SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:"

Transkript

1 příspěvková organizace Máchova Humpolec telefon: , , E -mail: IČO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC Číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Pan(í): nar.: rodné číslo: bydliště: (v textu této Smlouvy dále jen Klient ) zastoupený(á) opatrovníkem - jméno... ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu v..., dne... trvale bytem... (individualizováno) a 2. Domov pro seniory DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC, příspěvková organizace, Máchova 210, Humpolec, zastoupený ředitelem Milanem Cihlářem, (v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel ) IČO: číslo účtu: číslo registrace: v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tuto smlouvu o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory (dále jen Smlouva ) I. Druh sociální služby 1. Domov pro seniory dle 49 Zákona č. 108/2006 poskytuje pobytové služby občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů důchodového věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. II. Předmět smlouvy 1. V rámci základních činností se Poskytovatel zavazuje zajistit Klientovi služby v takovém rozsahu, aby byly zohledněny Klientovy potřeby, cíle, jeho 1

2 schopnosti, možnosti a stupeň závislosti. Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory v době nástupu do domova pro seniory je upravena Přílohou č. 1 této Smlouvy a dále je upřesňována prostřednictvím individuálního plánování. Nad rámec základních činností má možnost si Klient s Poskytovatelem smluvit fakultativní služby (viz. Příloha 2. této smlouvy Ceník fakultativních služeb). Fakultativní služby jsou hrazeny zvlášť a nejsou zahrnuty do stanovené úhrady. 2. Klient se zavazuje za poskytování služeb platit stanovenou úhradu, viz. článek IV. Za poskytnutí fakultativních služeb se zavazuje platit částku dle ceníku. 3. Obě strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z článku V. této smlouvy Osobní cíl (individualizováno) III. Místo a čas poskytování služby 1. Sjednaná služba se poskytuje v domově pro seniory provozovaném poskytovatelem v Humpolci, Sjednaná služba se poskytuje 24 hodin denně, celoročně a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. 3. Mimo pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními Klienty v domově také: a) jídelnu b) společenskou místnost c) klubovnu d) společné hygienické a sociální zařízení e) zahradu a zahradní altán Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení IV. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce... denně, úhradu za stravu v částce.. denně, tj. měsíční úhrada... Řád úhrady za pobyt a stravu je platný ke dni podpisu této smlouvy. Výše úhrady se může měnit v souvislosti se změnou obecně platných právních předpisů, je závislá na vývoji cen a okolnostech, za kterých jsou služby poskytovány. Při stanovení úhrady jsou zohledněny příjmy Klienta. Změnu ve výši úhrad je Poskytovatel povinen Klientovi oznámit písemně, a to bez prodlení poté, kdy bude změna výše úhrady zjištěna. Navýšení úhrady musí být uživateli písemně zdůvodněno. Tato změna výše úhrady se řeší Dodatkem ke smlouvě. 2. Zařízení je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách příjemcem přiznaného příspěvku na péči, a to ode dne nástupu. 2

3 3. Klient se zavazuje a je povinen platit zálohově stanovenou úhradu, a to do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplaceno. 4. Klient se zavazuje zajistit s pomocí Poskytovatele platbu svého starobního nebo invalidního důchodu hromadným převodem z České správy sociálního zabezpečení přímo na účet Poskytovatele č /0100 vedený u Komerční banky. Po odpočtu úhrady bude zbytek důchodu vždy k 15. dni v kalendářním měsíci (výplatní termín důchodů v DD) vyplácen. (individualizováno dalšími variantami ) 4b) Klient se zavazuje a je povinen nejpozději k 15. dni v kalendářním měsíci zaplatit úhradu za pobyt v DD v hotovosti přímo na pokladně DD. 4c) Klient se zavazuje a je povinen platit zálohovou úhradu převodem na účet poskytovatele č /0100 vedený u Komerční banky. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. 4d) Klient se zavazuje a je povinen zaplatit za pobyt v DD nejpozději do 15. dne v měsíci prostřednictvím poštovní složenky. 5. Klient je povinen uhradit částku za pobyt vč. poměrné části příspěvku na péči, pokud byl již přiznán, tj...., - (ubytování + strava...,...- Kč + příspěvek na péči...,- Kč), a to nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce, v němž do Domova nastoupil. 6. Přeplatky na úhradách za poskytované služby je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Klientovi doručit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Klientovi v hotovosti nebo převodem na účet nejpozději ve lhůtě, ve které je povinen doručit vyúčtování tohoto přeplatku. a) Za neodebranou stravu náleží náhrada v hodnotě ceny surovin b) Platba za ubytování se nevrací c) Příspěvek na péči se vrací ve výši 90%, pokud se nejedná o hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. d) Zásady vracení částek upravuje samostatná směrnice ředitele č.1/2007, která může podléhat změnám daných platnou legislativou. 7. Pokud by Klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se přiměřeně sníží. V tomto případě je povinen Klient předložit důchodový výměr. V případě, že existuje osoba, která je ochotna částku doplatit, je možno ujednat s touto osobou doplacení částky, viz. Příloha č. 3 Ujednání o doplacení služby jinou osobou. 8. Poskytovatel předloží Klientovi na vyžádání vyúčtování za poskytnuté služby. V. Práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta 3

