí komise. (2) Hodnoticí komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové hodnoticí komise. (3) Hodnoticí komise hlasuje veřejně, pouze o návrhu na jmenování uchazeče profesorem hlasuje tajně. (4) Z každého zasedání hodnoticí komise se pořizuje zápis, který se zakládá do jmenovacího spisu. Článek 19 Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty (1) Děkan po obdržení výsledků hlasování hodnoticí komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem zařadí projednání návrhu hodnoticí komise na nejbližší zasedání vědecké rady fakulty. (2) Návrh hodnoticí komise na jmenování uchazeče profesorem nebo její doporučení na zastavení řízení ke jmenování profesorem přednese vědecké radě fakulty předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen hodnoticí komise. (3) Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče k přednesení přednášky, ve které musí předložit koncepci vědecké práce a výuky v oboru řízení ke jmenování profesorem (dále jen přednáška ). (4) Přednáška se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty; téma této přednášky si zvolí uchazeč. (5) Přednáška uchazeče se koná za přítomnosti předsedy hodnoticí komise nebo jím pověřeného člena hodnoticí komise. (6) Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání vědecké rady fakulty se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) seznámení s podpůrnými písemnými stanovisky profesorů, c) přednesení návrhu hodnoticí komise, d) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), e) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (7) Vědecká rada fakulty posuzuje uchazeče zejména podle: e) návrhu hodnoticí komise, f) příloh návrhu, g) úrovně a obsahu přednášky, h) průběhu odborné rozpravy. 9

10 (8) Po ukončení odborné rozpravy se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Vzor návrhu vědecké rady fakulty na jmenování profesorem je uveden v příloze č. 4 k této směrnici. (9) Návrh na jmenování uchazeče profesorem je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. (10) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 20 Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany (1) Pokud návrh na jmenování uchazeče profesorem byl vědeckou radou fakulty přijat, předloží vědecká rada fakulty prostřednictvím Vědecko-informačního oddělení Univerzity obrany návrh na jmenování uchazeče profesorem Vědecké radě Univerzity obrany. (2) Řízení ke jmenování profesorem na zasedání Vědecké rady Univerzity obrany se skládá z těchto částí: a) představení uchazeče děkanem, b) přednesení návrhu hodnoticí komise, c) prezentace uchazeče v oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení přednášky (do 30 minut), d) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut). (3) Po ukončení odborné rozpravy se Vědecká rada Univerzity obrany tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda návrh na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty bude předložen ministrovi obrany. (4) Návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany. (5) Pokud návrh na předložení návrhu na jmenování uchazeče profesorem předložený vědeckou radou fakulty ministrovi obrany nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady Univerzity obrany, platí, že Vědecká rada Univerzity obrany řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Článek 21 Jmenování uchazeče profesorem (1) Návrh na jmenování uchazeče profesorem předloží Vědecká rada Univerzity obrany ministrovi obrany. (2) Uchazeče profesorem jmenuje prezident republiky. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 22 Společná ustanovení pro řízení (1) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení řízení, případně ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana odstranil nedostatky habilitačního nebo jmenovacího návrhu. (2) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj habilitační návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia habilitačního řízení neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, habilitační komisi a oponenty habilitační práce. (3) Uchazeč může kdykoliv vzít svůj jmenovací návrh zpět; děkan je povinen o této skutečnosti podle stádia řízení ke jmenování profesorem neprodleně informovat rektora, vědeckou radu fakulty, Vědeckou radu Univerzity obrany a hodnoticí komisi. (4) V případě zastavení řízení se habilitační nebo jmenovací návrh a všechny předložené materiály vrátí zpět uchazeči. Článek 23 Posuzování děl uchazečů Při habilitačním řízení se klade důraz na díla v daném oboru habilitačního řízení, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od řádného ukončení doktorského studijního programu. Při řízení ke jmenování profesorem se klade důraz na díla v daném oboru řízení ke jmenování profesorem, která byla uchazečem poprvé zveřejněna v období od jmenování docentem. Článek 24 Námitky (1) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. (2) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. (3) Děkan a rektor rozhodují o námitkách uvedených v odst. 1 a 2 bez zbytečného odkladu. Článek 25 Zveřejňování údajů o řízení Údaje o zahájení řízení, a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad, jakož i údaje o ukončení řízení děkan neprodleně zveřejní na úřední desce. Článek 26 Výkon působnosti V případě, že na základě akreditace uskutečňuje řízení UO, vykonává působnosti děkana stanovené touto směrnicí rektor, působnosti vědecké rady fakulty Vědecká rada Univerzity obrany a působnosti skupiny vědecké a správní fakulty Vědecko-informační oddělení Univerzity obrany. 11