4 Poskytovatel se zavazuje: 1. Jednat s Klientem jako s rovnoprávným člověkem, respektovat jeho lidskou důstojnost, omezit zasahování do jeho lidských práv a posilovat sebevědomí uživatele a vědomí jeho lidské hodnoty. 2. Umožnit Klientovi zapojit se do společenského života v Domově i mimo něj, podporovat Klienta v kontaktu s rodinou. 3. Podporovat Klienta v udržení jeho soběstačnosti a nezávislosti a v uplatňování vlastní vůle. 4. Umožnit Klientovi účast na chodu Domova, respektovat jeho přání a řešit jeho stížnosti. 5. Poskytovat službu v souladu s naplňováním osobních potřeb a cílů Klienta. 6. Chránit a respektovat osobní majetek Klienta a zavádět taková opatření, aby byly minimalizovány možnosti vzniku škody na tomto majetku. 7. Udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování. Klient: 1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova důchodců Humpolec. Klient prohlašuje, že mu byl Domácí řád předán v písemné podobě a že porozuměl jeho obsahu. Klient se zavazuje a je povinen Domácí řád dodržovat. 2. Klient je poučen o způsobu individuálního plánování služby a zavazuje se účinně při plánování spolupracovat. 3. V případě, že Klient nechce využívat služeb lékaře Domova, poskytne zařízení výpis ze své zdravotní dokumentace a smluví si způsob poskytování ošetřovatelské a zdravotnické služby, viz. Příloha č. 4 Ujednání o zajištění lékařské péče. 4. Klient se vybaví osobními věcmi a předměty denní potřeby dle přiloženého seznamu. 5. Klient nebude v Domově ani na veřejnosti negativně hovořit o jiných klientech Domova 6. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, případné změny v uspořádání pokoje konzultuje s Poskytovatelem. VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klientem činí 10 dní. Pobyt bude ukončen až po vypořádání vzájemných závazků. 2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: A. jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: a) zamlčení výše příjmu, viz. článek IV, bod 7 b) nezaplacení úhrady c) odmítnutí spolupráce při procesu plánování služby d) opakované hrubé porušení povinností, které vyplývají z Domácího řádu (napadení jiného klienta nebo pracovníka, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, hrubé porušování práv ostatních klientů, nadužívání návykových látek, včetně alkoholu, nerespektování soukromí jiných klientů, úmyslné ničení majetku Domova nebo klientů). 4

5 Nastane-li tato situace je klasifikovaná jako porušení Domácího řádu a v souladu s Domácím řádem je i postupováno. Klientovi je předáno PRVNÍ NAPOMENUTÍ, kdy ředitel písemně sdělí své výhrady k chování Klienta a stanoví lhůtu pro nápravu. Není-li situace napravena ve stanovené lhůtě je předáno DRUHÉ NAPOMENUTÍ, kdy je současně i upozorněna rodina, opatrovník nebo kontaktní osoba. Pokud opět nedojde k nápravě, je Klientovi VYPOVĚZENA SMLOUVA a pobyt je následně ukončen bez hledání náhradního bydlení. B. u Klienta došlo v důsledku změn zdravotního stavu ke změně potřeb a Poskytovatel není schopen zajistit poskytování kvalitních služeb. Nastane-li tato situace je NEJPRVE Klient přestěhován na vhodný pokoj či jiné oddělení v dosahu ošetřovatelského personálu, to je možné i BEZ JEHO SVOLENÍ. Sociální pracovnice potom hledá pro Klienta vhodné místo v jiném zařízení hospic, domov se zvláštním režimem atd. Klient pobývá v domově pro seniory do doby, než je vhodně umístěn jinde. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena, pokud nebude dohodnut termín kratší. VII. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednaná od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou se zkušební dobou tří měsíců, během které smí být Smlouva kdykoliv rozvázána dohodou. 3. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na někoho jiného. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 5. Smlouva může být upravována dalšími Dodatky V souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, jsem poučen, jak Poskytovatel s mými osobními a citlivými údaji nakládá a prohlašuji, že pravidlům rozumím. (viz. Příloha č. 5, Poučení o ochraně citlivých a osobních údajů) V Humpolci dne... 5

6 Podpis Klienta Podpis Poskytovatele Svědek (syn klientky pan XY )byl aktivně přítomen podpisu smlouvy a jednal v zájmu klienta..(podpis svědka) - individualizováno (podpis opatrovníka, zástupce MěÚ, podpůrce) IX. Přílohy ke smlouvě Příloha č. 1 Sjednané základní činnosti Příloha č. 2 Ceník fakultativních služeb Příloha č. 3 Ujednání o doplacení služby jinou osobou v případě, že klient nemá na plnou úhradu (vztahuje se jen na klienty, kteří nemají na plnou úhradu, a existuje osoba ochotná službu doplatit) Příloha č. 4. Ujednání o zajištění lékařské péče (vztahuje se jen na klienty, kteří nechtějí lékařku Domova) Příloha č. 5. Poučení o osobních a citlivých údajích 6

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více