12 Článek 27 Přiřazení specifických kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí při zahájení řízení, která na základě akreditace uskutečňuje UO, splňovat specifické kvalifikační předpoklady uvedené v příloze č. 1. Článek 28 Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem účinnosti této směrnice se dokončí podle dosavadní úpravy. Článek 29 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora-velitele Univerzity obrany pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 23. května 2005, čj. 6494/ Vyhotoveno ve výtisku jediném o 15 listech. Stejnopis pořízen pro vedoucího Vědecko-informačního oddělení UO Vypracoval: plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Schválil: rektor UO Opsal: o. z. Ing. Peter IVÁNEK Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: 12

13 Příloha č. 1 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského leadershipu I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 5 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 5 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 2 přednášky v zahraničí, c) minimálně 5 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 4 let v posledních 7 letech 3), b) vedení samostatné a tvůrčí práce studentů (zejména konzultování a vedení aktivit studentské tvůrčí činnosti, podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista), v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru c) autor nebo spoluautor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v zahraničí 2), b) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 5 přednášek v zahraničí, c) autor odborné knihy 4) nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň 2 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, 1) Seznam uznávaných databází - podle aktuálně platné metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice. 2) Vydání článku nebo jiné publikace v jiném než českém jazyce v zahraničí mimo Slovenskou republiku. 3) Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru. 4) Odborná kniha mu mít alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových aj. příloh, musí být vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně 13

14 d) minimálně 10 veřejných pozitivních odezev (citace, ohlasy - bez uvedení autocitací), včetně citací v mezinárodně uznávaných databázích 1), e) uznání vědeckou komunitou v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru (členství ve vědeckých radách, habilitačních komisích, komisí pro obhajobu disertačních prací, oborových radách, redakčních radách odborných časopisů, vědeckých výborech konferencí, recenzní činnost apod.), f) vedoucí řešitelského kolektivu alespoň jednoho úspěšně ukončeného projektu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 8 let v posledních 10 letech 3), b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor studijních textů nebo spoluautor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů nebo kurzům celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. uznávaným recenzentem z příslušného oboru, nikoliv však z pracoviště autora odborné knihy. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, případně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Odborná kniha má přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) nebo mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) a její povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. 14

15 Příloha č. 2 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenských technologií I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 5 odborných recenzovaných článků a jiných publikací, včetně publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), b) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 2 citace v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 4 citace v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4), c) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu c), ab) recenze rukopisů publikací na národní úrovni v oboru habilitačního řízení anebo v příbuzném oboru, ac) minimálně 3 přednášky na renomovaných konferencích 5) v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň 1 přednáška na zahraniční konferenci, ad) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti mají potenciál využití v praxi (udělené patenty, funkční vzory, metodiky apod.), ae) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na národní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 7 letech 3), b) vedení bakalářských a diplomových prací a podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel-specialista v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň dvou z těchto činností: aa) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, ab) pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru na jiné vysoké škole, ac) podíl na inovaci výstupů z učení a tematické struktury nebo metod a forem výuky nebo metod usměrňování samostatných studijních aktivit studentů nebo 5) Renomovanou konferencí se pro potřeba této směrnice rozumí jednooborová konference pořádaná významnou univerzitou, významným vědeckým ústavem nebo celosvětovou (celonárodní) profesní společností, popř. pod jejich jménem a záštitou, které se účastní podstatná část předních odborníků celosvětové (celonárodní) vědecké komunity daného oboru. 15

16 metod ověřování dosažení výstupů z učení studenty u předmětu nebo kurzu celoživotního vzdělávání, jejichž výuku zajišťuje ad) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 10 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v mezinárodních databázích 1), z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků spoluautor s rozhodujícím podílem a alespoň 3 odborné recenzované články zveřejněny v mezinárodní databázi Web of Science s příznakem Article, Review nebo Letter, přičemž impakt faktor časopisu není nulový, b) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4), c) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků a jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 5 citací v mezinárodních databázích 1) nebo alespoň 10 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a odborných knihách 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) řešitel projektu aplikovaného obranného a bezpečnostního výzkumu v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, e) zapojení do alespoň tří z těchto činností: aa) řešitel projektů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru neuvedených v písmenu d), ab) podíl na vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v zahraničí, ac) minimálně 5 přednášek na renomovaných konferencích 3), z toho alespoň 2 přednášky na zahraniční konferenci, ad) recenze rukopisů publikací na mezinárodní úrovni v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, ae) výsledky jeho vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti byly využity v praxi (využívané patenty, do výroby zavedené přístroje, součásti, materiály nebo technologie apod.), af) členství v habilitačních komisích a hodnoticích komisích, ag) posuzování návrhů projektů a členství v oponentních komisích projektů na mezinárodní úrovni. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru v posledních 10 letech 3), z toho minimálně 3 roky u studentů doktorského studijního programu, b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 5 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň dvou absolventů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, c) autor studijních textů nebo vysokoškolské učebnice ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů na vysoké škole v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, d) zapojení do alespoň jedné z těchto činností: aa) pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru u zahraničních studentů v cizím jazyce, 16

17 ab) garance předmětů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru ve všech typech studijních programů a zavádění nový předmětů, ac) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky. 17

18 Příloha č. 3 Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných fakultou vojenského zdravotnictví I. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro habilitační řízení 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru - minimálně 20 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 6, v klinických oborech habilitačního řízení 9, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 3 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 10, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 15, odborných recenzovaných článků v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 10 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 5 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 10 citací v mezinárodních databázích 1). 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 3 let v posledních 7 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 2 studentů jako vedoucí práce, v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru, c) autor studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 3. Návrh na zahájení habilitačního řízení uchazeče musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři docenti nebo profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. II. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 1. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče ve vědecké oblasti: a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru - minimálně 40 odborných recenzovaných článků a jiných publikací zveřejněných v odborných periodikách nebo odborné knize 4), z toho alespoň u 20 odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací jako první autor nebo korespondující autor, b) minimálně 10, v klinických oborech habilitačního řízení 13, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných 18

19 v odborných periodikách s impakt faktorem v klinickém zaměření, z toho alespoň u 5 odborných recenzovaných článků jako první autor, c) minimálně 20, v experimentálních a teoretických oborech habilitačního řízení 25, odborných recenzovaných článků v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru zveřejněných v odborných periodikách s impakt faktorem v experimentálním a teoretickým zaměření, z toho alespoň u 10 odborných recenzovaných článků jako první autor, d) minimálně 20 přednášek na vědeckých kongresech, sympóziích a konferencích v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, z toho alespoň u 10 přednášek jako první autor, e) citace (bez uvedení autocitací) jeho odborných recenzovaných článků nebo jiných publikací v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, a to alespoň 30 citací v mezinárodních databázích 1) v klinickém zaměření nebo 50 citací v mezinárodních databázích 1) v experimentálním a teoretickým zaměření, f) autor nebo spoluautor s rozhodujícím podílem alespoň jedné odborné knihy 4) nebo spoluautor alespoň 3 odborných knih 4) v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru. 2. Specifické kvalifikační předpoklady uchazeče v pedagogické oblasti: a) souvislá pedagogická praxe v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 10 letech 3), b) vedení studentů v rámci studentské tvůrčí činnosti, kteří v ní dosahují prokazatelné výsledky, z toho minimálně u 4 studentů jako vedoucí práce, v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, c) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho školitel nebo školitel-specialista alespoň jednoho absolventa doktorského studijního programu v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, d) autor nejméně 3 studijních textů ke studijním předmětům akreditovaných studijních programů v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru, e) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky a členství v komisích pro obhajoby disertačních prací. 3. Návrh na zahájení řízení ke jmenování uchazeče profesorem musí podpořit písemnými stanovisky alespoň tři profesoři v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru. 19

20 Příloha č. 4 Vzory některých dokumentů k habilitačnímu řízení a řízení pro jmenování profesorem Návrh na zahájení habilitačního řízení... (hodnost, titul, jméno a příjmení uchazeče) V dne Počet listů: 1 Přílohy: 11/počet listů... (zastávaná funkce)... (zaměstnavatel, pracoviště, telefon) Děkan... (název a sídlo fakulty) Věc: Návrh na zahájení habilitačního řízení V souladu s ustanovením 72 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podávám návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru.., a to včetně požadovaných dokladů. Přílohy: 1. Životopis. 2. Doporučující písemná stanoviska alespoň tří docentů nebo profesorů v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru ). 3. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu. 4. Doklad o získání o získání vědecké hodnosti, akademicko-vědeckého titulu, akademického titulu nebo odborné kvalifikace. 5. Habilitační práce. 6. Přehled pedagogické praxe a odborné činnosti a doklady je osvědčující. 7. Seznam vědeckých a odborných prací, vysokoškolských učebnic a učebních textů doplněný o citace a ohlasy (bez uvedení autocitací). 8. Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku a v zahraničí. 9. Výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných a vývojových úkolů, výsledky řešení projektů, vynálezy a objevy. 10. Výsledky při vedení studentů doktorských studijních programů. 11. Písemné stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, případně vedoucího pracoviště jiného zaměstnavatele, uchazeče k jeho žádosti o zahájení habilitačního řízení na Univerzitě obrany *). (podpis uchazeče) ) Nehodíce se škrtněte. 20

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR Částka 3/2015 URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Obsah: Směrnice Akademické rady AV ČR - Pravidla pro udělování vědeckého titulu

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 135 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 210 /2012 Spisový znak/ Skartační A.4. / A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZS/169/2013 Pedagogická rada projednala

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Pom 497 Počet listů: 13 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulty ekonomiky a managementu Brno 2007 2 UNIVERZITA OBRANY

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU Č.j.: 370 b/2014 Vypracovala a schválila: Obecná ustanovení Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více